IT-Væksthus A/S. Årsrapport for regnskabsår. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Væksthus A/S. Årsrapport for 2008 4. regnskabsår. CVR-nr. 28 49 69 90. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19."

Transkript

1 IT-Væksthus A/S Årsrapport for regnskabsår CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2009 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet 1 Ledelsens regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 13

3 Oplysninger om selskabet IT-Væksthus A/S Rued Langgaards Vej 7, 5. sal 2300 København S og Administrativ adresse IT-Væksthus A/S Symbion Science Park, Postboks København Ø Bestyrelse Jørgen Bardenfleth, formand Erik Bonnerup, næstformand Ole Lehrmann Madsen Mai Buch Arne Vesterdal Sven Tore Holm Direktion Peter Stilund Torstensen Daglig ledelse Morten Mølgaard Jensen Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen Symbion A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Alexandra Instituttet A/S, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Incuba Science Park A/S, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Aarhus C Revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 1

4 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. marts 2009 Direktionen: Peter Stilund Torstensen Bestyrelsen: Jørgen Bardenfleth Erik Bonnerup Mai Buch formand næstformand Sven Tore Holm Ole Lehrmann Madsen Arne Vesterdal 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i IT-Væksthus A/S Vi har revideret årsrapporten for IT-Væksthus A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 19. marts 2009 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Benny Lynge Sørensen statsautoriseret revisor Michael Beuchert statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Denne årsrapport omfatter kalenderåret Årets resultat efter skat er på -27 t.kr. IT-Væksthuset på 5. salen af IT-Universitetet i Ørestaden hjælper IT-baserede iværksættere, forskere, start-ups og virksomheder med at etablere sig og vokse. Det er et moderne miljø, der stimulerer og inspirerer til idéudveksling, networking, udvikling og forskning på et højt niveau. Via fælles samarbejdsprojekter og aktiviteter skaber IT-Væksthuset vækst og fornyelse på basis af danske forskningsmæssige spidskompetencer på IT-området. IT-Væksthuset drives og ejes af Symbion, Alexandra Instituttet / Innovation Lab Katrinebjerg og Incuba Science Park A/S. IT-Væksthuset støttes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Region Hovedstaden. Aktiviteter i IT-Væksthuset IT-Væksthusets fjerde driftsår har været præget af en vis turbulens som konsekvens af arbejdet med at sikre den fremtidige placering og finansiering af IT-Væksthuset. Efter langvarige drøftelser er det dog ultimo 2008 lykkedes at finde en ny model for selskabets videre drift. I årets løb har endvidere været afholdt en række markante aktiviteter og der har været tilstrømning af nye virksomheder og projekter. ITvæksthuset tilbyder fortsat fire hovedelementer til iværksættere, studerende, forskere og etablerede virksomheder: 1. Et Innovatorium, hvor studerende kan få hjælp til at udvikle bæredygtige forretningsideer. Innovatoriet rummer en række arbejdsstationer med mulighed for at teste ideer. Miljøet anvendes også af eksterne ressourcer, der er tilknyttet virksomhederne i IT-Væksthuset. 2. Et vækstmiljø, hvor der tilbydes lejemål med tilhørende service til start-ups og etablerede virksomheder, der ønsker at være tæt på et attraktivt IT-forsknings- og -uddannelsesmiljø. 3. Matchmaking mellem forskning og erhverv, hvor IT-Væksthuset vil skabe samarbejdsprojekter med både en forskningsdimension og et klart erhvervsmæssigt sigte. 4. Demo- og udstillingsaktiviteter, hvor ny teknologi og spændende forskningsprojekter demonstreres, bl.a. for at skabe international synlighed. I årets løb har der været arbejdet intenst med at sikre miljøets videreførelse og styrke indholdssiden på IT-Væksthuset yderligere. I samarbejde med bl.a. Symbion har IT-Væksthuset udviklet en samlet plan for, hvordan IT-miljøet kan fortsætte efter 2008 samt, hvordan de værdifulde erfaringer fra IT-Væksthuset kan bruges til skabelsen af et langsigtet, ambitiøst og bæredygtigt koncept for et stærkt ITvækstmiljø i Ørestaden. Projektet, som har fået titlen CIBIT, har været under udvikling i ca. 1½ år, og opnåede finansiering fra Region 4

7 Hovedstaden og Vækstfonden medio CIBIT, som har IT-Væksthuset og Symbion A/S som tovholdere, er blevet til i samarbejde med en lang række partnere, herunder Vækstfonden, Københavns Universitet, IT-Universitetet, Scion DTU, Væksthus Hovedstadsregionen, IT- Branchen, ITEK, DR, Connect m.fl. Visionen for denne videreudvikling er at skabe et vækstmiljø, som dokumenteret øger sandsynligheden for at udvikle bæredygtige vækstvirksomheder inden for de IT-områder, der fokuseres på. der bidrager til at forstærke den forskning og udvikling, som foregår på området gennem et aktivt samspil med videninstitutionerne. der aktivt bidrager til at udvikle og anvende teknologier, der forbedrer borgernes hverdagsliv og den offentlige velfærdsservice. som øger IT-klyngens andel af Hovedstadsregionens økonomi og beskæftigelse gennem flere IT-vækstiværksættere. Sideløbende har IT-Væksthuset haft en tæt dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder særligt med Forskningsog Innovationsstyrelsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsen om videreførelse af miljøet. Den dialog resulterede i et fornyet udbud af koncessionen på driften af IT-Væksthuset for perioden et udbud som IT-Væksthuset bød på og vandt ultimo Der er således opnået sikkerhed for, at IT-Væksthuset kan fortsætte arbejdet med at udvikle og supportere innovative udviklingsvirksomheder indenfor IT, medier etc. i yderligere 4 år. Første del af projektet, som er udvikling af et vækstprogram for IKT virksomheder forventes igangsat primo Sideløbende forfølges muligheden for at opføre et selvstændigt domicil i Ørestaden som afløser for IT-Væksthusets lejemål når den offentlige medfinansiering udløber i IT-Væksthuset har i 2008 via Symbion ligeledes deltaget i videreførelsen af et gazelleprogram for vækstvirksomheder. Der er udviklet et målrettet internationaliseringsforløb for de mest lovede vækstvirksomheder i Danmark, blandt andet i samarbejde med Chasm Institute, Kaufmann Foundation og Innovation Center Silicon Valley. GazelleGrowth-programmet tilfører IT-Væksthuset et unikt tilbud til de mest perspektivrige virksomheder på 5te / 5teUnit. Endeligt har IT-Væksthuset i 2008 i samarbejde med Symbion udviklet en model for udvikling af virksomheder i den helt tidlige fase. Dette projekt har fået titlen Accelerace, og har som mål at bistå virksomheder med enten organisk vækst gennem øget salg, accelereret vækst gennem tilførsel af venture kapital eller strategisk vækst gennem samarbejdsaftaler med strategiske partnere. Tabellen nedenfor skitserer indholdet og målgrupperne for de tre vækstprogrammer. 5

8 Program Accelerace CIBIT Accelerator GazelleGrowth Målgruppe Fokus på tidlige projekter og virksomheder, der søger hjælp til vækst. Fokus på tidlige ideer, opfindelser og virksomheder, som har vanskeligt ved at finde finansiering, kunder eller partnere. Fokus på vækstvirksomheder med 3-30 ansatte, med dedikeret ledelsesteam, bevist forretningsmodel og internationalt vækstpotentiale. Horisont Indhold Programmet giver deltagende virksomheder adgang til: 1) World-class business development framework fra top internationale business eksperter. 2) Internationalt netværk til kunder, partnere, mentorer og bestyrelsesmedlemmer 3) Market research træning mhp. at give indsigt I kunder, konkurrenter og markeder 4) Program business konsulenter, der arbejder tæt med entrepreneurerne 5) Netværk og rådgivning gennem CONNECT springboards 6) Adgang til MBA studenter 7) CEO-in-residence som bidrager med strategisk indblik og sparring. Et struktureret forløb bestående af fire elementer: 1) Værdi. Fokus på, hvilken værdi projektet kan skabe for hvilke kunder. 2) Kunder. Udvælgelse af det eller de kundesegmenter, hvor det må forventes, at opfindelsen, teknologien eller produktet kan skabe størst værdi. 3) Go-to-market. Hvordan tages den pågældende opfindelse til markedet, hvad det vil kræve af penge at udvikle produktet færdigt til det pågældende marked, hvilke kompetencer, der skal til for at føre produktet på markedet mv. 4) Opfølgning. Gennemførelse af de planlagte aktiviteter, opnåelse af milepæle etc. Et udviklingsforløb opbygget på baggrund af internationale erfaringer fra virksomheder i vækst med fokus på: 1) At styrke og videreudvikle virksomhedens produkter, ydelser og teknologier og deres internationale positionering. 2) At placere virksomheden præcist i det internationale marked og i de værdikæder, som kendetegner det segment, virksomheden arbejder i. 3) At styrke virksomhedernes forretningsmodeller, go-to-market strategier og internationale salgshåndtering. 4) At udvikle ledelse og organisation samt at reducere risikoen ved at tage springet til at blive en international virksomhed. Partnere Symbion, Scion DTU, Tech Trans Office, Connect IT-Væksthuset, Symbion, Vækstfonden, KU, ITU, Scion DTU, DR, Connect, IT-Branchen, ITEK, Symbion, SEED Capital, Vækstfonden, Incuba Science Park, DTU Symbion Innovation, 1CT, Teknologisk Institut Væksthus Hovedstadsregionen m.fl. Funding Finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Finansieret af Region Hovedstadens Vækstforum samt Vækstfonden Finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen 6

9 Selskabet forventer i 2009 at videreudvikle tilbuddene til virksomheder, der starter i IT-Væksthuset. Ligeledes vil IT-Væksthuset fortsat udbygge samarbejdsrelationerne med relevante parter inden for industrien, universiteterne, forskningsmiljøer og videninstitutioner. Det er endvidere ambitionen, at IT-Væksthuset bliver et internationalt anerkendt vækstmiljø, der samler IT-aktørerne i Hovedstadsregionen samt tværregionalt for at sikre udnyttelse af regionens potentialer til fordel for både erhvervsliv og videninstitutioner. IT-Væksthuset har i 2008 ikke medfinansieret nye samarbejds- eller forskningsprojekter, da det er konstateret at være vanskeligere at etablere end antaget. Bl.a. har virksomhedernes forventninger til støtteomfang og betingelser for opnåelse af støtte vist sig for optimistiske i forhold til de reelle muligheder, ligesom støttestørrelsen tilsyneladende har gjort det mindre interessant for forskningsinstitutionerne at deltage. Det er derfor besluttet, at projektpuljen i stedet anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdet med at videreføre og videreudvikle IT-Væksthuset, jf. ovenfor. I løbet af 2008 har der i IT-Væksthuset været afholdt en række arrangementer med fokus på start af virksomhed, innovation, entrepreneurship, samarbejde mellem erhvervsliv og forskning, kommercialisering mm. Arrangementerne præsenteres og markedsføres via IT-Væksthusets website og Intranet. Som eksempler kan nævnes foredrag fra Mike Walsh (forfatter til Futuretainment og CEO for Tomorrow), Anthony Townsend (Research Director ved Institute For The Future) og Marc Prensky (CEO for Games2Train, forfatter og ophavsmand bag begreberne "Digital Natives & Digital Immigrants). Endvidere er der blevet afholdt workshops for virksomheder, som f.eks. TDC Mobil, Vejdirektoratet, Kulturarvsstyrelsen, TDC TV, Samsung, YouSee og Bankdata. Slutteligt har IT-Væksthuset via Innovation Lab holdt oplæg ved Mobile Monday på ITU omkring Green Technologies. Det estimeres at ca. 500 mennesker har deltaget i ovennævnte arrangementer. IT-Væksthuset har ligeledes i 2008 haft besøg af en lang række udenlandske virksomheder og organisationer. Det drejer sig bl.a. om repræsentationer fra Samsung Mobile Design Team, Sony Asia, Den Japanske ambassade & regering, OSCD i Japan, Institute Without Boundaries, Catalyst Masterfood og mange flere. IT-Væksthusets demolab, som varetages af Alexandra Instituttet, har i 2008 bl.a. spillet en central rolle i YouSee's messe og kongres i Bella Centeret med deltagelse af ca mennesker og har endvidere deltaget aktivt i flere projekter med tilknytning til ITV, som f.eks. Smart Worker projektet initieret af Crossroads Copenhagen samt deltagelse i workshoppen omkring The Future Of Mobile hos Institute For Prospective Technological Studies i Spanien. Endvidere har demolabbet deltaget i et projekt, der varetages af Universitetet i Lund omkring karakteristika ved innovative virksomheder samt deltaget i Add Colours projektet (en urban kunstudstilling), Dansk Industries nye hovedkontor, World EXPO i Shanghai i 2010 samt en Harward Workshop om "open and user innovation". IT-Væksthusets lokaler I løbet af 2008 har IT-Væksthuset som beskrevet arbejdet hårdt på at sikre en stabil, fremtidssikret økonomi. Koncessionsaftalen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Region Hovedstaden samt lejekontrakten med Universitets- og Byggestyrelsen om leje 7

10 af lokalerne udløb begge den 30. juni IT-Væksthuset har derfor i 2008 haft en intensiv dialog med de to koncessionsgivere om en fremtidig model for drift af IT-Væksthuset, som kan sikre den videre udvikling af miljøet. Den aftale faldt på plads ultimo 2008 med en ny koncessionsaftale, som giver IT-Væksthuset retten til at videreføre miljøet i de kommende 4 år. Det har derfor også været muligt at forny lejekontrakten med IT-Universitetet og Universitets- og Bygningsstyrelsen om leje af 5. salen på IT-Universitetet. IT-Væksthuset driver yderligere m 2, som er beliggende på Københavns Universitet Amager på Njalsgade. Lokalerne, som har fået navnet 5teUnit, fungerer som et low cost inkubatormiljø for de helt tidlige virksomheder. Samtidigt har IT-Væksthuset med 5teUnit udvidet sit fokusområde til også at omfatte kreative erhverv, design, spiludvikling etc. I løbet af 2008 har IT-Væksthuset også fået mulighed for videreførelse af disse lokaler, om end det medfører en fysisk relokalisering af faciliteten dog fortsat på Københavns Universitet Amager. Udlejningssituationen har gennem 2008 været præget af stor usikkerhed, bl.a. på grund af den igangværende finanskrise og usikkerheden om mulighed for videreførelse af miljøet. Til trods har IT-Væksthuset formået at bevare en relativ høj rate, og pr. 31. december 2008 er hovedparten af alle kontorlokaler beliggende på IT-Universitetet udlejet. Derimod har IT-Væksthuset måttet imødese et markant fald i udlejningsprocenten på lokalerne beliggende på Københavns Universitet Amager. Virksomhederne i IT-Væksthuset Der bor ved årets udgang i alt 73 virksomheder i IT-Væksthuset. Grafen nedenfor viser fordelingen af antal virksomheder i IT-Væksthuset, herunder udviklingen i antallet over de seneste 4 år: Virksomheder med stort huslejetilskud Virksomheder med lille huslejetilskud Virksomheder uden huslejetilskud Forskningsprojekter Virksomheder på 5teUnit Pr Pr Pr Pr Figuren viser, at IT-Væksthuset har oplevet et skift fra at supportere de helt små nystartede IT-virksomheder for et par år tilbage til et mere balanceret billede ved udgangen af Således betaler alle virksomhederne ved udgangen af 2008 en husleje, som er sammenlignelig med tilsvarende vækstmiljøer og forskerparker i hovedstadsregionen. Som det fremgår af grafen er der imidlertid sket et fald i antallet af 8

11 virksomheder fra 2007 til 2008, hvilket kan henføres til usikkerheden om muligheden for videreførelse af vækstmiljøet og det er særligt 5teunit, som er ramt heraf. IT-Væksthuset har som bekendt med de offentlige midler mulighed for at yde tilskud til huslejen, som ellers ville være prohibitiv for start-ups. Hovedparten af det offentlige tilskud anvendes til huslejereduktion for virksomhederne i IT-Væksthuset. Begivenheder efter statusdagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for IT-Væksthus A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Tilskud indgår i nettoomsætningen sammen med husleje og øvrige indtægter fra driften. Midler fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Region Hovedstaden indtægtsføres i takt med forbruget af de bevilgede tilskud. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter primært markedsførings- og administrationsomkostninger. Afskrivninger De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrap-værdi for virksomheden. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioder, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris, er fastlagt således: Afskrivningsperiode IT-udstyr, software, it-installationer 3 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Indretning af lejede lokaler 2-3 år * * Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets løbetid. 10

13 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Udskudt skat Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Finansielle gældsforpligtelser Ikke rentebærende gæld måles til den nominelle restgæld. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for eventualforpligtelser. 11

14 Resultatopgørelse 1. januar december Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 12

15 Balance pr. 31. december Aktiver Note t.kr. t.kr. Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler It-udstyr, software og it-installationer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 59 Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 0 26 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance pr. 31. december Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kassekredit Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 7 Nærtstående parter 8 14

17 Noter t.kr. t.kr. Note 1. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere 2 2 Note 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler It-udstyr, software og it-installationer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Gevinst/tab ved salg af materielle anlægsaktiver Note 3. Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat til anvendelse i sambeskatning Ændring i afsat udskudt skat pr. 1/ som følge af ændret skattesats 0 62 Ændring i afsat udskudt skat

18 Noter Note 4. Materielle anlægsaktiver Indretning It-udstyr, Andre anlæg af lejede software og driftsmateriel lokaler it-installationer og inventar I alt Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Note 5. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Der er hensat t.kr til imødegåelse af risikoen for tab på tilgodehavender. Note 6. Egenkapital Egenkapitalen er i året påvirket således (t.kr.): Indskudt ved Overført stiftelse pr. jf. resultat- Saldo pr. 1/ disponering 31/ Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

19 Noter Note 7. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser vedrørende lokaler på IT-Universitetet og det gamle KUA i uopsigelighedsperioden udgør kr. 3,44 mio. Serviceaftale med IT-afdelingen i uopsigelighedsperioden udgør t.kr Sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet sikkerhed i selskabets aktiver. Note 8. Nærtstående parter Selskabets nærtstående parter, hvor der sker samhandel, består af følgende selskaber: Symbion A/S (moderselskab), administration og iværksætteraktiviteter Alexandra Instituttet a/s, udstillinger og projekter Al samhandel partnerne imellem sker til markedspriser. 17

20

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere