Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen 1"

Transkript

1 Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi v. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg

2 Indhold 1. Introduktion Anvendt empiri Muligheder for at indsamle data via Internettet Hvad er fordele og ulemper ved at anvende denne form for indsamling? Det praktiske og økonomiske aspekt Er det let at foretage undersøgelser via internettet? Er det nu så hurtigt at foretage undersøgelser via internettet? Er det billigt at foretage undersøgelser via internettet? Fejlkilder i spørgeundersøgelser via internettet Fejlkilder i forarbejde og dataopsamling Fejl i forbindelse med stikprøveudvælgelsen Non-response Reponse error Konklusion...21 Referencer...23 Bilag

3 1. Introduktion Kvantitative spørgeundersøgelser rettet mod forbrugerne anvendes ofte i forbindelse med forskning i forbrugeradfærd og markedsundersøgelser i kommercielt øjemed. Traditionelt har disse spørgeundersøgelser været gennemført enten postalt ved hjælp af selvudfyldte skemaer, telefonisk, eller ved et face-to-face interview. Svarene blev indtil omkring 1990 som regel registreret på papir for senere manuelt blive at overført til computer med henblik på indlæsning i en eller anden form for databehandlingsprogram. I starten af 1990 erne blev en del af denne indtastning afløst af indscanning af udfyldte papirskemaer samt direkte indtastning af svarene enten af (telefon)intervieweren (Computer Assisted Telephone Interviewing samt Computer Assisted Personal Interviewing) eller muligvis af respondenten selv, såfremt der var tale om et face-to-face interview. At intervieweren skulle deltage i eller være til stede under indtastning af svarene skyldtes, at overførslen af svaret mellem respondenten og intervieweren som regel ikke var helt ukompliceret at foretage, hvorfor det var nødvendigt, at respondenten kunne indtaste svaret i en computer, hvorfra andre senere kunne flytte svaret til det, der skulle blive det endelige datasæt. Desuden var det tilgængelige software ofte ikke særligt brugervenligt, ligesom respondenterne ofte havde behov for assistance i forbindelse med anvendelse af computere i al almindelighed og indtastningen i særdeleshed, fordi de ikke kunne forventes at have stor erfaring med anvendelse af EDB. Med den mere almindelige udbredelse af computere og adgang til internettet samt en stærkt forbedret brugervenlighed i software, ikke mindst i form at grafiske brugergrænseflader, er der opstået nye muligheder for at indsamle data. Dette skyldes to forhold: For det første er respondenten i stand til at håndtere det nødvendige software på egen hånd. Det vil sige, at respondenten kan udfylde skemaet uafhængigt af interviewerens tilstedeværelse. For det andet kan respondenten via internettet eller en anden form for dataoverførsel få adgang til spørgeskemaet og afgive sine svar fra sin egen computer til forskerens computer. Det betyder, at det er muligt at gennemføre en helt automatiseret spørgeundersøgelse også med almindelige mennesker, hvor både skema og svar er virtuelle og mere eller mindre automatisk udveksles mellem respondent og den, der gennemfører undersøgelsen, via internettet. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

4 En sådan let adgang til informationsudveksling lyder umiddelbart tillokkende og giver varsler om at andre former for dataindsamling i kvantitativt baserede undersøgelser vil være historie om kort tid. Men mon ikke, der også vil vise sig at være problemer med denne form for dataindsamling, hvis man vælger at kigge lidt nærmere på den? Såfremt dette er tilfældet vil det, som altid være en afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for dataindsamling, der vil være afgørende for, hvilken form for indsamling, der vælges, ligesom det formentlig stadig vil være nødvendigt at være opmærksom på de problemer, der kan være forbundet med den valgte indsamlingsmetode og bedst muligt gardere sig mod disse problemer i sit research design. Der fokuseres særligt på postalt udsendte skemaer i sammenligningen, idet dette er den form for kontakt, der er den mest umiddelbare konkurrent til skemaer publiceret via internettet, fordi det er denne metode, der typisk anvendes ved større undersøgelser, der skal dække en geografisk spredt population. Hvis populationen ikke er geografisk spredt og/eller repræsentativitet ikke anses for at være vigtigt, er for eksempel mall-intercept eller husstandsomdelte skemaer naturligvis også mulige alternativer som metode til distribution og indsamling af spørgeskemaerne, fordi de er forholdsvis hurtige og billige at gennemføre i forhold til en postudsendt undersøgelse. Papiret her indledes med en kort gennemgang af de forskellige muligheder, der eksisterer for at gennemføre en spørgeundersøgelse via internettet. Herefter vil der være en gennemgang af fordele og ulemper ved at anvende de nye muligheder generelt og herefter i forhold til minimering af fejl i undersøgelsesresultatet. Til slut konkluderes på, om, og i givet fald under hvilke forudsætninger, denne form for dataindsamling er at foretrække frem for de hidtil anvendte teknikker til indsamling af data hvor respondenten selv udfylder skemaet. I bilag findes herudover en kort vejledning i at fremstille et spørgeskema og foretage dataindsamling via internettet ved anvendelse af HTML samt en liste over retningslinier for gennemførelse af spørgeundersøgelser via internettet. 1.1 Anvendt empiri I papiret anvendes, udover andres publicerede resultater, også resultater fra en undersøgelse, forfatteren har gennemført i anden forbindelse. Der er således ikke tale om en decideret undersøgelse af internettets anvendelighed i forbindelse med spørgeundersøgelser og derfor er Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

5 der heller ikke nogen eksperimentplan med kontrolgrupper og så videre. Ikke desto mindre anses resultaterne med hensyn til for eksempel svartider og så videre for at være anvendelige som kontrol af de i øvrigt amerikanske undersøgelser gyldighed under danske forhold. Undersøgelsen blev gennemført i april/maj/juni måned Den blev gennemført som en kombination af en indledende screening pr. telefon af 1673 respondenter. Disse var udvalgt tilfældigt ved hjælp af en tillempet two-stage klyngeudvælgelse. Det lykkedes at træffe 1325 respondenter hjemme efter mindst 3 forsøg pr. telefonnummer. Af disse 1325 havde 688 adgang til internettet 2 og 407 indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Samtidig med at indvilge i at deltage indvilgede respondenten også i at opgive sin adresse. Umiddelbart herefter blev der sendt en mail med et link til at spørgeskema udarbejdet i HTML. Spørgeskemaet indeholdt 82 spørgsmål fordelt på 8 sektioner. Det er dog kun på de 54 spørgsmål, det er muligt at registrere, om respondenten har svaret, idet nogle spørgsmål ikke gjaldt alle respondenter. I den første periode blev svaret sendt retur via respondentens mailsystem, men da dette gav en del problemer, blev svaret senere returneret via internettet men stadig i en . Det lykkedes at sende til 402 ud af de 407, der indvilgede. For de sidste 5 lykkedes det aldrig, trods genopkald og konfirmation af adressen, at sende til vedkommende. I nogle tilfælde skyldes det formentlig, at postboksen var fuld, selv om respondenten ikke mente, at dette kunne være tilfældet. Hvis der ikke var modtaget svar efter 2 uger, blev 1. rykker sendt ud og efter ca. endnu 14 dage blev 3. rykker sendt ud. 2. rykker var stadig med et link til skemaet, mens 3. rykker indeholdt spørgeskemaet i den fremsendte i håb om at dette ville få respondenten til at svare. Tal fra undersøgelsen findes i bilag C. 2. Muligheder for at indsamle data via Internettet. Der findes en række muligheder for dataindsamling på Internettet. Overordnet kan disse opdeles i observation (af click-stream data fx), eksperimenter og spørgeundersøgelser. Data kan hentes på websider i al almindelighed, på virksomheders websider og direkte hos brugerne (Furrer 2001). Eftersom denne afløsningsopgave omhandler spørgeundersøgelser hvor re- 2 Adgang til internettet er her tolket som en adgang, der må anvendes, også til privat brug. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

6 spondenten selv udfylder skemaet, er det denne type dataindsamling, der behandles i det følgende. Som i andre kvantitative undersøgelser skal respondenterne også i undersøgelser, der gennemføres ved hjælp af internettet, alle stilles de samme spørgsmål på den samme måde. Til det formål skal der fremstilles et spørgeskema, der kan publiceres i elektronisk form og som kan opfange og returnere respondentens svar. Elektroniske spørgeskemaer kan udarbejdes i HTML eller lignende eller ved hjælp af specialsoftware. Problemet med megen af denne software er, at den for mange er prohibitivt dyr at anvende. Særligt problematisk er det at finde billig software, der også kan modtage data. Det er muligt at finde software til fremstilling af spørgeskemaer, der er gratis (for eksempel på men når der læses lidt nærmere i vejledningen fremgår det, i alle de tilfælde, undertegnede har undersøgt, at der skal betales for at modtage data ved hjælp af det fremstillede spørgeskema, enten i form af en licens til software til at modtage data på serveren eller i form af betaling for at lagre data på en værtscomputer. I nogle tilfælde er det dog muligt at modtage enten et begrænset antal svar, anvende et begrænset antal variable eller få sine data lagret en kort tid uden at betale for det. På grund af ovennævnte problemer er det derfor en overvejelse værd at selv at fremstille sit spørgeskema ved hjælp af HTML. ADOBE ACROBAT, som er ret udbredt, kan også anvendes til at fremstille spørgeskemaer til publicering på internettet, men en afprøvning af programmet viser, at det er forholdsvist tungt at sætte sig ind i. Herudover kræver anvendelse af programmet, at respondenten er i besiddelse af en Acrobat Reader for at kunne læse skemaet, og dette kan ikke forventes at være tilfældet for en almindelig respondent. Et alternativ til selv at fremstille skemaet og indsamle data er naturligvis at købe ydelsen hos et firma som har den nødvendige software. Dette har også hidtil været ganske omkostningsfyldt, men med den stigende konkurrence på området er prisniveauet faldende. Et eksempel på et firma i den billigere ende er Letbot (www.letbot.dk). Her angives en undersøgelse med under respondenter at kunne gennemføres for omkring kroner afhængigt af antal spørgsmål. For vejledning i fremstilling af spørgeskema, se i øvrigt bilag A. Det færdige spørgeskema kan udfyldes direkte på den computer, det ligger på (som i CAPI). Anvendes internettet til offentliggørelse af skemaet kan dette ske direkte i en (kræver Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

7 at respondentens system kan læse HTML), kan være vedhæftet en eller være et link til en web-site i en (Bradley, 1999). Svaret kan sendes tilbage elektronisk via internettet eller i en og svaret kan blive modtaget direkte i en mail, som en vedhæftet fil eller blive skrevet direkte ned i en database på modtagerens server. De forskellige metoder stiller forskellige krav til respondenten og har derfor hver for sig fordele og ulemper. Dette er emnet for det følgende afsnit. 3. Hvad er fordele og ulemper ved at anvende denne form for indsamling? Ved en vurdering af, om det er mere hensigtsmæssigt at anvende internettet til dataindsamling er der to hovedområder, der må inddrages. Det ene er det praktiske arbejde og de økonomiske omkostninger, der er i forbindelse med at gennemføre en undersøgelse og det andet element er en vurdering af, om undersøgelsens resultater bliver mere eller mindre retvisende ved anvendelse af denne form for indsamling. Ofte vil det være nødvendigt med et trade-off mellem det ene og det andet aspekt og gennemgangen her nedenfor søger at kaste lys over hvilke elementer, der bør inddrages i denne afvejning. 3.1 Det praktiske og økonomiske aspekt I forbindelse med surveys er det naturligvis en fordel, hvis det er muligt at automatisere indsamlingsprocessen, da denne normalt optager mange ressourcer såvel i form af penge som i form af tid. Det fremføres ofte som argument til fordel for at foretage undersøgelser via Internettet, at det er nemt, hurtigt og billigt. Disse påstande vil blive undersøgt nærmere i det følgende Er det let at foretage undersøgelser via internettet? Er det nemt at foretage undersøgelser via Internettet? Hertil kan der svares både ja og nej. Det er let at sende s ud til mange og man slipper for tastearbejdet i forhold til de traditionelle undersøgelsesformer, men der er også forhold, der besværliggør arbejdet her som andre steder. For det første er det nødvendigt at udarbejde et indsamlingsinstrument: Et spørgeskema. Det er ikke en uoverstigelig opgave at lære at fremstille et sådant spørgeskema, men det er mere krævende, især for den utrænede, end det er at fremstille et spørgeskema, der skal publiceres på papir. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

8 For det andet skal respondenterne kontaktes, enten via internettet alene eller via en kombination af internet og en af de traditionelle metoder. Dette vil blive diskuteret nærmere under afsnittet om fejlkilden non-response. Kontakten via internettet kan ske hurtigt og let enten via en hjemmeside eller en til respondenten. Kontaktes respondenterne via er det nødvendigt at sikre sig, at respondenten kun kan se sin egen adresse og ikke adresser på alle andre, der er sendt til. Dette er det muligt at undgå, for eksempel ved at anvende blind copy faciliteten, som findes i de fleste mailprogrammer. For det tredje skal respondenten svare. Det er som hovedregel rigtigt, at det er langt lettere at svare via internettet end via almindelig post. Men det er ikke lettere at svare via internettet end via for eksempel en telefon. Det kan vel endda med nogen ret hævdes, at det for mange mennesker er mere fremmed at svare via internettet end via de gammeldags metoder. Og på grund af problemer med kommunikationen mellem de forskellige former for software går det at svare heller ikke altid helt smertefrit. Som eksempel på dette kan nævnes en undersøgelse undertegnede foretog i april/maj/juni 2002, hvor hele 11% (34 ud af 301) af svarene ikke kunne bruges enten fordi respondenten ikke kunne afsende svaret eller fordi det modtagne svar var tomt. Det er muligt (næsten helt) at undgå disse problemer, men igen: Det kræver, at undersøgeren har den fornødne kunnen på området. Problemet er i øvrigt behandlet i bilag A. For det fjerde skal svarene modtages og indarbejdes i relevant analysesoftware. Det er naturligvis lettere at modtage svaret elektronisk end selv at skulle taste data ind. Men ofte modtages svarene i form af s eller vedhæftede filer og arbejdet med at samarbejde disse og efterfølgende indlæse dem er formentlig ikke mindre end arbejdet med løbende at indtaste data i forbindelse med edb-understøttet telefon- eller personligt interview. Og det er bestemt ikke lettere end arbejdet med at scanne svarene fra spørgeskemaer ind i et softwareprogram. Det sidste gælder selvfølgelig kun, såfremt undersøgeren er i besiddelse af det krævede hardog software i form af scanner og indlæsningsprogram. Rigtig let bliver det først at foretage modtagelse og indarbejdelse i analysesoftware, såfremt data modtages direkte ned i en database. Dette kræver imidlertid, at modtagerserveren er sat rigtigt op til dette og det kræver igen viden ud over hvad mange er i besiddelse af og derfor medvirken og velvilje fra EDBafdelingen hvis man har adgang til sådan en. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

9 Til slut er der opfølgning på undersøgelsen. Denne består især af at svare på spørgsmål og kommentarer fra respondenterne. Igen må man sige, at adgangen hertil er enkel, idet dette kan foregå via . Men det bør tilføjes, at det ikke er meget lettere end det, der kan foregår pr. telefon. Især ikke, når kommunikationen er om opklarende spørgsmål. Såfremt der er tale om kommunikation med mere substans er det klart en fordel, at der ved anvendelse af findes skriftlig dokumentation ligesom det er muligt at styre hvem, der svarer på hvad. Det betyder, at lederen af undersøgelsen har mulighed for selv at svare på de spørgsmål, som han finder kræver, at han selv svarer. Det kræver formentlig også mindre overvindelse for respondenten at sende en med et opklarende spørgsmål eller en kommentar, end det gør at ringe op til den, der står for undersøgelsen, og spørge. Alt i alt må det siges, at det at foretage en spørgeundersøgelse via internettet ikke altid er lettere end at foretage spørgeundersøgelsen ad de traditionelle kanaler. Om det er lettere afhænger af, hvorledes det vælges at gennemføre undersøgelsen men mest af, om den type undersøgelser gennemføres ofte, idet det så er muligt at opbygge en vis rutine, hvilket er den væsentligste forudsætning for, at det er lettere at gennemføre denne type undersøgelse end de traditionelle Er det nu så hurtigt at foretage undersøgelser via internettet? Et andet argument, der ofte fremhæves som en god grund til at vælge at gennemføre sin undersøgelse via internettet er, at det er langt hurtigere end at gennemføre undersøgelser postalt eller via telefax. I tabel 1 er vist resultater fra flere forskellige undersøgelser af denne påstand. Tabellen viser, at internettet virkelig er et hurtigt medium til at foretage spørgeundersøgelser, idet svartiden gennemsnitligt er kortere end hvad der er gældende for postale undersøgelser. (Dog ikke hurtigere end undersøgelser pr. telefax). Det ses af tabellen, at responstiden for on-line surveys er fundet til at være omkring 3 dage for halvdelen af svarene (Coupier et al. 2001). Lignende resultater blev fundet af Tse (1998) og Dommemeyer og Moriarty (2000). Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

10 Svartid internet Svartid, post Svartid, telefax Coupier et al (2001) 50% af svarene indenfor 3 dage (Cobanoglu, 2001) 5,97 dage 16,46 dage 4 dage med link til skema (dage i gns.) (Schillewaerdt et al. 1998), Annonce i blad m. link posting i nyhedsgrupper hyperlink fra andre websider 50 % indenfor 16 dage 50% indenfor 3 dage, 79 % indenfor 1 uge % indenfor 1 dag med link Dommemeyer and Moriarty, (2000) Mellem 2,5 og 8 dage i gennemsnit Typisk omkring 12 dage i gennemsnit 8.8 dage i gennemsnit Svartiden, denne undersøgelse 13, 98 dage i gennemsnit. 2,54 til 3,52 dage i gennemsnit efter udsendelse af mail/rykker 28,33 % af svarene inden for 3 dage (52,5-58 % af svarene efter udsendelse af rykker, excl. den 3.) 43 % af svarene indenfor 1 uge (77-87 % efter udsendendelse af rykker) Tabel 1: Svartider ved postale spørgeundersøgelser Svartiden i den forhåndenværende undersøgelse er dog på 13,98 dage i gennemsnit, hvilket er noget højere end de øvrige rapporterede svartider. Den høje gennemsnitlige svartid hænger blandt andet sammen med, at rykkerproceduren indebar 3 rykkere med 14 dages mellemrum. En mere korrekt værdi er formentlig svartiden for dem, der svarede uden rykker, idet der ikke for nogen af de opgivne undersøgelser er angivet noget om rykkerprocedure. Svartiden for den nævnte gruppe var gennemsnitligt på 3,52 dage med 55,17 % af svarene indenfor 3 dage og 83,77% af svarene indenfor en uge. Det kan i øvrigt diskuteres, om det gennemsnitlige antal data til svar er et rigtigt mål, når det skal vurderes, om det er hurtigt at foretage undersøgelser via internettet. Årsagen til dette er primært, at fordelingen i svartiderne er meget skæv. Betragtes tabel 1 igen, ses det, at det er meget almindeligt, at mediansvartiden ligger omkring 3 dage. og 75 % fraktilen nås før den Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

11 første uge efter udsendelse (eller tid, fra en rykker er sendt ud) er omme. Dette betyder, at internettet, set ud fra dette perspektiv, faktisk er et hurtigt medium, idet det kun er vedholdenhed i forhold til at rykke for svar for at øge svarprocenten, der giver den øgede gennemsnitlige svartid. Samtidigt skal det nævnes, at også rykkerproceduren bliver væsentligt hurtigere at gennemføre, idet der kan gå kortere imellem rykkerne, og det er langt lettere at sende disse ud end ved gennemførelse af en traditionel postal undersøgelse. Konklusionen må være, at internettet klart vinder over postudsendte spørgeskemaer for så vidt angår den hastighed hvormed svarene modtages og dermed også den hastighed hvormed undersøgelsen inklusive rykkerprocedurer kan gennemføres Er det billigt at foretage undersøgelser via internettet? Hvorvidt det er billigt at foretage undersøgelser via internettet kommer i høj grad an på hvem der foretager undersøgelsen og hvem man spørger undersøger eller respondent. En beregning (Cobanoglu, 2001) viste, at det i gennemsnit kostede 1,07 $ pr. respondent (ikke svar) at gennemføre en webbaseret undersøgelse med 100 respondenter mod 1,19 $ for en faxudsendt undersøgelse og 2,60 $ for en traditionel postudsendt undersøgelse. Denne beregning er dog problematisk, idet der ikke er inddraget udgifter til forarbejde og indtastning af svar. Disse omkostninger kan være betydelige og derfor er det nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at overveje, hvad der bedst kan betale sig. Nedenfor fremhæves nogle elementer, der kan bør inddrages i en sådan overvejelse. Såfremt den, der foretager undersøgelsen er i besiddelse af den nødvendige software i forvejen, betaler efter flat-rate, selv har mulighed for at modtage svar og tid ikke er en knap faktor, der skal betales for, er det alt andet lige ganske billigt at foretage en undersøgelse via internettet, idet der i denne form for undersøgelser ikke skal bruges hverken porto, papir eller interviewer-tid, men til gengæld tid til ekstra grundigt forarbejde, software og opkobling til internettet. Såfremt alle disse ting skal betales, kan det meget vel blive en dyr affære selv at foretage en undersøgelse via internettet, blandt andet fordi den nødvendige software kan være dyr ( kroner for en et-årig licens til det nødvendige software er ikke usædvanligt, men som omtalt senere, findes der langt billigere alternativer), ligesom de mandetimer, der skal anvendes på projektet også vil være af en anseligt antal såfremt undersøgeren er utrænet i at gennemføre denne form for undersøgelse. At teste spørgeskemaet på internettet, modtage data og kommunikere med respondenter via kræver også en vis tid på internettet, hvorfor det Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

12 ikke er gratis at foretage undersøgelser på denne måde, såfremt man ikke er koblet op med flat-rate betaling. For respondenten er det heller ikke uden omkostninger at deltage i undersøgelsen, idet det i det mindste kræver, at spørgeskemaet åbnes on-line samt at svaret sendes retur. Dette behøver dog ikke medføre væsentlige omkostninger for respondenten, idet et HTML-spørgeskema, selv med mange spørgsmål kan åbnes på omkring 30 sekunder og svaret sendes retur på under 1 sekund via et almindeligt telefonmodem. Hvis der anvendes et skema, hvor respondenten er nødt til at være on-line hele tiden under udfyldelsen eller megen grafik, farve eller lyd øges denne omkostning naturligvis for respondenten med mindre denne betaler flat-rate. Flatrate betaling bliver meget mere udbredt i disse år, og derfor vil dette problem blive mindre allerede inden for få år. Svaret på spørgsmålet i indledningen må være, at det især er billigere at foretage undersøgelser via internettet, hvis den, der skal foretage undersøgelsen er erfaren i området og/eller har billig adgang til software og opkobling til internettet. 3.2 Fejlkilder i spørgeundersøgelser via internettet. Spørgeundersøgelser gennemføres med henblik på at skaffe viden om det område, der undersøges. Derfor må det ved vurdering af fordelen ved at anvende en form for undersøgelse frem for en anden også overvejes hvorvidt risikoen for at begå fejl i forhold til estimation af de parametre, der indgår i undersøgelsen er mindre eller større ved anvendelse af den nye metode end den var ved anvendelse af de metoder, den holdes op imod. De forskellige fejlkilder i markedsanalyse gennemgås i det følgende efter den struktur, der anvendes i Malhotra (1998) I følge denne struktur skelnes der overordnet mellem fejl der er en følge af, at der udtages en stikprøve i stedet for at undersøge alle individer. Denne fejl formindskes efterhånden som stikprøvens størrelse øges. Eftersom der kun er meget få direkte omkostninger forbundet med selve udsendelsen og besvarelsen af spørgeskemaet ved anvendelse af internettet til opgaven, har denne form for dataindsamling som udgangspunkt en fordel i forhold til andre indsamlingsformer for så vidt gælder muligheden for at gennemføre store undersøgelser. Dette gælder naturligvis kun såfremt det er muligt at indsamle data ved anvendelse af denne metode alene. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

13 fejl, der opstår uafhængigt af antallet, der inddrages i stikprøven (non-sampling error). Denne fejl oftest af ukendt størrelse og retning. Nonsampling error kan skyldes fejl i forarbejde og opsamling af data, fejl i udvælgelse af stikprøven, nonresponse ( at nogle af de udvalgte ikke svarer) og endelig fejl/skævheder i de svar, der faktisk modtages (reponse error). Disse fejltyper diskuteres her nedenfor Fejlkilder i forarbejde og dataopsamling Forskeren kan begå fejl i forberedelsen af undersøgelsen og i den efterfølgende databehandling. For det første kan undersøgeren begå fejl i forbindelse med fremstilling af spørgeskemaet. De fejl, der er særlig fare for at begå i forbindelse med undersøgelser via internettet hænger nøje sammen med automatisering af datafangsten. Dette skyldes, at svarene sendes automatisk tilbage med de værdier og de variabelnavne, som undersøgeren har defineret i sit spørgeskema. Dette betyder, at selv små fejl kan få massive konsekvenser, især fordi de er svære at opdage og i hvert fald som regel er umulige at reparere senere. Et eksempel kan være, at man er kommet til at give den samme returværdi til de to køn i sit skema. Det betyder, at man ikke efterfølgende kan anvende denne variabel til noget. På grund af dette er det meget vigtigt at kontrollere skemaet meget nøje, inden det publiceres. For det andet kan der opstå fejl i forbindelse med indsamling af data og den efterfølgende indlæsning i analysesoftware. Denne fejl har sammenhæng til udarbejdelse af spørgeskemaet, idet det er vigtigt at vide, i hvilken rækkefølge, data står i den svar-mail, der kommer tilbage. Særligt manglende svar (hvis der ikke er en default-værdi) og tekstbokse kan give problemer i form af ændret rækkefølge i de indkomne svar og kun for nogle af respondenterne, vel at mærke. Derfor er det meget vigtigt at checke sine data grundigt inden analyserne foretages. Ovenstående peger på, at det er vigtigt at huske, at automatisering ikke er det samme som afskaffelse af fejl. Automatisering medfører snarere, at de fejl, der før opstod i form af tilfældige udsving på grund af udfyldnings- og indtastningsfejl, nu erstattes med konstante fejl, der kan give bias i resultatet og i værste fald have betydelige konsekvenser for undersøgelsens validitet. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

14 3.2.2 Fejl i forbindelse med stikprøveudvælgelsen Den anden væsentlige fejl, der ofte opstår som følge af, at en undersøgelse gennemføres via internettet, er fejl i forbindelse med stikprøveudvælgelsen, idet rammen her ikke tillader en fuldstændigt tilfældig udvælgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Hvorvidt dette er et alvorligt problem i den konkrete undersøgelse afhænger naturligvis af, hvad der skal undersøges og dermed af, hvilken population, der er tale om. Nogle væsentlige emner i forbindelse med stikprøveproblematikken berøres i det følgende. For det første er det ikke muligt at foretage en repræsentativ undersøgelse blandt den almindelige befolkning, fordi de mennesker, der har adgang til internettet ikke repræsentative for hele befolkningen. Over 50% af befolkningen har ifølge Danmarks Statistik adgang til internettet, men de er gennemgående yngre og mere veluddannede end befolkningen som sådan. Hidtil har der også været en betydelig overvægt af mænd, men denne forskel indsnævres hurtigt. Ved anvendelse af elektroniske spørgeskemaer og eventuelt internet er det herudover væsentligt at overveje, om målgruppen kan forventes at være i stand til at anvende et elektronisk spørgeskema. Det vil især sige, om de kan forventes at kunne navigere forholdsvist problemløst i skemaet og om de kan finde ud af/huske at sende svaret og så videre. Dette vil der selvfølgelig være stor forskel på for forskellige befolkningsgrupper og vil yderligere bidrage til at give bias i stikprøvens sammensætning til fordel for de yngre og de veluddannede. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at mange af de i dette papir refererede undersøgelser var foretaget blandt universitetsstuderende eller -ansatte. Og disse grupper er ikke repræsentative for befolkningen som sådan. For det andet er det svært for ikke at sige umuligt at udtrække en simpelt, tilfældigt udvalgt stikprøve på internettet. Derfor anvendes der ofte metoder, der baserer sig på selvselektering under en eller anden form. Der findes således flere metoder til at rekruttere respondenter til at deltage i undersøgelser via internernettet. En undersøgelse (Schillewaerdt et al. 1998), hvor der blev rekrutteret på 4 forskellige måder (1 side i et business ugemagasin, posting i en newsgruppe, hyperlink fra andre websider og med opfordring) viste, at der var fordele og ulemper ved alle typer. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

15 Fordelen ved at rekruttere ved hjælp af annoncer i trykte medier, der rammer målgruppen er, at man på den måde får en ganske bred sammensætning af svarene. Fordelen ved rekruttering ved posting i nyhedsgrupper er, at det også her er muligt at ramme en bestemt målgruppe. På den anden side er deltagerne meget lidt repræsentative for befolkningen som sådan. I undersøgelsen blev der fundet demografiske forskelle mellem respondenterne fra nyhedsgruppen og respondenterne fra de andre grupper. Respondenterne fra nyhedsgruppen var således signifikant yngre, med lavere eller ingen indkomst samt længere og mere udpræget anvendelse af Internettet. Undertegnende har også gennemført en mindre undersøgelse med postings i 3 nyhedsgrupper. Svarene fra nyhedsgrupperne blev sammenlignet med svarene fra en tillempet tilfældigt udvalgt stikprøve på en række variable, og her var resultatet, at der var flere signifikante forskelle såvel mellem disse to typer respondenter som mellem nyhedsgrupperne som sådan. Det sidste vil det være for detaljeret at komme ind på her, men på det generelle niveau blev der fundet følgende signifikante forskelle: Nyhedsgruppedeltagerne havde været længere på internettet, brugte det mere, bor mere øst for Storebælt, har lidt lavere indkomst, har i lidt højere grad en længerevarende uddannelse, er yngre og er i højere grad enlig end de tilfældigt udtrukne, ligesom de i højere grad synes, at det er meget lettere at finde informationer på internettet end andre steder. Der blev ikke fundet forskelle for så vidt angår fordeling mellem arbejde og fritid i anvendelsen af internettet. Den tredje type rekruttering (link på en website) har den fordel, at det er let at få relativt mange svar ret hurtigt. Til gengæld har man det problem, at kun dem, der besøger den aktuelle web-site bliver eksponeret for opfordringen og derudover kræves der noget ekstra af respondenten for at deltage i undersøgelsen (han skal klikke på banneret). Et særligt problem ved at anvende de 3 rekrutteringsformer, der er behandlet ovenfor og som i øvrigt er anvendt i mange af de undersøgelser, der hidtil er foretaget ved hjælp af internettet er selvselektering af respondenterne. Dette betyder, at der uden tvivl er en overrepræsentation af engagerede mennesker med god tid i de gennemførte undersøgelser. Problemet opstår i alle designs, hvor det er respondenten, der selv vælger at deltage uden en forudgående udvælgelse. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

16 På grund af de problemer, der opstår ved at rekruttering af respondenter ved hjælp af selvselektering anses det for mere hensigtsmæssigt aktivt at udvælge de respondenter, der skal opfordres til at deltage. En nem måde at gøre dette på er at masseudsende en med opfordring til at deltage. Problemet er her, at der ikke findes dækkende lister over adresser og dette vanskeliggør kontakten til og udvælgelsen af respondenter. Derudover bliver mange s slettet af mangel på interesse og angst for virus. Når det ikke er muligt at udvælge respondenter fra en optimal ramme, må man prøve at finde en løsning, der er realisabel, men alligevel så tæt på det ønskelige som muligt. En mulighed her for er at bruge de adresselister, der allerede findes på Internettet. På Opasia (e-post.dk) findes over 1 million adresser. Problemet med at anvende denne base som stikprøveramme er, at mange af adresserne er passive 3 og at man kun kan trække 40 ad gangen. Derfor må der trækkes tilfældigt ad flere gange, således at stikprøven de facto trækkes som en multistage klyngeudvælgelse. Et alternativ til e-post.dk er Jubiis mailkartotek. Her er langt flere forskellige adressetyper end på e-post.dk (hvor der kun er TDC, Tiscali og en række større firmaer), men der er langt færre adresser kun omkring Og det er heller ikke problemløst at trække her fra. Derfor bliver den nemme udvælgelse knap så nem at foretage og er ofte langt fra at være simpel og tilfældig. Også ved posting i nyhedsgrupper er det et problem at respondenterne rekrutteres ved selvselektering. Derfor blev det forsøgt at høste adresser fra en nyhedsgruppe i løbet af en måned og herefter sende et link til et spørgeskema direkte til disse adresser. Denne fremgangsmåde gav et godt resultat (en svarprocent på 23, når der ses bort fra de uanbringelige mails og 27, hvis disse medregnes). Det skal dog tages med i betragtning, at der sammen med svarene kom mange vrede kommentarer om det uetiske i at høste mails i nyhedsgrupper og jeg vil selv vurdere, at jeg kun fik så mange svar fordi jeg præsenterede mig selv som en studerende. I en kommerciel undersøgelse ville svarprocenten uden tvivl blive meget lav ved denne form for kontakt. Det skal også bemærkes, at det kun er muligt at høste adresser på individer, der poster i nyhedsgruppen. Det er ikke muligt at se adresser på dem, der bare læser indlæggene i grupperne, hvorfor stikprøven i princippet ikke er repræsentativ for nyhedsgruppen som sådan men udelukkende for dem, der poster i nyhedsgruppen. 3 Det vil sige, at de ikke bliver brugt af respondenten. Dette kan skyldes, at respondenten har en anden adresse, som han af forskellige årsager hellere vil bruge. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

17 Der skal yderligere peges på, at der er mulighed for at lette en gentagen udvælgelse af respondenter til at deltage i undersøgelser ved at opbygge eller købe adresser på et panel af respondenter, der har indvilget i at deltage i undersøgelser. Et sådant panel lider dog af de samme skavanker som andre paneler og er giver derfor heller ikke et perfekt billede af virkeligheden. For en diskussion om professionalisering af paneldeltagere, se Dennis (2001). Endelig skal det nævnes, at der findes mange tilfælde, hvor man allerede ved undersøgelsens start er i besiddelse af adresser på relevante respondenter i kundekartoteker, lister over studerende og lignende. De problemer, der gennemgås ovenfor er således særligt relevante på forbrugermarkedet, hvor det ofte ønskes at udtrække en større stikprøve i en population, der er spredt, om som man ikke har data på Non-response Den tredje fejlkilde, der skal omtales her er nonresponse. Non-response er et alvorligt problem i forbindelse med de fleste undersøgelser fordi dem, der ikke svarer antages at være forskellige fra dem, der svarer. Dette betyder, at en omhyggeligt udvalgt repræsentativ stikprøve ikke længere vil være repræsentativ, ligesom den tilfældige udvælgelse heller ikke kan siges at gælde længere, såfremt svarprocenten i en undersøgelse er for lav. Det sidste skyldes, at frafaldet ikke med rimelighed kan antages at være tilfældigt fordelt blandt de udvalgte respondenter. Der findes grundlæggende to former for non-response: At respondenten slet ikke svarer eller at respondenten blot undlader at svare på nogle af spørgsmålene det sidste omtales ofte i videnskabelige artikler som svarenes kvalitet Svarprocenten totalt set Der kan ikke gives et entydigt svar på, om undersøgelser foretaget via internettet giver højere svarprocenter end undersøgelser foretaget ved hjælp af postudsendte spørgeskemaer. En undersøgelse sammenlignede således svarprocenterne i en websurvey 4 med svarprocenter på det samme skema sendt med henholdsvis almindelig post og telefax. Den webbaserede undersøgelse gav klart den højeste svarprocent (44,21 mod 26,27 (mail) og 17 (fax)) (Cobanoglu, 4 Websurveyen blev gennemført i form af en med link til en webside med spørgeskemaet. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

18 2001). Dette modsvares dog af flere andre undersøgelser der, som rapporteret i Dommemeyer og Moriarty (2000) har vist lavere svarprocenter ved baserede undersøgelser end ved postudsendte skemaer. Når der anvendes Internet til at udsende spørgeskemaer til respondenter er det nødvendigt at være opmærksom på, at respondenterne ofte ikke har hurtige opkoblinger, ligesom mange mennesker stadig kobler op til internettet med betaling pr. tid på almindelig telefon eller via ISDN. Derfor kan det meget vel påvirke svarprocenten kraftigt, såfremt spørgeskemaet tager lang tid at downloade. Det er derfor væsentligt, at det ikke er for tungt, og at der angives ca. tid for udfyldning/download for at respondenten ikke giver op undervejs eller synes, at han/hun er blevet snydt til at bruge tid og penge, der ikke var regnet med. Ud over selve forbindelsen kan der være problemer med den browser eller det program, respondenten bruger. Det er for eksempel ikke alle programmer der (automatisk) kan læse HTML. Man må også regne med, at skærmene er 15 tommer snarere end 17 tommer. Dette bevirker, at det, der så godt ud, da man fremstillede det, kan ende med at blive ret tarveligt og besværligt at bruge for respondenten. Derfor er det strengt nødvendigt at teste sit skema på mindre godt udstyr, før det sendes ud. Svarprocenter i forbindelse med internetundersøgelser er generelt afhængige af, hvorledes respondenterne rekrutteres og hvorledes kommunikationen herefter finder sted det vil sige hvordan de opfordres til at deltage i undersøgelsen, modtager skemaet og afsender svar. Den ovenfor refererede undersøgelse (Schillewaerdt et al. 1998), hvor der blev rekrutteret på 4 forskellige måder (1 side i et business ugemagasin, posting i en newsgruppe, hyperlink fra andre websider og med opfordring) understøtter klart, at rekrutteringsmetoden har stor betydning for svarprocenten. Ved rekruttering ved hjælp af en annonce i et ugemagasin fandtes en estimeret svarprocent på 0,18 og ved posting i en nyhedsgruppe var den estimerede svarprocent på 1,68. Begge dele er meget lavt og for de fleste undersøgelsesformål helt utilfredsstillende. Det samme var gældende for et link placeret på en webside, idet svarprocenten her blev estimeret til 0,68. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

19 Undertegnende har også gennemført en mindre undersøgelse med postings i 3 nyhedsgrupper. Her blev der observeret en estimeret svarprocent på omkring 15 %. Når svarprocenten er så meget højere end det, der blev fundet i den anden undersøgelse kan det være fordi jeg præsenterede mig selv som studerende og fordi emnet for undersøgelsen var meget appellerende anvendelse af nyhedsgrupper. I ovennævnte undersøgelse (Schillewaerdt et al. 1998), blev der desuden udsendt 430 s med link til et spørgeskema. 33 kom tilbage som uanbringelige og 125 svarede, hvilket gav en svarprocent på 31 når de uanbringelige er fratrukket totalen 5. Denne svarprocent er langt højere end den, der blev estimeret for de dele af undersøgelsen, der baserede sig på selvselektering og må også siges at være på samme niveau som de svarprocenter, der almindeligvis rapporteres i postudsendte undersøgelser (Malhotra, 1999). Undertegnede forsøgte at udsende s med link til et spørgeskema til to tilfældigt udvalgte stikprøver på henholdvis 51 og 61 personer uden forudgående henvendelse. Dette resulterede i henholdsvis 14 og 9 mails, der ikke kunne leveres og en svarprocent blandt de leverede på henholdsvis 18,92 og 7,69. Den højere svarprocent på de 18,92 blev fundet i en stikprøve trukket i jubiis katalog et katalog, hvor registreringen sker aktivt, hvorimod den lavere svarprocent blev fundet ved en stikprøve udtrukket i epost.dk hvor registreringen sker automatisk. Det kan meget vel være en forklaring på den større lyst til at medvirke, at en aktiv registrering af mailadressen også indikerer åbenhed overfor at modtage fra andre end dem, man direkte har givet sin adresse til. På grund af de dårlige resultater blev det besluttet at forsøge at kontakte respondenterne pr. telefon og ad den vej opnå tilsagn om deltagelse og adresser, som det er muligt at sende til med et link til den internetadresse, som respondenten skal gå til for at besvare spørgeskemaet. Denne fremgangsmåde resulterede i en svarprocent på 62,19 målt som anvendelige svar i forhold til udsendte mails. Hertil bør retteligen lægges de 11,33%, der sendte svar, der af tekniske årsager ikke var brugbare samt et ukendt antal, der ikke kunne svare, men som ikke gav besked om dette. 5,33 % angav, at de alligevel ikke ville deltage efter at have indikeret pr. telefon at ville deltage. Sammenlignes med det antal, der tilkendegav at have internetadgang fås en svarprocent på 36,3 (anvendelige svar). Ligegyldigt hvordan man måler svar- 5 Dette den metode til beregning af svarprocenten, der anbefales i Dillman (2000). Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

20 procenten er den i alle tilfælde betydeligt højere ved denne form for rekruttering end ved de øvrige metoder, der er omtalt i dette afsnit. Det ser også ud til, at det har betydning for svarprocenten, hvor let det er for respondenten at svare. En undersøgelse (Dommemeyer and Moriarty, 2000) viste således en svarprocent på 8 når spørgeskemaet lå som en attachment og på hele 37, når det var inkluderet i selv en. Alt i alt må det med ovenstående resultater in mente siges at give acceptable svarprocenter at anvende internettet til spørgeundersøgelser, sammenlignet med hvad der kan opnås ad anden vej. Det er dog vigtigt allerede i samme åndedrag at nævne, at svarprocenten er meget afhængig af dem fremgangsmåde, der anvendes, og at de metoder, der giver en god svarprocent også er langt mere arbejdskrævende end de nemme metoder Kontrol for non-response Hvorvidt det er muligt at foretage kontrol for non-response ved anvendelse af internettet til at foretage spørgeundersøgelser over internettet afhænger af hvorledes, det vælges at kontakte respondenten. Ved de metoder, hvor respondenten selv aktivt vælger at deltage ved at klikke på et link har man i langt de fleste tilfælde ingen mulighed for at kontrollere for non-response men må basere sig på estimater ud fra trafik på siden o.lign. Såfremt link et er lagt i en nyhedsgruppe er der mulighed for at estimere en svarprocent ud fra hvor mange, der er aktive i gruppen i en given tidsperiode. Det er dog ikke muligt at se dem, der ikke aktivt deltager i gruppen, men som bare læser de indlæg, der er i gruppen, så den estimerede svarprocent er ikke særligt valid. Såfremt det derimod vælges at kontakte svarpersoner ved hjælp af er der derimod endog meget gode muligheder for at kontrollere for non-response og herunder for at rykke for svar. I den forhåndenværende undersøgelse øgedes svarprocenten med 18 % efter 1 rykker, 7 % efter 2. rykker og 2 % efter 3. rykker målt som anvendelige svar i forhold til udsendte mails. Såfremt der anvendes en kombination af telefon og som rekruttering er det derudover muligt at kontrollere for nogle demografiske variable i forhold til non-response. Dette er dog ikke forsøgt i den forhåndenværende undersøgelse. Problemet ved anvendelse af s til rekruttering er, at det til gengæld kan sænke svarprocenten, at respondenten ikke er (helt) anonym. En undersøgelse har dog vist, at numre på Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

21 spørgeskemaer ikke nedsætter svarprocenten (Kalafatis and Blankson, 1996). Derfor antages den manglende anonymitet ved anvendelse af heller ikke at have stor betydning ved de fleste emner. En anden undersøgelse dækkende sociodemografiske emner viste tillige, at hvis respondenterne indvilger i at deltage i en survey, er de villige til at svare på det meste, også ret personlige ting (Basi, 1999). Det skyldes muligvis, at selv om de ikke er anonyme, så er de jo heller ikke genkendelige. Muligheden for at kontrollere for non-response afhænger som de andre berørte områder igen af det valgte undersøgelsesdesign. Ved de designs, der er lette og hurtige for undersøgeren at gennemføre, er der meget dårlig kontrol med non-respons, mens det er muligt at vælge designs, der giver en endog meget god kontrol med non-respons og deraf følgende rykkerprocedurer. Disse designs er dog også mere arbejdskrævende Non-response i enkelte spørgsmål Selv om respondenten vælger at returnere spørgeskemaet er det ikke sikkert, at han har svaret på alle eller endog de fleste spørgsmål. Dette er et problem, idet det ved mange manglende svar ikke er muligt at anvende respondentens svar i de efterfølgende statistiske analyser. Der er foretaget flere undersøgelser af dette fænomen også kaldet svarenes kvalitet. Nogle af disse refereres i det følgende. Det gennemsnitlige antal manglende svar lå typisk omkring 3% pr. skema med mere end 80% der har udfyldt alle spørgsmål (Schillewaert et al. (1998)). Svarene er af mindst samme kvalitet som ved postale undersøgelser (målt ved ikke-manglende svar) og der er typisk længere åbne svar ved (Tse et al. 1995, Stanton 1995). Det samme resultat blev fundet af Schillewaert et al. (1998) og Dommemeyer og Moriarty (2000). Det har ikke været muligt at opnå så gode resultater i den forhåndenværende undersøgelse, idet kun 144 eller 57,83 % har udfyldt alle de spørgsmål, hvor dette kunne måles mens andre 46 eller 18,47% har undladt at svare på et enkelt spørgsmål. I den anden ende af skalaen finder man, at 19 af de 239 brugbare skemaer havde mere end 10 udeladelser, hvorfor de må udelades i mange af analyserne og dermed de facto bringer svarprocenten ned på 29,8 6. Det 6 de 29,8% er beregnet ud fra det totale antal, der har internetadgang. Beregnes svarprocenten ud fra de udsendte skemaer, vil den være 220/402=55%. Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

22 gennemsnitlige antal udeladelser var 2,35 svar eller 4,35 % af de 54 spørgsmål, der indgik i undersøgelsen. De dårligere resultater kan skyldes at spørgeskemaet faktisk var meget langt men også, at der her er foretaget en undersøgelse på en tilfældigt udvalgt gruppe respondenter Reponse error Response error er fejl, der findes i de svar/resultater, der kommer frem til analyse. Generel er det fundet, at de resultater, der fremkommer ved anvendelse af internettet til formidling af spørgeundersøgelser er de samme, som fremkommer ved anvendelse af papirskemaer(stanton, 1995). Det ser dog ud til, at problemstillingen ikke er helt så enkel endda, idet andre undersøgelser har vist, at der ofte er forskel på de svar, der findes ved en telefonundersøgelser og en on-line undersøgelse (Miller, 2001). Om afvigelserne skyldes samplingproblemer (bias i rammen og non-response) eller om de også skyldes, at mediet er anderledes vides ikke. Og der er heller ikke nogen, der ved, hvad det rigtige svar er på de spørgsmål, der stilles, så det er svært at vide, hvilken metode, der er bedst. Respondenten kan også i internetundersøgelser afgive svar, der ikke er i overensstemmelse med sandheden. Det kan skyldes, at han Ikke er i stand til at svare korrekt. For eksempel fordi han ikke kan huske de sande forhold, fordi han fortrænger dem, fordi han er træt eller fordi han har misforstået spørgsmålet. Det skønnes at denne fejlkilde ikke afviger fra den, man finder i postudsendte spørgeskemaer ud over at det ved anvendelse af internettet typisk er langt lettere og hurtigere at stille og svare på opklarende spørgsmål fordi dette kan foregå via . Ikke vil svare korrekt. Fordi han gerne vil gøre et godt indtryk på intervieweren eller fordi det sande svar er pinligt. Denne fejlkilde er muligvis større ved denne form for undersøgelse end ved andre former for skriftligt baserede undersøgelser, især når kommunikationen foregår ved hjælp af og/eller koder som adgang til spørgeskemaet fordi respondenten ikke er fuldstændigt anonym. Spørgsmålet blev behandlet ovenfor under non-response og det vurderes som før nævnt, at den manglende anonymitet ikke har nogen særlig betydning i langt de fleste Afløsningsopgave i Ph.D.kurset Spørgeundersøgelser afviklet ved hjælp af Internettet af Anna Lund Jepsen

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

Putting a smile on people s faces

Putting a smile on people s faces Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark Redigeret af: Robin Sharp Informatik og Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Maj 2010 Kongens Lyngby 2010 IMM Technical

Læs mere

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser

Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser Webbaserede Spørgeskemaer Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser Af Ph.D.-studerende, civilingeniør Jens Christian Overgaard Madsen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Lektor, civilingeniør

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere