Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5"(0360.63'$(#$%6"@@*(46304"(Y%/&3%43)003)$+.$&%")% /X+$+.$&%04+%'$-"7%")%3(@"#(4()$&%"

Transkript

1 119 6andi :enedikte :rodersen Islands Gniversitet og Gniversitetet i :ergen I\K nikkevoldelig kommunikationf 6::o er baseret p5 sprogfærdigheder og kommunikationsfærdigheder der styrker evnen til at blive ved med at være menneskerf selv under svære vilk5r. [er er intet nyt i denne metodef alt det der er f.oet sammen i I\K har været kendt i 5rhundreder. n...o. Fra at være vanemæssigef automatiske reaktioner bliver vores ytringer bevidste reaktioner der er solidt funderet p5 en bevidsthed om det vi serf f.ler og.nsker. \i kommer til at udtrykke os ærligt og klart samtidig med at vi er opmærksomme p5 andre p5 en respektfuld og indf.lende (empatisk) m5de (6osenberg 2313M21). [enne artikel 1 indeholder en præsentation af en kommunikationsmodel og en kommunikationsform der = som nævnt i citatet ovenfor = bygger p5 særlige sprog- og kommunikationsfærdighederf men malt det der er f.oet sammen i I\K har været kendt i 5rhundrederm. [enne kommunikationsform er kendt under navnet i%%e(ol.elig \ %o::uni %a tion (_V!) = en oversættelse af det engelske non(iolent co::unica tion (evc) = og ogs5 under navne som %onta%ts%a,en.e %o::uni%a tionf e:7atis% %o::uni%ationf aner%en.en.e %o::uni%ationf li(s,eri genf 1 Mange tak til mine IVK-informanter Anniken Poulsson Beer, Ida Rump og Gitte Kjær- Westermann for rige samtaler fulde af viden, indsigter og erfaringer, til mine kolleger Gunnstein Akselberg og Brynja Stefánsdqttir for klargørende tilføjelser og diskussioner og til min fagfællelæser for vigtige spørgsmål og kommentarer. 2 Ikkevolds-begrebet er især blevet kendt gennem Mahatma Gandhis ( ) videreudvikling af ideen om ahimsa som i sanskrit betyder at undgå skade og som er i brug i mange yogatraditioner og i indiske religioner. At praktisere ahimsa eller ikke-vold betyder i praksis at respektere alle mennesker og alt levende, også igennem sprogbrug og kropssprog og i kommunikationen med andre og i vores indre sprog. Vi forbinder traditionelt nok især vold med fysisk vold, men også sprog, sprogbrug og kommunikation kan være voldelig.

2 120 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen.e %o::uni%ation og gira?s7rog. 3 Qavnene _V! og gira?s7rog stammer fra den amerikanske psykolog Xarshall 6osenberg (f.dt 1934) som har udviklet og arbeodet med I\K siden 1973 erne og holdt kurser og mæglet mange steder i verden. -eg bruger betegnelserne %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation og _V!f som synonymer. [en f.rste betegnelse er gennemsigtig og sigende og peger p5 at det kommunikative form5l netop er kontaktf og der er tale om en særlig form for kontakt = med os selv og andre = som vi opn5r ved at vi lytter til og giver udtryk for f.lelser og behov og evt. f5r behov opfyldt eller m.dtf s5ledes at der i kommunikationen sker en f.lelsesog behovsudveksling. [en anden betegnelsef _V!f er den etablerede betegnelse i I\K-kredsef og det er ogs5 den Oeg har brugt i kvalitative intervieksamtaler med tre informanter som Oeg har intervieket i for5ret I\K er en universel kommunikationsmodel i den forstand at den bliver brugt og videreudviklet mange steder i verden i alle slags sammenhænge og.oemedf i fredsmægling og kon ikth5ndteringf i politisk og pædagogisk arbeodef i terapeutiske sammenhænge og i hverdagskommunikationf men 6osenberg understreger at det er mvigtigt at holde sig for.oe at I\K ikke rummer en standardl.sningf men tilpasser sig til forskellige situationer og personlige og kulturelle stilforskellem (6osenberg 2313M25). I\K er i [anmark og Qorge især udbredt i pædagogiske sammenhænge og i pleoe- og omsorgssektoren. I\K bliver brugt i en række danske grundskoler. Fp har Q.rre-7nede 7kole arbeodet med I\K siden I Qorge har to store kommunale I\K-proOekter %o::uni%as;on i 7ra%sis = kurset pædagoger i brug af I\K. _t prooekt i 7ki kommune i kursede ca. 453 pædagogerf og et nyt prooekt i \estby kommune i kurser ca. 233 pædagoger i I\Kf begge under ledelse af I\K-træner Fnniken Doulsson :eer. -eg kender til to h.oskoler i Qorge som arbeoder med I\K. [et er +.gskolen i Oslo og 3 Den Danske Ordbog (DDO) giver denne betydning af ordet girafsprog : sprogbrug der tilsigter en kommunikation hvor man ikke fordømmer og vurderer, men ærligt giver udtryk for egne følelser og behov samtidig med at man lytter til modpartens argumenter. Her er det fristende at skifte modpartens argumenter ud med hvad samtalepartneren har at sige eller har på hjerte, for vi er netop optaget af at høre mere og andet end argumenter. DDO oplyser også at ordet girafsprog er kendt fra 1998 fra amerikansk engelsk giraffe language ngirafsprogn, betegnelsen er lanceret af amerikaneren Marshall B. Rosenberg og skyldes dels at giraffen har et stort hjerte, dels at den pga. sin højde har overblik.

3 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 121 Fkershus og +.gskulen i 7ogn og FOordane. 4 \ed Islands Gniversitet har I\K været et emne p5 et bachelorkursus Oeg har haft p5 danskstudietf og en af mine studerende har anvendt I\K som sprogbrugsanalysemetode p5 en episode af tv-serien -orgen. \ed at bruge I\K eller %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation.ger vi chancen for at f5 kontaktf og forudsætninger for kontakt i I\K-forstand er nærvær og empati. _mpatisk lytten kan bane veo til iagttagelserf f.lelser og behovf og vi kommer ofte i kontakt med hvad der r.rer sig i en anden og os selvf n5r vi udtrykker f.lelser og behov og samtidig viser og udtrykker empati. \ores sprogbrug og sproglige og kommunika tive færdigheder har afg.rende betydning for (at udvikle) vores evne til at f5 kontakt med og bevare kontakten med den menneskelige empatiske natur (Eeirs.e 2337M29). Kontakt kan komme til udtryk verbalt og kropssprogligt og kan fornemmes f.lelsesmæssigf men som I\K-ekspert Ida 6ump udtrykker detm mi\k er ingen garanti for at skabe kontakt. Om Oeg virkelig form5r at invitere den anden til kontaktf afhænger f.rst og fremmest af min grad af indre kontakt. Og den andens svar p5 min invitation vil altid være op til den andenm. Indholdet i og værdien af denne kontakt udtrykker Ida 6ump s5danm Kontakten med andrem Q5r Oeg kan lytte til den anden p5 samme m5de som Oeg lytter til mig selvf giver Oeg ham et rum til at udtrykke sig i. [et opleves som oftest godt for den anden virkelig at blive h.rt. I dette fælles rum kan vi begge udtrykke os ærligt. [ette er dansen i I\KM Ft Oeg udtrykker mig fra mit hoertef formidler det der r.rer sig i mig i forhold til dig (Ida 6ump). Lige s5 vigtig som kontakt-form5let er det ogs5 at en samtale fra starten rummer en empatisk intentionf dvs. at en I\K-ud.vende samtalepartner har et bevidst.nske om at ud.ve empati og i en given sprogbrugssituation lytter bevidst og opmærksomt til f.lelser i eller bag ordene og i kommunikationen med en anden og sig selv og siden oversætter f.lelser til de bagvedliggende behovf i samtalen eller for sig selv. D5 den m5de er det lettere at blive bevidst om og f5.oe p5 og knytte an til den andens f.lelser og behov = og ens egne. [a mange f.lelser 4 Høgskolen i Oslo og Akershus oprettede i 2007 under Fakultet for samfunnsfag et IVKkursus som valgfag med navnet Anerk:ennende og oppmerksom kommunikas:on, som IVK-ekspert Jannicke Heyerdahl-Larsen er ansvarlig for (se Heyerdahl 2010). Målgruppen er tilsatte i NAV, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som er interessert i kommunikasjon (www.hioa.no/studier/sam/evu/node_15854/ VAK). På Høgskulen i Sogn og Fjordane har Ida Rump, en af mine informanter, undervist i IVK.

4 122 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen og behov er almenmenneskeligef genkender vi mange af demf b5de f.lelsesmæssigt og som fysiske og verbale kropssproglige udtryk. 6osenbergs empati-begreb refererer til indf.ling med,g.e f.- lelser og behovf og s5vel andres som vores egnef dvs. at der er tale om empati udadtilf over for en samtalepartnerf og indadtilf over for os selvf hvilket kaldes selvempatif mens andre forst5elser af empati kun har fokus p5 f.lelser (Eeirs.e 2337M74)f og desuden indebærer 6osen bergs empati-begreb at empatien mskal checkes af med den Oeg ud.ver den p5mf fordi vi hver især bedst kender egne f.lelser og behov (Eeirs.e 2337M75). [et særlige ved I\K i mine.one er for det f.rste vægtlægningen af kontakt og empatif for det andet koblingen mellem f.lelser og behov og for det tredoe dels det bevidsthedsmæssige fokus med hensyn til vores eget og andres indre livf sprogbrug og kommunikationf dels anvendeligheden i alle slags sprogbrugssituationerf ogs5 n5r bare qn (voksen) samtalepartner kender og ud.ver I\K. Og for det foerde at I\K giver et andet indhold i kommunikationen og færre værdiladede vurderinger og etiketter. [er er ogs5 masser at kontaktskabende og kontaktfremmende small talkf formelagtige fraser og anden sproglig og kropssproglig adfærd hvor der m5ske ikke umiddelbart og tydeligt er f.lelser og be hov inde i billedetf men m5ske snarere sprogligf kropssproglig og kultu relt bestemt h. ighed. Og i mange tilfælde nok en blanding af f.lelserf behov og h. ighed. Xit ærinde er at præsentere a) I\K som model og kommunikationsform med fokus p5 sproglige og kommunikative kendetegnf b) glimt af praktiske I\K-erfaringer (fra tre I\K-informantinterviek) og c) kropssproglige f.lelsesudtryk som er særlig relevante i I\K-sam menhæng. -eg bevæger mig et lille skridt i retning af hvad Oeg kalder holi stisk kommunikation hvor talesprogf kropssprog og kommunikation (b5de den ydre kommunikation med andre og vores indre sprog og kommunikation med os selv) udg.r en helhed i mundtlig kommunikation. -eg bygger p5 faglitteraturen om I\K (bl.a. +eogaard 2335f 6osenberg 2337f 2313 og Eeirs.e 2337)f egne erfaringer fra I\Kkurser 5 som Oeg har deltaget if og foredrag og forelæsninger Oeg har 5 De to IVK-kurser jeg har deltaget i, fandt sted januar 2013 i Bergen og april 2013 i Hveragerti i Sydisland.

5 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 123 holdt om I\Kf især i f og kvalitative intervieksamtaler via 7kype og e-postkorrespondance med mine tre informanter Ida 6umpf Fnniken Doulsson :eer og Witte KOær-Eestermann. [e to sidstnævnte er certi!cerede I\K-trænere. 2 Frtiklen indeholder min forst5else og min tolkning af I\Kf og Oeg beskæftiger mig med I\K fordi I\K som kommunikationsform rummer en række kvaliteter og en eksibilitet som giver nogle sproglige og kommunikative udtryksmuligheder og færdigheder som er værdifulde i alle slags sprogbrugssituationer. -eg giver ikke en kritisk vurderende fremstilling af I\K og sammenligner ikke I\K med andre kommunikationsteknikker og -modeller som systemisk kommunikation 7 f QLD (som st5r for neuro-lingvistisk programmering) og assertiv kom munikation som p5 visse punkter minder om I\K. Xed I\K kan vi f5 kontakt med egne og andres f.lelser og behov. lnsket om kontakt er centralt i I\Kf fordi kontakt med os selv og hinanden f.rer til en anden form for bevidst kommunikation end den vi ofte tager del i og kan registrere omkring osf da I\K kan hoælpe os med at registrere og observere mere og d.mme og vurdere mindre og handle kommunikativt 5bent snarere end ud fra vanerf faste forestillinger og fordomme. I\K kan p5 den m5de hoælpe os med at passe p5 os selvf s5 vi oplever me:otionel <%ologis%,alancem (Eeirs.e 2337M12) eller m.kt mental helsemf som I\K-træner Fnniken Doulsson :eer taler om og beskriver som en vigtig styrke ved I\K. I\K har dels kommunikativf sproglig og kropssproglig betydningf dels ogs5 bevidstheds- og f.lelsesmæssig betydningf fordi vi med I\K i hovedet og kroppen kan opn5 en række fordelem at f5 empatiskf fredeligf frugtbar og ligeværdig kommunikation i est mulige situationer at udvikle et rigt f.lelses- og behovssprog at blive opmærksom p5 andres og egne f.lelser og behov 6 IVK-certi cering sker gennem Center for Nonviolent Communikation (CNVC), som er grundlagt af Marshall Rosenberg: 7 En sammenligning af IVK og systemisk kommunikation kan vi nde i pædagogen Bodil Weirsøes bog Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbe:de (Weirsøe 2007:82 85).

6 124 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen at udvikle og at bruge en mere faktuelt og beskrivende sprogbrug og ere sanser i vores kommunikation end ellers at være (mere) til stede her og nu = i b5de den daglige hverdagskommunikation og i mere krævende kommunikationssituationer at komme til at tænke og handle kommunikativt mere bevidst og at udvikle vores sproglige bevidsthed en?<lelses:4ssig?rig<relse = fordi vi reagerer p5 behov ud fra empati og fri viloe (6osenberg i Eeirs.e 2337M32). [et er ikke lykkedes mig at!nde 5benlyse ulemper ved I\Kf men der er naturligvis udfordringer og begrænsninger afhængig af samtalepartner(e)f samtaleemne(r)f kommunikationssituation og hvad vi vælger at bruge I\K tilm faglig og privat hverdagskommunikationf fredsmæglingf kon ikth5ndteringf omsorgsarbeode i bred forstand (Of. Eeirs.e 2332 = som omtaler b5de muligheder og begrænsninger i pæda gogisk arbeode ved I\K). [er kan fp i nogle sammenhænge = og især p5 begynderniveau = blive for meget fokus p5 f.lelser og behov og p5 at!nde ud af og ville opfylde alle slags behov og m5ske for mange behov. [et er alle udfordringer som Fnniken Doulsson :eer nævner. Og er der for mange behov p5 banenf kommer kommunikationen let til at st5 i stampe. Ft udtrykke qt eller to behov ad gangen vil ofte være mere hensigtsmæssigt for begge parter i den aktuelle situation og give mere kontakt med samtalepartneren. _n anden udfordring kan være at bruge I\K i praksisf ved hoælp af modellen med de!re trin som Oeg vender tilbage til senere. Xekanisk brug af modellen virker ikke n.dvendigvisf eller m5ske endda mod sin hensigtf som er at skabe kontaktf og som nybegynder kommer Oeg ikke altid langt med I\K i kon iktsituationer eller andre kræven de situationerf men bare det at lytte med I\K i bevidstheden kan have stor betydning i en kommunikationssituation. Ft give mig tid til at lyttef til en samtalepartner og til min egen indre kommunikationf kan betyde at Oeg f5r b5de oplysninger og kontakt som Oeg ellers ikke ville have f5et. _n særlig udfordringf som Oeg selv pr.ver at være opmærksom p5f er at holde igen med alle gode r5d og forslagf fp i veoledningssammenhæng. -eg h.rer nu med Oævne mellemrum mig selv komme med ytringer som fp dennem )eg =ar et rg. og nogle?orslag.u :Gs%e %an,rugez Vil.u =<re.e:p Og evt. med tilf.oelsenm >ller =(a. t4n%er.u at.u =ar,rug?or a%%urat nup -eg har ikke oplevet studerende svare neo tak p5 sp.rgsm5letf men bare det at sp.rge og at blive spurgt giver

7 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 125 bevidsthed om mulige valgf og Oeg fornemmer at det ogs5 5bner for en mere ligeværdig kommunikation. -eg har naturligvis oplevet at en kær samtalepartner taktfuldt takker neo til r5df med et smilf og ogs5 f5et et kontant neo uden smil. I\K er et talesprogsanliggende med alle de tilh.rende aspekter. Talesprog og mundtlig kommunikation h.rer til i en =el=e.ssituation (Of. X.ller 1991M185)f i en samtalesituation med samtalepartnere og deres kropssprogf ansigtsudtrykf stemmebrugf talehastighed osv. osv.f og den slags træk kommer oveni eller parallelt med talen og sproget og giver mange medbetydninger. Talen er dialogiskf og talens kompleksitet rummer mange træk og lag som skal registreresf afkodes og tolkes her og nu. \i kan ikke udtrykke alle disse træk og deres betydninger p5 skrift. [er er meget der g5r tabt n5r vi fors.ger at overf.re til skrift. 7kriften kommer til kort. Talesprog og kropssprog h.rer ul.seligt sammen. Kropssprog er en vigtig del af vores nonverbale adfærd og indg5r i al mundtlig kommunikation i tæt samspil med bl.a. veortrækningf tonegangf tonefaldf taletempo og stemmemæssige trækf og alle den slags paraverbale udtryksmidler er naturlige og n.dvendige dele som h.rer sammen med det talte sprog i enhver mundtlig kommunikationssituation. 7om plat og krone. [erfor er det givende at inddrage (det verbale) kropssprog i en beskrivelse af kontaktskabende kommunikation og I\K. -eg har der for samlet nogle kropssproglige udtryk som Oeg vender tilbage til i et senere afsnit. 7progvidenskaben har dog ikke lang tradition for at fokusere sær lig meget p5 kropssprogetf som vi Oo udtrykker ustandselig i alle d.gnets timerf ogs5 n5r vi sover. [et er det især psykiateref psykologer og retorikere der har goortf og de f.rste har nok mest set afsl.rende p5 kropssprog (Of. fp Fast 1982f 1994)f til tider med patologiske briller p5f mens psykologer og retorikere ofte har rettet et normativt blik mod kropssprog (Of. Onsberg 2311). I\K er b5de en kommunikationsmodel og et redskab til at re ektere over og blive bevidst om kommunikationf sprogbrug og ordvalg og et redskab til sproglig tilpasning i al slags kommunikation med andre og i vores egen indre kommunikation med os selv. Ft arbeode med I\K betyder at vi udvikler.get kommunikativf sproglig og kropssproglig bevidsthedf og det sker ret hurtigtf men at ud.ve I\K i praksis = som

8 126 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen kommunikationsform = indebærer masser af iagttagelsesarbeodef intens tankevirksomhedf a æring af gamle vanerf indlæring af nye m.nstre og kommunikationstræning. I\K kan ses som et bidrag til b5de dit og mit sprog og det kollektive sprog. \ores sprog er met resultat af p5virkning fra kollektivet. [et kollektive sprog er et resultat af hvert individs bidragmf som +ans Frndt skriver i 67rogetZ O(er.agens :ira%el (Frndt 2335M292). \i kan ændre og udvikle b5de vores eget sprog og det kollektive sprogf b5de gennem nye ord og gennem m5den vi bruger sprog p5f og begge dele viser dels hvordan vi tænkerf og hvilke værdier og normer der kom mer til udtryk i vores individuelle sprog og i vores kultur. [et er ikke altid hensigtsmæssigt at udtrykke værdier og vurderingerf bl.a. fordi vi ofte g.r det i et statisk s5dan-er-det-sprog og fordi det hindrer eller hæm mer os i at opn5 kontakt med os selv og andre. I I\K udtrykker man egne f.lelser og behovf er tydelige i hvad man har brug forf og bliver p5 egen banehalvdel. [et betyder ogs5 at man vælger ord og formuleringer med omhu og omtænksomhed s5- dan at man tilpasser sig sprogligt i retning af en kontaktskabende og -fremmende sprogbrug. +vordan det foreg5rf og hvad der sprogligt kendetegner I\Kf vender Oeg tilbage til om lidt. [et h.rer med til beskrivelsen at man ogs5 kommer til at opleve f.lelser som frustrationf afmagt og utilstrækkelighed over at have I\K i hovedetf men ikke i kroppen. Ideal og model er en tingf praksis og virkelighed en anden og ofte en stor kunst. Xodeller er forenklede virkeligheder. Ft bruge I\K = og m5ske endda at mleve I\Kmf som en af mine informanter formulerer detf dvs. at have I\K med sig og i sig hele tiden er for en nybegynder som at danse linedans i træskox I\K er ikke mat give r5df at overtrumfef at belæref at tr.stef at fortælle historierf at lukke nedf at udsp.rgef at forklaref at rettemf og den slags adfærd som hindrer os i at være til stede og i at f5 empatisk kontakt med andre (Eeirs.e 2337M34). I\K er heller ikke at ignoreref kritisere og d.mme. [en slags adfærd kaldes ulvesprog. Glvesprog er ogs5 alle slags vurderinger og negativ omtale af andre og os selv i form af mnboebreodelserf fornærmelserf nedg.ringerf etiketterf kritikf sammenligninger og diagnoserm (Eeirs.e 2337M39). mglvesprog er et billede p5 et sprog og en tankegang der udtrykker at der er noget i veoen med andre n5r vi ikke f5r vores behov opfyldtm (Eeirs.e 2337M27). Og Oeg vil tilf.oe at etiketter ogs5 kan ogs5 være positive og da peger mod

9 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 127 at behov er opfyldt hos den der bruger etikkenf men ogs5 er et eksempel p5 statisk I\K-modellens grundlag er humanistisk psykologi 8 f og 6osenberg næv ner som sine kilder bl.a. psykologer som ]arl 6ogers og Fbraham Xaslok og er inspireret af vestlige og.stlige!losoffer som bl.a. israeleren Xartin :uberf franskkvinden 7imone Eeilf inderen -iddu Krishnamurti og kineseren ]huang-t^u (Of. Eeirs.e 2337M23-25). ]entrale elementer og begreber i I\K erm kontaktf empati og selvempatif introspektionf re eksion og at mærke efter hvad der r.rer sig i osf tanker og tankef.lelser 9 (dvs. tanker om f.lelser)f etiketterf vurdering og tolkningf ansvar og valgf strategi og iagttagelsef f.lelsef behov og anmodning (se ogs5 +eyerdahl 2313M11). [e sidste!re ord er n.glebegreber som svarer til de!re trin i 6osenbergs I\K-modelM 1) iagttagelserf 2)?<lelse(r)f 3),e=o( og 4) an:o.ning(er) (6osenberg 2313M24)f som Oeg har inkluderet i artiklens titel. D5 iagttagelsestrinnet skaffer vi os faktuelle oplysninger. [em kan vi sanse med vores sanser og udtrykke i et faktuelt og beskrivende sprog som det vi alle serf h.rerf mærkef lugter eller smagerf uden at fremsætte meninger om eller vurderinger af hvad vi har sanset. Oplever vi at nogen ser,e%y:ret eller trist udf kan vi give en faktuel og neutral beskrivelse af hvad vi serf og en tolkning af et ansigtsudtryk som andre ville kunne opfatte p5 omtrent samme m5def da mange f.lelsesudtryk som vi udtrykker gennem vores mimikf er universellef selvom mder er nuancerm = som informant Ida 6ump g.r opmærksom p5m -eg sp.rger mig selvf hvis Oeg tager mig selv i at tænke at nogen ser trist eller bekymret udm +vad er det egentlig Oeg serg _n rynke i pandenf at.onene knibes sammenf at ansigtet ser anspændt udf bleghedf at hovedet b.oes lidt frem eller...g -eg foretrækker at nævne en af disse iagttagelser til den anden = og s5 sp.rge ind til den andens f.lelser. For respekten for den andens indre verden betyder meget for mig. -af f.lelsesudtryk er universellef og samtidig er der nuancer. [en anden er m5ske ikke trætf men har smerterg _ller f.ler sig m5ske ikke bekymretf men snarere forvirretg Flternativt vil 8 Se de 10 IVK-principper under emnet loso på IVK-Norge sin hjemmeside: no/ loso. 9 Eksempler på tankefølelser er at føle sig angrebet, belært, beskyldt, ignoreret, krænket, manipuleret, uvigtig, ydmyget og værdilcs (Heyerdahl-Larsen 2010:9).

10 128 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen Oeg tage ansvar for min egen tolkning og formulere mig s5danm m-eg synesf du ser træt udf stemmer detg (e-post fra Ida 6ump 13. mao 2313). TOekker vi vores kropssproglige iagttagelser og tolkninger ved at sp.rgef som i citatetf viser vi b5de empatif interesse og respektf og kombinationen af at g.re iagttagelser og sp.rge ind til kropssproglige udtryk og f.lelser i en aktuel kommunikationssituation vil ogs5 en samtalepartner kunne opleve som udtryk for empati i forhold til hvordan vedkommende har detf og det giver nærvær og kan bane veo for kontakt. [et næste trin er?<lelsestrinnet hvor vi mærker og lytter efter egne og/eller andres f.lelser. \i lytter empatisk. \i!nder f.lelserne bag og i ordene og mellem linoernef i kropsproget og i tonefaldet. Og p5,e=o(strinnet kobler og oversætter vi f.lelser til behov. [et sidste trin er an:o.ningstrinnet som er handlingsorienteret p5 den m5de at vi anmoder omf beder omf at nogen g.r et eller andet s5dan at det aktuelle behov bliver opfyldtf og vi!nder en strategi for at f5 et behov opfyldt eller m.dt. Koblingen mellem f.lelser og behov er som nævnt et I\Kkendetegn. F.lelser er udtryk for og 5rsag til behov. Fp udtrykker vi med ytringen ;eg er sulten den fysiske f.lelse sult og et behov for madf og med ytringen ;eg er sg tr4t den fysiske f.lelse tr4t=e. som er knyttet til et behov for s.vn eller hvile. _ller som Xarshall 6osenberg udtrykker detm m_verything everyone does is in service of a need. There is no mrightm or mkrongm = Oust needs and khat people do to meet them. Deople alkays do the best they knok hok to at the time to meet the needs that are alive for themm (6osenberg 2313). _n nærmere beskrivelse af de!re trin i 6osenbergs model kan se s5dan udm 1) Iagttagelse og beskrivelse ud fra faktam +vad serf h.rerf lugterf mærker eller husker/mindes Oegg (i mig selv og fra andre). -eg udtrykker det Oeg serf h.rerf registrerer ved at beskrive og referere i ;eg-form ud fra fakta og sansemæssige iagttagelser uden at vurderef d.mme og generalisere. [et kan være situationelle og sproglige fakta og kropssproglige udtrykm )eg seri=<rer at ZZZ osv. _agttagelser og?a%ta er i%%e.o::e og (ur.eringer og ikke eti%etter eller andre statiske generaliseringer om at noget er mgodtm eller mskidtm eller nogen er mh5bl.sm eller mumuligm.

11 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 129 2) F.lelse(r) 13 er almenmenneskeligef og alle slags f.lelser er udtryk for behov. 2<lelser er i%%e tan%erf selvom der kan være en forbindelse. Ingen er skyld i at Oeg f.ler mig s5ret eller vredf men nogen kan foranledige at en f.lelse opst5rf men ikke være 5rsag til den. :ag f.lelsen vrede ligger m5ske afmagt og angst. Flle f.lelser er lige værdifulde i den forstand at de alle er naturlige og udtryk for behov der er opfyldt eller m.dt eller uopfyldt. Qogle f.lelser er behageligef og de kan tolkes som udtryk for opfyldte behov. Fndre f.lelser er ubehagelige og tolkes som udtryk for behov der (endnu) ikke er opfyldt. +vad f.ler Oeg/dug \i praktiserer introspektion og mærker efterm )eg,li(eri?<ler :ig gla.f o7:untretf go.t til7asf let til :o.ef?or(irretf,angef trist8 irriteret8 :o.l<s8 sgret8?orun.ret8 o(erras%et8 :<r,anf %et8 uroligf tr4t osv. _llerm vi stiller indf.lende sp.rgsm5l til den andenm fp >ri,li(er.u urolig ngr ZZZ osv.g (Of. oversigten over kropsproglige f.lelsesudtryk nedenforf og listen over f.- lelsesord som er vedf.oet som bilag). 3) :ehov er fællesmenneskelige og 5rsag til f.lelser og driv kraft bag handlinger. :ehov er ikke personafhængige. -e=o( er i%%e strategierx \i lytter efter og sp.rger efter behovm O(il %ektl,e=o( =ar ;egp Fp )eg (il gerne =a(e ;eres o7:4r%so: =e.i )eg =ar,rug?or li.t ro. _ller vi lytter og sp.rger efter den andens behov. Fp kan vi i en kon iktsituation tolke en kollegas kritik (som vi selv oplever som uforst5elig og uberettiget) som udtryk for en uopfyldt behov for anerkendelse. _ller det at et barn sl5rf i frustration eller afmagtf som udtryk for et uopfyldt behov for opmærksomhed og omsorg (snarere end at barnet er uopdragent eller voldeligt (+eogaard 2335). _n komplicerende faktor er at der ofte vil være ere behov som melder sig samtidigf og da er det oplagt at vælge at f5 opfyldt det behov som presser sig mest p5. [et er ikke altid at det 10 Følelser er komplicerede størrelser, og nogle gange bruger vi også ordet fcle i betydningen mene, men da er der ikke tale om en følelse, men en mening, fx i ytringen Jeg føler vi har brug for at diskutere vores samarbejde. Vi udtrykker ofte også følelser gennem positive (og negative) vurderinger, fx kan jeg udtrykke følelsen lettelse eller tilfredshed, når jeg siger til en kollega: Det var godt at du g:orde mig opmærksom på at :eg havde overset nogle fe:l og at :eg havde misforstået vores aftale. Men følelserne kommer jo tydeligere frem som netop følelser ved en formulering som denne: Eeg er lettetfglad for at du g:orde mig opmærksom på misforståelsenfproblemetffe:len.

12 130 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen er muligt at im.dekomme alle behovf men alene det er blive be vidst om aktuelle behov og de dertil knyttede f.lelser og at udtrykke f.lelser og behovf vil virke afklarende. [er kan være situationer hvor vi ikke kan f5 opfyldt vores behovf og behovsudsættelse er da med andre ord ikke et onde. mi\k handler ikke primært om at opfylde alle behovf men om at alle behov bliver h.rt og anerkendtm (Ida 6ump). 4) FnmodningM +vad anmoder/beder Oeg min samtalepartner om at g.reg Fnmodninger fremsættes ofte som direkte eller indirekte sp.rgsm5l eller en er i%%e %ra(. _t vigtigt aspekt ved anmodninger er frivilligheden i forhold til at im.dekomme dem eller eo. QeO-svar er i ordenf og dem kan vi lære og vælge at tolke empatisk som udtryk for den andens behov msom et Oa til noget andetmf som Oeg har h.rt en kursusholder p5 et I\K-kursus sigef ikke som en afvisning. Fp m-eg vil gerne bede dig om at h.re efter hvad Oeg siger til dig num som er en I\K-version af p5standen m[u h.rer heller aldrig efter hvad Oeg sigerxm) (Eeirs.e 2337M33). 6osenbergs I\K-model rummer ogs5 dels en lyt-empatisk-delf dels en udtryk-ærlig-del med hver de!re trinm I u.try%f4rligf.elen giver Oeg ærligt udtryk for hvordan ;eg har detf uden at bebreodef d.mme og kritisere (ved brug af de!re trin)m (1) mq5r Oeg ser (h.rer)... (2) f.ler Oeg mig... (3) fordi Oeg har behov for { (4) og Oeg kunne godt tænke mig at du...m (6osenberg 2313M219). I lytfe:7atif.elen som dreoer sig om indf.lende at lytte til hvordan.u har detf uden at opfatte noget som bebreodelse eller kritik (ved brug af de!re trin)f og den del er enklest at begynde medm (1) mq5r du ser (h.rer)... (2) f.ler du dig... (3) fordi du har behov for { (4) og kunne du tænke dig at Oeg {m (6osenberg 2313M219) \i kan springe et eller ere trin over og i visse situationer kun iagttage og lytte eller evt. n.oes med det sidste trin og beskrive vores

13 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 131 egen f.lelsesmæssige reaktion for os selv indvendigt og mbarem observere og blive bevidst om hvad der foreg5r i qn selv i en bestemt sprogbrugssituationf uden at sige et ordf uden at komme med en anmodning. \i kan bruge modellen uden at bruge ordf men bare kropssprogf som 6osenberg skriver et sted og som mine informanter ogs5 giver eksempler p5. \i kan alts5 bevæge os igennem modellens trin p5 mange forskellige m5der. _fterh5nden som vi f5r erfaring med at bruge denf laver vi variationer og tilpasser den til den aktuelle situation. :5de Witte KOær-Eester mann og Fnniken Doulsson :eer fremhæver at Oo mere I\K-erfaring man f5rf Oo mere fri bliver man i forhold til modellen. ]$0%6&"=.+4)$%/X+$+.$..=&") Kropssproget bruger vi i al kommunikationf og kroppen er ekspert i at vise f.lelser. Q5r vi formulerer kropslige f.lelsesreaktioner og!nder dem udtrykt i sproget som metaforer og andre faste udtrykf bliver de pludselig letgenkendelige som kropslige udtryk for f.lelserf ellerf som en af mine informanter sigerm m\i mærker med kroppenmm -eg pleoer at sigef at I\K sidder i kroppenf ikke i munden. [et betyderf at man kan lære sig de 4 trin formfuldendt uden at have rykket sig bevidsthedsmæssigt. [et er indstillingenf der giver forskellenf ikke ordene.n{o. +vis ikke Oeg er bevidst omf hvilke signalerf Oeg senderf og hvad der sker i min kropf kan sprogets fokus p5 de 4 trin ende med blot at blive en pænere indpakning af de samme domme og antagelser. [et er nysgerrighedenf 5benhedenf den indre stilhedf det indre arbeodef der g.r forskellen. [et er ogs5 med kroppenf at vi mærker empatien. _mpati er at mærkef ikke noget vi kan tænke os til. \i mærker med kroppen (Witte KOær-Eestermann). [et nyttige ved de kropslige metaforer og andre faste udtryk i vores sammenhæng er at de er overveoende beskrivende = om end de naturligvis som s5 mange andre ord og udtryk er ladet med ere lag af betydningerf b5de bibetydninger eller konnotationer og forskellige kontekstuelle og situationelle betydninger. [e kropslige metaforer og andre faste kropslige udtryk udtrykker f.lelsessprogets dynamikf og Oeg har i et f.rste fors.g p5 at samle en del af disse udtryk brugt disse kropslige kategorierm O;erteM blive bl.d om hoertetf der falder en sten fra qns hoertef have/ mærke hoertet i halsenf hoertet bl.derf hoertet svulmerf f.le sig let om hoertet/tung om hoertet/syg om hoertetf med tungt hoertef varm om hoertetf f.lge sit hoerte

14 132 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen 6te::eM hæve/l.fte stemmenf tale med bævende/skælvende/dirrende stemmef med hævet/dæmpet/svag/tynd/spinkel/forsig tig stemme Oo(e.M blive r.d i hovedetf holde hovedet h.otf tabe hovedetf tage sig til hovedet man.e og <;en,ryn og n4sem rynke brynenef rynke pandenf rynke (p5) næsenf lægge armene over korsf sl5 ud med armene OGn.M gnide sig i hændernef klappe i hændernef ryste p5 h5ndenf række nogen h5ndenf knytte hændernef have/f5 klamme hænder 2ingerM give nogen!ngerenf tromme med!ngrene -enm have bly i benenef stikke halen mellem benenef sl5 benene/ f.dderne væk under qn 2o.M stemme med f.dderne ]a(em have sommerfugle i mavenf have ondt i maven RygM vende ryggen til nogen/vende nogen ryggen 6%ul.erM l.fte skuldrenef m.de/f5 en kold skulder/den kolde skulder y;em g.re store.onef himle med.onenef ikke lukke et.oef have/ tænde Oulelys i.onenef med et glimt i.oetf med et blink i.oetf %ro7slige rea%tioner 7G?<lelserM hoertet banker hurtigtf trække veoret hurtigt/roligtf f5 5nden.df blive varm om.rernef f5 r.de kinderf f5 r.de pletter p5 halsenf blive blegf blive s.vnigf blive lysv5genf have/f5 ondt i maven (af nerv.sitet)f svedef f5 kuldegysningerf rystef dirre (stemmen eller krop pen)f smilef grine/le h.otf grædef blive paf/m5ll.s/tavs/stillef spæn de visse muskler 2<lelsesu.try%M være i sine f.lelsers voldf lade f.lelserne l.be af med sigf give f.lelserne frit l.bf fælde en t5ref f.le sig som en musf f.le sig let som en sommerfuglf f.le sig (modig) som en l.vef f.le sig (stærk) som en bo.rn. H=&")+4)$%6$(#$0$)(%7$#%,K5 I\K har et særligt fokus p5 brug af et bevidst f.lelses- og behovssprog. [ette fokus giver mogs5 bare en indgang til noget dybere i osf en in.re %onta%t. [et g.r I\K opmærksom p5f og det er faktisk unikt for I\Km (Witte KOær-Eestermannf min kursiveringf 6::).

15 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 133 \i m.der desuden et dynamisk og handlingspræget her-og-nusprog som udtrykker processerf handlingerf bevægelse (og udtaler os med I\K m5ske mindre ofte end ellers om fortid og fremtid end uden I\K). [et g.r vi n5r vi beskriver hvad vi iagttager at der sker i en situationf og n5r vi fremsætter anmodninger og beder eller sp.rger vores samtalepartner om konkrete handlinger. \i bruger genfortælling og sp.rgsm5l p5 en særlig m5dem \i genfortæller det vi har h.rt en samtalepartner sige s5dan som vi forst5r detf og stiller empatiske f.- lelsessp.rgsm5l 2<ler.u.ig aner%en.t8 ngr.u,li(er s7urgt o: at,i.rage :e..in %o:7etencep _ller vi stiller andre sp.rgsm5l for at toekke vores forst5else af en situation eller en ytring. [a udtrykker vi b5de empati og 5benhed i forhold til at samtalepartneren kan komme med Ousteringer. Witte KOær-Eestermann beskriver de sproglige kendetegn s5danm I\K har fokus p5 fakta frem for tolkninger. D5 hvad det g.r ved osf det vi opleverf i stedet for at d.mme andre for detf vi oplever. Og p5 hvilke behov vores f.lelser peger p5f i erkendelse aff at form5let medf at vi har f.lelserf er at g.re opmærksom p5 vores behov. Og p5 klaref g.rbare strategierf udtrykt i positivt handlesprog. [et er de klassisk sproglige karakteristika ved I\Kf de 4 trin. 7om sagt er den indre bevidsthed om disse adskillelser vigtigere for migf end hvad Oeg siger. n{o 7amtidig giver fokusset p5 f.lelser og behov i sproget ogs5 bare en indgang til noget dybere i osf en indre kontakt. [et g.r I\K opmærksom p5f og det er faktisk unikt for I\K (Witte KOær-Eestermann). Ida 6ump nævnerm m-eg-budskaber. Ikke-d.mmende sprog. Dersonligt og tydeligt sprogfm som fp n5r vi siger )eg =ar lagt :4r%e til at ZZZ og.er?or (il ;eg s7<rge o:.u ZZZ eller n5r vi udtrykker valg og ansvar ved at sige )eg (4lger at ZZZ i)eg =ar (algt at ZZZ (som kan være et bevidstg.rende alternativ til udtryk som )eg (ar n<.t til at i;eg =a(.e i%%e noget (alg ZZZ). Qogle citater fra mine ekspertinterviek viser nogle typiske erfaringer med I\K. _t af mine sp.rgsm5l var i hvilke sammenhænge mine informanter bruger I\K. +er lyder det samme svar fra to informanterm m+ele tiden.m Fnniken Doulsson :eer kalder I\K en morganisk m5te 5 snakke p5m og understreger at det for hende er vigtigt at hverdagssproget er mautentiskm.

16 134 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen Witte KOær-Eestermann sigerm [et at mbruge I\K i praksis handler for mig om at have bevidstheden og opmærksomheden i mit indre arbeode og s5 sige detf Oeg tænker giver kontakt i de omgivelserf Oeg be!nder mig im. D5 sp.rgsm5let om hvad det er ved I\K som især appellerer til hendef lyder svaretm [en stærke bevidsthedf opmærksomhed p5 nuetf den respektfulde ærlighed og varme empati. _mpatien har to potentialer. [en kan hele i dybdenf som i terapien eller den fordybende samtale mellem to. Og den kan bidrage tilf at vi næsten umærkeligt g5r og heler hinanden lidt hele tiden i hverdagen i stedet for at g5 at s5re hinanden lidt hele tiden i mange af vores udvekslinger i hverdagen (Witte KOær-Eestermann). D5 et sp.rgsm5l om hvorvidt informanterne har tilpasset deres hverdagssprog p5 grund af I\Kf giver de alle bekræftende svarm -a Oeg har ændret mit hverdagssprog. Q5r Oeg ikke ved hvordan Oeg skal f5 noget sagtf kan Oeg altid g5 tilbage til en variation over de 4 trin n...o. Xen har ændret mit sprogf Oa. -eg fors.ger at tale ud fra mig selv. -eg fors.ger at lægge mærke til tankef.lelserf n5r det er dem der kommer ud af min mund = og lytte dybere ind i mig selv. [ette har givet mig en stor frihed (Ida 6ump). -a. -eg undg5r at d.mme folk og tager i stedet selv ansvaret for s5dan som Oeg har det. Fpf i stedet for at sigem m[et var dumt goortxmf siger Oeg m5skem m[et undrer mig virkeligf det du goorde. -eg kunne godt tænke mig at forst5 hvorfor. Kan du sige noget om detgm -eg kan erklære mig uenig if men afviser dog soældent andres domme = det er vigtigt for mig at give plads til de ulvef der kommerf fordi det st.tter andres oplevelse af at f5 luft og blive h.rt. Og det er en indgangsvinkel til at 5bne op for at andre bagefter kan hente ansvaret hoem til sig selv og f5 nogle behov p5. 75 plads til ulvene (de vil Oo fortælle os noget vigtigtf s5 de skal ikke bare puttes væk)f og bagefter se p5 hvad ulvene vil fortælle mig om mig (Witte KOær-Eestermann). 7om den individuelle styrke ved I\K nævner de tre informanter forskellige aspekter knyttet til hvordan de bruger og arbeoder med I\KM Xin arbeodssituation er Oof at Oeg lever at af at undervise i I\K. Xen Oeg er ogs5 politiker. 7tyrken ved I\K i politik er bl.a.f at Oeg kan argumentere knivskarpt og ærligt uden at svine andre tilf opbygge str5mændf osv.f som den politiske retorik ellers baserer sig p5. [et giver troværdighed hos vælgerne og respekt blandt kollegerne. -eg er ogs5 mor til 4 b.rn. 7tyrken ved

17 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 135 I\K med b.rn er bl.a.f at det hoælper os til at m.de dem derf hvor de erf se deres adfærd som udtryk for behov og ikke som forkert eller barnligf og at det giver os et redskab til at lytte og sp.rge indf n5r noget er sværtf eller der er nogetf vi ikke forst5r. [et giver os ogs5 et effektivt redskab til mæglingf som undg5r tendensen til at!nde den skyldige (som skældes ud) og den uskyldige (som tr.stes)f men i stedet lytte til begge parter og hoælpe dem med at se hinandens behov og!nde bedre strategier til at komme videre. D5 arbeodspladsen hoælper I\K med at opbygge den emotionelle bankkonto og l.se kon ikter mere konstruktivtf s5 det psykiske arbeodsmilo. forbedres og motivationf engagement og inddragelse.ges. -eg underviser personalef der tager sig af dementef og her hoælper I\K med at se behovene frem for at korrigere adfærdenf n5r der er kognitive forstyrrelser eller manglende sprog. n{o. I\K s st.rste styrke er m5skef at den har effekt i alle livets relationer (Witte KOær-Eestermann). ]entralt i I\K st5r udviklingen af kompetence i at skille mellem det Oeg sanser (min observation)f mine tanker om detf og hvilke behov Oeg kommer i kontakt med i situationen. Xine f.lelser kan være en veoviser der peger hen imod behovene. +vilke handlinger Oeg vælger er igen noget andet end behovet i sig selv. Q5r Oeg er klar over denne forskelf kan Oeg st5 friere i forhold til mit valg af handling. -eg er bevidst omf at ere mulige handlinger kan bære den kvalitet Oeg vil leve eller udtrykke. _t eksempelm Q5r Oeg bliver opmærksom p5 mit behov for kontaktf ved Oeg ogs5f at det ikke dreoer sig om kontakt med en bestemt person. 7amvær med en bestemt person kan være min foretrukne strategi i denne situationf men der!ndes mange m5der hvorp5 Oeg kan nære mit behov for kontakt. D5 denne m5de oplever Oeg at Oeg giver andre stor frihed. -eg kan lettere tage imod et mneom fra den andenf fordi Oeg vedf at der er ere m5der for mig at opleve kontakt p5 (Ida 6ump). Flle tre informanter bruger I\K i alle slags sprogbrugssituationer og giver eksempler p5 hvordan I\K hoælper dem med at være tydelige i deres professionelle og private kommunikationf med at h5ndtere u enighed eller strid ved at lytte og praktisere empati og selvempati og med at bevare kontakten med egne f.lelser og behovf især i krævende situationer. _fter nu at have goort rede for hvad %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation = og I\K = erf og at have præsenteret erfaringer fra I\K-ud.vere med denne kommunikationsform vil Oeg nu afslutte med enkelte an-

18 136 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen modningerf som er ment som opfordringer og forslag. [et g.r Oeg fordi I\K har givet mig mere plads til lytte- og tænkepauser i min kommunikation med andref fp i veoledningssituationerf og ogs5 bringer udfordringer frem i lyset som Oeg.nsker at arbeode medf bl.a. veoledning og tilbagemelding p5 I\K-grundlag og behov og f.lelser i faglige kommunikationssituationer. [en f.rste anmodning Oeg har i tankerne til dig som læserf dre- Oer sig om kontakt. -eg kunne tænke mig h.re hvilke f.lelser eller f.lelsesmæssige reaktioner artiklens emne vækker i digf uanset hvilke det m5tte være. -eg spekulerer nu p5 om du kunne tænke dig at melde tilbage om hvad der r.rer sig i dig efter at have læst om kontaktskabende kommunikationf og om du har behov og overveoelser efter læsningen som du kunne tænke dig at udveksle med mig. _n anden anmodning kunne have form af et introspektivt eksperimentm +vilke indsigter ville det give dig at g.re din sprogbrug eller kommunikation til studieoboekt i en enkel faglig kommunikationssituationg [et ville være at bedrive en form for deltagerobservation (Of. fp +astrup 2312) som der kun er f5 eksempler p5 i sprogvidenskaben. _n tredoe og sidste anmodning kunne have karakter af et fælles tankeeksperimentm +vad kunne to kolleger f5 ud af at g.re iagttagelser sammen og re ektere over et f.lelsesladet emne = fp humorg = i akademiske sprogbrugskonteksterg +vilke f.lelserf behov og virkninger ville da komme frem i lysetg W400$&30*& Frndtf +ans (2333) 67rogetZ O(er.agens :ira%el. jrhusm Farhus Gniver sitetsforlag. Fastf -ulius (1994) -o.y Yanguage in t=e `or%7lace. LondonM Denguin :ooks. Fastf -ulius (1982) -o.y Yanguage. LondonM Dan :ooks (f.rste udgave 1971). +astrupf Kirsten (2312) [eltagerobservationm Ft være der.!ulturanalyse. Kirsten +astrupf ]ecilie 6ubok Tine TO.rnh.O-Thomsen. FrederiksbergM 7am fundslitteraturm eogaardf -anne (2335) -alla.e:ageren 6<renZ M: s7rog,rug8 %onta%t8 i.en tif tets.annelse sel((4r.z K.benhavnM Landtryk. +eyerdahl-larsenf -annicke (2313)!urs=Gn.,o%?or (alg?ag %o::uni%as;on. OsloM +.gskolen i Oslo.

19 !onta%ts%a,en.e %o::uni%ation ZZZ 137 Kristensenf Kirsten Karin 7onne-QiOhoff (2334) Fokus p5 mine behov og dine. _n introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (I\K). Vo%sen74.agogis% Ii.ss%ri?t 2f 2334M _lektronisk versionm kkk.kommunikationforlivet.dk/ pdf/fokus 23paa 23:ehov 23-23mine 23og 23dine 23keb.pdf. X.llerf _rik (1991) Lad talesproget komme til wz >n antologi o: :o.erne s7rog?ors%ning. _rik +ansenf Inge Lise Dedersen Ib Doulsen (red.). K.benhavnM FmandaM Onsbergf Xerete (2311) Fremf.relse. Retori%Z Ieori og 7ra%sisZ -.rgensenf ]harlotte Lisa \illadsen (red.). FrederiksbergM 7amfundslitteraturM osenbergf Xarshall (2313) _%%e(ol.elig %o::uni%ationr ^gira?s7rog^z -rug.in in.?<lingse(ne og?g,g.e.ine egne og an.res,e=o( tilgo.eset. Oversat fra engelsk af ]harlotte Dietsch. :orgenf K.benhavn (3. udgavef 5. oplag). 6osenbergf Xarshall (2337) Set o(erras%en.e?or:gl :e. vredez O<st?rugten a?.in egen og an.res (re.ez Oversat fra engelsk af Karin 7onne-QiOhoff. OdenseM 6osenlund Forlag. 6osenbergf Xarshall (2332) _%%e(ol.s%o::uni%as;onz ^9ira??s7rG%^ E et s7rg%?or li(et. Oversat fra engelsk af Xonica ]arlsen. OsloMFrneberg. 7teensigf -akob (2339) +vad er talesprogg ]un.tlig=e.z Ieori og 7ra%sisZ \ibeke :oelt Xartin -.rgensen (red.). jrhusm KvaQM Eeirs.ef :odil (2337) 9ira?s7rogZ >:7atis% %o::uni%ation i 74.agogens arf,e;.e. K.benhavnM Wyldendal. Eeirs.ef :odil (2332) Wiraffen gaffen guffen = volden ned i skuffen. dnge m4.af goger 2332f 5 ntemanummer om kon ikth5ndteringom bes.gt 1. marts 2313) ]enter for Qonviolent ]ommunicationm httpm//kkk.cnvc.org. Foreningen for Ikkevoldelig KommunikationM httpm//kkk.!vk.dk. Wirafb.rn og ulveungerm httpm//kkk.ht-1.dk/girafsprog/indep.htm. +.gskolen i Oslo og FkershusM httpm//kkk.hioa.no/7tudier/7fx/_\g/ node 15854/\FK. Ikkevoldelig kommunikationm httpm//ivk.dk. I\K Qorge = Qorsk 7irkel for IkkevoldskommunikasOonM httpm//ivk.no/start. LivKom (Foreningen for Livsberigende Kommunikation)M httpm//kkk.livkom.dk/ Ooomla.

20 138 Ran.i -ene.i%te -ro.ersen :4+3)Y%D&#%/"&%/X+$+.$&%")%'$-"7% [e to lister over f.lelses- og behovsord nedenfor er let bearbeodede og udvidede versioner af Xarshall 6osenbergs lister i hans bog _%%e(ol.elig %o::uni%ation (2313M225 og 222). Xine tilf.oelser er markeret med b. 7e ogs5 lister i +eyerdahl 2313M9-13.!&*(#+B))$(#$%/X+$+.$&%74%3++$%-3& F.lelser n5r vores behov er eller bliver opfyldt begeostretb ivrig selvsikker beroligetb lettet sikkerb ber.rt lykkeligb stimuleret bevæget munter stolt energisk opl.ftetb taknemmeig fascineret opstemtb tilfreds forbl.ffet optimistisk tillidsfuld glad overrasket t5lmodigb h5befuld roligb veltilpas inspireret r.rtb F.lelser n5r vores behov ikke er eller bliver opfyldt bangeb ov irriteret bekymret fortvivlet misundeligb desorienteret forvirret mismodigb desperatb fristreret modl.s enspm hoælpel.s modvillig nerv.s trætb utilpas nedtrykt udk.rtb ut5lmodig overk.rtb ulykkeligb vred overvældet udmattetb ængsteligb skuffet usikkerb ærgerlig tristb urolig

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Girafsprog : empatisk kommunikation

Girafsprog : empatisk kommunikation Girafsprog : empatisk kommunikation 1 Angreb fører til modangreb 2 Empati skaber empati 3 Girafsprog handler om overblik og empati (giraffen er den højeste dyr med det største hjerte) 4 Man skal kende

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser www.rosenlundkurser.dk Tlf. 64881797 Ikkevoldelig kommunikation bygger

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Kommunikation og implementering 31. marts. Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.

Kommunikation og implementering 31. marts. Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm. Kommunikation og implementering 31. marts Trine Østergaard Line Sakstrup Frandsen Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Program Kommunikation Golden circle Tilstandspyramiden

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Introduktion til KAT-kassen

Introduktion til KAT-kassen Introduktion til KAT-kassen - Kognitiv Affektiv Træning SIKON 16. april 2012 Kirsten Callesen Psykolog, e-mail: kca@psyk-ressource.dk Hypotese om disconnectivity 1. Anderledes forbindelser mellem de forskellige

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere