INDHOLDSPLAN 2015/16 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2015/16 01"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN 2015/16 01 Indhold 1.0. Overordnede forhold Skolens formål Værdigrundlag Skolens elevgruppe Skolens medarbejdergruppe Pædagogisk personale Undervisningen Obligatoriske fag Linjefag Historie/kristendom Inklusion Anderledes uger/forløb Skolens hverdag og beskrivelse af samværet Skolevejledning Andet 08 Bilag A: Fagbeskrivelser til indholdsplan 08 Bilag B: Ugeskema 13 Bilag C: Anderledes uger/weekender 14 Bilag D: Oversigt over fortælletimer 15 Bilag E: Årsplan Overordnede forhold 1.1 Skolens formål Ifølge vedtægterne for den selvejende institution Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole er skolens formål at drive en grundtvigsk skole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler Værdigrundlag Halvorsminde er en grundtvigsk skole, og som sådan finder vi det værdifuldt, at skolens dagligdag er præget af åbenhed, ligeværdighed, nærhed og fællesskab. Vi ønsker, at eleverne gennem skoleforløbet bliver aktive og får mod og evne til at udfordre verden. Skolen skal give rum og respekt for forskellighed og herved lære eleverne at vise tillid og tolerance. Endvidere vil vi lære eleverne at mestre dialogen som et demokratisk værktøj. Skolen skal være en tryg ramme, inden for hvilken der kan stilles krav til den enkelte som styrker ansvarlighed og selvstændighed. Vi vil opdrage eleverne til at erkende medansvaret for egen læring, for eget og andres velbefindende og for at bidrage positivt til et dynamisk fællesskab. Skolen har en tro på at elevernes medleven og personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste. Skolen skal gennem sin livsoplysende virksomhed bidrage til elevernes hele dannelse og give dem livsmod. Grundtvigsk Målet for undervisningen skal være livsoplysning ud fra et kristent livssyn. Midlet er det levende ord, som det f.eks. udmønter sig i fortælling og fællessang. Samtalen i undervisningen og det øvrige samvær er helt central og bygger på det menneskesyn, som kommer til udtryk nedenfor.

2 INDHOLDSPLAN 2015/16 02 Åbenhed På Halvorsminde optager vi alle som har interesse for skolens tilbud, og vi bestræber os på at møde dem fordomsfrit. Det er vores hensigt at lytte til eleverne, ligesom vi vil lære dem at lytte til andre. Ligeværdighed Livet på skolen skal udfolde sig i respekt for den enkelte. Alle har krav på at få opmærksomhed og en værdig behandling. Nærhed og fællesskab Vi ønsker at udøve en direkte, personlig og nærværende pædagogik, som bygger på naturlig autoritet. Vi vil konstruktivt bruge det nære samvær til at give eleverne selvværd og mod til senere at indgå i andre fællesskaber på et ærligt grundlag. Dialog som et demokratisk værktøj Ved demokrati forstår vi retten til at sige til og fra, argumentere, begrunde og lytte. Dialogen finder sted i de fora som er beskrevet i undervisningsplanen: Profilfag, skolemøde og elevudvalg. Ansvarlighed Eleverne lærer ansvarlighed i dagligdags situationer f. eks. gennem rengøring, fælles måltider, køkkentjans. Her erkender de, at deres arbejde er en nødvendighed, og de lærer at respektere andres og eget arbejde. Ved arrangementer og forberedelse af skolebesøg lærer eleverne at løfte et ansvar i fællesskab Skolens elevgruppe Skolen optager elever mellem 14 og 18 år, fortrinsvis til 9. og 10. klasse. Eleverne optages kun for et skoleår, men kan i særlige tilfælde og efter bestemte retningslinjer være elever på skolen i yderligere et år. Der er plads til 141 elever. Skolen har som noget nyt oprettet flexcollege. Dette er et tilbud til unge der går på en ungdomsuddannelse i Hjørring. Eleverne optages kun for et skoleår, men kan i særlige tilfælde og efter bestemte retningslinjer være elev på skolen i yderligere et år. Eleverne kan deltage i skolens aktiviteter efter aftale Skolens medarbejdergruppe Skolens samlede medarbejdergruppe består af 26+2 ansatte. Det pædagogiske personale består af 13 fastansatte lærere (inkl. forstander og viceforstander) samt 4 timelærere og en pædagogmedjhælper. De 12 er læreruddannet, mens den sidste er håndværksuddannet suppleret med enkeltfag på seminariet. Lærergruppen er sammensat bredt aldersmæssigt, heraf 2 med mere end 25 år på skolen. Fordelingen på køn: M: 5/ K: 8 (+2?) Teknisk administrativt personale består af: Kontor: en økonomichef, en sekretær, en kontorassistent i jobrotation, en markedsføringskoordinator og en projektleder/fri Fagskoleleder. Pedel: To pedeller og en medhjælpere i jobrotation Køkken: En køkkenleder på uddannelsesorlov 1/ /1-16, 1 kok i jobrotation, 3 køkkenassistenter, 1 medhjælpere på timeløn Pædagogisk personale Følgende lærere varetager undervisningen og de planlagte aktiviteter: Navn: Initialer: Hanne Stendahl Broberg HB (flexjob) Inge Brix Christiansen IC Søren Rusbak Hansen SR Line Sigvardsen Høst LSH Mette Krogaard Jepsen MKJ Lise Mikkelsen LM Susan Tøttrup Jørgensen ST Martin Øbo Sørensen MØ Kirsten Sand Thygesen KS Carsten Vittrup CV

3 INDHOLDSPLAN 2015/16 03 Svend Wøjcik-Jonasson SWJ Christian Christiansen CC Jeppe Schüsler JS Lars Møller LA (Pædagogmedhjælper) Søren Jacobsen SJ (Leder Fri Fagskole) Ann Marika Leth Klinge AK (Viceforstander) Jens Beermann JB (Forstander) Vedlagt som bilag er ugeskema, anderledes uger og weekender, hvor præcisering af varetagelse af arbejdsopgaver fremgår Undervisningen Fagene fordeler sig i tre hovedgrupper: obligatoriske fag/profilfag, boglige valgfag og linjefag Obligatoriske/profilfag Obligatoriske fag for hele skoleåret: (timer er angivet i klokketimer pr. år) Dansk * 180 (9. kl.). Dansk* 180 (10. klasse) Samfundsfag* 60 (9. kl.). Samfundsfag 60 (10. kl.) Matematik* 120 (10. kl.). Matematik* 120 (9. kl.) Fysik/kemi*100 (9. Kl.) Fysik* FS10 60 (10. klasse) Biologi* 30 (9.kl) Geografi* 30 (9. kl.) Demokratisk iværksætteri*60 (10. Kl) Engelsk* 120 (10.kl.) Engelsk* 110 (9.kl.) Morgensang, fortælling, skolemøde 100 Sangtime 20 Gymnastik 130 (ekskl. opvisninger) Helårs bogligt valgfag: Tysk* 120 Halvor Moves*60 (10. Kl.) Idræt*60 (9. Kl.) *Der tilbydes FS9 og FS10 prøver. For 9. klasse er prøveaflæggelsen obligatorisk. LÆRINGSPROFILER Formålet med læringsprofilerne er, at eleverne skal kunne vælge mellem forskellige tilgange til undervisning og læring. Fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag er integreret i undervisningen, som tager udgangspunkt i temaer, der planlægges og varetages af et fast lærerteam. Ud over det faglige udbytte lægger vi vægt på, at elevernes selvværd styrkes, blandt andet gennem arbejde med fremlæggelser i forskellige fora. På Fri Fagskole er minimum 1/3 af undervisningen praktisk, hvor man designer, udvikler, arbejder kreativt og innovativt. Design, fremstilling og produktudvikling er eksempler på, hvordan man lærer matematik, engelsk, dansk og meget andet, mens man arbejder praktisk. IT OG MEDIE IT-basis sikrer, at man får grundlæggende viden om hardware, software, web, billedbehandling og kontorprogrammer. HÅNDVÆRK - KLOGE HÆNDER For den der gerne vil optages på erhvervsuddannelserne indenfor motor, byggeri eller teknik. LIVSSTIL - MIN TUR For den der gerne vil optages på erhvervsuddannelserne indenfor mennesker, sundhed, omsorg og pædagogik.

4 INDHOLDSPLAN 2015/16 04 SPROG OG KULTUR Gennem sammenligning af forskelle og ligheder udbygger man sin viden om sprog, kultur- og samfundsforhold. HÅNDVÆRK OG TEKNIK Gennem de håndværksmæssige fag arbejder man med alle aspekter fra idé til færdige produkter. NATUR OG VIDENSKAB Observationer, eksperimenter og teorier danner grundlag for denne læringsprofil. IVÆRKSÆTTER OG EVENT For den der er fyldt med idéer og måske bliver en af fremtidens iværksættere. Profiltur Afholdes i uge 38, hvor alle 7 profiler rejser med DSB til København. Formålet med turen er, at elever og lærere lærer hinanden rigtigt godt at kende, så kontaktlærerne har et grundlag for at fordele eleverne mellem sig. På turen besøges forskellige udvalgte kulturinstitutioner og virksomheder, der relaterer til den profil den enkelte elev har valgt. Elevernes udbytte af turen skal efterfølgende bruges i undervisningen Linjefag Formålet med linjefag er, at eleverne kan fordybe sig i praktisk-musiske fag eller en idrætsgren. Linjefag tilbydes til alle. Alle linjefagene indeholder såvel teori som praksis. Linjefagene er fordybelsesfag, hvor der er tid og plads til at udvikle sit niveau. Eleverne skal have to linjefag og timetallet er 3 timer ugentlig. Det er linjefagene, der bærer f.eks. skolehold, teaterforestillinger, musikoptræden m.m. Linjefagene følger skoleårets to undervisningsperioder. Der er mulighed for at vælge nyt linjefag til nytår. Der arbejdes tæt sammen med byens klubber og foreninger. Teater er ikke oprettet før jul pga manglende tilslutning: Medie Bordtennis Musik Billedkunst Challenge Håndarbejde Fitness Gymnastik Håndbold Træ og metal Fodbold Teater Linjefagstur Turen afholdes i uge 13 og går til Århus. Formålet er, at eleverne får en fælles oplevelse omkring deres interesse i form af det valgte linjefag. Indholdet skal udfordre eleverne, udvikle deres kompetencer samt få dem til at flytte deres egne personlige grænser Historie/kristendom Grundet skolens værdigrundlag undervises der ikke i kristendomskundskab og historie som i folkeskolen, hvorfor der heller ikke afholdes prøve i fagene. Kristendom/historieundervisningen gives som fortælling. (jfr. bilag D) 2.4. Inklusion Skolens inklusionstilbud består hovedsageligt af tolærerordning, hvor det er muligt at støtte elever med særlige behov såvel fagligt som socialt. Endvidere er der mulighed for lektiehjælp hver dag fra kl og inklusion i fagene dansk, dansk som 2. sprog, matematik og engelsk Anderledes uger/forløb Startperiode Gennem konkrete opgaver og indføring i kostskolelivets rytme gøres eleverne fortrolige med skolens normer og omgangsformer. Der holdes sangtimer og fortælletimer. Forskellige ryste sammen lege og idrætsaktiviteter gør elever og lærere bekendte med hinanden. Udflugter giver lokalkendskab og naturoplevelse. Endelig bruges tid på samtaler mellem elev og kontaktlærer, brandøvelse, samt faglige tests og valg, der skal få den endelige holddeling til at falde på plads.

5 INDHOLDSPLAN 2015/16 05 Teambuilding Forskellige aktivitets- og undervisningsforløb styrker holdfølelse, samarbejde og fællesskab. Der er fokus på gruppearbejdets dynamik og orientering mod et fælles resultat, hvor den enkeltes ressourcer udnyttes optimalt i forhold til det ønskede resultat. Formålet er at give eleverne en oplevelse af samarbejdets potentialer, samt bevidstgøre eleverne om en hensigtsmæssig udnyttelse af egne evner og muligheder i et konstruktivt og resultatorienteret team-arbejde. Film, teater og innovationsfestival Målet er, at eleverne får mulighed for at arbejde i et koncentreret forløb med et enkelt af de tre emner, og slutproduktet skal fremvises for et større publikum. Formålet er at styrke et fagligt fællesskab med vægt på kreative og kunstneriske udtryksformer. Eleverne arbejder selvstændigt i grupper med bl.a. innovation, rytmisk musik, produktion af kortfilm eller andre audiovisuelle medier og dans, teater eller andre kropslige udtryk. Endvidere arbejdes der med scenografi og billeddækning til storskærm. Øvrige emner, aktiviteter og arbejdsområder inddrages i det omfang, det er praktisk muligt. Projektuge, 9. kl. Inden for et overordnet emne arbejder eleverne selvstændigt i grupper/individuelt med løbende vejledning. Der laves problemformulering, søges materiale, læses, skrives rapport, interviewes og der skal laves præsentationer. Projektet afsluttes med fremlæggelse og evaluering. I projektarbejdsformen lægges vægt på arbejdsprocessen. Eleverne lærer en del om deres egen formåen, og hvad det vil sige at indgå i et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor man selv er med til at stille opgaverne. Projektarbejdet giver desuden eleverne mulighed for at arbejde med et selvvalgt underemne og med forskellige udtryksformer, og de opfordres til at hente viden og hjælp uden for skolen. Brobygning, 10. kl. I skoleåret er der planlagt følgende: Brobygningsugen skal fysisk set afvikles på en ungdomsuddannelsesinstitution. Der planlægges forløb til en så bred vifte af erhvervsuddannelser som muligt og til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Målsætningen for en uges brobygning: At øge elevernes konkrete informationsniveau om uddannelsesmulighederne. At give eleverne et indblik i den kultur og terminologi, der udøves på uddannelsesinstitutionen. At eleverne gennem egen erfaring får inspiration til udarbejdelse af den obligatoriske, selvvalgte opgave og dermed til brug for egen afklaring af uddannelsesvalg. OSO-opgave Den obligatorisk, selvvalgte opgave får dels funktion af et papir, der supplerer elevens uddannelsesplan og begrunder elevens undersøgelser og valg af uddannelsespraktik og dels af en synopsis. Der kan som hidtil indgå erhvervspraktik, men det kræver en dokumenteret sammenhæng med elevens uddannelsesplan. OSO-opgaven afsluttes med en fremlæggelse. Skitur til Winterberg Formålet med skituren er, at give eleverne en fælles oplevelse, hvor naturen, den fysiske udfoldelse, legen, samværet og mødet med en anden kultur, går op i en højere enhed. Generelt er vores målsætning med turen at gøre eleverne til aktive og nysgerrige verdensborgere. Gymnastikuge Formålet med ugen er at lave: Gymnastik, både fælles samt drenge og piger hver for sig Div. aktiviteter, hvor der bl.a. er mulighed for frisk luft og at træne gymnastikopvisning med en sammenhæng og intensitet, som vanskeligt lader sig gøre inden for det almindelige skemas rammer. Før påske De tre dage før påske består af en fagdag i profilklasserne, deltagelse i Aalborgstævnet og kursus i synopsisskrivning. Skriftlige prøver

6 INDHOLDSPLAN 2015/16 06 De skriftlige prøver gennemføres tidsmæssigt og efter de samme retningslinjer som i folkeskolen. Der læses almindeligt skema i videst muligt omfang. Mundtlige prøver Perioden med de mundtlige prøver til FS9 og FS10 foregår over tre uger, og i denne tid gennemføres ud over prøverne særligt tilrettelagte aktiviteter og undervisning, der følger det normale skema. Eleverne får tid til at forberede sig og hvile mellem prøverne. Endvidere tilrettelægges der specielle forløb til elever, der kun i begrænset omfang eller slet ikke skal til prøve. Slutuge Skoleårets sidste uge bruges bl.a. til en lejrtur, hvor fællesskab, socialt samvær og naturoplevelse vægtes højt. Turen varer fra mandag til onsdag. Hjemme på skolen igen bruges en del af tiden på bogaflevering, oprydning og hovedrengøring. En aften afsættes til at eleverne kan være sammen med deres gang og deres kontaktlærere. Ellers er aktiviteterne sang, musik, gymnastik og forberedelse af en større fælles afslutningsfest, og der gøres klar til afslutningen med forældrene. Formålet med slutugen er først og fremmest at eleverne nyder det sidste samvær i fulde drag og får sagt farvel til hinanden på en god måde Skolens hverdag og beskrivelse af samværet Sang og info Hver dag efter middagsmad samles elever og lærere til sang og info, hvor der synges en folkelig sang eller salme samt en sang, f. eks. valgt efter årstiden. Der gives meddelelser og måske fortælles noget alment om dagen eller læses et digt. Sang er tradition i de frie, grundtvigske skoler. Formålet er at skabe et fælles samlingspunkt og en tankestreg i travlheden. Måltider Morgenmad, middagsmad og aftensmad indtages som tag-selv-måltider. Endvidere tilbydes formiddags-, eftermiddags- og aftenservering. Ved middagsmaden er et større antal lærere til stede. De tre hovedmåltider er obligatoriske og vigtige for sundheden og fællesfølelsen på skolen. Alle har faste pladser, hvilket giver et nært samvær ved bordene, hvor mange emner drøftes i en uformel tone. Måltiderne har også en opdragende funktion m.h.t. at smage forskellige slags mad og ved at lægge vægt på rimelige bordmanerer. Rengøring Elever og lærere forestår i fællesskab den daglige rengøring af hele skolen. Ud over at få gjort rent, er formålet at fremme ansvarsfølelsen hos den enkelte og respekten for håndens arbejde. Køkkentjans Alle elever arbejder i perioder i skolens køkken. De er således i nogen grad fritaget for den skemalagte undervisning, men skal dog bl.a. deltage i fællesarrangementer og den fælles fredagstime samt holde sig ajour med opgaver og afleveringer i den boglige undervisning. Eleverne følger på hverdage de fastansatte køkkenmedarbejdere. De får hermed kendskab til god håndtering af madvarer og kostpolitiske overvejelser samt lærer hensigtsmæssig forarbejdning af fødevarer. Formålet med køkkentjansen er at eleverne får viden om og indsigt i ernæring og madlavning. I emneuger og på emnedage og fagdage er der ikke elever i køkkenet. Fællesarrangementer Fællesarrangementer indeholder foredrag, shows eller optræden af gæster besøg af eller på naboskoler teaterture eller andre events koncerter Formålet med fællesarrangementerne er at eleverne oplever nye aspekter af verdenens mangfoldighed møder kvalitative bud på tilværelsens mange valg og

7 INDHOLDSPLAN 2015/16 07 får indsigt i fællesskabets muligheder Fritid I dagtimerne råder eleverne selv over deres fritid og kan deltage i fritids-, kultur- og idrætslivet i lokalsamfundet efter aftale. Lektiecafé Fire gange om ugen giver vagtlærerne lektiehjælp i en lektiecafé umiddelbart efter aftensmaden. Uden for dette tidsrum er eleverne altid velkomne til at kontakte lærerne for at få hjælp til lektier og skolearbejde. Kontaktlærerfunktionen Det lærerteam, som underviser på de forskellige profiler, fordeler eleverne mellem sig. En lærer har ca. 12 kontaktelever. Kontaktlærerens opgave er at opbygge en tæt relation til elev og forældre. Kontaktlæreren er også ganglærer og tjekker elevernes rengøringsområde. Kontaktgrupper, elevudvalg og skolemøder. Hver kontaktgruppe vælger en repræsentant til skolens elevudvalg, der også har to lærerrepræsentanter. Elevudvalget, der mødes en gang om ugen, kan komme med forslag eller henstillinger til de øvrige elever på skolemødet eller til lærerrådet. Elevudvalget kan desuden rejse spørgsmål til videre drøftelser i kontaktgrupperne. Debatterne, som også kan starte i kontaktgrupperne, kan handle om alt lige fra hverdagens trivialiteter til drøftelse af mobning, ordensregler og praktiske forhold. Både elevudvalg og kontaktgrupper har konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med skolebesøg og fællesarrangementer. Arrangementer evalueres efterfølgende. Formålet med skolemødet er at have et ugentligt, fælles forum for elever og lærere til at give orienteringer, til at give referater af møder i lærerråd og elevudvalg, til at appellere til fællesskabet og til at lægge op til diskussion og løsning af fælles opgaver. Formålet med elevudvalget er at forberede eleverne på deltagelse i et repræsentativt demokrati, at lære dem at fremlægge egne og andres synspunkter samt at berede vejen for konstruktive løsninger af problemer. Weekender I almindelige weekender kan eleverne frit tilmelde sig til at være på skolen, og der er hele tiden en eller to ansatte, der har tilsyn med eleverne. Alle elever opfordres til at blive på skolen nogle weekender, idet der her er gode muligheder for socialt samvær. Weekendens aktiviteter kan omfatte kortere eller længere udflugter, men foregår normalt på skolen. Aktiviteterne er i nogle weekender fastlagt på forhånd (f.eks. kanosejlads med udendørs overnatning, deltagelse i volleyballturnering eller besøg af mindre søskende). I andre weekender inddrages eleverne i planlægningen. I alle weekender deltager eleverne i køkkenarbejde og madlavning samt rengøring og oprydning. Skoleåret har 5 fællesweekender, hvor alle elever skal være på skolen. Endvidere har eleverne et tilsvarende antal forlængede weekender, hvor de kan blive på skolen eller tage hjem, men hvor enten fredagen eller mandagen er lagt til weekenden. Aktuelle datoer kan ses på skolens hjemmeside. Tilsyn Det daglige tilsyn med eleverne uden for undervisningen i dag- og aftentimerne varetages af en vagt. En aftenvagt overnatter på skolen. I weekender er det en af weekendvagterne, eleverne kontakter. Hjælp til elever vedr. sygdom eller sundhedspleje varetages primært af viceforstander og en pædagogmedjhælper. Forældrekontakt Kontaktlæreren, som er tilknyttet en gruppe på 8-12 elever, har den primære kontakt til elevernes hjem Skolevejledning Formålet med skolevejledningen er at gøre eleverne i stand til at træffe valg i forbindelse med deres fremtidige uddannelse. For at bevidstgøre eleven om egne evner og uddannelsesmuligheder arbejdes der i samarbejde med skolevejlederne med den enkeltes uddannelsesplan. Alle elever i 10. klasse deltager desuden i lovgivningsbestemt brobygning og udarbejdelse af OSO-opgave.

8 INDHOLDSPLAN 2015/16 08 Ud over den fælles vejledning er den enkelte elev til personlige samtaler med skolevejlederen. Kontaktlæreren deltager i arbejdet med elevens uddannelsesplan, bl.a. gennem samtaler med elev og forældre. Punkter i vejledning på Halvorsminde: Elevsamtaler med kontaktlærer ved skolestart Skolevejledersamtaler med alle elever inden november 10. klasse brobygningsuge /Obligatorisk selvvalgt opgave, 9. klasse brobygning/praktik Forældreaften med kontaktlærersamtaler og mulighed for vejledersamtaler Samtaler/fællesvejledning inden marts Opsamling og teknisk orientering forud for den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne Tilbagemelding til UU-centre i juni 5.0. Andet Lærerpraktikanter Skolen medvirker ved afvikling af lærerstuderendes praktik. Praktikken søges gjort til et gensidigt inspirerende møde mellem praktikanter, elever og skolens medarbejdere. Efter endt praktik kan der evt. bliver tale om at den studerende benyttes som vikar. Samarbejdet foregår primært med University College Nordjylland. Der er fastsat nærmere retningslinier for praktikforløbene. Ferier I årsplanen er efterårsferie, juleferie og vinterferie placeret uden for kursusugerne. Bilag vedlagt: A: Fagbeskrivelser B: Ugeskema C: Anderledes uger / Weekender D: Fortælletimer E: Årsplan Forstander Jens Beermann Bilag A: Fagbeskrivelser til indholdsplan OBLIGATORISKE FAG FOR HELE SKOLEÅRET Undervisningen i de prøveforberedende fag tilrettelægges således, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og således at eleverne kan indstilles til folkeskolens afgangsprøver efter de til enhver tid gældende retningslinjer og bestemmelser. Dansk Formålet med danskundervisningen er at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed og at stimulere lysten til at læse og udtrykke sig. Desuden skal undervisningen indeholde litterære oplevelser og skabe grundlag for personlig stillingtagen omkring forhold af samfundsmæssig, kulturel, etisk og psykologisk karakter. Indhold: Der arbejdes i mundtlig dansk med forskellige genrer inden for ældre og yngre, fortrinsvis dansk og nordisk, skønlitteratur, forskellige typer sagprosa og forskellige billedlige udtryksformer. Desuden opøves sproglig opmærksomhed, oplæsning, mundtlig fremlæggelse, responsgivning og debatteknik. I skriftlig dansk arbejdes med rapport og stilskrivning, retskrivning, grammatik samt procesorienteret skrivning inden for forskellige tekstgenrer. I danskundervisningen arbejdes desuden med kommuikationsteori, og eleverne trænes i informationssøgning, kildekritik og elektronisk opsætning af tekster.

9 INDHOLDSPLAN 2015/16 09 Faget er obligatorisk, og der undervises i faste klasser. En del af undervisningen vil dog blive afviklet på ét eller flere hold med to eller flere lærere. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. I 10. kl. tilbydes endvidere læsekursus. Samfundsfag 9. kl. Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne får interesse for og evne til at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen søger at udvikle samfundsbevidsthed og kritisk sans og at eleverne får lyst til at engagere sig i et demokratisk samfund. Fagets indhold inddeles i fire hovedområder: 1. Menneske og stat. 2. Menneske og samfund. 3. Menneske og kultur. 4. Menneske og natur. Matematik Formålet med undervisningen er at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare at matematik er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Eleverne skal lære at beskrive matematiske problemer med forskellig grad af præcision såvel skriftligt som mundtligt. De arbejder med emneområder som: Statistik indsamling, bearbejdning og præsentation af data. Geometri målestoksforhold og konstruktion. Økonomi alm. handel og vækstfunktioner. Algebra reduktion, ligning og talteori I relevante sammenhænge anvendes IT. Der undervises på niveaudelte hold. Biologi 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres omgivende natur, om miljø og sundhed, samt om anvendelse af biologien i hverdagen. Undervisningen gives på et niveau, der svarer til beskrivelsen i Fælles Mål for biologi i folkeskolen. Fysik Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. I undervisningen vil vi integrere IT og gøre brug af Passport dataopsamling. Faget er valgfag i 10. klasse. Geografi 9 kl. Der arbejdes med de 3 hovedområder: 1. Globale mønstre: herunder naturgeografiske mønstre, den globale befolkningsfordeling imellem land og by, økonomi/produktion, samt sammenhængen imellem ressourcer/miljø/forurening. 2. Naturgrundlaget og dets udnyttelse: herunder det store geologiske kredsløb, vejr, klima og forandringer i klimaet, landskabers udformning, samt det grundlag naturen giver for levevilkår forskellige steder i verden. 3. Kultur & levevilkår: herunder befolknings- og byudvikling set i dansk perspektiv, levevilkår forskellige steder, visse internationale konflikter og deres geografiske udspring, samt miljøpåvirkning pga. forskellige former for produktion. Igennem arbejdet med ovenstående overordnede områder og ved hjælp af korte quiz-lignende forløb styrkes elevernes kendskab til verdensdele, lande, byer mm., herunder væsentlige danske lokaliteter. Der anvendes globus, kort af forskellig slags og en til bogsystemet tilknyttet webtjeneste som dataindsamling og baggrund for selvstændig opgaveløsning og stillingtagen. Undervisningen gives på et niveau, der svarer til beskrivelsen i Fælles Mål for geografi i folkeskolen. Engelsk Det er undervisningens formål gennem mundtlige og skriftlige aktiviteter at styrke og udbygge elevernes kommunikative færdigheder, samt at eleverne tilegner sig viden om sproglige og kulturelle forhold i den engelsksprogede verden. Undervisningen kvalificerer til folkeskolens afgangsprøver i engelsk. Indhold: Tekster af passende sværhedsgrad til læsning og lytning, grammatiske øvelser,

10 INDHOLDSPLAN 2015/16 10 skriftlige opgaver, frilæsning, samtale og samtalestimulerende materiale, video, film og musiktekster indgår i skønsom blanding. Der undervises på niveaudelte hold. Tysk Det er undervisningens formål at eleverne tilegner sig viden om sproglige og kulturelle forhold i den tysksprogede verden. Endvidere at eleverne tilegner sig færdigheder i at forstå det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skrift at benytte sig af sproget. Det tilsigtes at eleverne får et praktisk sprog, og evnen til kommunikation sættes højere end grammatisk korrekthed. Det tilstræbes at eleverne får en sproglig og kulturel bevidsthed der åbner mulighed for at forstå andres tænkemåder, holdninger og normer. Indhold: Tyske tekster ifølge det udvidede tekstbegreb. Faget er valgfrit, og der undervises på niveaudelte hold. Fortælling Formål: Fortælling skal være både kulturbærende og kulturskabende; idet den gode fortælling er karakteriseret ved: At den enkelte tilhører løftes ud af sit eget og ind i et fælles rum At ordet bliver levende og skaber billeder i tilhørernes sind At fortællingen er en vej i den personlighedsskabende proces, hvor man rodfæstes til tilværelsen At fortællingen er en poetisk syntese af oplevelse og videnstilegnelse. Forstået således at fortællingen tilføjer den mundtlige formidling en sanselig dimension, så tilværelsen gribes med både hjerne og hjerte At fortællingen ansporer tilhøreren til refleksion og giver grundlag for samtale med andre tilhørere eller fortælleren Fortællingen foregår i et fælles forum for hele elevholdet. Tidsrammen er morgensang, to ugentlige fortælletimer, sangtime og fællesaftener. (Bilag D) Sang Formålet er at give eleverne en fælles sangoplevelse hvor alle kan være med. Indhold: Repertoiret er bredt sammensat af sange fra den klassiske danske og nordiske sangskat og af nyere dansk og engelsksprogede, rytmiske sange. Musikledsagelsen består af flygel, guitar og bas. Som elevernes bog bruges Højskolesangbogen, suppleret med løsblade/powerpoint. Gymnastik Formålet med gymnastik er alsidig træning af kroppen. Dette opnås bl.a. gennem grundtræning, rytmisk gymnastik og springgymnastik. Ligeledes lægges der vægt på et godt socialt miljø hvor eleverne gives medansvar gennem forskellige opgaver. Der arbejdes henimod opvisninger i foråret hvor alle elever deltager. Atletik indgår som en disciplin. Halvor Moves Undervisningen henvender sig til 10. årgang, som arbejder på tværs af alle profiler. Eleverne præsenteres for mange forskellige former for bevægelse såvel fysisk som mentalt og oplever at bevægelse er vigtigt både nord og syd for halsen. Demokratisk Iværksætteri Undervisningen henvender sig til 10. årgang, som arbejder på tværs af alle profiler. Der arbejdes med demokratisk dannelse gennem involvering. Vi afprøver arbejdsformer, der i samarbejde med lokale foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner fremmer elevernes demokratiske handlekompetencer og sindelag. Linjefag Gymnastik Springgymnastik - Uanset om drømmen er Verdensholdet eller at lære at lave en salto eller stå på hænder, så er denne linje noget for dig. I timerne med springgymnastik har vi fokus på grundtræning og tekniktræning, som er basis for de flotte, færdige spring, vi stiler efter. Desuden vil vi i timerne lege med kreative og eksperimenterende former for spring. Rytmisk gymnastik - I timerne med rytmisk gymnastik vil vi prøve kræfter med mange forskellige genrer inden for gymnastik og bevægelse. Fokus vil være rettet mod koordination, kropskontrol, udstråling og glæden ved bevægelse. En del af træningen vil foregå gennem mindre koreografier og sekvenser, hvor du vil blive udfordret på dine gymnastiske færdigheder. Både fælles og personlige rettelser vil indgå som en naturlig del af arbejdet med rytmisk gymnastik.

11 INDHOLDSPLAN 2015/16 11 Bordtennis Bordtennnis på Halvorsminde er noget udover det sædvanlige. I tæt samarbejde med Bordtennisklubben B 75, i Hirtshals, har vi et bordtenniskoncept, der tilgodeser alle nivauer, fra motionist til absolut elite. Lærings- og udviklingsfilosofien på bordtennislinjen er baseret på inklusion, åben kommunikation, gensidig tillid og meningsfulde relationer mellem trænere og spillere. Halvorsminde og B 75 giver dig muligheden for at få samme træningsbetingelser som professionelle kinesiske spillere og du bliver en del af B 75 s unikke bordtennismiljø. Fitness På Halvorsminde dannes rammerne for fitness-linjen af hallen og vores 300 m2 store fitnesscenter med alt i moderne maskiner. Der er derfor et hav af muligheder for at opbygge en stærk og sund krop. Du får hele pakken, hvor både styrke, smidighed, kondition og koordination er nøgleord. Fitness-styrke, fitness-form, crossfitness og aerobic er nogle af de ting vi arbejder med på linjefaget Fitness. Det bliver sjovt, det bliver hårdt, det bliver svedigt, og det bliver stærkt! Vi arbejder ud fra et mål om at forbedre både styrke og kondition. Gennem simple, udfordrende og varierede øvelser træner vi hele kroppen ud fra det udgangspunkt, vi hver især starter på. Intervaltræning, højintensitetstræning og forskellige styrketræningsformer er blot nogle af de ting, vi skal arbejde med i timerne i fitness. Håndarbejde Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i forskellige teknikker og materialer, og dermed gøre dem parate til at arbejde selvstændigt, med de opgaver de får stillet, samt opleve mulighederne og glæden ved at skabe og fremstille et produkt. Indhold: teknikkerne spænder vidt, vi arbejder oftest i stof, garn, skind og læder. Vi arbejder ud fra en fælles opgave og ramme, der skal reflekteres over designprocessen, ens valg af materiale, farver, teknikker og udtryk. Vi har i årenes løb lavet gallakjoler, kimonoer, skindtasker, kæmpepuder og meget andet. Medie På medielinjen laver vi korte film, bl.a. til skolens hjemmeside. Eleverne lærer at brainstorme på den rigtige måde, at udarbejde storyboards og at bruge kameraet til at tage gode og interessante billeder. I redigeringen lærer man at klippe film med den rette timing, en hensigtsmæssig brug af effekter og at vælge den rigtige musik. Vi laver sjove film, som andre gider se. Eleverne arbejder i selvstændige produktionsteams, og vi redigerer på Mac i de professionelle programmer Final Cut Pro og Adobe After Effects. Teater På teaterlinjen arbejder vi med forskellige former for teater så som traditionelt teater, danse- og musikteater, børneteater, improvisationsteater, masketeater og performanceteater. Der arbejdes med at turde stå frem for andre og at udvikle sine kreative evner og lære at spille forskellige roller. Vi synger og danser, improviserer, leger og arbejder med teaterøvelser, der handler om kropssprog, mimik, gestik, stemmetræning og rolle- og figuropbygning. Desuden arbejdes der med opsætning af forestillinger med prøvearbejde, instruktion, sceonografi, kostume, lys og lyd. Musik Formål: Formålet med undervisningen er at frembringe en musikalsk glæde igennem rytmisk musik. Der skal opbygges individuelle færdigheder så alle sammen kan fungere i en sammenspilssituation. Indhold: der vil blive undervist i musikalske færdigheder på forskellige rytmiske instrumenter. Eleverne skal introduceres for flere forskellige musikalske genrer og opnå en forståelse for, hvilke virkemidler der kendetegner dem. Desuden skal der øves op til at afholde flere koncerter i løbet af året. Der er desuden mulighed for indspilning på professionelt optagegrej. Organisering: Der vil blive lavet passende holdstørrelser, hvor et hensigtsmæssigt udvalg af instrumenter er repræsenteret. Læreren vil sørge for vejledning og forslag til numre der spilles, men der vil være stor frihed for elever til selv at komme med forslag.

12 INDHOLDSPLAN 2015/16 12 Træ og metalværksted Formålet er at bevare, styrke og videreudvikle elevens praktiske og kreative evner indenfor træ og metalområdet. Her er det håndelaget der er i fokus. Indhold: Der undervises i metalfagets grundlæggende arbejdsmetoder så som klipning, bukning og savning i metal. Boring, gevindskæring og forskellige sammenføjnings teknikker indgår også i undervisningen. Eleverne lærer at udarbejde arbejdstegninger i målestoksforhold. Der er mulighed for at dreje i metal. Organisering: Eleverne udfører i begyndelsen en række faste opgaver, hvorved der opnås kendskab til mange af værkstedets maskiner og arbejdsgange. Herefter arbejder eleverne selvstændigt, eller to og to med selvvalgte opgaver. Arbejdsprocessen spænder fra ide og udarbejdelse af arbejdstegning, materiale valg og dimensionering, til den endelige udførelse og kvalitetssikring af emnet. Håndbold Formålet med håndboldsporten tager udgangspunkt i boldbasis, hvor eleverne gøres fortrolige med bolden; vi træner afleveringer, driblinger og spilbarhed, hvorigennem eleverne får mulighed for at opleve og forstå de fælles tekniske og taktiske, psykiske og sociale aspekter og kvaliteter. Indhold: Gennem centrale øvelser (kaste- og gribeteknikker, skudformer, driblinger, finter, screeninger, positionsspil, bevægelsesteknik både offensivt, defensivt og parader), grundregler og krav gøres spillet lettere at organisere og lettere at tilpasse forskellige muligheder mht. bane, mål og udstyr. Organiseringen af undervisningen bygger på helhedsmetoden (hel - del - hel), som analyserer den færdige situation og derigennem finder frem til det niveau og indhold der vil være passende for den aktuelle elevgruppe. Afhængigt af elevens forudsætninger forenkles øvelsen, således at den gradvist simplificeres, indtil det niveau i sværhedsgrad, som eleven netop kan klare. Træningen af øvelsen sker da på dette trin, og herfra bygges øvelsen så op igen, indtil helheden = den sammensatte/færdige øvelse atter fremkommer. Fodbold Faget er for alle der har lyst til at spille fodbold uanset forudsætninger. Vi vil primært spille kampe på 7 og 11-mandsbane, afhængigt at holdets størrelse. Desuden vil der forekomme lidt teknisk træning og øvelse i standardsituationer. Bolden og glæden ved spillet vil hele tiden være i centrum. Formålet med pigefodbold tager udgangspunkt i boldbasis, hvor eleverne gøres fortrolige med bolden; vi træner afleveringer, driblinger og spilbarhed, hvorigennem eleverne får mulighed for at opleve og forstå de fælles tekniske og taktiske, psykiske og sociale aspekter og kvaliteter. Gennem centrale øvelser (sparkeformer, tæmning, driblinger, finter, tackling, headning og positionsspil), grundregler og krav gøres spillet lettere at organisere og lettere at tilpasse forskellige muligheder mht. bane, mål og udstyr. Organiseringen af undervisningen bygger på helhedsmetoden (hel - del - hel), som analyserer den færdige situation og derigennem finder frem til det niveau og indhold der vil være passende for den aktuelle elevgruppe. Challenge Du lever dit liv i Comfortzone: Her bruger du en begrænset mængde energi og viljestyrke til at opnå et stabilt præstationsniveau. Comfortzonen er som ordet indikerer en komfortabel tilstand, hvor du har det godt, du har tjek på tingene og du kan klare udfordringerne du står overfor. På Challengelinjen deltager vi som hold I forskellige løb og arrangementer. Vi cykler, løber, sejler, surfer, klatrer og laver mange andre vilde ting. Vi vil vise hinanden, andre, men især os selv, at teamspirit, forberedelse og rigtig indstilling er med til at skabe fantastiske fælles oplevelser. Listen af udfordringer er lang og sammen laver vi udfordringer udover det sædvanlige. Billedkunst Formålet med undervisningen er at opbygge elevernes glæde ved at skabe, sanse og forstå billedsproget, så de naturligt bruger det som et personligt og individuelt udtryksmiddel. Indhold: Der arbejdes med plane og rummelige flader gennem brug af fagets forskellige materialer. Der laves et lille afgrænset projekt, hvor eleverne får brug for deres fantasi og kreative evner. Der arbejdes med forskellige teknikker og materialer som fx acrylmaleri, skulptur, ler, gips, papmache, masker samt papir og karton.

13 INDHOLDSPLAN 2015/16 13 Bilag B: Ugeskema 2. udkast MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 7:15-7:55 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 8:00-9:30 PROFILFAG 9. KL. IDRÆT 10. KL. DEMOKRAT. IVÆRKSÆT. PROFILFAG 9. KL. GEO / BIO 10. KL. HALVOR MOVE PROFILFAG 9:30-9:45 9:45-10:15 Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Pause Pause Pause Pause Pause 10:15-12:00 FORTÆLLING (10:15-10:45) FORTÆLLING (10:15-10:45) LINJEFAG 2 PROFIL- FAG 9. KL. FYSIK 10. KL. TYSK PROFILFAG PROFIL- FAG 9. KL. FYSIK 10. KL. TYSK LINJEFAG 1 12:00-12:30 12:30-12:55 Middag Middag Middag Middag Middag Sang / Info Sang / Info Sang / Info Sang / Info Sang / Info 13:00-14:30 VÆRELSESRENGØRING LÆRERMØDE PROFIL- FAG 9. KL. FYSIK 10. KL. TYSK PROFILFAG PROFIL- FAG 9. KL. TYSK 10. KL. FYSIK PROFILFAG (13:00-13:45) SKOLEMØDE (13:45-14:30) 14:30-14:50 Pause Pause Pause Pause Pause 14:50-15:50 9. KL. FYSIK 10. KL. TYSK INKL. /VALGFAG 9. KL. TYSK 9. KL. TYSK INKL. /VALGFAG PROFILFAG 9. KL. FYSIK 10. KL. TYSK INKL. /VALGFAG 16:00-17:30 GYMNASTIK LINJEFAG 1 GYMNASTIK LINJEFAG 2 18:00-18: :15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Lektiecafé Lektiecafé Lektiecafé Lektiecafé

14 INDHOLDSPLAN 2015/16 14 Bilag C: Anderledes uger og dage i skoleåret 2015/16 UGE DATO EMNE DELTAGER PLANLÆGGER OG LAVER ARBEJDSPLAN ÆNDRING I VAGT august Skolestart Alle AK/JB/SJ august Startuge Alle KS/MKJ august Teambuilding Alle JS/CC august Pæd. dag Alle AK/JB/SJ august Relationsdag Alle ST, SR (Jens L & Jen J) august Mentorkursus CV, IC, SWJ, SJ SJ Tirs EA Ons NLK august Demokratisk Iværksætteri Efterskolelærere Kursus - MKJ + AK & JB AK SWJ fotokursus Tirs AK MKJ, IC praktiklærerkursus Man MD Tirs EA Hjørring LIVE Alle MKJ, LM, JS, JB, SJ september Kursus i Sociale Kompetencer Kl Efterskolelærere AK Temadag i Demokratisk Iværksætteri Kl 8-15, herefter gymnastik JB, SJ, SWJ, IC JB, SJ sept. CV ferie Onsdag NLK 11. sept. Gym. Fagdag Kl CI, JH, ST, SR CI, JH, ST, SR sept. Forældredag m. overnatning ALLE - CV LS, MØ, AK sept. Profiltur Kbh. Alle Profillærerne Aftales, når vi kender rejsetiderne 17. sept. Vejledning ST, CV ST, CV Profildag Alle Profillærerne JB 18. sept. Fremlæggelse kl Alle Program laves 8. Sep. på pæd.råd 18. sept. Gensynsdag for årgang 14/15 kl Alle IC, LS sept. LM omsorgsdage sept. Fællesweekend Alle IC, LM, AK, LD (Gym. Fagdag lørdag) (CI, JH, ST, SR) sept. Mentorkursus CV, IC, SWJ, SJ SJ EA okt. SR ferie Man MD okt. Temauge om film, drama mm. Alle SWJ, KS, MØ, AK, JB okt. MKJ fri okt. Film,teater & innovationsuge m. forestilling fredag aften Alle - MKJ SWJ, KS, MØ, AK, JB nov. LS ferie Tors praktikanter Brobygning 10. årgang CV, ST Faguge 9. årgang Alle Planlægges 14. aug nov. 4. dec. LM, ST fri Man & ons praktikanter Projekt 9. årg/faguge 10. årg Alle LM, ST Planlægges 14. aug. 50 Fremlæggelse af projekt 9. årg De der laver projekt med 9. årg. 8. dec. Demokratisk Iværksætterikursus Efterskolelærere + AK & JBAK EA dec. Terminsprøver Alle AK, SWJ dec JULEAFSLUTNING Alle AK, JB, SJ jan. JS ferie Tirs EA jan. Efterskolernes aften Alle AK, JB, SJ 15. jan. Samtaler H/T, N/V & FF profillærerne 17. jan. Samtaler I/E, S/K & FF profillærerne jan. IC, SR, LM, MØ fri Man MD EA Tirs EA Ons NLK OSO 10. årg./faguge 9. årg. Alle IC, SR, LM, MØ CV, CC OSO Fagugen og fordeling af lærere planlægges 14. aug jan. Skitur Alle JB, MØ, SR 5 1. feb. Pædagogisk dag 9-14 Alle AK, JB, SJ feb. Temauge om kost, sundhed og motionalle LS, ST, JS feb. KS, CV, SWJ - fri Ons NLK Bevægelsesuge Alle KS, CV, SWJ LS, ST, JS 9 3. marts 4 skolestævne Alle ST, SR, CI, JH marts JS, LS ferie Tirs og tors EA marts Profildag Alle AK laver program til eleverne for alle 3 dage Profillærerne SWJ 22. marts Gigantium CV, IC, LM,CC, MØ, JB, ST, SR, CI, JH CV, CC De lærere, der har sidste vagt i Gigantium siger godnat Fagdag da, eng, tysk JS, KS, MD, SWJ, MKJ, LS, AK, SJ KS, SWJ, LS marts Linjefagstur til Århus Linjelærere Linjelærere Tors lærere, der ikke har været med i Århus KS, CV & 1. april Mokost, fortælling KS, CV.. KS Planlægge fremlæggelser Linjefagslærere Linjefagslærere Fremlæggelser Linjefagslærere Linjefagslærere april CC ferie Tors MD april Pædagogisk dag Alle AK Innovationsdag JB + alle elever JB april IC ferie Tirsdag EA april AK, JB, SJ & JW planlægning af skoleåret 16/17

15 INDHOLDSPLAN 2015/16 15 UGE DATO EMNE DELTAGER PLANLÆGGER VAGTÆNDRING 30. april 1. maj Fællesweekend m elevmøde og vandretur Alle MKJ, JB, AK, LD Intro for elevhold 16/17 SJ, AK, JB maj Bedsteforældredag SWJ, CV, KS, LM, AK, SJ (lærere, der ikke deltager i idrætsdag) AK, SJ maj Pædagogiske dage 8-15 Alle AK, JB, SJ Skriftlige prøver Alle AK, SWJ 20 Skriftlige prøver Alle AK, SWJ maj Idrætsdag på Hørby CC, JS, MKJ, SR, IC,MØ, LS, MD (lærere, der ikke deltager i bedsteforældredag) EA, NLK 26. maj Efterskoleparlament i KBH 10 elever + LS & JB LS, JB 22 Mundtlige prøver Alle AK, SWJ 23 Mundtlige prøver Alle AK, SWJ 24 Mundtlige prøver Alle AK, SWJ juni Slutuge Alle LM, IC 25. juni Afslutning Alle AK, JB, SJ juni Evaluering og planl Alle AK, JB, SJ Det første pæd. råd møde i hver måned erstattes af med.møde, der starter kl. 13 i A-klassen. Bilag D: Fortælletimer Historie/kristendom Undervisninsplan: De første mennesker Isen, samlerne, Ertebøllekulturen, Skabelsesberetninger - GT, Indianere, Mayaer m.fl. Bønderne/stenalder fvt Ægypten, stenalder i DK, Kain/Abel, Bronzealder fvt Bystyret i Grækenland, høvdinger/ofringer i DK, Landflygtigheder i Ægypten, Josef, Moses, Palæstina, Græsk mytologi, Jernalder 800 fvt fvt Romerne, folkevandring, kelterne, sagnkongerne i DK. Palæstina og Jesu fødsel, Nordisk mytologi, Buddha fødes. Vikingetid/ tidlig middelalder Dannevirke, Araberne kommer, vikingetid, de første konger i DK. Kirkens udbredelse, Paulus, Jellingestenen, Muhammed, pavemagten. Højmiddelalder Korstog, Absalon, Erik Klipping, Niels Ebbesen, Den katolske kirke, munke/nonner, Opdagelsestiden Valdemar Atterdag, Margrethe den første, Kalmarunionen, Chr. 2, Columbus, Den stockholmske Blodbad, Arkonas fald, Johan Huss, Renæssance/reformation Bogtrykkekunsten, Grevens Fejde, Chr. 4., Svenskerkrigene, Gøngehøvdingen, Leonora Christine, Luther, Calvin, reformationen. Enevælden Kolonitid, statskup 1660, Store Nordiske Krig, Island/Grønland, Solkongen og Versailles, Pietismen, sidste heksebrænding. Oplysning og revolution Oplyst enevælde, stavnsbåndet, USA-uafhængighed, Paris, Struense. Vejen mod demokrati Københavns bombardement (1807), Napoleon, Sønderjylland, Grundloven, Dybbøl, Ny grundlov (kvindevalgret), Religionsfrihed, Grundtvig, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Moderne tider Verdenskrig, Industrialisering, fagforeninger, Stauning, krise i 30 erne. 2. verdenskrig , Hitler, 9.april, 29. august, 5. maj, jøderne, KZ-lejre, Tyske teologer, Den kolde krig

16 INDHOLDSPLAN 2015/16 16 FN, menneskerettigheder, USSR vs USA, Berlinmuren, Nato, Vietnam/Korea. Efterkrigstiden, 50 erne. Vietnam/Korea/Cuba, Kold krig, Nato,Berlin/ Luftbro/ 60 erne. Danmark i Europa / Danmark i Verden Energikrise, EF/EU, 11. september, Muhammedkrisen, Irak-krigen Indiens historie og kultur Bilag E: Årsplan Det oplyses specifikt, at: Kurset er afbrudt i forbindelse med efterårsferie(uge 42), juleferie og Vinterferie(uge 8) Der afholdes undervisning onsdag før påske og tirsdag efter påske Der afholdes undervisning fredag før pinse og tirsdag efter pinse De pædagogiske tilrettelagte ekskursioner med overnatning uden for skolen omfatter i alt 12 døgn Søndag d. 10/8: Skolestart Uge 35: Teambuilding Søndag d. 12/10 lørdag 18/10: Efterårsferie Uge 43: Brobygningsuge/praktikuge Uge 45: Filmfestival Uge 50: Projekt/OSO-uge Søndag d. 21/12 Lørdag d. 3/1-15: Juleferie Søndag d. 25/1 fredag d. 30/1: Studietur til Tyskland Uge 7: Gymnastikuge Søndag d. 15/2 lørdag 21/2: Vinterferie Uge 15: Linjefagstur Uge 26: Afslutningtur med 2 overnatninger Lørdag d. 27/6: Skoleårsafslutning Se kalenderen på Hjemmesiden:

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

Indholdsplan 2012/13

Indholdsplan 2012/13 Indholdsplan 2012/13 1 Indhold 0.1. Overordnede forhold 03 1.1. Skolens formål 1.2. Værdigrundlag 1.3. Skolens elevgruppe 1.4. Skolens medarbejdergruppe 1.5. Lærerfordeling 0.2. Undervisningen 05 2.1.

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2013-2014 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2014-2015 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/2015

INDHOLDSPLAN 2014/2015 INDHOLDSPLAN 2014/2015 Haslev Idrætsefterskole Bregentvedvej 10 4690 Haslev Side 1 af 39 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 ELEVFORDELING... 4 FAGRÆKKE... 5 Obligatoriske

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere