Brandsikring af væksthusgartnerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af væksthusgartnerier"

Transkript

1 Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003

2 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg Eksisterende væksthusanlæg Brændbare materialer i væksthusarealerne Driftsbygninger Elektriske installationer Nye væksthusanlæg Brandsikring 11 Brandsikkerhed, røgalarmer, styring af gardiner og topluft Generelle tiltag 12 Flere gode tiltag: Beredskabsplan Brand- og evakueringsinstruks for gartnerier 14 I tilfælde af brand - eksplosion - ulykke. 14 Til egne notater: 15 Denne publikation er udarbejdet af DEG Green Team i samarbejde med Dansk Brandog sikringsteknisk Institut med bistand fra Gartnernes Forsikring. Vi siger tak til Gartnernes Forsikring, Drivadan og HGW Electric for levering af billede materiale. Yderligere information kan findes på og Side 2

3 Brandsikring af væksthusanlæg 1.0 Indledning Væksthusanlæg Den generelle holdning har altid været, at væksthusgartnerier ikke kan brænde, men virkeligheden er en anden. Ifølge forsikringsselskaberne har brande udviklet sig til at være en af de største skaderisikoer. En del af årsagen hertil er, at der i dag bruges langt flere brændbare materialer, og belastningen på el-installationerne er langt større end tidligere. For at vende denne udviklingen skal der sættes fokus på brandsikkerheden, og der skal investeres flere ressourcer i brandsikringsudstyr samt i uddannelse af medarbejderne. Det vil også øge personsikkerheden. Brand involverer mange forhold eller ting. I princippet startes en brand hver gang vi tænder for et el-apparat, eller bruger åben ild. Det er en kontrolleret brand, men på et øjeblik kan situationen ændres. Derfor skal brandsikkerhed i højere grad være en del af bevidstheden, således at brandrisikoen minimeres, og vi er forberedte, når ulykken sker. Ifølge Gartnernes Forsikring er fejl i el-installationer, herunder vækstlysarmaturer, de hyppigste årsager til brand. Brandeksperter udtaler, at i rengjorte og godt vedligeholdte væksthusanlæg, nedsættes risikoen for brand med 50 %. Side 3

4 Billede: Brandtrekanten Lidt brandteori der er vigtig at huske på, når der arbejdes med at øge brandsikkerheden i væksthusanlæggene. Følgende tre ting skal være tilstede, for en brand kan opstå; høj temperatur, ilt og brandbart materiale. Hvis én af disse ting fjernes, bliver der ingen brand. Betragtes de tre ting må det konstateres, at ilten ikke så let kan fjernes i væksthusanlæggene, hvorfor det skal undgås, at have for høje temperaturer og brandbart materiale i anlæggene. I det følgende gennemgås væksthusanlægget, for at pege på de foranstaltninger og tiltag, der kan gøres for at øge brandsikkerheden. Side 4

5 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne Der er normalt ikke meget i væksthusets klimaskærm, der kan brænde, når det er opført med bærende konstruktion af galvaniseret stål, med et dækkemateriel i trempel, sider og tagflader af enkeltlag glas. Det er materiale og udstyr der monteres senere, der øger brandrisikoen. Især de dækkematerialer der anvendes i stedet for enkelt-lag glas f. eks. kanalplader af akryl eller polykarbonat. Der kan gå ild i begge slags plader, akrylpladerne forsætter med at brænde og branden udvikler sig hurtigt og eksplosivt, mens branden i polykarbonatpladerne stopper, hvis ildpåvirkningen fjernes. I trempel og gavle er der ofte, for at nedsætte energiforbruget, brugt faste isoleringsplader af polystyren, samt plastfolie eller boblefolie af polyætylenfolie. Disse materialer er også meget brandfarlige. I væksthusene er der i mange tilfælde monteret et eller flere mobile gardinanlæg. Gardinanlæggene der er installeret i væksthusarealerne, udgør en stor brandrisiko. Idet gardinmaterialerne for det meste består af kunstfiberstoffer som akryl, polyester og polyætylen. Disse materialer er meget brændbare og er der først gået ild i gardinmaterialet fortsætter det med at brande, med stor risiko for, at ilden breder sig til hele væksthuset, særlig når gardinanlægget er lukket. Af andet udstyr i væksthusarealerne, der kan brænde, er dyrkningsbordene, hvor bordfladerne består af plastplader. Billede 1. Mobil- og rullebordsbordpladerne er brændbare. Endvidere bør opbevaring af emballage, potter, papir m.m. ikke finde sted i væksthusarealet, hvor det kan nære ilden og være årsag til en spredning af branden. Side 5

6 Brandbekæmpelse i eksisterende væksthusarealer For at øge brandsikkerheden i væksthusarealerne vil et første skridt være at foretage en gennemgang af arealerne, alle installationerne og udstyret for at fastlægge de steder, hvor forskellige brandforebyggende tiltag kan gennemføres. Der kan både være tale om tiltag, der umiddelbart kan foretages, tiltag der skal med i kommende investeringer, og tiltag der skal gennemføres løbende. Udover de anlægsmæssige tiltag er det en god ide at øge personsikkerheden ved at fastlægge en løbende uddannelse i brandsikkerhed og betjening af brandslukningsudstyr. Brandbekæmpelse handler stort set om to ting: 1. Hindre, at branden opstår. 2. Hindre, at branden breder sig. Brandsikkerheden i de eksisterende væksthusarealer kan forbedres ved at være opmærksom på følgende ting: Kanalplader eller plastfolier der er tæt på eller dækker for el-tavler, vækstlys eller andre kilder, der kan være årsag til brand. Skal fjernes og erstattes af brandhæmmende materialer Fast isolering af polystyrenplader eller plastfolie monteret i gavle, trempler og tagfladerne. Bør erstattes af ikke brændbare materialer. Gardinanlæggene skal være monteret således, at de ikke er for tæt på vækstlyset eller andre installationsgenstande, hvor der kan være risiko for brand. Brandrisikoen kan minimeres ved at sikre, at afstanden mellem installationsgenstanden og gardinet er min. 0,5 m. På lang sigt eller når gardinanlæggene skal udskiftes, skal der anvendes brandhæmmende materialer til gardinanlæggene. Fodposer og gardintætninger bør ligeledes udføres af brandhæmmende materiale. Væksthusene skal være rengjorte, og der må ikke permanent oplagres brændbare ting, så som polystyrenkasser, pap eller anden form for brandbar emballage i dyrkningsarealerne. Flugtvejene skal altid være frie. For at øge personsikkerheden skal der være minimum to flugtmuligheder fra et væksthus. Gode flugtveje skal også bruges af brandfolkene til en hurtig indsats. Potte- og pakkerum er en del af væksthusarealet. De skal være ryddelige og der må ikke opbevares emballage m.v. i større mængder end der kan bruges på en dag. Brandsektionering. I store sammenhængende væksthusarealer skal det undersøges, om arealet kan opdeles/sektioneres evt. ved et røggardin eller en fast skillevæg. Er de enkelte væksthusafdelinger adskilt fra hinanden, skal det sikres at skillevæggen er hel, også ved rør gennemføringerne og mod tagfladerne, således at adskillelsen yder modstand mod brand og spredning af røg. Der bør være en brandsikker adskillelse mellem driftsbygningerne og væksthusarealet. Side 6

7 Billede 2. Røgskadet tagflade 2.2 Driftsbygninger Gartneriernes driftsbygninger er generelt underlagt bestemmelserne i Bygningsreglementet og skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Driftsbygningerne, hertil regnes kontorer, folkerum, fyrrum, lagerrum m.m. De er almindeligvis selvstændige enheder opført i forbindelse med væksthusarealet eller i den ene ende af et væksthus, og ofte opført af ikke brændbare materialer. De nævnte rum skal som udgangspunkt brandadskilles fra væksthusene, således disse lokaler udgør deres egen selvstændige brandcelle. Fyrrum og rum for opbevaring af kemikalier eller brandfarlige væsker skal endvidere udgøre deres egen selvstændige brandcelle. Brandadskillelse Driftsbygningsarealer bør, hvor det er muligt, opdeles i mindre brandceller. Døre i adskillelsen mellem cellerne bør udføres således, at yder en rimelig sikkerhed mod gennembrænding. Flugtveje Fra hver brandcelle skal der mindst være 2 flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører ud til det fri. Udgangene bør placeres i, eller umiddelbart ved brandcellens modstående ender. Afstanden fra et vilkårligt punkt i brandcellen til nærmeste udgang må, som udgangspunkt ikke overstige 25 meter. Udenoms arealer Affaldscontainer skal have en afstand til driftsbygningerne på minimum 5 m og minimum 10 m til brandfarlige oplag. Opbevaring af brandfarligt affald og brugt emballage skal ske i lukkede, aflåste containere, eller i aflåste indhegninger. ( Der henvises til brandtekniske vejledning nr. 29 Affaldscontainere fra Dansk brand- og sikringsteknisk Institut ) Side 7

8 2.3. Elektriske installationer El-installationer og udstyr Det er oplyst fra Gartnernes Forsikring, at langt de fleste brande i væksthusgartnerier er startet ved fejl i det elektriske system. Det er alle dele af det elektriske system, der kan være årsag til branden lige fra stikdåser og kabelføringen til el-tavlerne. Det er særligt installationerne til vækstlysanlægget og vækstlysarmaturerne, der skal overvåges. Ved eksisterende el-installationer anbefales det at gennemgå installationerne, udføre mulige brandsikringstiltag og fastlægge løbende (årlige) eftersyn af installationerne. Installationerne Gennemgang af hele installationen med en fagmand for at konstatere, om der umiddelbart er nogle af installationer eller installationsgenstande, der skal udbedres eller udskiftes. Her tænkes også på om el-belastning svarer til el-kablernes dimension. Om kabelføringen og kabelbroer ligger el-kablerne i god afstand fra brændbare materialer så som gardinanlæggene (afstand min. 50 cm). Stikdåser og andre installationsgenstande bør ligeledes efterses. Det bør undersøges, om belastningen på ledningsnettet generelt kan sænkes. El-tavlerne Her bør der, alt efter størrelse, være jævnlige eftersyn, for at sikre at kabelskinnerne og forbindelserne er spændt fast. Er el-skabene udført af plast, bør udskiftning til ikke brandbart materiale indgå i fremtidige investeringer. En brandsikring af el-tavlerne, i form af maksimal afbryder og særligt brandsikringsudstyr, bør overvejes. En metode til at afsløre eventuelle defekter i en el-tavle er termografering. Det anbefales derfor, at termografering indgå i de jævnlige eftersyn af installationerne. Eksempler på termografibilleder. Termografibillede 1 viser løse bespændinger/ forbindelser og termografibillede 2 viser overbelastning af knivsikring. Begge eksempler viser fejl ved en el-tavle og hvis de ikke udbedres straks. Vil det udløse en brand i el-tavlen. Termografibillede 1 Termografibillede 2 Side 8

9 Det kan endvidere anbefales: Ikke at stille emballage, pap, papir og andet op af eltavler. Frihold plads indtil 1 m fra tavler, evt. afskærmet med stolper eller rækværk. Hold så vidt mulig el-tavler ude af væksthusene. Opstil dem i særlige teknikrum. Tilse, at tavler og kasser, samt samledåser og forskruninger, altid er intakte og hele, samt skruet til. Tilse, at el-tavler og samledåser altid er korrekt lukkede. Tildæk ikke el-tavler med gardiner eller plastfolie. I forbindelse med montering af brandalarmeringsanlæg kan der placeres detektorer over de el-tavler, der ikke er placeret i teknikrum med brandalarmeringsanlæg. Det anbefales at detektorerne opsættes i en form for hætte/tag, der dækker hele tavlen med en overlængde op ca. 20 cm i hver ende. Derudover skal hætten/taget gå et stykke ud foran tavlen. Opsæt ikke ladere til el-truck i fugtige områder, i væksthuse, eller på steder, hvor de er eller kan være udsat for vand, slag, skub eller stød. Rengør akkumulator på el-truck, samt dennes polér og polsko. Undgå skarpe kanter i forbindelse med gennemføring af ledninger og kabler. Efterse og vedligehold elmotorer, pumper og øvrige eldrevne ting. Vækstlysanlægget Vækstlysanlægget skal jævnligt efterses. Her undersøges om kabelføringen er i orden og kan klare belastningen. Ligeledes undersøges det, om armaturerne er ophængt korrekt og ikke for tæt på brændbare materialer (gardinanlæggene). En god rengøring og vedligeholdelse af vækstlysanlægget giver ikke alene større sikkerhed for et funktionsdygtigt anlæg, men det giver også højere lysudbytte til gavn for planteproduktionen. Det anbefales at have en plan over hele vækstlysanlægget. Hvornår er det installeret, pærerne skiftet og antallet af brandtimer pr. år. Det anbefales, at installeres en timetæller i hver hus der tælle antallet af brandtimer. En god tommelfingerregel er at udskifte vækstlyspærerne efter ca timer ( lysudbyttet er faldet med over 15% ). En anden regel er, at kondensatorerne i armaturerne skal efterses og eventuelt udskiftes efter ca timer eller ca. 8 år. Overbelast ikke kablerne. Der skal holdes en minimums afstand på 50 cm, mellem vækstlysarmaturer, gardiner uanset type og andre brændbare genstande. Man kan reducere muligheden for at der opstår brand ved at udfærdige en plan for systematisk gennemgang af virksomhedens elektriske installationer. Således at man minimum en gang årligt kommer hele installationen igennem. Side 9

10 En sådan plan kan indeholde følgende punkter: Termografering af hovedtavler, undertavler, styretavler, fordelingskasser, større samledåser. Gennemgå vækstlysarmaturers installation inden ibrugtagning. Gennemgå jævnligt væksthusenes armaturer for defekte glimttænder (starter) og defekte lyskilder. Gennemgang af kabelføringsveje med henblik på rustdannelser og deraf følgende skarpe kanter, der kan beskadige kablernes yderkappe og anden isolering. Tilse, at alle installationskabler er oplagt i kabelføringsveje eller er fastgjort til bygningsdele. Tilse at der ikke er direkte kontakt mellem elektriske installationer (kabler samledåser m.v.) og gødning eller andre kemikalier. 3.0 Nye væksthusanlæg Det må fremover forventes at bygningsreglementets krav om brandforhold i avls- og driftsbygninger, i højere grad vil blive håndhævet, især for driftsbygningsarealet. Hvilket kan betyde krav om selvstændige brandceller til fyrrum, administrationsafsnit, emballagelager osv. Ved etablering af nye væksthusanlæg skal brandsikring planlægges allerede i projekteringsfasen, hvor der især skal fokuseres på: Bebyggelsesplanerne, hvor der tages højde for hensigtsmæssig sektionering af væksthusarealerne og adskillelse mod driftsbygningsarealet, samt planlægning af flugtveje. (Arealstørrelser maksimal 2000 m 2 ) Materialevalg til dækkematerialer, udstyr og installationer, skal der så vidt muligt vælges ikke brændbare materialer. Gardinanlæg skal udføres med brandhæmmede gardinmaterialer. Driftsbygningsarealerne opføres i selvstændige enheder adskilt fra væksthusarealerne med brandsikre vægge. At el-installationerne dimensioneres for en mindre belastning. At el-tavlerne placeres i særlige teknikrum, hvor det er hensigtsmæssigt. At Kabelbroer placeres langt fra brændbare materialer. At der installeres egnet brandsluknings- og brandsikkerhedsudstyr Side 10

11 4.0 Brandsikring Brandsikkerhed, røgalarmer, styring af gardiner og topluft Sæt fokus på det forebyggende arbejde, som kontrol af vækstlys og andre el-installationer. Udbygning med aktive brandsikringsanlæg, eksempelvis automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) baserede på røgdetektering i fyrrum, tavlerum, pakkerum og lignende brandmæssigt afgrænsede rum. Vær opmærksom på, at et aktivt brandsikringsanlæg ikke sikrer mod, at en brand opstår! Men det kan være med til at advare personer om, at der er noget galt! Brandslukningsudstyr Det anbefales, at der installeres vandfyldte slangevindere i bygningerne. Antallet og placeringen skal være således, at disse kan»dække«hele bygningens areal. Ved el-tavleanlæg, edb- og kopirum samt ved ladestationer for el-truck m.v. anbefales opsat 5 kg kulsyreslukkere, Disse er bedst egnet til brande i el-installationer. I fyrrum og lignende rum anbefales opsat 6 kg pulverslukkere. I alle lukkede rum kan der opsættes brandalarmer. Eventuelt udbygget med aktive brandsikringsanlæg, eksempelvis automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) baserede på røgdetektering i fyrrum, tavlerum, pakkerum og lignende brandmæssigt afgrænsede rum. Aktive sikringsanlæg udføres med certificerede komponenter og monteres af certificerede installatører. Sikringsanlæggene skal vedligeholdes med mindst et årlig eftersyn. Brandventilation For at mindske brand- og røgudbredelse fra en brændende bygning skal der generelt i almindelige bygninger over m2 etageareal, udføres brandventilation i form af eksempelvis tagelementer med kort kollapstid og/eller brandventilationslemme. Formålet med brandventilation er at få røg og varme ud af bygningen så hurtigt som muligt, således at den varme røg ikke forårsager antændelse og spredning af branden til en større del af bygningsmassen. På samme måde kan topluften i væksthusarealerne anvendes. Side 11

12 5.0 Generelle tiltag I hverdagen er der mange ting, der kan gøres, både i den almindelige holdning til brandrisiko og ved hjælp af forskellige planer og instrukser. Eventuelt udarbejdelse af en beredskabsplan og samarbejde med brandkyndige. Et minimum bør være et fyraftenseftersyn, der gennemføres umiddelbart efter produktionen er stoppet, og medarbejderne har forladt gartneriet. Hvor væksthusanlægget gennemgås for at se om det der skal være slukket er slukker samt at døre og porte er låst. (Der henvises til brandteknisk vejledning nr. 4 Fyraftenseftersyn, udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut.) Flere gode tiltag: Det anbefales, at der indføres daglige fyraftenseftersyn, hvor det bl.a. kontrolleres, at evt. branddøre er lukkede, el-installationer afbrudt, kaffemaskiner, edb-udstyr, kopimaskiner m.m. er slukket ved stikkontakten. Brændbart materiale og affald fjernes dagligt fra væksthusene m.v. og bringes til aflåste stålcontainere, som er placeret udendørs i sikker afstand fra bygningerne. Sikre flugtveje, og at det opsatte brandmateriel er frit tilgængeligt. Sikre at brandmateriel er fuldt funktionsdueligt, og at dette bliver efterset og kontrol vejet 1 gang årligt. Tobaksrygning foregår på betryggende vis og eventuelt kun på særligt udpegede lokaliteter med sikkerhedsaskebægre og metalspand med låg til tobaksaffald. Personalet gennemgår kursus i elementær brandbekæmpelse. Sikre, personalet er grundigt informeret om brugen og placeringen af det opsatte brandmateriel. Udarbejdelse af en egentlig brand- og evakueringsinstruks. Således alle at personer ved, hvad der skal gøres, hvis skaden sker. Regelsæt omkring varmt arbejde. Forholdsregler ved tagdækningsarbejde og anvendelse af skærende metalværktøj (vinkelsliber m.v.), svejsearbejde, ukrudtsbrændere o.l. (Der henvises til brandteknisk vejledning nr.10, udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.) Side 12

13 5.1 Beredskabsplan Det anbefales at der udarbejdes en beredskabsplan. Plantegning af gartneriet med flugtveje, brandsikringsudstyr m.v. indtegnet. Hvorfor udarbejde en beredskabsplan? For at identificere de situationer, der ikke umiddelbart kan behandles af den normale organisation på gartneriet. For at etablere checklister, der hurtigt og rationelt trods begrænsede ressourcer, kan bringe gartneriet på sporet igen. Kan en beredskabsplan forhindre uheld? Nej, men vi opnår færre uheld og mindre uheld, det giver mindre skader og færre gener og koster mindre. Vi bevarer kunderne og det gode omdømme. Vi beholder/opnår fordelagtige forsikringsbetingelser. Hvad skal der tænkes på i forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan? Bygninger, inventar, produktionsudstyr, hvor er flaskehalsen, lager, indtjening, marked, kapital, debitorer m.m. Hvor kan vi (med få midler) sikre den daglige drift ved hjælp af vedligeholdelse. Hvor er det relevant at bekoste supplerende sikringsforanstaltninger måske i fyrrum uden varme ingen planter. Hvad kan vi bære som egen risiko? Husk at forarbejdet til en beredskabsplan er det vigtigste. Det er her, vi finder de svage punkter, som der skal gøres noget ved. Indhold i beredskabsplanen I det daglige vil ordensinstruks, brand- og evakueringsinstruks og flugtvejsplaner med påtegning af håndslukningsudstyr være første led, som alle ansatte bør kende. Dernæst drifts- og vedligeholdelsesplan for gartneriet, med tjeklister på, hvem der gør hvad og hvornår. Diverse lister over samarbejdsparter. Side 13

14 5.2 Brand- og evakueringsinstruks for gartnerier I tilfælde af brand - eksplosion - ulykke. Alarmér: Ring 112. Oplys følgende til alarmcentralen: Hvad er der sket Hvor mange tilskadekomne Det er sket hos Jeg ringer fra tlf. nr. og jeg hedder Orientér den sikkerhedsansvarlige på tlf. nr. Fra administrationen sendes en person ud for at modtage brandvæsen/ambulance. Red personer i fare og advar andre, der kan komme i fare. (Hvis der findes en form for varslingsanlæg, aktiveres det) I tilfælde af brand: Sluk branden, hvis det vurderes muligt med det tilstede værende håndslukningsmateriel. Forsøg at begrænse brandens udbredelse: I væksthuse trækkes gardiner fra, og topluftvinduerne åbnes hvis muligt. I driftsbygninger begrænses brandens omfang ved at lukke vinduer og døre. Evakuer (ved brand eller anden fare): Forlad bygningen og luk dørene efter dig, men lås ikke. Gå til samlingspunktet på p-plads foran bygningens hovedindgang eller andet sikkert samlingspunkt. (Afd.leder tjek, at alle afdelingens medarbejdere er ude) Side 14

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Regler for brandsikring

Regler for brandsikring Regler for brandsikring 6589-1 Juni 2011 Topdanmark Forsikring A/S Regler for brandsikring 6589-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året 1 HVIS DET ALLIGEVEL GÅR GALT! Ring omgående 1-1 - 2 og oplys: HVOR det brænder. (ved brug af mobiltelefon, oplys nærmeste større

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder Gangarealer og fælles områder Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen ikke afgiver mineralulds- eller asbestfibre? Er armaturer forsvarligt ophængt? Er vægbeklædningen brandsikker?

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7 Uddannelsesplan Elementær brandbekæmpelse Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne brandforebyggelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7

Uddannelsesplan. Elementær brandbekæmpelse. Side 1 af 7 Uddannelsesplan Elementær brandbekæmpelse Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne brandforebyggelse

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke Læs, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrændere, så hverken du eller andre kommer til skade. Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene.

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere