Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 1

2 Bærende principper & mål (Kommunaldirektørens krav til ny organisation 2009) Bærende principper Udviklingsorienteret og borgervendt Udstrakt decentral ledelse Linie-stabsorganisering Robusthed organisatorisk, økonomisk og fagligt Styringsfilosofi byggende på: Mål- & rammestyring (dialogbaseret aftalestyring) Tage højde for outsourcing/konkurrenceudsættelse Mål for ny organisation Effektiv, kompetent og helhedsorienteret ledelse og ledelsesstruktur med korte kommandoveje Rationel ressourceanvendelse og udnyttelse af stordriftsfordele Udviklende og attraktive arbejdspladser Tværgående samarbejde 2

3 Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Målsætning Vi vil gå nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren gennem udvikling af den nytænkende, effektive og kompetente forvaltning - og en fælles rehabiliterende opgaveløsning. Vi vil opnå den ønskede nytteeffekt for hele organisationen, og realisere vores mål i løbet af 2 5 år 3

4 MÅL for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Borgeren hurtig og effektiv hjælp og støtte Borgeren skal have hurtig og effektiv støtte, så borgeren kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Nytænkende opgaveløsning sundhed og rehabilitering i alle opgaver Reorganiseringen skal sikre, at paradigmeskiftet i vores opgaveløsning forankres på alle niveauer i organisationen, i forvaltningen og decentralt: sundhed skal tænkes ind i alle opgaver. Den rehabiliterende tilgang og sammenhængende forløb skal gennemsyre visitationspraksis og udførerpraksis på alle driftsområder. fremme udvikling og sikre levering af hurtige, effektive og sammenhængende indsatser og rehabiliteringsforløb Organisering helhedstænkning og omkostningseffektiv opgaveløsning Reorganiseringen skal sikre, at vores organisation og praksis ændres fra sektor / silotænkning til helhedstænkning gennem tværgående og tværfagligt fokus og samarbejde i forvaltning og decentralt understøtte og til stadighed sikre en rationel, effektiv og fleksibel ressourceanvendelse på lavest effektive omkostningsniveau understøtte og til stadighed sikre sikker drift og effektiv styring på alle niveauer understøtte dokumentation af effekt af vores indsatser som grundlag for løbende tilpasninger af opgaveløsningen 4

5 Mål for Reorganisering af Sundhed og Omsorgsforvaltningen 2012 Nytænkende, effektiv, kompetent og robust ledelse Reorganiseringen skal fremme en nytænkende, effektiv og kompetent ledelse understøtte helhedsorienteret strategisk ledelse, fokuseret handlekraft og sammenhængskraft fra top til bund, på tværs af organisationen sikre en bæredygtig og robust ledelseskraft med tid til ledelse og en ledelsesstruktur med korte kommandoveje fremme udviklingen af Chefgruppen som et stærkt ledelsesteam med fælles værdier understøtte rettidig, effektiv og kompetent udvalgsbetjening og betjening af direktør Udviklingskraft og høj kvalitet - udviklende og attraktive arbejdspladser Reorganiseringen skal styrke forvaltningens samlede udviklings- og innovationskraft gennem udnyttelse af tværgående synergier og tværfagligt samarbejde understøtte forankring af den fælles Kvalitets- og forbedringskultur med fokus på videndeling, læring, bedste og næste praksis, optimering af arbejdsgange sikre systematisk kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og sunde sammenhænge i opgaveløsningen fremme resultat- og udviklingsorienteret opgaveløsning og radikal innovation fremme og forankre teambaseret og tværfaglig opgaveløsning 5

6 Organisering i dag SUNDHED & OMSORG Direktør Økonomi funktion Ledelses- & Sundhedssekretariat Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. MYN + Visitation MYN + Visitation Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling 6

7 Ny Organisering SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb LAVESTE EFFEKTIVE OMKOSTNINGSNIVEAU 7

8 Tværgående & tværfaglig organisering - nye incitamentsstrukturer Nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren Den nytænkende, kompetente og effektive organisation skaber fleksible løsninger og effektive borgerforløb med høj kvalitet Vores Kvalitets- og forbedringskultur understøtter den tværgående og tværfaglige opgaveløsning, horisontalt og vertikalt i organisationen Nye incitamentsstrukturer - sunde sammenhænge i praksis At flest mulige borgere hjælpes til at finde løsninger udenfor kommunen At så få borgere som muligt, der modtager kortvarig støtte og hjælp, får behov for længerevarende hjælp At så få af de borgere, der modtager længerevarende støtte, får brug for vedvarende støtte og hjælp At borgere, der modtager vedvarende støtte og hjælp, får et godt hverdagsliv indenfor en faldende / den mulige økonomiske ramme At borgernes sundhed og livskvalitet understøttes gennem målrettede og sammenhængende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau på tværs af organisationen og i samspil med eksterne samarbejdspartnere At enkeltydelser og i videst muligt omfang standardiserede borgerforløb understøtter størst muligt flow og effekt for borgeren 8

9 Borgerproces og Incitamentsstruktur Den selvhjulpne borger KF LF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs nye borgere VF Hovedproces for Sundhed & Omsorgs brugere Det Aktive Medborgerskab 9

10 Støttefunktioner Visitations- & Rehabiliteringsafdeling principskitse Sundhedsfremme og Forebyggelse Det aktive medborgerskab Ikke-kommunale tilbud Borgere Selvbetjening Korterevarende forløb team Afslut Straksbetjening 7900 Længerevarende forløb team Samarbejdspartnere Rådgiver * Vedvarende forløb team * Rehabiliteringsrådgiver / forløbskoordinator 10

11 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Målsætning, værdier og principper Målsætning: Èn indgang til forvaltningen, der systematisk understøtter, at borgeren får hurtig og effektiv støtte og kan fortsætte sit gode hverdagsliv med høj livskvalitet og længst muligt uden hjælp Mødet med borgeren tager afsæt i: borgerens ønske om det gode liv med høj livskvalitet borgerens ønske om kunne klare sig selv og tage ansvar for eget liv borgerens ønske om at kunne genoptage eller fastholde sit hverdagsliv længst muligt uden kommunal støtte og hjælp borgerens ønske om kontakter og sociale netværk i lokalområdet, fx i frivillige foreninger, idrætsforeninger m.v. Organisation og opgaveløsning: Vi møder borgeren med: hvad vil du gerne kunne? (rehabiliteringsønsket) Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og netværk i rehabiliteringsøjemed Vi oparbejder et tydeligt blik for borgerens ressourcer og netværk ifm. selvbetjening Vi skaber en let tilgængelig, gennemskuelig og effektiv organisation, der understøtter hurtig afklaring af rehabiliteringspotentiale, flow og effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet Vi formidler information og inspiration til fortsat kvalitet i hverdagslivet på trods af eksempelvis funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse 11

12 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb og ydelsespakker Rehabiliteringspotentiale = udgangspunkt selvafklaring via selvbetjeningsløsning på hjemmeside eller ved straksafgørelser afklaring ved rådgiver/visitator (evt. team ved komplekse livssituationer), der i dialog med borgeren afklarer rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov Rehabiliterings-/borgerplan udarbejdes af rådgiver/visitator/team beskriver rehabiliteringsønsker, -potentiale og behov beskriver aftalte rehabiliteringsforløb, mål for indsatsen / forløbet og ansvar for tværgående forløbskoordination Standardiserede forløb og ydelsespakker der arbejdes med standardiserede, systematiske rehabiliteringsforløb som grundlag for den individuelt tilrettede forløbs-/borgerplan der arbejdes med visiterede enkeltydelser og ydelsespakker, der afspejler de nye incitamentsstrukturer og det lavest effektive omkostningsniveau Tværfaglige teams der arbejdes med integrerede og differentierede tværfaglige teams for de enkelte ydelsespakker og rehabiliteringsforløb, på tværs af bestiller og udfører 12

13 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Selvbetjening og Straks-betjening - udviklingsperspektiv Èn indgang til forvaltningen borgeren motiveres og guides via hjemmesiden til at benytte rette indgang (kanal): digital selvbetjening, straksbetjening eller forløbskoordinator. sager, der ikke behøver personlig betjening, men kan standardiseres som objektiv, digital sagsbehandling skal være tilgængelig digitalt eller ved telefonisk henvendelse / fremmøde i Straksbetjening / Call Center kontakter fra professionelle interne: udførere, fagforvaltninger / eksterne: læger, sygehus mfl. sker til Straksbetjening (7900) eller de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Digital selvbetjening giver let adgang til viden om muligheder og guider borgeren til rette sted / kontakt udvikling af muligheder for straksafklaring via selvbetjening fx visse hjælpemidler, hvor faglig vurdering kan objektiveres; ansøgning om 83/86 hjælp, uvisiterede sundhedstilbud oplysninger og henvisninger til ikke-kommunale tilbud i lokalsamfundet, der opfylder borgerens ønske / behov Straks-betjening / 7900 Call Center telefonisk eller fysisk henvendelse for borgeren m.h.p. straksafklaring eller henvisning til visitator/rådgiver/forløbskoordinator (i de tre teams) udvikling af muligheder for henvisning/booking til sygeplejeklinik (enkeltstående ydelse), vejledning om / afprøvning af velfærdsteknologi m.v. / monitorering af egenbehandling 13

14 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Korterevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at give det hurtigste og mest effektive korte rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt borgere, der helt og fuldt forventes at kunne genoptage sit hverdagsliv uden yderligere støtte / hjælp fra kommunen Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan; altså ikke ny handleplan på udførerniveau kun nødvendige faglige ressourcer anvendes ift rehabiliteringspotentiale og behov der arbejdes med enkeltstående / gentagelses ydelser, eller korte systematiske standardiserede forløb Korterevarende ydelser dagrehabilitering (monofaglig): træning som hjælp, selvtræning, og træningsydelser (SUL, SEL), sygeplejeydelser (klinik), hjælpemidler m.v., digitale-/velfærdstek. ydelser dagrehabilitering (tværfaglig): rehabiliteringsteams aflastningspladser og døgnrehabilitering (hvis fuldt rehabiliteringspotentiale) arbejdsmarkedsrettede ydelser (TTA) 14

15 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Længerevarende rehabiliteringsforløb Målsætning at udvikle / give de mest effektive længerevarende rehabiliteringsforløb Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt fuld rehabilitering er mulig, men ikke overvejende sandsynlig størst mulig selvhjulpenhed og egenomsorg borgeren rehabiliteres fuldt ud eller overgår til varig hjælp (mindst mulig) Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau målrettet indsats af tværfaglige ressourcer i forhold til borgerens rehabiliteringspotentiale og -behov med fokus på optimering af flow og effekt af borgerforløb der arbejdes med systematiske forløb, så vidt muligt standardiseret efter borgergrupper men også fleksible pga øget uforudsigelighed og kompleksitet i længerevarende forløb Længerevarende ydelser tværfaglig dagrehabilitering (rehabiliteringsteams), tværfagligt døgnrehabiliteringsophold sygeplejeydelser, digitale-/velfærdsteknologiske ydelser træning som hjælp / selvtræning (længerevarende ydelse ifm. revisitation) ydelser til psykisk syge, ydelser til udsatte, ydelser til senhjerneskadede 15

16 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målsætning at understøtte et godt hverdagsliv og oplevet livskvalitet med målrettede indsatser indenfor faldende / givne økonomiske rammer Rehabiliteringspotentiale / nytteeffekt rehabiliterende tilgang med fokus på at udvikle eller fastholde borgerens ressourcer Rehabiliteringsforløbsplan forløbet starter med afsæt i visitators/rådgivers rehabiliterings-/borgerplan for den tværfaglige indsats; handleplan udmøntes / tilpasses løbende på udførerniveau kun de nødvendige tværfaglige ressourcer anvendes i forhold til borgerens behov der arbejdes med systematiske og standardiserede forløb / ydelsespakker efter brugergrupper der arbejdes med at reducere tyngden af ydelsespakkerne for den enkelte bruger Vedvarende ydelser bostøttet voksenliv, pleje- og omsorgsboliger dagtilbud m. aktivitet og beskyttet / støttet beskæftigelse støtte til psykisk syge med plejebehov støtte i eget hjem, herunder personlig pleje og hjemmehjælp ( 83) samt personlige hjælpeordninger ( 95 og 96) 16

17 Bemanding af Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Frontbetjening Digital (selv)betjening Call Center / straksbetjening Rådgiver / forløbskoordinator Bagland administrativ / juridisk støttefunktion (evt. fælles for forvaltning) de 3 visitations-/rehabiliteringsteams Bemanding (generelt) 3 teamledere visitatorer / rådgivere / forløbskoordinatorer evt. specialkonsulent administrativt personale Medarbejdere fra nuværende Sundhed & Forebyggelse og Handicap & Psykiatri afdelinger 17

18 Sammenhængende rehabilitering Vedvarende rehabiliterende forløb / indsatser Målgruppe 4 Brugere med behov for vedvarende rehabiliteringsforløb / hjælp i tilknytning til eget hjem eller kommunalt boeller dagtilbud 18

19 Samspil med driftsafdelinger Generelle krav til driftsområder/-enheder Levering af enkeltydelser og målrettede tværfaglige indsatser på lavest effektive omkostniveau - indenfor eget- og på tværs af driftsområder Dobbeltydelser fx 85 og 83 støtte i eget hjem leveres, hvor det er muligt, af samme medarbejdere; forfølge tværgående synergier Levering af pakkeforløb og -ydelser jf. nye incitamentsstruktur Fælles sprog og kvalitetskultur omkring den rehabiliterende tilgang forankres i hele organisationen Tæt samspil mellem visitations- og rehabiliteringsafdelingen og udfører omkring borgerens rehabiliteringsplan, der understøtter systematisk og målrettet opfølgning, dokumentation af effekt og afslutning af forløb Indgå i tværfaglige og tværgående rehabiliteringsteams Udnytte mulighed for tværgående og tværfaglig kompetenceudvikling og læringsmiljøer fælles kompetencecenter? Udvikle blik for udnyttelse af Det aktive Medborgerskab, herunder samspil med frivillige foreninger, patientforeninger m.v. Udvikle velfærdsteknologiske og digitale løsninger, der understøtter den rehabiliterende indsats 19

20 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Sundhed og Forebyggelse Styrkelse af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen, der understøtter det sunde valg og borgernes egenomsorgsevne Tidlig opsporing og målrettet forebyggelse, der understøtter succesfuld afslutning af korterevarende / længerevarende forløb særligt fokus på syge og udsatte grupper I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker med bidrag fra alle driftsenheder (NB: jf også kommende KL og SST udspil) Hjælpemidler, træning og forebyggelse, misbrug og evt. sundhedspleje som del af visiterede pakkeforløb og ydelser. Jf. også under Handicap & Psykiatri Pleje og Omsorg Udvikle samspil mellem Visitations- & Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen, visiterede sygepleje/rehabiliteringsydelser og henvisning til sygeplejeklinikker Udvikle tværgående samarbejde med Handicap & Psykiatri omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau I samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen udvikle ydelsespakker for Hjemmeplejen, Plejecentrene og Sygeplejen (inkl. kvalitetsstandarder) 20

21 Samspil med driftsafdelinger Særlige krav til driftsområder/-enheder Handicap & Psykiatri Udvikle samspil med Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen omkring rehabiliterende ydelsespakker og det mellemkommunale område Udvikle samarbejdet mellem Psykiatrien, Hjemmeplejen og Misbrugscentret m.fl. omkring ydelser til psykisk syge og ydelser til udsatte Udvikle samarbejdet mellem HjernecenterSYD, Træning og Forebyggelse, CHK samt Special- og Døgnrehabiliteringscentret, herunder forløb og ydelser til senhjerneskadede Udvikle tværgående samarbejde med Pleje og Omsorg omkring levering af vedvarende forløb og indsatser på lavest effektive omkostningsniveau Videreudvikle ydelsespakke konceptet i.o.m. den rehabiliterende tilgang og med fokus på tværgående organisatorisk læring / udvikling. Relaterede opgaver Masterplan for Psykiatrien med fokus på strategiske udfordringer, handlemuligheder og kapacitetsudvikling Fremtidssikre CHK som fælleskommunalt kompetencecenter 21

22 Ledelse og Udviklingsafdeling Mere udviklingsorientering Hovedopgaver Understøtte Direktørens og Chefsgruppens strategiske ledelse og visions- og strategiimplementering, udvalgsbetjening, opgavestyring, kommunikation og eksterne relationer Understøtte Forvaltningens fokuserede handle-, udviklings- og sammenhængskraft Understøtte tværgående udviklings- og innovationsprojekter og initiativer, herunder velfærdsteknologi og digitalisering Understøtte Driftsafdelinger med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder kvalitetsudvikling og omkostningseffektivitet Understøtte Visitations- og Rehabiliteringsafdelingen med konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning og projektledelse, herunder controlling og analyse I samspil med Økonomifunktionen og afdelingerne understøtte forvaltningens økonomi- og aktivitetsstyring samt ledelsesinformation Sundhedssekretariat - Sundhed på Tværs og Udvikling af Det Borgernære Sundhedsvæsen, Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen/sygehuse Projektteam for Chefgruppens udvikling og implementering af paradigmeskift i opgaveløsningen / den sammenhængende rehabilitering / reorganisering 22

23 Ledelse og Udviklingsafdeling Organisering og Opgaveløsning Afdelingen organiseres i kompetenceklynger / teams (som resten af forvaltningen) Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne varetager tværgående tovholderfunktioner og indgår desuden i faste teams / ad hoc teams Bemanding Medarbejdere i nuværende Ledelses & Sundhedssekretariat 23

24 Driftsafdelingerne Hovedopgaver Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelsesinformation Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt Sikre levering og koordinering af driftsområdets rehabiliterende ydelser m.v. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Organisationsudvikling og kulturskabelse Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse Innovation og udnyttelse af ny teknologi Bistå direktør i udvalgsbetjening Lederfora, MED-struktur Bemanding og organisering (indgår i kompetenceklynger og teams) afdelingschef planlægger evt. udviklings-/specialkonsulent administrativ støtte Medarbejdere fra nuværende driftsafdelinger (H/P, S/F, P/O) 24

25 Forvaltningens team- og projektbaserede opgaveløsning og organisering Formål: at understøtte forvaltningens fokuserede handlekraft, udviklingskraft og sammenhængskraft gennem bæredygtig organisering og nytænkende, kompetent og effektiv opgaveløsning. Organisering: Forvaltningens medarbejdere inkl. Økonomifunktion og ledelse organiseres og samtænkes i kompetenceklynger: Ledelse, HR og Kommunikation inkl. Ledelsessekretariat Politik og Planlægning inkl. Sundhedssekretariat; Kvalitet, Udvikling og Analyse; Myndighed og Rehabilitering Budget og Opfølgning; Administration og IT Kompetenceklyngerne understøtter tværgående læring og udvikling, fleksibilitet og robusthed Kompetenceklyngerne understøtter leveringen af konsulentbistand, teambaseret opgaveløsning på tværs af afdelingerne samt projektledelse Medarbejderne indgår desuden i faste teams / ad hoc teams, hvor de varetager tværgående tovholderfunktioner, understøtter driftsopgaver m.v. 25

26 Team- og projektbaseret opgaveløsning Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Projekter UIA VT KVT KF LF VF ØK Projekter Politik & Planlægning Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd LIS LeSek ADM IT SEC Budget & Opfølgning Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift og Udvikling Projekter Projekter 26

27 Ny Organisering understøttende kompetenceklynger og teams SUNDHED & OMSORG Direktør Projekter Projekter Kvalitet, Udvikling & Analyse Innovation og velfærdsteknologi Kvalitet & Tilsyn Myndighed & Rehabilitering, Pleje & Omsorg Afdeling Projekter UIA VT KVT Politik & Planlægning Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Mål og resultatstyring Politikker og strategi implem. Sundhed på tværs Økonomi funktion SUND POL PLA Direktør Chefgruppe Afd.chef Chefgruppe Projekter dd Ledelses- & Udviklingsafdeling VR ØK LIS Sundhed SEC & Forebyggelse Budget & Opfølgning LeSek ADM IT Afdeling Økonomi- og Aktivitetsstyring, Ledelsesinformation og controlling Effektivisering Projekter Ledelse, HR & Kommunikation Chefgrp./Lederfora Udvalg, MED, Råd, HR, opgavestyring Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Sammenhængende rehabiliteringsforløb Administration & IT Bogføring m.v. Personale IT-drift Handicap og Udvikling & Psykiatri Afdeling Projekter Projekter 27

28 Teambaseret opgaveløsning i praksis Kompetenceklynger / faste teams Medarbejdere forankres i formaliserede kompetenceklynger karakteriseret ved samme opgavetyper, tilbagevendende arbejdsprocesser, tværfaglighed m.v. Medarbejdere i samme kompetenceklynge kan støtte hinanden, herunder overtage opgaver for hinanden sikre forvaltningens robusthed og fleksibilitet I en kompetenceklynge kan indgå et/flere faste teams med ansvar for at understøtte forvaltningens opgaveløsning på bestemte opgavefelter Medarbejdere kan indgå i faste teams på tværs af flere kompetenceklynger Der udpeges tovholderfunktion i de enkelte teams Kompetenceklyngernes medarbejdere samplaceres ny lokaleplan Teaming-up ad hoc Chefgruppen udpeger team og tovholderfunktion Anvendelse af Aftaleskema (kommissorium / projektbeskrivelse): med beskrivelse formål, mål, opgaver, evt. afgrænsning, koordination/ sammenhæng, rammer og ressourcer, tidsplan m.v. UIA team (Udvikling, Innovation, Analyse) SEC team (Styring, Effektivisering, Controlling) under overvejelse 28

29 Hvad betyder reorganisering for mig? Vi bliver alle udfordret på vores forandringsrobusthed Vi får nye ledere, medarbejdere og nye kolleger Vi får nye kontorer ny lokaleplan Vi får nye arbejdsgange og samarbejdsprocesser, nye metoder og opgaver Vi får nye muligheder for at udvikle os fagligt, personligt og som team Vi bliver en del af en fælles kultur med fælles mission, vision, værdier og grundantagelser 29

30 Chefgruppen Strategisk ledelse SUNDHED & OMSORG Direktør Visitations- & Rehabiliteringsafdeling Ledelses- & Udviklingsafdeling Økonomi funktion Tværgående indsatser og samarbejde sundhedspolitik, sundhedsaftaler mv. Vision og strategiimplementering, mål- og kvalitetsstyring, udviklingsprojekter mv. Pleje & Omsorg Afdeling Sundhed & Forebyggelse Afdeling Handicap & Psykiatri Afdeling Sammenhængende rehabiliteringsforløb 30

31 Chefgruppens formål, funktion og opgaver Chefgruppen består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse. Chefgruppen vil opleves som et velfungerende ledelsesteam, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v.. Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling, samt for vores fælles kvalitets- og forbedringskultur 31

32 *Kilde: Væksthus for Ledelse publikation, maj 2010 CHEFGRUPPEN som ledelsesteam Ledelse er (også) en holdsport * Kendetegn ved velfungerende ledelsesteams Ubetinget tillid - vi forudsætter, at vi altid kan stole på hinanden Produktiv forskellighed - vi udnytter vores indbyrdes forskelle konstruktivt Opløftende samspil - vi gør hinanden bedre gennem et generøst engagement Markant lederskab - chefen engagerer sig tydeligt i teamets fremdrift Styrende ambition - vi bæres af en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen 32

33 Justering af driftsafdelinger Justeringer jf. ny organisation: Myndighedsopgaver i Sundhed og Forebyggelse og Handicap og Psykiatri samles i ny Visitations- og Rehabiliteringsafdeling Forvaltningens administrative opgaver og ressourcer påtænkes samlet i fælles kompetenceklynge / fast team Afklaring i 1. kvartal 2012: Ledelsesansvar m.v. for nye Special- og Rehabiliteringscenter CHK flyttes til Handicap & Psykiatri for at styrke det specialiserede tværgående og rehabiliterende samarbejde 33

34 Sundhed & Forebyggelse Afdelingschef Strategi og Planlægning Træning & Forebyggelse Mad & Måltider Misbrugscenter Hjælpemiddelhuset Sundhedscenter Sundhedsplejen Tandplejen Fagleder Nord 1 fagkoordinator 2 teamledere 1 lagerleder Koordinator Valdemarshus filialleder Tandregulerling Fagleder Syd fagkoordinator Filialleder Filialleder Filialleder Filialleder 34 Filialleder

35 Handicap & Psykiatri ny struktur under implementering + CHK Afdelingschef Strategi og planlægning + administration Autismecenter SYD Hjernecenter SYD Socialpsykiatrien Bo & Aktivitet Job & Uddannelse CHK 4 Afdelingsledere Skovbo 54, 56, 58 + specialtilbud Afdelingsleder Botilbud Sonderskovvej Nord & Syd Afdelingsleder + fagkoordinator Bjerggade 4F-G Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Værksted Montagen Souschef + 5 afdelingsledere Afdelingsleder Botilbud Rhedersborg Afdelingsleder botilbud Mejerihaven Afdelingsleder Botilbud Stubbæk & Bostøtteteam Afdelingsleder Botilbud og Værested Geografisk spredning Afdelingsleder Værkstedet Skovbogaard Afdelingsleder Villa Chatahrina Afdelingsleder Væresteder Haderslevvej, Bov, Tinglev Afdelingsleder Botilbud og værested Afdelingsleder Støttecenter Fristedet Afdelingsleder Beskæftigelsen + Bostøtteteam Afdelingsleder Pædagogisk vejledningsteam 35

36 Pleje & Omsorg ny struktur under implementering Afdelingsledelse Personale & Uddannelse Strategi, proces planlægning Plejecenter Plejecenter Plejecenter Hjemmehjælp Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Under afklaring EDEN og Teknologi Admin. og teknisk service Tværgå. Koord. & Økonomi Admin. og teknisk service Tværprofession alisering Rehabilitering Admin. og teknisk service Plejehjem Plejehjem Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Plejehjem Plejehjem Gruppe 3 Gruppe 4 Grupper á 40 afhængig af institutionsstørrelse Plejehjem Plejehjem Gruppe 5 Gruppe 6 Plejehjem Plejehjem Gruppe 7 Gruppe 8 Plejehjem Plejehjem Gruppe 9 Gruppe 10 36

37 Januar Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan 1.Kvartal - Ny struktur på plads (fase 1) drøftelse KD (2/1) ; samtale med Afd-ch. + chefgruppemøde (uge 1+2) Ansættelsesproces m. ekstern konsulent igangsættes (uge 1) LokalMED høring og personalemøde vedr. reorganisering (12. jan.) Udmelding for Ledergruppe Sundhed og Omsorg (18/1) Orientering af SektorMED og OmrådeMED på førstkommende ordinære møder Februar Ledelse og Udviklingsafdeling etableres (kompetenceklynger) Projektteam (Ledelse og Udviklingsafd.) udarbejder implementeringsplan Afklaring af organisatoriske detaljer m.v. Ansættelsessamtaler feb./mar. v/lundgaard-konsulenterne SOC + SUU Forvaltningsstruktur og decentrale justering inkl. SRC LokalMED: ny lokaleplan Marts Beslutningsproces + afklaringer afsluttes 37

38 2. Kvartal fase 2 Foreløbig Tidsplan 2 års implementeringsplan Nye afdelingschefer tiltræder senest 1. maj Implementeringsplan ruller, inkl. kompetenceklynger, lokaleplan / omflytning Beskrivelse af nye arbejdsgange m.v. Teambaseret opgaveløsning virker Decentrale justeringer effektueres Overgangsløsning vedr. visitation Budget ny styrings- og visitationsmodel + evt. omprioriteringer kvartal Fase 3 Visitations- og Rehabiliteringsafd. overtager samlede visitation (én indgang) Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb m.v. Kompetenceudvikling af Visitations- og Rehabiliteringsafd fase 4 Visitations- og Rehabiliteringsafdeling i fuld drift Udvikling af digital betjening, Straks-betjening / Call Center m.v. Virksomhedsaftaler 2013 med fokus på tværgående samarbejde/rehabilitering Evaluering og evt. justering af organisering 38

39 Implementeringsplanen delelementer Analyse og kategorisering af kendte borgere ift. rehabiliteringspotentiale Beskrivelse af standardiserede rehabiliteringsforløb ift. ønskede effekt Udarbejdelse og godkendelse af styrings- og visitations-model for sammenhængende rehabiliteringsforløb, inkl. incitamentsstrukturer (klar til budget ) Færdiggørelse af styrings- og visitationsmodel for Sygeplejen, Hjælpemiddelhuset, Træning og Forebyggelse (1. maj) Der sammensættes et projektteam som tovholder på opgaven 39

40 Ting til senere afklaring. Samlet håndtering af det mellemkommunale område? Visitationsudvalg / rehabiliteringskonference for særligt komplekse / vedvarende forløb? Jura, magtanvendelse og tilsyn m.v. placering? Roller / ansvar for Økonomifunktionen og evt. særlig controller i forhold til Visitationsog Rehabiliteringsafdelingen? Sammensætning af kompetenceklynger / evt. faste teams, herunder etablering af Udviklings- og Innovationsteam Detailafklaring af støttefunktioner / bemanding Lokaleplan for kompetenceklynger Implementeringsplan og Overgangsfase Justeringer af driftsområder Andet.. 40

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune v/ Kit Claudi Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Pressehåndtering Opstart af nyt plejehjem

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Styrk samarbejde om kerneopgaven Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Oplægsholder og kontaktoplysninger Hans Hvenegaard hhv@arbejdsliv.dk Kaia Nielsen kni@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere