Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 1

2 Bærende principper & mål (Kommunaldirektørens krav til ny organisation 2009) Bærende principper Udviklingsorienteret og borgervendt Udstrakt decentral ledelse Linie-stabsorganisering Robusthed organisatorisk, økonomisk og fagligt Styringsfilosofi byggende på: Mål- & rammestyring (dialogbaseret aftalestyring) Tage højde for outsourcing/konkurrenceudsættelse Mål for ny organisation Effektiv, kompetent og helhedsorienteret ledelse og ledelsesstruktur med korte kommandoveje Rationel ressourceanvendelse og udnyttelse af stordriftsfordele Udviklende og attraktive arbejdspladser Tværgående samarbejde 2

3 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Målsætning Vi vil gå nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren gennem udvikling af den nytænkende, effektive og kompetente forvaltning - og en fælles rehabiliterende opgaveløsning. Vi vil opnå den ønskede nytteeffekt for hele organisationen, og realisere vores mål i løbet af 2 5 år 3

4 MÅL for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Borgeren hurtig og effektiv hjælp og støtte Borgeren skal have hurtig og effektiv støtte, så borgeren kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Nytænkende opgaveløsning sundhed og rehabilitering i alle opgaver Reorganiseringen skal sikre, at paradigmeskiftet i vores opgaveløsning forankres på alle niveauer i organisationen, i forvaltningen og decentralt: sundhed skal tænkes ind i alle opgaver. Den rehabiliterende tilgang og sammenhængende forløb skal gennemsyre visitationspraksis og udførerpraksis på alle driftsområder. fremme udvikling og sikre levering af hurtige, effektive og sammenhængende indsatser og rehabiliteringsforløb Organisering helhedstænkning og omkostningseffektiv opgaveløsning Reorganiseringen skal sikre, at vores organisation og praksis ændres fra sektor / silotænkning til helhedstænkning gennem tværgående og tværfagligt fokus og samarbejde i forvaltning og decentralt understøtte og til stadighed sikre en rationel, effektiv og fleksibel ressourceanvendelse på lavest effektive omkostningsniveau understøtte og til stadighed sikre sikker drift og effektiv styring på alle niveauer understøtte dokumentation af effekt af vores indsatser som grundlag for løbende tilpasninger af opgaveløsningen 4

5 Mål for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Nytænkende, effektiv, kompetent og robust ledelse Reorganiseringen skal fremme en nytænkende, effektiv og kompetent ledelse understøtte helhedsorienteret strategisk ledelse, fokuseret handlekraft og sammenhængskraft fra top til bund, på tværs af organisationen sikre en bæredygtig og robust ledelseskraft med tid til ledelse og en ledelsesstruktur med korte kommandoveje fremme udviklingen af Chefgruppen som et stærkt ledelsesteam med fælles værdier understøtte rettidig, effektiv og kompetent udvalgsbetjening og betjening af direktør Udviklingskraft og høj kvalitet - udviklende og attraktive arbejdspladser Reorganiseringen skal styrke forvaltningens samlede udviklings- og innovationskraft gennem udnyttelse af tværgående synergier og tværfagligt samarbejde understøtte forankring af den fælles Kvalitets- og forbedringskultur med fokus på videndeling, læring, bedste og næste praksis, optimering af arbejdsgange sikre systematisk kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og sunde sammenhænge i opgaveløsningen fremme resultat- og udviklingsorienteret opgaveløsning og radikal innovation fremme og forankre teambaseret og tværfaglig opgaveløsning 5

6 Organisering i dag SUNDHED & OMSORG Direktør Økonomi funktion Ledelses- & Sundhedssekretariat Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. MYN + Visitation MYN + Visitation Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling 6

7 Ny Organisering SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb LAVESTE EFFEKTIVE OMKOSTNINGSNIVEAU 7

8 Tværgående & tværfaglig organisering - nye incitamentsstrukturer Nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren Den nytænkende, kompetente og effektive organisation skaber fleksible løsninger og effektive borgerforløb med høj kvalitet Vores Kvalitets- og forbedringskultur understøtter den tværgående og tværfaglige opgaveløsning, horisontalt og vertikalt i organisationen Nye incitamentsstrukturer - sunde sammenhænge i praksis At flest mulige borgere hjælpes til at finde løsninger udenfor kommunen At så få borgere som muligt, der modtager kortvarig støtte og hjælp, får behov for længerevarende hjælp At så få af de borgere, der modtager længerevarende støtte, får brug for vedvarende støtte og hjælp At borgere, der modtager vedvarende støtte og hjælp, får et godt hverdagsliv indenfor en faldende / den mulige økonomiske ramme At borgernes sundhed og livskvalitet understøttes gennem målrettede og sammenhængende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau på tværs af organisationen og i samspil med eksterne samarbejdspartnere At enkeltydelser og i videst muligt omfang standardiserede borgerforløb understøtter størst muligt flow og effekt for borgeren 8

9 Borgerproces og Incitamentsstruktur Den selvhjulpne borger KF LF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs nye borgere VF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs brugere Det Aktive Medborgerskab 9

10 Støttefunktioner Visitations- & Rehabiliteringsafdeling principskitse Sundhedsfremme og Forebyggelse Det aktive medborgerskab Ikke-kommunale tilbud Borgere Selvbetjening Korterevarende forløb team Afslut Straksbetjening 7900 Længerevarende forløb team Samarbejdspartnere Rådgiver * Vedvarende forløb team * Rehabiliteringsrådgiver / forløbskoordinator 10

11 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Målsætning, værdier og principper Målsætning: Èn indgang til forvaltningen, der systematisk understøtter, at borgeren får hurtig og effektiv støtte og kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Mødet med borgeren tager afsæt i: borgerens ønske om det gode liv med høj livskvalitet borgerens ønske om kunne klare sig selv og tage ansvar for eget liv borgerens ønske om at kunne genoptage eller fastholde sit hverdagsliv længst muligt uden kommunal støtte og hjælp borgerens ønske om kontakter og sociale netværk i lokalområdet, fx i frivillige foreninger, idrætsforeninger m.v. Organisation og opgaveløsning: Vi møder borgeren med: hvad vil du gerne kunne? (rehabiliteringsønsket) Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og netværk i rehabiliteringsøjemed Vi oparbejder et tydeligt blik for borgerens ressourcer og netværk ifm. selvbetjening Vi skaber en let tilgængelig, gennemskuelig og effektiv organisation, der understøtter hurtig afklaring af rehabiliteringspotentiale, flow og effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet Vi formidler information og inspiration til fortsat kvalitet i hverdagslivet på trods af eksempelvis funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse 11

12 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb og ydelsespakker Rehabiliteringspotentiale = udgangspunkt selvafklaring via selvbetjeningsløsning på hjemmeside eller ved straksafgørelser afklaring ved rådgiver/visitator (evt. team ved komplekse livssituationer), der i dialog med borgeren afklarer rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov Rehabiliterings-/borgerplan udarbejdes af rådgiver/visitator/team beskriver rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov beskriver aftalte rehabiliteringsforløb, mål for indsatsen / forløbet og ansvar for tværgående forløbskoordination Standardiserede forløb og ydelsespakker der arbejdes med standardiserede, systematiske rehabiliteringsforløb som grundlag for den individuelt tilrettede forløbs-/borgerplan der arbejdes med visiterede enkeltydelser og ydelsespakker, der afspejler de nye incitamentsstrukturer og det lavest effektive omkostningsniveau Tværfaglige teams der arbejdes med integrerede og differentierede tværfaglige teams for de enkelte ydelsespakker og rehabiliteringsforløb, på tværs af bestiller og udfører 12

13 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Selvbetjening og Straks-betjening - udviklingsperspektiv Èn indgang til forvaltningen borgeren motiveres og guides via hjemmesiden til at benytte rette indgang (kanal): digital selvbetjening, straksbetjening eller forløbskoordinator. sager, der ikke behøver personlig betjening, men kan standardiseres som objektiv, digital sagsbehandling skal være tilgængelig digitalt eller ved telefonisk henvendelse / fremmøde i Straksbetjening / Call Center kontakter fra professionelle interne: udførere, fagforvaltninger / eksterne: læger, sygehus mfl. sker til Straksbetjening (7900) eller de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Digital selvbetjening giver let adgang til viden om muligheder og guider borgeren til rette sted / kontakt udvikling af muligheder for straksafklaring via selvbetjening fx visse hjælpemidler, hvor faglig vurdering kan objektiveres; ansøgning om 83/86 hjælp, uvisiterede sundhedstilbud oplysninger og henvisninger til ikke-kommunale tilbud i lokalsamfundet, der opfylder borgerens ønske / behov Straks-betjening / 7900 Call Center telefonisk eller fysisk henvendelse for borgeren m.h.p. straksafklaring eller henvisning til visitator/rådgiver/forløbskoordinator (i de tre teams) udvikling af muligheder for henvisning/booking til sygeplejeklinik (enkeltstående ydelse), vejledning om / afprøvning af velfærdsteknologi m.v. / monitorering af egenbehandling 13

14 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Korterevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at give det hurtigste og mest effektive korte rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt borgere, der helt og fuldt forventes at kunne genoptage sit hverdagsliv uden yderligere støtte / hjælp fra kommunen Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan; altså ikke ny handleplan på udførerniveau kun nødvendige faglige ressourcer anvendes ift rehabiliteringspotentiale og behov der arbejdes med enkeltstående / gentagelses ydelser, eller korte systematiske standardiserede forløb Korterevarende ydelser dagrehabilitering (monofaglig): træning som hjælp, selvtræning, og træningsydelser (SUL, SEL), sygeplejeydelser (klinik), hjælpemidler m.v., digitale-/velfærdstek. ydelser dagrehabilitering (tværfaglig): rehabiliteringsteams aflastningspladser og døgnrehabilitering (hvis fuldt rehabiliteringspotentiale) arbejdsmarkedsrettede ydelser (TTA) 14

15 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Længerevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at udvikle / give de mest effektive længerevarende rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt fuld rehabilitering er mulig, men ikke overvejende sandsynlig størst mulig selvhjulpenhed og egenomsorg borgeren rehabiliteres fuldt ud eller overgår til varig hjælp (mindst mulig) Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau målrettet indsats af tværfaglige ressourcer i forhold til borgerens rehabiliteringspotentiale og -behov med fokus på optimering af flow og effekt af borgerforløb der arbejdes med systematiske forløb, så vidt muligt standardiseret efter borgergrupper men også fleksible pga øget uforudsigelighed og kompleksitet i længerevarende forløb Længerevarende ydelser tværfaglig dagrehabilitering (rehabiliteringsteams), tværfagligt døgnrehabiliteringsophold sygeplejeydelser, digitale-/velfærdsteknologiske ydelser træning som hjælp / selvtræning (længerevarende ydelse ifm. revisitation) ydelser til psykisk syge, ydelser til udsatte, ydelser til senhjerneskadede 15

16 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målsætning at understøtte et godt hverdagsliv og oplevet livskvalitet med målrettede indsatser indenfor faldende / givne økonomiske rammer Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt rehabiliterende tilgang med fokus på at udvikle eller fastholde borgerens ressourcer Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau kun de nødvendige tværfaglige ressourcer anvendes i forhold til borgerens behov der arbejdes med systematiske og standardiserede forløb / ydelsespakker efter brugergrupper der arbejdes med at reducere tyngden af ydelsespakkerne for den enkelte bruger Vedvarende ydelser bostøttet voksenliv, pleje- og omsorgsboliger dagtilbud m. aktivitet og beskyttet / støttet beskæftigelse støtte til psykisk syge med plejebehov støtte i eget hjem, herunder personlig pleje og hjemmehjælp ( 83) samt personlige hjælpeordninger ( 95 og 96) 16

17 Bemanding af Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Frontbetjening Digital (selv)betjening Call Center / straksbetjening Rådgiver / forløbskoordinator Bagland administrativ / juridisk støttefunktion (evt. fælles for forvaltning) de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Bemanding (generelt) 3 teamledere visitatorer / rådgivere / forløbskoordinatorer evt. specialkonsulent administrativt personale Medarbejdere fra nuværende Sundhed & Forebyggelse og Handicap & Psykiatri afdelinger 17

18 Sammenhængende rehabilitering Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målgruppe 4 Brugere med behov for vedvarende rehabiliteringsforløb / hjælp i tilknytning til eget hjem eller kommunalt boeller dagtilbud 18

19 Samspil med driftsafdelinger Generelle krav til driftsområder/-enheder Levering af enkeltydelser og målrettede tværfaglige indsatser på lavest effektive omkostniveau - indenfor eget- og på tværs af driftsområder Dobbeltydelser fx 85 og 83 støtte i eget hjem leveres, hvor det er muligt, af samme medarbejdere; forfølge tværgående synergier Levering af pakkeforløb og -ydelser jf. nye incitamentsstruktur Fælles sprog og kvalitetskultur omkring den rehabiliterende tilgang forankres i hele organisationen Tæt samspil mellem visitations- og rehabiliteringsafdelingen og udfører omkring borgerens rehabiliteringsplan, der understøtter systematisk og målrettet opfølgning, dokumentation af effekt og afslutning af forløb Indgå i tværfaglige og tværgående rehabiliteringsteams Udnytte mulighed for tværgående og tværfaglig kompetenceudvikling og læringsmiljøer fælles kompetencecenter? Udvikle blik for udnyttelse af Det aktive Medborgerskab, herunder samspil med frivillige foreninger, patientforeninger m.v. Udvikle velfærdsteknologiske og digitale løsninger, der understøtter den rehabiliterende indsats 19

20 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Sundhed og Forebyggelse Styrkelse af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen, der understøtter det sunde valg og borgernes egenomsorgsevne Tidlig opsporing og målrettet forebyggelse, der understøtter succesfuld afslutning af korterevarende / længerevarende forløb særligt fokus på syge og udsatte grupper I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker med bidrag fra alle driftsenheder (NB: jf også kommende KL og SST udspil) Hjælpemidler, træning og forebyggelse, misbrug og evt. sundhedspleje som del af visiterede pakkeforløb og ydelser. Jf. også under Handicap & Psykiatri Pleje og Omsorg Udvikle samspil mellem Visitations- & Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen, visiterede sygepleje/rehabiliteringsydelser og henvisning til sygeplejeklinikker Udvikle tværgående samarbejde med Handicap & Psykiatri omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker for Hjemmeplejen, Plejecentrene og Sygeplejen (inkl. kvalitetsstandarder) 20

21 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Handicap & Psykiatri Udvikle samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen omkring rehabiliterende ydelsespakker og det mellemkommunale område Udvikle samarbejdet mellem Psykiatrien, Hjemmeplejen og Misbrugscentret m.fl. omkring ydelser til psykisk syge og ydelser til udsatte Udvikle samarbejdet mellem HjernecenterSYD, Træning og Forebyggelse, CHK samt Special- og Døgnrehabiliteringscentret, herunder forløb og ydelser til senhjerneskadede Udvikle tværgående samarbejde med Pleje og Omsorg omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau Videreudvikle ydelsespakke konceptet i.o.m. den rehabiliterende tilgang og med fokus på tværgående organisatorisk læring / udvikling. Relaterede opgaver Masterplan for Psykiatrien med fokus på strategiske udfordringer, handlemuligheder og kapacitetsudvikling Fremtidssikre CHK som fælleskommunalt kompetencecenter 21

22 Ledelse og Udviklingsafdeling Mere udviklingsorientering Hovedopgaver Understøtte Direktørens og Chefsgruppens strategiske ledelse og visions- og strategiimplementering, udvalgsbetjening, opgavestyring, kommunikation og eksterne relationer Understøtte Forvaltningens fokuserede handle-, udviklings- og sammenhængskraft Understøtte tværgående udviklings- og innovationsprojekter og initiativer, herunder velfærdsteknologi og digitalisering Understøtte Driftsafdelinger med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder kvalitetsudvikling og omkostningseffektivitet Understøtte Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder controlling og analyse I samspil med Økonomifunktionen og afdelingerne understøtte forvaltningens økonomi- og aktivitetsstyring samt ledelsesinformation Sundhedssekretariat - Sundhed på Tværs og Udvikling af Det Borgernære Sundhedsvæsen, Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen/sygehuse Projektteam for Chefgruppens udvikling og implementering af paradigmeskift i opgaveløsningen / den sammenhængende rehabilitering / reorganisering 22

23 Ledelse og Udviklingsafdeling Organisering og Opgaveløsning Afdelingen organiseres i kompetenceklynger / teams (som resten af forvaltningen) Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne varetager tværgående tovholderfunktioner og indgår desuden i faste teams / ad hoc teams Bemanding Medarbejdere i nuværende Ledelses & Sundhedssekretariat 23

24 Driftsafdelingerne Hovedopgaver Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelsesinformation Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt Sikre levering og koordinering af driftsområdets rehabiliterende ydelser m.v. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Organisationsudvikling og kulturskabelse Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse Innovation og udnyttelse af ny teknologi Bistå direktør i udvalgsbetjening Lederfora, MED-struktur Bemanding og organisering (indgår i kompetenceklynger og teams) afdelingschef planlægger evt. udviklings-/specialkonsulent administrativ støtte Medarbejdere fra nuværende driftsafdelinger (H/P, S/F, P/O) 24

25 Forvaltningens team- og projektbaserede opgaveløsning og organisering Formål: at understøtte forvaltningens fokuserede handlekraft, udviklingskraft og sammenhængskraft gennem bæredygtig organisering og nytænkende, kompetent og effektiv opgaveløsning. Organisering: Forvaltningens medarbejdere inkl. Økonomifunktion og ledelse organiseres og samtænkes i kompetenceklynger: Ledelse, HR og Kommunikation inkl. Ledelsessekretariat Politik og Planlægning inkl. Sundhedssekretariat; Kvalitet, Udvikling og Analyse; Myndighed og Rehabilitering Budget og Opfølgning; Administration og IT Kompetenceklyngerne understøtter tværgående læring og udvikling, fleksibilitet og robusthed Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne indgår desuden i faste teams / ad hoc teams, hvor de varetager tværgående tovholderfunktioner, understøtter driftsopgaver m.v. 25

26 Team- og projektbaseret opgaveløsning Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Projekter UIA VT KVT KF LF VF ØK Projekter Politik & Planlægning Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd LIS LeSek ADM IT SEC Budget & Opfølgning Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift og Udvikling Projekter Projekter 26

27 Ny Organisering understøttende kompetenceklynger og teams SUNDHED & OMSORG Direktør Projekter Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Pleje & Omsorg Afdeling Projekter UIA VT KVT Politik & Planlægning Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs Økonomi funktion SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd Ledelses- & Udviklingsafdeling VR ØK LIS Sundhed SEC & Forebyggelse Budget & Opfølgning LeSek ADM IT Afdeling Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Sammenhængende rehabiliteringsforløb Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift Handicap og Udvikling & Psykiatri Afdeling Projekter Projekter 27

28 Teambaseret opgaveløsning i praksis Kompetenceklynger / faste teams Medarbejdere forankres i formaliserede kompetenceklynger karakteriseret ved samme opgavetyper, tilbagevendende arbejdsprocesser, tværfaglighed m.v. Medarbejdere i samme kompetenceklynge kan støtte hinanden, herunder overtage opgaver for hinanden sikre forvaltningens robusthed og fleksibilitet I en kompetenceklynge kan indgå et/flere faste teams med ansvar for at understøtte forvaltningens opgaveløsning på bestemte opgavefelter Medarbejdere kan indgå i faste teams på tværs af flere kompetenceklynger Der udpeges tovholderfunktion i de enkelte teams Kompetenceklyngernes medarbejdere samplaceres ny lokaleplan Teaming-up ad hoc Chefgruppen udpeger team og tovholderfunktion Anvendelse af Aftaleskema (kommissorium / projektbeskrivelse): med beskrivelse formål, mål, opgaver, evt. afgrænsning, koordination/ sammenhæng, rammer og ressourcer, tidsplan m.v. UIA team (Udvikling, Innovation, Analyse) SEC team (Styring, Effektivisering, Controlling) under overvejelse 28

29 Hvad betyder reorganisering for mig? Vi bliver alle udfordret på vores forandringsrobusthed Vi får nye ledere, medarbejdere og nye kolleger Vi får nye kontorer ny lokaleplan Vi får nye arbejdsgange og samarbejdsprocesser, nye metoder og opgaver Vi får nye muligheder for at udvikle os fagligt, personligt og som team Vi bliver en del af en fælles kultur med fælles mission, vision, værdier og grundantagelser 29

30 Chefgruppen Strategisk ledelse SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb 30

31 Chefgruppens formål, funktion og opgaver Chefgruppen består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse. Chefgruppen vil opleves som et velfungerende ledelsesteam, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v.. Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling, samt for vores fælles kvalitets- og forbedringskultur 31

32 *Kilde: Væksthus for Ledelse publikation, maj 2010 CHEFGRUPPEN som ledelsesteam Ledelse er (også) en holdsport * Kendetegn ved velfungerende ledelsesteams Ubetinget tillid - vi forudsætter, at vi altid kan stole på hinanden Produktiv forskellighed - vi udnytter vores indbyrdes forskelle konstruktivt Opløftende samspil - vi gør hinanden bedre gennem et generøst engagement Markant lederskab - chefen engagerer sig tydeligt i teamets fremdrift Styrende ambition - vi bæres af en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen 32

33 Justering af driftsafdelinger Justeringer jf. ny organisation: Myndighedsopgaver i Sundhed og Forebyggelse og Handicap og Psykiatri samles i ny Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Forvaltningens administrative opgaver og ressourcer påtænkes samlet i fælles kompetenceklynge / fast team Afklaring i 1. kvartal 2012: Ledelsesansvar m.v. for nye Special- og Rehabiliteringscenter CHK flyttes til Handicap & Psykiatri for at styrke det specialiserede tværgående og rehabiliterende samarbejde 33

34 Sundhed & Forebyggelse Afdelingschef Strategi og Planlægning Træning & Forebyggelse Mad & Måltider Misbrugscenter Hjælpemiddelhuset Sundhedscenter Sundhedsplejen Tandplejen Fagleder Nord 1 fagkoordinator 2 teamledere 1 lagerleder Koordinator Valdemarshus filialleder Tandregulerling Fagleder Syd fagkoordinator Filialleder Filialleder Filialleder Filialleder 34 Filialleder

35 Handicap & Psykiatri ny struktur under implementering + CHK Afdelingschef Strategi og planlægning + administration Autismecenter SYD Hjernecenter SYD Socialpsykiatrien Bo & Aktivitet Job & Uddannelse CHK 4 Afdelingsledere Skovbo 54, 56, 58 + specialtilbud Afdelingsleder Botilbud Sonderskovvej Nord & Syd Afdelingsleder + fagkoordinator Bjerggade 4F-G Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Værksted Montagen Souschef + 5 afdelingsledere Afdelingsleder Botilbud Rhedersborg Afdelingsleder botilbud Mejerihaven Afdelingsleder Botilbud Stubbæk & Bostøtteteam Afdelingsleder Botilbud og Værested Geografisk spredning Afdelingsleder Værkstedet Skovbogaard Afdelingsleder Villa Chatahrina Afdelingsleder Væresteder Haderslevvej, Bov, Tinglev Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Støttecenter Fristedet Afdelingsleder Beskæftigelsen + Bostøtteteam Afdelingsleder Pædagogisk vejledningsteam 35

36 Pleje & Omsorg ny struktur under implementering Afdelingsledelse Personale & Uddannelse Strategi, proces planlægning Plejecenter Plejecenter Plejecenter Hjemmehjælp Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Under afklaring EDEN og Teknologi Admin. og teknisk service Tværgå. Koord. & Økonomi Admin. og teknisk service Tværprofession alisering Rehabilitering Admin. og teknisk service Plejehjem Plejehjem Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Plejehjem Plejehjem Gruppe 3 Gruppe 4 Grupper á 40 afhængig af institutionsstørrelse Plejehjem Plejehjem Gruppe 5 Gruppe 6 Plejehjem Plejehjem Gruppe 7 Gruppe 8 Plejehjem Plejehjem Gruppe 9 Gruppe 10 36

37 Januar Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan 1.Kvartal - Ny struktur på plads (fase 1) drøftelse KD (2/1) ; samtale med Afd-ch. + chefgruppemøde (uge 1+2) Ansættelsesproces m. ekstern konsulent igangsættes (uge 1) LokalMED høring og personalemøde vedr. reorganisering (12. jan.) Udmelding for Ledergruppe Sundhed og Omsorg (18/1) Orientering af SektorMED og OmrådeMED på førstkommende ordinære møder Februar Ledelse og Udviklingsafdeling etableres (kompetenceklynger) Projektteam (Ledelse og Udviklingsafd.) udarbejder implementeringsplan Afklaring af organisatoriske detaljer m.v. Ansættelsessamtaler feb./mar. v/lundgaard-konsulenterne SOC + SUU Forvaltningsstruktur og decentrale justering inkl. SRC LokalMED: ny lokaleplan Marts Beslutningsproces + afklaringer afsluttes 37

38 2. Kvartal fase 2 Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan Nye afdelingschefer tiltræder senest 1. maj Implementeringsplan ruller, inkl. kompetenceklynger, lokaleplan / omflytning Beskrivelse af nye arbejdsgange m.v. Teambaseret opgaveløsning virker Decentrale justeringer effektueres Overgangsløsning vedr. visitation Budget ny styrings- og visitationsmodel + evt. omprioriteringer kvartal Fase 3 Visitations- og Rehabiliteringsafd. overtager samlede visitation (én indgang) Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb m.v. Kompetenceudvikling af Visitations- og Rehabiliteringsafd fase 4 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling i fuld drift Udvikling af digital betjening, Straks-betjening / Call Center m.v. Virksomhedsaftaler 2013 med fokus på tværgående samarbejde/rehabilitering Evaluering og evt. justering af organisering 38

39 Implementeringsplanen delelementer Analyse og kategorisering af kendte borgere ift. rehabiliteringspotentiale Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb ift. ønskede effekt Udarbejdelse og godkendelse af styrings- og visitations-model for sammenhængende rehabiliteringsforløb, inkl. incitamentsstrukturer (klar til budget ) Færdiggørelse af styrings- og visitationsmodel for Sygeplejen, Hjælpemiddelhuset, Træning og Forebyggelse (1. maj) Der sammensættes et projektteam som tovholder på opgaven 39

40 Ting til senere afklaring. Samlet håndtering af det mellemkommunale område? Visitationsudvalg / rehabiliteringskonference for særligt komplekse / vedvarende forløb? Jura, magtanvendelse og tilsyn m.v. placering? Roller / ansvar for Økonomifunktionen og evt. særlig controller i forhold til Visitationsog Rehabiliteringsafdelingen? Sammensætning af kompetenceklynger / evt. faste teams, herunder etablering af Udviklings- og Innovationsteam Detailafklaring af støttefunktioner / bemanding Lokaleplan for kompetenceklynger Implementeringsplan og Overgangsfase Justeringer af driftsområder Andet.. 40

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer

Læs mere

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4)

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4) Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan. 2016 (session 4) Fra Præ- og Posthospital til Person-orienteret Akutfunktion i Aabenraa Kommune.. Input til den Nationale Plan for Det nære og sammenhængende

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi... 4 Rehabiliteringsbegrebet... 6 Funktionsevnebegrebet... 6 Målgruppen for rehabilitering... 6 Samarbejde på tværs af fagligheder

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING

At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING BORGERSTEMMER BORGERSTEMMER At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING PÅ VEJ MOD EN FORVALTNING, DER SÆTTER BORGERENS

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Handicap- og psykiatrichef

Handicap- og psykiatrichef Stillings- og personprofil Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune Oktober 2011 Opdragsgiver Herning Kommune Adresse Herning Kommune Torvet 7400 Herning Telefon: 96 28 28 28 www.herning.dk Stilling

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg. 21. November Præsentation af forslag til effektivisering

Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg. 21. November Præsentation af forslag til effektivisering Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg 21. November 2013 Præsentation af forslag til effektivisering Agenda 1. Indledning og baggrund 2. Principperne 3. Konklusionerne 4. Potentialer 5. Organiseringsprincipper

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

SSF temamøde Den rehabiliterende tilgang

SSF temamøde Den rehabiliterende tilgang SSF temamøde Den rehabiliterende tilgang Fra metode til fælles tilgang v.2.0 til det næste sundhedsvæsens DNA Den 23. sept. 2015 Direktør Jakob Kyndal Strategisk tilgang fra metode til fælles tilgang v.2.0

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere