Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 1

2 Bærende principper & mål (Kommunaldirektørens krav til ny organisation 2009) Bærende principper Udviklingsorienteret og borgervendt Udstrakt decentral ledelse Linie-stabsorganisering Robusthed organisatorisk, økonomisk og fagligt Styringsfilosofi byggende på: Mål- & rammestyring (dialogbaseret aftalestyring) Tage højde for outsourcing/konkurrenceudsættelse Mål for ny organisation Effektiv, kompetent og helhedsorienteret ledelse og ledelsesstruktur med korte kommandoveje Rationel ressourceanvendelse og udnyttelse af stordriftsfordele Udviklende og attraktive arbejdspladser Tværgående samarbejde 2

3 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Målsætning Vi vil gå nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren gennem udvikling af den nytænkende, effektive og kompetente forvaltning - og en fælles rehabiliterende opgaveløsning. Vi vil opnå den ønskede nytteeffekt for hele organisationen, og realisere vores mål i løbet af 2 5 år 3

4 MÅL for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Borgeren hurtig og effektiv hjælp og støtte Borgeren skal have hurtig og effektiv støtte, så borgeren kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Nytænkende opgaveløsning sundhed og rehabilitering i alle opgaver Reorganiseringen skal sikre, at paradigmeskiftet i vores opgaveløsning forankres på alle niveauer i organisationen, i forvaltningen og decentralt: sundhed skal tænkes ind i alle opgaver. Den rehabiliterende tilgang og sammenhængende forløb skal gennemsyre visitationspraksis og udførerpraksis på alle driftsområder. fremme udvikling og sikre levering af hurtige, effektive og sammenhængende indsatser og rehabiliteringsforløb Organisering helhedstænkning og omkostningseffektiv opgaveløsning Reorganiseringen skal sikre, at vores organisation og praksis ændres fra sektor / silotænkning til helhedstænkning gennem tværgående og tværfagligt fokus og samarbejde i forvaltning og decentralt understøtte og til stadighed sikre en rationel, effektiv og fleksibel ressourceanvendelse på lavest effektive omkostningsniveau understøtte og til stadighed sikre sikker drift og effektiv styring på alle niveauer understøtte dokumentation af effekt af vores indsatser som grundlag for løbende tilpasninger af opgaveløsningen 4

5 Mål for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Nytænkende, effektiv, kompetent og robust ledelse Reorganiseringen skal fremme en nytænkende, effektiv og kompetent ledelse understøtte helhedsorienteret strategisk ledelse, fokuseret handlekraft og sammenhængskraft fra top til bund, på tværs af organisationen sikre en bæredygtig og robust ledelseskraft med tid til ledelse og en ledelsesstruktur med korte kommandoveje fremme udviklingen af Chefgruppen som et stærkt ledelsesteam med fælles værdier understøtte rettidig, effektiv og kompetent udvalgsbetjening og betjening af direktør Udviklingskraft og høj kvalitet - udviklende og attraktive arbejdspladser Reorganiseringen skal styrke forvaltningens samlede udviklings- og innovationskraft gennem udnyttelse af tværgående synergier og tværfagligt samarbejde understøtte forankring af den fælles Kvalitets- og forbedringskultur med fokus på videndeling, læring, bedste og næste praksis, optimering af arbejdsgange sikre systematisk kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og sunde sammenhænge i opgaveløsningen fremme resultat- og udviklingsorienteret opgaveløsning og radikal innovation fremme og forankre teambaseret og tværfaglig opgaveløsning 5

6 Organisering i dag SUNDHED & OMSORG Direktør Økonomi funktion Ledelses- & Sundhedssekretariat Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. MYN + Visitation MYN + Visitation Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling 6

7 Ny Organisering SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb LAVESTE EFFEKTIVE OMKOSTNINGSNIVEAU 7

8 Tværgående & tværfaglig organisering - nye incitamentsstrukturer Nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren Den nytænkende, kompetente og effektive organisation skaber fleksible løsninger og effektive borgerforløb med høj kvalitet Vores Kvalitets- og forbedringskultur understøtter den tværgående og tværfaglige opgaveløsning, horisontalt og vertikalt i organisationen Nye incitamentsstrukturer - sunde sammenhænge i praksis At flest mulige borgere hjælpes til at finde løsninger udenfor kommunen At så få borgere som muligt, der modtager kortvarig støtte og hjælp, får behov for længerevarende hjælp At så få af de borgere, der modtager længerevarende støtte, får brug for vedvarende støtte og hjælp At borgere, der modtager vedvarende støtte og hjælp, får et godt hverdagsliv indenfor en faldende / den mulige økonomiske ramme At borgernes sundhed og livskvalitet understøttes gennem målrettede og sammenhængende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau på tværs af organisationen og i samspil med eksterne samarbejdspartnere At enkeltydelser og i videst muligt omfang standardiserede borgerforløb understøtter størst muligt flow og effekt for borgeren 8

9 Borgerproces og Incitamentsstruktur Den selvhjulpne borger KF LF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs nye borgere VF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs brugere Det Aktive Medborgerskab 9

10 Støttefunktioner Visitations- & Rehabiliteringsafdeling principskitse Sundhedsfremme og Forebyggelse Det aktive medborgerskab Ikke-kommunale tilbud Borgere Selvbetjening Korterevarende forløb team Afslut Straksbetjening 7900 Længerevarende forløb team Samarbejdspartnere Rådgiver * Vedvarende forløb team * Rehabiliteringsrådgiver / forløbskoordinator 10

11 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Målsætning, værdier og principper Målsætning: Èn indgang til forvaltningen, der systematisk understøtter, at borgeren får hurtig og effektiv støtte og kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Mødet med borgeren tager afsæt i: borgerens ønske om det gode liv med høj livskvalitet borgerens ønske om kunne klare sig selv og tage ansvar for eget liv borgerens ønske om at kunne genoptage eller fastholde sit hverdagsliv længst muligt uden kommunal støtte og hjælp borgerens ønske om kontakter og sociale netværk i lokalområdet, fx i frivillige foreninger, idrætsforeninger m.v. Organisation og opgaveløsning: Vi møder borgeren med: hvad vil du gerne kunne? (rehabiliteringsønsket) Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og netværk i rehabiliteringsøjemed Vi oparbejder et tydeligt blik for borgerens ressourcer og netværk ifm. selvbetjening Vi skaber en let tilgængelig, gennemskuelig og effektiv organisation, der understøtter hurtig afklaring af rehabiliteringspotentiale, flow og effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet Vi formidler information og inspiration til fortsat kvalitet i hverdagslivet på trods af eksempelvis funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse 11

12 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb og ydelsespakker Rehabiliteringspotentiale = udgangspunkt selvafklaring via selvbetjeningsløsning på hjemmeside eller ved straksafgørelser afklaring ved rådgiver/visitator (evt. team ved komplekse livssituationer), der i dialog med borgeren afklarer rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov Rehabiliterings-/borgerplan udarbejdes af rådgiver/visitator/team beskriver rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov beskriver aftalte rehabiliteringsforløb, mål for indsatsen / forløbet og ansvar for tværgående forløbskoordination Standardiserede forløb og ydelsespakker der arbejdes med standardiserede, systematiske rehabiliteringsforløb som grundlag for den individuelt tilrettede forløbs-/borgerplan der arbejdes med visiterede enkeltydelser og ydelsespakker, der afspejler de nye incitamentsstrukturer og det lavest effektive omkostningsniveau Tværfaglige teams der arbejdes med integrerede og differentierede tværfaglige teams for de enkelte ydelsespakker og rehabiliteringsforløb, på tværs af bestiller og udfører 12

13 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Selvbetjening og Straks-betjening - udviklingsperspektiv Èn indgang til forvaltningen borgeren motiveres og guides via hjemmesiden til at benytte rette indgang (kanal): digital selvbetjening, straksbetjening eller forløbskoordinator. sager, der ikke behøver personlig betjening, men kan standardiseres som objektiv, digital sagsbehandling skal være tilgængelig digitalt eller ved telefonisk henvendelse / fremmøde i Straksbetjening / Call Center kontakter fra professionelle interne: udførere, fagforvaltninger / eksterne: læger, sygehus mfl. sker til Straksbetjening (7900) eller de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Digital selvbetjening giver let adgang til viden om muligheder og guider borgeren til rette sted / kontakt udvikling af muligheder for straksafklaring via selvbetjening fx visse hjælpemidler, hvor faglig vurdering kan objektiveres; ansøgning om 83/86 hjælp, uvisiterede sundhedstilbud oplysninger og henvisninger til ikke-kommunale tilbud i lokalsamfundet, der opfylder borgerens ønske / behov Straks-betjening / 7900 Call Center telefonisk eller fysisk henvendelse for borgeren m.h.p. straksafklaring eller henvisning til visitator/rådgiver/forløbskoordinator (i de tre teams) udvikling af muligheder for henvisning/booking til sygeplejeklinik (enkeltstående ydelse), vejledning om / afprøvning af velfærdsteknologi m.v. / monitorering af egenbehandling 13

14 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Korterevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at give det hurtigste og mest effektive korte rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt borgere, der helt og fuldt forventes at kunne genoptage sit hverdagsliv uden yderligere støtte / hjælp fra kommunen Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan; altså ikke ny handleplan på udførerniveau kun nødvendige faglige ressourcer anvendes ift rehabiliteringspotentiale og behov der arbejdes med enkeltstående / gentagelses ydelser, eller korte systematiske standardiserede forløb Korterevarende ydelser dagrehabilitering (monofaglig): træning som hjælp, selvtræning, og træningsydelser (SUL, SEL), sygeplejeydelser (klinik), hjælpemidler m.v., digitale-/velfærdstek. ydelser dagrehabilitering (tværfaglig): rehabiliteringsteams aflastningspladser og døgnrehabilitering (hvis fuldt rehabiliteringspotentiale) arbejdsmarkedsrettede ydelser (TTA) 14

15 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Længerevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at udvikle / give de mest effektive længerevarende rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt fuld rehabilitering er mulig, men ikke overvejende sandsynlig størst mulig selvhjulpenhed og egenomsorg borgeren rehabiliteres fuldt ud eller overgår til varig hjælp (mindst mulig) Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau målrettet indsats af tværfaglige ressourcer i forhold til borgerens rehabiliteringspotentiale og -behov med fokus på optimering af flow og effekt af borgerforløb der arbejdes med systematiske forløb, så vidt muligt standardiseret efter borgergrupper men også fleksible pga øget uforudsigelighed og kompleksitet i længerevarende forløb Længerevarende ydelser tværfaglig dagrehabilitering (rehabiliteringsteams), tværfagligt døgnrehabiliteringsophold sygeplejeydelser, digitale-/velfærdsteknologiske ydelser træning som hjælp / selvtræning (længerevarende ydelse ifm. revisitation) ydelser til psykisk syge, ydelser til udsatte, ydelser til senhjerneskadede 15

16 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målsætning at understøtte et godt hverdagsliv og oplevet livskvalitet med målrettede indsatser indenfor faldende / givne økonomiske rammer Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt rehabiliterende tilgang med fokus på at udvikle eller fastholde borgerens ressourcer Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau kun de nødvendige tværfaglige ressourcer anvendes i forhold til borgerens behov der arbejdes med systematiske og standardiserede forløb / ydelsespakker efter brugergrupper der arbejdes med at reducere tyngden af ydelsespakkerne for den enkelte bruger Vedvarende ydelser bostøttet voksenliv, pleje- og omsorgsboliger dagtilbud m. aktivitet og beskyttet / støttet beskæftigelse støtte til psykisk syge med plejebehov støtte i eget hjem, herunder personlig pleje og hjemmehjælp ( 83) samt personlige hjælpeordninger ( 95 og 96) 16

17 Bemanding af Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Frontbetjening Digital (selv)betjening Call Center / straksbetjening Rådgiver / forløbskoordinator Bagland administrativ / juridisk støttefunktion (evt. fælles for forvaltning) de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Bemanding (generelt) 3 teamledere visitatorer / rådgivere / forløbskoordinatorer evt. specialkonsulent administrativt personale Medarbejdere fra nuværende Sundhed & Forebyggelse og Handicap & Psykiatri afdelinger 17

18 Sammenhængende rehabilitering Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målgruppe 4 Brugere med behov for vedvarende rehabiliteringsforløb / hjælp i tilknytning til eget hjem eller kommunalt boeller dagtilbud 18

19 Samspil med driftsafdelinger Generelle krav til driftsområder/-enheder Levering af enkeltydelser og målrettede tværfaglige indsatser på lavest effektive omkostniveau - indenfor eget- og på tværs af driftsområder Dobbeltydelser fx 85 og 83 støtte i eget hjem leveres, hvor det er muligt, af samme medarbejdere; forfølge tværgående synergier Levering af pakkeforløb og -ydelser jf. nye incitamentsstruktur Fælles sprog og kvalitetskultur omkring den rehabiliterende tilgang forankres i hele organisationen Tæt samspil mellem visitations- og rehabiliteringsafdelingen og udfører omkring borgerens rehabiliteringsplan, der understøtter systematisk og målrettet opfølgning, dokumentation af effekt og afslutning af forløb Indgå i tværfaglige og tværgående rehabiliteringsteams Udnytte mulighed for tværgående og tværfaglig kompetenceudvikling og læringsmiljøer fælles kompetencecenter? Udvikle blik for udnyttelse af Det aktive Medborgerskab, herunder samspil med frivillige foreninger, patientforeninger m.v. Udvikle velfærdsteknologiske og digitale løsninger, der understøtter den rehabiliterende indsats 19

20 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Sundhed og Forebyggelse Styrkelse af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen, der understøtter det sunde valg og borgernes egenomsorgsevne Tidlig opsporing og målrettet forebyggelse, der understøtter succesfuld afslutning af korterevarende / længerevarende forløb særligt fokus på syge og udsatte grupper I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker med bidrag fra alle driftsenheder (NB: jf også kommende KL og SST udspil) Hjælpemidler, træning og forebyggelse, misbrug og evt. sundhedspleje som del af visiterede pakkeforløb og ydelser. Jf. også under Handicap & Psykiatri Pleje og Omsorg Udvikle samspil mellem Visitations- & Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen, visiterede sygepleje/rehabiliteringsydelser og henvisning til sygeplejeklinikker Udvikle tværgående samarbejde med Handicap & Psykiatri omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker for Hjemmeplejen, Plejecentrene og Sygeplejen (inkl. kvalitetsstandarder) 20

21 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Handicap & Psykiatri Udvikle samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen omkring rehabiliterende ydelsespakker og det mellemkommunale område Udvikle samarbejdet mellem Psykiatrien, Hjemmeplejen og Misbrugscentret m.fl. omkring ydelser til psykisk syge og ydelser til udsatte Udvikle samarbejdet mellem HjernecenterSYD, Træning og Forebyggelse, CHK samt Special- og Døgnrehabiliteringscentret, herunder forløb og ydelser til senhjerneskadede Udvikle tværgående samarbejde med Pleje og Omsorg omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau Videreudvikle ydelsespakke konceptet i.o.m. den rehabiliterende tilgang og med fokus på tværgående organisatorisk læring / udvikling. Relaterede opgaver Masterplan for Psykiatrien med fokus på strategiske udfordringer, handlemuligheder og kapacitetsudvikling Fremtidssikre CHK som fælleskommunalt kompetencecenter 21

22 Ledelse og Udviklingsafdeling Mere udviklingsorientering Hovedopgaver Understøtte Direktørens og Chefsgruppens strategiske ledelse og visions- og strategiimplementering, udvalgsbetjening, opgavestyring, kommunikation og eksterne relationer Understøtte Forvaltningens fokuserede handle-, udviklings- og sammenhængskraft Understøtte tværgående udviklings- og innovationsprojekter og initiativer, herunder velfærdsteknologi og digitalisering Understøtte Driftsafdelinger med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder kvalitetsudvikling og omkostningseffektivitet Understøtte Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder controlling og analyse I samspil med Økonomifunktionen og afdelingerne understøtte forvaltningens økonomi- og aktivitetsstyring samt ledelsesinformation Sundhedssekretariat - Sundhed på Tværs og Udvikling af Det Borgernære Sundhedsvæsen, Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen/sygehuse Projektteam for Chefgruppens udvikling og implementering af paradigmeskift i opgaveløsningen / den sammenhængende rehabilitering / reorganisering 22

23 Ledelse og Udviklingsafdeling Organisering og Opgaveløsning Afdelingen organiseres i kompetenceklynger / teams (som resten af forvaltningen) Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne varetager tværgående tovholderfunktioner og indgår desuden i faste teams / ad hoc teams Bemanding Medarbejdere i nuværende Ledelses & Sundhedssekretariat 23

24 Driftsafdelingerne Hovedopgaver Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelsesinformation Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt Sikre levering og koordinering af driftsområdets rehabiliterende ydelser m.v. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Organisationsudvikling og kulturskabelse Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse Innovation og udnyttelse af ny teknologi Bistå direktør i udvalgsbetjening Lederfora, MED-struktur Bemanding og organisering (indgår i kompetenceklynger og teams) afdelingschef planlægger evt. udviklings-/specialkonsulent administrativ støtte Medarbejdere fra nuværende driftsafdelinger (H/P, S/F, P/O) 24

25 Forvaltningens team- og projektbaserede opgaveløsning og organisering Formål: at understøtte forvaltningens fokuserede handlekraft, udviklingskraft og sammenhængskraft gennem bæredygtig organisering og nytænkende, kompetent og effektiv opgaveløsning. Organisering: Forvaltningens medarbejdere inkl. Økonomifunktion og ledelse organiseres og samtænkes i kompetenceklynger: Ledelse, HR og Kommunikation inkl. Ledelsessekretariat Politik og Planlægning inkl. Sundhedssekretariat; Kvalitet, Udvikling og Analyse; Myndighed og Rehabilitering Budget og Opfølgning; Administration og IT Kompetenceklyngerne understøtter tværgående læring og udvikling, fleksibilitet og robusthed Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne indgår desuden i faste teams / ad hoc teams, hvor de varetager tværgående tovholderfunktioner, understøtter driftsopgaver m.v. 25

26 Team- og projektbaseret opgaveløsning Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Projekter UIA VT KVT KF LF VF ØK Projekter Politik & Planlægning Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd LIS LeSek ADM IT SEC Budget & Opfølgning Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift og Udvikling Projekter Projekter 26

27 Ny Organisering understøttende kompetenceklynger og teams SUNDHED & OMSORG Direktør Projekter Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Pleje & Omsorg Afdeling Projekter UIA VT KVT Politik & Planlægning Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs Økonomi funktion SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd Ledelses- & Udviklingsafdeling VR ØK LIS Sundhed SEC & Forebyggelse Budget & Opfølgning LeSek ADM IT Afdeling Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Sammenhængende rehabiliteringsforløb Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift Handicap og Udvikling & Psykiatri Afdeling Projekter Projekter 27

28 Teambaseret opgaveløsning i praksis Kompetenceklynger / faste teams Medarbejdere forankres i formaliserede kompetenceklynger karakteriseret ved samme opgavetyper, tilbagevendende arbejdsprocesser, tværfaglighed m.v. Medarbejdere i samme kompetenceklynge kan støtte hinanden, herunder overtage opgaver for hinanden sikre forvaltningens robusthed og fleksibilitet I en kompetenceklynge kan indgå et/flere faste teams med ansvar for at understøtte forvaltningens opgaveløsning på bestemte opgavefelter Medarbejdere kan indgå i faste teams på tværs af flere kompetenceklynger Der udpeges tovholderfunktion i de enkelte teams Kompetenceklyngernes medarbejdere samplaceres ny lokaleplan Teaming-up ad hoc Chefgruppen udpeger team og tovholderfunktion Anvendelse af Aftaleskema (kommissorium / projektbeskrivelse): med beskrivelse formål, mål, opgaver, evt. afgrænsning, koordination/ sammenhæng, rammer og ressourcer, tidsplan m.v. UIA team (Udvikling, Innovation, Analyse) SEC team (Styring, Effektivisering, Controlling) under overvejelse 28

29 Hvad betyder reorganisering for mig? Vi bliver alle udfordret på vores forandringsrobusthed Vi får nye ledere, medarbejdere og nye kolleger Vi får nye kontorer ny lokaleplan Vi får nye arbejdsgange og samarbejdsprocesser, nye metoder og opgaver Vi får nye muligheder for at udvikle os fagligt, personligt og som team Vi bliver en del af en fælles kultur med fælles mission, vision, værdier og grundantagelser 29

30 Chefgruppen Strategisk ledelse SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb 30

31 Chefgruppens formål, funktion og opgaver Chefgruppen består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse. Chefgruppen vil opleves som et velfungerende ledelsesteam, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v.. Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling, samt for vores fælles kvalitets- og forbedringskultur 31

32 *Kilde: Væksthus for Ledelse publikation, maj 2010 CHEFGRUPPEN som ledelsesteam Ledelse er (også) en holdsport * Kendetegn ved velfungerende ledelsesteams Ubetinget tillid - vi forudsætter, at vi altid kan stole på hinanden Produktiv forskellighed - vi udnytter vores indbyrdes forskelle konstruktivt Opløftende samspil - vi gør hinanden bedre gennem et generøst engagement Markant lederskab - chefen engagerer sig tydeligt i teamets fremdrift Styrende ambition - vi bæres af en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen 32

33 Justering af driftsafdelinger Justeringer jf. ny organisation: Myndighedsopgaver i Sundhed og Forebyggelse og Handicap og Psykiatri samles i ny Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Forvaltningens administrative opgaver og ressourcer påtænkes samlet i fælles kompetenceklynge / fast team Afklaring i 1. kvartal 2012: Ledelsesansvar m.v. for nye Special- og Rehabiliteringscenter CHK flyttes til Handicap & Psykiatri for at styrke det specialiserede tværgående og rehabiliterende samarbejde 33

34 Sundhed & Forebyggelse Afdelingschef Strategi og Planlægning Træning & Forebyggelse Mad & Måltider Misbrugscenter Hjælpemiddelhuset Sundhedscenter Sundhedsplejen Tandplejen Fagleder Nord 1 fagkoordinator 2 teamledere 1 lagerleder Koordinator Valdemarshus filialleder Tandregulerling Fagleder Syd fagkoordinator Filialleder Filialleder Filialleder Filialleder 34 Filialleder

35 Handicap & Psykiatri ny struktur under implementering + CHK Afdelingschef Strategi og planlægning + administration Autismecenter SYD Hjernecenter SYD Socialpsykiatrien Bo & Aktivitet Job & Uddannelse CHK 4 Afdelingsledere Skovbo 54, 56, 58 + specialtilbud Afdelingsleder Botilbud Sonderskovvej Nord & Syd Afdelingsleder + fagkoordinator Bjerggade 4F-G Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Værksted Montagen Souschef + 5 afdelingsledere Afdelingsleder Botilbud Rhedersborg Afdelingsleder botilbud Mejerihaven Afdelingsleder Botilbud Stubbæk & Bostøtteteam Afdelingsleder Botilbud og Værested Geografisk spredning Afdelingsleder Værkstedet Skovbogaard Afdelingsleder Villa Chatahrina Afdelingsleder Væresteder Haderslevvej, Bov, Tinglev Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Støttecenter Fristedet Afdelingsleder Beskæftigelsen + Bostøtteteam Afdelingsleder Pædagogisk vejledningsteam 35

36 Pleje & Omsorg ny struktur under implementering Afdelingsledelse Personale & Uddannelse Strategi, proces planlægning Plejecenter Plejecenter Plejecenter Hjemmehjælp Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Under afklaring EDEN og Teknologi Admin. og teknisk service Tværgå. Koord. & Økonomi Admin. og teknisk service Tværprofession alisering Rehabilitering Admin. og teknisk service Plejehjem Plejehjem Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Plejehjem Plejehjem Gruppe 3 Gruppe 4 Grupper á 40 afhængig af institutionsstørrelse Plejehjem Plejehjem Gruppe 5 Gruppe 6 Plejehjem Plejehjem Gruppe 7 Gruppe 8 Plejehjem Plejehjem Gruppe 9 Gruppe 10 36

37 Januar Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan 1.Kvartal - Ny struktur på plads (fase 1) drøftelse KD (2/1) ; samtale med Afd-ch. + chefgruppemøde (uge 1+2) Ansættelsesproces m. ekstern konsulent igangsættes (uge 1) LokalMED høring og personalemøde vedr. reorganisering (12. jan.) Udmelding for Ledergruppe Sundhed og Omsorg (18/1) Orientering af SektorMED og OmrådeMED på førstkommende ordinære møder Februar Ledelse og Udviklingsafdeling etableres (kompetenceklynger) Projektteam (Ledelse og Udviklingsafd.) udarbejder implementeringsplan Afklaring af organisatoriske detaljer m.v. Ansættelsessamtaler feb./mar. v/lundgaard-konsulenterne SOC + SUU Forvaltningsstruktur og decentrale justering inkl. SRC LokalMED: ny lokaleplan Marts Beslutningsproces + afklaringer afsluttes 37

38 2. Kvartal fase 2 Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan Nye afdelingschefer tiltræder senest 1. maj Implementeringsplan ruller, inkl. kompetenceklynger, lokaleplan / omflytning Beskrivelse af nye arbejdsgange m.v. Teambaseret opgaveløsning virker Decentrale justeringer effektueres Overgangsløsning vedr. visitation Budget ny styrings- og visitationsmodel + evt. omprioriteringer kvartal Fase 3 Visitations- og Rehabiliteringsafd. overtager samlede visitation (én indgang) Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb m.v. Kompetenceudvikling af Visitations- og Rehabiliteringsafd fase 4 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling i fuld drift Udvikling af digital betjening, Straks-betjening / Call Center m.v. Virksomhedsaftaler 2013 med fokus på tværgående samarbejde/rehabilitering Evaluering og evt. justering af organisering 38

39 Implementeringsplanen delelementer Analyse og kategorisering af kendte borgere ift. rehabiliteringspotentiale Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb ift. ønskede effekt Udarbejdelse og godkendelse af styrings- og visitations-model for sammenhængende rehabiliteringsforløb, inkl. incitamentsstrukturer (klar til budget ) Færdiggørelse af styrings- og visitationsmodel for Sygeplejen, Hjælpemiddelhuset, Træning og Forebyggelse (1. maj) Der sammensættes et projektteam som tovholder på opgaven 39

40 Ting til senere afklaring. Samlet håndtering af det mellemkommunale område? Visitationsudvalg / rehabiliteringskonference for særligt komplekse / vedvarende forløb? Jura, magtanvendelse og tilsyn m.v. placering? Roller / ansvar for Økonomifunktionen og evt. særlig controller i forhold til Visitationsog Rehabiliteringsafdelingen? Sammensætning af kompetenceklynger / evt. faste teams, herunder etablering af Udviklings- og Innovationsteam Detailafklaring af støttefunktioner / bemanding Lokaleplan for kompetenceklynger Implementeringsplan og Overgangsfase Justeringer af driftsområder Andet.. 40

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Rammer og retning...6 3. Opgaver...8 4. Organisationsplan...10 5.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

Fremtidens rehabiliteringsindsats

Fremtidens rehabiliteringsindsats Fremtidens rehabiliteringsindsats Analyse og anbefalinger i forhold til Bornholms Regionskommune Marts 2015 1 Kolofon Titel: Fremtidens rehabiliteringsindsats Analyse og anbefalinger i forhold til Bornholms

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere