Internettets betydning og konsekvenser for. for små og mellemstore virksomheders

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettets betydning og konsekvenser for. for små og mellemstore virksomheders"

Transkript

1 Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering Af Svend Hollensen og Niels N. Grünbaum Resumé Formålet med den afrapporterede undersøgelse i denne artikel er dels at belyse hvilke karakteristika der gør sig gældende for virksomheder, der anvender internettet til gennemførsel af deres internationaliseringsaktiviteter, og dels at undersøge, om en anvendelse af internettet afspejler sig på profitabiliteten. Mere konkret udvikles der fire antagelse, som efterfølgende undersøges. Resultaterne viser, at der en sammenhæng mellem brug af internettet og virksomhedens økonomiske resultat. Det anbefales, at virksomheder bør arbejde aktivt med internettet på tværs af grænser og samarbejdspartnere. Specielt for de virksomheder, der tilbyder digitaliserede produkter og services, er det vigtigt internationalt at kunne tilbyde attraktive internetsalgsløsninger, der kan fastholde de potentielle kunder igennem on-line købsprocessen. Indledning Internettet har igennem en længere årrække fortsat sin markant stigende udbredelse og altomfattende virtuelle tilstedeværelse. Således estimeres det, at handlen på internettet i 2004 udgjorde 8,6% af det globale salg af varer og serviceydelser, svarende til 6.789,3 billions US$ (Chaffey, 2002: 13). Herudover er der sket en markant stigning i udbredelsen af bredbåndsadgang fra 2001, hvor 3,3% af Europas husholdninger havde adgang, og til 2005, hvor 24,2% af europæiske husholdninger havde adgang. De tilsvarende tal i samme periode for USA, som er førende inden for udbredelsen af adgang samt omfang af e- handlen m.m., var 14,1% til 53,1% (McGann et al., 2005: 14). Figur 1 nedenfor giver et indtryk af den markante vækst i e-handlens omfang. Den elektroniske infrastruktur, som internettet grundlæggende er, udgør en unik mulighed for små og mellemstore virksomheders (SMV) mulighed for at konkurrere på mere lige vilkår med store virksomheder, der har domineret i form af deres fysiske tilstedeværelse på markedet. US Online Retail Sales, (in billions and as a % increase vs. prior year) Note: EMarketer s 2003&2004 baselines are from US Department of Commerce figures. Source: emarketer, April 2005 Figur 1. Udviklingen i internet baseret detailsalg i perioden Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 139

2 Indledningsvist kan det nævnes, at resultaterne af denne artikels afrapporterede stikprøveundersøgelse viser, at 70% af de deltagende virksomheder svarende til 119 ud af 170 i forskellig grad spændende fra i nogen grad til i meget stor grad, anvendte internettet til internationalisering. Herudover mente disse 70% videre, at internettet bevirkede, at internationaliseringen forløb hurtigere og nemmere. Vi kan med andre ord konstatere, at SMVer bestemt anvender internettet i forbindelse med deres internationaliseringsaktiviteter, samt at det sker i et betydeligt omfang. I forlængelse af denne viden kunne det være interessant at få belyst hvilke sammenhænge, der er mellem forskellige virksomhedskarakteristika, internetanvendelse (i forbindelse med internationalisering) og forbindelsen ned til virksomhedens økonomiske bundlinieresultat. I den forbindelse fokuseres der derfor i denne artikel på virksomhedens internet-salg. Deraf følger også en fokus på de internationale kunders anvendelse af virksomhedens hjemmeside til køb af varer og tjenesteydelser (e-handel). Hovedformålet med artiklen er at redegøre for (figur 2): 1. Hvilke karakteristika gør sig gældende for de virksomheder, der anvender internettet til deres internationaliseringsaktiviteter 2. Kan der påvises en sammenhæng mellem virksomhedernes internetanvendelse og deres profitabilitet 2. Forståelsesramme og delformål Afledt af ovenstående to hovedformål vil vi i det følgende præsentere den forståelsesramme, som vi indledningsvis arbejder med: Figur 2. Forståelsesramme (a priori model) Hovedformål 1 Hovedformål 2 Virksomhedskarakteristika Grad af internetanvendelse til Internationalisering Positiv påvirkning af det økonomiske resultat Udvikling af undersøgelsens antagelser Hvorvidt anvendelsen af internettet kan føre til en højere grad af internationalisering og dermed udnyttelse af konkurrencemæssige fordele på globalt plan har optaget flere forskere. Yip og Dempster (2005) ser i en tværnational undersøgelse af europæiske og amerikanske virksomheder på brug af internettet til udvikling af deres globale strategi. De når frem til, at det er meget svært at isolere effekten af internet-brugen, fordi udviklingen af denne falder sammen med den generelle globalisering af økonomierne verden rundt. På regeringsniveau, f.eks. i EU-regi, er fjernelse af toldbarrierer og globalisering af tekniske standarder også medvirkende til at fremme handlen på tværs af grænser og regioner. Globaliseringsfaktorerne ( drivers of globalization ) bidrager til generelt at udviske landegrænserne, men Yip og Demster (2005) finder, at internettet forstærker denne globaliseringstendens mod: 140 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

3 - Grænseoverskridende kommunikation i internet verdenen betyder fysisk afstand ikke noget. - Høj kommunikationshastighed til lave priser ( Cost and speed advantages ). Internettet giver virksomhederne mulighed for online tilgang til en global kundemasse, som bevirker, at SMVer i dag har mulighed for at internationalisere langt hurtigere, end de kunne for bare 10 år siden. Det vil betyde, at internettet kan give virksomhederne mulighed for en hurtigere markedsspredning og indtrængning på nye markeder. Som Ivang et al. (2002) anfører, vil dette dog først og fremmest gælde for de digitaliserede produkter. Evans og Wuster (2000) argumenterer for, at den traditionelle tradeoff, der har været mellem richness (værdien og dybden af informationer) og reach (antallet af potentielle kunder, som man kan komme i kontakt med) er forsvundet. Internettet har gjort det muligt, at virksomheden kan komme i kontakt med en stor global kundegruppe (høj grad af reach ) meget hurtigt, samtidig med at værdien af de afsendte informationer er høj (høj grad af richness ). Dette giver samtidig også grobunden for de nye såkaldte Born Globals (Chetty & Campbell-Hunt, 2004; Moen & Servais, 2002; Madsen & Servais, 1997). Deraf antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Med den rette kombination af medarbejderkompetencer og udviklingen af teknologien giver internettet også mulighed for at tilpasse produkter og serviceydelser til individuelle kundeønsker selv på lang afstand. Efter et køb på internettet og med de rette teknologiske web-løsninger kan de globale kunder også blive serviceret around the clock noget, som ikke har været muligt i den traditionelle fysiske (bricks-and-mortar) verden (Javalgi et al., 2005). Deraf antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Luo et al. (2005) anfører, at det antal år, virksomhederne har været i gang med eksportaktiviteterne ( Intenational experience ), også er afgørende for graden af internetanvendelsen til internationaliseringen. I mange helt små virksomheder er iværksætterens personlige engagement og det personlige salgsarbejde den drivende kraft i internationaliseringsprocessen. Senere hen, når virksomheden bliver mere velorganiseret, får en højere eksportandel og får mere traditionelle lederskikkelser ind i virksomheden, bliver det mere almindeligt at inddrage internettet ( ing & online-salg) i det daglige internationale salgsarbejde. Deraf antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet)/ eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. I forbindelse med udviklingen af en model til udvikling af den internationale konkurrencekraft i internet-virksomheder kobler Javalgi et al. (2005) den internationale konkurrenceevne sammen med det økonomiske bundlinjeresultat. Selvom det også må erkendes, at et positivt økonomisk resultat kan forårsages af mange forskellige andre forhold end lige netop brugen af internettet (sådanne forhold kan f.eks. være innovationsevnen), vil udnyttelsen af internettet på globalt niveau ifølge Javalgi et al. (2005) føre til et forbedret økonomisk resultat. Den del af internettet, hvor der er den umiddelbart største sammenhæng mellem internet-brug og økonomisk resultat er i forbindelse med den direkte e-handel, hvor den potentielle køber går igennem virksomhedens hjemmeside og ender med at købe et produkt online. Derfor vil der i det efterfølgende (for antagelse 4) primært Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 141

4 blive sat fokus på de virksomheder, der tilbyder direkte on-line salg af deres produkter og services. Deraf antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Disse fire antagelser om sammenhænge fører os over i den udvidede forståelsesramme (se figur 3 nedenfor). I henhold til det spørgeskema, der blev anvendt i denne undersøgelse (for uddybning, se afsnittet omkring metodiske overvejelser nedenfor), er det muligt at fokusere på følgende karakteristika: Eksportprofil (her ses der dels på, hvor længe den pågældende virksomhed har eksporteret sine produkter/serviceydelser, og dels på antallet af lande, som virksomheden eksporterer til) Størrelse (ved størrelse menes der her den omsætningsmæssige størrelse) Kompetencemæssige (her blev der fokuseret på medarbejderes personlige og faglige kompetencer) Yderligere var vi interesserede i at vurdere konsekvenser af et højt forbrug af internettet i forbindelse med internationaliseringsaktiviteterne. Konkret blev det undersøgt, om der kunne konstateres en sammenhæng mellem internetanvendelse og profitabilitet, da en sådan sammenhæng kombineret med de nævnte karakteristika kunne føre til praktiske handlingsanvisninger med henblik på øget profitabilitet. Vi var yderligere interesserede i, om internettet blev anvendt til at finde nye eksportmarkeder, og om der kunne fastslås en sammenhæng mellem internetanvendelse og markedsspredning (antallet af eksportmarkeder). Artiklen er struktureret omkring 3 overordnede dele efter indledningen. Først sker der en redegørelse af metodiske forhold. Herefter følger en diskussion af de fundne resultater. Slutteligt perspektivers resultaterne i forhold til praktiske handlingsanvisninger, ligesom nye forskningsemner identificeres. Metodiske overvejelser Overordnet har vi i denne undersøgelse været interesserede i at opnå en bedre indsigt i små og mellemstore danske virksomheders internationaliseringsproces. Da vores forskningsmål hovedsageligt har været at skabe en konkret målbar indsigt, der kan Figur 3. Udvidet Forståelsesramme Virksomhedskarakteristika: Markedsspredning og Proaktiv markedssøgning Medarb. personlige kompetancer International erfaring / eksportandel Grad af internetanvendelse til internationalisering Økonomisk resultat: Positiv påvirkning af resultat Andre faktorer (ikke undersøgt i denne artikel) 142 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

5 generaliseres bredt, er der taget udgangspunkt i en objektiv rationel virkelighedsopfattelse (Patton, 2003). I forlængelse heraf er der udarbejdet en survey. Ifølge Gil & Johnson (1991: 76-77) kan der skelnes mellem analytiske surveys og deskriptive surveys, hvor man ved den sidstnævnte type ønsker at identificere karakteristika ved det fænomen, man studerer, hvilket er tilfældet i denne undersøgelse. Konkret blev der udarbejdet et spørgeskema, der blev formidlet via internettet. Spørgeskemaet blev inden den endelige udsendelse testet gennem en række fokusgrupper sammensat af administrende direktører og virksomhedsejere. De nævnte stillingsbetegnelser var målgruppen for besvarelsen af spørgeskemaet, da man ønskede at anvende nøgleinformanter. Som følge af fokusgrupperesultaterne skete der en række modificeringer af det oprindelige spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt i 2003, og resultaterne blev bearbejdet i 2003 og Undersøgelsen var et samarbejde mellem SDU, Dansk Industri og analysefirmaet InterResearch. I alt bestod målgruppen af 630 udvalgte virksomheder fra dels DI medlemsliste og dels fra Købmandsstandens oplysningsbureau (KOB) ud fra følgende kriterier: Eksportaktiviteter (der skal være tale om en virksomhed, der eksporterer sine produkter/serviceydelser) Ejerforhold (de deltagende virksomheder kunne være en af tre kategorier nemlig, a. dansk ejet moderselskab (53%), b. dansk ejet datterselskab (31%) og c. udenlandsk ejet datterselskab (16%) Efter dels skriftlig påmindelse og dels telefonisk opfølgning endte den endelige svarprocent på 27%. Med en stikprøve på 170 og et ønske om et 95% konfidensniveau (z = 1,96), samt en p og en q værdi på 50 % kan den statistiske usikkerhed (sampling error) beregnes til ±7,5%, hvilket er fundet acceptabelt (Bush & Burns, 2006: 367). Frafaldet kan overvejende forklares som følge af to forhold. For det første havde nogle af de udvalgte virksomheder rent faktisk ikke nogen betydelig eksport, selvom det umiddelbart fremgik af DI s medlemsliste. Det kunne fx skyldes, at forventningerne til eksporten ikke var indfriede, hvorfor man havde stoppet eksportaktiviteterne. For det andet var spørgeskemaet direkte adresseret til det højeste ledelsesniveau, som typisk er pressede for tid. Sammenfattende er følgende gjort for at sikre resultaterne reliabilitet og validitet: Test af spørgeskema ved hjælp af fokusgrupper Modificering af det oprindelige spørgeskema Anvendelse af nøgleinformanter Stikprøvekarakteristika 76% af respondenterne var enten administrerende direktører eller ejere, 15% besad en anden cheffunktion, og kun 6% havde en lavere stillingsbetegnelse. Der var tale om ældre virksomheder. Således var 75% af de deltagende virksomheder grundlagt før 1980, og kun 1% var grundlagt i 2000 eller senere. Ejerforholdet var domineret af A/S-selskabsformen, som repræsenterede 82% efterfulgt af privatejede virksomheder, der udgjorde 9%. Den overvejende del af virksomheder (72%) lå i regnskabsåret 2001 i omsætningsintervallet mio. kr. 27 % af stikprøvestørrelsen havde en omsætning på 100 mio. kr. eller derover. (Se figur 4).Eksportandelen udgjorde minimum 50% af omsætningen for 42% af de deltagende virksomheder. Ligeledes er der tale om en længere tidsmæssig erfaring med eksport. Således fremgik det, at 81% havde haft eksportaktivitet i minimum 8 år (se figur 5). 45% af de adspurgte virksomheder eksporterede til 10 markeder eller mere, 39% eksporterede til mellem 4-9 markeder og 16% til mellem 1 og 3 markeder. Slutteligt befandt langt de fleste stikprøvevirksomheder (82%) sig på det industrielle marked efterfulgt af 29% på konsumentvaremarkedet og endelig 15% på det institutionelle marked 1. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 143

6 Figur 4. Omsætningsmæssige størrelser Hvor stor var virksomhedens oms. i mio. i DKK i år 2001? 50% 47% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 25% 27% 5% 0% 1% 0-10 mio. kr mio. kr mio. kr. 100 mio kr. og derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet Figur 5. Varighed af deltagende virksomheders eksport Hvor længe har De eksporteret Deres produkter? 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 12% 0% a) 0-3 år b) 3-8 år c) 8 år eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 144 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

7 Spørgeskemaet Der er tale om et omfattende spørgeskema, da man var interesseret i en lang række forhold. Denne artikel indeholder kun en delrapportering af de samlede mulige rapporteringer. Struktureringen af spørgeskemaet, samt et par spørgsmål under hver kategori, er gengivet i tabel A1 i appendikset med henblik på at give læseren et indblik i spørgeskemaet. Tabel A2, ligeledes i appendikset, giver et visuelt indtryk af det elektroniske spørgeskema, som respondenterne blev præsenteret for elektronisk på internettet. Præsentation og diskussion af resultater Præsentationen af resultaterne foregår i relation til de fire antagelser, som tidligere er præsenteret: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Markedsspredning: Med hensyn til antallet af eksportmarkeder og graden er der en signifikant sammenhæng. Dette kunne indikere, at internettet anvendes til markedsspredning. Da man ikke alene på baggrund af krydstabuleringer kan udtale sig om nogen sammenhæng mellem nominalt skalerede variable, udføres der Chi-square test (χ²) for at fastslå, om der er en nonmonotonic sammenhæng mellem variablene, der krydses. Ved nomonotonic sammenhæng forstås, at der eksisterer en sammenhæng mellem to variable, men at man ikke er i stand til at observere retningen (positiv/negativ) på denne sammenhæng. χ² testen udføres således på alle de krydstabuleringer, der refereres til i denne artikel. χ² testen er yderligere kendetegnet ved, at Ho-hypotesen altid er udtryk for, at der ikke eksisterer nogen sammenhæng mellem de krydsede variable. Det vil sige, at en forkastelse af Ho-hypotesen på et valgt signifikansniveau betyder, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem to variable. Konkret sker der en sammenligning af en beregnet χ² værdi med en værdi fra χ² distributionen. Tabel 1. Krydstabulering af variabel A og B Antal respondenter (%) 1 til 3 markeder Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad B. Til hvor mange lande eksporterer virksomheden? 4 til 9 markeder markeder eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, Interesearch og Syddansk Universitet Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 145

8 χ² værdien er beregnet ved hjælp af følgende formel, χ² = summen af [ (O-E)² / E ] Hvor: O = observeret hyppighed E = forventet hyppighed Den kritiske værdi for signifikansniveauet 0.05 er 9,488, og for signifikansniveauet 0.01 er den 13,277 ifølge χ² distributionen med 4 frihedsgrader. Da vi er tilfredse med et 0,05 signifikansniveau forkastes Ho dermed, hvis den beregnede χ² værdi mindst er højere end 9,488 og vi har en 3x3 krydstabuleringstabel. Beregning af χ² værdien for tabel 1 er gengivet i tabel 1.1 umiddelbart overfor. Tabel 1.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og B Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Ho-hypotesen forkastes, og der eksisterer en nonmonotonic sammenhæng mellem omfanget af internationalisering (antal markeder man eksporterer til) og anvendelsen af internettet. Såfremt man i nogen grad anvender internettet til internationalisering, og man opfatter denne internetanvendelse som noget positivt, er der en tendens til at eksportere til flere markeder, end hvis man i mindre grad anvendte internettet. Omfang af proaktiv markedssøgning Der er en signifikant sammenhæng mellem anvendelse af internettet og en proaktiv adfærd med hensyn til at finde nye eksportmarkeder. Tabel 2. Krydstabulering af variabel A og C Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Ikke relevant + Ingen grad Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad C. I hvilken grad har virksomheden spredt aktiviteterne ud på mange markeder Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 146 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

9 Beregning af χ² værdien for tabel 2 er gengivet i tabel 2.1 umiddelbart nedenfor. Tabel 2.1 Beregning af χ² værdien med mere Krydstabulering af variabel A og C Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Der findes, som det fremgår af tabel 2.1, ikke støtte til Ho-hypotesen, hvorfor den forkastes. Der findes dermed en signifikant sammenhæng mellem variabel A og C. Det ses videre fra tabel 2.1, at de faktiske observerede hyppigheder klumper sig sammen i fire celler. Resultatet viser, at virksomheder, der ikke anvender internettet til internationalisering, ikke har samme omfang af markedsspredning. Det vil sige, at de er mindre proaktive i søgningen efter nye eksportmarkeder. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. De virksomheder, der i fuld udstrækning anvender internettet, indikerer, at i 80% af tilfældene besidder deres medarbejdere de nødvendige personlige kompetencer i fuld udstrækning. Vi ser her en høj grad af sammenhæng. De efterfølges af virksomheder (40%), der indikerer, at deres medarbejdere i stor grad besidder nødvendige personlige kompetencer. Endelig tilkendegiver den efterfølgende gruppe (26,8%), at deres medarbejdere kun i nogen grad besidder de nødvendige personlige kompetencer. Med hensyn til faglige kompetencer sås den samme tendens, dog vurderer ledelsen, at medarbejderne i højere grad manglede faglige kompetencer. Dette betyder også, at de virksomheder, der i mindre grad mener, at deres medarbejdere har de fornødne personlige og faglige kompetencer, har en tendens til en mindre anvendelse af internettet i deres internationaliseringsaktiviteter. Dette kunne indikere, at man har en lavere eksportaktivitet, end man kunne have, fordi ledelsen oplever, at medarbejderne ikke i tilstrækkelig omfang besidder de rette kompetencer. Personlige og faglige kompetencer kommer dermed til at virke som flaskehalse frem for eksempelvis konkurrenceevneforhold, som man ellers kunne være tilbøjelig til at antage. Resultaterne viste endvidere, at de virksomheder, der havde en ret lav anvendelse af internettet, også i lav grad kvalificerede (uddannede) deres medarbejder i internationaliseringskompetencer. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. International erfaring I gruppen af virksomheder, der har eksporteret længst det vil sige i 8 år eller mere finder vi 25%, der i nogen grad anvender internettet, og 44%, der i meget stor grad anvender internettet, efterfulgt af den mindste gruppe (12%) med internetanvendelse. en for gruppen af virksomheder, der har eksporteret i 8 år eller længere, udgør i øvrigt hele 81% af stikprøvens størrelse. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 147

10 Tabel 3. Krydstabulering af variabel A og D Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad a) 0 3 år D. Hvor længe har De eksporteret Deres produkter? b) 3-8 år c) 8 år eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet χ² værdien for tabel 3 er gengivet i tabel 3.1 nedenfor. Tabel 3.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og D Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Det ses, at der ikke er nogen støtte for Ho-hypotesen, som udtrykker, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor længe man har eksporteret, og i hvilken grad man anvender internettet til at opnå en hurtigere og nemmere internationalisering. Ho-hypotesen forkastes dermed, og der eksisterer en signifikant nonmonotonic sammenhæng. Det kan konstateres, at der en statistisk sammenhæng mellem, hvor længe man har eksporteret, og i hvilket omfang man anvender internettet til at opnå en nemmere og hurtigere internationalisering. Mere konkret er sammenhængen formentlig, at jo længere man har eksporteret, i jo højere grad anvender man internettet til at opnå en perciperet mere effektiv internationalisering. En mulig forklaring på denne sammenhæng kunne være, at disse virksomheder besidder de mest omfattende erfaringer både positive og negative med hensyn til forskellige måder at gennemføre deres internationaliseringsaktiviteter på, og at de videre har erfaret, at internettet er det bedste redskab til at skaffe et godt beslutningsgrundlag for deres internationaliseringsaktiviteter. Virksomheder, som overvejer at opstarte en eksport eller har eksporteret i kortere tid, kan tilsyneladende med fordel fokusere på internettets anvendelsesmuligheder, hvis de ønsker at fastholde og udvide deres eksport. 148 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

11 Eksportandel Tabel 4. Krydstabulering af variabel A og E Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad 1% til 29% E. Hvor stor en procentdel udgjorde eksporten af den samlede omsætning i 2001? 30% 59% % til 100% Kilde:Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet χ² værdien for tabel 4 er gengivet i tabel 4.1 nedenfor. Tabel 4.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = For significance at the.05 level, chi-square should be greater than or equal to The distribution is not significant. p is less than or equal to 1. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og E Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Det ses, at Ho-hypotesen ikke kan forkastes, hvilket vil sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem variabel A og E. Dette uddybes senere. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Der er en nonmonotonic sammenhæng mellem stor internetanvendelse og oplevede øget profitabilitet (bundlinjeresultat), hvilket fremgår af tabel 5 og 5.1 nedenfor. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 149

12 Tabel 5. Krydstabulering af variabel A og F Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad F. I hvilken grad bliver virksomhedens bundlinje positivt påvirket af de internationale aktiviteter Ikke relevant + Ingen grad Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad (27%) 46 (27%) (20%) Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet Beregning af χ² værdien for tabel 5 er gengivet i tabel 5.1 umiddelbart nedenfor. Tabel 5.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og F Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Ho-hypotesen forkastes, og det kan konstateres, at der en signifikant nonmonotonic sammenhæng mellem anvendelse af internettet til internationaliseringsaktiviteter og virksomhedens profitabilitet som følge af internationaliseringsaktiviteter. Dette indikerer, at internetanvendelse fører til øget profitabilitet, måske som følge af bedre relationer eller som følge af en effektiv og hurtig kommunikation, med diverse samarbejdspartnere. Implikationer af undersøgelsen I relation til de fire antagelser i den indledende forståelsesramme kan der fremføres følgende implikationer af vore undersøgelser: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering Resultaterne indikerer, at internettet bliver benyttet i forbindelse med virksomhedernes bestræbelser for at opnå en øget markedsspredning af de internationale aktiviteter. Virksomhederne vil i stigende grad få mulighed for hurtigt at kunne overføre konkurrencemæssige fordele fra et land til et andet. Denne tendens vil være specielt udtalt i forbindelse med produkter og serviceydelser, der kan digitaliseres. For brick-and-mortar virksomheder vil det (alt andet lige) tage lidt længere tid. Virksomhederne må således erkende, at speed i forbindelse med internationalise- 150 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

13 ringen og indtrængning på nye markeder er afgørende for den internationale konkurrenceevne. Internettet giver mulighed for en hurtig, relativt billig og udpræget transnational kommunikation og informationssøgning. Dette vil også gælde i forbindelse med overvågning af konkurrentaktiviteter. Internettet medfører, at den transnationale prisgennemsigtighed er blevet større, og det vil medføre bedre muligheder for både at lave prisanalyser på tværs af landegrænser, men også at lave prisanalyser på tværs af konkurrenter. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering Der sås i undersøgelsen en tendens til, at internationaliseringsprocessen hæmmes af flaskehalse på medarbejdersiden mht. kompetencer til at håndtere internettet i forbindelse med virksomhedens internationalisering. Hvis virksomheden således ikke ønsker selv at investere i sådanne internetkompetencer, kan det være en ide at outsource funktionen til eksterne specialistfirmaer, der har kombinationen internationalisering og internet som deres speciale. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Der sås her en forskel, idet der var en sammenhæng mht. international erfaring, mens der ikke sås en sammenhæng mht. eksportandelen. Der behøver heller ikke at være en direkte sammenhæng mellem international erfaring og eksportandel, idet man kan forestille sig virksomheder, der har en lang international erfaring på nogle få eksportmarkeder, uden at det generelt er slået igennem som en høj eksportandel, og omvendt. Vi formoder, at en af årsagerne til, at virksomheder med en lille grad af international erfaring har en lav internetanvendelse er, at det er iværksætterens personlige internationale salgsarbejde, der hæmmer implementeringen af internationale internetsalgsløsninger. Hvis det er korrekt, kan virksomheden søge at tiltrække mellemledere, der har prøvet at arbejde med internettet som en yderligere salgskanal, for derved at få tilført den kompetence. Alternativt kan SMEen søge at få løst behovet for internationale internetløsninger via eksterne specialistfirmaer (outsourcing), som ovenfor nævnt. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Denne antagelse kunne bekræftes. Resultatet tyder på, at håndtering af salg over internettet på de internationale markeder kan være en nøglesuccesfaktor (KSF), som kan være afgørende for omsætningen og de efterfølgende økonomiske nøgletal i regnskabet. Dette tyder på, at de virksomheder, der har succes med det, er dem, som forstår at maksimere antallet af besøgende til virksomhedens hjemmeside, f.eks. via massekommunikation, for derefter at fastholde de besøgende ned igennem købsprocessen, illustreret i Figur 6, så de ikke dropper ud undervejs. Jo større andel, som fastholder interessen og ender med køb i Purchase of product, jo større conversion rate (andelen af besøgende til en hjemmeside, der i sidste ende ender med at foretage et online køb) og i sidste ende også et bedre økonomisk resultat for den sælgende virksomhed. Vishwanath and Mulvin (2001) undersøgte, hvor stor en andel af dem, som besøger en hjemmeside (med købsmulighed) på B2C-markedet, reelt køber et produkt eller en tjenesteydelse. Den procentandel, der i sidste ende køber et produkt eller service (i Figur 4 er det i kassen Purchase of product ), viste sig kun at være 1,8% (den såkaldte conversion ratio ). Så hvilke måleværktøjer har virksomheden til rådighed for senere at kunne øge den conversion ratio? Virksomheden må vide præcist, i hvilken fase af Figur 4 s indkøbsproces kunden mister interessen og dropper ud. Ved hjælp af forskellige IT-redskaber er dette muligt i Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 151

14 Figur 6. Illustration af indkøbsprocessen ved køb på varer og servicer på internettet Visit to homepage Abandoned at homepage Search for product Abandoned midproduct search Found product Abandoned after product is found Placed product in shopping cart Abandoned shopping cart Purchase of product Did not purchase again Repeat purchase Kilde: Hollensen (2006), p. 275 dag. Dernæst kan virksomheden re-designe websiden eller fastholde den potentielle kunde ved at tilbyde ekstra service mod, at vedkommende så fortsætter i processen. Forslag til yderligere undersøgelser I vores artikel har vi kun undersøgt en delmængde af alle de faktorer, der i kombination med internet-brugen fører til øget internationalisering. Nogle af de faktorer, der her er udeladt i Figur 3 ( Andre faktorer ), men som kan gøres til genstand for yderligere undersøgelser, er f.eks.: - Undersøgelse af, i hvilke dele af internationaliseringsprocessen internettet benyttes mest. Er det i forbindelse med informationssøgning (f.eks. søgning efter nye udenlandske forhandlere) eller er det mere i forbindelse med konkurrentovervågning eller måske ved direkte online salg? - Undersøgelse af virksomhedernes brug og den konkurrencemæssige effekt af digitaliserede produkter, som f.eks. salg af software, rådgivning over internet, eller informationsbaserede produkter og servicer. - Global innovationsevne: Det ressourcebaserede perspektiv lægger op til, at det i forbindelse med udvikling af nye produkter ikke kun er medarbejdernes personlige kompetencer, der er afgørende, men også hele organisationens evne til at integrere kompetencer på tværs af grænser og internationale samarbejdspartnere. Internettet giver netop mulighed for at samarbejde på betydelig geografisk afstand, og den teknologiske udvikling bidrager til, at globale online-møder bliver mere almindelige. Ved at integrere sådanne faktorer vil man kunne opnå et mere holistisk billede af sammenhængen og mulighederne i relationen mellem internet og internationalisering. Konklusion På grundlag af et litteraturstudie blev der udviklet fire antagelser omkring sammenhængen mellem forskellige virksomhedskarakteristika og anvendelsen af 152 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

15 internettet i forbindelse med internationalisering: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. De fire antagelser blev bekræftet i dataanalysen, med undtagelse af antagelse 3, hvor sammenhængen mellem eksportandelen og brugen af internettet til internationalisering ikke kunne bekræftes. Undersøgelsen viser, at succesfulde virksomheder må arbejde aktivt med internettet på tværs af grænser og samarbejdspartnere. Specielt for de virksomheder, der tilbyder digitaliserede produkter og servicer, er det vigtigt internationalt at kunne tilbyde attraktive internetsalgsløsninger, der kan fastholde de potentielle kunder igennem onlinekøbsprocessen og derved forbedre det økonomiske resultat.. Hvis virksomheden tilmed kan tracke kunderne, således at det bliver synligt, hvor de dropper ud af købsprocessen, så bliver sandsynligheden for succes med internettet endnu større. Summary The objective of the study reported in this article is to clarify characteristics for firms that use the internet to implement their internationalisation activities, and to examine if the use of the internet is reflected in profitability. Specifically, four assumptions are made which will subsequently be examined. Findings show that there is a connection between the use of the internet and corporate financial performance. It is recommended that firms make active use of the internet across borders and with their cooperative partners. Particularly firms that offer digitalised products and services will find it important internationally to be able to offer attractive internet sales solutions which can retain potential customers through the online buying process. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 153

16 Noter 1. Der var her mulighed for at afgive multiple svarmuligheder, hvorfor 100% overstiges ved en sammenlægning Litteratur Burns, Alvin C. & Ronald F. Bush: Marketing Research. Prentice Hall, Fifth Edition, Chaffey, D.: E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall / Financial Times, UK Chetty, C. & Campbell-Hunt, C.: Strategic Approach to Internationalization: A Traditional Versus a Born-Global Approach. Journal of International Marketing, Vol. 12 Issue 1, pp , Evans, P.B. & Wuster, T.S. : Blown to Bits: How the new economics of information transforms strategy, Boston, Harvard Business School Press, Gill, J. & Johnson, P. : Research Methods for Managers, London: Paul Chapman, Hollensen, S. ; Marketing Planning A Global Perspective. McGraw-Hill Higher Education, UK Ivang, Reimer, Rask, Morten & Christensen, Erik A.: E-markedspladser et springbræt for dansk eksport. Forlaget Samfundslitteratur Javalgi, Rajshekhar G. & Radulovich, L.P. : Sustainable competitive advantage of internet firms. International Marketing Review, Vol. 22, No. 6, pp , Jarillo, J.C. : On strategic Networks. Strategic Management Journal, Vol. 9, January- February, pp , Luo, Yadong, Zhao, John. H. Hongxin & Du, Jianjun : The internationalization speed of e-commerce companies: an empirical analysis. International Marketing Review, Vol. 22, No. 6, pp. pp , Madsen, T.K. & Servais, P. : The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?. International Business Review, 6 (6), pp , McGann, Sean T., John Leslie King & Kalle Lyytinen : Globalization of E-commerce Growth and impacts in the United States of America, Sprouts on: Working Papers of Information Environments Systems and Organizations, Moen, Ø. & Servais, P. : Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of International Marketing, 10 (3), pp , Moen, Ø. : Internationalization of small computer software firms, European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 9/10, pp , Oviatt, B.M. & McDougall, P.M. : Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, 25 (1), pp , Overby, J.W. & Min, S.: International supply chain management in an Internet environment. International Marketing Review, Vol. 18, No. 4, pp , Patton, Michael Q. : Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage 3rd ed., Yip, George & Dempster, Anna : Using the Internet to Enhance Global Strategy. European Management Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 1-13, Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

17 Appendix Tabel A1. Spørgeskemaets overordnede strukturering A. Generelle virksomhedsoplysninger (der var i alt 15 spørgsmål i denne kategori) 1. Hvad er deres titel/funktion? 2. Hvilket år blev firmaet grundlagt? B. Tilpasning af virksomhedens eksterne marketing mix (der var i alt 9 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev her bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i tilpasningen af marketingkonceptet til internationale markeder. 1. I hvilken grad er deres kunder internationalt orienterede? 2. I hvilken grad er virksomhedens hovedprodukt karakteriseret ved at være et kundetilpasset produkt? C. Virksomhedens markedsdiversifikation (der var i alt 7 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i fremgangsmåde og metoder, som danner grundlaget for virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad har virksomheden udviklet en nedskreven strategi for internationaliseringen? 2. I hvilken grad er virksomhedens medarbejdere delagtiggjort i denne strategi? D. Virksomhedens entry modes (der var i alt 8 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens valg af etableringsformer eller indtrængningsmåder (= Entry Mode) på de internationale markeder. 1. Hvilke former for entry modes benytter virksomheden sig primært af? 2. Har virksomheden tidligere afviklet/stoppet aktiviteterne på et internationalt marked? E. Virksomhedens strategi og ledelse (der var 5 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i strategier og ledelsesmetoder i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad har virksomheden udviklet en nedskreven strategi for internationaliseringen? 2. I hvilken grad er virksomhedens medarbejdere delagtiggjort i denne strategi? F. Virksomhedens økonomi og finans (der var i alt 6 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens finansielle og økonomiske overvejelser og metoder i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad foretages vurderinger af rentabiliteten inden etableringen på et marked? 2. I hvilken grad overholdes fastlagte budgetter for internationaliseringen? G. Virksomhedens HRM Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens personaleledelse i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad vil De mene, at virksomhedens medarbejdere har formået at tilpasse sig de kulturelle forskelle mellem markederne? 2. I hvilken grad mener De, at den hjemlige organisationsstruktur er i overensstemmelse med strukturen på de internationale markeder? H. Virksomhedens produktion, produktudvikling og teknologi (der var i alt 8 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens produktion, produktudvikling og teknologiske overvejelser i forbindelse med internationaliseringen. 1. I hvilken grad vil De mene, at virksomheden har en first-mover (først-på-markedet) fordel? 2. I hvilken grad mener De at være på teknologisk forkant med udviklingen inden for virksomhedens forretningsom råde? I. Virksomhedens interne salg, marketing og servicefunktionen (der var i alt 6 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens interne salg, marketing og services, i forbindelse med internationaliseringen. 1. I hvilken grad indsamler og evaluerer virksomheden løbende informationer om internationale markeder? 2. I hvilken grad indsamler og evaluerer virksomheden løbende informationer om internationale kunder? J. Virksomhedens indkøb og logistik (der var i alt 7 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens indkøbs- og logistikfunktioner. 1. I hvilken grad benytter virksomheden sig af indkøb fra udenlandske leverandører? 2. I hvilken grad fører virksomhedens indkøbsfunktion til international ekspansion? Kilde: Egen tilvirkning Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 155

18 Tabel A2. Det elektroniske spørgeskema Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 156 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere