Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig ledelse kræver en unik eliksir"

Transkript

1 Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt otte kompetencer, som lederen skal mestre for at lykkes som offentlig leder. Læs her, hvad kompetencerne betyder i praksis for dig som leder. I et forskningsprojekt har Aalborg Universitet arbejdet intensivt sammen med offentlige ledere for at besvare spørgsmålet om der findes en særlig form for ledelse, der skal mestres for at lykkes som offentlig leder. Resultatet af disse forskningsprocesser er udviklingen af teorien om Den Offentlige Leadership Pipeline. Teorien er en forklaringsmodel for, hvad god offentlig ledelse på forskellige niveauer forudsætter, og hvad der er de mest typiske faldgruber i skiftet til hvert lederniveau. Offentlig Leadership Pipeline skelner mellem de forskellige offentlige ledelsesniveauer og peger på de særlige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, som offentlige ledere skal mestre på hvert enkelt lederniveau. Projektet peger også på alt det, der skal aflæres og tillæres, når den offentlige leder forfremmes. Offentlig Leadership Pipeline Offentlig Leadership Pipeline udspringer af teorien privat Leadership Pipelin og handler om, hvordan organisationer kan understøtte ledelse på hvert enkelt niveau i orgnisationen og sam- tidig tilrettelægge arbejdet, så organisationen udvikler egne ledere. Teorien er udviklet i Genral Electric af HR- specialisterne Walt Mahler, Steve Drotter og ledelsesforskeren Ram Charan med henblik på, hvordan organisationer kan understøtte ledelse på hvert enkelt lederniveau i organi- sationen. Teorien tilbyder et detaljeret blik for, hvordan den offentlige organisation kan bygge en værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, - rekruttering, - uddannelse, - evaluering m.m. Kompetencer for den offentlige leder Forskningsresultaterne indikerer, at otte særlige kompetencer er specielt vigtige for at kunne lykkes som dansk offentlig leder med de særegne vilkår og krav, der er til ledere i det offentlige. 1

2 Kompetencerne er illustreret i følgende model: Mange af kompetencerne er selvsagt også vigtige for ledere i den private sektor, men måden som en leder anvender kompetencerne på i den offentlige sektor er unik. Det handler nemlig om le- deren som rollemodel for de særlige offentlige sektor- værdier og evnen til at oversætte og meningsskabe imellem den politiske logik og de fagprofesionelle logikker. Fælles for kompetencerne er, at den måde, som de skal udøves på afhænger af, hvor i organisa- tionen lederen befinder sig. Eller sagt med andre ord: God ledelse afhænger af, hvad det er man er leder for. Er man leder af medarbejdere? Leder man ledere? Er man chef for en kompleks sammen- sat funktion, der udgør en del af organisationen? Eller er man topchef med ansvar for hele organi- sationen? Det har stor betydning for den måde, man skal mestre de forskellige kompetencefelter - fx politisk tæft, arbejdet med strategi eller ledelsen af tværgående processer og samarbejder. Differentiering på hvert enkelt ledelsesniveau De otte kompetencefelter udfolder sig hver især på forskellig vis fra leder af medarbejder- niveauet til topchef- niveauet. De skal differentieres på hvert lederniveau; det er eksempelvis ikke den samme slags politiske tæft, som topchefer og ledere af medarbejdere skal mestre. Nedenfor kan du læse om de otte kompetencer, og hvad de i praksis betyder for lederen på hvert ledelsesniveau: 2

3 1. Kommunikative kompetencer Omhandler det at kunne rammesætte arbejdet og over- sætte beslutninger i en politisk styret organisation til de fagprofesionelle logikker og vice versa. Der skal navigeres i krydsfeltet mellem den politiske ledelses beslutninger og den faglige organisation, hvor nøgleordet er meningsskabelse. I praksis betyder det for de enkelte lederniveauer at: Lederen af medarbejdere skal arbejde med at omsætte det politisk vedtagne til praksis gennem medarbejderne. Her handler det om at skabe mening omkring den faglige opgaveløsning. Lederen af ledere skal kunne oversætte de politiske intentioner til noget, som lederen af medarbejdere kan tage konkret handling på. Topniveau: Topchefer og funktionelle chefer (niveauet lige under direktøren) skal kunne omsætte og oversætte værdibaserede politiske budskaber til en retning, som or- ganisationen kan og vil navigere efter. Det kræver, at man kan oversætte fra politisk til organisationsstrategisk sprog. Her handler det om at have et skarpt øje for, hvordan kommunikationen skal udfoldes, når den skal vendes opad eller nedad i organisationen. 2. Faglig ledelse - Drejer sig om at kunne lede de professionsfaglige aspekter knyttet til organisa- tionens kerneopgaver. Set på tværs af lederniveauerne udvikler kompetencefeltet sig således: Leder af medarbejdere skal kunne udvikle faglighed hos medarbejdere. Leder af ledere skal udvikle ledelsesfaglighed hos egne ledere. Dvs. fremme ledernes ledelseskompetencer. Topniveau: Topchefer og funktionelle chefer skal udvikle ledelsesfaglighed hos egne le- dere Her skal man balancere organisationens faglige behov og muligheder med den politiske kontekst. De øverste chefer skal evne at sætte sig dybt ind i den faglige substans i enkeltsager og kunne give meget konkrete, faglige svar på spørgsmål i enkeltsager. Dette er et særligt krav til de offentlige topchefer, som er tæt knyttet til kompe- tencefeltet politisk tæft på de øverste chefniveauer, da man skal bruge den faglige viden i forhold til at kunne assistere det politiske niveau. 3

4 3. Strategiarbejde Handler om, at alle ledelseslag løbende kan udvikle og implementere strategi i den politisk styrede kontekst og i samspil med politikere, organisationen og andre inter- essenter. I praksis betyder det at: Leder af medarbejdere skal kunne tolke og oversætte strategien til forståelige mål for egen del af organisationen og udvikle strategi på eget område. Det kræver, at man er i stand til at udvikle en operationel strategi og udstikke konkrete mål, som medar- bejderne kan pejle efter i forhold til opgaveløsningen i dagligdagen. For lederen af ledere handler det strategiske arbejde om at kunne arbejde med strategiudveksling i tre dimensioner: i samspil med sideordnede, underordnede og over- ordnede ledere. Topniveau: Når det gælder de øverste chefniveauer er det vigtigt at have in mente, at man organisatorisk er endnu længere væk fra der, hvor det vedtagne skal omsættes til praksis. Her handler det om at udvikle strategi i samspil med de øvrige chefer og ledere uden selv at lave den praktiske gennemførelse af strategien. Tillid til de underordnede ledere er vigtigt. Samtidig spiller det politiske niveau en altafgørende rolle. Som topchef skal du kunne arbejde med et strategisk kort- og langsigtet perspektiv samtidigt, og stå for at oversætte strategisk retningsskifte. 4. Politisk tæft Omhandler evnen til konstruktivt at arbejde med et politisk system, der spiller efter demokratiets regler for beslutningstagning. Det drejer sig om at kunne navigere i skiftende politiske dagsordener, mål og prioriteringer. Her er to tematikker afgørende: - At kunne læse det politiske spil og trives med det: På alle leder- niveauerne er det afgørende, at man værdsætter og accepterer den politiske logik og kan håndtere, at de politiske beslutninger ikke nødvendigvis er rationelle i forhold til en strengt faglig optik. - At rådgive politikerne og bygge bro til organisationen: Ledere og topchefer skal hele tiden forsøge at skabe sammenhæng mellem politikernes mål, og hvad der er muligt i organisationen inden for lovens rammer. Det kræver, at man kan håndtere modsætningerne mellem den faglige organisation og den politiske ledelse og formår kommunikativt og med konkrete beslutninger at bygge bro til organisationen og dens opgaver. 4

5 Leder af medarbejdere og leder af ledere skal kunne navigere smidigt i denne kom- pleksitet, oversætte og meningsskabe op og ned imellem de politiske beslutninger og den faglige organisation som øverste ledelse for en driftsorganisation præget af stærke fagprofessioner. Topniveau: De øverste chefer og ledere skal kunne understøtte og rådgive de siddende politi- ske ledere med at omsætte deres politiske mål i organisationens praksis. Kravene om politisk tæft får for alvor stor betydning for funktionelle chefer, der refererer direkte op til topchefen som fx forvaltningschefen. Topchefen er dybt afhængig af, at den funktionelle chef kan sikre driften i organisationen mod politisk skadelige enkeltsager. Det gør den funktionelle chef ved på den ene side at have forståelse for, hvilke typer sager der kan være en risiko, og på den anden side mobilisere organisationen til at sikre fejlfrihed i disse sager. 5. Procesledelse Mange værdikæder i det offentlige går på tværs af organisatoriske skel. Dette kompetencefelt handler om koordinering og styring af tværgående tværfaglige samarbejdsproces- ser med interne og eksterne samarbejdspartnere. Fokus er både på proces og resultat. Leder af medarbejdere: For lederen af medarbejdere er ledelse af tværgående, tværfaglige processer med fokus på både proces og resultat centralt. Lederen af ledere skal kunne sprænge faglige siloer. Det kræver at man ser ud over sit eget fagområde. Bliver direktionen for fagfaglig kan man ikke forvente at ledelsesniveauerne under (lederne af medarbejdere) kan mestre det tværorganisatoriske samarbejde. Det gælder derfor om at skabe en incitamentsstruktur der støtter tværfagligt samarbejde blandt lederne. Topniveau: På de højere chefniveauer kræves en endnu større grad af tværorganisato- risk overblik og sikring af helhed i forhold til organisationens samarbejdspartnere. Særligt som topchef skal du gå forud og signalere samarbejde på tværs af organisationen. 6. Være rollemodel Omhandler det at kunne levendegøre den politisk styrede og demokratisk funderede organisations mål og værdier gennem egen personlig adfærd. Lederen skal forstå at ledelsesrollen metaforisk indebærer at man står på en scene og har resten af organisationen som publikum. Her viser lederen resten af organisationen hvad man står for. 5

6 Leder af medarbejdere: Ledere af medarbejderes arbejde består her i at være repræsentant for organisationens værdier og ledelsessystemets beslutninger. Lederen er nødt til at være sin synlighed bevidst og hele tiden agere med sin integritet. Det kræver, at man kan betragte sig selv "udefra" og fokusere på, hvad man som leder fortæller sine medarbejdere om de gældende værdier i organisationen, gennem den måde man han- dler på. Lederen af ledere skal balancere prioriteringen af faglig kvalitet i opgaveløsningen på det enkelte område med prioriteringen af den tværgående, tværfaglige kvalitet. Rol- lemodelfunktionen for ledere af ledere er vigtig, fordi det primært er hos nærmeste le- der, at lederne af medarbejdere lærer, hvordan ledelse bør udføres i organisationen. Topniveau: På øverste niveau handler det om at være rollemodel for det politiske sys- tems beslutninger. Her gælder det om at skabe rammer for politisk succes og at få poli- tikerne til at lykkes. 7. Navigere på den offentlige scene Omhandler det at kunne navigere under bevågenhed fra og i samarbejde med den samlede offentlige sektor, interesseorganisationer, faglige organisa- tioner, medier, politiske grupperinger, tænketanke m.m. Det særlige ved at arbejde i den offentlige sektor er, at hele familien Danmark er arbejdsgiver og har holdninger til det arbejde, der bliver ud- ført. Det kræver at den offentlige leder grundlæggende har forståelse for organisationens rolle i samfundet og er i stand til konstruktivt at håndtere den bevågenhed, som organisationens rolle i samfundet fører med sig. Sæligt i dette kompetencefelt ændres kravene til lederen alt efter leder- niveau. Lederen af medarbejdere skal kunne læse, værdsætte og agere i forhold til offen- tlighedens bevågenhed. Her gælder det om at være loyal over for centrale beslutninger og lede ens medarbejdere til at repræsentere organisationen og levere dens pågældende ydelser, så de stemmer overens med det politisk vedtagne. Lederen af ledere må kunne håndtere en høj grad af mediebevågenhed og have for- nemmelse for sammenhængen mellem borgere, politikere og den offentlige organisa- tion. Her gælder det endvidere om at have regionalt udsyn frem for at gemme sig lokalt. 6

7 Topniveau: Det gælder her om at kunne sprænge organisatorisk ensidighed og se ud over egne logikker. Topchefen skal kunne møde omverden, forstå, hvorledes andre vigtige aktører vil tolke tiltag og medtænke dem i tiltag og beslutninger så de ikke føler sig sat uden for indflydelse på deres interesseområder. På den måde sikres en vellykket positionering af egen organisation på den offentlige scene. 8. Skabe ledelsesrum Dette kompetencefelt handler om at kunne skabe et legitimt og stærkt ledelsesrum med følgeskab til at udøve ledelse imellem den faglige organisation og det politiske niveau. Leder af medarbejdere: Lederen af medarbejdere har som sin primære opgave at skabe ledelsesrum ved at definere sig selv ud af det fagprofessionelle fællesskab og træde ind i en lederrolle, hvor man repræsenterer organisationen i højere grad end pro- fessionen. Udfordringen består her i at gøre dette uden at miste følgeskab fra de fagpro- fessionelle. Lederen af ledere skal skabe rum til at manøvrere mellem ledere af medarbejdere og de øverste ledelsesniveauer. Udfordringen består her i at man ofte ikke bliver oplevet som værdiskabende af det fagprofessionelle system, fordi man i høj grad baserer sig på ren ledelse som faglighed. Det handler altså her om at kunne skabe legitimitet omkring ledelsesrollen i forhold til det faglige system. Topniveau: Topcheferne og de funktionelle chefer skal skabe deres ledelsesrum i et krydspres mellem organisationen, topcheferne og politikerne. For de funktionelle chefer stiller det store krav til, at chefen holder balancen og ikke bliver låst fast af hverken den faglige organisation, topledelsen eller politikerne og dermed mister legitimitet i den an- den parts øjne. Topchefen skal skabe sit ledelsesrum i forhold til politikere og resten af organisationen. Det særlige her er, at det sker i nærkontakt med politikerne og dermed i et potentielt dilemmafyldt spændingsfelt. Her er det vigtigt at udfylde ledelsesrummet og kunne navigere i kaos og inkonsistente styresystemer. 7

8 Ledelsesnøglerne til offentlig tværfaglighed Styrkerne ved kompetencerne er, at de åbner organisationen ud mod andre organisationer og den samlede offentlige scene igennem: Betoning af tværfaglige og tværgående processer (procesledelse og at navigere på den of- fentlige scene). Betoning af, at ledelsen skal håndtere en kompleks organisatorisk virkelighed med mod- satrettede mål, dilemmaer og logikker (politisk tæft, strategiarbejde, ledelsesrum m.fl.). Betoning af ledernes evner til at skabe mening og oversætte (kommunikative kompetencer, rollemodel). Betoning af faglige færdigheder; offentlige ledere skal i højere grad evne at skifte fra rene ledelsesaktiviteter (udvikle strategi, designe organisationsstrukturer, politikker, systemer m.m.) til at vurdere den fag- faglige substans i en konkret sag oftest fordi den har politisk relevans (faglig ledelse). Denne artikel har givet en smagsprøve på noget af det, den offentlige leder skal mestre. Du kan læse mere i bogen Den Offentlige Leadership Pipeline. Bogen peger på, hvilke mekanismer, der får lederkarrieren til at køre af sporet og hvilke der får karrieren til at tage fart, samt hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle talenter. 8

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation.

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Working paper september 2010 Af Kristian Dahl, Studielektor i erhvervspsykologi ved Institut for

Læs mere

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Leadership Pipeline i den offentlige sektor Leadership Pipeline i den offentlige sektor Teorien Leadership Pipeline er de seneste ca. ti år vundet kraftigt frem som en deskriptiv ramme for ledelse og som et styrende paradigme for store internationale

Læs mere

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

LYT TIL FORSKNINGEN. været anvendt i det private erhvervsliv i årevis. Det nye ved det danske forskningsprojekt

LYT TIL FORSKNINGEN. været anvendt i det private erhvervsliv i årevis. Det nye ved det danske forskningsprojekt LEDER AF SANNE LORENTZEN, FORMAND FOR BUPL S LEDERFORENING LYT TIL FORSKNINGEN MAN KAN INDIMELLEM HAVE EN FORNEMMELSE af, at hver måned har sin egen ledelsesteoretiske trend. Bøger om ledelse sprøjter

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline er resultatet af et treårigt forskningsprojekt

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 07/11/13 Leadership Pipeline fentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert esniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at ledelse og udvikle

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Kris%an Dahl

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching

Ledelsesbaseret coaching Ledelsesbaseret coaching - når coaching skal fungere som en ledelsesdisciplin Lad os starte med et citat: Coaching er en intimteknologi. Ligesom i bordellerne i Sankt Pauli og Amsterdam, hvor man kan åbne

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere