Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15."

Transkript

1 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr Tel Fax CVR no Delårsrapport for 2014/15 (PERIODEN ) Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 2014/15. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for for perioden 1. november januar Resume: Omsætningen steg med 8,7 % til 51,2 mio. kr. (47,1 mio. kr.) Driftsresultatet (EBIT) steg til 8,1 mio. kr. (4,4 mio. kr.) EBIT-marginen steg til 15,8 % (9,3 %) Resultatet før skat steg til 9,0 mio. kr. (4,7 mio. kr.) Periodens resultat efter skat steg til 6,9 mio. kr. (3,5 mio. kr.) Kvartalet udviklede sig som forventet i de fire produktgruppeområder. Især er produktgruppeområderne TWM og Offshore positivt påvirket af enkelstående ordrer og projektsalg fra 4. kvartal sidste år. Roblon har modtaget en anerkendelse som Top Products of 2014 fra Wire & Cable Technology International for det nye innovative og trendsættende produkt PCU, som blev lanceret på WIRE 2014 i Düsseldorf. Udvidelsen af bygningen i Gærum med m2 har fulgt planerne og er færdiggjort ultimo af 2014/15. Ledelsens fastholder forventningerne fra regnskabsmeddelelsen den 15. januar 2015, som lød på en omsætning og indtjening i intervallerne mio. kr. og mio. kr. før skat. Frederikshavn, den 26. februar 2015 Roblon A/S Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsesformand Jens-Ole Sørensen Adm. direktør Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Jens-Ole Sørensen på tlf Side 1 af 10

2 Finansielle hoved- og nøgletal for Roblon 1.kvartal 1.kvartal 1/ Hovedtal (mio.kr.) 2) 2014/ /14 31/ Resultatopgørelse Nettoomsætning 51,2 47,1 259,8 Heraf eksport 49,6 42,3 239,7 Driftsresultat (EBIT) 8,1 4,4 51,3 Finansiering m.v. (netto) 0,9 0,3 2,0 Resultat før skat 9,0 4,7 53,3 Periodens resultat 6,9 3,5 40,4 Balance Samlede aktiver 298,0 264,5 300,6 Aktiekapital 35,8 35,8 35,8 Egenkapital 259,7 233,8 252,8 Selskabets børsværdi 545,4 527,5 511,4 Pengestrømme Pengestrømme fra drift (1,7) 19,6 59,8 Pengestrøm fra investering (9,6) (0,6) (7,7) Køb/salg af materielle anlægsaktiver (8,7) (0,2) (5,4) Pengestrøm fra finansiering 0,0 0,0 (17,9) Ændring i likviditet (11,3) 19,0 34,3 Nøgletal Overskudsgrad (%) 15,8 9,3 19,8 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 6,1 3,7 36,2 Soliditetsgrad (%) 87,1 88,4 84,1 Egenkapitalens forrentning (%) 2,7 1,5 16,7 Aktiernes indre værdi Gns.antal fuldtidsansatte medarbejdere Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Side 2 af 10

3 Ledelsens beretning for 2014/15. Kommentarer til udviklingen i for perioden Resultatopgørelsen Omsætningen steg til 51,2 mio. kr. mod 47,1 mio. kr. for samme periode året før. Stigningen svarer til en fremgang på 8,7 %. Kvartalet udviklede sig som forventet i de fire produktgruppeområder. Især er produktgruppeområderne TWM og Offshore positivt påvirket af enkeltstående ordrer og projektsalg fra 4. kvartal sidste år. Balancen Varebeholdninger steg med 15,8 mio. kr. som følge af periodeforskydninger inden for områderne Offshore, TWM og kabelmaterialer, samt større projektsalg inden for områderne Offshore og TWM. Endvidere steg tilgodehavender med 5,3 mio. kr. De samlede aktiver udgjorde pr mio. kr. mod 265 mio. kr. sidste år. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev 1,7 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. sidste år. Ændringen kan henføres til forskydninger i arbejdskapitalen. Investeringerne steg i med 9,0 mio. kr. og udgøres af udviklingsprojekter, samt tilbygningen i Gærum og tilhørende nyt produktionsanlæg. Investeringer i anlæg Roblon har planmæssigt afsluttet opførslen af tilbygningen i produktionen i Gærum med m2 sidst i kvartalet. Nyt produktionsudstyr til udvidelse af kapaciteten inden for områderne Offshore og kabelmaterialer/kabelmaskiner er under implementering og forventes indkørt i løbet af 2. kvartal 2014/15. Omsætningsfremgangen samt et gunstigt realiseret produktmix har betydet, at driftsresultatet (EBIT) er steget til 8,1 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 84,1 %. Resultatet før skat blev 9,0 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. sidste år svarende til en stigning på 91,5 %. Resultat efter skat for 2014/15 er beregnet til 6,9 mio. kr., mod 3,5 mio. kr. sidste år. I forhold til sidste år er der ansat 2 udviklingsingeniører inden for henholdsvis mekanisk produktudvikling og området kemi og polymerer. Afskrivningerne er 1,7 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. sidste år. Finansielle poster steg til netto 0,9 mio. kr., mod 0,3 mio. kr. sidste år. Posterne består af renteindtægter fra aftaleindskud samt nettovalutaindtægter. Produktudvikling Inden for produktområdet kabelmaterialer/kabelmaskiner har Roblons innovative og trendsættende produkt PCU, en maskine til præcisionsopvikling af lyslederkabler, som blev lanceret på Wire 2014 i Düsseldorf under stor bevågenhed, modtaget en anerkendelse som Top Products of Udvælgelsen og indstillingen er foretaget af redaktionen på det internationale anerkendte magasin/tidsskrift inden for den internationale fiberoptiske industri Wire & Cable Technology International. Salgsindsats Roblon har fortsat sine opsøgende salgsaktiviteter over for nuværende og potentielle kunder i ex. USA, Mellemamerika og Indien. Inden for området "offshore" er der specielt rettet salgsmæssige aktiviteter mod kunder, som ikke har aktiviteter i Nordsøen, bl.a. kunder i Brasilien. På grund af den lave oliepris udskydes projekter nu i udtalt grad hos de Nordsøbaserede olieproducenter. Side 3 af 10

4 Roblon har forstærket KAM-indsatsen rettet mod globale koncerner inden for lyslederindustrien, og yderligere salgsressourcer til produktgruppeområdet "kabelmaterialer/kabelmaskiner" forventes tilført i løbet af 2. kvartal 2014/15. Mange faktorer er og vil være uden for selskabets kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling vil afvige væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte - ændringer i generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, udviklingen inden for den globale olieindustri, forandringer i verdensøkonomien, samt ændringer i renteniveau og valutakurser. Finanskalender 18. juni Delårsrapport 2. kvartal 2014/ august Delårsrapport 3. kvartal 2014/ januar Årsregnskabsmeddelelse for 2014/15 Forventninger til regnskabsåret 2014/15 Med baggrund i udviklingen i og resultatet for 1. kvartal fastholder ledelsen sine forventninger, som blev udmeldt i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen den 15. januar Der forventes således fortsat en omsætning i intervallet mio. kr., samt et resultat før skat i intervallet på mio. kr., for regnskabsåret 2014/15. Fremtidige forhold Roblons afsætning er kendetegnet ved en projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer hhv. kvartaler, halvår og helår. Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidigt omsætnings- og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Side 4 af 10

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for af regnskabsåret 2014/15 for perioden 1. november januar Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i delårsrapportbekendtgørelsen og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. november januar Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabet står overfor. Frederikshavn, den 26. februar 2015 Direktion Jens-Ole Sørensen Adm. direktør Bestyrelse Jørgen Kjær Jacobsen Formand Ole Krogsgaard Næstformand Peter Sloth Vagner Karlsen Birthe Tofting Eva Haas Ole Nygaard Letort Side 5 af 10

6 Totalindkomstopgørelse (t.kr.) 2014/ /14 01/ / Nettoomsætning Driftsresultat Finansiering m.v. (netto) Resultat før skat Periodens resultat Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Skat af dagværdireguleringer Anden totalindkomst Totalindkomst Side 6 af 10

7 Balance (t.kr.) Aktiver 2014/ /14 01/ / Immaterielle aktiver Materielle aktiver Tilgodehavender Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Finansielle aktiver disponible for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Side 7 af 10

8 Egenkapitalopgørelse (t.kr.) 2014/ /14 01/ / Egenkapital primo Periodens resultat Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Skat af dagværdireguleringer Totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Side 8 af 10

9 Pengestrømsopgørelse 2014/ /14 01/ / Driftsresultat Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede forpligtelser Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift Investering i immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Betalt udbytte Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Side 9 af 10

10 Noter a) Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i delårsrapportbekendtgørelsen og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK). Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. Regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2013/14. Side 10 af 10

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere