BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN"

Transkript

1 BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar Notatet indeholder et generelt markedsoverblik, indikatorer for DataHub performance og DataHub supportstatus. 1. Markedsoverblik 1.1 Leverandørskift Antal gennemførte leverandørskift registreret i DataHub fra idriftsættelsen af DataHub 1. marts Tallene er udtryk for den måned, hvor leverandørskiftet er anmeldt i DataHub. Skiftet sker typisk pr. den 1. i den efterfølgende måned, men kan i princippet finde sted 10 år frem i tiden. Figur Tallet for leverandørskift i december 2013, marts 2014 og december 2014 er renset for leverandørskift som følge af fusioner og nogle selskabers hjemtagelse af udliciterede elhandelsaktiviteter. Dok /12

2 1.2 Fejlagtige leverandørskift Antal anmeldte fejlagtige leverandørskift i DataHub siden idriftsættelse af Data- Hub 1. marts Disse tal dækker over gennemførte leverandørskift, der efterfølgende anmeldes som fejlagtige, hvorefter det oprindelige kundeforhold med den tidligere elleverandør genetableres. Søjlediagrammet viser, hvor mange fejlagtige leverandørskift, der er blevet anmeldt i DataHub de pågældende måneder. Det væsentlige udsving af antal anmeldte fejlagtige leverandørskrift i januar 2015 uddybes under figur 1.2b, hvor den procentvise andel af fejlagtige skift pr selskab vises. Figur 1.2a Nedenstående fig. 1.2b viser antal anmeldte fejlagtige leverandørskift i DataHub for 4. kvartal 2014 og for januar 2015 i % i forhold til selskabernes samlede antal gennemførte leverandørskift de pågældende måneder. Der vises kun data, hvor der er mere end 10 fejlagtige leverandørskift pr. selskab pr. kvartal. Figur 1.2b Bemærk at data for 1. kvartal 2015 alene omfatter januar. Dok /12

3 Leverandørskift anmeldt og gennemført i fx december 2014 kan give udslag i fejlagtige leverandørskift i det efterfølgende kvartal, såfremt leverandørskiftet først anmeldes som fejlagtigt efter kvartalets afslutning. Energinet.dk har været i kontakt med hhv. Energi Fyn Handel A/S og RAH Elhandel A/S om det væsentlige udsving i antallet af fejlagtige leverandørskift i de to selskaber i januar Energi Fyn Handel A/S har oplyst, at der i forbindelse med et vundet udbud er lavet en større mængde leverandørskift pr. 1. januar Selskabet har imidlertid i den forbindelse modtaget en fejlbehæftet liste over de kunder, der skulle flyttes fra den tidligere elleverandør. Fejlen har resulteret i en større mængde fejlagtige leverandørskift, der er anmeldt som fejlagtige, og som efterfølgende er blevet ført tilbage til den tidligere elleverandør. Udsvinget ved RAH Elhandel skyldes, at selskabet har hjemtaget sine aktiviteter indenfor elhandel, og at selskabet i den forbindelse ikke har taget højde for en række leverandørskift/ flytninger. Det har betydet en del korrektioner af fejlagtige leverandørskift efterfølgende. Når ovenstående fejlagtige leverandørskift tages i betragtning, er der ikke et udsving i antallet af fejlagtige leverandørskift sammenlignet med de foregående kvartaler. Energinet.dk er i løbende kontakt med elleverandørerne vedr. årsagerne til fejlagtige leverandørskift. Dette sker som led i den løbende kontrol og stikprøvekontrol af leverandørskift i detailmarkedet for el. Disse kontroller rapporteres særskilt til Energitilsynet. 2. Datakvalitet og rettidig fremsendelse af måledata til DataHub For på optimal vis at understøtte forretningsprocesserne i detailmarkedet er det helt afgørende, at DataHub indeholder korrekte og valide måledata, og at disse måledata indsendes rettidigt til DataHub jf. tidsfristerne i forskrifterne. Netvirksomhederne har stamdataansvaret for måledata og dermed ansvaret for, at data er korrekte og fremsendes rettidigt til DataHub. Dette er en opgave, som Energinet.dk understøtter gennem forskellige tiltag og processer. Datakonsistensprojekt: Datakonsistensprojektet har god fremdrift. Niveauet for konsistens kan nu anses som værende på et fornuftigt driftsmæssigt niveau og processen for overgang fra projekt til drift for de afsluttede leverancer er startet. De kommende skridt i den kontinuerlige proces med at sikre datakvaliteten i detailmarkedet for el består fra Energinet.dk s side af implementering af sammenligningsværktøjer for hhv. målepunktsstamdata og måledata Ovenstående er udviklet, men implementeringen udestår og skal ske i samarbejde med aktørerne, før værktøjerne kan aktiveres i DataHub produktionsmiljøet. Dok /12

4 Rykkerprocedure: Energinet.dk fremsender dagligt rykkere til netvirksomheder ved manglende fremsendelse af måledata. Dette gælder fx huller i tidsserier for timeafregnede målepunkter eller manglende fremsendelse af måledata for aflæste skabelonafregnede målepunkter. Energinet.dk har siden august 2014 rykket systematisk for timeafregnede målepunkter. Samtidigt er det nu blevet muligt for netvirksomhederne selv at stoppe rykkerne på enkelte målepunkter, ved at melde disse ind på en eksklusionsliste. For de skabelonafregnede målepunkter er der siden oktober 2014 foretaget en kraftig oprydning i de fejlagtige rykker. Der er aktuelt direkte dialog med de 5 netvirksomheder, der dannes flest rykkere for. Målet er, at antallet af rykkere på de skabelonafregnede målepunkter er bragt til et driftsmæssigt acceptabelt niveau ved udgangen af februar Re-fiksering: Energinet.dk har som tidligere udmeldt påbegyndt processen med refiksering, der skal bringe afregningen tilbage i normaldrift. Forventningen havde hidtil været, at vi kunne være klar til at gennemføre en refiksering i begyndelsen af uge 5. Desværre har gennemgangen af de indmeldte differencer for 1. halvår vist sig at tage længere tid end først antaget. Derudover har vi været udfordret af nedlukningen af DataHub. Igangsættelse af den forestående refiksering forventes at finde sted ultimo uge 7, alternativt uge 8. Det forventes at denne refiksering, for 11. februar -30. juni 2013, vil danne grundlag for afregning. Der fremsendes yderligere et separat notat til Direktørgruppen (bilag 7), der uddyber refikseringen. IFIM og anden KPI-rapportering: Der arbejdes med tre forskellige rapporter, der skal opgøre og vise kvaliteten af netvirksomhedernes indsendelse af tidsserier: IFIM-rapporten er gennemgået, testet og blev udsendt bilateralt til alle aktører i uge 6. Det forventes, at den bliver publiceret i uge 8 eller 9. KPI-rapporten, som på dagsbasis viser, om netvirksomhederne har sendt tidsseriedata rettidigt på 3. hverdag til DataHub. Rapporten offentliggøres løbende på Energinet.dk s hjemmeside. Energinet.dk har udviklet endnu en rapport. Rapporten viser antallet af rykkere i forhold til det potentielt højeste antal rykkere, der kan dannes. Rapporten bliver aktuelt testet, men planlægges først frigivet, når IFIM-rapporten er taget godt i brug. Dok /12

5 3. DataHub performance Der monitoreres pt. på performance af 4 forskellige områder i DataHub: 3.1 B2B meddelelser (direkte imellem DataHub og aktørernes it-systemer) 3.2 GUI svartider (transaktioner udført via webbaseret DataHub-adgang) 3.3 Beregninger (dagligt forbrug i netområder og månedlige andelstal) 3.4 GUI performance robotovervågning pr. juni 2014 Alle krav og målinger i de 3 første punkter er stillet fra og målt direkte på databaseserveren. Svartiderne svarer derfor ikke nødvendigvis til brugernes oplevelser. Rapporteringen af performancepræsentationerne i afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 vil fremover se anderledes ud, idet de DataHub rapporter, der giver baggrundstal for afsnittene vil blive væsentligt ændret med den planlagte DataHub opdatering d februar Fra april forventes afrapporteringen således i højere grad at afspejle den performance som markedsaktørerne oplever, ligesom der vil blive rapporteret mere nuanceret på de behandlingstider, der opleves i DataHub. Afsnit 3.4 viser en performanceindikator for robot-overvågning af DataHub markedsportalen (GUI). Her tester en robot en række transaktioner i DataHub GUI (Markedsportalen) via internettet. Hermed er målingerne sammenlignelige med en ekstern brugers oplevelse af svartiderne i DataHub GUI. 3.1 B2B meddelelser I B2B-kanalen (direkte kobling imellem DataHub og aktørernes it-systemer) stilles der bl.a. følgende krav til ydeevne: 99,5 % af B2B transaktionerne skal være færdigbehandlede (fra beskeden modtages i DataHub-indbakken og til den er behandlet og lagt i udbakken til relevante modtagere) senest 1 time fra modtagelsen indenfor kritisk arbejdstid. Figur 3.1 Målingen viser, at 18,2% i januar måned ikke er behandlet inden for 1 time 2. 2 Mængden af B2B transaktioner i DataHub har i væsentlig grad oversteget forventningerne, hvilket bl.a. skyldes en stor grad af genfremsendelser. Energinet.dk er pt. i gang med et kapacitetsudvidelsesprojekt, som udvider kapaciteten i DataHub med afslutning marts Dok /12

6 Den store mængde overskridelser i januar skyldes en kombination af årsafslutning med store volumener af forbrugsopgørelser samt et nedbrud i DataHub, som gav store forsinkelser i det meste af uge GUI svartider I DataHub GUI en (Markedsportalen) kan en bruger søge, finde og opdatere data for et målepunkt (trin i en forretningstransaktion). 1. For GUI-kanalens simple læse- og søge-transaktioner stilles bl.a. følgende krav til ydeevne: For 95 % af alle forespørgsler er svartiden inden for 2 sek. (figur 3.2a) For 99 % af alle forespørgsler er svartiden inden for 5 sek. (figur 3.2b) Figur 3.2a Figur 3.2b Dok /12

7 2. For GUI-kanalens opdateringstransaktioner stilles bl.a. følgende krav til ydeevne: For 95 % af alle opdateringer er svartiden inden for 3 sek. (figur 3.2c) For 99 % af alle opdateringer er svartiden inden for 5 sek. (figur 3.2d) Figur 3.2c Figur 3.2d Med de seneste måneders data danner der sig et relativt stabilt billede af Data- Hub performance. Set over en længere periode, er der stabilitet i mængden af beskeder og sammenhæng mellem anvendelsesgrad og performance. Dok /12

8 3.3 Beregninger Der er to væsentlige beregninger, som skal færdiggøres til tiden. En daglig og en månedlig beregning. 1. Beregning af forbrug i netområdet (dagligt) Figur 3.3a Starter automatisk hver dag, når alle tidsserier er indlæst. I 99 % af tilfældene skal resultatet være tilgængelig i netområdernes meddelelseskø inden kl Dok /12

9 2. Beregning af andelstal (månedligt) Kørslerne er planlagt til én gang om måneden. I 95 % af tilfældene skal resultatet være klar kl den 7. sidste hverdag i måneden til manuel kontrol. Efter manuel kontrol bliver meddelelserne lagt direkte ind i de modtagende parters kø. Figur 3.3b De røde søjler (indtil april 2014) skyldes en tidligere uoverensstemmelse mellem den KPI, som systemet måler, og kravene fra forskrifterne. For de seneste måneder er den månedlige beregning på andelstal opgjort manuelt. Dok /12

10 3.4 GUI performance - robotovervågning Som supplement til de hidtidige performancemålinger af DataHub, har Energinet.dk siden juni 2014 gennemført en udvidelse af performancemonitoreringen i markedsportalen (GUI). Monitoreringen udføres ved at lade en robot udføre en række transaktioner i DataHub GUI via internettet, hvorved transaktionerne er sammenlignelige med en ekstern brugers oplevelse af systemet. Målingerne udføres på en testreferencestation hos Energinet.dk. Der måles pt. hvert 5. minut på hhv. DataHub-forsiden, login, opslag af et målepunkt og logout. For hver transaktion måles tilgængelighed og svartider. Testmålingerne foretages via Energinet.dk s eget HP Business System Management værktøj. Nedenstående figur 3.4. viser en kurve over samtlige svartider for ca logins på DataHub GUI fra d. 1. december 2014 til 31. januar Målingerne giver en indikation af DataHub s helbredstilstand. Figur 3.4 De huller der kan ses i målingerne, skyldes at DataHub ikke har været tilgængelig. Planlagte nedlukninger: 9/ : Planlagt Oluchi release 20/1-2015: Planlagt Paulina release 27/1 og 28/1 2015: Der blev etableret servicevinduer for kontrolleret at indlæse de data, som var blevet parkeret under nedbruddet d. 25/1 og 26/1. Ikke planlagt nedlukninger: 31/ : Strømudfald hos TDC Hosting 25/1 og 26/1-2015: DataHub nedbrud pga. manglende Database connections. Dok /12

11 4. DataHub support Energinet.dk registrerer support-henvendelser vedr. DataHub i et internt sagshåndteringssystem (SCSM). De indkomne henvendelser registreres som hhv. serviceforespørgsler eller IT-serviceforespørgsler. På baggrund af sagshåndteringssystemet registreres udviklingen og liggetiden for supportsagerne. Figur 4.1 Udvikling i supportsager pr. 30. januar 2015 Den fokuserede indsats med refikseringen har medvirket, at der kun har været en let afgang i Service Requests. Dette skyldes b.la., at sagerne indmeldt til refikseringen ofte er væsentligt mere komplekse og derfor tager længere tid at løse. Det kombineret med, at Energinet.dk siden december igen modtager en stigende mængde supportsager. Der er blevet løst rigtigt mange sager i de seneste måneder. Figur 4.2 Liggetid åbne sager pr. 30. januar Gul vedrører servicehenvendelser vedr. IT-systemet. Energinet.dk har sammen med it-leverandøren opmandet, hvilket forventeligt skulle medføre, at alle incidents (gule) ældre end 30 dage bliver løst og implementeret med DataHub opdateringen i april. Dok /12

12 Grøn vedrører alle øvrige former for henvendelser herunder solcelleregistreringer, stamdataopdateringer m.v. Dok /12

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT

Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -1 af 16 Region Hovedstaden Center for It,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere