HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. marts 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. marts 2010 Sag 96/2006 (1. afdeling) Broadcom ApS (tidligere BC Drift ApS) og Broadcom Bolignet ApS (advokat Martin Lavesen for begge) mod Broadcom Corporation (advokat Louise Unmack) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben. Påstande Appellanterne, Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS, har påstået frifindelse. Indstævnte, Broadcom Corporation, har påstået stadfæstelse, idet selskabet dog har forhøjet sine betalingspåstande, således at Broadcom ApS skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, mens Broadcom Bolignet ApS skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, begge med procesrente af kr. fra den 19. januar 2005 og af restbeløbet fra den 23. september Supplerende sagsfremstilling

2 - 2 - Det er oplyst, at BC Drift ApS den 15. marts 2006 fik registreret Broadcom ApS som hovednavn. I en erklæring af 2. maj 2006 fra Brian Munkholm hedder det: 1. My name is Brian Munkholm and I am site manager of Broadcom Danmark ApS. Broadcom Danmark ApS is a wholly owned subsidiary of Broadcom Corporation, California, USA. I make this declaration on behalf of Broadcom Danmark ApS based on personal knowledge. 2. Broadcom Danmark ApS was founded on Broadcom Danmark ApS uses BROADCOM as its house mark (company name and trademark) according to instructions and with permission from Broadcom Corporation. Broadcom Danmark ApS derives all rights in BROADCOM from Broadcom Corporation. 3. Since the founding of Broadcom Danmark ApS, there have been several cases of actual confusion between Broadcom ApS/Broadcom Bolignet ApS and Broadcom Danmark ApS. The actual confusion that I have personally experienced is that Broadcom Bolignet customers keep calling Broadcom Danmark ApS office to get support for lacking internet access. I had to limit the visibility of phone numbers in public phone number directory to avoid getting disturbed too much by their customers. Latest phonecall was received 21-April-2006, at 9:45am from the company Solar with regards to delivery of switches to Broadcom Aps. I recall having recently received the following that should have been to Broadcom Bolignet ApS: a) an invoice from the post due to too little postage (in the first quarter of 2006) b) two VAT statements from DHL for things Broadcom Danmark ApS has not received (one of them is enclosed as exhibit 1) c) one or two invoice(s) from Sonofon addressed wrongly to Broadcom Danmark ApS Efter begæring indgivet af appellanterne traf EF-varemærkemyndigheden Harmoniseringskontoret om EF-varemærker (OHIM) den 17. juni 2008 afgørelse i sagerne 2208 C og 2210

3 - 3 - C om Broadcom Corporations EF-varemærkeregistrering af Broadcom som henholdsvis figurmærke og ordmærke. I henhold til OHIM s afgørelser skete der i registreringerne sletning af de varer og tjenesteydelser, som Broadcom Corporation ikke havde anvendt varemærkerne for. I klasse 42 udgik bl.a. providing access to electronic communications networks and electronic databases; hosting of websites; providing access to the internet;. I afgørelsernes præmis 45, henholdsvis 44, hedder det: (45) The Office considers that the proprietor takes its reasoning one step too far when it argues that it has used the contested mark for providing access to electronic communications networks and electronic databases. The indication that its customers may do so does not mean that the proprietor, as provider of the necessary equipment becomes a provider of the services in question. Accordingly, since the evidence does not specify web design, nor rental, leasing or providing access to databases, the proprietor has failed to show use of these services in class 42. Efter OHIM s afgørelser omfatter Broadcom Corporations EF-varemærkeregistrering af Broadcom som ordmærke følgende varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42: 9 Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr; computere; computerhardware; elektroniske og elektromekaniske perifere apparater, alle til anvendelse sammen med computere; computernetværk; computerprogrammer; mikroprocessorer; centralenheder; printkort; halvledere; computerskærme; integrerede kredsløb; kontrolenheder og anordninger til lagre og netværk; magnetisk, elektronisk eller optisk registrerede data; materialer til magnetisk, optisk og elektronisk dataregistrering. 42 Computervirksomhed; konsulentvirksomhed, design, afprøvnings- og forsknings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende computere og programmering af computere; computerprogrammering; analyse af computersystemer; forskning og udvikling af computerhardware og -software; opdatering af computersoftware; design af computersoftware; hjælpelinjer for computerbrugere; teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og Internettet; information, konsulentbistand og rådgivning vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser, inklusive sådanne tjenesteydelser leveret online elle via internettet. Broadcom ApS årsrapporter viser en samlet bruttofortjeneste på kr. i perioden , mens Broadcom Bolignet ApS årsrapporter viser en samlet bruttofortjeneste på kr. i samme periode. Selskabernes årsrapporter viser ikke omsætningen.

4 - 4 - Forklaringer Til brug for Højesteret har Stine Darmer forklaret, at hun er direktør og medejer af Broadcom ApS. Selskabet udbyder internet- og teletjenester til erhvervskunder. Datterselskabet, Broadcom Bolignet ApS, udbyder tilsvarende ydelser til private kunder i boligforeninger. Broadcom Corporation leverer derimod computerhardware, chips og sæt, der bl.a. styrer netkort, og er således en slags underleverandør af computerindmaden. Broadcom Corporation leverer en helt anden ydelse til en helt anden kundekreds, og hun betragter af samme grund ikke selskabet som konkurrent. Hun er en enkelt gang blevet kontaktet af Told og Skat, der lå inde med en vareforsendelse, de ikke kunne få afleveret til Broadcom Corporation. Journalist Kent Krøyer rettede på et tidspunkt telefonisk henvendelse til hende i håb om, at Broadcom ApS kunne hjælpe med en pressemeddelelse, han havde modtaget fra Broadcom Corporation uden kontaktoplysninger. Bortset fra disse to henvendelser har hun ikke oplevet nogen forvirring omkring selskabernes navne. Anbringender Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS har supplerende anført, at OHIM s afgørelser af 17. juni 2008 om begrænsning af Broadcom Corporations varemærkeregistrering i klasse 42 underbygger, at appellanternes kendetegn ikke anvendes for tjenesteydelser, der er ligeartede med de tjenesteydelser, for hvilke Broadcom Corporations varemærke er registreret. Varer i klasse 9 er ikke ligeartede med tjenesteydelser i klasse 38. I denne forbindelse har appellanterne bl.a. henvist til OHIM s afgørelser af 13. december 2002 i sag B , Primedia, og af 7. december 2005 i sag nr. B , Gecco/Geco. Broadcom Corporation har heroverfor anført, at OHIM i sin nyere praksis statuerer ligeartethed mellem tjenesteydelser inden for telekommunikation, som appellanterne tilbyder, og de varer og tjenesteydelser inden for salg og servicering af computere, netværk, etc., som er dækket af Broadcom Corporations EF-varemærkeregistreringer i klasse 9 og 42. Broadcom Corporation har herved bl.a. henvist til OHIM s afgørelser af 13. juli 2006 i sag R 1103/2005-2, Demon, af 27. maj 2009 i sag R 1604/2008-2, Helios, og af 28. august 2009 i sag B , Mundonet. Broadcom Corporation har herved også henvist til OHIM s Opposition Guidelines fra november 2007, afdeling 2, kapitel 2, B om Similarity of goods and services, afsnit IV om Specific goods and services compared, pkt. 1, IT/telco goods and services,

5 - 5 - hvoraf det fremgår, at der er ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser inden for it og telekommunikation. Til støtte for sine betalingspåstande har Broadcom Corporation anført, at det skal tillægges processuel skadevirkning, at appellanterne trods opfordring hertil ikke har fremlagt oplysninger om deres omsætning. I mangel af oplysninger om appellanternes omsætning har Broadcom Corporation opgjort sit vederlagskrav på grundlag af appellanternes bruttofortjeneste. På grundlag af appellanternes årsrapporter i perioden og forudsat, at selskaberne i 2008 har haft en bruttofortjeneste svarende til gennemsnittet for perioden , udgør Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS samlede bruttofortjeneste i perioden henholdsvis ca. 15 mio. kr. og ca. 2 mio. kr. Vederlagskravet er herefter opgjort som 5 % af bruttofortjenesten svarende til henholdsvis kr. og kr. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse med henholdsvis kr. og kr. Højesterets begrundelse og resultat Broadcom ApS forretningskendetegn, Broadcom, der anvendes som varemærke, selskabsnavn og domænenavn, er identisk med Broadcom Corporations EF-varemærke. Med hensyn til Broadcom Bolignet ApS forretningskendetegn, Broadcom Bolignet, finder Højesteret, at det dominerende element er ordet Broadcom, og at der derfor er en høj grad af lighed mellem dette kendetegn og Broadcom Corporations varemærke. Efter EU-varemærkemyndighedens afgørelser af 17. juni 2008 omfatter Broadcom Corporations EF-varemærkeregistrering af Broadcom som ordmærke og figurmærke i klasse 9 bl.a. Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; ; databehandlingsudstyr; computersoftware, computere, computerhardware; elektroniske og elektromekaniske perifere apparater, alle til anvendelse sammen med computere; computernetværk;. I klasse 42 omfatter registreringen bl.a. computervirksomhed og teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og internettet. Broadcom ApS anvender forretningskendetegnet Broadcom for selskabets tjenesteydelser inden for bredbåndstjenester, internetforbindelser og hosting. Selskabets danske varemærke er registreret som ordmærke i klasse 38, telekommunikation. Broadcom Bolignet ApS anvender

6 - 6 - Broadcom Bolignet som forretningskendetegn i forbindelse med selskabets udbud til bolig-, antenne- og ejerforeninger af bredbåndstjenester, herunder internet og telefoni. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS forretningsområder og kundekredse i væsentligt omfang adskiller sig fra Broadcom Corporations. Der må imidlertid lægges vægt på, at Broadcom Corporations varemærke er registreret i klasse 9 for produkter, som anvendes i forbindelse med appellanternes tjenesteydelser, og som i denne forstand er komplementære til disse tjenesteydelser. Der må endvidere lægges vægt på, at registreringen af Broadcom Corporations varemærke i klasse 42 fortsat omfatter bl.a. teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og internet, dvs. tjenesteydelser, som har betydelig lighed med de tjenesteydelser, som leveres af appellanterne. Endelig må der lægges vægt på, at der generelt er sket en brancheglidning mellem telekommunikationsvirksomhed og virksomhed med salg og service af computerhardware og -software. Herefter, og når det samtidig tages i betragtning, at Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS forretningskendetegn som nævnt er identisk med, henholdsvis i høj grad ligner Broadcom Corporations EF-varemærke, tiltræder Højesteret, at der efter en samlet vurdering foreligger risiko for forveksling som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, og at appellanternes brug af deres forretningskendetegn derfor kan forbydes. Højesteret tiltræder, at appellanterne tillige er forpligtet til at slette selskabsnavnene Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS samt domænenavnet broadcom.dk, jf. herved tillige selskabslovens 2, stk. 2, og internetdomænelovens 12, stk. 1. Højesteret tiltræder herefter, at Broadcom Corporations påstande 1, 3, 4, 6 og 7 samt den subsidiære påstand 2 er taget til følge. Højesteret finder, at Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS i anledning af varemærkekrænkelsen begge skal betale et beløb til Broadcom Corporation i medfør af EF-varemærkeforordningens artikel 102, stk. 2, jf. varemærkelovens 43, stk. 1. Beløbene fastsættes til henholdsvis kr. og kr. til dækning af vederlag i medfør af 43, stk. 1, nr. 1, idet der ikke er grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse i medfør af nr. 2.

7 - 7 - Med de anførte ændringer vedrørende betaling af vederlag stadfæster Højesteret herefter dommen. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Broadcom ApS til Broadcom Corporation skal betale kr. med procesrente af kr. fra den 19. januar 2005 og af kr. fra den 23. september 2008, og at Broadcom Bolignet ApS til Broadcom Corporation skal betale kr. med procesrente fra den 19. januar I sagsomkostninger for Højesteret skal Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS solidarisk betale kr. til Broadcom Corporation. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 128/2010 (1. afdeling) Elite Licensing Company SA (advokat Lars Karnøe) mod Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS (advokat Janne Glæsel for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011 Sag 499/2007 og sag 500/2007 (2. afdeling) John Aage Wester (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. august 2012 V-5-11 Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Kirstine Voldmester) mod Repono Holding AB (advokat Lisbet Andersen) og Trygg-Hansa

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere