A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER"

Transkript

1 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets ekspedition, tlf ISBN Layout/illustrationer: Mettes Tegnestue/Mette Møller, tlf Prepress/Tryk: Djurs Gruppen, tlf Juli 1998 A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

2 INDLEDNING Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) har udarbejdet denne branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering (APV), som primært henvender sig til virksomheder inden for det grønne område. Men vejledningen kan også anvendes af virksomheder fra andre brancher. Vejledningen er en anvisning på en metode, der på en enkel og overskuelig måde bringer systematik ind i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde under udarbejdelsen af en APV. Til vejledningen hører et EDB-program, der bl. a. indeholder et APV-skema, som virksomhederne kan bruge, hvis de ønsker at indtaste og vedligeholde arbejdspladsvurderingen på EDB. Ikke alle virksomheder benytter sig imidlertid af EDB-løsninger, og for disse virksomheder har BSR 10 udarbejdet et APV skema, der kan rekvireres særskilt. Vejledningen har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet, og er udarbejdet på baggrund af love og bestemmelser, som findes indenfor området. Vejledningen indeholder desuden gode råd fra Branchesikkerhedsrådet. Juli 1998 Svend Erik Jacobsen Formand Ib Skals Jensen Næstformand Skemaet bygger på nøjagtig samme principper som EDB-løsningen, og er således også brugt som et eksempel i denne vejledning på, hvorledes en arbejdspladsvurdering kan se ud. APV-skemaet er indsat som bilag 1 i vejledningen. 3

3 INDHOLD HVAD ER EN APV? En APV er en gennemgang og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder en stillingtagen til hvorledes eventuelle arbejdsmiljøproblemer kan løses. En APV er en metode, der skal bruges for at bringe system i virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Metoden skal give bedre overblik over arbejdsmiljøforholdene Hvis virksomheden ikke selv kan komme igang med at udarbejde en APV, eller man går i stå undervejs i processen har man pligt til at indhente ekstern bistand, f. eks. fra BST. Men det er under alle omstændigheder arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en APV, og eksterne rådgivere kan ikke alene udarbejde virksomhedens APV. Virksomhedens ledelse og medarbejdere skal altid deltage i arbejdet. give bedre mulighed for forebyggelse af arbejdsskader styrke samarbejdet om arbejdsmiljøforholdene mellem ansatte og ledelse HVAD ER EN APV?...5 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV?...6 HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV?...7 SYSTEMATIK...8 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Kolonne A: Gennemgang...9 Kolonne B: Problem...10 Kolonne C: Løsning...11 Kolonne D: Kontrol...12 Skema-eksempel, bilag 1 Områder, bilag 2 Væksthus, blomsterproduktion...13 Væksthus, grøntsagsproduktion Frilandsgartneri HENVISNINGER/OPLYSNINGER...16

4 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV? HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV? Lovgivningen stiller krav om, at en APV skal være SKRIFTLIG Arbejdsgiveren skal således sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering UDARBEJDET MED DELTAGELSE AF VIRK- SOMHEDENS SIKKERHEDSORGANISATION Dokumentation herfor sker ved sikkerhedsorganisationens påtegning på selve APV-skemaet. Hvor der ikke findes en sikkerhedsorganisation, skal medarbejderne på tilsvarende vis inddrages. TILGÆNGELIG Resultatet af den skriftlige arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. AJOURFØRT Endelig stilles der krav om, at en arbejdspladsvurdering skal ajourføres når der sker ændringer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Dog skal en arbejdspladsvurdering ajourføres mindst hvert tredje år. Derudover stilles der en række formelle krav til indholdet af en arbejdspladsvurdering. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: IDENTIFIKATION OG KORTLÆGNING af virksomhedens arbejdsmiljøforhold BESKRIVELSE OG VURDERING af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer PRIORITERING OG OPSTILLING AF HANDLINGSPLAN til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer RETNINGSLINJER FOR OPFØLGNING på handlingsplanen Der stilles derimod ikke krav om, at APV en skal godkendes af Arbejdstilsynet eller andre. METODEFRIHED Virksomhederne har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil anvende ved gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering. Metoden skal blot indeholde de føromtalte krav, der stilles til en APV. Derudover skal alt arbejde omkring udarbejdelsen af en APV ske i samarbejde med de ansatte. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i arbejdet, og hvor en sådan ikke forefindes, skal de ansatte på tilsvarende vis inddrages. Det er arbejdsgiveren, der lægger rammerne for arbejdspladsvurderingen, men det sker i et samarbejde med de ansatte. I den forbindelse kan man overveje følgende gode råd inden processen sættes i gang. Det skal afklares hvordan processen skal gennemføres hvor mange ressourcer skal afsættes hvem skal være nøglepersoner hvem tager sig af de forskellige opgaver hvordan skal medarbejderne involveres hvordan skal medarbejderne informeres Nogle virksomheder vælger at udlevere skemaer til alle ansatte. De ansatte udfylder herefter disse skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen. Andre virksomheder deler ikke skemaer ud, men afholder i stedet personalemøder, hvor virksomhedens arbejdsmiljøforhold gennemgåes. Man kan også kombinere metoderne. Der er f.eks. virksomheder, der udpeger nøglepersoner, som - på baggrund af interviews med nogle eller alle ansatte i virksomheden - udarbejder APV-skemaerne. Det kan f. eks. være en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant, der sammen udfører dette arbejde. Den ene metode er ikke mere rigtig end den anden, og det er op til virksomhederne at afgøre, hvad der fungerer bedst i det konkrete tilfælde. 6 7

5 SYSTEMATIK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Selv om virksomhederne som udgangspunkt har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil bruge ved udarbejdelsen af virksomhedens APV, så er det vigtigt at få systematiseret arbejdet. Systematikken er med til at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene som er et af formålene med at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Det er derfor en god idé at anvende skemaet eller EDB-programmet til dette formål. Ved at benytte sig af disse redskaber sikrer man sig samtidig, at alle formelle krav til den indholdsmæssige del af arbejdspladsvurderingen er overholdt. Både APV-skemaet og EDB-programmet bygger på det princip, at virksomheden inddeles i mindre områder, der er naturligt afgrænsede. Der kan være tale om opdelinger i geografiske, arbejdsmæssige eller organisatoriske områder m.m. Man kan f. eks. adskille virksomhedens administration fra driften/- produktionen, ligesom det også kan være hensigtsmæssigt at opdele driften i flere områder. Hvor mange områder virksomheden bør inddeles i afhænger af, hvor stor virksomheden er, og hvor mange forskellige aktiviteter virksomheden beskæftiger sig med. Man udfylder et APV-skema (eller flere) for alle de områder virksomheden er blevet opdelt i. I dette skema noterer man alle de arbejdsopgaver eller arbejdsprocesser som medarbejderne er beskæftiget med indenfor området. Bygningerne, hvor aktiviteterne foregår skrives også ind i skemaet. På denne måde får virksomheden udarbejdet et materiale, der helt specifikt opregner de fysiske forhold og de aktiviteter, som omfattes af den pågældende virksomhed. Dette materiale danner udgangspunkt for det videre arbejde med arbejdspladsvurderingen. Bilag 2 er et eksempel på, hvordan man har opdelt gartnerivirksomheder i afgrænsede områder inklusive de arbejdsaktiviteter, der kan høre ind under områderne. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således både være flere områder og andre arbejdsopgaver, der skal vurderes. Det afhænger helt af virksomhedens aktiviteter i øvrigt. KOLONNE A: GENNEMGANG Det er hele virksomheden, der skal gennemgåes, når der skal udarbejdes en APV. Både bygninger, arbejdsprocesser og arbejdssteders indretning skal vurderes, eller med andre ord: Der skal ske en identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Under gennemgangen skal man registrere alle de forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. I den forbindelse skal man registrere, om der kan konstateres påvirkninger eller farer i relation til de fysiske forhold ergonomiske forhold psykiske forhold kemiske forhold biologiske forhold ulykkesfarer øvrige forhold Hvad disse forhold nærmere dækker over, kan man læse på bagsiden af APV-skemaet, hvor der er opregnet eksempler på forskellige risici. (Se hertil bilag 1 i denne vejledning.) Skulle det være tilfældet, at der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer overhovedet, vil der kun være afkrydsninger i nejkolonnen. Der vil derfor ikke være behov for at udfylde skemaet yderligere, eller foretage sig mere i denne omgang. 8 9

6 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET KOLONNE B: PROBLEM KOLONNE C: LØSNING BESKRIVELSE Hvis der er registreret arbejdsmiljøproblemer skal der ske en beskrivelse af disse. Korte men præcise beskrivelser er ofte at foretrække frem for lange redegørelser. Dét, der er afgørende er, at beskrivelsen er klar og forståelig, så den kan danne grundlag for en vurdering af arbejdsmiljøproblemet. Skemaet er imidlertid ikke til hinder for, at man udarbejder længere redegørelser for et problem. Hvis man har behov for dette fortsætter man blot videre nedad i skemaet og bruger den plads, der er nødvendig. Det får blot den betydning, at man måske må bruge nogle flere skemaer til arbejdspladsvurderingen. Men i øvrigt er der ingen skema-tvang, så man kan også supplere APV-skemaet med ganske almindeligt skrivepapir. VURDERING Man må vurdere problemernes art, alvor og omfang. Denne vurdering er grundlaget for hvilke løsninger, der senere skal sættes i værk. Ved vurderingen af arbejdsmiljøproblemerne kan man skelne mellem to kategorier af problemer: problemer, der kan løses med det samme problemer, der skal indarbejdes i en handlingsplan, fordi de ikke kan løses umiddelbart Det er kun nødvendigt at udarbejde handlingsplaner for den sidste kategori af problemer. Er der tale om et arbejdsmiljøproblem, der henhører under denne kategori må man gå videre med at udfylde skemaets kolonne C. HANDLINGSPLAN De arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses med det samme skal indarbejdes i en handlingsplan. En handlingsplan er en plan over, hvordan det pågældende arbejdsmiljøproblem bliver løst og hvem der er ansvarlig for, at planen følges. I nogle tilfælde er man nødt til at foretage nærmere undersøgelser af problemerne inden der kan udarbejdes en løsning. Ved vurderingen af hvilke løsninger, der skal vælges, skal følgende forebyggelsesprincipper iagttages: Risici skal forhindres Risici skal bekæmpes ved kilden Arbejdet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt Hensyn til om den tekniske udvikling har muliggjort bedre arbejdsmiljøløsninger Udskifte dét, der er farligt til noget, der er ufarligt eller mindre farligt PRIORITERING I handlingsplanen noteres en dato for, hvornår arbejdsmiljøproblemer skal være løst. Herved opstår den rækkefølge, hvori problemerne skal løses, og samtidig har virksomheden foretaget den prioritering af problemerne, der også stilles krav om ved udarbejdelsen af en APV. I den forbindelse må man være opmærksom på, at nogle problemer er vigtigere at få løst end andre. Hvor lang tid der kan gå inden et problem løses afhænger helt af problemets art, alvor og omfang. Nogle problemer skal løses hurtigt, andre problemer kan og skal måske først løses over en årrække. Men prioriteringen må ske efter følgende principper: hvor stor skade problemerne kan påføre de ansatte hvor stor risiko der er for, at skaden opstår hvor let problemet er at løse Vælge løsninger, der yder kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse Arbejdstagerne skal instrueres hensigtsmæssigt 10 11

7 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET OMRÅDE Bilag 2 KOLONNE D: KONTROL VÆKSTHUS - BLOMSTERPRODUKTION En APV skal indeholde retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen. Herved sikres det, at handlingsplanerne igangsættes og det kontrolleres om de løsninger, der er valgt, virker efter hensigten. Det vil fremgå af kolonne C, hvem der er ansvarlig for, at en løsning iværksættes. I kolonne D er der plads til at notere, hvem der har kontrolleret eller skal kontrollere om en løsning er iværksat, ligesom der også er plads til at notere, hvem der har godkendt, at den pågældende løsning virker. Initialer og dato er nok. Hvis det viser sig, at en løsning ikke virker, må problemet vurderes igen og en ny handlingsplan må udarbejdes. Hvor effektiv en løsning viser sig at være, vil i mange tilfælde først kunne kontrolleres efter et stykke tid, alt afhængigt af hvilket problem, der er tale om. Men der kan også være situationer, hvor effektiviteten kan kontrolleres med det samme. Der er ikke nogen bestemte regler for, hvem der skal kontrollere eller godkende, og det behøver ikke være den samme person/er, der både kontrollerer om planen er sat i værk og om den virker. På de næste sider (bilag 1) er der vist et eksempel på, hvordan en arbejdspladsvurdering kunne se ud for området væksthusgartneri, blomsterproduktion. ARBEJDSPROCESSER anvendelse af biologiske bekæmpelsesmidler anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler bortskaffelse af kemikalierester bortskaffelse af tom emballage brug af pynt emballering af planter knibning potning/plantning BYGNINGER varmeanlæg væksthus (e) ARBEJDSSTEDETS INDRETNING pakkerum væksthus (e) prikling reperation og vedligeholdelse af materiel og maskiner Udlægning af vækstmedie vask af inventar vask af udvendigt/- indvendigt glas 12 13

8 OMRÅDE Bilag 2 OMRÅDE Bilag 2 VÆKSTHUS - GRØNTSAGSPRODUKTION FRILANDSGARTNERI - PLANTESKOLER ARBEJDSPROCESSER BYGNINGER ARBEJDSSTEDETS INDRETNING ARBEJDSPROCESSER BYGNINGER ARBEJDSSTEDETS INDRETNING bortskaffelse af kemikalierester bortskaffelse af tom emballage formering af nye planter høst af grønsager pakning af grønsager planteposning reperation og vedligeholdelse af materiel og maskiner varmeanlæg væksthus (e) pakkerum væksthus (e) beskæring fræsning fældning grubning gødskning harvning opbinding optagning af planter pakning plantning udenomsplads rydning af væksthuse plejning udlægning af vækstmedie skæring af stiklinge vask af inventar sortering af planter vask af udvendigt/- stiklingeformering invendigt glas sygdomsbekæmpelse såning tilberedning af bede tilberedning af containerbede ukrudtsbekæmpelse vanding vedligeholdelse af maskiner 14 15

9 HENVISNINGER/OPLYSNINGER Henvisninger til love, bekendtgørelser, ATanvisninger m.v. Lov om Arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr af 27. december 1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997, og lov nr. 379 af 10. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelse nr af 17. december AT-anvisning nr , august 1994 Arbejdspladsvurdering (vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen). Yderligere information og materiale kan fåes ved henvendelse til konsulenttjenesten i Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget: ARBEJDSGIVERORGANISATION Torsøvej Risskov Tlf.: ARBEJDSTAGERORGANISATION Kampmannsgade 4 postboks København V Tlf.: AT-meddelelse nr , februar Arbejdspladsvurdering. 16

10 ARBEJDSPLADSVURDERING AF SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLD PÅ: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: Arbejdspladsvurderingen udarbejdes med deltagelse af sikkerhedsorganisationen. Hvor en sådan ikke er påkrævet, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages. Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig på virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdspladsvurderingen revideres hver gang der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøforholdene og mindst hvert tredje år. Bilag 1

11 EKSEMPLER FRA EN ARBEJDSPLADSVURDERING FOR ET VÆKSTHUSGARTNERI A: GENNEMGANG Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold for: 1) arbejdsmetoder og arbejdsprocesser 2) bygninger 3) arbejdsstedets indretning Konstateret påvirkninger eller farer (se bagside). ja nej B: PROBLEM Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne d.v.s. problemernes art, alvor og omfang samt årsagerne til problemerne. C: LØSNING Handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart. Det skal fremgå: 1) hvordan problemet skal løses 2) hvornår problemet skal løses 3) hvem der er ansvarlig for gennemførelse og kontrol D: KONTROL Opfølgning og løsningseffektivitet kontrol af: Godkendt af: (navn og dato) (navn og dato) Prikling X Meget ensidigt gentaget arbejde ved pottemaskinen fordi Mål: Overvejer anskaffelse af planterobot, inden 5 år. Potning/plantning X medarbejderne er placeret ved samme arbejdssted/funktion Indtil da: Større jobrotation mellem medarbejdere 6 timer pr. dag nødvendig. Søren og Pia udarbejder arbejdsplan med jobrotation efter 1 times arbejde ved hver arbejds- d. 25/5-98 d. 25/7-98 plads inden d. 25/5-98 Peter Peter OK Ingen handlingsplan Plante-sygdomsforebyggelse X Mulighed for påvirkning ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Arbejdspladsbrugsanvisninger er udarbejdet og ajourført for alle bekæmpelsesmidler (se den blå mappe ved siden af giftskabet) Instruktionerne heri findes tilstrækkelige til forebyggelse af påvirkninger og farer. Risiko for faldulykker grundet algevækst på færdselsarealer Udover rengøringen med sæbevand: Udstrø sand på d. 25/5-98 d. 21/6-98 Væksthus - moderplanter X særlig udsatte steder, Per igangsætter inden d. 18/5-98 Poul Poul OK Emballering af planter X Pakning af planter X

12 HUSKELISTE TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGEN GENERELT Listen indeholder typiske forhold, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger eller farer Fysiske forhold: Ergonomiske forhold: Psykiske forhold: Kemiske forhold: Biologiske forhold: Ulykkesfarer: Øvrige forhold: Angår bl.a arbejdslokalet/arbejdspladsens omgivelser, støj, vibrationer, belysning. F.eks. arbejdspladsens indretning, pladsforhold, inventar/hjælpe-midler, transportforhold, træk, luftfugtighed. Er der egnede og effektive hjælpemidler i tilstrækkeligt omfang? Er der personlige værnemidler til rådighed? Er der forsvarlig mulighed for flugt og redning? Førstehjælpsudstyr? Skiltning med oplysninger af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning? Ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger til bekæmpelsesmidler. Angår bl.a. tungt arbejde, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, fastlåste/ og eller dårlige arbejdsstillinger og arbejdstempo. Angår bl.a. arbejdstid og tilrettelæggelse heraf, tidspres, ensformighed, mgl. indflydelse på eget arbejde, alenearbejde herunder risiko for ulykker, manglende kollegial støtte, manglende informationer, uklar ansvars- og kompetencefordeling, voldsrisiko? Stoffer og materialer samt processer m.v. der udvikler stoffer og materialer. Er der risiko for optagelse af sundhedsskadelige stoffer eller materialer ved indånding, ved hudkontakt eller gennem munden? F.eks. på grund af plantens toksiske eller allergene effekt. Mikroorganismer mv. Er der f.eks. mulighed for at blive udsat for mikroorganismer (bakterier, virus, svampe, parasitter mv.), som kan forårsage infektionssygdomme, allergier, toksiske effekter mv. Angår bl.a. arbejdsmaskiner, håndværktøjer, transportmateriel, kraner, lifte, intern transport og færdsel, håndtering af konstruktioner, emner, materialer mv. Eksplosions- og brandfarer, omgang med dyr, ætsning og forgiftninger. Er der f.eks. uafskærmede dele ved skærende og/eller bearbejdende værktøjer/maskiner? Er der fare for nedstyrtning, sammenskridning eller fald? Er bygninger, herunder tekniske anlæg mv. forsvarligt konstrueret og bliver de holdt ved lige? Er indhegninger, overdækninger eller andre foranstaltninger tilstrækkelige til afværgning af f.eks. nedstyrtende genstande? Er gulve og gulvbelægninger tilpasset det arbejde, der udføres, er evt. niveauforskelle og huller (f.eks. smøregrave) tydelig markeret? Er det sikkert, at den enkelte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde?

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR LANDBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR LANDBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på:

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på: ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds og sundhedsforhold på: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: 1) 2) 3) Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: 4) ArbejdsPladsVurderingen udarbejdes med deltagelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR ANLÆGSGARTNERI

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR ANLÆGSGARTNERI BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere