Internettets betydning og konsekvenser for. for små og mellemstore virksomheders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettets betydning og konsekvenser for. for små og mellemstore virksomheders"

Transkript

1 Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering Af Svend Hollensen og Niels N. Grünbaum Resumé Formålet med den afrapporterede undersøgelse i denne artikel er dels at belyse hvilke karakteristika der gør sig gældende for virksomheder, der anvender internettet til gennemførsel af deres internationaliseringsaktiviteter, og dels at undersøge, om en anvendelse af internettet afspejler sig på profitabiliteten. Mere konkret udvikles der fire antagelse, som efterfølgende undersøges. Resultaterne viser, at der en sammenhæng mellem brug af internettet og virksomhedens økonomiske resultat. Det anbefales, at virksomheder bør arbejde aktivt med internettet på tværs af grænser og samarbejdspartnere. Specielt for de virksomheder, der tilbyder digitaliserede produkter og services, er det vigtigt internationalt at kunne tilbyde attraktive internetsalgsløsninger, der kan fastholde de potentielle kunder igennem on-line købsprocessen. Indledning Internettet har igennem en længere årrække fortsat sin markant stigende udbredelse og altomfattende virtuelle tilstedeværelse. Således estimeres det, at handlen på internettet i 2004 udgjorde 8,6% af det globale salg af varer og serviceydelser, svarende til 6.789,3 billions US$ (Chaffey, 2002: 13). Herudover er der sket en markant stigning i udbredelsen af bredbåndsadgang fra 2001, hvor 3,3% af Europas husholdninger havde adgang, og til 2005, hvor 24,2% af europæiske husholdninger havde adgang. De tilsvarende tal i samme periode for USA, som er førende inden for udbredelsen af adgang samt omfang af e- handlen m.m., var 14,1% til 53,1% (McGann et al., 2005: 14). Figur 1 nedenfor giver et indtryk af den markante vækst i e-handlens omfang. Den elektroniske infrastruktur, som internettet grundlæggende er, udgør en unik mulighed for små og mellemstore virksomheders (SMV) mulighed for at konkurrere på mere lige vilkår med store virksomheder, der har domineret i form af deres fysiske tilstedeværelse på markedet. US Online Retail Sales, (in billions and as a % increase vs. prior year) Note: EMarketer s 2003&2004 baselines are from US Department of Commerce figures. Source: emarketer, April 2005 Figur 1. Udviklingen i internet baseret detailsalg i perioden Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 139

2 Indledningsvist kan det nævnes, at resultaterne af denne artikels afrapporterede stikprøveundersøgelse viser, at 70% af de deltagende virksomheder svarende til 119 ud af 170 i forskellig grad spændende fra i nogen grad til i meget stor grad, anvendte internettet til internationalisering. Herudover mente disse 70% videre, at internettet bevirkede, at internationaliseringen forløb hurtigere og nemmere. Vi kan med andre ord konstatere, at SMVer bestemt anvender internettet i forbindelse med deres internationaliseringsaktiviteter, samt at det sker i et betydeligt omfang. I forlængelse af denne viden kunne det være interessant at få belyst hvilke sammenhænge, der er mellem forskellige virksomhedskarakteristika, internetanvendelse (i forbindelse med internationalisering) og forbindelsen ned til virksomhedens økonomiske bundlinieresultat. I den forbindelse fokuseres der derfor i denne artikel på virksomhedens internet-salg. Deraf følger også en fokus på de internationale kunders anvendelse af virksomhedens hjemmeside til køb af varer og tjenesteydelser (e-handel). Hovedformålet med artiklen er at redegøre for (figur 2): 1. Hvilke karakteristika gør sig gældende for de virksomheder, der anvender internettet til deres internationaliseringsaktiviteter 2. Kan der påvises en sammenhæng mellem virksomhedernes internetanvendelse og deres profitabilitet 2. Forståelsesramme og delformål Afledt af ovenstående to hovedformål vil vi i det følgende præsentere den forståelsesramme, som vi indledningsvis arbejder med: Figur 2. Forståelsesramme (a priori model) Hovedformål 1 Hovedformål 2 Virksomhedskarakteristika Grad af internetanvendelse til Internationalisering Positiv påvirkning af det økonomiske resultat Udvikling af undersøgelsens antagelser Hvorvidt anvendelsen af internettet kan føre til en højere grad af internationalisering og dermed udnyttelse af konkurrencemæssige fordele på globalt plan har optaget flere forskere. Yip og Dempster (2005) ser i en tværnational undersøgelse af europæiske og amerikanske virksomheder på brug af internettet til udvikling af deres globale strategi. De når frem til, at det er meget svært at isolere effekten af internet-brugen, fordi udviklingen af denne falder sammen med den generelle globalisering af økonomierne verden rundt. På regeringsniveau, f.eks. i EU-regi, er fjernelse af toldbarrierer og globalisering af tekniske standarder også medvirkende til at fremme handlen på tværs af grænser og regioner. Globaliseringsfaktorerne ( drivers of globalization ) bidrager til generelt at udviske landegrænserne, men Yip og Demster (2005) finder, at internettet forstærker denne globaliseringstendens mod: 140 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

3 - Grænseoverskridende kommunikation i internet verdenen betyder fysisk afstand ikke noget. - Høj kommunikationshastighed til lave priser ( Cost and speed advantages ). Internettet giver virksomhederne mulighed for online tilgang til en global kundemasse, som bevirker, at SMVer i dag har mulighed for at internationalisere langt hurtigere, end de kunne for bare 10 år siden. Det vil betyde, at internettet kan give virksomhederne mulighed for en hurtigere markedsspredning og indtrængning på nye markeder. Som Ivang et al. (2002) anfører, vil dette dog først og fremmest gælde for de digitaliserede produkter. Evans og Wuster (2000) argumenterer for, at den traditionelle tradeoff, der har været mellem richness (værdien og dybden af informationer) og reach (antallet af potentielle kunder, som man kan komme i kontakt med) er forsvundet. Internettet har gjort det muligt, at virksomheden kan komme i kontakt med en stor global kundegruppe (høj grad af reach ) meget hurtigt, samtidig med at værdien af de afsendte informationer er høj (høj grad af richness ). Dette giver samtidig også grobunden for de nye såkaldte Born Globals (Chetty & Campbell-Hunt, 2004; Moen & Servais, 2002; Madsen & Servais, 1997). Deraf antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Med den rette kombination af medarbejderkompetencer og udviklingen af teknologien giver internettet også mulighed for at tilpasse produkter og serviceydelser til individuelle kundeønsker selv på lang afstand. Efter et køb på internettet og med de rette teknologiske web-løsninger kan de globale kunder også blive serviceret around the clock noget, som ikke har været muligt i den traditionelle fysiske (bricks-and-mortar) verden (Javalgi et al., 2005). Deraf antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Luo et al. (2005) anfører, at det antal år, virksomhederne har været i gang med eksportaktiviteterne ( Intenational experience ), også er afgørende for graden af internetanvendelsen til internationaliseringen. I mange helt små virksomheder er iværksætterens personlige engagement og det personlige salgsarbejde den drivende kraft i internationaliseringsprocessen. Senere hen, når virksomheden bliver mere velorganiseret, får en højere eksportandel og får mere traditionelle lederskikkelser ind i virksomheden, bliver det mere almindeligt at inddrage internettet ( ing & online-salg) i det daglige internationale salgsarbejde. Deraf antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet)/ eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. I forbindelse med udviklingen af en model til udvikling af den internationale konkurrencekraft i internet-virksomheder kobler Javalgi et al. (2005) den internationale konkurrenceevne sammen med det økonomiske bundlinjeresultat. Selvom det også må erkendes, at et positivt økonomisk resultat kan forårsages af mange forskellige andre forhold end lige netop brugen af internettet (sådanne forhold kan f.eks. være innovationsevnen), vil udnyttelsen af internettet på globalt niveau ifølge Javalgi et al. (2005) føre til et forbedret økonomisk resultat. Den del af internettet, hvor der er den umiddelbart største sammenhæng mellem internet-brug og økonomisk resultat er i forbindelse med den direkte e-handel, hvor den potentielle køber går igennem virksomhedens hjemmeside og ender med at købe et produkt online. Derfor vil der i det efterfølgende (for antagelse 4) primært Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 141

4 blive sat fokus på de virksomheder, der tilbyder direkte on-line salg af deres produkter og services. Deraf antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Disse fire antagelser om sammenhænge fører os over i den udvidede forståelsesramme (se figur 3 nedenfor). I henhold til det spørgeskema, der blev anvendt i denne undersøgelse (for uddybning, se afsnittet omkring metodiske overvejelser nedenfor), er det muligt at fokusere på følgende karakteristika: Eksportprofil (her ses der dels på, hvor længe den pågældende virksomhed har eksporteret sine produkter/serviceydelser, og dels på antallet af lande, som virksomheden eksporterer til) Størrelse (ved størrelse menes der her den omsætningsmæssige størrelse) Kompetencemæssige (her blev der fokuseret på medarbejderes personlige og faglige kompetencer) Yderligere var vi interesserede i at vurdere konsekvenser af et højt forbrug af internettet i forbindelse med internationaliseringsaktiviteterne. Konkret blev det undersøgt, om der kunne konstateres en sammenhæng mellem internetanvendelse og profitabilitet, da en sådan sammenhæng kombineret med de nævnte karakteristika kunne føre til praktiske handlingsanvisninger med henblik på øget profitabilitet. Vi var yderligere interesserede i, om internettet blev anvendt til at finde nye eksportmarkeder, og om der kunne fastslås en sammenhæng mellem internetanvendelse og markedsspredning (antallet af eksportmarkeder). Artiklen er struktureret omkring 3 overordnede dele efter indledningen. Først sker der en redegørelse af metodiske forhold. Herefter følger en diskussion af de fundne resultater. Slutteligt perspektivers resultaterne i forhold til praktiske handlingsanvisninger, ligesom nye forskningsemner identificeres. Metodiske overvejelser Overordnet har vi i denne undersøgelse været interesserede i at opnå en bedre indsigt i små og mellemstore danske virksomheders internationaliseringsproces. Da vores forskningsmål hovedsageligt har været at skabe en konkret målbar indsigt, der kan Figur 3. Udvidet Forståelsesramme Virksomhedskarakteristika: Markedsspredning og Proaktiv markedssøgning Medarb. personlige kompetancer International erfaring / eksportandel Grad af internetanvendelse til internationalisering Økonomisk resultat: Positiv påvirkning af resultat Andre faktorer (ikke undersøgt i denne artikel) 142 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

5 generaliseres bredt, er der taget udgangspunkt i en objektiv rationel virkelighedsopfattelse (Patton, 2003). I forlængelse heraf er der udarbejdet en survey. Ifølge Gil & Johnson (1991: 76-77) kan der skelnes mellem analytiske surveys og deskriptive surveys, hvor man ved den sidstnævnte type ønsker at identificere karakteristika ved det fænomen, man studerer, hvilket er tilfældet i denne undersøgelse. Konkret blev der udarbejdet et spørgeskema, der blev formidlet via internettet. Spørgeskemaet blev inden den endelige udsendelse testet gennem en række fokusgrupper sammensat af administrende direktører og virksomhedsejere. De nævnte stillingsbetegnelser var målgruppen for besvarelsen af spørgeskemaet, da man ønskede at anvende nøgleinformanter. Som følge af fokusgrupperesultaterne skete der en række modificeringer af det oprindelige spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt i 2003, og resultaterne blev bearbejdet i 2003 og Undersøgelsen var et samarbejde mellem SDU, Dansk Industri og analysefirmaet InterResearch. I alt bestod målgruppen af 630 udvalgte virksomheder fra dels DI medlemsliste og dels fra Købmandsstandens oplysningsbureau (KOB) ud fra følgende kriterier: Eksportaktiviteter (der skal være tale om en virksomhed, der eksporterer sine produkter/serviceydelser) Ejerforhold (de deltagende virksomheder kunne være en af tre kategorier nemlig, a. dansk ejet moderselskab (53%), b. dansk ejet datterselskab (31%) og c. udenlandsk ejet datterselskab (16%) Efter dels skriftlig påmindelse og dels telefonisk opfølgning endte den endelige svarprocent på 27%. Med en stikprøve på 170 og et ønske om et 95% konfidensniveau (z = 1,96), samt en p og en q værdi på 50 % kan den statistiske usikkerhed (sampling error) beregnes til ±7,5%, hvilket er fundet acceptabelt (Bush & Burns, 2006: 367). Frafaldet kan overvejende forklares som følge af to forhold. For det første havde nogle af de udvalgte virksomheder rent faktisk ikke nogen betydelig eksport, selvom det umiddelbart fremgik af DI s medlemsliste. Det kunne fx skyldes, at forventningerne til eksporten ikke var indfriede, hvorfor man havde stoppet eksportaktiviteterne. For det andet var spørgeskemaet direkte adresseret til det højeste ledelsesniveau, som typisk er pressede for tid. Sammenfattende er følgende gjort for at sikre resultaterne reliabilitet og validitet: Test af spørgeskema ved hjælp af fokusgrupper Modificering af det oprindelige spørgeskema Anvendelse af nøgleinformanter Stikprøvekarakteristika 76% af respondenterne var enten administrerende direktører eller ejere, 15% besad en anden cheffunktion, og kun 6% havde en lavere stillingsbetegnelse. Der var tale om ældre virksomheder. Således var 75% af de deltagende virksomheder grundlagt før 1980, og kun 1% var grundlagt i 2000 eller senere. Ejerforholdet var domineret af A/S-selskabsformen, som repræsenterede 82% efterfulgt af privatejede virksomheder, der udgjorde 9%. Den overvejende del af virksomheder (72%) lå i regnskabsåret 2001 i omsætningsintervallet mio. kr. 27 % af stikprøvestørrelsen havde en omsætning på 100 mio. kr. eller derover. (Se figur 4).Eksportandelen udgjorde minimum 50% af omsætningen for 42% af de deltagende virksomheder. Ligeledes er der tale om en længere tidsmæssig erfaring med eksport. Således fremgik det, at 81% havde haft eksportaktivitet i minimum 8 år (se figur 5). 45% af de adspurgte virksomheder eksporterede til 10 markeder eller mere, 39% eksporterede til mellem 4-9 markeder og 16% til mellem 1 og 3 markeder. Slutteligt befandt langt de fleste stikprøvevirksomheder (82%) sig på det industrielle marked efterfulgt af 29% på konsumentvaremarkedet og endelig 15% på det institutionelle marked 1. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 143

6 Figur 4. Omsætningsmæssige størrelser Hvor stor var virksomhedens oms. i mio. i DKK i år 2001? 50% 47% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 25% 27% 5% 0% 1% 0-10 mio. kr mio. kr mio. kr. 100 mio kr. og derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet Figur 5. Varighed af deltagende virksomheders eksport Hvor længe har De eksporteret Deres produkter? 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 12% 0% a) 0-3 år b) 3-8 år c) 8 år eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 144 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

7 Spørgeskemaet Der er tale om et omfattende spørgeskema, da man var interesseret i en lang række forhold. Denne artikel indeholder kun en delrapportering af de samlede mulige rapporteringer. Struktureringen af spørgeskemaet, samt et par spørgsmål under hver kategori, er gengivet i tabel A1 i appendikset med henblik på at give læseren et indblik i spørgeskemaet. Tabel A2, ligeledes i appendikset, giver et visuelt indtryk af det elektroniske spørgeskema, som respondenterne blev præsenteret for elektronisk på internettet. Præsentation og diskussion af resultater Præsentationen af resultaterne foregår i relation til de fire antagelser, som tidligere er præsenteret: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Markedsspredning: Med hensyn til antallet af eksportmarkeder og graden er der en signifikant sammenhæng. Dette kunne indikere, at internettet anvendes til markedsspredning. Da man ikke alene på baggrund af krydstabuleringer kan udtale sig om nogen sammenhæng mellem nominalt skalerede variable, udføres der Chi-square test (χ²) for at fastslå, om der er en nonmonotonic sammenhæng mellem variablene, der krydses. Ved nomonotonic sammenhæng forstås, at der eksisterer en sammenhæng mellem to variable, men at man ikke er i stand til at observere retningen (positiv/negativ) på denne sammenhæng. χ² testen udføres således på alle de krydstabuleringer, der refereres til i denne artikel. χ² testen er yderligere kendetegnet ved, at Ho-hypotesen altid er udtryk for, at der ikke eksisterer nogen sammenhæng mellem de krydsede variable. Det vil sige, at en forkastelse af Ho-hypotesen på et valgt signifikansniveau betyder, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem to variable. Konkret sker der en sammenligning af en beregnet χ² værdi med en værdi fra χ² distributionen. Tabel 1. Krydstabulering af variabel A og B Antal respondenter (%) 1 til 3 markeder Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad B. Til hvor mange lande eksporterer virksomheden? 4 til 9 markeder markeder eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, Interesearch og Syddansk Universitet Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 145

8 χ² værdien er beregnet ved hjælp af følgende formel, χ² = summen af [ (O-E)² / E ] Hvor: O = observeret hyppighed E = forventet hyppighed Den kritiske værdi for signifikansniveauet 0.05 er 9,488, og for signifikansniveauet 0.01 er den 13,277 ifølge χ² distributionen med 4 frihedsgrader. Da vi er tilfredse med et 0,05 signifikansniveau forkastes Ho dermed, hvis den beregnede χ² værdi mindst er højere end 9,488 og vi har en 3x3 krydstabuleringstabel. Beregning af χ² værdien for tabel 1 er gengivet i tabel 1.1 umiddelbart overfor. Tabel 1.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og B Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Ho-hypotesen forkastes, og der eksisterer en nonmonotonic sammenhæng mellem omfanget af internationalisering (antal markeder man eksporterer til) og anvendelsen af internettet. Såfremt man i nogen grad anvender internettet til internationalisering, og man opfatter denne internetanvendelse som noget positivt, er der en tendens til at eksportere til flere markeder, end hvis man i mindre grad anvendte internettet. Omfang af proaktiv markedssøgning Der er en signifikant sammenhæng mellem anvendelse af internettet og en proaktiv adfærd med hensyn til at finde nye eksportmarkeder. Tabel 2. Krydstabulering af variabel A og C Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Ikke relevant + Ingen grad Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad C. I hvilken grad har virksomheden spredt aktiviteterne ud på mange markeder Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 146 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

9 Beregning af χ² værdien for tabel 2 er gengivet i tabel 2.1 umiddelbart nedenfor. Tabel 2.1 Beregning af χ² værdien med mere Krydstabulering af variabel A og C Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Der findes, som det fremgår af tabel 2.1, ikke støtte til Ho-hypotesen, hvorfor den forkastes. Der findes dermed en signifikant sammenhæng mellem variabel A og C. Det ses videre fra tabel 2.1, at de faktiske observerede hyppigheder klumper sig sammen i fire celler. Resultatet viser, at virksomheder, der ikke anvender internettet til internationalisering, ikke har samme omfang af markedsspredning. Det vil sige, at de er mindre proaktive i søgningen efter nye eksportmarkeder. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. De virksomheder, der i fuld udstrækning anvender internettet, indikerer, at i 80% af tilfældene besidder deres medarbejdere de nødvendige personlige kompetencer i fuld udstrækning. Vi ser her en høj grad af sammenhæng. De efterfølges af virksomheder (40%), der indikerer, at deres medarbejdere i stor grad besidder nødvendige personlige kompetencer. Endelig tilkendegiver den efterfølgende gruppe (26,8%), at deres medarbejdere kun i nogen grad besidder de nødvendige personlige kompetencer. Med hensyn til faglige kompetencer sås den samme tendens, dog vurderer ledelsen, at medarbejderne i højere grad manglede faglige kompetencer. Dette betyder også, at de virksomheder, der i mindre grad mener, at deres medarbejdere har de fornødne personlige og faglige kompetencer, har en tendens til en mindre anvendelse af internettet i deres internationaliseringsaktiviteter. Dette kunne indikere, at man har en lavere eksportaktivitet, end man kunne have, fordi ledelsen oplever, at medarbejderne ikke i tilstrækkelig omfang besidder de rette kompetencer. Personlige og faglige kompetencer kommer dermed til at virke som flaskehalse frem for eksempelvis konkurrenceevneforhold, som man ellers kunne være tilbøjelig til at antage. Resultaterne viste endvidere, at de virksomheder, der havde en ret lav anvendelse af internettet, også i lav grad kvalificerede (uddannede) deres medarbejder i internationaliseringskompetencer. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. International erfaring I gruppen af virksomheder, der har eksporteret længst det vil sige i 8 år eller mere finder vi 25%, der i nogen grad anvender internettet, og 44%, der i meget stor grad anvender internettet, efterfulgt af den mindste gruppe (12%) med internetanvendelse. en for gruppen af virksomheder, der har eksporteret i 8 år eller længere, udgør i øvrigt hele 81% af stikprøvens størrelse. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 147

10 Tabel 3. Krydstabulering af variabel A og D Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad a) 0 3 år D. Hvor længe har De eksporteret Deres produkter? b) 3-8 år c) 8 år eller derover Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet χ² værdien for tabel 3 er gengivet i tabel 3.1 nedenfor. Tabel 3.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og D Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Det ses, at der ikke er nogen støtte for Ho-hypotesen, som udtrykker, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor længe man har eksporteret, og i hvilken grad man anvender internettet til at opnå en hurtigere og nemmere internationalisering. Ho-hypotesen forkastes dermed, og der eksisterer en signifikant nonmonotonic sammenhæng. Det kan konstateres, at der en statistisk sammenhæng mellem, hvor længe man har eksporteret, og i hvilket omfang man anvender internettet til at opnå en nemmere og hurtigere internationalisering. Mere konkret er sammenhængen formentlig, at jo længere man har eksporteret, i jo højere grad anvender man internettet til at opnå en perciperet mere effektiv internationalisering. En mulig forklaring på denne sammenhæng kunne være, at disse virksomheder besidder de mest omfattende erfaringer både positive og negative med hensyn til forskellige måder at gennemføre deres internationaliseringsaktiviteter på, og at de videre har erfaret, at internettet er det bedste redskab til at skaffe et godt beslutningsgrundlag for deres internationaliseringsaktiviteter. Virksomheder, som overvejer at opstarte en eksport eller har eksporteret i kortere tid, kan tilsyneladende med fordel fokusere på internettets anvendelsesmuligheder, hvis de ønsker at fastholde og udvide deres eksport. 148 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

11 Eksportandel Tabel 4. Krydstabulering af variabel A og E Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad 1% til 29% E. Hvor stor en procentdel udgjorde eksporten af den samlede omsætning i 2001? 30% 59% % til 100% Kilde:Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet χ² værdien for tabel 4 er gengivet i tabel 4.1 nedenfor. Tabel 4.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = For significance at the.05 level, chi-square should be greater than or equal to The distribution is not significant. p is less than or equal to 1. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og E Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Det ses, at Ho-hypotesen ikke kan forkastes, hvilket vil sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem variabel A og E. Dette uddybes senere. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Der er en nonmonotonic sammenhæng mellem stor internetanvendelse og oplevede øget profitabilitet (bundlinjeresultat), hvilket fremgår af tabel 5 og 5.1 nedenfor. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 149

12 Tabel 5. Krydstabulering af variabel A og F Antal respondenter (%) Ikke relevant + Ingen grad A. I hvilken grad anvendes Internettet til at få en hurtigere og nemmere internationalisering Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad F. I hvilken grad bliver virksomhedens bundlinje positivt påvirket af de internationale aktiviteter Ikke relevant + Ingen grad Mindre grad + Nogen grad Stor grad + Fuld grad (27%) 46 (27%) (20%) Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet Beregning af χ² værdien for tabel 5 er gengivet i tabel 5.1 umiddelbart nedenfor. Tabel 5.1 Beregning af χ² værdien med mere Degrees of freedom: 4 Chi-square = p is less than or equal to The distribution is significant. (Kilde: Egen tilvirkning) Krydstabulering af variabel A og F Column 1 Column 2 Column 3 Row Row Row Ho-hypotesen forkastes, og det kan konstateres, at der en signifikant nonmonotonic sammenhæng mellem anvendelse af internettet til internationaliseringsaktiviteter og virksomhedens profitabilitet som følge af internationaliseringsaktiviteter. Dette indikerer, at internetanvendelse fører til øget profitabilitet, måske som følge af bedre relationer eller som følge af en effektiv og hurtig kommunikation, med diverse samarbejdspartnere. Implikationer af undersøgelsen I relation til de fire antagelser i den indledende forståelsesramme kan der fremføres følgende implikationer af vore undersøgelser: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering Resultaterne indikerer, at internettet bliver benyttet i forbindelse med virksomhedernes bestræbelser for at opnå en øget markedsspredning af de internationale aktiviteter. Virksomhederne vil i stigende grad få mulighed for hurtigt at kunne overføre konkurrencemæssige fordele fra et land til et andet. Denne tendens vil være specielt udtalt i forbindelse med produkter og serviceydelser, der kan digitaliseres. For brick-and-mortar virksomheder vil det (alt andet lige) tage lidt længere tid. Virksomhederne må således erkende, at speed i forbindelse med internationalise- 150 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

13 ringen og indtrængning på nye markeder er afgørende for den internationale konkurrenceevne. Internettet giver mulighed for en hurtig, relativt billig og udpræget transnational kommunikation og informationssøgning. Dette vil også gælde i forbindelse med overvågning af konkurrentaktiviteter. Internettet medfører, at den transnationale prisgennemsigtighed er blevet større, og det vil medføre bedre muligheder for både at lave prisanalyser på tværs af landegrænser, men også at lave prisanalyser på tværs af konkurrenter. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering Der sås i undersøgelsen en tendens til, at internationaliseringsprocessen hæmmes af flaskehalse på medarbejdersiden mht. kompetencer til at håndtere internettet i forbindelse med virksomhedens internationalisering. Hvis virksomheden således ikke ønsker selv at investere i sådanne internetkompetencer, kan det være en ide at outsource funktionen til eksterne specialistfirmaer, der har kombinationen internationalisering og internet som deres speciale. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Der sås her en forskel, idet der var en sammenhæng mht. international erfaring, mens der ikke sås en sammenhæng mht. eksportandelen. Der behøver heller ikke at være en direkte sammenhæng mellem international erfaring og eksportandel, idet man kan forestille sig virksomheder, der har en lang international erfaring på nogle få eksportmarkeder, uden at det generelt er slået igennem som en høj eksportandel, og omvendt. Vi formoder, at en af årsagerne til, at virksomheder med en lille grad af international erfaring har en lav internetanvendelse er, at det er iværksætterens personlige internationale salgsarbejde, der hæmmer implementeringen af internationale internetsalgsløsninger. Hvis det er korrekt, kan virksomheden søge at tiltrække mellemledere, der har prøvet at arbejde med internettet som en yderligere salgskanal, for derved at få tilført den kompetence. Alternativt kan SMEen søge at få løst behovet for internationale internetløsninger via eksterne specialistfirmaer (outsourcing), som ovenfor nævnt. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. Denne antagelse kunne bekræftes. Resultatet tyder på, at håndtering af salg over internettet på de internationale markeder kan være en nøglesuccesfaktor (KSF), som kan være afgørende for omsætningen og de efterfølgende økonomiske nøgletal i regnskabet. Dette tyder på, at de virksomheder, der har succes med det, er dem, som forstår at maksimere antallet af besøgende til virksomhedens hjemmeside, f.eks. via massekommunikation, for derefter at fastholde de besøgende ned igennem købsprocessen, illustreret i Figur 6, så de ikke dropper ud undervejs. Jo større andel, som fastholder interessen og ender med køb i Purchase of product, jo større conversion rate (andelen af besøgende til en hjemmeside, der i sidste ende ender med at foretage et online køb) og i sidste ende også et bedre økonomisk resultat for den sælgende virksomhed. Vishwanath and Mulvin (2001) undersøgte, hvor stor en andel af dem, som besøger en hjemmeside (med købsmulighed) på B2C-markedet, reelt køber et produkt eller en tjenesteydelse. Den procentandel, der i sidste ende køber et produkt eller service (i Figur 4 er det i kassen Purchase of product ), viste sig kun at være 1,8% (den såkaldte conversion ratio ). Så hvilke måleværktøjer har virksomheden til rådighed for senere at kunne øge den conversion ratio? Virksomheden må vide præcist, i hvilken fase af Figur 4 s indkøbsproces kunden mister interessen og dropper ud. Ved hjælp af forskellige IT-redskaber er dette muligt i Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 151

14 Figur 6. Illustration af indkøbsprocessen ved køb på varer og servicer på internettet Visit to homepage Abandoned at homepage Search for product Abandoned midproduct search Found product Abandoned after product is found Placed product in shopping cart Abandoned shopping cart Purchase of product Did not purchase again Repeat purchase Kilde: Hollensen (2006), p. 275 dag. Dernæst kan virksomheden re-designe websiden eller fastholde den potentielle kunde ved at tilbyde ekstra service mod, at vedkommende så fortsætter i processen. Forslag til yderligere undersøgelser I vores artikel har vi kun undersøgt en delmængde af alle de faktorer, der i kombination med internet-brugen fører til øget internationalisering. Nogle af de faktorer, der her er udeladt i Figur 3 ( Andre faktorer ), men som kan gøres til genstand for yderligere undersøgelser, er f.eks.: - Undersøgelse af, i hvilke dele af internationaliseringsprocessen internettet benyttes mest. Er det i forbindelse med informationssøgning (f.eks. søgning efter nye udenlandske forhandlere) eller er det mere i forbindelse med konkurrentovervågning eller måske ved direkte online salg? - Undersøgelse af virksomhedernes brug og den konkurrencemæssige effekt af digitaliserede produkter, som f.eks. salg af software, rådgivning over internet, eller informationsbaserede produkter og servicer. - Global innovationsevne: Det ressourcebaserede perspektiv lægger op til, at det i forbindelse med udvikling af nye produkter ikke kun er medarbejdernes personlige kompetencer, der er afgørende, men også hele organisationens evne til at integrere kompetencer på tværs af grænser og internationale samarbejdspartnere. Internettet giver netop mulighed for at samarbejde på betydelig geografisk afstand, og den teknologiske udvikling bidrager til, at globale online-møder bliver mere almindelige. Ved at integrere sådanne faktorer vil man kunne opnå et mere holistisk billede af sammenhængen og mulighederne i relationen mellem internet og internationalisering. Konklusion På grundlag af et litteraturstudie blev der udviklet fire antagelser omkring sammenhængen mellem forskellige virksomhedskarakteristika og anvendelsen af 152 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

15 internettet i forbindelse med internationalisering: Antagelse 1: Markedsspredningen og den proaktive markedssøgning har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 2: Medarbejdernes personlige kompetencer har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 3: Virksomhedens internationale erfaring (antal år på eksportmarkedet) / eksportandelen har en sammenhæng med brugen af internettet til internationalisering. Antagelse 4: Virksomhedens brug af internettet til internationalisering har en sammenhæng med virksomhedens økonomiske resultat. De fire antagelser blev bekræftet i dataanalysen, med undtagelse af antagelse 3, hvor sammenhængen mellem eksportandelen og brugen af internettet til internationalisering ikke kunne bekræftes. Undersøgelsen viser, at succesfulde virksomheder må arbejde aktivt med internettet på tværs af grænser og samarbejdspartnere. Specielt for de virksomheder, der tilbyder digitaliserede produkter og servicer, er det vigtigt internationalt at kunne tilbyde attraktive internetsalgsløsninger, der kan fastholde de potentielle kunder igennem onlinekøbsprocessen og derved forbedre det økonomiske resultat.. Hvis virksomheden tilmed kan tracke kunderne, således at det bliver synligt, hvor de dropper ud af købsprocessen, så bliver sandsynligheden for succes med internettet endnu større. Summary The objective of the study reported in this article is to clarify characteristics for firms that use the internet to implement their internationalisation activities, and to examine if the use of the internet is reflected in profitability. Specifically, four assumptions are made which will subsequently be examined. Findings show that there is a connection between the use of the internet and corporate financial performance. It is recommended that firms make active use of the internet across borders and with their cooperative partners. Particularly firms that offer digitalised products and services will find it important internationally to be able to offer attractive internet sales solutions which can retain potential customers through the online buying process. Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 153

16 Noter 1. Der var her mulighed for at afgive multiple svarmuligheder, hvorfor 100% overstiges ved en sammenlægning Litteratur Burns, Alvin C. & Ronald F. Bush: Marketing Research. Prentice Hall, Fifth Edition, Chaffey, D.: E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall / Financial Times, UK Chetty, C. & Campbell-Hunt, C.: Strategic Approach to Internationalization: A Traditional Versus a Born-Global Approach. Journal of International Marketing, Vol. 12 Issue 1, pp , Evans, P.B. & Wuster, T.S. : Blown to Bits: How the new economics of information transforms strategy, Boston, Harvard Business School Press, Gill, J. & Johnson, P. : Research Methods for Managers, London: Paul Chapman, Hollensen, S. ; Marketing Planning A Global Perspective. McGraw-Hill Higher Education, UK Ivang, Reimer, Rask, Morten & Christensen, Erik A.: E-markedspladser et springbræt for dansk eksport. Forlaget Samfundslitteratur Javalgi, Rajshekhar G. & Radulovich, L.P. : Sustainable competitive advantage of internet firms. International Marketing Review, Vol. 22, No. 6, pp , Jarillo, J.C. : On strategic Networks. Strategic Management Journal, Vol. 9, January- February, pp , Luo, Yadong, Zhao, John. H. Hongxin & Du, Jianjun : The internationalization speed of e-commerce companies: an empirical analysis. International Marketing Review, Vol. 22, No. 6, pp. pp , Madsen, T.K. & Servais, P. : The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?. International Business Review, 6 (6), pp , McGann, Sean T., John Leslie King & Kalle Lyytinen : Globalization of E-commerce Growth and impacts in the United States of America, Sprouts on: Working Papers of Information Environments Systems and Organizations, Moen, Ø. & Servais, P. : Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of International Marketing, 10 (3), pp , Moen, Ø. : Internationalization of small computer software firms, European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 9/10, pp , Oviatt, B.M. & McDougall, P.M. : Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, 25 (1), pp , Overby, J.W. & Min, S.: International supply chain management in an Internet environment. International Marketing Review, Vol. 18, No. 4, pp , Patton, Michael Q. : Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage 3rd ed., Yip, George & Dempster, Anna : Using the Internet to Enhance Global Strategy. European Management Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 1-13, Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

17 Appendix Tabel A1. Spørgeskemaets overordnede strukturering A. Generelle virksomhedsoplysninger (der var i alt 15 spørgsmål i denne kategori) 1. Hvad er deres titel/funktion? 2. Hvilket år blev firmaet grundlagt? B. Tilpasning af virksomhedens eksterne marketing mix (der var i alt 9 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev her bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i tilpasningen af marketingkonceptet til internationale markeder. 1. I hvilken grad er deres kunder internationalt orienterede? 2. I hvilken grad er virksomhedens hovedprodukt karakteriseret ved at være et kundetilpasset produkt? C. Virksomhedens markedsdiversifikation (der var i alt 7 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i fremgangsmåde og metoder, som danner grundlaget for virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad har virksomheden udviklet en nedskreven strategi for internationaliseringen? 2. I hvilken grad er virksomhedens medarbejdere delagtiggjort i denne strategi? D. Virksomhedens entry modes (der var i alt 8 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens valg af etableringsformer eller indtrængningsmåder (= Entry Mode) på de internationale markeder. 1. Hvilke former for entry modes benytter virksomheden sig primært af? 2. Har virksomheden tidligere afviklet/stoppet aktiviteterne på et internationalt marked? E. Virksomhedens strategi og ledelse (der var 5 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i strategier og ledelsesmetoder i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad har virksomheden udviklet en nedskreven strategi for internationaliseringen? 2. I hvilken grad er virksomhedens medarbejdere delagtiggjort i denne strategi? F. Virksomhedens økonomi og finans (der var i alt 6 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens finansielle og økonomiske overvejelser og metoder i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad foretages vurderinger af rentabiliteten inden etableringen på et marked? 2. I hvilken grad overholdes fastlagte budgetter for internationaliseringen? G. Virksomhedens HRM Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens personaleledelse i forbindelse med virksomhedens internationalisering. 1. I hvilken grad vil De mene, at virksomhedens medarbejdere har formået at tilpasse sig de kulturelle forskelle mellem markederne? 2. I hvilken grad mener De, at den hjemlige organisationsstruktur er i overensstemmelse med strukturen på de internationale markeder? H. Virksomhedens produktion, produktudvikling og teknologi (der var i alt 8 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens produktion, produktudvikling og teknologiske overvejelser i forbindelse med internationaliseringen. 1. I hvilken grad vil De mene, at virksomheden har en first-mover (først-på-markedet) fordel? 2. I hvilken grad mener De at være på teknologisk forkant med udviklingen inden for virksomhedens forretningsom råde? I. Virksomhedens interne salg, marketing og servicefunktionen (der var i alt 6 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens interne salg, marketing og services, i forbindelse med internationaliseringen. 1. I hvilken grad indsamler og evaluerer virksomheden løbende informationer om internationale markeder? 2. I hvilken grad indsamler og evaluerer virksomheden løbende informationer om internationale kunder? J. Virksomhedens indkøb og logistik (der var i alt 7 spørgsmål i denne kategori) Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålene med udgangspunkt i virksomhedens indkøbs- og logistikfunktioner. 1. I hvilken grad benytter virksomheden sig af indkøb fra udenlandske leverandører? 2. I hvilken grad fører virksomhedens indkøbsfunktion til international ekspansion? Kilde: Egen tilvirkning Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering 155

18 Tabel A2. Det elektroniske spørgeskema Kilde: Internationaliseringsundersøgelsen: Dansk Industri, InterResearch og Syddansk Universitet 156 Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/2006

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg,

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, 31-10-07 CREWe DAVID: Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat

Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat Ina Drejer Allan Næs Gjerding IMPAKT, Institut for Økonomi og Ledelse Juni 2016 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Data... 4 Beskrivelse af de deltagende

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask Digital Musik: Nye Grænseflader.

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask  Digital Musik: Nye Grænseflader. Opsamling En strategi for en e-businessløsning, der er specielt rettet mod forbrugere af digital musik handler om Digital Distribution og Nye grænseflader til Kunderne Cand.merc. marketing 8. semester,

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bilagssamling. Side 1

Bilagssamling. Side 1 Bilagssamling 1 Bilag 1: The Research Onion... 2 2 Bilag 2: Oversigt over Heldbjergs tre metodesynsvinkler... 3 3 Bilag 3: Kommentarer omkring udvalgte artiklers indhold, validitet og reliabilitet... 4

Læs mere