Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: cvr nr etf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf."

Transkript

1 Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: cvr nr etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har længe haft fokus på de muligheder frivillighed skaber dels for ergoterapeuter som frivilligkoordinatorer og dels i en bredere samfundsdagsorden i forhold til at sætte alle samfundets ressourcer i spil. I dette notat er der formuleret en begrebsmæssig afklaring og afgrænsning af de frivilliges rolle, opgave og relation til rehabilitering. Der er et stigende fokus på frivillighed i samfundet, hvilket skaber et behov for at definere samarbejdsrelationen mellem professionelle og frivillig. Ergoterapeutforeningen har derfor udarbejdet dette notat, der først beskriver de frivilliges rolle, dernæst definerer nogle centrale begreber og til sidst beskriver to cases baseret på ergoterapeuter, der arbejder med frivillige. Frivillighed, frivilligt arbejde og civilsamfund Der eksisterer ikke en officiel definition på, hvornår man er frivillig. På Center for Frivilligt Socialt Arbejde anvendes betegnelsen frivillig om en person, der udfører frivilligt arbejde uden retlig, økonomisk eller fysisk tvang. Den frivillige er ikke lønnet, men er til gavn for andre end en selv og ens familie. Frivilligt arbejde er ikke menneskers spontane handlinger eller almindelige hjælpsomhed som fx at følge en ældre person over gaden (1). Det frivillige arbejde skal være formelt organiseret i for eksempel en forening, organisation eller et netværk. I nogle kommuner er det ikke alle frivillige, der er organiseret, det kan for eksempel være frivillige instruktører, der rekrutteres gennem patientkurser. I andre kommuner udarbejdes der kontrakter til samarbejdet med de frivillige. Fordelen kan være, at frivillige og fagprofessionelle kan indgå samarbejdsaftaler, og er der problemer i samarbejdet med en frivillig, kan man lade være med at forlænge kontrakten.

2 Ulempen er at fungere samarbejdet ikke, er det rigtigt svært både for den fagprofessionelle og den frivillige, der yder en indsats, som de holder af. Frivilligt Forum, som er en paraplyorganisation for alle frivillige foreninger, har set eksempler på, at kommunerne for eksempel på ældreområdet trækker frivillige ind for at kunne spare på økonomien eller erstatte fagprofessionelle. Dette har været medvirkende til, at der er udarbejdet et sæt spilleregler mellem en række fagforeninger og frivillige organisationer for at tydeliggøre grænserne for, hvordan samarbejdet mellem frivillige og professionelle kan organiseres. Regeringen og Folketinget drøfter i disse år, hvordan civilsamfundet kan være med til at styrke den samlede indsats overfor samfundets udsatte, hvilket yderligere har skabt et behov for klare spilleregler for samarbejdet. I spillereglerne anbefales det, at de frivillige organiseres i netværk eller foreninger for at give de frivillige tryghed i deres arbejde (2). Hvad mener Ergoterapeutforeningen om frivilligt arbejde? Ergoterapeutforeningens holdninger til frivillighed og frivilligt arbejde er, at frivillighed er et gode. I den aktuelle velfærdssammenhæng opstilles der ofte modsætninger til frivillighed, karakteriseret ved faglighed, de professionelle, dem som har en pligt i samfundet, dem som kan afkræves sikkerhed og kvalitet m.v. I en økonomisk nedskæringsperiode kan frivillige derfor uanset om man ellers ser positivt på dem virke som en negativ konkurrencefaktor for ergoterapeuter og andre velfærdsprofessioner. Dette er et legitimt forbehold, der skal tages seriøst, når politikere og beslutningstagere forventer støtte til øget frivilligt socialt arbejde. Frivillighed er en ressource og er blevet en nødvendighed i vores samfund for, at de mange opgaver kan løses. Det fokus, der er på frivilligt arbejde, gør, at der er behov for flere frivillige, det er dog vigtigt at få gjort klart, hvilke områder de frivillige skal varetage. Der kræves faglighed i visse arbejdsopgaver, en faglighed som man ikke kan forvente, at de frivillige har, men der er brug for frivillige, der kan hjælpe til. De ekstra hænder er det, samfundet har brug for. Det er dog meget vigtigt at huske på, at der ikke skal drives rovdrift på de frivillige, men at man er ydmyg overfor de frivillige. Frivilligt arbejde har en almen og stor værdi for alle mennesker, både for dem der gør brug af det, og dem der udføre det, desuden kan samfundet og fællesskabet ikke fungere uden frivillighed og frivilligt arbejde. Borgerne har ifølge Serviceloven pligt til at tage ansvar overfor de medborgere, der ikke selv er i stand til at opretholde et meningsfuldt liv som aktive deltagere.

3 Ergoterapeuters rolle i forhold til frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeuter har en faglig interesse og kompetence i forhold til frivillighed, da de er eksperter i aktivitet og i at skabe mulighed for borgernes aktive deltagelse i samfundslivet (3). Et af de centrale elementer i ergoterapeuters ydelser i rehabiliteringen er at skabe rammer og muligheder for, at borgeren kan indgå i og udføre frivilligt arbejde. Betydningen af at gøre og være noget for andre mennesker indgår i en ergoterapifaglig målsætning for borgeren og deres personlige netværk. En anden vigtig faktor i mange menneskers rehabilitering er som modtagere af andres frivillige arbejde (3). Det er vigtigt, at de borgere som er afhængige af andres hjælp ikke får forringet deres livsog funktionsvilkår på grund af, at frivillige overtager fagprofessionelle ydelser. Dette skal vurderes rationelt og konkret i de forskellige sammenhænge for eksempel ved kommunale, generelle serviceomlægninger og i den enkelte borgers livssituation (3). Ergoterapeuter kan arbejde indenfor mange områder. De kan for eksempel ansættes på frivilligcentre eller huse, der er rundt omkring i Danmark. Derudover er det relevant, at ergoterapeuter er ansat ved Kræftens Bekæmpelse og koordinerer eller samarbejder med frivillige på dette område (4). Frivillighed er ikke et stort arbejdsområde for ergoterapeuter på nuværende tidspunkt, men vurderes som et område med vækstpotentiale for ergoterapeuter. Dette giver anledning til at skabe mere fokus på uddannelse omkring, hvordan fagprofessionelle for eksempel kan koordinere frivillige, som der vil blive et større behov for i fremtiden (4). Væksthus for Ledelse, som er et bredt netværk bestående af en række praktikere, politikere og embedsmænd, har foretaget undersøgelser om ledelse af frivillig, som konkluderer, at ledelse af frivillige er en tidskrævende og nødvendig opgave (4). Danske og amerikanske undersøgelser har vist, at hvis det skal gå godt med det frivillige arbejde, kræver det en ekstra ledelsesindsats. Man skal ikke undervurdere den ledelsesmæssige ressource, som er en nødvendighed for at tage hånd om de frivillige og deres arbejde for at sikre, at de frivilliges ressourcer bliver anvendt på en hensigtsmæssig måde for alle partere (4). Anerkendelse og ansvar er en vigtig motivationsfaktor, der driver de frivillige desuden vil de frivillige gerne lære noget og udvikle sig, der kan for eksempel afholdes kurser, hvor en ergoterapeut underviser i et område. En leder på et plejehjem udtaler, at de frivillige bidrager med en energi, som i sidste ende kommer både lederen og personalet til gode. Lederen udtaler desuden, at de frivillige er glade for at komme på plejehjemmet og yde en indsats. De frivilliges positive indstilling er med til at skabe en positiv stemning både blandt personalet og beboerne (5).

4 Udfordringer i det danske velfærdssamfund er blandt andet at skabe mulighed for bedre uddannelse, flere raske og færre socialt udsatte borgere, da et velfærdssamfund er afhængig af, at borgerne er aktive for at kunne opretholde velfærden. Den grundlæggende tankegang i et velfærdssamfund er at skabe et godt liv for den enkelte samfundsborger, som indebærer aktivitet og deltagelse og dermed indgå i relation med andre mennesker (6). Begrebsafklaring og afgrænsning I følgende afsnit defineres en række centrale begreber i forhold til frivillighed, ergoterapeuter og rehabilitering. Ergoterapeuters arbejdsområde Ergoterapeuters arbejdsområder er at skabe mulighed for menneskers aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Det kan være intervention i forhold til grupper, individer og omgivelser. Interventionerne kan være rettet mod mennesker, der er raske, i forebyggende og sundhedsfremmende interventioner, mennesker der er syge og mennesker med nedsat funktionsevne. I den ergoterapeutiske arbejdsproces foregår der et samarbejde mellem ergoterapeut og borger, hvor ergoterapeuten anvender flere forskellige arbejdsmodeller i forbindelse med behandling og rehabilitering (7). De frivilliges roller De frivilliges roller er at løse opgaver i tilknytning til det ergoterapeutiske arbejde. Det er vigtigt, at de frivillige kender deres rolle, og respekterer ergoterapeuternes faglige kompetencer, selvom de frivillige også kan have faglige erfaringer indenfor området (2). De frivilliges relationer Frivillige har i deres arbejde mulighed for at skabe en relation med borgeren, hvori der indgår fleksibilitet, gensidighed, ligeværdighed og anonymitet, hvilket giver ergoterapeuterne mulighed for at varetage andre arbejdsopgaver. De frivillige kan desuden med deres arbejde og relation til borgeren fungere som talerør for dem, der ikke selv kan varetage denne opgave. De frivilliges arbejde med borgerne og deres relation er et supplement til det ergoterapeutiske arbejde, som ergoterapeuter kan lære og lade sig inspirere af (8). De frivilliges opgaver De frivilliges indsats er på det ikke-faglige omsorgsmæssige område, hvilket betyder, at den del af den omsorgsmæssige indsats som ergoterapeuterne ikke har mulighed for at varetage, udføres i nogen grad af frivillige. Ergoterapeuter løser de arbejdsopgaver, der er nedskrevet i lovgivningen, og de frivillige udfører de opgaver, der ikke kræver registrering og visitation. Fortroligheden mellem borgeren og den frivillige må ikke brydes ved, at der kræves informationer i forbindelse med kontakten (2).

5 Rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (9). Det centrale i rehabiliteringsforløbet er at sikre borgerens forsatte udviklingsproces ved at muliggøre aktivitet og deltagelse i de nære omgivelser og på samfundsniveau. I forhold til rehabilitering kan de frivillige fx bidrage med at udføre mindre hverdagsaktiviteter og tale med den ældre, hvilket kan bidrage til at højne den ældres livskvalitet (7). Afgrænsningen mellem ergoterapeuters og frivilliges arbejdsopgaver kan dog være tæt forbundet med faglighed (8). Ergoterapeuters faglighed fremstår som den enkeltes evne til at træffe beslutninger og handle i overensstemmelse med sit fag. I de fleste tilfælde har de frivillige en eller anden form for socialfaglig baggrund, hvilket kan være medvirkende til, at de yder et godt stykke frivilligt arbejde (10).

6 Case 1 Ergoterapeut som frivilligkoordinator i Ældre Sagen (11) Ældre Sagen er en interesseorganisation, hvis mål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv, have mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser, samt at der er støtte og omsorg til dem, der har behov for dette. Ældre Sagen sætter livserfaring og viden i spil og forbinder forskellige former for overskud, behov og interesser i sociale netværk. Ældre Sagen er i gang med et fire årigt projekt Aktiviteter ved frivillige der kobler plejehjem og lokalsamfund, det handler om at koble plejehjem med lokalsamfundet. Projektet tilstræber, at mennesker har medbestemmelse i eget liv, får gode oplevelser hver dag, medmenneskelighed, og at de har krav på og ret til en værdig død. Der er ansat en ergoterapeut i projektet, som tager kontakt til lokalafdelingerne og spørger, om de er interesseret i at være med i projektet. Der skal inddrages 25 plejehjem i projektet, der indgår som materiale til, hvordan man kan få frivillige til at skabe livskvalitet for plejehjemsbeboerne ved at koble plejehjemmene og lokalsamfundene sammen i et samarbejde. Ergoterapeutens arbejdsopgaver En del ældre borgere er ensomme, her kan ergoterapeuter med deres kompetencer og faglige viden være med til at tydeliggøre, hvordan de ældres netværk er, og hvad der kan forbedres. Ergoterapeuter kan tænke bredere og være med til, at der skabes opmærksom på, hvilke ressourcer der kan hentes ind i hjemmet fra frivillige, som kan gøre det muligt for de ældre at skabe et netværk. Ergoterapeuter, som for eksempel er ansat i en kommune, kan fungere som brobyggere enten ved at informere de ældre om de muligheder og tilbud, der er tilgængelige i lokalsamfundet eller kontakte en lokalafdeling, hvis et aktivitetstilbud mangler. Derudover kan ergoterapeuten have kontakter til de forskellige foreninger, som ergoterapeuten eller borgeren kan kontakte og spørge, om de for eksempel har en besøgsven, som borgeren kan få besøg af. Ergoterapeuter kan anvende deres faglige viden til at afholde temadage eller kurser for de frivillige, hvor de kan lære at blive opmærksomme på for eksempel demens symptomer eller andre udfordringer i hverdagen, som den ældre kan have. Ergoterapeuter har meget at byde på i forhold til at guide og koordinere de frivillige, da ergoterapeuter har et overblik over borgerens totale situation. Når ergoterapeuter er i kontakt med en borger, kan de bidrage med at identificere, hvor det er, borgeren har brug for støtte, og hvor den frivillige indsats kan sættes ind.

7 Ergoterapeuter har kompetencer til at anvende ressourcerne i samarbejde med borgeren, og andre relevante parter der er i tilknytning med borgeren, hvilket er vigtigt, da det er med til at skabe gode resultater for borgeren. Ergoterapeutens arbejdsopgave i et rehabiliteringsforløb er ikke at følge borgeren til genoptræning, her kan ergoterapeuten have stor gavn af en frivillig indsats, hvor en frivillig kan følge borgeren, der kan have svært ved at finde ud af at tage offentlige transportmidler til genoptræning, Ved at fordele disse ressourcer kan ergoterapeuters faglighed anvendes mere optimalt i selve genoptræningsforløbet, når der trækkes frivillig arbejdskraft ind. De frivilliges roller og opgaver Alt efter hvor stor lokalforeningen i Ældre Sagen er, har den et antal frivillige, som er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter som for eksempel dans, kor, udflugter, udlandsrejser, fællesspisning og foredrag. Ældre Sagen forsøger via kurser at klæde de frivillige på, så de ikke overskrider de fagprofessionelles grænser, og de frivillige har specifikke retningsliner for, hvad deres rolle som frivillig indebærer. De frivillige skal selv vælge deres opgaver, og skal ikke udføre ordre fra det faste personale, og de bestemmer selv hvad de har lyst til at bidrage med. Når de netop giver af lyst, giver det mulighed for, at de frivillige skaber menneskelige værdier i relationen med borgerne. Det er anderledes at være frivillig besøgsven på et plejehjem end i et privat hjem. Et plejehjem er en arbejdsplads, hvor der er hierarki og autoritet, og hvor personalet tager beslutningerne, og der er opstillet regler, som involverer alle, og især her kan frivillige være bange for at overskride de fagprofessionelles grænser. Ældre Sagen tydeliggør overfor de frivillige, hvad de kan forvente af deres organisation, hvad de kan få støtte til, hvilke kontaktpersoner der er, og hvem de kan kontakte.

8 Case 2 Ergoterapeut som koordinator for patientuddannelserne i Esbjerg (12) I Esbjerg Kommunes sundhedscenter er en ergoterapeut ansat under området sundhed og omsorg som koordinator for frivillige, der er instruktører på kurser Lær at takle kursus til borgere med kroniske sygdomme, smerter, angst eller depression. Disse kurser er udbudt af Komiteen for Sundhedsoplysning, som kommunerne køber licens til, og som kommunerne afholder for borgerne. Disse stillinger kan være åbne tværfaglige stillinger, hvor det ikke specifikt er en ergoterapeut, kommunen søger. Rundt omkring i Danmark er der ansat ergoterapeuter til at varetage disse stillinger. Der findes netværk for koordinatorerne for patientuddannelserne i de forskellige regioner. Ergoterapeutiske arbejdsområder Ergoterapeuter kan ud over at koordinere de frivillige instruktører også koordinere, hvor mange kurser der skal tilbydes, og hvor kurserne skal afholdes i kommunen, derudover fungerer ergoterapeuten også ind i mellem som instruktør på kurserne. Ergoterapeuten er en slags leder for de frivillige instruktører, og skal sørge for at nurse dem, for de arbejder jo frivilligt, og kurserne kan ikke gennemføres uden de frivilliges indsats. Der afholdes frivillige udviklingssamtaler for, at de frivillige skal føle sig inddraget som medarbejdere, hvor ergoterapeuten også kan bliver inspireret af de frivillige, da de er gode til at tænke ud af boksen. Ergoterapeuten vurderer ad hoc, hvad er der er behov for på kurserne. Det kan for eksempel være, at borgerne giver udtryk for, at de har svært ved at være sammen med andre mennesker, og at det ikke er deres kroniske sygdom, der fylder. På denne måde indhenter ergoterapeuten viden om, hvor det er, der skal sættes ind. Ergoterapeuter kan arbejde bredt med frivillige, da ergoterapeuters kompetencer og faglighed gør, at de har fokus på ressourcer frem for begrænsninger. De frivillige yder en indsats, og de oplever en glæde ved at give til andre, som kan styrke deres eget selvværd. Disse faktorer kan ergoterapeuten synliggøre og inddrage i arbejdet som koordinator af de frivillige, da ergoterapeuter netop ser på ressourcerne frem for begrænsningerne. Ergoterapeuter er med til at skabe muligheden for, at også de sjove aktiviteter kan udføres, være støttende undervejs, det med at spejle sig i andre og de små succeser, det er ergoterapeuter gode til. Ergoterapeuter får ikke bare borgeren til at gå, men til at gå købmanden, hvilket kobler fysiske aktiviteter til dagligdagsaktiviteter. Ergoterapeuter anvender redskaber, så det bliver synliggjort, hvad der skal til i hverdagen for, at borgeren kan det, som borgeren gerne vil. Ergoterapeuter kan som fagprofessionelle ikke hjælpe borgerne gennem alle deres problemstillinger, hvis de kun tænker faglighed. Den medmenneskelige del hvor en frivillig kan vise borgeren, at her er én, der har et overskud, som borgeren kan spejle sig i. Hermed

9 kan borgeren tænke, at denne har mulighed for at gøre det samme, det kan netop virke som en motivationsfaktor for deltagerne på kurset til at blive mere aktive. Ergoterapeuter vil altid have brug for deres faglighed, men rigtig mange borgere har brug for at høre om andres problemer og udfordringer, og hvordan de har håndteret de forskellige situationer. På de kurser som kommunerne afholder, fortæller borgerne, at det er dejligt, at det ikke altid er en fagperson, der fortæller om deres kroniske sygdom, men at det er de frivillige, der selv har været igennem systemet, og som ved, hvad de taler om. De frivilliges roller og opgaver Borgerne har stadig brug for den faglige sparing, men når de er nået til et vist punkt, har de ikke brug for det faglige, men det menneskelige, det at kunne spejle sig i andre i samme situation. De frivillige fungerer som troværdige rollemodeller i forhold til de borgere, der deltager i kurserne, hvor kursisterne kan spejle sig i de to frivillige instruktører, der afholder kurserne. De frivillige skal formidle det samme stof uanset, hvilken kommune kurserne afholdes i, der er tilknyttet en manual til hver af kurserne. For at sikre en god kvalitet gennemgår instruktørerne et fire dags kompetencekursus, som Komiteen for Sundhedsoplysningen står for. På disse dage lærer de frivillige blandt andet forskellige teknikker, som de kan benytte som instruktører, da de selv kan have hukommelses problemer og/eller koncentrationsbesvær på grund af deres kronisk sygdom med mere, derfor er alt beskrevet i en manual. De frivillige instruktører er ikke undervisere. Det er vigtigt, at de er i øjenhøjde med kursisterne, og at de præsenterer en række værktøjer, som kursisterne selv kan vælge, om de vil anvende i deres hverdag, det er hjælp til selvhjælp kurser. Frivillige indsatser kan på den måde have en positiv effekt i borgerens rehabiliteringsforløb.

10 Kilder 1. Socialstyrelsen viden til gavn. Socialt fokus. Særnummer okt Kort om frivillighed. 2. Dansk Socialrådgiverforening et. al. Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle 3. Ergoterapeutforeningen. Ergoterapeutforeningens holdninger til frivillighed og frivilligt arbejde Etf_s_frivillighedpapir.pdf 4. Mette Reinhardt Jakobsen. De frivillige koster mange ledelsestimer Forkant ledelse i sundhedsvæsenet Mette Reinhardt Jakobsen. De skal selv sørge for at finde en afløser! Forkant ledelse i sundhedsvæsenet Mandag Morgen. Den aktive borger Hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet. København Borg T et al. (Red.). Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard. København Jeanette Ulnits. Hvor frivillige er de frivillige. Socialrådgiveren Marselisborgcenteret. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark. Aarhus Rørdam B. Socialrådgivere er glade for de frivillige. Socialrådgiveren Casebeskrivelse baseret på interview foretaget i november 2013 med Jette Abildskov fra Ældresagen. 12. Casebeskrivelse baseret på interview foretaget i november 2013 med Birgitte Kammer Simonsen fra Esbjerg Kommune.

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Frivillige på hospitaler

Frivillige på hospitaler Frivillige på hospitaler Region Hovedstaden Frivillige på hospitaler Gevinster, udfordringer og overvejelser August 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Frivillige på hospitaler

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere