I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat afventede underretning og svar vedrørende enkelte punkter. Jeg bad om at disse oplysninger mv. blev sendt til mig gennem Region Sjælland. I den anledning har jeg modtaget et brev af 23. maj 2007 fra Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatrihuset, hvormed regionen har fremsendt en udtalelse af 16. maj 2007 fra Psykiatrisk Børne- og Ungecenter. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 5.2. Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte Jeg kom med nogle bemærkninger om registrering i tvangsprotokollen af døraflåsning, herunder i tilfælde hvor patienten samtidig frihedsberøves. Jeg bemærkede at det således hverken efter den tidligere eller den nugældende psykiatrilov er tilstrækkeligt at gøre notat om døraflåsning, herunder til en skærmet enhed, i patientens journal. I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: Registrering ved aflåsning af yderdøre såvel som døre til skærmet afsnit, vil fremover blive registreret som anført, og nævnte påpeg-

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 ning af at døraflåsning med begrundelse i frihedsberøvelse indberettes på tvangsskema 3 tages til efterretning. Det skal samtidig anføres, at der på tvangsprotokol skema 3 papirudgave og tidlige elektroniske udgave ikke var mulighed for at anføre begrundelsen tvangstilbageholdelse/tvangsindlagt (frihedsberøvelse kap. 3) ved afkrydsning af døraflåsning. Det har været praksis gennem mange år da disse skemaer og den tidligere psykiatrilov var gældende at opfatte døraflåsning som en naturlig følge af frihedsberøvelsen (jfr. nedenfor), idet patienten ved tvangsindlæggelse som regel blev modtaget på en lukket afdeling og i tilfælde, hvor en patient indlagt på åben afdeling måtte tvangstilbageholdes, blev patienten som regel (tvangs)overflyttet til en lukket afdeling. Jfr. 17. En person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, såfremt betingelserne i 14, stk. 2, er opfyldt. Over for personer, der er frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan der anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen. Der blev i sagens natur derfor ikke skemaregistreret døraflåsning som tvangshandling, da yderdøre på en lukket afdeling selvklart er låste. I Sundhedsstyrelsens Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner (Til psykiatriske afdelinger) af 21. december 2004 anføres under Blanket 3 Fiksering og fysisk magtanvendelse: Overførelse til lukket afdeling, som patienten modsætter sig, registreres ikke som fysisk magtanvendelse, men behandles efter reglerne om tvangstilbageholdelse. Hvis fastholden er et nødvendigt middel til at gennemføre tvangsbehandling eller fiksering/fysisk magtanvendelse, er det ikke at betragte som en selvstændig magtanvendelse og skal derfor ikke registreres på blanket 3. I forbindelse med etablering af skærmet afsnit og tiltagende praksis med at patienter tvangstilbageholdes på åbent afsnit og døre (og oftest samtidig vinduer) aflåses for denne patient for at sikre denne patients fortsatte tilstedeværelse, som det har været tilfældet i herværende børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, har det her været overset, at Sundhedsstyrelsen også ønskede døraflåsning i forbindelse med frihedsberøvelse (jfr. kap. 3) indberettet på tvangsskema 3, selv om der ikke kunne anføres begrundelse blandt de afkrydsningsmuligheder der var på skemaet.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Samtidig. som citeret ønskede Sundhedsstyrelsen ikke fastholdelse som middel ved frihedsberøvelse, tvangsbehandling eller fiksering betragtet som selvstændig magtanvendelse og dermed indberettet. I Sundhedsstyrelsens Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner (Til psykiatriske afdelinger) af 21. december 2004 anføres under Blanket 3 Fiksering og fysisk magtanvendelse sidste afsnit: Aflåsning af yderdøren til en afdeling må alene forekomme i tilfælde af, at betingelserne for frihedsberøvelse er til stede, jf. psykiatrilovens f 17. Dette kan forekomme uden at betingelserne i lovens 14 er til stede, hvorfor det i så tilfælde ikke er mulige at angive en af de i skemaet beskrevne begrundelser. I Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger nr af 14. dec er forhold i 29 omkring døraflåsning behandlet. Retningslinjer for indberetning af døraflåsning i forhold til tvangsskemaer er imidlertid ikke givet direkte. Tidligere Vejledning af 2l. december 2004 angives ophævet. Imidlertid er interface i Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningsprogram nu blevet ændret således, at der for skema 3 kan markeres (indberettes) frihedsberøvelse som begrundelse for døraflåsning, Der er således nu teknisk mulighed for og forståelse for at døraflåsning altid indberettes og begrundes på tvangsskema. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg noterede mig at leverandøren af vinduerne ville levere en prototype af et vindue med et beslag svarende til det beslag som vinduerne oprindeligt var blevet leveret med, dog i en kraftigere udgave således at vinduer igen kunne åbnes på klem uden brug af nøgle. Jeg bad om fortsat at blive underrettet om hvad der videre skete vedrørende dette spørgsmål. I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen oplyst at teknisk afdeling nu har kunnet levere et kraftigere beslag som ved efterfølgende afprøvning er tilstrækkeligt stærkt til ikke at gå i stykker ved brug af almindelige hånd- og armkræfter. Alle vinduesbeslag på patienternes enestuer er herefter udskiftet såle-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 des at patienterne nu selv, uden at skulle tilkalde personale, kan vippe vinduerne på klem for frisk luft når de er aflåst. Vinduernes vippefunktion er hermed ført tilbage til den oprindelige stand. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.7. Besøg, visitation og adgang til telefonering Jeg noterede mig det oplyste om revision af de interne regler (velkomstfolder) og bad om underretning om resultatet heraf, herunder kopi af reglerne. Centerledelsen har vedlagt et eksemplar af den reviderede velkomstfolder med husorden (husregler Børne- og Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit) med bemærkning om at centret mener at der heri er taget højde for en særlig præcisering af forhold vedrørende besøg, visitation og adgang til telefonering. Jeg har noteret mig revisionen af velkomstfolderen (husreglerne), herunder at det fremgår at der efter konkret bekymring (mistanke) om besiddelse af farlige genstande, narkotiske stoffer eller andet skadeligt vil kunne ske en undersøgelse af den unges værelse og ejendele. Dette fremgår allerede direkte af psykiatriloven ( 19 a) hvoraf det også fremgår hvem der har kompetencen til at træffe beslutning herom. For så vidt angår besøg og telefonering, er der i husreglerne alene tale om generelle regler, ikke regler om muligheden for at foretage begrænsninger i adgangen hertil. Jeg bemærker i den forbindelse at min anbefaling i den endelige rapport om udfærdigelse af generelle retningslinjer sigtede til retningslinjer om de indgreb og begrænsninger der kan ske i patienternes personlige frihed under indlæggelsen, og ikke til udarbejdelsen af husordener (husregler). Som nævnt i rapporten er sådanne indgreb og begrænsninger i modsætning til husordener der regulerer det almindelige daglige liv på de enkelte afsnit og generelt gæl-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 der for alle afsnittets patienter efter omstændighederne byrdefylde indgreb i den enkelte patients udfoldelsesmuligheder. Som eksempel kan nævnes begrænsninger i en patients adgang til at telefonere. I det omfang sådanne regler ikke er fastsat ved eller i henhold til lov, som det nu i et vist omfang er sket ved den nye psykiatrilov, jf. den nævnte bestemmelse i 19 a og bekendtgørelse nr af 14. december 2006, er retsgrundlaget for sådanne begrænsninger den såkaldte anstaltsanordning. Jeg går ud fra at centeret er opmærksomt herpå og således vil overveje at udfærdige lokale retningslinjer vedrørende indgreb og begrænsninger. Ud over at henvise til de interne regler fra Sct. Hans Hospital som jeg udleverede under inspektionen til inspiration for centret, vedlægger jeg en kopi af en generel husorden for de psykiatriske sygehuse i Region Nordjylland som jeg senere har modtaget i forbindelse med inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Jeg beder om underretning om resultatet af overvejelserne. Jeg noterede mig det af centerledelsen oplyste om at besøgende ved begrundet bekymring for at de kunne medbringe stoffer eller genstande til skade for indlagte, kan blive anmodet om, at der foretages visitation, før de får lov til at komme ind på afdelingen. Jeg nævnte at jeg forstod det anførte sådan at virkningen af et eventuelt afslag fra en besøgende på at lade sig (sine genstande) visitere, er at den besøgende eventuelt nægtes adgang til at besøge patienten. Centerledelsen har bekræftet at personalet i nævnte situation vil kunne anmode en besøgende om tilladelse til at foretage visitation, og at den besøgende efter en konkret vurdering af relation og risiko kan blive nægtet adgang til at besøge patienten i afdelingen hvis den besøgende ikke vil give tilladelse til visitation. Jeg har noteret mig det oplyste.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad punkt 5.8. Rygepolitik Jeg anmodede på baggrund af det modtagne materiale om rygepolitikken (amtets rygepolitik og centrets MED-aftale) om en præcisering af hvor der må ryges udendørs. Jeg henviste i den forbindelse til den generelle aftale hvorefter personalet ikke må ryge udenfor på matriklen i arbejdstiden. Da den udskrift som jeg havde modtaget med amtets generelle rygepolitik manglede en del af teksten, bad jeg om en ny udskrift hvor hele teksten kunne læses. Endelig bad jeg om nærmere oplysninger om hvorvidt den vedtagne rygepolitik for Børne- og Ungecentret også omfattede patienter og pårørende. Centerledelsen har i den anledning anført følgende: Den nuværende rygepolitik er præciseret således, at personalet alene må ryge uden for sygehusets matrikel, dvs. at de skal forlade sygehusets område, hvis de vil ryge. Amtets generelle politik: Amtet er nedlagt. Det er ikke lykkedes at genfinde og udprinte det tidligere amts generelle rygepolitik. For Næstved Sygehus gælder, at hverken patienter, personale eller pårørende må ryge på sygehuset. Psykiatrisk Børne- og Ungecenter er beliggende på Næstved Sygehus matrikel, men er ikke administrativt en del af sygehuset. Den lokale MED-aftale om rygepolitik respekterer, at ingen ryger udendørs på sygehusets matrikel. Tilladelse til at patienter kan ryge i afdelingens interne atriumgård er en intern afgørelse. Den lokale medaftale om rygepolitik er i overensstemmelse med tidl. Storstrøms amts generelle politik på området. Udprint af rygepolitik for Næstved Sygehus, Region Sjælland vedlægges. Indlagte patienter må alene ryge i den udendørs atriumgård. Dette er præciseret i vores velkomstskrivelse (vedlagt). Ambulante patienter og pårørende må alene ryge uden for sygehusets matrikel. Jeg har noteret mig at det nu udtrykkeligt af rygepolitikken for børne- og ungecentret (vedtaget på MED-udvalgsmøde den 10. marts 2006 og revideret den 7.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 maj 2007) fremgår at personalet ikke må ryge på Storstrømmens sygehuses matrikel, og at det af det udprintede fra regionen fremgår at hverken patienter, pårørende eller personale må ryge på sygehusene eller på sygehusenes område. Videre har jeg noteret mig at det af velkomstfolderen fremgår at indlagte patienter på Psykiatrisk Børne- og Ungecenter der er beliggende på Næstved Sygehus matrikel, men administrativt ikke er en del af sygehuset må ryge i atriumgården, og at besøgende ikke må ryge på matriklen. Jeg henviser i øvrigt nu til den nye lov om røgfri miljøer der træder i kraft den 15. august 2007 (lov nr. 512 af 6. juni 2007). Ad punkt Udslusning, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Jeg gengav det anførte i den endelig rapport om at overlægen har pligt til om muligt at udarbejde skriftlige udskrivningsaftaler, og anmodede om oplysning om hvorvidt de aftaler der indgås i forbindelse med afholdelse af netværksmøder, og som omfattes af lovens 3, stk. 4, indgås skriftligt. Centerledelsen har i den anledning anført følgende: Vi har ikke de sidste 3 år udskrevet patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv eller i samarbejde med deres forældre, plejeforældre, kontaktpersoner på opholdssted m.m. at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred. Såfremt vi vil have en patient til udskrivning fra døgnafdelingen, som efter udskrivningen må antages ikke selv (ej heller sammen med sine forældre m.m.) [at] ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred (jfr. 13a), vil vi naturligvis udfærdige en udskrivningsaftale skriftligt i journalen og hvis det ikke er muligt sende en underretning til socialforvaltningen, så der kan udarbejdes en koordinationsplan, der skriftligt kan tilføres journalen. De referater der udarbejdes fra netværksmøder i forbindelse med vores ordinære

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 udskrivninger kan udsendes til mødets deltagere efter nærmere aftale man kan dog ikke anse disse referater for et aftaledokument. Det skal i øvrigt anføres at det ikke kan konstateres, at der i Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 13a og b nævnes skriftlige udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner. [citat af indholdet af de nævnte bestemmelser; min bemærkning]. I Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner af 20. december 2006 fremgår dog, at indholdet af udskrivningsaftalen/koordinationsplanen skal fremgå af journalen, altså være nedskrevet: 2. Registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner Der angives patientens data og hospitalskoden. Ved dato, for indlæggelse og udskrivning forstås heldøgnsindlæggelse. Der angives dato for etablering og udløb af udskrivningsaftale eller koordinationsplan. Navnet på overlægen angives. Det skal fremgå af journalen, hvem der har ansvaret for at reagere, hvis aftalen eller planen ikke overholdes, og hvilke myndigheder, praktiserende sundhedspersoner m.fl., der er involveret i udskrivningsaftalen/koordinationsplanen. Den nærmere begrundelse og indholdet af udskrivningsaftalen/koordinationsplanen skal fremgå af journalen. Indberetning sendes til Sundhedsstyrelsen kvartalsvis uden angivelse af personalets navn. Kopi af disse skemaer sendes i anonymiseret form til sygehusmyndigheden. Jeg har noteret mig at udskrivningsaftaler vil blive udfærdiget skriftligt i journalen, og at eventuelle koordinationsplaner ligeledes vil blive tilføjet skriftligt i journalen. Jeg er enig med centret i at det ikke af de nævnte bestemmelser i psykiatriloven fremgår at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner skal udfærdiges skriftligt, men der skal som det også fremgår af den vejledning af 20. december 2006 fra Sundhedsstyrelsens som centret har henvist til gøres notat om sådanne aftale og planer.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Det fremgår desuden af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 14. december 2006 om bl.a. udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, at aftalen/planen skal indeholde en beskrivelse af patientens behov for aktuelle og forventede fremtidige behov for behandling og sociale tilbud. Selv om det ikke fremgår udtrykkeligt af selve psykiatriloven at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner skal foreligge skriftligt, skal sådanne aftaler og planer således foreligge skriftligt, men det er tilstrækkeligt at det sker i form af et notat i journalen der opfylder ovennævnte krav. Jeg forstod i øvrigt det oplyste sådan at der for børn og unge under 18 år ikke udarbejdes koordinationsplaner, men sker underretning til socialforvaltningen hvis det ikke er muligt at lave en udskrivningsaftale. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det var korrekt forstået, og i givet fald om det kan anses for at være i overensstemmelse med psykiatriloven (nu 13 b, stk. 1) hvorefter overlægen har ansvaret for at der udarbejdes en koordinationsplan. Det fremgår af centerledelsens udtalelse, jf. citatet ovenfor, at centret vil sende en underretning til socialforvaltningen hvis det ikke er muligt at lave en udskrivningsaftale så der kan udarbejdes en koordinationsplan, der skriftligt kan tilføjes journalen. Det er som nævnt overlægen der har ansvaret for at der i samarbejde med de relevante myndigheder mfl., jf. vejledning nr. 122 af 14. december 2006 udarbejdes en koordinationsplan. Idet jeg går ud fra at det oplyste skal forstås sådan at henvendelsen til socialforvaltningen sker med henblik på at der i samarbejde med socialforvaltningen udarbejdes en sådan plan, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg forstod endvidere det oplyste i sidste afsnit i centerledelsens sidste udtalelse sådan at der ikke udarbejdes koordinationsplaner for yngre voksne (over 18 år) for hvem det ikke er muligt at lave en udskrivningsaftale, hvis de pågældende har behandlingsdomme som giver tilstrækkelig myndighed til at sikre deres behandling. Jeg gik ud fra at der hermed sigtedes til muligheden for genindlæggelse i henhold til en sådan dom. Jeg bad centerledelsen om at oplyse om det var korrekt forstået. Centerledelsen har vedrørende dette forhold anført følgende: Hvor behandlingsdommen giver den behandlingsansvarlige overlæge mulighed for genindlæggelse, udarbejdes der en koordinerende plan i journalen for den ambulante behandling, oftest i samarbejde med Kriminalforsorgen, der har tilsynsforpligtigelse eller er ansvarlig for en iværksat foranstaltning; men hvis patienten længerevarende unddrager sig relevant behandling, vil patienten som regel blive genindlagt, jfr. sin behandlingsdom. De koordinerende planer, den behandlingsdømtes samarbejde, behovet for indlæggelser i hht. behandlingsdommen og forløbet i øvrigt indberettes til Statsadvokaten i forbindelse med dennes årlige anmodning om afrapportering. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Patientindflydelse Jeg noterede mig at der i velkomstfolderen ville blive indføjet oplysning om medindflydelse, og at jeg ville modtage en kopi heraf når det var sket. Jeg foretog mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om patientindflydelse ud over at henvise til 2 og 2a, stk. 3, i den nye psykiatrilov der indeholder regler om politikker i relation til patienter og patientindflydelse. Som nævnt ovenfor har jeg modtaget et eksemplar af den reviderede velkomstfolder. Heri er der oplysning om at der en gang om ugen afholdes ungemøder hvor der er mulighed for at komme med forslag mv.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 I udtalelsen har centerledelsen i øvrigt vedrørende dette forhold anført følgende: Indlagte patienter mødes hver uge i afdelingens Ungegruppe med afdelingssygeplejerske og afdelingens psykolog, hvor der er kontinuerlig mulighed for at drøfte, hvordan den enkelte patient oplever forholdene på afdelingen. herunder mulighed for at udtrykke ønsker om ændring af forhold i afdelingens hverdag, f.eks. afdelingens husorden. Dette skulle imødekomme det hensyn som den nye psykiatrilov anfører i 2a, stk. 3 (se Husregler under Faste aktiviteter). Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Jeg noterede mig at det anses for dokumentation for at der er sket indberetning til Sundhedsstyrelsen, når der er lagt en udskrift af tvangsprotokollen i afdelingens tvangsprotokol (selv om en udskrift ikke i sig selv er dokumentation for at der er sket indberetning, men alene udfyldelse af tvangsprotokollen). I udtalelsen har centerledelsen uddybet det tidligere oplyste med følgende: Indberetningen til sygehusmyndigheden er nu bortfaldet. Det nærmeste vi kan komme en skriftlig (papirlæsbar) dokumentation for, at indberetning af tvang er foretaget til Sundhedsstyrelsen, er ved et udprint af det elektronisk indberettede, hvor udprintet ikke er forsynet med den tydelige markering KLADDE. Selve den elektroniske indberetning af de indtastede og endelige med digital signatur sikrede data er dokumentet /dokumentationen for indberetningen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Centerchefen havde i et tidligere brev af 27. marts 2006 bl.a. anført følgende vedrørende overlappende skemaer i et konkret tilfælde:

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Der er udfyldt et skema 4 i forbindelse med en patient, der var tilbageholdt på 24 timers reglen i henhold til Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 10, stk. 3. Desværre blev skema 1, tvangstilbageholdelsen først udfyldt efter 48 timer, hvilket helt klart var en fejl. I den endelige rapport nævnte jeg at der blandt de modtagne skemaer findes overlappende skemaer 1 og 4 for to patienter. I det ene tilfælde er der tale om en tvangstilbageholdelse der blev iværksat den 13. april 2005 og ophørte den 12. maj 2005 (skema 1). I samme periode var yderdørene aflåst som beskyttelsesforanstaltning (skema 4). I det andet tilfælde er der udfyldt et skema 4 (aflåsning af yderdøre) for iværksættelse af en beskyttelsesforanstaltning den 23. februar 2005 (ophørt den 15. marts 2005) med en overlappende tvangstilbageholdelse (iværksat 25. februar 2005 og ophørt 15. marts 2005) registreret på et skema 1. Jeg gik umiddelbart ud fra at det ovenfor citerede sigtede til det sidstnævnte tilfælde. Jeg bad i denne rapport centret om at redegøre nærmere for de to tilfælde hvor tvangsforan-staltningerne var overlappende, og samtidig præcisere hvorledes det ovenfor citerede nærmere skulle forstås. Da centrets tidligere udtalelse ikke vedrørte de to tilfælde hvor tvangsforanstaltningerne var overlappende, men et tilfælde hvor en beskyttelsesforanstaltning i form af aflåsning af yderdøre blev afløst af en tvangstilbageholdelse, anmodede jeg i opfølgningsrapporten på ny centret om at redegøre for de to tilfælde hvor tvangsforanstaltningerne var overlappende. Jeg henledte samtidig opmærksomheden på mit ønske om en præcisering af hvorledes det ovenfor citerede (fra centerchefens brev af 27. marts 2006) nærmere skulle forstås. For så vidt angår det tilfælde hvor beskyttelsesforanstaltningen blev afløst af en tvangstilbageholdelse, måtte jeg forstå at yderdøren efter ophøret af beskyttelsesforanstaltningen forblev aflåst nu for at sikre tvangstilbageholdelsen. Idet jeg i øvrigt henviste til det ovenfor under pkt anførte om registrering af døraflåsning, anmodede jeg om en udtalelse om hvorvidt dette burde have væ-

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 ret registreret på skema 3, jf. den dagældende tvangsbekendtgørelses 18, stk. 2, om aflåsning af yderdøre for at sikre patientens fortsatte tilstedeværelse. I det konkrete tilfælde foreligger der allerede et skema 3 hvorpå der i perioden fra tvangstilbageholdelsen den 6. februar 2005 er angivet tvangsindgreb, men ikke døraflåsning. I udtalelsen af 16. maj 2007 er anført følgende: Vedr. de anførte tilfælde med overlappende skemaer l og 4 for to patienter. I det ene tilfælde, hvor der har været udfyldt et skema 1 og et skema 4 på samme patient for perioden 13. april 2005 til 12. maj 2005, har pågældende læge fejlagtigt registreret aflåsning af yderdøre på skema 4, hvor det rettelig skulle have været registreret på skema 3 (jfr. svar Ad pkt. 5.2) I det andet tilfælde, hvor der har været udfyldt skema 1 iværksat 25. februar og ophørt 15. marts samtidig med at der på samme patient er udfyldt skema 4 iværksat 23. februar 2005 (ophørt 15. marts 2005), har pågældende læge som i ovenstående tilfælde fejlagtigt registreret aflåsning af yderdøre på skema 4, hvor det rettelig skulle have været på skema 3 for perioden hvor patienten var tvangstilbageholdt (jfr. svar Ad pkt. 5.2). Det nævnte tilfælde hvor aflåsning af yderdør starter som en beskyttelsesforanstaltning (skema 4) den 28. januar og ophører den 6. februar 2005 er korrekt begrundet og korrekt indberettet (jfr. mit svar, hvor patientens psykiske tilstand ikke tillod hende at tage tilstrækkelig vare på sig selv, hvis hun forlod afdelingen og det var uklart om hun ønskede at blive udskrevet). Den 6. februar havde hun imidlertid tydeligt tilkendegivet, at hun ikke ville forblive indlagt, hvorfor hendes tilstand fordrede, at hun blev tvangstilbageholdt, for at hun fortsat kunne modtage nødvendig psykiatrisk behandling. Yderdørene forblev herefter i en længere periode aflåst, for at sikre hendes fortsatte forbliven på afdelingen. Her skulle den fortsatte aflåsning af yderdøre rettelig have været registreret på tvangsprotokol skema 3, hvilket beklageligvis jfr. svar Ad pkt. 5.2 ikke blev gjort. Jeg har noteret mig at døraflåsningen i alle tre tilfælde rettelig skulle have været registreret på skema 3. Jeg er enig heri.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg noterede mig at centret ville prøve at lave en manual om udfyldelse af tvangsskemaer og anmodede om underretning om resultatet heraf. I udtalelsen er hertil anført følgende: Vi følger løbende op på den undervisning vi giver vedrørende den nye psykiatrilov, herunder udfyldelse af tvangsskemaer, idet disse forhold er nøje sammenhængende. Det har foreløbig ikke været muligt at udfærdige en kort manual i tvangsregistreringen for det komplekse regelstof. Der er imidlertid udfærdiget en vejledning i forbindelse med psykiatrilovens ændringer, hvor visse forhold ved tvangsregistreringen fremhæves (vedlægges). En vejledning i håndteringen af den nye psykiatrilov i sin helhed, herunder tvangsregistrering (udfyldelse af de elektroniske indberetningsskemaer (tvangsskemaer) til Sundhedsstyrelsen) er under udarbejdelse for hele Psykiatrien i Region Sjælland. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om et eksemplar eller en kopi af denne vejledning når den foreligger. Ad punkt 6.2. Tvangsbehandling Jeg noterede mig at mindste-middels-princippet ville blive omtalt i den manual for skema 2 som det i den tidligere udtalelse blev oplyst at centret var i færd med at udarbejde. Som nævnt under pkt har det foreløbig ikke været muligt for centret at udfærdige en kort manual i tvangsregistreringen, men en vejledning i håndteringen af den nye psykiatrilov i sin helhed, herunder om udfyldelse af de elektroniske indberetningsskemaer, er under udarbejdelse for hele Psykiatrien i Region Sjælland. Jeg går ud fra at mindste-middels-princippet vil blive omtalt i denne vejledning som jeg har bedt om underretning om ovenfor.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Opfølgning Jeg afventer underretning om den nævnte vejledning og om resultatet af overvejelserne under pkt Bortset herfra betragter jeg sagen om min inspektion af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Region Sjælland, Psykiatrihuset, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 og centrets patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-4191-424 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg den 2. december 2009

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg den 2. december 2009 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg den 2. december 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00078-5/PH 2/33 Indholdsfortegnelse Ad 3.4. Fællesarealer... 3 Ad 5.1. Overbelægning mv.... 3 Ad 5.2.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. september 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg anmodede heri hospitalet om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere