Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet Saxo-Instituttet Københavns Universitet Faculty of Humanities The Saxo Institute University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. juni 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Endvidere opfylder kandidatsidefaget sammen med det gymnasierettede BA-tilvalg de foreskrevne krav som er beskrevet i vejledning nr. 5 af 18. januar 2006: Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav) under uddannelsesbekendtgørelsen. Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at kandidatsidefaget i Oldtidskundskab kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog med visse undtagelser. Stk. 4. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 3. Adgangskrav Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 2

3 For at blive indskrevet på kandidatsidefaget i Oldtidskundskab skal den studerende være indskrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag. Adgang til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. Stk. 2. Endvidere skal den studerende have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS-point). 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på et kandidatsidefag i Oldtidskundskab pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Da en stor del af faglitteraturen kun er tilgængelig på engelsk, tysk eller fransk, forudsættes det, at den studerende allerede har eller hurtigt tilegner sig evnen til at læse tekster på engelsk og mindst et yderligere af disse sprog. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Poesi: Prosa: En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af poetiske tekster læst i oversættelse svarer til 25 verslinjer i originalsprogsudgaven uanset hvilken oversættelse, der benyttes. En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af prosatekster læst i oversættelse svarer til 1300 bogstaver eller 1550 typeenheder inkl. mellemrum i originalsprogsudgaven, uanset hvilken oversættelse der benyttes. Stk. 4. Fagets procedurer for godkendelse af pensumopgivelser ( petitum ) beskrives under punktet Eksamen på instituttets hjemmeside. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, uanset sprog, skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Kapitel 5 Kompetenceprofil 8. Kompetenceprofil for den færdige kandidat. 3

4 Efter endt uddannelse har kandidaten faglig kompetence til at undervise i Oldtidskundskab i det almene gymnasium og har erhvervet sig følgende kompetencer: Viden Kandidaten har: et grundlæggende kendskab til det klassiske græske sprog; et solidt overblik over den antikke verdens litteratur, historie, samfundsforhold, filosofi, retorik, mytologi, religion, materielle kultur og kunsthistorie; kendskab til historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering. Færdigheder Kandidaten har færdighed i: på grundlag af oversættelser at læse, forstå og fortolke antikke græske og latinske tekster; at læse akademiske og andre komplicerede tekster på dansk og andre moderne europæiske sprog; at redegøre for antikkens betydning for senere europæisk kultur og litteratur; at sætte antikke tekster ind i deres relevante historiske og kulturelle kontekst. Kompetencer Kandidaten kan: fortolke en antik græsk tekst som udtryk for antik græsk kultur og forbinde en sådan tekst med materielle levn; vurdere kvaliteten af en oversættelse af antikke græske tekster til moderne europæiske sprog; levere præcise indholdsanalyser af komplicerede tekster; formidle sin viden om fagområdet til flere forskellige målgrupper; læse akademiske og andre komplicerede tekster på dansk, engelsk og mindst et yderligere moderne europæisk sprog; overskue store mængder stof om komplicerede sammenhænge, resumere kernen i et humanvidenskabeligt ræsonnement og formulere sig herom i et tydeligt og præcist sprog såvel skriftligt som mundtligt; indgå i akademisk teamwork. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab (the Master s Minor in Classical Civilisation) er tilrettelagt således, at det placeres i løbet af de to første semestre af kandidatuddannelsen. Stk. 2. Kandidatuddannelsens første semester indeholder et modul på inden for kandidatsidefaget. Stk. 3. Kandidatuddannelsens andet semester består udelukkende at moduler inden for kandidatsidefaget (i alt 30 ECTS-point). Kandidatsidefagets anbefalede studieforløb, der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af følgende oversigt: 4

5 Modul Titel ECTSpoint Semester Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype Modul 1 Antik poesi Classical Poetry 15 Første Fagelement HOLK03611E Modul 2A Fagelement HOLK03621E Modul 2B Fagelement HOLK03631E Modul 3 Antik poesi Classical Poetry Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur The Classical Tradtion in European Literature Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur The Classical Tradtion in European Literature Frit område (skriftligt) Free Area Study (take-home assignment) Frit område (skriftligt) Free Area Study (take-home assignment) Frit område Free Area Study 15 Første Bunden, mundtlig dialog med forberedelse Set oral assignment 15 Andet 15 Andet Bunden skriftlig hjemmeopgave Set take-home assignment 15 Andet 15 Andet Fri, skriftlig hjemmeopgave Take-home assignment 15 Andet 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Fagelement HOLK03641E Frit område Free Area Study 15 Andet Bunden, mundtlig dialog med forberedelse Set oral assigment 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og valgfag Stk. 4 Studerende der allerede har taget modulet Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur under BA-studiet i Latin eller Klassisk græsk eller et tilsvarende modul, skal i stedet for dette modul aflægge Modul 2B: Frit område (skriftligt). Stk. 5. Frit område (skriftligt) kan kun aflægges af studerende omfattet af stk. 4. Stk. 6. For studerende, der har et gymnasierettet BA-tilvalg på 60 ECTS-point inkl. Antik poesi, udgår denne ordnings Modul 1: Antik poesi. Stk. 7. Studerende, der har et gymnasierettet BA-tilvalg på 60 ECTS-point uden Antik poesi, skal tage denne ordnings Modul 1: Antik poesi. Stk. 8. Studerende, hvis BA-tilvalg ikke indeholder et modul i Antik prosa eller tilsvarende, skal ved modul 3 eller evt. ved modul 2B opgive udelukkende prosatekster; Platon skal være repræsenteret i pensum. Forslag til studieforløb: Første semester Modul 1 og 15 ECTS centralt fag Andet semester Modul 2 (evt. 2B) og Modul 3 Stk. 9. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end Humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne Frit område (skriftligt) (HLKK03631E) og Videnskablig praksis 1: Forelæsning (HLKK03521E) under studieordningen for kandidatuddannelsen i Klassisk græsk (se denne). 10. Uddannelsens moduler: 5

6 Modul 1: Antik poesi Classical Poetry Kompetencemål for modulet At have et godt kendskab til den antikke poesi, herunder særligt epikken og dramatikken, samt kendskab til den antikke poesis virkningshistorie. At have et elementært kendskab til græsk metrik. At have kendskab til litterær fortolkning, stilistik, historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering. På grundlag heraf at være i stand til at fortolke antikke poetiske tekster. Antik poesi (konstituerende) Classical Poetry (constituent) Fagelementkode HOLK03611E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan foretage en litterær fortolkning af og karakterisere en antik poetisk tekst stilistisk samt indsætte den i dens rette historiske sammenhæng; har forståelse for tekstoverlevering og kan foretage en oversættelsesvurdering; behersker den antikke poesis historie og har kendskab til dens virkningshistorie. Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger. Undervisningen kan foregå som fjernundervisning. Der opgives mindst 800 normalsider tekst oversat fra græsk eller latin, heraf mindst 400 normalsider oversat fra græsk og mindst 200 normalsider oversat fra latin. I pensum skal indgå epos (mindst to sange af Homers Iliade, mindst to sange af Homers Odyssé; mindst to sange af Vergils Æneide og mindst en bog af Ovids Metamorfoser), drama (mindst en græsk tragedie og mindst en græsk eller romersk komedie), og mindst 10 normalsider af Horats, hvori lyrik skal indgå; i pensum skal indgå mindst en græsk tekst fra den hellenistiske periode og mindst en græsk tekst tilhørende en anden genre end epos og drama (fx Pindar). Der opgives herudover 200 normalsider efterantikke tekster med reference til det antikke pensum. Herudover opgives min normalsider sekundærlitteratur, som omhandler alle dele af pensum og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål. Pensum godkendes af eksaminator efter gældende regler. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand med henblik på fortolkning af et udvalg (3-5 normalsider) af de af eksaminanden opgivne tekster. Der prøves desuden i eksaminandens 6

7 evne til at kommentere forholdet mellem oversættelse og originaltekst i en mindre passage fra en græsk tekst, som indgår i udvalget. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk. Censur: Ekstern. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering, og der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Det er ikke tilladt at medbringe egne bøger, noter, computer, telefon eller lignende kommunikationsmidler i forberedelseslokalet. De noter som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Modul 2A: Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur Classical Tradition in European Literature Kompetencemål for modulet At have forståelse for den antikke skøn- og faglitteraturs betydning for senere europæisk litteratur. At have grundlæggende kendskab til og kunne anvende litteraturvidenskabelige metoder, der specifikt knytter sig til analyse og fortolkning af litteratur inden for området klassisk tradition. At have forståelse for den traditions- og/eller receptionshistoriske forsknings metoder og teorier. Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur (konstituerende) The Classical Tradition in European Literature (constituent) Fagelementkode HOLK03621E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende de for området relevante tekstanalytiske metoder og teorier; kan demonstrere kendskab til den klassiske traditions betydning for europæisk kultur, herunder særligt litteratur, fra middelalderen til nutiden; kan analysere og fortolke antikke og efter-antikke skøn- og faglitterære tekster med henblik på perspektivering af de antikke tekster; kan demonstrere kendskab til såvel de klassiske forbilleder som til det område i eftertiden, opgaven drejer sig om. Individuel vejledning og samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger. Undervisningen kan foregå som fjernundervisning. 7

8 Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Der opgives et tekstpensum på min. 700 normalsider bestående af antikke tekster i oversættelse og efter-antik litteratur, der refererer til den antikke litteratur. Der opgives endvidere min normalsider sekundærlitteratur, som er relevant for pensum og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål. Pensum godkendes af eksaminator efter gældende regler. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave om en problemstilling inden for det af eksaminanden valgte emne/område. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk. Censur: Ekstern. Omfang: Opgaven skal have et omfang af normalsider. Hjælpemidler: Eksaminanden kan anvende alle hjælpemidler til prøven. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Emne/område: Opgavens overordnede emne/område aftales med eksaminator senest 2 måneder før afleveringsfristen. Eksaminator vælger opgavens problemstilling og meddeler den skriftligt til eksaminanden 14 dage før afleveringsfristen. Alternativt modul: Studerende der allerede har taget modulet Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i Europæisk Litteratur under BA-studiet i Latin eller Klassisk græsk, skal i stedet for dette modul aflægge Modul 2B, Frit område (skriftligt). Modul 2B: Frit område (skriftligt) Free Area Study (take-home assignment) Kompetencemål for modulet Selvstændigt at kunne udvælge og afgrænse et område inden for faget, sammensætte et for det udvalgte område relevant pensum af antikke tekster og sekundærlitteratur samt evt. materielle levn, og skriftligt behandle det udvalgte område under anvendelse af fagets metoder og discipliner på et for en KA-uddannelse passende niveau. Frit område (skriftligt) (konstituerende) Free Area Study (take-home assignment) (constituent) Fagelementkode HOLK03631E Faglige mål Eksaminanden kan fortolke en antik tekst som udtryk for antik kultur inden for et selvstændigt udvalgt og afgrænset område og evt. forbinde denne tekst med materielle levn; kan anvende fagets metoder og discipliner på en måde, der tydeliggør deres betydning for behandlingen af det udvalgte område. 8

9 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer. Der opgives et tekstpensum på min. 900 normalsider bestående af antikke tekster i oversættelse af relevans for det af eksaminanden udvalgte og afgrænsede område. Der opgives endvidere min normalsider sekundærlitteratur, som dækker det udvalgte område og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål. Det antikke tekstpensum kan evt. suppleres med gengivelser (fotografier, grundplaner, opstalter eller rekonstruktioner) af max. 10 forskellige antikke monumenter; hvis tekstpensum suppleres med materielle levn på denne måde, aftales en mindre reduktion af sekundærlitteraturen med eksaminator. Pensum godkendes af eksaminator efter gældende regler. Prøveform: Fri, skriftlig hjemmeopgave i form af en afhandling om et af eksaminanden udvalgt og afgrænset emne inden for fagets område. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk. Censur: Ekstern. Omfang: Opgaven skal have et omfang på normalsider. Hjælpemidler: Eksaminanden kan anvende alle hjælpemidler til prøven. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Områdets afgrænsning: Det udvalgte og afgrænsede område, eksaminanden ønsker at behandle i sin afhandling, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før afhandlingens aflevering. Emnet for Frit område (skriftligt) må ikke i betydelig grad være sammenfaldende med emnet for modul III Frit område (mundtligt). Modul 3: Frit område (mundtligt) Free Area Study (set oral) Kompetencemål for modulet Selvstændigt at kunne udvælge og afgrænse et område inden for faget, sammensætte et for det udvalgte område relevant pensum af originaltekster og sekundærlitteratur samt evt. materielle levn, og behandle det udvalgte område under anvendelse af fagets metoder og discipliner på et for en KAuddannelse passende niveau. 9

10 Frit område (mundtligt) (konstituerende og valgfag) Free Area Study (set oral) (constituent and elective subject) Fagelementkode HOLK03641E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan fortolke en antik tekst som udtryk for antik kultur inden for et selvstændigt udvalgt og afgrænset område og evt. forbinde denne tekst med materielle levn. kan anvende fagets metoder og discipliner på en måde, der tydeliggør deres betydning for behandlingen af det udvalgte område. Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer. Der opgives et tekstpensum på min. 900 normalsider bestående af antikke tekster i oversættelse af relevans for det af eksaminanden udvalgte og afgrænsede område. Der opgives endvidere min normalsider sekundærlitteratur, som dækker det udvalgte område og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål. Det antikke tekstpensum kan evt. suppleres med gengivelser (fotografier, grundplaner, opstalter eller rekonstruktioner) af max. 10 forskellige antikke monumenter; hvis tekstpensum suppleres med materielle levn på denne måde, aftales en mindre reduktion af sekundærlitteraturen med eksaminator. Pensum godkendes af eksaminator efter gældende regler. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand med henblik på fortolkning af et udvalg af de af eksaminanden opgivne tekster/monumenter som udtryk for antik kultur inden for det af eksaminanden udvalgte og afgrænsede område. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk. Censur: Ekstern. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering, og der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Det er ikke tilladt at medbringe egne bøger, noter, computer, telefon eller lignende kommunikationsmidler i forberedelseslokalet. De noter som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Områdets afgrænsning: Det udvalgte og afgrænsede område, eksaminanden ønsker at studere og prøves i, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før prøvens afholdelse. Emnet for Frit område (mundtligt) må ikke i betydelig grad være sammenfaldende med emnet for modul 2B Frit område (skriftligt). 10

11 Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forinden påbegyndelse heraf forhåndsgodkendes af Studienævnet. 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for gymnasiesidefaget i Oldtidskundskab ækvivalerer med nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 2. En områdeprøve GL 399 aflagt under studieordningen af 1998 for det ½-årige sidefag i Oldtidskundskab ækvivalerer med denne studieordnings fagelement : Frit område (mundtligt). Stk. 3 En prøve i Antik poesi (GL 14) aflagt under det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab efter 1998-ordningen kan meritoverføres til denne studieordnings fagelement : Antik poesi, hvis den studerende består en af Studienævnet udfærdiget opgraderingsprøve. Stk. 4 En prøve i GL 22: Antikken i europæisk kultur aflagt under det 1½-årige tilvalgfagsstudium i Oldtidskundskab, 1998-ordningen rev. 2005, kan meritoverføres til denne ordnings fagelement : Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur, hvis den studerende består en af Studienævnet udfærdiget opgraderingsprøve. Stk 5 En prøve i GL 16: Frit område aflagt under det det 1½-årige tilvalgfagsstudium i Oldtidskundskab, 1998-ordningen, kan meritoverføres til denne ordnings fagelement : Frit område (mundtligt), hvis den studerende består en af Studienævnet udfærdiget opgraderingsprøve. Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Regler om eksamen, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve. 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 11

12 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i ½ år, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. Adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 20. Den studerende skal senest have afsluttet sin kandidatuddannelse, herunder kandidatsidefaget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af central fag og sidefag, jf. 1. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på et kandidatsidefag den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk Prøver på studieordningerne udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået gymnasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen. Stk. 3. Studerende, der har bestået prøver i henhold til tidligere studieordninger, kan meritoverføre disse prøver, jf. 12, stk 2. 12

13 Godkendt af Studienævnet for Saxo-Instituttet, København d. 19. maj Godkendt af Dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Justeringer godkendt af Studienævnet for Saxo-Instituttet, København den 31. august Justeringer godkendt af Dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 3. september Rettet af Det Humanistiske Fakultet den 14. december 2012 og den 26. august Ulf Hedetoft Dekan 13

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Ancient Greek The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Revideret 2005 Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Latin, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Latin The 2008 Curriculum Rettet 2013, 2014 og 2015 Justeret 2014 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 abelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Klassisk græsk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Theatre and Performance Studies The 2008 Curriculum Rettet 2012 og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Latin

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in German

Læs mere

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Klassisk Græsk, 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Retorik, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Retorik, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Retorik, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Rhetoric The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Emended 2012 og 2015 Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010.

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010. Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Curriculum for the Elective Studies within the Master s Programme in Gender Studies The 2008 Curriculum Rettet 2009 Justeret

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Latin, 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the BA-programme

Læs mere