IT-Væksthus A/S. Årsrapport for regnskabsår. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Væksthus A/S. Årsrapport for 2008 4. regnskabsår. CVR-nr. 28 49 69 90. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19."

Transkript

1 IT-Væksthus A/S Årsrapport for regnskabsår CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2009 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet 1 Ledelsens regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 13

3 Oplysninger om selskabet IT-Væksthus A/S Rued Langgaards Vej 7, 5. sal 2300 København S og Administrativ adresse IT-Væksthus A/S Symbion Science Park, Postboks København Ø Bestyrelse Jørgen Bardenfleth, formand Erik Bonnerup, næstformand Ole Lehrmann Madsen Mai Buch Arne Vesterdal Sven Tore Holm Direktion Peter Stilund Torstensen Daglig ledelse Morten Mølgaard Jensen Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen Symbion A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Alexandra Instituttet A/S, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Incuba Science Park A/S, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Aarhus C Revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 1

4 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. marts 2009 Direktionen: Peter Stilund Torstensen Bestyrelsen: Jørgen Bardenfleth Erik Bonnerup Mai Buch formand næstformand Sven Tore Holm Ole Lehrmann Madsen Arne Vesterdal 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i IT-Væksthus A/S Vi har revideret årsrapporten for IT-Væksthus A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 19. marts 2009 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Benny Lynge Sørensen statsautoriseret revisor Michael Beuchert statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Denne årsrapport omfatter kalenderåret Årets resultat efter skat er på -27 t.kr. IT-Væksthuset på 5. salen af IT-Universitetet i Ørestaden hjælper IT-baserede iværksættere, forskere, start-ups og virksomheder med at etablere sig og vokse. Det er et moderne miljø, der stimulerer og inspirerer til idéudveksling, networking, udvikling og forskning på et højt niveau. Via fælles samarbejdsprojekter og aktiviteter skaber IT-Væksthuset vækst og fornyelse på basis af danske forskningsmæssige spidskompetencer på IT-området. IT-Væksthuset drives og ejes af Symbion, Alexandra Instituttet / Innovation Lab Katrinebjerg og Incuba Science Park A/S. IT-Væksthuset støttes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Region Hovedstaden. Aktiviteter i IT-Væksthuset IT-Væksthusets fjerde driftsår har været præget af en vis turbulens som konsekvens af arbejdet med at sikre den fremtidige placering og finansiering af IT-Væksthuset. Efter langvarige drøftelser er det dog ultimo 2008 lykkedes at finde en ny model for selskabets videre drift. I årets løb har endvidere været afholdt en række markante aktiviteter og der har været tilstrømning af nye virksomheder og projekter. ITvæksthuset tilbyder fortsat fire hovedelementer til iværksættere, studerende, forskere og etablerede virksomheder: 1. Et Innovatorium, hvor studerende kan få hjælp til at udvikle bæredygtige forretningsideer. Innovatoriet rummer en række arbejdsstationer med mulighed for at teste ideer. Miljøet anvendes også af eksterne ressourcer, der er tilknyttet virksomhederne i IT-Væksthuset. 2. Et vækstmiljø, hvor der tilbydes lejemål med tilhørende service til start-ups og etablerede virksomheder, der ønsker at være tæt på et attraktivt IT-forsknings- og -uddannelsesmiljø. 3. Matchmaking mellem forskning og erhverv, hvor IT-Væksthuset vil skabe samarbejdsprojekter med både en forskningsdimension og et klart erhvervsmæssigt sigte. 4. Demo- og udstillingsaktiviteter, hvor ny teknologi og spændende forskningsprojekter demonstreres, bl.a. for at skabe international synlighed. I årets løb har der været arbejdet intenst med at sikre miljøets videreførelse og styrke indholdssiden på IT-Væksthuset yderligere. I samarbejde med bl.a. Symbion har IT-Væksthuset udviklet en samlet plan for, hvordan IT-miljøet kan fortsætte efter 2008 samt, hvordan de værdifulde erfaringer fra IT-Væksthuset kan bruges til skabelsen af et langsigtet, ambitiøst og bæredygtigt koncept for et stærkt ITvækstmiljø i Ørestaden. Projektet, som har fået titlen CIBIT, har været under udvikling i ca. 1½ år, og opnåede finansiering fra Region 4

7 Hovedstaden og Vækstfonden medio CIBIT, som har IT-Væksthuset og Symbion A/S som tovholdere, er blevet til i samarbejde med en lang række partnere, herunder Vækstfonden, Københavns Universitet, IT-Universitetet, Scion DTU, Væksthus Hovedstadsregionen, IT- Branchen, ITEK, DR, Connect m.fl. Visionen for denne videreudvikling er at skabe et vækstmiljø, som dokumenteret øger sandsynligheden for at udvikle bæredygtige vækstvirksomheder inden for de IT-områder, der fokuseres på. der bidrager til at forstærke den forskning og udvikling, som foregår på området gennem et aktivt samspil med videninstitutionerne. der aktivt bidrager til at udvikle og anvende teknologier, der forbedrer borgernes hverdagsliv og den offentlige velfærdsservice. som øger IT-klyngens andel af Hovedstadsregionens økonomi og beskæftigelse gennem flere IT-vækstiværksættere. Sideløbende har IT-Væksthuset haft en tæt dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder særligt med Forskningsog Innovationsstyrelsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsen om videreførelse af miljøet. Den dialog resulterede i et fornyet udbud af koncessionen på driften af IT-Væksthuset for perioden et udbud som IT-Væksthuset bød på og vandt ultimo Der er således opnået sikkerhed for, at IT-Væksthuset kan fortsætte arbejdet med at udvikle og supportere innovative udviklingsvirksomheder indenfor IT, medier etc. i yderligere 4 år. Første del af projektet, som er udvikling af et vækstprogram for IKT virksomheder forventes igangsat primo Sideløbende forfølges muligheden for at opføre et selvstændigt domicil i Ørestaden som afløser for IT-Væksthusets lejemål når den offentlige medfinansiering udløber i IT-Væksthuset har i 2008 via Symbion ligeledes deltaget i videreførelsen af et gazelleprogram for vækstvirksomheder. Der er udviklet et målrettet internationaliseringsforløb for de mest lovede vækstvirksomheder i Danmark, blandt andet i samarbejde med Chasm Institute, Kaufmann Foundation og Innovation Center Silicon Valley. GazelleGrowth-programmet tilfører IT-Væksthuset et unikt tilbud til de mest perspektivrige virksomheder på 5te / 5teUnit. Endeligt har IT-Væksthuset i 2008 i samarbejde med Symbion udviklet en model for udvikling af virksomheder i den helt tidlige fase. Dette projekt har fået titlen Accelerace, og har som mål at bistå virksomheder med enten organisk vækst gennem øget salg, accelereret vækst gennem tilførsel af venture kapital eller strategisk vækst gennem samarbejdsaftaler med strategiske partnere. Tabellen nedenfor skitserer indholdet og målgrupperne for de tre vækstprogrammer. 5

8 Program Accelerace CIBIT Accelerator GazelleGrowth Målgruppe Fokus på tidlige projekter og virksomheder, der søger hjælp til vækst. Fokus på tidlige ideer, opfindelser og virksomheder, som har vanskeligt ved at finde finansiering, kunder eller partnere. Fokus på vækstvirksomheder med 3-30 ansatte, med dedikeret ledelsesteam, bevist forretningsmodel og internationalt vækstpotentiale. Horisont Indhold Programmet giver deltagende virksomheder adgang til: 1) World-class business development framework fra top internationale business eksperter. 2) Internationalt netværk til kunder, partnere, mentorer og bestyrelsesmedlemmer 3) Market research træning mhp. at give indsigt I kunder, konkurrenter og markeder 4) Program business konsulenter, der arbejder tæt med entrepreneurerne 5) Netværk og rådgivning gennem CONNECT springboards 6) Adgang til MBA studenter 7) CEO-in-residence som bidrager med strategisk indblik og sparring. Et struktureret forløb bestående af fire elementer: 1) Værdi. Fokus på, hvilken værdi projektet kan skabe for hvilke kunder. 2) Kunder. Udvælgelse af det eller de kundesegmenter, hvor det må forventes, at opfindelsen, teknologien eller produktet kan skabe størst værdi. 3) Go-to-market. Hvordan tages den pågældende opfindelse til markedet, hvad det vil kræve af penge at udvikle produktet færdigt til det pågældende marked, hvilke kompetencer, der skal til for at føre produktet på markedet mv. 4) Opfølgning. Gennemførelse af de planlagte aktiviteter, opnåelse af milepæle etc. Et udviklingsforløb opbygget på baggrund af internationale erfaringer fra virksomheder i vækst med fokus på: 1) At styrke og videreudvikle virksomhedens produkter, ydelser og teknologier og deres internationale positionering. 2) At placere virksomheden præcist i det internationale marked og i de værdikæder, som kendetegner det segment, virksomheden arbejder i. 3) At styrke virksomhedernes forretningsmodeller, go-to-market strategier og internationale salgshåndtering. 4) At udvikle ledelse og organisation samt at reducere risikoen ved at tage springet til at blive en international virksomhed. Partnere Symbion, Scion DTU, Tech Trans Office, Connect IT-Væksthuset, Symbion, Vækstfonden, KU, ITU, Scion DTU, DR, Connect, IT-Branchen, ITEK, Symbion, SEED Capital, Vækstfonden, Incuba Science Park, DTU Symbion Innovation, 1CT, Teknologisk Institut Væksthus Hovedstadsregionen m.fl. Funding Finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Finansieret af Region Hovedstadens Vækstforum samt Vækstfonden Finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen 6

9 Selskabet forventer i 2009 at videreudvikle tilbuddene til virksomheder, der starter i IT-Væksthuset. Ligeledes vil IT-Væksthuset fortsat udbygge samarbejdsrelationerne med relevante parter inden for industrien, universiteterne, forskningsmiljøer og videninstitutioner. Det er endvidere ambitionen, at IT-Væksthuset bliver et internationalt anerkendt vækstmiljø, der samler IT-aktørerne i Hovedstadsregionen samt tværregionalt for at sikre udnyttelse af regionens potentialer til fordel for både erhvervsliv og videninstitutioner. IT-Væksthuset har i 2008 ikke medfinansieret nye samarbejds- eller forskningsprojekter, da det er konstateret at være vanskeligere at etablere end antaget. Bl.a. har virksomhedernes forventninger til støtteomfang og betingelser for opnåelse af støtte vist sig for optimistiske i forhold til de reelle muligheder, ligesom støttestørrelsen tilsyneladende har gjort det mindre interessant for forskningsinstitutionerne at deltage. Det er derfor besluttet, at projektpuljen i stedet anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdet med at videreføre og videreudvikle IT-Væksthuset, jf. ovenfor. I løbet af 2008 har der i IT-Væksthuset været afholdt en række arrangementer med fokus på start af virksomhed, innovation, entrepreneurship, samarbejde mellem erhvervsliv og forskning, kommercialisering mm. Arrangementerne præsenteres og markedsføres via IT-Væksthusets website og Intranet. Som eksempler kan nævnes foredrag fra Mike Walsh (forfatter til Futuretainment og CEO for Tomorrow), Anthony Townsend (Research Director ved Institute For The Future) og Marc Prensky (CEO for Games2Train, forfatter og ophavsmand bag begreberne "Digital Natives & Digital Immigrants). Endvidere er der blevet afholdt workshops for virksomheder, som f.eks. TDC Mobil, Vejdirektoratet, Kulturarvsstyrelsen, TDC TV, Samsung, YouSee og Bankdata. Slutteligt har IT-Væksthuset via Innovation Lab holdt oplæg ved Mobile Monday på ITU omkring Green Technologies. Det estimeres at ca. 500 mennesker har deltaget i ovennævnte arrangementer. IT-Væksthuset har ligeledes i 2008 haft besøg af en lang række udenlandske virksomheder og organisationer. Det drejer sig bl.a. om repræsentationer fra Samsung Mobile Design Team, Sony Asia, Den Japanske ambassade & regering, OSCD i Japan, Institute Without Boundaries, Catalyst Masterfood og mange flere. IT-Væksthusets demolab, som varetages af Alexandra Instituttet, har i 2008 bl.a. spillet en central rolle i YouSee's messe og kongres i Bella Centeret med deltagelse af ca mennesker og har endvidere deltaget aktivt i flere projekter med tilknytning til ITV, som f.eks. Smart Worker projektet initieret af Crossroads Copenhagen samt deltagelse i workshoppen omkring The Future Of Mobile hos Institute For Prospective Technological Studies i Spanien. Endvidere har demolabbet deltaget i et projekt, der varetages af Universitetet i Lund omkring karakteristika ved innovative virksomheder samt deltaget i Add Colours projektet (en urban kunstudstilling), Dansk Industries nye hovedkontor, World EXPO i Shanghai i 2010 samt en Harward Workshop om "open and user innovation". IT-Væksthusets lokaler I løbet af 2008 har IT-Væksthuset som beskrevet arbejdet hårdt på at sikre en stabil, fremtidssikret økonomi. Koncessionsaftalen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Region Hovedstaden samt lejekontrakten med Universitets- og Byggestyrelsen om leje 7

10 af lokalerne udløb begge den 30. juni IT-Væksthuset har derfor i 2008 haft en intensiv dialog med de to koncessionsgivere om en fremtidig model for drift af IT-Væksthuset, som kan sikre den videre udvikling af miljøet. Den aftale faldt på plads ultimo 2008 med en ny koncessionsaftale, som giver IT-Væksthuset retten til at videreføre miljøet i de kommende 4 år. Det har derfor også været muligt at forny lejekontrakten med IT-Universitetet og Universitets- og Bygningsstyrelsen om leje af 5. salen på IT-Universitetet. IT-Væksthuset driver yderligere m 2, som er beliggende på Københavns Universitet Amager på Njalsgade. Lokalerne, som har fået navnet 5teUnit, fungerer som et low cost inkubatormiljø for de helt tidlige virksomheder. Samtidigt har IT-Væksthuset med 5teUnit udvidet sit fokusområde til også at omfatte kreative erhverv, design, spiludvikling etc. I løbet af 2008 har IT-Væksthuset også fået mulighed for videreførelse af disse lokaler, om end det medfører en fysisk relokalisering af faciliteten dog fortsat på Københavns Universitet Amager. Udlejningssituationen har gennem 2008 været præget af stor usikkerhed, bl.a. på grund af den igangværende finanskrise og usikkerheden om mulighed for videreførelse af miljøet. Til trods har IT-Væksthuset formået at bevare en relativ høj rate, og pr. 31. december 2008 er hovedparten af alle kontorlokaler beliggende på IT-Universitetet udlejet. Derimod har IT-Væksthuset måttet imødese et markant fald i udlejningsprocenten på lokalerne beliggende på Københavns Universitet Amager. Virksomhederne i IT-Væksthuset Der bor ved årets udgang i alt 73 virksomheder i IT-Væksthuset. Grafen nedenfor viser fordelingen af antal virksomheder i IT-Væksthuset, herunder udviklingen i antallet over de seneste 4 år: Virksomheder med stort huslejetilskud Virksomheder med lille huslejetilskud Virksomheder uden huslejetilskud Forskningsprojekter Virksomheder på 5teUnit Pr Pr Pr Pr Figuren viser, at IT-Væksthuset har oplevet et skift fra at supportere de helt små nystartede IT-virksomheder for et par år tilbage til et mere balanceret billede ved udgangen af Således betaler alle virksomhederne ved udgangen af 2008 en husleje, som er sammenlignelig med tilsvarende vækstmiljøer og forskerparker i hovedstadsregionen. Som det fremgår af grafen er der imidlertid sket et fald i antallet af 8

11 virksomheder fra 2007 til 2008, hvilket kan henføres til usikkerheden om muligheden for videreførelse af vækstmiljøet og det er særligt 5teunit, som er ramt heraf. IT-Væksthuset har som bekendt med de offentlige midler mulighed for at yde tilskud til huslejen, som ellers ville være prohibitiv for start-ups. Hovedparten af det offentlige tilskud anvendes til huslejereduktion for virksomhederne i IT-Væksthuset. Begivenheder efter statusdagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for IT-Væksthus A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Tilskud indgår i nettoomsætningen sammen med husleje og øvrige indtægter fra driften. Midler fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Region Hovedstaden indtægtsføres i takt med forbruget af de bevilgede tilskud. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter primært markedsførings- og administrationsomkostninger. Afskrivninger De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrap-værdi for virksomheden. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioder, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris, er fastlagt således: Afskrivningsperiode IT-udstyr, software, it-installationer 3 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Indretning af lejede lokaler 2-3 år * * Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets løbetid. 10

13 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Udskudt skat Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Finansielle gældsforpligtelser Ikke rentebærende gæld måles til den nominelle restgæld. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for eventualforpligtelser. 11

14 Resultatopgørelse 1. januar december Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 12

15 Balance pr. 31. december Aktiver Note t.kr. t.kr. Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler It-udstyr, software og it-installationer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 59 Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 0 26 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance pr. 31. december Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kassekredit Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 7 Nærtstående parter 8 14

17 Noter t.kr. t.kr. Note 1. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere 2 2 Note 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler It-udstyr, software og it-installationer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Gevinst/tab ved salg af materielle anlægsaktiver Note 3. Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat til anvendelse i sambeskatning Ændring i afsat udskudt skat pr. 1/ som følge af ændret skattesats 0 62 Ændring i afsat udskudt skat

18 Noter Note 4. Materielle anlægsaktiver Indretning It-udstyr, Andre anlæg af lejede software og driftsmateriel lokaler it-installationer og inventar I alt Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Note 5. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Der er hensat t.kr til imødegåelse af risikoen for tab på tilgodehavender. Note 6. Egenkapital Egenkapitalen er i året påvirket således (t.kr.): Indskudt ved Overført stiftelse pr. jf. resultat- Saldo pr. 1/ disponering 31/ Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

19 Noter Note 7. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser vedrørende lokaler på IT-Universitetet og det gamle KUA i uopsigelighedsperioden udgør kr. 3,44 mio. Serviceaftale med IT-afdelingen i uopsigelighedsperioden udgør t.kr Sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet sikkerhed i selskabets aktiver. Note 8. Nærtstående parter Selskabets nærtstående parter, hvor der sker samhandel, består af følgende selskaber: Symbion A/S (moderselskab), administration og iværksætteraktiviteter Alexandra Instituttet a/s, udstillinger og projekter Al samhandel partnerne imellem sker til markedspriser. 17

20

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Medicon Valley Alliance f.m.b.a.

Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Arne Jacobsens Allé 15, 2. sal, 2300 København S CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Medicon Valley Alliance F.m.b.a.

Medicon Valley Alliance F.m.b.a. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telefon 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 Medicon Valley Alliance F.m.b.a. CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 13. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2012. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 13. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2012 Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44 13. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere