Brandsikring af væksthusgartnerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af væksthusgartnerier"

Transkript

1 Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003

2 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg Eksisterende væksthusanlæg Brændbare materialer i væksthusarealerne Driftsbygninger Elektriske installationer Nye væksthusanlæg Brandsikring 11 Brandsikkerhed, røgalarmer, styring af gardiner og topluft Generelle tiltag 12 Flere gode tiltag: Beredskabsplan Brand- og evakueringsinstruks for gartnerier 14 I tilfælde af brand - eksplosion - ulykke. 14 Til egne notater: 15 Denne publikation er udarbejdet af DEG Green Team i samarbejde med Dansk Brandog sikringsteknisk Institut med bistand fra Gartnernes Forsikring. Vi siger tak til Gartnernes Forsikring, Drivadan og HGW Electric for levering af billede materiale. Yderligere information kan findes på og Side 2

3 Brandsikring af væksthusanlæg 1.0 Indledning Væksthusanlæg Den generelle holdning har altid været, at væksthusgartnerier ikke kan brænde, men virkeligheden er en anden. Ifølge forsikringsselskaberne har brande udviklet sig til at være en af de største skaderisikoer. En del af årsagen hertil er, at der i dag bruges langt flere brændbare materialer, og belastningen på el-installationerne er langt større end tidligere. For at vende denne udviklingen skal der sættes fokus på brandsikkerheden, og der skal investeres flere ressourcer i brandsikringsudstyr samt i uddannelse af medarbejderne. Det vil også øge personsikkerheden. Brand involverer mange forhold eller ting. I princippet startes en brand hver gang vi tænder for et el-apparat, eller bruger åben ild. Det er en kontrolleret brand, men på et øjeblik kan situationen ændres. Derfor skal brandsikkerhed i højere grad være en del af bevidstheden, således at brandrisikoen minimeres, og vi er forberedte, når ulykken sker. Ifølge Gartnernes Forsikring er fejl i el-installationer, herunder vækstlysarmaturer, de hyppigste årsager til brand. Brandeksperter udtaler, at i rengjorte og godt vedligeholdte væksthusanlæg, nedsættes risikoen for brand med 50 %. Side 3

4 Billede: Brandtrekanten Lidt brandteori der er vigtig at huske på, når der arbejdes med at øge brandsikkerheden i væksthusanlæggene. Følgende tre ting skal være tilstede, for en brand kan opstå; høj temperatur, ilt og brandbart materiale. Hvis én af disse ting fjernes, bliver der ingen brand. Betragtes de tre ting må det konstateres, at ilten ikke så let kan fjernes i væksthusanlæggene, hvorfor det skal undgås, at have for høje temperaturer og brandbart materiale i anlæggene. I det følgende gennemgås væksthusanlægget, for at pege på de foranstaltninger og tiltag, der kan gøres for at øge brandsikkerheden. Side 4

5 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne Der er normalt ikke meget i væksthusets klimaskærm, der kan brænde, når det er opført med bærende konstruktion af galvaniseret stål, med et dækkemateriel i trempel, sider og tagflader af enkeltlag glas. Det er materiale og udstyr der monteres senere, der øger brandrisikoen. Især de dækkematerialer der anvendes i stedet for enkelt-lag glas f. eks. kanalplader af akryl eller polykarbonat. Der kan gå ild i begge slags plader, akrylpladerne forsætter med at brænde og branden udvikler sig hurtigt og eksplosivt, mens branden i polykarbonatpladerne stopper, hvis ildpåvirkningen fjernes. I trempel og gavle er der ofte, for at nedsætte energiforbruget, brugt faste isoleringsplader af polystyren, samt plastfolie eller boblefolie af polyætylenfolie. Disse materialer er også meget brandfarlige. I væksthusene er der i mange tilfælde monteret et eller flere mobile gardinanlæg. Gardinanlæggene der er installeret i væksthusarealerne, udgør en stor brandrisiko. Idet gardinmaterialerne for det meste består af kunstfiberstoffer som akryl, polyester og polyætylen. Disse materialer er meget brændbare og er der først gået ild i gardinmaterialet fortsætter det med at brande, med stor risiko for, at ilden breder sig til hele væksthuset, særlig når gardinanlægget er lukket. Af andet udstyr i væksthusarealerne, der kan brænde, er dyrkningsbordene, hvor bordfladerne består af plastplader. Billede 1. Mobil- og rullebordsbordpladerne er brændbare. Endvidere bør opbevaring af emballage, potter, papir m.m. ikke finde sted i væksthusarealet, hvor det kan nære ilden og være årsag til en spredning af branden. Side 5

6 Brandbekæmpelse i eksisterende væksthusarealer For at øge brandsikkerheden i væksthusarealerne vil et første skridt være at foretage en gennemgang af arealerne, alle installationerne og udstyret for at fastlægge de steder, hvor forskellige brandforebyggende tiltag kan gennemføres. Der kan både være tale om tiltag, der umiddelbart kan foretages, tiltag der skal med i kommende investeringer, og tiltag der skal gennemføres løbende. Udover de anlægsmæssige tiltag er det en god ide at øge personsikkerheden ved at fastlægge en løbende uddannelse i brandsikkerhed og betjening af brandslukningsudstyr. Brandbekæmpelse handler stort set om to ting: 1. Hindre, at branden opstår. 2. Hindre, at branden breder sig. Brandsikkerheden i de eksisterende væksthusarealer kan forbedres ved at være opmærksom på følgende ting: Kanalplader eller plastfolier der er tæt på eller dækker for el-tavler, vækstlys eller andre kilder, der kan være årsag til brand. Skal fjernes og erstattes af brandhæmmende materialer Fast isolering af polystyrenplader eller plastfolie monteret i gavle, trempler og tagfladerne. Bør erstattes af ikke brændbare materialer. Gardinanlæggene skal være monteret således, at de ikke er for tæt på vækstlyset eller andre installationsgenstande, hvor der kan være risiko for brand. Brandrisikoen kan minimeres ved at sikre, at afstanden mellem installationsgenstanden og gardinet er min. 0,5 m. På lang sigt eller når gardinanlæggene skal udskiftes, skal der anvendes brandhæmmende materialer til gardinanlæggene. Fodposer og gardintætninger bør ligeledes udføres af brandhæmmende materiale. Væksthusene skal være rengjorte, og der må ikke permanent oplagres brændbare ting, så som polystyrenkasser, pap eller anden form for brandbar emballage i dyrkningsarealerne. Flugtvejene skal altid være frie. For at øge personsikkerheden skal der være minimum to flugtmuligheder fra et væksthus. Gode flugtveje skal også bruges af brandfolkene til en hurtig indsats. Potte- og pakkerum er en del af væksthusarealet. De skal være ryddelige og der må ikke opbevares emballage m.v. i større mængder end der kan bruges på en dag. Brandsektionering. I store sammenhængende væksthusarealer skal det undersøges, om arealet kan opdeles/sektioneres evt. ved et røggardin eller en fast skillevæg. Er de enkelte væksthusafdelinger adskilt fra hinanden, skal det sikres at skillevæggen er hel, også ved rør gennemføringerne og mod tagfladerne, således at adskillelsen yder modstand mod brand og spredning af røg. Der bør være en brandsikker adskillelse mellem driftsbygningerne og væksthusarealet. Side 6

7 Billede 2. Røgskadet tagflade 2.2 Driftsbygninger Gartneriernes driftsbygninger er generelt underlagt bestemmelserne i Bygningsreglementet og skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Driftsbygningerne, hertil regnes kontorer, folkerum, fyrrum, lagerrum m.m. De er almindeligvis selvstændige enheder opført i forbindelse med væksthusarealet eller i den ene ende af et væksthus, og ofte opført af ikke brændbare materialer. De nævnte rum skal som udgangspunkt brandadskilles fra væksthusene, således disse lokaler udgør deres egen selvstændige brandcelle. Fyrrum og rum for opbevaring af kemikalier eller brandfarlige væsker skal endvidere udgøre deres egen selvstændige brandcelle. Brandadskillelse Driftsbygningsarealer bør, hvor det er muligt, opdeles i mindre brandceller. Døre i adskillelsen mellem cellerne bør udføres således, at yder en rimelig sikkerhed mod gennembrænding. Flugtveje Fra hver brandcelle skal der mindst være 2 flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører ud til det fri. Udgangene bør placeres i, eller umiddelbart ved brandcellens modstående ender. Afstanden fra et vilkårligt punkt i brandcellen til nærmeste udgang må, som udgangspunkt ikke overstige 25 meter. Udenoms arealer Affaldscontainer skal have en afstand til driftsbygningerne på minimum 5 m og minimum 10 m til brandfarlige oplag. Opbevaring af brandfarligt affald og brugt emballage skal ske i lukkede, aflåste containere, eller i aflåste indhegninger. ( Der henvises til brandtekniske vejledning nr. 29 Affaldscontainere fra Dansk brand- og sikringsteknisk Institut ) Side 7

8 2.3. Elektriske installationer El-installationer og udstyr Det er oplyst fra Gartnernes Forsikring, at langt de fleste brande i væksthusgartnerier er startet ved fejl i det elektriske system. Det er alle dele af det elektriske system, der kan være årsag til branden lige fra stikdåser og kabelføringen til el-tavlerne. Det er særligt installationerne til vækstlysanlægget og vækstlysarmaturerne, der skal overvåges. Ved eksisterende el-installationer anbefales det at gennemgå installationerne, udføre mulige brandsikringstiltag og fastlægge løbende (årlige) eftersyn af installationerne. Installationerne Gennemgang af hele installationen med en fagmand for at konstatere, om der umiddelbart er nogle af installationer eller installationsgenstande, der skal udbedres eller udskiftes. Her tænkes også på om el-belastning svarer til el-kablernes dimension. Om kabelføringen og kabelbroer ligger el-kablerne i god afstand fra brændbare materialer så som gardinanlæggene (afstand min. 50 cm). Stikdåser og andre installationsgenstande bør ligeledes efterses. Det bør undersøges, om belastningen på ledningsnettet generelt kan sænkes. El-tavlerne Her bør der, alt efter størrelse, være jævnlige eftersyn, for at sikre at kabelskinnerne og forbindelserne er spændt fast. Er el-skabene udført af plast, bør udskiftning til ikke brandbart materiale indgå i fremtidige investeringer. En brandsikring af el-tavlerne, i form af maksimal afbryder og særligt brandsikringsudstyr, bør overvejes. En metode til at afsløre eventuelle defekter i en el-tavle er termografering. Det anbefales derfor, at termografering indgå i de jævnlige eftersyn af installationerne. Eksempler på termografibilleder. Termografibillede 1 viser løse bespændinger/ forbindelser og termografibillede 2 viser overbelastning af knivsikring. Begge eksempler viser fejl ved en el-tavle og hvis de ikke udbedres straks. Vil det udløse en brand i el-tavlen. Termografibillede 1 Termografibillede 2 Side 8

9 Det kan endvidere anbefales: Ikke at stille emballage, pap, papir og andet op af eltavler. Frihold plads indtil 1 m fra tavler, evt. afskærmet med stolper eller rækværk. Hold så vidt mulig el-tavler ude af væksthusene. Opstil dem i særlige teknikrum. Tilse, at tavler og kasser, samt samledåser og forskruninger, altid er intakte og hele, samt skruet til. Tilse, at el-tavler og samledåser altid er korrekt lukkede. Tildæk ikke el-tavler med gardiner eller plastfolie. I forbindelse med montering af brandalarmeringsanlæg kan der placeres detektorer over de el-tavler, der ikke er placeret i teknikrum med brandalarmeringsanlæg. Det anbefales at detektorerne opsættes i en form for hætte/tag, der dækker hele tavlen med en overlængde op ca. 20 cm i hver ende. Derudover skal hætten/taget gå et stykke ud foran tavlen. Opsæt ikke ladere til el-truck i fugtige områder, i væksthuse, eller på steder, hvor de er eller kan være udsat for vand, slag, skub eller stød. Rengør akkumulator på el-truck, samt dennes polér og polsko. Undgå skarpe kanter i forbindelse med gennemføring af ledninger og kabler. Efterse og vedligehold elmotorer, pumper og øvrige eldrevne ting. Vækstlysanlægget Vækstlysanlægget skal jævnligt efterses. Her undersøges om kabelføringen er i orden og kan klare belastningen. Ligeledes undersøges det, om armaturerne er ophængt korrekt og ikke for tæt på brændbare materialer (gardinanlæggene). En god rengøring og vedligeholdelse af vækstlysanlægget giver ikke alene større sikkerhed for et funktionsdygtigt anlæg, men det giver også højere lysudbytte til gavn for planteproduktionen. Det anbefales at have en plan over hele vækstlysanlægget. Hvornår er det installeret, pærerne skiftet og antallet af brandtimer pr. år. Det anbefales, at installeres en timetæller i hver hus der tælle antallet af brandtimer. En god tommelfingerregel er at udskifte vækstlyspærerne efter ca timer ( lysudbyttet er faldet med over 15% ). En anden regel er, at kondensatorerne i armaturerne skal efterses og eventuelt udskiftes efter ca timer eller ca. 8 år. Overbelast ikke kablerne. Der skal holdes en minimums afstand på 50 cm, mellem vækstlysarmaturer, gardiner uanset type og andre brændbare genstande. Man kan reducere muligheden for at der opstår brand ved at udfærdige en plan for systematisk gennemgang af virksomhedens elektriske installationer. Således at man minimum en gang årligt kommer hele installationen igennem. Side 9

10 En sådan plan kan indeholde følgende punkter: Termografering af hovedtavler, undertavler, styretavler, fordelingskasser, større samledåser. Gennemgå vækstlysarmaturers installation inden ibrugtagning. Gennemgå jævnligt væksthusenes armaturer for defekte glimttænder (starter) og defekte lyskilder. Gennemgang af kabelføringsveje med henblik på rustdannelser og deraf følgende skarpe kanter, der kan beskadige kablernes yderkappe og anden isolering. Tilse, at alle installationskabler er oplagt i kabelføringsveje eller er fastgjort til bygningsdele. Tilse at der ikke er direkte kontakt mellem elektriske installationer (kabler samledåser m.v.) og gødning eller andre kemikalier. 3.0 Nye væksthusanlæg Det må fremover forventes at bygningsreglementets krav om brandforhold i avls- og driftsbygninger, i højere grad vil blive håndhævet, især for driftsbygningsarealet. Hvilket kan betyde krav om selvstændige brandceller til fyrrum, administrationsafsnit, emballagelager osv. Ved etablering af nye væksthusanlæg skal brandsikring planlægges allerede i projekteringsfasen, hvor der især skal fokuseres på: Bebyggelsesplanerne, hvor der tages højde for hensigtsmæssig sektionering af væksthusarealerne og adskillelse mod driftsbygningsarealet, samt planlægning af flugtveje. (Arealstørrelser maksimal 2000 m 2 ) Materialevalg til dækkematerialer, udstyr og installationer, skal der så vidt muligt vælges ikke brændbare materialer. Gardinanlæg skal udføres med brandhæmmede gardinmaterialer. Driftsbygningsarealerne opføres i selvstændige enheder adskilt fra væksthusarealerne med brandsikre vægge. At el-installationerne dimensioneres for en mindre belastning. At el-tavlerne placeres i særlige teknikrum, hvor det er hensigtsmæssigt. At Kabelbroer placeres langt fra brændbare materialer. At der installeres egnet brandsluknings- og brandsikkerhedsudstyr Side 10

11 4.0 Brandsikring Brandsikkerhed, røgalarmer, styring af gardiner og topluft Sæt fokus på det forebyggende arbejde, som kontrol af vækstlys og andre el-installationer. Udbygning med aktive brandsikringsanlæg, eksempelvis automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) baserede på røgdetektering i fyrrum, tavlerum, pakkerum og lignende brandmæssigt afgrænsede rum. Vær opmærksom på, at et aktivt brandsikringsanlæg ikke sikrer mod, at en brand opstår! Men det kan være med til at advare personer om, at der er noget galt! Brandslukningsudstyr Det anbefales, at der installeres vandfyldte slangevindere i bygningerne. Antallet og placeringen skal være således, at disse kan»dække«hele bygningens areal. Ved el-tavleanlæg, edb- og kopirum samt ved ladestationer for el-truck m.v. anbefales opsat 5 kg kulsyreslukkere, Disse er bedst egnet til brande i el-installationer. I fyrrum og lignende rum anbefales opsat 6 kg pulverslukkere. I alle lukkede rum kan der opsættes brandalarmer. Eventuelt udbygget med aktive brandsikringsanlæg, eksempelvis automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) baserede på røgdetektering i fyrrum, tavlerum, pakkerum og lignende brandmæssigt afgrænsede rum. Aktive sikringsanlæg udføres med certificerede komponenter og monteres af certificerede installatører. Sikringsanlæggene skal vedligeholdes med mindst et årlig eftersyn. Brandventilation For at mindske brand- og røgudbredelse fra en brændende bygning skal der generelt i almindelige bygninger over m2 etageareal, udføres brandventilation i form af eksempelvis tagelementer med kort kollapstid og/eller brandventilationslemme. Formålet med brandventilation er at få røg og varme ud af bygningen så hurtigt som muligt, således at den varme røg ikke forårsager antændelse og spredning af branden til en større del af bygningsmassen. På samme måde kan topluften i væksthusarealerne anvendes. Side 11

12 5.0 Generelle tiltag I hverdagen er der mange ting, der kan gøres, både i den almindelige holdning til brandrisiko og ved hjælp af forskellige planer og instrukser. Eventuelt udarbejdelse af en beredskabsplan og samarbejde med brandkyndige. Et minimum bør være et fyraftenseftersyn, der gennemføres umiddelbart efter produktionen er stoppet, og medarbejderne har forladt gartneriet. Hvor væksthusanlægget gennemgås for at se om det der skal være slukket er slukker samt at døre og porte er låst. (Der henvises til brandteknisk vejledning nr. 4 Fyraftenseftersyn, udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut.) Flere gode tiltag: Det anbefales, at der indføres daglige fyraftenseftersyn, hvor det bl.a. kontrolleres, at evt. branddøre er lukkede, el-installationer afbrudt, kaffemaskiner, edb-udstyr, kopimaskiner m.m. er slukket ved stikkontakten. Brændbart materiale og affald fjernes dagligt fra væksthusene m.v. og bringes til aflåste stålcontainere, som er placeret udendørs i sikker afstand fra bygningerne. Sikre flugtveje, og at det opsatte brandmateriel er frit tilgængeligt. Sikre at brandmateriel er fuldt funktionsdueligt, og at dette bliver efterset og kontrol vejet 1 gang årligt. Tobaksrygning foregår på betryggende vis og eventuelt kun på særligt udpegede lokaliteter med sikkerhedsaskebægre og metalspand med låg til tobaksaffald. Personalet gennemgår kursus i elementær brandbekæmpelse. Sikre, personalet er grundigt informeret om brugen og placeringen af det opsatte brandmateriel. Udarbejdelse af en egentlig brand- og evakueringsinstruks. Således alle at personer ved, hvad der skal gøres, hvis skaden sker. Regelsæt omkring varmt arbejde. Forholdsregler ved tagdækningsarbejde og anvendelse af skærende metalværktøj (vinkelsliber m.v.), svejsearbejde, ukrudtsbrændere o.l. (Der henvises til brandteknisk vejledning nr.10, udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.) Side 12

13 5.1 Beredskabsplan Det anbefales at der udarbejdes en beredskabsplan. Plantegning af gartneriet med flugtveje, brandsikringsudstyr m.v. indtegnet. Hvorfor udarbejde en beredskabsplan? For at identificere de situationer, der ikke umiddelbart kan behandles af den normale organisation på gartneriet. For at etablere checklister, der hurtigt og rationelt trods begrænsede ressourcer, kan bringe gartneriet på sporet igen. Kan en beredskabsplan forhindre uheld? Nej, men vi opnår færre uheld og mindre uheld, det giver mindre skader og færre gener og koster mindre. Vi bevarer kunderne og det gode omdømme. Vi beholder/opnår fordelagtige forsikringsbetingelser. Hvad skal der tænkes på i forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan? Bygninger, inventar, produktionsudstyr, hvor er flaskehalsen, lager, indtjening, marked, kapital, debitorer m.m. Hvor kan vi (med få midler) sikre den daglige drift ved hjælp af vedligeholdelse. Hvor er det relevant at bekoste supplerende sikringsforanstaltninger måske i fyrrum uden varme ingen planter. Hvad kan vi bære som egen risiko? Husk at forarbejdet til en beredskabsplan er det vigtigste. Det er her, vi finder de svage punkter, som der skal gøres noget ved. Indhold i beredskabsplanen I det daglige vil ordensinstruks, brand- og evakueringsinstruks og flugtvejsplaner med påtegning af håndslukningsudstyr være første led, som alle ansatte bør kende. Dernæst drifts- og vedligeholdelsesplan for gartneriet, med tjeklister på, hvem der gør hvad og hvornår. Diverse lister over samarbejdsparter. Side 13

14 5.2 Brand- og evakueringsinstruks for gartnerier I tilfælde af brand - eksplosion - ulykke. Alarmér: Ring 112. Oplys følgende til alarmcentralen: Hvad er der sket Hvor mange tilskadekomne Det er sket hos Jeg ringer fra tlf. nr. og jeg hedder Orientér den sikkerhedsansvarlige på tlf. nr. Fra administrationen sendes en person ud for at modtage brandvæsen/ambulance. Red personer i fare og advar andre, der kan komme i fare. (Hvis der findes en form for varslingsanlæg, aktiveres det) I tilfælde af brand: Sluk branden, hvis det vurderes muligt med det tilstede værende håndslukningsmateriel. Forsøg at begrænse brandens udbredelse: I væksthuse trækkes gardiner fra, og topluftvinduerne åbnes hvis muligt. I driftsbygninger begrænses brandens omfang ved at lukke vinduer og døre. Evakuer (ved brand eller anden fare): Forlad bygningen og luk dørene efter dig, men lås ikke. Gå til samlingspunktet på p-plads foran bygningens hovedindgang eller andet sikkert samlingspunkt. (Afd.leder tjek, at alle afdelingens medarbejdere er ude) Side 14

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere