A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER"

Transkript

1 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets ekspedition, tlf ISBN Layout/illustrationer: Mettes Tegnestue/Mette Møller, tlf Prepress/Tryk: Djurs Gruppen, tlf Juli 1998 A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

2 INDLEDNING Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) har udarbejdet denne branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering (APV), som primært henvender sig til virksomheder inden for det grønne område. Men vejledningen kan også anvendes af virksomheder fra andre brancher. Vejledningen er en anvisning på en metode, der på en enkel og overskuelig måde bringer systematik ind i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde under udarbejdelsen af en APV. Til vejledningen hører et EDB-program, der bl. a. indeholder et APV-skema, som virksomhederne kan bruge, hvis de ønsker at indtaste og vedligeholde arbejdspladsvurderingen på EDB. Ikke alle virksomheder benytter sig imidlertid af EDB-løsninger, og for disse virksomheder har BSR 10 udarbejdet et APV skema, der kan rekvireres særskilt. Vejledningen har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet, og er udarbejdet på baggrund af love og bestemmelser, som findes indenfor området. Vejledningen indeholder desuden gode råd fra Branchesikkerhedsrådet. Juli 1998 Svend Erik Jacobsen Formand Ib Skals Jensen Næstformand Skemaet bygger på nøjagtig samme principper som EDB-løsningen, og er således også brugt som et eksempel i denne vejledning på, hvorledes en arbejdspladsvurdering kan se ud. APV-skemaet er indsat som bilag 1 i vejledningen. 3

3 INDHOLD HVAD ER EN APV? En APV er en gennemgang og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder en stillingtagen til hvorledes eventuelle arbejdsmiljøproblemer kan løses. En APV er en metode, der skal bruges for at bringe system i virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Metoden skal give bedre overblik over arbejdsmiljøforholdene Hvis virksomheden ikke selv kan komme igang med at udarbejde en APV, eller man går i stå undervejs i processen har man pligt til at indhente ekstern bistand, f. eks. fra BST. Men det er under alle omstændigheder arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en APV, og eksterne rådgivere kan ikke alene udarbejde virksomhedens APV. Virksomhedens ledelse og medarbejdere skal altid deltage i arbejdet. give bedre mulighed for forebyggelse af arbejdsskader styrke samarbejdet om arbejdsmiljøforholdene mellem ansatte og ledelse HVAD ER EN APV?...5 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV?...6 HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV?...7 SYSTEMATIK...8 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Kolonne A: Gennemgang...9 Kolonne B: Problem...10 Kolonne C: Løsning...11 Kolonne D: Kontrol...12 Skema-eksempel, bilag 1 Områder, bilag 2 Væksthus, blomsterproduktion...13 Væksthus, grøntsagsproduktion Frilandsgartneri HENVISNINGER/OPLYSNINGER...16

4 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV? HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV? Lovgivningen stiller krav om, at en APV skal være SKRIFTLIG Arbejdsgiveren skal således sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering UDARBEJDET MED DELTAGELSE AF VIRK- SOMHEDENS SIKKERHEDSORGANISATION Dokumentation herfor sker ved sikkerhedsorganisationens påtegning på selve APV-skemaet. Hvor der ikke findes en sikkerhedsorganisation, skal medarbejderne på tilsvarende vis inddrages. TILGÆNGELIG Resultatet af den skriftlige arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. AJOURFØRT Endelig stilles der krav om, at en arbejdspladsvurdering skal ajourføres når der sker ændringer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Dog skal en arbejdspladsvurdering ajourføres mindst hvert tredje år. Derudover stilles der en række formelle krav til indholdet af en arbejdspladsvurdering. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: IDENTIFIKATION OG KORTLÆGNING af virksomhedens arbejdsmiljøforhold BESKRIVELSE OG VURDERING af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer PRIORITERING OG OPSTILLING AF HANDLINGSPLAN til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer RETNINGSLINJER FOR OPFØLGNING på handlingsplanen Der stilles derimod ikke krav om, at APV en skal godkendes af Arbejdstilsynet eller andre. METODEFRIHED Virksomhederne har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil anvende ved gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering. Metoden skal blot indeholde de føromtalte krav, der stilles til en APV. Derudover skal alt arbejde omkring udarbejdelsen af en APV ske i samarbejde med de ansatte. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i arbejdet, og hvor en sådan ikke forefindes, skal de ansatte på tilsvarende vis inddrages. Det er arbejdsgiveren, der lægger rammerne for arbejdspladsvurderingen, men det sker i et samarbejde med de ansatte. I den forbindelse kan man overveje følgende gode råd inden processen sættes i gang. Det skal afklares hvordan processen skal gennemføres hvor mange ressourcer skal afsættes hvem skal være nøglepersoner hvem tager sig af de forskellige opgaver hvordan skal medarbejderne involveres hvordan skal medarbejderne informeres Nogle virksomheder vælger at udlevere skemaer til alle ansatte. De ansatte udfylder herefter disse skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen. Andre virksomheder deler ikke skemaer ud, men afholder i stedet personalemøder, hvor virksomhedens arbejdsmiljøforhold gennemgåes. Man kan også kombinere metoderne. Der er f.eks. virksomheder, der udpeger nøglepersoner, som - på baggrund af interviews med nogle eller alle ansatte i virksomheden - udarbejder APV-skemaerne. Det kan f. eks. være en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant, der sammen udfører dette arbejde. Den ene metode er ikke mere rigtig end den anden, og det er op til virksomhederne at afgøre, hvad der fungerer bedst i det konkrete tilfælde. 6 7

5 SYSTEMATIK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Selv om virksomhederne som udgangspunkt har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil bruge ved udarbejdelsen af virksomhedens APV, så er det vigtigt at få systematiseret arbejdet. Systematikken er med til at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene som er et af formålene med at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Det er derfor en god idé at anvende skemaet eller EDB-programmet til dette formål. Ved at benytte sig af disse redskaber sikrer man sig samtidig, at alle formelle krav til den indholdsmæssige del af arbejdspladsvurderingen er overholdt. Både APV-skemaet og EDB-programmet bygger på det princip, at virksomheden inddeles i mindre områder, der er naturligt afgrænsede. Der kan være tale om opdelinger i geografiske, arbejdsmæssige eller organisatoriske områder m.m. Man kan f. eks. adskille virksomhedens administration fra driften/- produktionen, ligesom det også kan være hensigtsmæssigt at opdele driften i flere områder. Hvor mange områder virksomheden bør inddeles i afhænger af, hvor stor virksomheden er, og hvor mange forskellige aktiviteter virksomheden beskæftiger sig med. Man udfylder et APV-skema (eller flere) for alle de områder virksomheden er blevet opdelt i. I dette skema noterer man alle de arbejdsopgaver eller arbejdsprocesser som medarbejderne er beskæftiget med indenfor området. Bygningerne, hvor aktiviteterne foregår skrives også ind i skemaet. På denne måde får virksomheden udarbejdet et materiale, der helt specifikt opregner de fysiske forhold og de aktiviteter, som omfattes af den pågældende virksomhed. Dette materiale danner udgangspunkt for det videre arbejde med arbejdspladsvurderingen. Bilag 2 er et eksempel på, hvordan man har opdelt gartnerivirksomheder i afgrænsede områder inklusive de arbejdsaktiviteter, der kan høre ind under områderne. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således både være flere områder og andre arbejdsopgaver, der skal vurderes. Det afhænger helt af virksomhedens aktiviteter i øvrigt. KOLONNE A: GENNEMGANG Det er hele virksomheden, der skal gennemgåes, når der skal udarbejdes en APV. Både bygninger, arbejdsprocesser og arbejdssteders indretning skal vurderes, eller med andre ord: Der skal ske en identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Under gennemgangen skal man registrere alle de forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. I den forbindelse skal man registrere, om der kan konstateres påvirkninger eller farer i relation til de fysiske forhold ergonomiske forhold psykiske forhold kemiske forhold biologiske forhold ulykkesfarer øvrige forhold Hvad disse forhold nærmere dækker over, kan man læse på bagsiden af APV-skemaet, hvor der er opregnet eksempler på forskellige risici. (Se hertil bilag 1 i denne vejledning.) Skulle det være tilfældet, at der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer overhovedet, vil der kun være afkrydsninger i nejkolonnen. Der vil derfor ikke være behov for at udfylde skemaet yderligere, eller foretage sig mere i denne omgang. 8 9

6 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET KOLONNE B: PROBLEM KOLONNE C: LØSNING BESKRIVELSE Hvis der er registreret arbejdsmiljøproblemer skal der ske en beskrivelse af disse. Korte men præcise beskrivelser er ofte at foretrække frem for lange redegørelser. Dét, der er afgørende er, at beskrivelsen er klar og forståelig, så den kan danne grundlag for en vurdering af arbejdsmiljøproblemet. Skemaet er imidlertid ikke til hinder for, at man udarbejder længere redegørelser for et problem. Hvis man har behov for dette fortsætter man blot videre nedad i skemaet og bruger den plads, der er nødvendig. Det får blot den betydning, at man måske må bruge nogle flere skemaer til arbejdspladsvurderingen. Men i øvrigt er der ingen skema-tvang, så man kan også supplere APV-skemaet med ganske almindeligt skrivepapir. VURDERING Man må vurdere problemernes art, alvor og omfang. Denne vurdering er grundlaget for hvilke løsninger, der senere skal sættes i værk. Ved vurderingen af arbejdsmiljøproblemerne kan man skelne mellem to kategorier af problemer: problemer, der kan løses med det samme problemer, der skal indarbejdes i en handlingsplan, fordi de ikke kan løses umiddelbart Det er kun nødvendigt at udarbejde handlingsplaner for den sidste kategori af problemer. Er der tale om et arbejdsmiljøproblem, der henhører under denne kategori må man gå videre med at udfylde skemaets kolonne C. HANDLINGSPLAN De arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses med det samme skal indarbejdes i en handlingsplan. En handlingsplan er en plan over, hvordan det pågældende arbejdsmiljøproblem bliver løst og hvem der er ansvarlig for, at planen følges. I nogle tilfælde er man nødt til at foretage nærmere undersøgelser af problemerne inden der kan udarbejdes en løsning. Ved vurderingen af hvilke løsninger, der skal vælges, skal følgende forebyggelsesprincipper iagttages: Risici skal forhindres Risici skal bekæmpes ved kilden Arbejdet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt Hensyn til om den tekniske udvikling har muliggjort bedre arbejdsmiljøløsninger Udskifte dét, der er farligt til noget, der er ufarligt eller mindre farligt PRIORITERING I handlingsplanen noteres en dato for, hvornår arbejdsmiljøproblemer skal være løst. Herved opstår den rækkefølge, hvori problemerne skal løses, og samtidig har virksomheden foretaget den prioritering af problemerne, der også stilles krav om ved udarbejdelsen af en APV. I den forbindelse må man være opmærksom på, at nogle problemer er vigtigere at få løst end andre. Hvor lang tid der kan gå inden et problem løses afhænger helt af problemets art, alvor og omfang. Nogle problemer skal løses hurtigt, andre problemer kan og skal måske først løses over en årrække. Men prioriteringen må ske efter følgende principper: hvor stor skade problemerne kan påføre de ansatte hvor stor risiko der er for, at skaden opstår hvor let problemet er at løse Vælge løsninger, der yder kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse Arbejdstagerne skal instrueres hensigtsmæssigt 10 11

7 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET OMRÅDE Bilag 2 KOLONNE D: KONTROL VÆKSTHUS - BLOMSTERPRODUKTION En APV skal indeholde retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen. Herved sikres det, at handlingsplanerne igangsættes og det kontrolleres om de løsninger, der er valgt, virker efter hensigten. Det vil fremgå af kolonne C, hvem der er ansvarlig for, at en løsning iværksættes. I kolonne D er der plads til at notere, hvem der har kontrolleret eller skal kontrollere om en løsning er iværksat, ligesom der også er plads til at notere, hvem der har godkendt, at den pågældende løsning virker. Initialer og dato er nok. Hvis det viser sig, at en løsning ikke virker, må problemet vurderes igen og en ny handlingsplan må udarbejdes. Hvor effektiv en løsning viser sig at være, vil i mange tilfælde først kunne kontrolleres efter et stykke tid, alt afhængigt af hvilket problem, der er tale om. Men der kan også være situationer, hvor effektiviteten kan kontrolleres med det samme. Der er ikke nogen bestemte regler for, hvem der skal kontrollere eller godkende, og det behøver ikke være den samme person/er, der både kontrollerer om planen er sat i værk og om den virker. På de næste sider (bilag 1) er der vist et eksempel på, hvordan en arbejdspladsvurdering kunne se ud for området væksthusgartneri, blomsterproduktion. ARBEJDSPROCESSER anvendelse af biologiske bekæmpelsesmidler anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler bortskaffelse af kemikalierester bortskaffelse af tom emballage brug af pynt emballering af planter knibning potning/plantning BYGNINGER varmeanlæg væksthus (e) ARBEJDSSTEDETS INDRETNING pakkerum væksthus (e) prikling reperation og vedligeholdelse af materiel og maskiner Udlægning af vækstmedie vask af inventar vask af udvendigt/- indvendigt glas 12 13

8 OMRÅDE Bilag 2 OMRÅDE Bilag 2 VÆKSTHUS - GRØNTSAGSPRODUKTION FRILANDSGARTNERI - PLANTESKOLER ARBEJDSPROCESSER BYGNINGER ARBEJDSSTEDETS INDRETNING ARBEJDSPROCESSER BYGNINGER ARBEJDSSTEDETS INDRETNING bortskaffelse af kemikalierester bortskaffelse af tom emballage formering af nye planter høst af grønsager pakning af grønsager planteposning reperation og vedligeholdelse af materiel og maskiner varmeanlæg væksthus (e) pakkerum væksthus (e) beskæring fræsning fældning grubning gødskning harvning opbinding optagning af planter pakning plantning udenomsplads rydning af væksthuse plejning udlægning af vækstmedie skæring af stiklinge vask af inventar sortering af planter vask af udvendigt/- stiklingeformering invendigt glas sygdomsbekæmpelse såning tilberedning af bede tilberedning af containerbede ukrudtsbekæmpelse vanding vedligeholdelse af maskiner 14 15

9 HENVISNINGER/OPLYSNINGER Henvisninger til love, bekendtgørelser, ATanvisninger m.v. Lov om Arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr af 27. december 1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997, og lov nr. 379 af 10. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelse nr af 17. december AT-anvisning nr , august 1994 Arbejdspladsvurdering (vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen). Yderligere information og materiale kan fåes ved henvendelse til konsulenttjenesten i Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget: ARBEJDSGIVERORGANISATION Torsøvej Risskov Tlf.: ARBEJDSTAGERORGANISATION Kampmannsgade 4 postboks København V Tlf.: AT-meddelelse nr , februar Arbejdspladsvurdering. 16

10 ARBEJDSPLADSVURDERING AF SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLD PÅ: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: Arbejdspladsvurderingen udarbejdes med deltagelse af sikkerhedsorganisationen. Hvor en sådan ikke er påkrævet, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages. Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig på virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdspladsvurderingen revideres hver gang der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøforholdene og mindst hvert tredje år. Bilag 1

11 EKSEMPLER FRA EN ARBEJDSPLADSVURDERING FOR ET VÆKSTHUSGARTNERI A: GENNEMGANG Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold for: 1) arbejdsmetoder og arbejdsprocesser 2) bygninger 3) arbejdsstedets indretning Konstateret påvirkninger eller farer (se bagside). ja nej B: PROBLEM Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne d.v.s. problemernes art, alvor og omfang samt årsagerne til problemerne. C: LØSNING Handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart. Det skal fremgå: 1) hvordan problemet skal løses 2) hvornår problemet skal løses 3) hvem der er ansvarlig for gennemførelse og kontrol D: KONTROL Opfølgning og løsningseffektivitet kontrol af: Godkendt af: (navn og dato) (navn og dato) Prikling X Meget ensidigt gentaget arbejde ved pottemaskinen fordi Mål: Overvejer anskaffelse af planterobot, inden 5 år. Potning/plantning X medarbejderne er placeret ved samme arbejdssted/funktion Indtil da: Større jobrotation mellem medarbejdere 6 timer pr. dag nødvendig. Søren og Pia udarbejder arbejdsplan med jobrotation efter 1 times arbejde ved hver arbejds- d. 25/5-98 d. 25/7-98 plads inden d. 25/5-98 Peter Peter OK Ingen handlingsplan Plante-sygdomsforebyggelse X Mulighed for påvirkning ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Arbejdspladsbrugsanvisninger er udarbejdet og ajourført for alle bekæmpelsesmidler (se den blå mappe ved siden af giftskabet) Instruktionerne heri findes tilstrækkelige til forebyggelse af påvirkninger og farer. Risiko for faldulykker grundet algevækst på færdselsarealer Udover rengøringen med sæbevand: Udstrø sand på d. 25/5-98 d. 21/6-98 Væksthus - moderplanter X særlig udsatte steder, Per igangsætter inden d. 18/5-98 Poul Poul OK Emballering af planter X Pakning af planter X

12 HUSKELISTE TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGEN GENERELT Listen indeholder typiske forhold, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger eller farer Fysiske forhold: Ergonomiske forhold: Psykiske forhold: Kemiske forhold: Biologiske forhold: Ulykkesfarer: Øvrige forhold: Angår bl.a arbejdslokalet/arbejdspladsens omgivelser, støj, vibrationer, belysning. F.eks. arbejdspladsens indretning, pladsforhold, inventar/hjælpe-midler, transportforhold, træk, luftfugtighed. Er der egnede og effektive hjælpemidler i tilstrækkeligt omfang? Er der personlige værnemidler til rådighed? Er der forsvarlig mulighed for flugt og redning? Førstehjælpsudstyr? Skiltning med oplysninger af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning? Ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger til bekæmpelsesmidler. Angår bl.a. tungt arbejde, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, fastlåste/ og eller dårlige arbejdsstillinger og arbejdstempo. Angår bl.a. arbejdstid og tilrettelæggelse heraf, tidspres, ensformighed, mgl. indflydelse på eget arbejde, alenearbejde herunder risiko for ulykker, manglende kollegial støtte, manglende informationer, uklar ansvars- og kompetencefordeling, voldsrisiko? Stoffer og materialer samt processer m.v. der udvikler stoffer og materialer. Er der risiko for optagelse af sundhedsskadelige stoffer eller materialer ved indånding, ved hudkontakt eller gennem munden? F.eks. på grund af plantens toksiske eller allergene effekt. Mikroorganismer mv. Er der f.eks. mulighed for at blive udsat for mikroorganismer (bakterier, virus, svampe, parasitter mv.), som kan forårsage infektionssygdomme, allergier, toksiske effekter mv. Angår bl.a. arbejdsmaskiner, håndværktøjer, transportmateriel, kraner, lifte, intern transport og færdsel, håndtering af konstruktioner, emner, materialer mv. Eksplosions- og brandfarer, omgang med dyr, ætsning og forgiftninger. Er der f.eks. uafskærmede dele ved skærende og/eller bearbejdende værktøjer/maskiner? Er der fare for nedstyrtning, sammenskridning eller fald? Er bygninger, herunder tekniske anlæg mv. forsvarligt konstrueret og bliver de holdt ved lige? Er indhegninger, overdækninger eller andre foranstaltninger tilstrækkelige til afværgning af f.eks. nedstyrtende genstande? Er gulve og gulvbelægninger tilpasset det arbejde, der udføres, er evt. niveauforskelle og huller (f.eks. smøregrave) tydelig markeret? Er det sikkert, at den enkelte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde?

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

For en sikkerheds skyld. Håndbog for sikkerhedsrepræsentanter

For en sikkerheds skyld. Håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld y Håndbog for sikkerhedsrepræsentanter INDHOLD Arbejdsmiljøloven................... side 1 Fordeling af pligterne................ side 2 Sikkerhedsorganisationen............. side

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere