Tillæg til miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.: P Dato:9. juli 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Virksomhedens matr.nr. Virksomhedens ejer Villy Sørensen tlf , mobil aæ, Pugdal Gde, Vildbjerg Ejendommens ejer A/S Maskinfabrikken PcP, Sverigesvej 2, 7480 Vildbjerg tlf CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Omfattet af VVM, bek / Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Dato for øvrige miljøgodkendelser/tilladelser B204 Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer Nej Nej Miljøgodkendelse 12. oktober 1982 (revideret) Miljøgodkendelse og revurdering 23. november 2011 (gældende) Aktiviteter Hovedaktivitet Produktion af byggeelementer i polymerbeton. Ny aktivitet/udvidelse Aktivitet Produktion af elementer i fiberbeton. Fremstilling af støbeforme. Listebetegnelse: Omfattet af virksomhedens listepkt. B204 Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Henrik Thimsen Kvalitetssikring Monica Klitgaard Hansen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår...5 Generelt...5 Luftforurening Herning Kommunes vurdering og begrundelse...6 Placering...6 Til- og frakørsel...6 Bedst tilgængelige teknik (BAT)...6 Habitatbekendtgørelsen...6 Høring og udtalelser...6 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven...9 Bortfald af godkendelsen...9 Anden lovgivning...9 Offentliggørelse...9 Klagevejledning...9 Søgsmål...10 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen...10 Bilag 1 Oversigtplan...11 Bilag 2 Situationsplan...12 Bilag 3 Miljøtekniske beskrivelse...13 Bilag 4 Lovgrundlag...15 Side 3 af 14

4 1. Baggrund for afgørelse søger om miljøgodkendelse til: Etablering og drift af anlæg til fremstilling af produkter i fiberbeton. Etablering og drift af værksted til formfremstilling Virksomhedens hovedaktivitet omfatter produktion af bygningselementer af overvejende mineralske råvarer (sand, cement, mineralske fibre). 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed det ansøgte. Etablering og drift af det ansøgte er som helhed omfattet af afgørelsen af 23. november 2011 ( 41b og 33) suppleret med følgende vilkår: Hvor andet ikke fremgår af vilkåret skal vilkåret efterkommes fra det tidspunkt, hvor forurenende anlæg tages i brug. Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Luftforurening 2. Udsug fra støvende processor skal tilsluttes eksisterende filteranlæg og afkast (afkast 1 jf. afgørelse af 23. november 2011). 3. Udsug fra svejsested skal tilsluttes afkast, som er ført mindst 1 meter over tagfladen, hvor den er placeret. 4. Såfremt der etableres mekanisk udsug af støv fra savning af træ og plastplader til det fri, skal luften filtres og tilsluttes opadrettet afkast, der er ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Side 4 af 14

5 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i erhvervsområde E1 i Vildbjerg. Området er udlagt for industri- og større værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder samt virksomheder med et stort transportbehov. Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan nr. 163 Industriområde ved Pugdalvej, nord-vest i Vildbjerg. Afstand til nærmeste boligområde ca. 320 meter mod syd. Afstand til nærmeste bolig ca. 40 meter (Finlandsvej 3). Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 400 meter mod nordøst (sø). Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 600 meter mod øst. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker fra Norgesvej via Pugdalvej. Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen er kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 lagt til grund for vurdering af bedst tilgængelig teknik. Det er kommunens vurdering, at virksomheden har redegjort for og vil implementere renere teknologi. Renere teknologi-tiltag omfatter bl.a. Genbrug af spildevand i produktionen. Genanvendelse af affaldsprodukter til erstatning af naturlige råvarer. Habitatbekendtgørelsen Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Afstanden til nærmeste Natura 2000 område er over 15 km. Der har ikke hidtil været konstateret mulige påvirkninger af virksomhedens drift i relation til internationalt eller nationalt beskyttet natur. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge habitatnaturtyper, yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. Høring og udtalelser Udkast til afgørelsen er sendt i høring hos den 10. juni har den 7. juli 2015 meddelt, at man ingen indvendinger har til afgørelsen. Side 5 af 14

6 Vurdering og begrundelse for vilkår Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår: Godkendelsens vilkår nr. Vurdering og begrundelse 1 Generelt I godkendelsen skal der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 32 fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Der bør ikke fastsættes en længere frist end 2 år. Luftforurening Af ansøgning fremgår det, at udsug fra støvende processer og udsug fra om hældningen af kemi tilsluttes eksisterende ventilationsanlæg til virksomhedens støvende processer (afkast 1 jf. afgørelse af 23. november 2011). Der etableres udsug fra 1 svejsested til svejsning af støbeforme (ikke rustfri stål). 2 Udsug fra støvende processor fra fiberbetonfremstillingen skal tilsluttes eksisterende filteranlæg og afkast. 3 Udsug fra svejsestedet skal tilsluttes afkast etableret i overensstemmelse med Svejsevejledningen. Med ét svejsested, hvor der ikke svejses i rustfri stål, skal afkast føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Med en taghældning under 20 kan kravet om fri fortynding opfyldes ved, at afkastet føres 1 meter over tagfladen, hvor den er placeret. 4 Udsugningen fra skæring af plader (plast og træ) til formfremstilling, ledes til transportabelt filteranlæg, som recirkulerer luften til produktionslokalet. Vikåret tager højde for, at der på et senere tidspunkt kan etableres afkast til det fri. Da der vil være tale om en mindre emission vurderes en afkasthøjde på 1 meter over tag, som tilstrækkeligt til at undgå gener. Støj og vibrationer Herning Kommune vurderer, at støjbidraget fra produktion af fiberbeton ikke vil give anledning til støj, som gør at støjvilkårene i fastsat i afgørelsen af 23. november 2011 ikke kan overholdes. Herning Kommune vurderer ikke, at produktion af fiberbeton vil give vibrationer, der vil give anledning til gener uden for virksomhedens areal. Affald Affald fra produktionen vil bestå af bundfældet materiale (sand, cement og glasfibre) fra spildevandsrensningen samt fejlproduktion. Det er oplyst, at affaldet bortskaffes som vejfyld. Det er Herning Kommunes vurdering, at affald fra produktionen kan sidestilles med uforurenet bygge- og anlægsaffald. Affaldet vil således kunne bortskaffes til vejfyld uden risiko for jord og grundvand. Herning Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at stille yderligere krav end dem der er fastsat i afgørelsen af 23. november 2011 afsnit 3.4. Jord og grundvand Produktionen af fiberbeton foregår indendørs på et areal med tæt belægning (beton) og uden afløb til kloak. Hjælpestofferne Flowaid FT og Polycure FT Extra er ikke mærkningspligtige i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af Side 6 af 14

7 Det er Herning Kommunes vurdering, at produktion af fiberbeton ikke vil give anledning til forurening af jord og grundvand. Vandkar til rensning af spildevand støbes i beton. Tabel 1 Herning Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at stille yderligere krav til beskyttelse af jord og grundvand end dem der er fastsat i afgørelsen af 23. november 2011 afsnit 3.4. Egenkontrol Herning Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at stille yderligere krav end dem der er fastsat i afgørelsen af 23. november 2011 afsnit 3.5. Spildevand Spildevand fra rengøring af produktionsudstyr afledes ikke, men renses ved bundfældning og genbruges i samme produktion. Der skal derfor ikke meddeles tilladelse til afledning af spildevand. Side 7 af 14

8 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt B 204. Hvis der på en listevirksomhed udføres en biaktivitet, som ikke er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden, jf. 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens værksted til fremstilling af forme er således også omfattet af godkendelsespligten. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: olietankbekendtgørelsen Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 9. juli Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Side 8 af 14

9 Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 6. august Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Sundhedsstyrelsen Nord Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland A/S Maskinfabrikken PcP, Sverigesvej 2, 7480 Vildbjerg Side 9 af 14

10 Bilag 1 Oversigtplan Side 10 af 14

11 Bilag 2 Situationsplan Vandkar (rum 1) (rum 2) 6 mtr. bredt og 3 mtr. langt 13,6 mtr. bredt og 13 mtr. langt (rum 3) 6 mtr. bredt og 10 mtr. langt Rum 1: Støbning af fiberbeton. Rum 2: Bearbejdning af træ og plast til formfremstilling. Rum 3: Fremstilling af alm. stålforme med 1 stk. CO 2 -svejser ligeledes vil der blive samlet forme der, dog vil der ikke blive svejst i forbindelse med dette. Vandkarret anvendes til rensning af spildevand. Side 11 af 14

12 Bilag 3 Miljøtekniske beskrivelse Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger. Oplysninger om virksomhedens art Hovedbeskæftigelsen i Polyflex er fremstilling af polymerbeton, som er en specialbeton. Polyflex ønsker nu at udvide produktionen med en anden specialbeton, fiberbeton. Denne nye produktion vil blive et supplement til den øvrige produktion, og vil i en længere opstartsperiode, kun ske i begrænset omfang. Efter et år regnes der med en produktionen på ca. 25 % af fuld kapacitet. Dette vil medføre et årligt forbrug af rå- og hjælpestoffer på ca. 20 tons ovntørret sand, 20 tons cement, ca. 2 tons glasfiber tråde, ca lt vand, ca. 80 lt. Flowaid og ca. 80 lt. Polycure (acrylpolymer). Produktionsanlægget til fremstilling af polymerbeton etableres i nordøstlig del af eksisterende lagerhal. Samtidigt vil der ske en flytning af smedeværkstedet til sydøstlig del af lagerhallen. For at få plads til dette i hallen, planlægges der opstilling af midlertidig rundbuehal til lager. Produktionsarealet opdeles i 3 rum (se bilag 2). Beskrivelse af rum 1 Der vil i rum 1 blive opstillet 1 stk. sprøjtestøbemaskine til fiberbeton, samt 1 stk. mixer til blanding af selve betonen til sprøjtestøbning eller betonen til støbning af blødstøbt fiberbeton. Til fremstilling af betonen anvendes tørret sand, cement, glasfibertråde på ca. 30 mm, Flow Aid og acrylpolymer. Råvarerne opbevares i produktionsområdet. Der etableres udsug, der hvor der afvejes ingredienser. Selve produktionsområdet, vil være afgrænset med en opkant, således at man ved rengøring kan holde vandet inden for et begrænset område. Beskrivelse af rum 2 I rum 2 opstilles en bordrundsav, som skal bruges til fremstilling af plader til opbygningen af forme til henholdsvis den nye fiberbetonproduktion samt eksisterende polymerbetonproduktion. Ligeledes vil der være andre redskaber til forarbejdning af henholdsvis træ- eller plastplader. Der vil i rummet være en transportabel udsuger, som kan anvendes ved det stykke værktøj, som der arbejdes med. Beskrivelse af rum 3 I rum 3 vil der være stålforarbejdning. Der vil være båndsav, svejser, samt på sigt muligvis pladesaks og kantbukker. Der vil til svejsebordet blive opstillet en flytbar sugearm. Bag svejsebordet vil der være stålplader på væggen, og resten af rummet vil være beklædt med gipsplader. Spildevandsbehandling Side 12 af 14

13 Vandet fra rengøringen ledes ud i et tredelt betonkar, hvor der sker bundfældning af støberester. Der er overløb for vand mellem de tre kar og i sidste kar monteres en pumpe, som kan recirkulere vandet til produktionen for genbrug. Kar 1 og 2, samt i begrænset omfang kar 3, renses, når der er bundfældet en del, restprodukterne bortskaffes i containeren med polymerbetonrester, som knuses hos modtageren og anvendes til vejopfyld. Oplysninger om etablering og driftstid Indretningen af produktionsanlæg ønskes opstartet , og forventes færdig indenfor 1 måned. Produktionen vil ske inden for normal driftstid hos Polyflex, som ligger i tidsrummet til Virksomheden vil benytte allerede eksisterende adgangsveje, personale og lokaler dog suppleret med opstilling af en midlertidig rundbuehal. Luftforurening Udsug fra støvende processer føres til eksisterende udsugnings- og filteranlæg, som er opstillet til virksomhedens øvrige støvende processer. Udsug fra omhældning af kemi føres ligeledes til dette anlæg (afkast 1 jf. afgørelse af 23. november 2011). Udsugningsspjældet åbnes kun når der foregår støvende aktiviteter eller omhældes kemi. Der etableres udsug fra svejsested til svejsning af støbeforme i stål (ikke rustfri). Udsugningen fra skæring af plader (plast og træ) til formfremstilling føres til transportabelt ventilationsanlæg, som recirkulerer luften til lokalet. Der vil blive opstillet kaloriefer fyr med tilhørende overjordisk olietank fra Afkastet herfra vil blive ført over tag i det niveau, som det påkræves. Virksomheden har 2 termostat styrede varmeblæser, som man vil undersøge om er billigere i drift. Afkastet herfra vil ligeledes blive ført over tag i det niveau, som det påkræves. Støj og vibrationer Der vil i produktionen blive opstillet en mobil vibrator, som vil være drevet af trykluft. Spildevand Spildevand opstår i forbindelse med rengøring af produktionsudstyret. Spildevandet afledes ikke, men renses ved bundfældning og genbruges i samme produktion. Rensning af spildevand vi ske udendørs i støbt bassin med flere kamre. Affald Virksomheden benytter sig af de affaldsordninger, som virksomheden allerede har. Jord og grundvand De kemiske produkter, som kun anvendes i begrænset omfang i produktet, vil blive oplagret i 200 liters tromler placeret over sump. Der oplagres max. i 200 liters tromler pr. produkt. Side 13 af 14

14 Bilag 4 Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr af 21. december 2011 (olietankbekendtgørelsen). Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg nr. 13/1997. Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 14 af 14

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere