Pejlemærker for Roskilde Byråd oplæg til samarbejde. Introduktion. Formål og forventet udbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pejlemærker for Roskilde Byråd 2014-2018. -oplæg til samarbejde. Introduktion. Formål og forventet udbytte"

Transkript

1 1 Pejlemærker for Roskilde Byråd oplæg til samarbejde Introduktion Roskilde Kommunes kommunaldirektør, Henrik Kolind, har anmodet thorups kontor om at give tilbud på en samarbejdsproces med Roskilde Kommune primo Kommunens borgmester og kommunaldirektør ønsker konsulentbistand til involvering af de 31 ny- eller genvalgte byrådsmedlemmer fra starten af valgperioden Roskilde Kommunes ramme for og forventninger til samarbejdet er skitseret i mail af den 26. september Thorups kontor går meget gerne ind i dette samarbejde. I det følgende gives en nærmere beskrivelse af samarbejdets formål, forventet udbytte og proces, ligesom konsulentens forudsætninger og metode er beskrevet. I bilag 1 gengives en relativt detaljeret skitse til processens interviewguide. I bilag 2 følger konsulentens CV, mens bilag 3 indeholder en oversigt over konsulentydelsens pris og betalingsbetingelser. Formål og forventet udbytte Samarbejdets formål er treledet, og fokuserer politisk ejerskab, sigtelinjer og spilleregler: 1. Politisk ejerskab: Tidlig involvering af Roskilde Kommunes 31 byrådsmedlemmer skal skabe politisk ejerskab til hele Byrådets arbejde, og give sikkerhed for, at der sættes en tydelig politisk kurs for byrådsperioden Sigtelinjer: Det enkelte byrådsmedlems ambitioner, ønsker og mærkesager skal synliggøres og dokumenteres, så der herigennem sættes politiske sigtelinjer for Byrådets 4-års-program 3. Spilleregler: Der skal skabes input til et værdibaseret kodeks for Byrådets politiske arbejde og samarbejde, og i tråd hermed skal forventninger til samspillet med og serviceringen fra forvaltningen tydeliggøres

2 2 Samarbejdsprocessen og de hermed forbundne konsulentydelser skal føre frem til følgende udbytte: En veltilrettelagt og sikkert gennemført proces, hvor hvert enkelt byrådsmedlem kommer til orde og føler sig hørt. Processen bidrager samlet til at give det nye Byråd en god og konstruktiv start, som giver anledning til optimisme og tro på, at det politiske arbejde i Roskilde Byråd giver mening, bl.a. fordi mål, retning og samspil er i orden En oversigtlig skriftlig rapport, der dokumenterer, systematiserer og målretter input fra 31 individuelle interviews (1 time pr. byrådsmedlem) med et vågent øje på de tre nævnte formål: Politisk ejerskab, sigtelinjer og spilleregler. Rapporten formuleres uden konkret reference til de enkelte Byrådsmedlemmer og deres respektive bidrag Forudsætninger for samarbejdet Det er konsulentens erfaring, at et vellykket samarbejde om opgaver af denne type i særlig grad forudsætter åbenhed, tillid, gensidig respekt og klare spilleregler. Det skyldes, at samarbejdet finder sted i eller i hvert fald tæt på det politiske maskinrum, som ikke mindst er præget af holdninger, forskellige tilgange og stærke traditioner. Hertil kommer en følsomhedstærskel, der følger af, at man som folkevalgt forventes at kæmpe for sine synspunkter og opnå indflydelse. Det betyder bl.a., at man på den ene side gerne eksponerer ambitioner og giver bud, men på den anden side overvejer taktik og timing. Involvering og dialogskabelse i dette miljø og så tidligt i det nye Byråds levetid forudsætter åbenhed, tillid og gensidig respekt. Når en konsulent inviteres indenfor til dialogskabelse og særligt så tidligt i det nye Byråds levetid må han kvittere gennem kompetencer, respektfuld indlevelse og forståelse, herunder både i form af udfordring, så der kommer ting på bordet og håndtering af fortrolighed. Forud for gennemførsel af de individuelle interviews bør samarbejdets præmisser derfor præsenteres for det enkelte byrådsmedlem, jf. proces-planen nedenfor. Konsulenten udarbejder gerne udkast til denne præsentation.

3 3 Metode og proces Samarbejdet bygges op omkring to hovedaktiviteter, nemlig dels gennemførsel af de 31 individuelle interviews, dels et to-timers-temamøde, hvor Byrådet samlet og sammen med kommunens direktion møder konsulenten. Interviewene gennemføres som semistrukturerede interviews på grundlag af en interview-guide, som på forhånd tilgår Byrådsmedlemmerne. Skitse til interview-guide følger i bilag 1. På temamødet afrapporterer konsulenten med udgangspunkt i den skriftlige rapport - sine observationer fra de individuelle interviews (i en struktureret og målrettet form) med mulighed for efterfølgende spørgsmål, kommentarer og debat. Byrådsmedlemmerne har forinden modtaget udkast til konsulentens skriftlige rapport med mulighed for at kommentere. Den samlede proces-plan kan skitseres som følger: AKTIVITET TERMIN Indgåelse af aftale om samarbejdet Senest medio december 2013 Byrådsmedlemmerne modtager skriftlig præsentation af samarbejdet og dets spilleregler Byrådsmedlemmerne modtager interviewguide samt datoer til booking Gennemførsel af de 31 individuelle interviews, der finder sted på Roskilde Rådhus Uge 2/2014 Ultimo uge 3/2014 Uge 4/2014: Der udarbejdes en konkret interview-kalender, hvor Byrådsmedlemmerne kan booke sig ind følgende dage: 20/1 og 21/1 i tidsrummet 9-20, 22/1 i tidsrummet 9-15, samt 23/1 i tidsrummet Den 27/1 reserveres som buffer

4 4 AKTIVITET Udkast til rapport til Byrådsmedlemmernes evt. kommentarer Endelig skriftlig rapport tilgår Byrådets medlemmer Temamøde i Byrådet Opfølgning, såvel politisk som i forvaltningen, herunder til sikring af, at handling følger ord TERMIN Uge 5/201 4: Den 30/1 kl. 18 med svarfrist i uge 6/2014: Onsdag den 5/2 Uge 6/2013: Fredag den 7/2 Uge 7 efter Roskilde Kommunes ønske Februar Om konsulenten Søren Thorup vil forestå alle opgaver i tilknytning til samarbejdet med Roskilde Kommune, herunder interviews og rapportering. Konsulenten ser sig selv i dette samarbejde som en ressourceperson og facilitator, der som led heri udfordrer og stiller viden til rådighed for at kvalificere det endelige resultat. Byrådsmedlemmerne er bidragydere, hvis individuelle holdninger og indsigt konsulenten bærer videre med henblik på fællesskabet i og omkring Byrådet og Kommunen. Søren Thorup er stifter og indehaver af thorups kontor, som siden 2011 har rådgivet stat, regioner og ikke mindst kommuner om ledelse, herunder i form af bistand til rekruttering af ledere i toppen af de kommunale organisationer. Søren Thorup er uddannet historiker, og har siden begyndelsen af 1980 erne arbejdet i krydsfeltet mellem politik og ledelse. Søren Thorup er særligt optaget af brobygningen mellem det politiske niveau og forvaltningen. Han har været embedsmand og topleder i to ministerier, herunder rådgiver for statsministeren, samt kommunaldirektør to gange. Thorups kontor er platformen, hvor Søren Thorup søger at nyttigøre sine erfaringer og kompetencer med henblik på en stadig mere velfungerende offentlig sektor. Udgav i sommeren 2013 bogen I fællesskabets tjeneste, der handler om kommunal ledelse i 100 år. For yderligere information henvises til CV i bilag 2.

5 5 Afrunding Det vil være et privilegium at samarbejde med Roskilde Kommune om denne opgave. Der er unikke muligheder knyttet til tidlig og målrettet involvering af hele Byrådet, når det handler om at forankre og formulere en det nye Byråds 4-års-program. En ekstern konsulent med de rigtige kompetencer kan erfaringsmæssigt spille en positiv rolle i et sådant samarbejde. Thorups kontor står til rådighed med yderligere oplysninger, og ser frem til at høre nærmere. Søren Thorup den 15. november 2013

6 6 Bilag 1 Individuelle interviews (á 60 minutter) med de 31 medlemmer af Roskilde Byråd skitse til interviewguide Indledning Hvis nyvalgt: Hvad er din baggrund for at gå ind i politik? Hvis genvalgt: Hvilke erfaringer fra dit hidtidige byrådsarbejde fylder mest? Hvad driver dig/motiverer dig i dit politiske arbejde? Hvordan vil du beskrive din ambition som folkevalgt politiker? Hvad har pirret din nysgerrighed i byrådsregi siden du blev valgt i november 2013? Hvad glæder du dig mest til? Mærkesager og politiske hensigter ( sigtelinjer ) Hvad er Byrådets mission og vigtigste opgave? Hvad er det vigtigste tema for Roskilde Kommune her ved periodens start? Hvilke strategiske udfordringer ser du som de største? Hvilke muligheder? Hvilke politiske visioner har du på din kommunes vegne? Hvad skal karakterisere den politiske dagsorden i valgperioden? Hvilke 2-3 mærkesager/indsatser anser du for at være de vigtigste og hvorfor? Hvilke emner og dagsordener i øvrigt har din største interesse? Hvem er kommunens vigtigste interessenter? Hvem er kommunens vigtigste allierede? Input til hvordan kommunen bør kommunikere og føre dialog med borgere og andre interessenter? Kodeks for det politiske arbejde og samarbejdet i kommunen ( spilleregler ) Hvad skal karakterisere samarbejdet i Roskilde Byråd? Hvad siger man om det nye Roskilde Byråd i byen, blandt borgerne, i erhvervslivet, i andre kommuner, i KL, i ministerierne om 6, 12 og flere måneder?

7 7 Hvilke værdier og kvaliteter bør lægge til grund for Byrådets arbejde? Hvilken aftale mellem byrådsmedlemmer kunne være den vigtigste? Hvilke spilleregler skal der være, byrådsmedlemmerne imellem? Hvilke forpligtelser oplever du at have som byrådsmedlem? Hvordan diskuterer vi? Hvordan beslutter vi? Synspunkter på mødestrukturer, -kadencer o.l.? Hvilke forventninger har du til dine byrådskolleger? Hvilke særlige forventninger har du til Borgmesterens rolle og bidrag? Hvordan bør direktion og den øvrige forvaltning understøtte det politiske arbejde? Hvordan bør succes er fejres? Hvordan bør konflikter håndteres? Hvad skal byrådsmedlemmerne tage sig mest i agt for? Supplerende viden og opfølgning Føler du dig godt klædt på til dit politiske virke? Oplever du at savne viden om dit politiske arbejde, som kommunen kan råde bod på og i givet fald på hvilke felter? Har du særlige ønsker til opfølgningen af dette interview ud over den aftalte? Afrunding Noget du vil tilføje? Kommentarer i øvrigt til interviewets form, indhold og forløb?

8 8 Bilag 2 CV for Søren thorup (f. 1957) Kompetencer: Har siden sidst i 1980 erne primært været leder og konsulent på højt niveau, herunder ansat i og beskæftiget sig med større og politisk ledede organisationer (herunder centraladministration og kommuner). Han har igennem en længere årrække fungeret som offentlig topleder og rådgiver for den politiske ledelse. Drev i perioden som partner selvstændig erhvervsvirksomhed (Lundgaard- Konsulenterne). Stiftede i oktober 2011 thorups kontor med fokus på ledelsesrådgivning, mentorforløb og rekruttering. Kernekompetencerne omfatter: Bred personlig og menneskelig dømmekraft Samtale, sparring, rådgivning og mentoring Ledelse, strategi, kommunikation, styring og direktionsarbejde Rekruttering Udvikling af lederskab, mennesker og organisationer Samspillet mellem politik og administration samt mellem drift og udvikling Fusioner Design, styring og gennemførelse af udviklingsprocesser samt organisationsudvikling Drift, facilitering og udvikling af netværk Omfattende netværk i mange sektorer

9 9 Nuværende beskæftigelse: November Indehaver af rådgivningsvirksomheden thorups kontor (www.thorupskontor.dk). Fokus på ledelse og rekruttering Kundeporteføljen omfatter ledelsen i kommuner, ministerier, regioner, statsinstitutioner samt private virksomheder. Bestyrelsesposter: Formand for Landdistrikternes Hus (2012- ) Fhv. formand for Væksthus for Ledelse ( ) Fhv. Næstfmd. Athelas Sinfonietta ( ) Fhv. best.medlem Professionshøjskolen Metropol ( ) Fhv. best.medlem COK ( ) Karriereforløb: 2011 BDO KR, director KL, afdelingschef med ansvar for ledelsesområdet 2008 SIGNAL arkitekter Aps, direktør Hillerød Kommune ( indbyggere, budget 3 mia. kr.), kommunaldirektør (ca ansatte) Partner og direktør i virksomheden Lundgaard- Konsulenterne

10 Statsministeriet, departementsråd (afdelingschef), med ansvar for bl.a. regeringsarbejde og lovprogram. Sekretær for regeringen. Deltagelse i omfattende internationalt samarbejde. Ultimo primo 1998 redaktør af bogprojekt i Miljøministeriet Rødovre Kommune ( indbyggere), sekretariatschef og fra 1992 kommunaldirektør (ca ansatte) Miljøministeriet, kontorchef i departementet, bl.a. med ansvar for ministerbetjening, kommunikation og presse Miljøministeriet, ministersekretær (ministrene Chr. Christensen og Lone Dybkjær) Projektleder på udviklingsprojektet Marginaljorder og miljøinteresser med bl.a. omfattende udrednings-, informations- og publikationsvirksomhed Miljøministeriet, fuldmægtig, bl.a. med ansvar for større anlægsarbejder samt naturbeskyttelse. Omfattende budgetansvar Uddannelse: Nysproglig student, Sankt Annæ Gymnasium (1976) Cand.phil. (magister/hovedfag) i historie (humaniora), Københavns Universitet (1983) Omfattende skoling og erfaring som leder, konsulent og embedsmand samt bred efteruddannelse i form af kurser og læringsforløb

11 11 Bilag 3 Samarbejde om pejlemærker for Roskilde Byråd Konsulentydelsens pris thorups kontor kan tilbyde at yde konsulentbistand, som beskrevet i ovennævnte oplæg til samarbejde af den 15. november 2013, til et samlet pris på kr ,- ekskl. moms og transport. Såfremt der ønskes enkelte supplerende møder som led i processen, sker dette indenfor den aftalte pris. Afrapportering foregår elektronisk i PDF-format. På temamødet anvendes Powerpoint, som ligeledes tilgår Roskilde Kommune elektronisk. Beløbet faktureres i en rate, der forfalder til betaling 14 dage efter aflevering af den endelige rapport.

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER 2 INDHOLD På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere