radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 686 af 8. juni 2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 (bekendtgørelsen). I henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 1, udbyder Radio- og tv-nævnet herved sendemuligheder i DABblok 1, jf. bekendtgørelsens bilag 1, til en gatekeeper. Radio- og tvnævnet tildeler programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence. Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til konkurrencen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 3. oktober Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af konkurrencen enten fredag den 25. november 2016 eller torsdag den 15. december 2016 afhængigt af, hvor mange ansøgninger nævnet modtager. Nævnet vil herefter udstede tilladelse gældende for en periode på 12 år fra 1. januar 2017 til vinderen. Programvirksomheden skal igangsættes den 1. oktober Radio- og tv-nævnet tager i henhold til bekendtgørelsens 11, stk. 3, forbehold for eventuelle ændringer af udbudsmaterialet. Nævnet tager ligeledes forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

2 Side 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Resumé Udbudsmaterialet Baggrund Ansøgningsprocedure Evaluering Tilladelsesvilkår Tilladelsen Tidsplan og sprog Tidsplan for udbuddet Sprog Ansøgning Ansøgningsprocedure Indhold af ansøgning Oplysninger om ansøger Ansøgers erfaringer med etablering og drift af jordbaseret digitalt radio- eller tv-sendenet Ansøgers eventuelle tilbud om en højere dækning end 80 pct Ansøgers økonomiske forhold Redegørelse for hvorledes opgaven som gatekeeper udføres på objektive forretningsmæssige betingelser mv Redegørelse for udnyttelse af sendemulighederne Ejerskabserklæring Anfordringsgaranti eller deponering Bodsaftale Erklæring om overholdelse af de fastsatte vilkår for tilladelsen Tegningsberettigelse Vedtægter Eventuel ansøgningsversion uden følsomme oplysninger Behandling af ansøgningerne Modtagelse af ansøgningerne Vurdering af ansøgningerne Pointskala Offentlighed Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode Tilladelsesvilkår Distribution Dækning... 27

3 Side Udnyttelse af kapaciteten Ændringsmuligheder Informationsindsatser Information til borgerne Tekniske forhold Frekvenser til DAB-blok Beskrivelse af de frekvensmæssige ressourcer Geneve-aftalen Bilaterale aftaler Nabolandskoordinering Frekvensafgift Overdragelse af tilladelsen Tilsyn og sanktioner Tilsyn med distributionsvirksomheden m.v Oplysninger Redegørelse Påbud Sanktioner Bod Tilsyn med overholdelse af frekvenslovgivningen Regulatoriske forhold Gældende lovgivning Oplysninger om forhold og tiltag, der kan have/få betydning for tilladelseshaver Spørgsmål Ændringer og supplerende information Omkostninger Tilladelsens udløb Bilag... 44

4 Side 4 2. Resumé Nærværende afsnit indeholder et resumé af det samlede udbudsmateriales detaljerede beskrivelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem resuméet og de detaljerede beskrivelser i de følgende afsnit er det de detaljerede beskrivelser, der gælder Udbudsmaterialet Sendemulighederne i DAB-blok 1 udbydes ved en skønhedskonkurrence til en gatekeeper. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, som skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v., herunder en anfordringsgaranti eller deponering af det beløb, der er krævet. I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnet vil bedømme de indkomne ansøgninger. Afsnittet indeholder oplysninger om evalueringskriterierne og den indbyrdes vægtning af kriterierne, herunder oplysninger om den pointskala, som nævnet vil anvende ved bedømmelsen af ansøgningerne i forhold til de enkelte evalueringskriterier. I nærværende afsnit beskrives kort baggrunden for udbuddet og indholdet af de følgende afsnit om ansøgningsprocedure (herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde), evaluering (dvs. Radio- og tvnævnets vurdering af ansøgningerne) samt tilladelsesvilkår Baggrund Partierne bag Medieaftalen har besluttet, at sendemulighederne til landsdækkende jordbaseret digital kommerciel radio skal udbydes til en gatekeeper. De landsdækkende digitale radiosendemuligheder, som skal stilles til rådighed for kommerciel landsdækkende radiovirksomhed, skal således udbydes til én tilladelseshaver med henblik på distribution af landsdækkende kommerciel radioprogramvirksomhed. Gatekeeperen vil på forretningsmæssige vilkår skulle drive den jordbaserede digitale radioplatform for kommercielle radioudbydere. Ligesom for distribution af tv-programmer via jordbaserede digitale tvsendemuligheder kan der for radio blive tale om distribution af programmer, der i forvejen distribueres på anden måde, for eksempel via FM-frekvenser eller via nettet.

5 Side 5 Udøvelse af digital radiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, som er tildelt en gatekeeper, er betinget af, at radioprogramudbyderen registreres som udøver af digital radioprogramvirksomhed hos Radio- og tv-nævnet. Desuden skal programudbyderen indgå aftale med det foretagende, dvs. den gatekeeper, som opnår tilladelse til distribution af radioprogrammer i DAB-blok 1. I medfør af 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 643 af 8. juni 2016, har kulturministeren udstedt bekendtgørelse nr. 686 af 8. juni 2016 om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1. Distributionstilladelsen kan ikke meddeles DR. Med tilladelsen følger en forpligtelse til at opbygge og drive et sendenet, der indendørs dækker minimum 80 pct. af Danmarks geografiske landareal. Hvis gatekeeper i sit tilbud har lovet en større dækning, skal dette indfries fra begyndelsen. Distributionen skal påbegyndes den 1. oktober 2017, idet dækningen fra begyndelsen skal være på minimum 80 pct. Når der i dette udbudsmateriale henvises til sendenettets dækning, menes der herved indendørs dækning målt som en procentdel af Danmarks geografiske landareal og beregnet som anført i bekendtgørelsens bilag 2, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale Ansøgningsprocedure I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold. I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem til mandag den 29. august 2016 kl vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil løbende blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå. Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål inden for en uge. På grund af sommerferie kan svartiden være længere. Det forventes dog, at de spørgsmål, der er stillet indtil den 29. august 2016 kl , senest er besvaret mandag

6 Side 6 den 5. september Spørgsmål, der stilles efter den 29. august 2016 kl , vil ikke blive besvaret. Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og tv-nævnet v/ Slots- og Kulturstyrelsen til I emnefeltet bedes anført Spørgsmål til udbud af DAB-blok 1. Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet eller Energistyrelsen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 3. oktober Ansøgere skal senest tirsdag den 4. oktober 2016 kl stille en anfordringsgaranti på kr. 10 mio. eller deponere beløbet på en spærret konto. Ansøgere skal i ansøgningen bl.a. redegøre for: erfaring med etablering og drift af jordbaserede radio- eller tvsendenet, sine økonomiske forhold, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven som gatekeeper udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked mv., og hvordan ansøger vil udnytte de til rådighed værende sendemuligheder, herunder andelen af nye kanaler. Ansøgere kan herudover eventuelt afgive et tilbud om en højere dækning end minimumsdækningen på 80 pct. En ansøger kan efter aftale basere sin virksomhed på andre foretagenders erfaring. Redegørelse og dokumentation for erfaringen hos det foretagende, hvormed aftale er indgået, skal i så fald fremlægges. Aftalen skal ligeledes vedlægges. Ansøger skal endvidere senest samtidig med ansøgningen aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale, en ejerskabserklæring og en erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen. Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

7 Side 7 Hvis nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristen for ansøgninger, træffer nævnet afgørelse om eventuel udskydelse af fristen. Der henvises i det hele til udbudsmaterialets punkt 8.4 for oplysninger herom. Al information fra Radio- og tv-nævnet om ændringer mv. vil ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel aflysning, ændring af vilkår samt evt. udskydelse af dato for nævnets afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk Evaluering Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet indledningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 4.1 herom. På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Ved nævnets vurdering af hvilken af ansøgerne, der vil være bedst egnet til at distribuere digital radio i DAB-blok 1, vægter erfaringen med etablering og teknisk drift af jordbaseret radio- eller tv-sendenet 25 pct. Ansøgers eventuelle tilbud om distribution med en højere dækning end minimumskravet vægter 5 pct. Ansøgers forretningsmæssige kompetence vægter 20 pct. Endvidere vægter planen for, hvordan ansøger vil udføre opgaven på objektive forretningsmæssige betingelser 25 pct., og ansøgers planer for udnyt-

8 Side 8 telsen af sendemulighederne, herunder til distribution af nye kanaler, vægter 25 pct. I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes nævnet vil foretage evalueringen Tilladelsesvilkår Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med tilladelsen, medmindre Radio- og tv-nævnet forinden har godkendt ændringer i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser herom. Vilkårene er nærmere beskrevet i afsnit 8. Tilladelseshaver har pligt til at etablere og drive sendenettet i DAB-blok 1 og afholde udgifter hertil. Sendenettet skal indendørs dække minimum 80 pct. af Danmarks geografiske landareal. Distributionen skal påbegyndes 9 måneder efter tilladelsens ikrafttræden, dvs. den 1. oktober Hvis der træffes politisk beslutning herom, skal tilladelseshaver uden kompensation acceptere ændringer i tilladelsen i relation til sendemuligheder, frekvenser og signaler, herunder overgang til en anden standard for digital radio. Tilladelseshaver skal, i det omfang der er efterspørgsel, og der kan opnås enighed om aftaler om økonomi mv., udnytte hele kapaciteten i DAB-blok 1. Aftaler med indholdsleverandører skal indgås på transparente, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ikke al kapacitet i DAB-blok 1 vil være til rådighed for tilladelseshaver fra distributionens påbegyndelse, idet 1/4 af sendemulighederne anvendes af tilladelseshaver til den sjette FM-kanal indtil 18. juli 2018, mens 1/8 af sendemulighederne anvendes af tilladelseshaver til den femte FM-kanal til 19. november Tilladelseshaver skal distribuere programmerne i DAB+-format, jf. ETSI standard TV og med Equal Error Protection (EPP) protection level 3 A. Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvaliteten mv. er af en acceptabel og tidssvarende standard. Programmerne må ikke krypteres. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. juni indsende en redegørelse for distributionen i DAB-blok 1. Tilladelseshaver skal i den forbindelse bl.a. redegøre for opfyldelsen af den angivne procentmæssige minimumsudnyttelse af kapaciteten samt den intenderede udnyttelsesprocent. Tilladelseshaver skal endvidere redegøre for, hvor stor en andel af kapaciteten, der anvendes til distribution af nye kanaler, dvs. kanaler, der ikke samtidig sendes på FM eller DAB dog undtagen stationer, der kun sendes i én DAB-blok 3-region eller i ét lokalt sendenet på FM.

9 Side 9 Endelig skal tilladelseshaver redegøre for, hvilke foretagender der i løbet af det foregående år har ønsket at blive distribueret i DAB-blok 1, og begrunde eventuelle afvisninger af foretagender Tilladelsen Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse den 1. januar 2017 for perioden frem til og med 31. december Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til Energistyrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven samt regler udstedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen.

10 Side Tidsplan og sprog 3.1. Tidsplan for udbuddet Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan: Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for besvarelse af spørgsmål Frist for indlevering af ansøgninger Frist for indlevering af anfordringsgaranti eller deponering af beløbet Offentliggørelse af ansøgere Radio- og tv-nævnets forventede første behandling af ansøgninger Radio- og tv-nævnets eventuelle anden behandling af ansøgninger Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder Forventet udstedelse af distributionstilladelse gældende fra 1. januar 2017 Mandag den 29. august 2016 kl Mandag den 5. september 2016 Mandag den 3. oktober 2016 Tirsdag den 4. oktober 2016 kl Onsdag den 5. oktober 2016 Torsdag den 24. november 2016 Onsdag den 14. december 2016 Dagen efter nævnets afgørelse, dvs. enten den 25. november 2016 eller 15. december 2016 Snarest mulig efter nævnets afgørelse Ansøgninger, der modtages efter mandag den 3. oktober 2016, vil blive afvist, ligesom ansøgere, der ikke har indleveret en anfordringsgaranti eller deponeret kr. 10. mio. kr. senest tirsdag den 4. oktober 2016 kl vil blive afvist Sprog Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, anfordringsgaranti eller dokumentation for deponering, øvrige dokumenter og spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) eller på engelsk. Svar på spørgsmål og al kommunikation fra nævnet vil ligeledes være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er der udarbejdet en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmaterialet.

11 Manglende overholde af kravet om, at ansøgninger som hovedregel skal være udformet på dansk, vil medføre, at ansøgninger afvises. Side 11

12 Side Ansøgning 4.1. Ansøgningsprocedure Deltagelse i udbuddet sker ved indgivelse af ansøgning. Ved ansøgning skal det på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside offentliggjorte ansøgningsskema anvendes (bilag 1): Skemaerne vil være åbne umiddelbart efter ved dette udbudsmateriales offentliggørelse og frem til ansøgningsfristens udløb mandag den 3. oktober Herefter vil tilsvarende pdf-version af skemaet fortsat kunne ses, men ikke indsendes. Til ansøgningen, der som udgangspunkt skal udformes på dansk, skal vedhæftes bilagene 1A-1K, idet det bemærkes, at bilag 1A kun er obligatorisk i det omfang, der er tale om en sammenslutning af deltager, f.eks. et konsortium. Bilag 1I er kun obligatorisk, hvis kontaktpersonen er en anden end den tegningsberettigede. Endelig er bilag 1K kun påkrævet, hvis ansøger er af den opfattelse, at dele af ansøgningen ikke bør offentliggøres. Det er obligatorisk for alle ansøgere at indlevere enten original anfordringsgaranti, dvs. bilag 1E, eller til ansøgningen at vedhæfte bilag 1F, dokumentation for deponering af kr. 10 mio. på en spærret konto. Såfremt ansøger vælger at stille en anfordringsgaranti, skal kopi af denne tillige vedhæftes ansøgningen. Ordlyden til bilag 1E, anfordringsgarantien, kan downloades fra Slotsog Kulturstyrelsens hjemmeside Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Alle ansøgere skal tillige vedhæfte bilag 1B, 1C, 1D, 1G, 1H og 1J. Med sin indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 1, 2. punktum, vilkårene for udbuddet. Hvis ansøgningsskemaet og de tilhørende fortrykte bilagsskemaer ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der er foretaget ændringer i den fortrykte tekst i skemaerne, kan nævnet afvise ansøgningen. Skulle der opstå problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema eller de tilhørende bilag opfordres ansøger til at rette henvendelse til Radio- og tv-nævnet inden udløbet af ansøgningsfristen mandag den 3. oktober 2016.

13 Side 13 I dette afsnit beskrives hvilke krav, der stilles til indholdet af ansøgningen. Radio- og tv-nævnet kan afvise ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold. Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil således ikke blive behandlet. Ved den elektroniske indsendelse af skemaer og bilag modtager ansøger en automatisk genereret kvittering Indhold af ansøgning Ansøgningsmaterialet består af ansøgningsskemaet samt følgende bilag: 1A. Eventuel konsortieerklæring 1B. Dokumentation for erfaring med etablering og drift af jordbaseret digitalt radio- eller tv-sendenet 1C. Dokumentation for hoved- og nøgletal i den seneste 5 år eller for nye selskaber revisorerklæring 1D. Ejerskabserklæring 1E. Anfordringsgaranti 1F. Dokumentation for deponering af kr. 10. mio. 1G. Foreløbig bodsaftale 1H. Erklæring om overholdelse af regler 1I. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktperson 1J. Vedtægter 1K. Eventuel ansøgningsversion (inklusive bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger I de følgende afsnit til er nærmere beskrevet, hvad ansøgningen som minimum skal indeholde Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som gatekeeper påtænker at markedsføre sig under, skal tillige gives Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold

14 Side 14 Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. Er ansøger en sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium, skal ovenstående oplysninger givers for hver enkelt deltager. Deltagerne skal endvidere påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget. Som dokumentation herfor skal der til ansøgningen som bilag 1A vedhæftes en konsortieerklæring. I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af ansøger samt deres respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse i ansøgeren. Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct. Ansøger skal i denne forbindelse bl.a. oplyse om eventuelle ejermæssige tilknytninger til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske marked. Endvidere skal ansøger oplyse, om ansøger - herunder eventuelle medejere af ansøger - tillige er indholdsleverandør eller gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter eller økonomiske interesser, har tilknytning til aktører på det danske radiomarked. Ved det danske radiomarked forstås i henhold til bekendtgørelsen 3, stk. 2, det danske marked for radiodistribution, det danske marked for levering af radioindhold eller markeder beslægtet hermed Kontaktperson Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, telefonnummer og -adresse skal gives i ansøgningen. Radio- og tvnævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af spørgsmål og lignende i hele perioden fra 3. oktober 2016 til ansøgning er udstedt Ansøgers erfaringer med etablering og drift af jordbaseret digitalt radio- eller tv-sendenet Ansøger skal, jf. bekendtgørelsen 12, redegøre for sin erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- eller tv-sendenet. Ansøger skal for teknisk drift af sendenet som bilag 1B dokumentere mindst to års erfaring. Alternativt kan ansøger fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et foretagende, der har mindst to års erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- eller tvsendenet. I givet fald skal ansøger redegøre for det pågældende foretagendes erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede ra-

15 Side 15 dio- eller tv-sendenet og indsende dokumentation for, at foretagendet har mindst to års erfaring med teknisk drift af jordbaserede radio- eller tv-sendenet Ansøgers eventuelle tilbud om en højere dækning end 80 pct. Det følger af bekendtgørelsens 4, stk. 1, at tilladelseshaver skal afholde udgifter til at etablere og drive sendenettet med indendørs dækning på minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Distributionen af digital radio i DABblok 1 skal påbegyndes ni måneder efter tilladelsens ikrafttræden, dvs. den 1. oktober 2017, jf. bekendtgørelsens 1, stk Dækningen skal således fra den 1. oktober 2017 indendørs være på minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 2, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale. Ansøger kan herudover, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2, tilbyde at etablere og drive nettet med en højere dækning end 80 procent, idet beregningsmodellen i bekendtgørelsens bilag 2, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale, skal anvendes. I det omfang en ansøger har tilbudt en højere dækning end 80 procent, skal sendenettet fra den 1. oktober 2017 have en indendørs dækning på den tilbudte procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 2. Tilbud om, at ansøgers sendenet vil dække mere end den krævede indendørs minimumdækning af Danmarks geografiske landareal, skal gives i ansøgningsskemaet Ansøgers økonomiske forhold Ansøger skal i henhold til 13 i bekendtgørelsen redegøre for sine økonomiske forhold, der skal være belyst ved hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår vedrørende: Nettoomsætning Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Likvider ultimo EBIT-margin Afkast af investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning

16 Side 16 Hvis ansøger er et konsortium eller lignende, skal ansøger redegøre for hver enkelt deltagers økonomiske forhold. Oplysningerne om hoved- og nøgletal for de seneste 5 år indsættes i skemaet, og årsregnskaber for de seneste 5 år vedhæftes som bilag 1 C. Virksomheder, der har været aktive i mindre end 5 år, skal indsætte hoved- og nøgletal for de år, de har været aktive. Nystartede selskaber skal indsætte relevante tal. Nøgletallene skal dokumenteres gennem indsendelse af årsregnskaber. Foreligger et sådant ikke, f.eks. hvis virksomheden er nystartet, kan nøgletallene i stedet underbygges gennem indsendelse af en revisorerklæring, der vedhæftes som bilag 1 C Redegørelse for hvorledes opgaven som gatekeeper udføres på objektive forretningsmæssige betingelser mv. Ansøger skal redegøre for, hvorledes ansøger vil sikre, at opgaven som gatekeeper, jf. bekendtgørelsens 14 udføres på objektive forretningsmæssige betingelser under hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesse i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked. Da gatekeeper vil være den eneste, der udbyder jordbaserede landsdækkende digitale sendemuligheder til radio, må gatekeeper ikke udnytte denne monopollignende stilling til skade for radiostationer, der ikke har en tilknytning til gatekeeper. Det betyder bl.a., at gatekeeper skal stille sendemulighederne til rådighed på saglige, rimelige og objektive vilkår Beskyttelse af indholdsleverandørers konkurrencefølsomme oplysninger Hvis ansøger er indholdsleverandør eller gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter eller økonomiske interesser, har tilknytning til indholdsleverandører på det danske radiomarked, skal ansøger tillige beskrive, hvilke specifikke forholdsregler ansøger vil træffe for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører. Dette krav har til formål at sikre, at hvis en indholdsleverandør bliver gatekeeper eller er tilknyttet en fremtidig gatekeeper, skal andre indholdsleverandører beskyttes mod, at en potentiel konkurrent qua sin rolle som gatekeeper får adgang til oplysninger, der kan forvride konkurrencen mellem indholdsleverandører.

17 Side Redegørelse for udnyttelse af sendemulighederne Udnyttelse af den til rådighed værende kapacitet Ansøger skal i skemaet oplyse, i hvilket omfang angivet i pct. ansøger som gatekeeper vil udnytte den kapacitet, der er til rådighed. Det fremgår af bekendtgørelsens 1, stk. 2, at 5/8 af sendemulighederne vil kunne ibrugtages 9 måneder efter tilladelsens ikrafttræden, dvs. den 1. oktober /4 af sendemulighederne vil være til rådighed fra 9. juli 2018, og endelig vil 1/8 af sendemulighederne kunne ibrugtages den 20. november Ansøger skal således være opmærksom på, at oplysninger om udnyttelsesprocenten vil omfatte forskelligt omfang af kapacitet i følgende tre perioder: 1. oktober 2017 til 8. juli 2018 for 5/8 af kapaciteten 9. juli 2018 til 19. november 2022 for 7/8 af kapaciteten 20. november 2022 til 31. december 2028 for den samlede kapacitet i DAB-blok 1 I det omfang kapacitet udover 5/8 bliver ledig før de oplyste tidspunkter, forventes det, at tilladelseshaver vil bestræbe sig på snarest muligt at udnytte den således ledigblevne kapacitet i overensstemmelse med det i redegørelsen oplyste. Det betyder, at tilladelseshaveren, hvis eksempelvis den ekstra 1/4 af kapaciteten skulle blive ledig før 9. juli 2018, skal søge snarest muligt at udnytte kapaciteten i det omfang, som tilladelseshaver ifølge sin ansøgning ville udnytte kapaciteten fra 9. juli I den forbindelse skal nævnet understrege, at det i henhold til bekendtgørelsens 6, stk. 2, påhviler tilladelseshaver at sikre, at programproduktionens lydkvalitet mv. er af en acceptabel og tidssvarende standard. Eftersom forskellige typer radio kræver forskellig kapacitet for at kunne leve op til en standard som krævet, bør ansøger ved redegørelsen for dette punkt være opmærksom herpå, idet det som udgangspunkt ikke vil blive anset som tilstrækkelig udnyttelse af kapaciteten, hvis forskellige radioformater tildeles samme kapacitetsandel. Udnyttelsesprocenten for det første hele kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december 2018, skal også opfyldes i perioden 1. oktober til 31. december Udnyttelsesprocenten for det tredje kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december 2020 skal opfyldes for resten af tilladelsesperioden, dvs. til og med 31. december 2028.

18 Side 18 Ansøgere skal således for henholdsvis det første kalenderår og det tredje kalenderår tage højde for forøgelsen af den kapacitet, der er til rådighed i forbindelse med, at FM5 og FM6 ophører. Ansøgere skal for alle perioder angive dels en procentmæssig minimumsudnyttelse, dels en intenderet udnyttelsesprocent. Den procentmæssige minimumsudnyttelse vil nævnet i sin tilladelse kræve, at tilladelseshaver opnår, mens nævnet vil forvente, at den intenderede udnyttelse opnås. Hvis minimumsudnyttelsen ikke opnås, vil det være en manglende opfyldelse af et tilladelsesvilkår og dermed en overtrædelse, som vil kunne medføre sanktioner. Den intenderede procentmæssige udnyttelse skal også som udgangspunkt opnås, men hvis den ikke opnås, vil der kun være tale om en overtrædelse, hvis det ikke kan godtgøres, at denne udnyttelse i tilstrækkelig grad er tilstræbt opnået. En fremtidig tilladelseshaver vil i sådanne tilfælde skulle redegøre for, hvorledes den intenderede andel vil kunne opnås for fremtiden. Ansøger skal ikke i sin ansøgning oplyse, hvilke kanaler og hvor mange, der vil blive distribueret, idet det er alene er udnyttelsesprocenter, der skal oplyse og opfyldes. Indsender ansøger alligevel oplysninger herom, vil nævnet ikke lægge vægt herpå Udnyttelse af kapaciteten til nye kanaler Ansøger skal i skemaet oplyse, hvilken andel af den til enhver tid udnyttede kapacitet, jf. afsnit der vil blive anvendt til at distribuere nye radiokanaler. Ved nye kanaler forstås i henhold til bekendtgørelsen 15, nr. 2, kanaler, der ikke samtidig sendes på FM eller DAB. Kanaler, der kun udsendes i én DAB-blok 3 region og FM-kanaler, som kun sendes i ét lokalt sendenet, medregnes som nye kanaler på grund af deres begrænsede geografiske dækning. Da der er tale om oplysninger om andelen af den til enhver tid planlagte udnyttelse af kapaciteten, skal der i ansøgningen redegøres for andelen af nye kanaler i henholdsvis det første, andet og tredje kalenderår. Andelen af nye kanaler for det tredje kalenderår skal opfyldes for den resterende tilladelsesperiode, dvs. til og med 31. december Også i denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at der vil være forskelligt omfang af kapacitet til rådighed indtil 20. november Ansøger skal således være opmærksom på, at redegørelsen for andelen af nye kanaler i den til enhver tid udnyttede kapacitet skal tage højde for forskelligt omfang af kapacitet i følgende tre perioder: 1. oktober 2017 til 8. juli 2018 for 5/8 af kapaciteten

19 Side juli 2018 til 19. november 2022 for 7/8 af kapaciteten 20. november 2022 til 31. december 2028 for den samlede kapacitet i DAB-blok 1 Ansøger skal ikke oplyse, hvilke nye kanaler og hvor mange der vil blive distribueret, idet det alene er andelen af nye radiokanaler, der skal oplyses og opfyldes Ejerskabserklæring Ifølge bekendtgørelsens 1, stk. 8, kan tilladelsen ikke meddeles DR eller konsortier eller lignende, hvori DR deltager. DR må således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i foretagendet eller i virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i foretagendet. Som bilag 1D vedhæftes en erklæring om, at DR ikke indgår i en eventuel sammenslutning, der ansøger om tilladelsen Anfordringsgaranti eller deponering Ansøger skal over for den danske stat v/radio- og tv-nævnet, Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 10 mio. En scannet kopi af anfordringsgarantien skal som bilag 1E være vedhæftet ansøgningen. Den originale garanti skal senest den 4. oktober 2016 kl indleves til Slots- og Kulturstyrelsen. Beløbet skal i henhold til garantien udbetales på anfordring uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse. Betalingsanmodning fremsættes af Radio- og tv-nævnet v/slots- og Kulturstyrelsen. Garantien skal være udformet på dansk og være i overensstemmelse med ordlyden i fortrykte bilag 1E. Ansøgningen anses først som modtaget, når garanti er modtaget. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Pengeinstituttet/forsikringsselskabets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal mindst være gældende til og med torsdag den 15. december Garantien vil for samtlige ansøgere også den ansøger, der vinder konkurrencen blive frigivet efter Radio- og tv-nævnets afgørelse om

20 Side 20 udstedelse af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1, dog senest torsdag den 15. december Hvis Radio- og tv-nævnet afviser en ansøgning, frigives garantien samtidig med afvisningen. I tilfælde af at Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse, vil nævnet kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en forlængelse af garantien. Hvis garantien ikke forlænges i henhold til nævnets afgørelse, vil ansøgningen blive afvist. Som alternativ til en anfordringsgaranti kan ansøger deponere kr. 10 mio. på en spærret kontor i et anerkendt pengeinstitut. Pengeinstituttets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Såfremt ansøger gør brug af denne mulighed, skal dokumentation for deponeringen vedhæftes ansøgningen som bilag 1F Bodsaftale Ansøgere skal underskrive og som bilag 1G vedhæfte den foreløbige bodsaftale til ansøgningen, idet den endelige aftale indgås mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte tilladelseshaver. Den endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse. Bodsaftalen, der er fortrykt som bilag 1G, pålægger gatekeeper bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen eller manglende efterlevelse af nævnets afgørelse om eksempelvis en betalingsplan for FM5 eller FM6, jf. afsnit Erklæring om overholdelse af de fastsatte vilkår for tilladelsen Som bilag 1H er optrykt erklæring om overholdelse af de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen. Ansøger skal underskrive og vedhæfte erklæringen til ansøgningen Tegningsberettigelse Der skal gives oplysninger om, hvem der er tegningsberettiget for ansøger. Hvis ansøger er et konsortium oplyses konsortiets tegningsberettigede. Hvis ansøgers kontaktperson se under punkt er en anden end den tegningsberettigede, skal der som bilag 1I foreligge fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktpersonen.

21 Side Vedtægter Ansøgers vedtægter vedlægges som bilag 1J. Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) vedlægges vedtægter for samtlige deltagere Eventuel ansøgningsversion uden følsomme oplysninger Hvis ansøgningen efter ansøgers opfattelse indeholder oplysninger, der bør undtages fra offentlighed, markeres oplysningerne tydeligt. Der vedlægges som bilag 1K tillige en ansøgningsversion, hvor disse oplysninger er slettet. Se herom under afsnit 6.

22 Side Behandling af ansøgningerne 5.1. Modtagelse af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger m.v. Såfremt det anses nødvendigt, vil nævnet herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet også anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne oplysninger skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist. Radio- og tvnævnet kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden for fristen. Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, eller hvor der ikke afleveres de krævede bilag eller stilles den forudsatte garanti eventuelt i form af en deponering kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Se herom i afsnit Vurdering af ansøgningerne På baggrund af en vurdering og evaluering på grundlag af de i bekendtgørelsens 21 fastsatte evalueringskriterier, afgør Radio- og tvnævnet, hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Tilladelsen udstedes til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til som gatekeeper at distribuere digital radio i DAB-blok 1 ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende kriterier: 1) Ansøgernes erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- og tv-sendenet 2) Ansøgernes eventuelle tilbud om en højere indendørs dækning end 80 pct. af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 2, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale 3) Forretningsmæssige kompetencer

23 Side 23 4) Ansøgers redegørelse for, hvordan opgaven udføres på objektive betingelser, og i det omfang ansøger er indholdsleverandør, for hvilke specifikke forholdsregler der træffes for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører 5) Ansøgers planer for udnyttelse af sendemulighederne Pointskala Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de tre overordnede kriterier sker ved tildeling af point fra 0 til 20. Karakteren 20 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, hvor bedømmelse ikke er mulig i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgninger, der ikke tildeles 20 point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 20 og 0 afhængig af, hvordan ansøgningen i relation til det pågældende kriterium vurderes at være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende overordnede definitioner: 20 = Bedst opnåelige 15 = Meget tilfredsstillende 10 = Tilfredsstillende 5 = Ikke tilfredsstillende 0 = Bedømmelse ikke mulig Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste samlede pointantal, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren Erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- og tv-sendenet På grundlag af ansøgernes oplysninger om erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- og tv-sendenet, vurderer Radio- og tv-nævnet ansøgernes tekniske erfaring. Mere erfaring vægter højere end mindre erfaring. Erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radiosendenet vægter højere end erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede tv-sendenet. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. Dette kriterium vægter 25 pct Tilbud om højere dækning Radio- og tv-nævnet tildeler point efter ansøgernes eventuelle tilbud om at etablere og drive et sendenet med en højere indendørs dækning end 80 pct. af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 2, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale. Større dækning vægter højere end mindre dækning. Distribution med en

24 Side 24 eventuel højere dækning skal ske fra tidspunktet for påbegyndelse af distributionen, dvs. den 1. oktober Dette kriterium vægter 5 pct. Til bedømmelse af dette tilbud indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra Energistyrelsen Forretningsmæssige kompetencer På grundlag af ansøgernes oplysninger om deres økonomiske forhold belyst ved hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår for nettoomsætning, årets resultat, aktiver i alt, egenkapital, likvider ultimo, EBIT-margin, ROIC, egenkapitalandel og egenkapitalforrentning, vurderer nævnet ansøgernes forretningsmæssige kompetencer. Dette kriterium vægter 20 pct Opgavens udførelse på objektive forretningsmæssige betingelser Radio- og tv-nævnet vurderer ansøgernes redegørelser for, hvordan de vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til interesser i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked, og ansøgernes eventuelle redegørelse for hvilke specifikke forholdsregler de vil træffe for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører. Dette kriterium vægter 25 pct. Til bedømmelse af denne redegørelse indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Udnyttelse af sendemulighederne På baggrund af oplysninger fra ansøgerne om udnyttelse af sendemulighederne tildeler Radio- og tv-nævnet point for udnyttelsen. Større udnyttelse af sendemulighederne vægter højere end mindre udnyttelse af sendemulighederne. Distribution af kanaler, der ikke samtidig sendes på FM eller DAB vægter højere end distribution af kanaler, der allerede udsendes på FM eller DAB, dog undtaget FM-kanaler, som kun sendes i ét lokalt sendenet og DAB-kanaler, der kun udsendes i én DAB-blok 3 region. Dette kriterium vægter 25 procent. 6. Offentlighed Opmærksomheden henledes på, at ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven). Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgningerne er omfattet af én af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysninger om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt det efter et konkret skøn er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår, at eventuelle begæringer om aktind-

25 Side 25 sigt ikke imødekommes. Som udgangspunkt er alle ansøgninger med bilag således tilgængelige for offentligheden, medmindre de afgivne oplysninger er omfattet af en af undtagelserne i offentlighedsloven. Det skal i ansøgningen oplyses, hvis den indeholder oplysninger, som ansøger anser for omfattet af ovennævnte undtagelser fra adgangen til aktindsigt. De relevante oplysninger skal tydeligt mærkes. Ansøgerne bedes, hvis det er relevant udover den originale ansøgning indeholdende alle oplysninger tillige indsende en ansøgning, hvor oplysninger, som de anser for at være fortrolige, er udeladt. Det understreges, at det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvilke oplysninger der anses at være omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet er således ikke bundet af ansøgernes tilkendegivelser om, hvorvidt en oplysning bør undtages fra aktindsigt, men skal træffe afgørelse herom i overensstemmelse med offentlighedslovens regler. Radio- og tv-nævnet vil kort tid efter ansøgningsfristens udløb offentliggøre en liste over ansøgerne, ligesom det må forventes, at nævnet senere vil offentliggøre de dele af de indkomne ansøgninger, der ikke anses at være undtaget fra aktindsigt.

26 Side Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode Vinderen forventes offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside dagen efter nævnets afgørelse, dvs. enten fredag den 25. november eller torsdag den 15. december 2016 afhængig af, hvor mange ansøgere, nævnet skal tage stilling til. Umiddelbart efter nævnets afgørelse vil tilladelse blive udstedt til vinderen med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2017 og en tilladelsesperiode, der rækker frem til og med den 31. december Tilladelseshaver må uden kompensation acceptere politiske beslutninger om ændringer i relation til sendemuligheder, inklusive frekvenser, og signaler, herunder evt. overgang til en anden standard for digital radio end DAB+.

27 Side Tilladelsesvilkår 8.1. Distribution Tilladelseshaver skal påbegynde distributionen ni måneder efter tilladelsens ikrafttræden, dvs. den 1. oktober Radio- og tv-nævnet kan i henhold til bekendtgørelsens 5 dispensere fra kravet, hvis særlige forhold tilsiger dette. Ibrugtagning af sendemulighederne kræver forudgående frekvenstilladelse fra Energistyrelsen, jf. nærmere nedenfor i afsnit 9. Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav og de tilsagn o.l., som fremgår af ansøgningen. Sendemulighederne skal, i det omfang de er ledige, i henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 2-4, tages i brug fra 1. oktober Ved en sendemulighed forstås i henhold til bekendtgørelsen 3, stk. 1, kapacitet i Main Service Channel (MSC) i et digitalt sendenet til fremføring af DAB (Digital Audio Broadcast), jf. ETSI-standard EN Med distributionstilladelsen følger ret til at anvende Service-ID ere, Ensemble ID ere og Linkage Set Numbers, som tildeles af Radio- og tvnævnet. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder. Programmerne må ikke krypteres Dækning Tilladelseshaver skal etablere og drive sendenettet og afholde udgifter hertil. Sendenettet skal fra 1. oktober 2017 indendørs dække minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 1 og 2 om dækning, frekvenser og dækningsberegningsmodel. I det omfang tilladelseshaver har tilbudt en højere dækning end 80 pct., skal nettet fra 1. oktober 2017 indendørs dække den tilbudte procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bekendtgørelsens bilag 2 om dækningsberegningsmodel, der er præciseret i bilag 2 til dette udbudsmateriale. Ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 2, kan nævnet dispensere fra dækningskravet, såfremt dette er nødvendigt, f. eks under hensyn til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulig-

28 Side 28 hederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation. Ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 3, kan Radio- og tv-nævnet dispensere fra en tilbudt højere dækning, for så vidt angår påbegyndelsestidspunktet, såfremt dette er nødvendigt, f.eks. under hensyn til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation. Tilladelseshaver kan vælge at opbygge et nyt sendenet eller indgå aftale med DR om erhvervelse af dele af DRs sendenet Udnyttelse af kapaciteten Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 3, i det omfang der er efterspørgsel, og der kan opnås enighed om aftaler om økonomi m.v., udnytte hele kapaciteten i DAB-blok 1 til distribution af radiokanaler. Det betyder, at hvis der er efterspørgsel fra radioer, der ønsker at blive distribueret, og der kan opnås enighed om vilkårene herfor, må tilladelseshaver ikke afvise radioerne. Ikke al kapacitet i DAB-blok 1 vil være til rådighed for tilladelseshaver fra distributionens påbegyndelse, idet 1/4 af sendemulighederne anvendes af tilladelseshaver til den sjette FM kanal indtil 18. juli 2018, mens 1/8 af sendemulighederne anvendes af tilladelseshaver til den femte FM kanal til 19. november Udnyttelsen af kapaciteten indgår som en del af tilladelseshavers ansøgning, idet det er et krav, at tilladelseshaver som minimum skal udnytte kapaciteten med den procentdel, som fremgår af tilbuddet. For så vidt angår den intenderede udnyttelse, som fremgår af tilladelseshavers ansøgning, vil tilladelseshaver som udgangspunkt skulle opnå denne, medmindre tilladelseshaver over for nævnet godtgør i tilstrækkelig grad at have tilstræbt dette, uden af det er lykkes. I den forbindelse forudsættes det, at tilladelseshaver redegør for, hvorledes den intenderede udnyttelse planlægges opnået fremover. Tilladelseshaver skal indgå aftaler med indholdsleverandører på transparente, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Tilladelseshaver kan alene distribuere radiokanaler fra virksomheder, der er registreret hos radio- og tv-nævnet som udøvere af digital radiovirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 697 af 8. juni 2016 om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on demand audiovisuel programvirksomhed.

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET 29. marts 2010 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3335 Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal Kulturministeriet

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere