Forløb om Bøllemosen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløb om Bøllemosen"

Transkript

1 Forløb om Bøllemosen Indholdsfortegnelse: Forløb, beskrivelse og mål 2 Post 1 4 Opmåling med landmålerstokke Dataindsamling til højdeprofil i Bøllemosen 5 Post 2 6 Landskabsdannelse Bøllemosens fremtid? 7 Post 3 8 Mål ph-værdien i vanden/hængesækken Mål sigtedybden i søen Gå på hægesækken Undersøg tørvens sugeevne Post 4 9 Baggrundsviden til læreren Er der ilt i vandet? 10 Bestemmelse af vandhulsdyr 11 Registreringsark af vandhulsdyr Baggrundsviden til læreren 14 1

2 Forløb om Bøllemosen Forløbet er tænkt som et emne, der kan bruges direkte i forbindelse med afgangsprøverne i 9.klasse. Forløbet er delt op i en forberedelsesdel, en ekskursionsdel og en efterbearbejdningsdel. Undervisningsmål: (Fra Fællesmål 2009 Geografi, Biologi og Fysik/Kemi - slutmål) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Geografi: - beskrive, hvordan is, vand og vind kan forme landskaber. - foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet. Biologi: - kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser - forklare vigtige principper for naturpleje og naturgenopretning - planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet Fysik/Kemi: - benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser - kende til vigtige stofkredsløb i naturen Elev læringsmål: Når vi er færdige, skal du: - Have kendskab til dannelsen af et dødishul - specielt Bøllemosens dannelse. - Have kendskab til Bøllemosen, så du kan tage stilling til Bøllemosens fremtidige udvikling. - Kende til grunden til, at søen er brun og sur. - Kunne lave højdemålinger og lave en profiltegning. Til eleverne: Begreber som du skal kunne bruge og forstå: ph-værdi, nærringsfattig sø, sigtedybde, nedbrydning, morænelandskab, dødishul, tørvemose, naturbevarelse Områder som bl.a. bliver behandlet Kemi: Biologi: Geografi: Fysik: Pyrit (FeS 2 ) danner H 2 SO 4. Syre/base - ph-værdi. Sur sø brundvandet sø, bakterier/svampe og nedbrydning. Morænelandskab istid dødis hul - tørvemose. Linienivellement. (Kan evt. medtagets. Lav brandværdi af tørv fx med kalorimeter). 2

3 Forberedelse Læs/lær om istidslandskaber Læs/lær om biodiversitet Læs/lær om ph-værdi. Aktivitet i Bøllemosen Klassen deles i 4 grupper, som er en halv time ved hver post. Post 1. Lav en højdeprofilopmåling af sø kant. Post 2. Beskriv landskabet ud fra landskabskortet. Diskuter Bøllemosens fremtid - skriv ned. Post 3. Mål ph-værdien i vanden/hængesækken. Mål sigtedybden i søen. Gå på hægesækken. Undersøg tørvens sugeevne. Post 4. Fang smådyr i vandet. Bestem smådyrene. Diskuter iltindhold ud fra skema. Post 3 og post 4 er bemandet af lærere eller en fra Københavns Naturskole. (Hvis I kommer fra en Københavns Kommune skole, kan I booke Københavns Naturskole Bøllemosen). Det kan være smart at starte med en fælles kort instruktion i, hvordan man opmåler med landmålerstokkene. Kan det lade sig gøre, at der foregår på skolen, er det bedst. Efterbearbejdning på skolen - Beskriv søen som dødishul. - Lav en profiltegning ud fra jeres opmålinger og sammenlign med kort. - Lav reaktionsskema over H 2 SO 4 dannelsen. - Beskriv søen og forklar, hvorfor den er brun. - Beskriv sammenhængen mellem profiltegning, dødishul, søens dyr og planter og ph-værdi. Efterbearbejdning som formidling Formidling kan bestå i: - en præsentation, hvor eleven/eleverne mundtligt ved hjælp af modeller, plancher, itpræsentationer mv. delagtiggør andre i deres arbejde og udbytte. - en plakatudstilling, hvor elevernes udbytte af arbejdet præsenteres på en måde, hvor modtageren selv orienterer sig om forløb og udbytte. - en computerpræsentation fx PowerPoint - en rapport enten i form af en skriftlig redegørelse på papir eller en tekst tilgængelig på en hjemmeside. Det er vigtigt at opstille præcise mål for formidlingen, sørgefor at eleverne har læringsmålene for øje og at aftale dens form, inden arbejdet påbegyndes, så eleverne kan tilrettelægge notater og materialeindsamling hensigtsmæssigt i forhold til den senere formidling. 3

4 Materialer Vejledningsark Landmålerstokke 5 stk. Snor med måleinddelinger Vaterpas Tommestok/målebånd Notatark Post 1 Opmåling med landmålerstokke Fremgangsmåde: Indtegn på kortet, hvor I laver jeres profil. Noter jeres målinger på arket. Tag fotos med mobilen, der viser, hvordan I gør. Opmåling af profil (mindst 4 personer). Sæt en landmålerpind, hvor I vil starte (ved vandkanten), og hvor I vil slutte. Start i vandkanten, hvor første landmålerstok er placeret og næste landmålerstok placeres op mod land i snorens længde. Spænd snoren ud mellem de 2 landmålerstokke og sørg for, at den er helt i vater (måles med vaterpasset). For at snoren er helt spændt og i vater kræver det, at der står personer ved landmålerstokkene og holder stokkene. Mål afstanden fra snoren og ned til bunden med tommestok fastgjort på pind for hver 0,5-1 meter (oftere hvis terrænet ændrer sig). Noter når I starter med en ny stok. Noter højde til snoren, og hvor langt der er fra sidste måling. Arbejd jer op af. Flyt kun én landmålerstok ad gangen så I ikke mister den overordnede afstandsmarkering. Lav en tegning af, hvordan I gør med angivelser af, hvor og hvornår i gør hvad. OBS husk at få noteret alle målene, da I ellers ikke kan lave jeres profil senere. 4

5 Dato: Dataindsamling til højdeprofil i Bøllemosen Navn/gruppe: Måling Ny stok Højde måling Afstands måling Indtegn hvor I laver jeres profil. Databehandling på skolen Du skal tage udgangspunkt i at vandoverfladen er nul. Tegn et profil enten på et mm-papir eller ved brug af regnearket Excel, hvor du er bevidst om overhøjningen. Overhøjning betyder at der er forskel på x- og y-aksens skalaer. Hvor et trin på x- aksen måske udgør 100 m, er et trin på y-aksen "kun" 1 m. Beskriv hvordan I gjorde og brug jeres tegninger eller fotos. 5

6 Post 2 Landskabsdannelse. Bøllemosens fremtid? Se på kortet og beskriv, hvordan landskabet omkring Bøllemosen er præget af sidste istid. Beskriv: 6

7 Hvad skal Bøllemosens fremtid være? Bøllemosen er et specielt sted (udvalgt som et EU-habitat). Hvordan skal den beskyttes? Lige nu er vandstanden næsten altid den samme, da man har gravet et afløb fra søen. Det betyder, at søen ikke bliver større, når der kommer meget vand. Birketræerne som står i tørven får derfor lov til at vokse sig store, og det område bliver efterhånden til en skov. Tørvemosen spreder sig ud i søen, og søen bliver mindre og mindre. Hvis man ikke havde afløbet, ville området blive oversvømmet indimellem, og små træer ville gå ud. Men det ville også betyde, at der bliver færre af forskellige insektarter, som forpuppes i kanten af søen. Nogle af disse insektarter er sjældne! Skal søens vandstand reguleres? - argumenter for jeres mening! Lige nu er der mange stier omkring mosen/søen. Folk går på gyngemosen og træder på fx soldug, som ikke er så almindelig. Skal mosen/søen være et sted, som mange kan få glæde af at besøge, eller skal man fjerne stierne og derved begrænse antallet at folk, som slider på dette specielle sted? Skal området omkring søen være let tilgængelig for besøgende? - argumenter for jeres mening! Diskuter hvad I mener, begrund det og skriv det ned. Noter: 7

8 Post 3 Mål ph-værdien i vanden/hængesækken. Mål sigtedybden i søen. Gå på hængesækken. Undersøg tørvens sugeevne. Vejleding til læreren post 1 Tag en ph-værdi af søens vand.(den er ca. ph 5). Få eleverne til at forklare, at det er surt. Og få dem til at fortælle kort om ph-værdi. Mål sigtedybden med sigteskiven.(den er ca.20 cm). Lav eleverne komme med bud på, hvorfor vandet er brunt, og hvad det brune er. Fortæl at det er dødt organisk materiale (fx blade fra træerne og døde smådyr i vandet). Kom gennem samtale med eleverne frem til at: Søen er sur, og det gør, at svampe og bakteriers (nedbrydere) livsbetingelser er dårlige, - de har det ikke så godt. Derfor får de ikke spist alt det døde organisk materiale helt op, men det flyder rundt i vandet i små dele, derfor er vandet brunt. Hvis nedbryderne kunne spise det helt, ville det blive nedbrudt til så små dele, at træerne og planteren kunne bruge det som næring. Men det kan de ikke nu, så derfor er det en næringsfattig sø. Da det brune i vandet forhindrer sollyset i at nå vandplanterne, og de derfor ikke kan lave fotosyntese og dermed ilt, bliver vandet også iltfattigt. Få eleverne til at genforklare denne sammenhæng. (I kan evt. også tale om, at det betyder, at livsbetingelserne for rovfisk er forringet). At vandet er iltfattigt, tales der om ved post 2. Gå til tørvemosen. De elever der har gummistøvler, kan gå med ud på tørvemosen. Gå sammen med eleverne - der er 2 meter vand under hængesækken, så fald ikke gennem huller. Gå i et begrænset område, så I undgår at ødelægge for meget, da der er soldug og andre specielle planter. Lad eleverne opleve den gyngende oplevelse. Gå ind på kanten igen (så eleverne ikke bliver ukoncentreret af gyngeeffekten) og tag en håndfuld tørv i din hånd. Vrid tørven og lad eleverne se, hvor meget vand den indeholder. Fortæl at tørstofindholdet i sødmælk er 98 % og i tørvemos er den 94-98%, så det er næsten som at gå på sødmælk at gå på hængesækken. Tørvemosen, som hedder Sphagnum på latin, har både celler med grønkorn og celler som er tomme, og de kan suge vand. I tørvemos er der Pyrit (FeS 2 ) der under nedbrydning bliver til svovlsyre. Dette gør søen sur og det kan tørvemosen godt lide. Når eleverne kommer tilbage til skolen, kan du hjælpe dem med et af følgende reaktionsskemaer. Den første er den enkleste. (Reaktionsskemaerne er taget fra forskellige bøgers forklaring på, hvordan tørvemos producerer syre) 2 FeS H 2 O + 7 O 2 2 FeO + 4 H 2 SO 4 Pyrit + Vand + Oxygen Jernoxid + Svovlsyre 4 FeS O H 2 O 4 Fe(OH) H 2 SO 4 Pyrit + Oxygen + Vand "Yellowboy" + Svovlsyre 2 FeS O H 2 O 2 Fe SO H + Pyrit + Oxygen + Vand Jern + Sulfat + Hydrogen-ion Se vedlagte baggrundsviden til lærer. 8

9 Post 4 Baggrundsviden til læreren Bøllemosen Søens vand er brunt pga. humusstoffer, dette gør at der er ringe sigtedybde. Bøllemosen er næringsfattig, da grunden til at der er mange humusstoffer skyldes, at vandet er meget surt så den bakterielle nedbrydning bliver ufuldstændig. På bunden er der ingen planter, men der ophobes organiske rester. Søen har mod vest hængesæk af især spagnummos. Vandhulsdyrene og iltindhold Vandets iltindhold kan i en vis grad bestemmes ud fra sammensætningen af arterne af vandhulsdyrene. Nogle dyr stiller høje krav til deres omgivelser, mens andre dyr ikke har særlige krav til deres levevilkår. Hvis der er mange forskellige arter, er der ofte et højt iltindhold. Nogle dyr lever bedst i vand indeholdt meget ilt, så hvis der er mange af dem indikerer det iltholdigt vand. Døgnfluelarve og vårfluelarve kræver rimeligt højt iltindhold, så hvis der er mange af dem indikerer det dette. Slørvingenymfe kræver et meget højt indhold af ilt, men dem har jeg aldrig fundet i Bøllemosen. Hvis der er mange af de dyr, som kan klare sig med et lavt iltindhold, og få at de andre, indikerer det, at vandet har et lavt iltindhold. Nogle vandhulsdyr har hæmoglobin i kroppen og kan derfor leve i meget iltfattigt vand. Fx rød dansemyggelarver og rød slambørsteorm. Den måde vi bestemmer iltindholdet er ikke særlig præcis, da der indenfor hver art, findes variationer, som stiller forskellige krav til deres omgivelser. Vandhulsdyr-bestemmelses-arkene lamineres. Er der ilt i vandet? - arket lamineres. Hver gruppe får et noteringsark. 9

10 Er der ilt i vandet? Når planter får lys producerer de ilt. Er der lys på bunden af søen? Er der mange planter i søen (nede på bunden)? Vi skal undersøge iltindholdet i vandet ved at se på de vanddyr, I kan fange. Dyr har brug for ilt til respiration. Nogle dyr kan bedre klare sig end andre i iltfattigt vand. Fx henter en rygsvømmer sin ilt fra luften og behøver derfor ikke iltrigvand. I skal bestemme hvilke dyr i fanger og udfylde skemaet. Ud fra svarene skal I bestemme iltniveauet i vandet. (Dette er kun en ca. bestemmelse). I skal føre nettet langs bunden og langs kanten under jer - der gemmer vanddyrene sig. 1. Slørvingenymfer 2. Døgnfluenymfer 3. Vårfluelarver 4. Igler 5. Snegle/muslinger 6. Krebsdyr (vandbænkebidere/dafnier) 7. Røde slambørsteorme 8. Røde dansemyggelarver 9. Andre myggelarver 10. Rottehaler (dyndfluelarver) 11. Vandnymfe- og guldsmedenymfer 12. Vandbiller (fx vandkalv, hvirvlere og vandkær). Vandtæger (fx bugsvømmer, rygsvømmer, stavtæge, skøjteløber, skorpiontæge og vandrøver) Meget højt indhold af ilt Højt indhold af ilt Mindre indhold af ilt Lidt indhold af ilt Meget lidt indhold af ilt hvis der er både slørvingenymfe, døgnfluenymfe og vårfluelarve, og der findes næsten alle grupper af dyr. hvis der er både slørvingenymfe, døgnfluenymfe og vårfluelarve, og der findes mindst 7 af de grupper dyr. hvis der er vandnymfe-nymfe, guldsmedenymfe og igler, og der findes mindst 7 af grupper dyr. hvis der er mange af enten, vandbænkebider, vandkalv eller bugsvømmer, og der findes et lille antal nogle af de grupper af dyr. hvis der er mange af enten rød dansemyggelarve, rottehale eller rød slambørsteorm, og der findes få af de grupper af dyr 10

11 1 Slørvingenymfer 6 Krebsdyr (Vandbænkebider) 2 Døgnfluenymfer 7 Rød slambørsteorm 3 Vårfluelarver 8 Rød dansemyggelarve 4 Igle 9 Andre myggelarver 5 Snegle 10 Rottehaler 11

12 11 Vandnymfenymfe Rygsvømmer 11 Guldsmedenymfe Stavtæge 12 Vandkalv Skøjteløber 12 Vandkær Skorpiontæge Bugsvømmer Vandrøver Sascha Ethelberg Bøllemosen 12

13 Registreringsark af vandhulsdyr Noter hvor mange af dyrene I har fanget, og bestem hvilket niveau iltindhold som passer bedst. 1. Slørvingenymfer Antal 2. Døgnfluenymfer 3. Vårfluelarver 4. Igler 5. Snegle/muslinger 6. Krebsdyr (vandbænkebidere/dafnier) 7. Røde slambørsteorme 8. Røde dansemyggelarver 9. Andre myggelarver 10. Rottehaler (dyndfluelarver) 11. Vandnymfe- og guldsmedenymfer 12. Vandbiller (fx vandkalv, hvirvlere og vandkær). Vandtæger (fx bugsvømmer, rygsvømmer, stavtæge, skøjteløber, skorpiontæge og vandrøver) Meget højt indhold af ilt Højt indhold af ilt Mindre indhold af ilt Lidt indhold af ilt Meget lidt indhold af ilt hvis der er både slørvingenymfe, døgnfluenymfe og vårfluelarve, og der findes næsten alle grupper af dyr. hvis der er både slørvingenymfe, døgnfluenymfe og vårfluelarve, og der findes mindst 7 af de grupper dyr. hvis der er vandnymfe-nymfe, guldsmedenymfe og igler, og der findes mindst 7 af grupper dyr. hvis der er mange af enten, vandbænkebider, vandkalv eller bugsvømmer, og der findes et lille antal nogle af de grupper af dyr. hvis der er mange af enten rød dansemyggelarve, rottehale eller rød slambørsteorm, og der findes få af de grupper af dyr

14 Baggrundsviden til læreren Kort beskrivelse af Bøllemosen Kilde: mose Bøllemose, (af blomsten bølle), gammel næringsfattig tørvemose i Jægersborg Hegn nær Skodsborg Station 16 km N for København; ca. 10 ha. Den ligger i en lavning mellem skovklædte morænebakker. Oprindelig var mosebassinet en 5 m dyb sø, der i løbet af år voksede til og udviklede sig til en højmose, indtil 1800-t.s tørvegravning satte ind; gravningen fortsatte indtil begyndelsen af 1900-t. Den østlige halvdel er en åben sø, hvor vandet er surt, brunt og iltfattigt; resten består af tørvebalker, der er tørvevægge, man har ladet stå tilbage mellem tørvegravene, og en hængesæk af tørvemos oven på 21/2 m vand. Mosen sender en udløber mod vest, og randen består af varierede plantezoner med birk. Bøllemosen er et yndet udflugtsmål for insekt- og svampesamlere og naturskoler. Området plejes ved udlægning af stier og regulering af dræningen mod øst. Om morænelandskab Kilde: gi_og_kysttyper/morænelandskab Morænelandskab, geologisk betegnelse for en landskabstype bestående af sedimenter aflejret af gletsjere, i daglig tale kaldet istidslandskab. Sedimentaflejringerne kaldes moræner og opdeles i forskellige typer afhængigt af, om de er dannet under en fremadglidende gletsjer som følge af friktion og udsmeltning, afsat under en stagneret gletsjer ved gradvis udsmeltning eller smeltet frem på overfladen af en gletsjer. Underordnet kan der indgå vandsorteret materiale, men egentlige smeltevandslandskaber indgår ikke. Morænelandskaber kan være meget forskellige afhængigt af den dominerende aflejringsproces. En gruppe, bundmorænelandskaber, er svagt bakkede eller har fladekarakter (bundmoræneflader), mens andre karakteriseres ved systemer af langstrakte, lave bakker, orienterede parallelt med den tidligere isbevægelsesretning og derfor betegnes drumliniserede bundmorænelandskaber. En anden gruppe fremtræder ligeledes med rækkeordnede bakkesystemer, men i dette tilfælde med orientering vinkelret på den tidligere isbevægelsesretning. Disse randmorænelandskaber består af israndsbakker dannet ved en tidligere gletsjerfront. Endelig består dødislandskaber af et stort antal bakker og lavninger uden tydelig orientering; de markerer områder, hvor den sidste gletsjeris er bortsmeltet som dødis. Naturforhold omkring Bøllemosen Kilde: mmuner/rudersdal_kommune Det meste af kommunen udgøres af et bakket landskab af lerede og sandede moræner, som fra højder omkring 40 m.o.h. ved Holte og Søllerød falder til 20 m.o.h. længere mod øst ved Nærum og Trørød og danner en stejlskrænt mod Øresund. Morænelandskabet gennemskæres af flere tunneldale, hvoraf den mest markante går fra Furesøen via Malmmosen, Vejle Sø, Søllerød Sø og Kikhanerenden til Vedbæk. Mølleådalen danner fra Ørholm til åens udløb ved Strandmøllen grænse mod Lyngby-Taarbæk Kommune. I kommunens centrale del kulminerer et dødislandskab med mange småsøer i Høje Sandbjerg (85 m.o.h.). 14

15 Bøllemosen (søen) Kilde: Her kan bl.a. opleve Bøllemosen, som er omgivet af en hængesæk - en stor gyngende tørvemosepude, der breder sig ud i den sure sø. Ved søen findes planter som soldug (kødædende), tranebær og mosebølle - her af navnet Bøllemosen. Søen er sur, brun og næringsfattig. De dyr, der lever i søen, og planter, som vokser omkring, er karakteristiske for en tørvemose. Tørvemosen danner hængesæk, som er en gyngende oplevelse at gå på. Tørvemos kan optage 94% vand, det svarer næsten til at gå på sødmælk, som er 98% vand. Løvskoven har en næringsrig muldbund i modsætning til området omkring søen. Bøllemosen er et dødishul. Kilde: Et dødishul er en sænkning, der er fremkommet ved smeltning af helt eller delvis begravet dødis, dvs. is der er blevet afskåret eller løsrevet fra den store bevægelige gletsjers ismasse. Denne løsrevne is er så blevet dækket enten af moræne aflejringer, hvis en ny ismasse har bevæget sig henover dødisen, eller af smeltevandsaflejringer. Når den begravede is med tiden smelter, vil der fremkomme en lavning, et dødishul i terrænet. Hullerne kan være uregelmæssige eller næsten cirkulære i omrids. Planteresterne dannede forskellige lag af tørv. Først rørsumps-tørv, bregne-tørv, skovtørv og endelig øverst: højmosetørv. Højmose-tørv dannes af sphagnum, som vokser bedst, hvor vandet er kalkfattigt. Spagnum har en stor kapacitet til at holde på vand og vokser ofte hurtigere end det nedbrydes. Herved dannes tykkere og tykkere lag af tørv og mosen bliver højere end det omgivende terræn. En uberørt højmose bliver således højest midt ude i mosen, hvor der kun tilføres regnvand. 15

Informationseksemplar MÅ IKKE KOPIERES

Informationseksemplar MÅ IKKE KOPIERES KOPIMAPPE A BIOLOGISYSTEMET THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN Biologisystemet Kopimappe A 1. udgave, 1. oplag 2004 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Hjortøgaard indbyder til udeskole

Hjortøgaard indbyder til udeskole Hjortøgaard indbyder til udeskole 3 naturformidlere står klar med 20 undervisningsforløb fra skoleåret 2015/16 Vælg og book Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard Ved Sandet 17, 3500 Værløse www. Hjortoegaard.dk

Læs mere

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: VAN D 8 Vand Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trin 1: give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer,

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Biologi: Et dyk under overfladen

Biologi: Et dyk under overfladen Side 1 af 5 - Opgaverne kan løses enkeltvis eller i grupper. - Alle opgaver kan løses, eller en enkelt eller flere kan vælges ud. - Forudsætninger: Eleverne skal have lært om en eller flere af disse emner:

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 0.-1. KLassetrin Faget Idræt Partnere: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord Dette

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

side 1 af 1 Kropsmatematik

side 1 af 1 Kropsmatematik Kropsmatematik Denne aktivitet kombinerer arbejde med rumfang i klassen. Det vil sige arbejdet med kubikmeter, kubikdecimeter, liter osv. Deltagerne skal lave en kubikmeter og en kubikdecimeter. Det er

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning

Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning Grundvandet i Hillerød Lærervejledning 1 Grundvandet i Hillerød Lærervejledning med kopiark Denne samling består af tre elevhæfter og en lærervejledning. De tre elevhæfter dækker: 1.-3. klasse 4.-6. klasse

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere