Placering af resultat- og balancekonti 45965

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placering af resultat- og balancekonti 45965"

Transkript

1 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af resultat- og balancekonti Målbeskrivelse: Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde. Emne Kap. 3.1 Virksomhedstyper Kap. 3.2 Ejerformer Kap. 3.3 Virksomhedens omgivelser Kap. 3.4 Lovgivning omkring selskaber og deres regnskabsaflæggelse Kap. 4 Hvorfor lave et årsregnskab? Kap. 5 Opbygningen af årsregnskabet Kap. 6 Bogføringsregler Kap. 7 Bogføring kontoplan, kontoramme, m.v. Kap. 8 Den daglige bogføring Opgaver Kap : Opgaver til virksomhedstyper Kap : Opgaver til ejerformer Kap : Opgaver virksomhedens omgivelser Kap : Opgave til bogføringsloven Ingen Kap : Opgaver til årsregnskabets opbygning HOpgaver_Årsregnskabets_Opbygning Kap Ekstraopgaver Ingen Kap. 7.7: Opgaver til kontoplan og kontoramme HOpgaver_kontoplan_kontoramme Kap : Bilagssæt 1BBilagsmateriale Bilagsmaterialet indeholder blandt andet eksempler på en kontoramme og en kontoplan for handelsog servicevirksomheder. Desuden er der også en konteringsvejledning for handels- og servicevirksomheder. O:\Nyhedsbrev_02_10\okonomi\1_Modul_45965\45965_Teoridel\45965_Lektionsplan_nybr.docx Side 1 af 1 Udskrevet den 12. juli 2010

2 Arbejdsmarkedsuddannelse Placering af resultat- og balancekonti 7 6BBogføring BKonto En forudsætning for at kunne opstille et årsregnskab er, at alle økonomiske oplysninger registreres på en konto. En konto er en fællesbetegnelse for alle ensartede og enslydende transaktioner. Eksempelvis at alle salgsfakturaer registreres på konto for varesalg, og at alle indkøb af kontorartikler registreres på konto for kontorartikler, osv. Der skal oprettes en konto til hver regnskabspost i årsregnskabet. Selve registreringen er vist på kontokortet nedenfor. Den første kolonne er her en forklaringskolonne, og indgår ikke i kontokortet. Kontonummer:3300 Kontonavn: Kassedifferencer Side: 1 Dato Bilag Tekst Debet Kredit Saldo D/K 1 0,00 D For lidt i kassen 35,00 35,00 D For meget i kassen 40,00 5,00 K Som eksempel er vist konto for kassedifferencer, fordi en kassedifference både kan være en omkostning og en indtægt. Række 1 Række 2 Række 3 Viser saldoen på kontoen ved regnskabsårets start. Konto for kassedifferencer betragtes som en omkostning, og alle omkostninger har en debetsaldo. I D/Kkolonnen står der D, for at vise at kontoen har en debetsaldo. Viser bogføring af bilag 2, hvor der er for lidt i kassen. Omkostningen skal forøges, hvilket sker ved at debitere. Saldoen beregnes til en ny debetsaldo. Viser bogføring af bilag 5, hvor der er for meget i kassen. En omkostning skal formindskes, hvilket sker ved at kreditere. Saldoen skal udregnes, men i dette tilfælde er der krediteret mere end der er debiteret, hvorfor saldoen bliver en kreditsaldo. Der findes konti, der kun kan have en debetsaldo eller en kreditsaldo. Konto for kassen er et eksempel på en konto, der kun kan have en debetsaldo. Før i tiden da bogføringen foregik manuelt, skete registreringen af oplysninger på kontokort. Men i dag hvor registreringen typisk foretages i et regnskabsprogram, vil programmet bogføre på samme måde som skitseret i kontokortet ovenfor. Kontokortet kan udskrives fra regnskabsprogrammet, og vil typisk have et udseende svarende til kontokortet. For at forstå indholdet af udskriften af kontokortet, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan den manuelle bogføring sker på et kontokort. Juli 2010 Side 45

3 Placering af resultat og balancekonti Arbejdsmarkedsuddannelse Der skal oprettes en konto for alle regnskabsposter, man ønsker at holder styr på i virksomheden. Ud over virksomhedens ønsker og krav til den økonomiske registrering og opfølgning, forlanger det offentlige, at der skal være oprettet en række konti af hensyn til indberetningen af oplysninger til det offentlige, eksempelvis konti vedrørende moms, løn, skatter og afgifter BKontoplan En kontoplan er en oversigt over samtlige konti, der indgår i virksomhedens bogholderi. I kontoplanen inddeles virksomhedens konti i grupper. Kontoplanen er en struktureret oversigt over virksomhedens konti. Nedenfor er vist en kontoplan for salgs- og servicevirksomheder Ovenstående kontoplan er et eksempel på, hvordan en kontoplan kan opdeles. Virksomheden er frit stillet med hensyn til, hvordan kontoplanen opdeles, men det anbefales at systematikken ovenfor følges. Kontoplanen kan også oprettes ud fra Årsregnskabslovens skabeloner, eller ud fra standardkontoplaner fra virksomhedens brancheorganisation. Virksomhedens revisor kan også have forslag til kontoplanens indhold. I opstillingen yderst til højre er vist en underopdeling af de enkelte konti. Salgsfremmende omkostninger er eksempelvis opdelt i undergrupper. Formålet er at få overblik over hvad Side 46 Juli 2010

4 Arbejdsmarkedsuddannelse Placering af resultat- og balancekonti salgsfremmende omkostninger specifikt dækker over, for hermed at få større indsigt i de salgsfremmende omkostninger, og hermed et bedre styringsværktøj, når der skal følges op på regnskabsposten BKontoramme Formålet med en kontoramme er at sikre systematik i opbygningen af kontoplanen. Kontorammen giver med andre ord nogle overskrifter i kontoplanen. I eksemplet på kontoplanen har alle resultatopgørelsens konti 4 cifre. Hvor konti der starter med 1xxx er indtægtskonti, konti der starter med 2xxx viser vareforbruget, osv. Kontorammen opdeling giver mulighed for at beregne mellemresultater. Eksempelvis beregnes bruttofortjenesten som nettoomsætningen minus vareforbruget. Nedenfor er mellemresultaterne vist med fed skrift. Gruppe Navn 1 Nettoomsætning 2 Vareforbrug * Bruttofortjeneste Resultatopgørelse 3 Andre eksterne omkostninger 4 Personaleomkostninger * Indtjeningsbidrag 5 Afskrivninger * Resultat før renter 6 Finansielle indtægter 7 Finansielle omkostninger * Årets resultat Juli 2010 Side 47

5 Placering af resultat og balancekonti Arbejdsmarkedsuddannelse Balancen kan opdeles i grupper på tilsvarende måde. Balancens konti har 5 cifre. I skemaet er mellemresultaterne fremhævet med fed. De to sidste grupper: 21 resultatopgørelse og 22 balance anvendes i forbindelse med årsafslutningen af regnskabet, og anvendes ikke til daglige registreringer. Gruppe Navn 11 Anlægsaktiver Balance 12 Omsætningsaktiver * Aktiver i alt 13 Egenkapital 14 Gæld 141 Langfristet gæld 142 Kortfristet gæld * Passiver i alt 21 Resultatopgørelse 22 Balance BSamlekonti Et eksempel på en samlekonto kan være debitorer, hvor konto er Varedebitorer. Den enkelte kunde kan nummereres med et løbenummer, eksempelvis at konto er Hans Jensen. Herved kan der registreres på navngivne kunder. Det samme kan gøres med varekreditorer konto og andre kreditorer konto BKontolære Efter hvilke principper debiteres og krediteres på en konto? Når et beløb skal registreres på en konto, er kontotypen bestemmende for, om beløbet skal debiteres eller krediteres. Omkostningskonti og aktivkonti har en debetsaldo: På disse konti forøges saldoen ved at debitere, og saldoen formindskes ved at kreditere. Indtægtskonti og passivkonti har en kreditsaldo: På disse konti forøges saldoen ved at kreditere, og saldoen formindskes ved at debitere. Side 48 Juli 2010

6 Arbejdsmarkedsuddannelse Placering af resultat- og balancekonti Resultatopgørelse Årsregnskab Balance Omkostninger Indtægter Aktiver / Værdier Passiver / Gæld Vareforbrug Salgsfremmende omk. Lokaleomkostninger Øvrige omk. Kassedifference Lønomkostninger Afskrivninger Renteomkostninger Omkostninger har en debetsaldo Dvs. når en omkostning stiger, skal omkostningskontoen debiteres. Varesalg (omsætning) Renteindtægter Indtægter har en kreditsaldo Dvs. når en indtægt stiger, skal indtægtskontoen krediteres. Inventar Varelager Varedebitorer Kassebeholdning Bankbeholdning Girobeholdning Aktiver har en debetsaldo Dvs. når et aktiv stiger, skal aktivkontoen debiteres. Egenkapital Kassekredit Varekreditorer Momsafregning Skyldige skatter Andre kreditorer Passiver har en kreditsaldo Dvs. når et passiv stiger, skal passivkontoen krediteres. Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Stiger Falder Falder Stiger Stiger Falder Falder Stiger BKonteringsinstrukser En konteringsinstruks eller en konteringsvejledning er virksomhedens nedskrevne regler for, hvad der skal registreres under de forskellige konti. Konteringsinstruksen omfatter som minimum en kontoplan. Dette kan være tilstrækkeligt for en mindre virksomhed med få registreringer. En større virksomhed vil typisk have brug for en konteringsinstruks. Formålet med konteringsinstruksen er at sikre, at de forskellige økonomiske hændelser bogføres på den samme måde fra gang til gang. Dette er særligt vigtigt, hvis bogføringen varetages af flere personer. I bilagsmaterialet vises et eksempel på en konteringsvejledning / -instruks BOpgaver til kontoplan og kontoramme Formålet med opgaverne er at træne de grundlæggende bogføringsprincipper. Der er 9 opgaver til emnet. Alle opgaver findes i regnearket Opgaver_kontoplan_kontoramme. Din underviser vil vise hvor regnearket ligger. Juli 2010 Side 49

7 Opgaver_kontoplan_kontoramme.xlsx 1 af 3 Opgave 10 Placering af regnskabsposter Spørgsmål A. Sæt et kryds i den gruppe (omkostning, indtægt, aktiv eller passiv), hvor regnskabsposten hører hjemme. Afgør om regnskabsposten har en debetsaldo eller kreditsaldo. I de 4 sidste kolonner skal afkrydses hvordan den pågældende regnskabspost forøges og formindskes. Resultatopgørelse Balance Debet Kredit Saldo forøges ved at Saldo mindskes ved at Regnskabspost Omkostning Indtægt Aktiv Passiv saldo saldo Debitere Kreditere Debitere Kreditere Varesalg Kasse Varelager Salgsfremmende omkostninger Varedebitorer Renteomkostninger Bank Egenkapital Inventar Vareforbrug rug Øvrige omkostninger Varekreditorer Biler Andre kreditorer Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Renteindtægter Spørgsmål B. Hvordan forøges saldoen på en konto? Spørgsmål C. Hvordan formindskes saldoen på en konto?

8 Opgaver_kontoplan_kontoramme.xlsx 2 af 3 Opgave 11 Bogføring på kontoskitser Indsæt kontonr. - kontonavn og beløb i nedenstående T-skitser Bilag nr. 170 Betalt kontant husleje kr husleje 171 Kontant køb af varer kr Beløbet er betalt med check 172 Modtaget af Otto Hansen kr Beløbet dækker vort tilgodehavende hos kunden Otto Hansen 173 Betalt ved giro kr Beløbet dækker reparation af inventar 3202 reparationer 174 Rentetilskrivning på bankkontoen kr Betaling af reklameannonce i avisen kr Beløbet er betalt ved check 3101 annoncer 176 Udbetalt kontant for rengøring i butikslokaler kr rengøring 177 El og varme betales med kr Beløbet er betalt med giro 3203 el og varme

9 Opgaver_kontoplan_kontoramme.xlsx 3 af Betalt til leverandør, Anders Knudsen kr Beløber er betalt med check og dækker forfalden gæld til Anders Knudsen Anders Knudsen 179 Kontant salg kr Indsat i banken kontanter og checks kr

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere