Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del."

Transkript

1 Af Kim Skals Afslutningsprojekt Udarbejdet på: HD-studiets 1. del Hold B AAU, maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Leaner, faster, stronger Problemformulering Metode Porters Five Forces som udgangspunkt for en strategisk analyse Taksonomiske overvejelser Konkurrencesituationen Konkurrencestrategi Vækststrategi Markedsform Kunderne Prisoptimering vd grænsemetoden Prisdifferentiering Markedsføring og produktets livscyklus B&O som en ny konkurrent B&O s værdikæde Værdikæden for Kina Investering Beregningseksempel Beovision Avant Konklusion Perspektivering Porters five forces i et dybere perspektiv PESTEL-analyse Litteraturliste Omfang: tegn uden mellemrum 15 normalsider (v tegn pr. normalside) 18 figurer 2 tabeller Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 2 af 31

3 1. Leaner, faster, stronger Finanskrisen har ramt B&O s markeder hårdt, og koncernen har under den seneste finanskrise oplevet en nedgang i omsætning fra mere end 4,2 mia. kr. i 2006/2007 til knap 3 mia. kr. i 2012/2013 [Regnskab, 2012/2013]. I samme periode er økonomien vokset kraftigt i Kina med vækstrater på 9-14 % [GDP, OECD]. B&O har været til stede på de kinesiske marked i begrænset omfang i en årrække, men har ikke formået at opnå den omsætning, som må forventes i et marked under en så kraftig vækst. Siden 2011/2012, hvor B&O vedtog deres nuværende strategiplan Leaner, faster, stronger indeholdende seks must-win-battles, har en af disse must-win-battles været at vokse i Brik-landene. B&O har siden satset hårdt på at øge markedsandelen på det kinesiske marked [Regnskab, 2012/2013]. I første omgang har det ikke været en udpræget succes, men efter at have gjort en række erfaringer har B&O i 2013 overtaget 31 af 36 eksisterende B&O-butikker i landet, etableret nye butikker med bedre beliggenhed samt lavet en ny brandingsstrategi målrettet de kinesiske forbrugere, hvor den europæiske stil er reduceret, mens der er skruet op for Bling-Bling-faktoren [Berlingske business, 2013]. 1.1 Problemformulering Med udgangspunkt i grundlæggende erhvervsøkonomi ønskes det vurderet, hvilke strategiske overvejelser Bang & Olufsen kan have gjort forud for penetreringsforsøget på det kinsesiske marked i 2011/2012, herunder svar på følgende spørgsmål: Hvilken vækst- og konkurrencestrategi skal B&O vælge, og hvordan er markedsformen? Hvordan kan der prisoptimeres? Hvilke synergieffekter er der i forhold til B&O s eksisterende værdikæde og hvordan skal værdikæden konstrueres i Kina? Hvad er investeringsbehovet og er investeringen rentabel? Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 3 af 31

4 2. Metode 2.1 Porters Five Forces som udgangspunkt for en strategisk analyse Analysen af de strategiske overvejelser tager udgangspunkt i Porters Five Forces, der er en model, som viser de fem konkurrencemæssige kræfter på et marked [Lynggaard, 2011, s.274]; Nye konkurrenter på markedet Den eksisterende konkurrencesituation Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen om substituerende produkter I analysen betragtes B&O som en konkurrent, der står uden for markedet og gør sig en række strategiske overvejelser om den strategi, der skal til for at etablere sig på markedet. Konkurrencesituationen Den konkurrencemæssige situation vil blive analyseret ud fra en række kvalitative modeller. Det analyseres indledningvis ud fra Ansoffs vækstmatrice og Porters generiske strategier, hvilken konkurrence- og vækststrategier B&O bør vælge. Ud fra vækst og konkurrencestategierne analyseres markedsformen for de pågældende produkter, bl.a. med henblik på at vælge den korrekte strategi til prisoptimering. Kundernes forhandlingsstyrke Dette afsnit vil omhandle overvejelser omkring prisoptimering samt muligheden for at påvirke kunderne gennem markedsføring. I afsnittet vil der blive redegjort kvalitativt såvel som teoretisk for de betingelser, som skal være opfyldt for at kunne prisdifferentiere, herunder begrebet priselasticitet. Til prisoptimering anvendes grænsemetoden, og der ses på prisoptimering på ét fælles marked og på to separate delmarkeder, samt hvordan markedsføring kan øge markedets kenskab til produktet, påvirke den optimale pris-mængde-kombination og påvirke et produkts livscyklus. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 4 af 31

5 B&O som ny konkurrent Udgangspunktet for at identificere væsentlige udfordringer og barrierer i forhold til at etablere sig på markedet er B&O s værdikæde. Der vil overordnet blive redegjort for den eksisterende kædes primære aktiviteter, og siden bliver der med inddragelse af begrebet synergieffekter gjort overvejelser omkring de dele af kædens primære aktiviteter, der på kort sigt med fordel kan etableres i Kina. På baggrund af værdikæden vurderes investeringsbehovet, og kapitalværdimetoden som metode til at vurdere rentabiliteten af investeringen behandles, herunder overvejelser omkring fastlæggelse af kalkulationsrenten. Leverandørenes forhandlingsstyrke Såfremt offensiven i Kina bliver en succes, må det på lidt længere sigt forventes, at B&O etablerer en egentlig fabrik/produktion i landet. Nærværende projekt omhandler penetrering entrering på markedet på kort sigt, og det er derfor truffet et bevidst valg om at se bort fra leverandørenes forhandlingsstyrke i Porters Five Forces-model. Substituerende produkter Kina er en must-win-battle for B&O. At der er konkurrenter med lignende, substituerende produkter i kulissen er en trussel, som B&O må leve med, og således forsøge at udkonkurere hen ad vejen. Risikoen for substituerende produkter vil derfor ikke blive behandlet særskilt i nærværende projekt, men vil dog blive behandlet i forbindelse med en vurdering af markedsformen og mulighederne for prisdifferentiering. Porters Five Forces Hvordan Porters Five Forces anvendes som udgangspunkt for en strategisk analyse, er illustreret i følgende figur. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 5 af 31

6 B&O Værdikæden Synergieffekter Silotænkning Investeringsbehov Investeringskalkule Leverandørene Konkurrencen Markedsform Konkurrencestrategi Vækststrategi Kunderne Prisoptimering Markedsføring PLC-kurven Substituerende produkter Figur 1: Illustration af metode: Porters Five Forces som udgangspunkt for de strategiske overvejelser. (Efter [Lynggaard, 2008, s.274]). Et beregningseksempel Afslutningsvis gennemføres et beregningseksempel. Der gives et eksempel på beregning af et årligt dækningsbidrag ved prisoptimering. Med udgangspunkt i PLC-kurven vises det, hvordan dækningsbidraget kan udvikle sig over en årrække. Gennem investeringsteori og kapitalværdimetoden vurderes det om investeringen er rentabel. 2.2 Taksonomiske overvejelser Formålet med nærværende projekt er at konstruere en realistisk problemstilling med fokus på en virksomheds investeringsbeslutninger, hvor der er mulighed for at operationalisere nogle af det erhvervsøkonomiske fagområdes teorier og metoder til et praktisk og håndgribeligt niveau. Samtidig har det været væsentligt for valg af metoderne, at de er generiske og kan overføres til erhvervslivet som helhed. I forhold til læringsmål er projektet forsøgt opbygget efter Blooms taksonomier: Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 6 af 31

7 Fra det simple Til det komplekse Bang & Olufsen Kendskab Beskrive Redegøre for Tilegne sig Identificere Nævne Definere Gengive Genkende Forståelse Forklare Formulere Fortolke Beregne Opstille Med egne ord beskrive Anvendelse Vælge Løse Skelne Afprøve Frembringe Behandle Analyse Sammenligne Sammenholde Udvælge Udlede Opdage Syntese Samle Kombinere Producere Designe Vurdering Kritisere Diskutere Overveje Forsvare Figur 2: Blooms Taksonomier en hierakisk inddeling af læringsmål [Hachmann, 2012] Set ud fra et taksonomisk perspektiv er det hensigten at vise kendskab til og forståelse for en række erhvervsøkonomiske begreber, teorier og metoder at udvælge de rette metoder, samt præsentere, operationalisere og anvende begreberne og teorierne i en række forskellige analyser at gennemføre en syntese i form af et casestudie, hvor projektets kvantitative metoder kombineres i et beregningseksempel og danner grundlaget for at træffe en rationel, økonomisk beslutning. slutteligt at vurdere det gennemførte arbejde mht. usikkerheder, fejlkilder og mangler samt reflektere og perspektivere over de anvendte teorier og metoder. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 7 af 31

8 Markedssegment Marked Hele markedet Bang & Olufsen 3. Konkurrencesituationen Nærværende afsnit omfatter argumentation for hvilken eller hvilke markedsformer, der gælder for B&O s produkter på det kinesiske marked, og med udgangspunkt i markedsformen vurderes det, hvilken konkurrence- og vækststrategi B&O skal vælge for Kina. 3.1 Konkurrencestrategi Den konkurrencemæssige strategi kan optimeres ved at tilpasse den omgivelser, og ved at påvirke Porters Five Forces til egen fordel. Her er der grundlæggende to strategier nemlig at vælge 1) Omkostningsførerskab eller 2) Differentiering i form af et unikt produkt. Sekundært skal virksomheden beslutte, om der skal fokuseres på et mindre forbrugersegment eller om målet er en større andel af markedet [Lynggaard, 2008, s. 276]. Michael Porter har samlet de forskellige konkurrencestrategier i en model, som vist i den følgende figur. Konkurrencemæssig fordel Lave omkostninger Unikt produkt Omkostningsleder Differentiering Omkostningsfokus Fokuseret differentiering Figur 3: Porters generiske konkurrencestrategier. Efter [Lynggaard, 2008, s.276] B&O har en lang tradition for at udvikle og sælge specielle produkter. Det vil derfor være naturligt, at der vælges en konkurrencestrategi med differentiering som udgangspunkt. B&O har sine nuværende high-end produkter, der henvender sig til den rigeste del af befolkningen, og det vurderes, at det også er disse produkttyper, der skal sælges fra B&O s nye kæde af fysiske butikker i Kina. B&O har endvidere sine Play-produkter, der også Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 8 af 31

9 Nye Markeder Eksisterende Bang & Olufsen vurderes at være et diffentieret produkt, som henvender sig til en lidt bredere skare af forbrugere, men dog forbrugere, der alle ligger i den højere ende i indkomstskalaen. På et nyt marked som det kinesiske vurderes det således, at B&O skal satse på unikke produkter målrettet en mindre del af det totale marked. Anbefalingen til konkurrencestrategi er således på Fokuseret differentiering. 3.2 Vækststrategi Diversifikationsstrategi og vækstmetode er nøglebeslutninger i ledelsens strategiske overvejelser [Ansoff, 1972, s.19]. Til formålet har H. Igor Ansoff udviklet en vækst-vektor komponent-model (også kendt som Ansoffs vækstmatrice]. Produkter Eksisterende Nye Markedspenetrering Produktudvikling Markedsudvikling Diversifikation Figur 4: Ansoffs vækst-vektor komponenter [Efter Ansoff, 1972, s.126] Udvikling af nye produkter målrettet det kinesiske marked vurderes at øge investeringsbehovet væsentligt, ligesom risikoen for manglende succes i produktudviklingen er betydelig. En udvikling af nye produkter målrettet det kinesiske marked bør derfor afvente, at B&O er veletableret på markedet. Det vurderes derfor, at B&O skal vælge en strategi, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende produkter. B&O bør derfor vælge Markedsgennembrud eller Markedspenetrering som vækststrategi. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 9 af 31

10 3.3 Markedsform Det generelle marked for TV og hifi er i Kina, som på det europæiske og amerikanske marked, præget af en række få store producenter som eksempelvis Sony og Samsung, der dækker hele paletten fra hifi til mobiltelefoner, samt en række række mellemstore firmaer som JVC, Philips, Bose og Pioneer, der hver især producerer forskellige produkter inden for HIFI og TV, men hvor et fælles træk er, at de ikke dækker hele paletten af HIFI og TV. Eksempelvis er Bose store på højtalere, mens Pioneer slår sig an på lydanlæg. På baggrund af den valgte konkurrencestrategi vurderes det, at markedet for B&Os mere luksuriøse produkter må betegnes som et oligopol [Lynggaard, 2008, s. 268/269], mens markedet for produkterne inden for eksempelvis BEOPLAY går lidt mere i retning af et marked med flere konkurrenter, men stadig inden for det, der må betegnes som oligopol. Købere af B&O s produkter vurderes i høj grad at have præferencer for netop dette brand, hvorfor markedet må betegnes som heterogent [Lynggaard, 2008, s. 268/269]. En oversigt over de forskellige markedsformer er vist i den følgende figur. Antal udbydere Én To Få Mange Homogent marked Heterogent marked Monopol Duopol Oligopol Fuldkommen konkurrence Differentieret duopol Differentieret oligopol Monopolistisk konkurrence Tabel 1: Oversigt over markedsformer. Efter [Lynggaard, 2008, s.290] Samlet set vurderes det, at markedet for B&O primært kan betegnes som differentieret Oligopol. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 10 af 31

11 4. Kunderne I dette afsnit vil det blive nærmere vurderet, hvordan B&O kan optimere prisen over for de nye kunder. I visse tilfælde er det muligt for B&O at prisdifferentiere mellem flere markeder, såfremt vilkårene for dette er gunstige. Nærværende afsnit indeholder en analyse af, om disse vilkår er gældende. Efterfølgende vil det blive påvist, hvordan en markedsføringsindsats kan påvirke afsætningsfunktionen i positiv retning og øge dækningsbidraget. Her inddrages ligeledes et produkts typiske livscyklus. 4.1 Prisoptimering vd grænsemetoden I et differentieret oligopol gælder det under normale omstændigheder, at den afsatte mængde er omvendt proportional med prisen. Denne lineære sammenhæng kan udtrykkes ved en prisafsætningsfunktion. Ved grænsemetoden gælder det princip, at en virksomhed vil fortsætte med at producere lige nøjagtigt så længe, at de får dækket sine variable omkostninger [Lynggaard, 2008, s.289]. Dette punkt findes som skæringspunktet mellem grænseomsætningsfunktion (som bestemmes ud fra prisafsætningsfunktionen) og grænseomkostningsfunktionen, der udtrykker sammenhæng mellem produceret mængde og variable omkostninger. Figur 5:Prisafsætnings-, grænseomsætnings- og grænseomkostningsfunktion. Efter [Lynggaard, 2008, s.304] 4.2 Prisdifferentiering Når en virksomhed afsætter sine varer på flere markeder, er der i visse tilfælde mulighed for at holde markederne adskilt. Hvis dette kan lade sig gøre, kan den optimale pris fastsættes på de enkelte delmarkeder, hvor ved det samlede dækningsbidrag kan øges. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 11 af 31

12 Før en virksomhed kan benytte sig af prisdifferentiering, skal følgende tre betingelser være opfyldt [Lynggaard 2008, s.340]: 1. Kina og B&O s eksisterende markeder skal kunne holdes adskilt 2. Kina og B&O s eksisterende markeder skal have forskellig priselasticitet 3. Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i priselasticitet Adskillelse af markeder B&O har valgt en salgsstrategi, hvor deres luksusprodukter sælges fra egne butikker eller franchise-butikker. Dette er med til at forhindre, at der forekommer handel på tværs af landegrænser. Så længe prisforskellene mellem markederne ikke bliver så store, at parallelimport kan blive profitabelt, vurderes der således at kunne opretholdes en adskillelse af Kina fra det resterende marked. Priselasticitet Når man betragter Kina og det resterende marked vurderes det, at forbrugerne og indkomstfordelingen på de to markeder er så forskellige fra hinanden, at der kun sjældent vil optræde afsætningsfunktioner med samme b-værdi. Endvidere kan elasticiteten påvirkes ud fra den markedsføringspolitik og introduktionspriser på nye produkter, som B&O vælger i Kina. Disse forhold er nærmere belyst i afsnit 4.3. På den baggrund vurderes det, at vilkåret om forskellig priselasticitet på de forskellige markeder er opfyldt. Figur 6: Priselasticitet defineres som forholdet mellem den relative ændring i mængde og den tilhørende relative prisændring eller ud fra den pågældende pris og prisafsætningsfunktionens skæring med Y-aksen. Efter [Lynggard, 2008, s.243]. Konkurrenternes prispolitik Det er tidligere vurderet, at B&O skal vælge fokuseret differentiering som konkurrencestrategi. En forudsætning for at konkurrenter kan stille sig hindrende i vejen Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 12 af 31

13 er, at der er substituerende produkter på markedet med samme konkurrencestrategi som B&O. Makedsformen er tidligere vurderet til oligopol, hvilket betyder, at der vurderes kun at være få eller ingen direkte substituerende produkter på markedet, hvorfor der kun vurderes at være lille risiko for, at konkurrenternes prispolitik vil stå i vejen. Prisoptimering på adskilte markeder Som tidligere nævnt kan dækningsbidraget øges ved at optimere ved prisdifferentiering mellem to delmarkeder. Ved optimering på to eller flere markeder findes optimalsituationen, hvor grænseomsætningen er lig med grænseomkostningen (som ved optimering på et enkelt marked), og tillige skal det gælde, at grænseomsætningen på de to markeder skal være ens [Lynggaard, 2008, s.341]. Nedenfor er grafisk vist, hvordan optimalsituationen findes ved at addere grænseomkostningsfunktionerne på to delmarkeder og sammenstille den med den fælles grænseomsætning. Figur 7: Prisoptimering på to delmarkederb ved horisontal addition af grænseomsætningerne. Efter [Lynggaard, 2008, s.342]. Denne metode giver kun mening, såfremt græseomkostningerne er stigende eller faldende, eller såfremt virksomheden har produktionskapacitet mindre end optimalsituationen. Såfremt grænseomkostningerne er konstant kan der optimeres på de enkelte selvstændige markeder. 4.3 Markedsføring og produktets livscyklus Af figur 5 fremstår prisafsætningsfunktionen i en konstant lineær form. Prisafsætningsfunktionen er imidlertid en dynamisk størrelse, som i vid udstrækning kan påvirkes af virksomheden. En af metoderne er reklame/markedsføring [Lynggaard, 2008, s.331]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 13 af 31

14 Figur 8: Eksempler på effekt af markedsføringstiltag [Efter Lynggaard, 2008, s.332]. I Figur 8 er illustreret, hvordan en markedsføringsindsats kan påvirke afsætningskurven på forskellig vis, dels hvor prisen hæves (b**), markedskendskabet eller antallet af potentielle forbrugere (x**) øges, eller en kombination af både b og x (b* og x*). Figur 9: PLC-kurven. Efter [Lynggaard 2008, s.365]. Et produkts levetid og popularitet kan udtrykkes ved varens livscyklus, der typisk vil have et forløb som vist i figur 9, hvor forløbet af kurven i høj grad vil være under påvirkning af markedsføringsindsatsen. Ved introduktion af produktet vil kun en mindre gruppe pionerkonsumenter eller first movers købe produktet - og muligvis til en høj pris. Efterfølgende vil de almindelige forbrugere købe produktet, og slutteligt får produktet fat på de mest konservativ indstillede forbrugere, hvor prisen på produktet muligvis er faldet [Lynggaard, 2008, s.364]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 14 af 31

15 Figur 10: Produktets livscyklus eksemplificeret ved varierende afsætningsfunktioner PLC-kurven kan også siges at udtrykke den løbende udvikling af et produkts afsætningsfunktion. De fire faser (1. introduktion, 2. vækst, 3. modenhed og 4. tilbagegang) kan derfor illustreres med varierende afsætningsfunktioner, som vist i figur 10. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 15 af 31

16 5. B&O som en ny konkurrent Indledningvis gennemgås på overordnet niveau den nuværende værdikæde for B&O. Efterfølgende vurderes det på baggrund af synergieffekter og investeringsbehov, hvordan værdikæden for Kina bør udformes på kort sigt. I forbindelse med den nye værdikæde for Kina berøres også begrebet Silotænkning. Den anbefalede værdikæde åbner muligheden for at estimere investeringsbehovet, og efter en redegørelse for investeringsbehovet gennemgås kapitalværdimetoden som en metode til at vurdere projektets rentabilitet. 5.1 B&O s værdikæde Elementerne i B&O s værdikæde er grundlæggende som i de fleste produktionsvirksomheder, hvor der er en række primære aktiviteer i form af lager, logistik, produktion, markedsføring, salg og serviceaktiviterer, samt en række fælles støtte funktioner på tværs af koncernen i form af virksomhedens infrastruktur, teknologiske og menneskelige ressourcer og en fælles indkøbsfunktion. En generel værdikæde for en produktionsvirksomed ser ud som følgende: Støtteaktiviteter Infrastruktur Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg & Marketing Serviceaktiviteter Figur 11: M. Porters værdikædemodel. Efter [Lynggaard, 2008, s.278] Det vurderes, at B&O s værdikæde i meget stor udstrækning ligner den viste figur. Indgående logistik Bestillerfunktionen i B&O ligger hos de enkelte produktionssteder, mens B&O Operations har ansvaret for fælles indkøb af råvarer og komponenter, samt ansvaret for disse når frem til produktionen [Regnskab, 2012/2013]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 16 af 31

17 Produktion Produktion omfatter fremstilling af produkter under grupperne B&O Play, AV, Icepower og Lokomotive. B&O har produktion i Tjekkiet og Danmark, mens software udvikles i Estland [Regnskab, 2012/2013]. Udgående logistik Den udgående logistik omfatter forsendelser af produkter til varelagre og distribution til kunderne. Hos B&O varetages distributionen af varer B2B og B2C af B&O Operations i Herning [Regnskab, 2012/2013]. Salg og markedsføring B&O sælger deres luksusprodukter via et netværk af butikker (franchises), mens deres produkt B&O PLAY også sælges online og eventuelt i butikker uden for franchisen. B&O samarbejder med to eksterne reklamebureauer BBH og Hello Monday i forhold til den koordinerede globale markedsføring [Graversen, 2013]. Serviceaktiviteter (efter salg) Service på defekte produkter ligger primært ud hos de enkelte forhandlere eller hos regionale samarbejdspartnere [Laursen et al., 2013]. 5.2 Værdikæden for Kina En væsentlig beslutning, der skal træffes i forbindelse med penetreringen af Kina, er udformningen af værdikæden for det pågældende marked. Værdikæden bør etableres ud fra en økonomisk vurdering af, hvad der giver den mindste investering uden at gå på kompromis med de langsigtede mål. Et væsentligt element i en sådan vurdering vil være at vurdere, om der i den eksisterende værdikædes primære- eller støtteaktiviteter findes positive synergieffekter, der medfører, at en bestemt udformning af værdikæden er mere økonomisk gunstig frem for en anden. Der er tale om en positiv synergieffekt, såfremt en strategisk beslutning - fx i form af investering på et nyt marked - medfører en større nettoindtægt set på koncernniveau. Man kan også tale om, at der er stordriftsfordele/synergi, hvis effekten af en samlet indsats er større end effekterne fra en række individuelle operationer kan opdeles i fire typer [jf. Ansoff, 1972, s.92]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 17 af 31

18 Synergieffekterne kan opdeles i fire typer [jf. Ansoff, 1972, s.94 ]: Salg Driftsomkostninger Investering Ledelse Logistik og produktion Såfremt der i B&O s eksisterende produktionsapparater og lagre er kapacitet til at øge produktionen svarende til efterspørgslen på det kinesiske marked, vil der være gode muligheder for, at der på kort sigt kan opnås nogle positive synergieffekter ved at producere varer til det kinesiske marked på de europæsike fabrikker og sende dem til Kina. Netop omkring indkøb, logistik og produktion vurderes der at være gode muligheder for at opnå sådanne synergieffekter. Det vurderes derfor, at den indgående og udgående logistik samt produktionen forbundet med aktiviteterne på det kinesiske marked indledningvis skal forblive i Danmark og Tjekkiet. Når B&O har konsolideret sig på det kinesiske marked og omsætningen bliver så stor, at produktionsapparatet i Europa ikke kan matche efterspørgslen i Kina, eller at omkostninger til produktion og/eller lager & logistik bliver for høje, kan det komme på tale at etablere et produktions- og logistikapparat i Kina. Salg & markedsføring Salg og markedsføringsstrategien vil generelt afhænge af den vækst- og konkurrencestrategi, som B&O vælger for det nye marked. Det vurderes, at B&O s high-end produkter skal sælges fra et netværk af butikker, enten ejet og drevet som private franchises eller af B&O selv, mens B&O PLAY kan sælges fra en ny kinesisk hjemmeside eller igennem den almindelige tv- og hifi-detailhandel. Der vurderes at være få muligheder for synergieffekter i forbindelse med etablering af egentlige B&O-butikker, mens der ved online-salg vil være bedre muligheder for at udnytte ressourcer fra den eksisterende værdikæde. Der vurderes at være behov for en kraftig markedsføring af B&O s produkter på det kinesiske marked. Markedsføring kan ske lokalt og nationalt. Lokal markedsføring kan ske med udgangspunkt i de enkelte butikker, mens en national markedsføring skal styres Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 18 af 31

19 centralt. Her vil der være mulighed for at benytte de nuværende samarbejdspartnere, såfremt de har det nødvendige markedskendskab, og dels anvende kampagner fra det eksisterende marked, men der vil sandsynligvis blive behov for markedsføring rettet specifikt mod de kinesiske forbrugere. Serviceaktiviteter Med de store geografiske afstande mellem kina og det eksisterende marked vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at reparationer foretages uden for Kina. På et sådan marked - med en forventelig stor afsætning inden for en relativ kort tidshorisont vurderes det, at fejl og mangler enten udbedres hos eksterne nationale, regionale eller lokale reparatører, eller ved at defekte varer direkte ombyttes til nye. I forhold til serviceaktiviteter vurderes der at være begrænsede muligheder for synergieffekter. Støtteaktiviteter Der vurderes at kunne opnås synergieffekter på en lang række af støtteaktiviteterne, herunder ledelse. Der vil derfor på kort sigt kun i begrænset omfang være behov for at investere i nye eller supplerende støtteaktiviteter. På baggrund af de ovenstående overvejelser vurderes det, at værdikæden for Kina på kort sigt skal se ud som i nedenstående figur. Støtteaktiviteter Infrastruktur Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg & Marketing Serviceaktiviteter Upstream Downstream Figur 12: Værdikæden for Kina på kort sigt. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 19 af 31

20 Silotænkning Med en værdikæde som i figur 12, sammenholdt med de store geografiske afstande og kulturelle forskelle, der er mellem de enkelte elementer i kæden, vurderes der at være udpræget risiko for silotænkning i den nye værdikæde. Et eksempel på silotænkning kunne være, at der indgås aftale med en kinesisk samarbejdspartner, der får ansvaret for serviceaktiviteter, men at samarbejdspartneren ikke formår at formidle gentagne eller generelle fejl og mangler retur i værdikæden. Et andet eksempel kunne være, at enkelte produkter ikke bliver solgt på markedet af kulturelle årsager. Det er som virksomhed derfor vigtigt, at væggene i værdikæden nedbrydes, og at kæden betragtes på tværs. Et middel mod silotænkning kan være en værdistrømsanalyse [Storgaard, 2013]. Infrastruktur Støtteaktiviteter Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Værdistrømsanalyse Salg & Marketing Serviceaktiviteter Upstream Downstream Figur 13: Opbrydning af barrierer i værdikæden Leverandører og kunder kan med fordel også medtages i værdikæden (jf. den udvidede værdikæde [Lynggaard, 2008, s.62]), og disse bør således også indgå i værdistrømsanalysen. 5.3 Investering På baggrund af en beslutning om værdikædens udformning for Kina kan det samlede investeringsbehov estimeres som summen af de startomkostninger, der vil være ved at etablere de primære aktiviteter downstream, dvs. omkostninger til: Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 20 af 31

21 Salg: Primært investering i fysiske butikke på tværs af Kina, hvorfra forpagtere skal drive franchisen, og sekundært afhængigt af markedsstrategien - kan der blive tale om investering i en ny kinesisk webshop. Markedsføring: Fx omkostninger til et ekstern reklamebureau og en ny national markedsføringskampagne på tværs af Kina Serviceaktiviteter: Der kan til en vis grad være omkostninger forbundet med oprettelse af serviceaktiviteter, men med eksterne reparatører vurderes det, at store dele af omkostningerne kan væltes over på den enkelte enhed, hvor ved det primært kommer til at indgå som en driftsomkostning frem for en investering. Er investeringen økonomisk fordelagtig? Når det samlede investeringsniveau er fastlagt, skal der laves en kalkule af, om investeringen er fordelagtig. For en investering af denne type vurderes det at være hensigtsmæssigt at anvende kapitalværdimetoden til at sikre, at summen af de fremtidige betalinger er større end nul. Dermed opfyldes fundamentalprincip 1, der siger, at en investering er fordelagtig netop, hvis kapitalværdien er større end nul [Lynggaard, 2011, s. 27]. I praksis foretages en investeringskalkule bestående af den fremtidige række af udgifter og indtægter, hvor beløb, der falder til forskellige tidspunkter, gøres ensbestemte ved at diskontere det fremtidige beløb med en fastsat kalkulationsrente [Lynggaard, 2011, s. 27/ 28]. Nedenstånde figur illutstrerer et eksempel med række betalinger over tid, hvor der indledningvis er en stor investering og de efterfølgende år en fast indtægt. Figur 14: Eksempel på en investering og en række fremtidige indtægter. Der gælder, at kapitalværdien beregnes som: [Lynggaard, 2011, s. 27] hvor NB er indtægten eller udgiften til tiden t, og i er kalkulationsrentefoden. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 21 af 31

22 Kalkulationsrenten i To lige store betalinger på to forskellige tidspunkter er ikke direkte sammenlignelige. Derfor beregnes kapitalværdien ved at diskontere fremtidige pengestrømme med en forud defineret kalkulationsrente [Lynggaard, 2011, s. 24]. Kalkulationsrenten fastlægges som en sum af realrenten, et eventuelt inflationstillæg og et risikotillæg., [Lynggaard, 2012, s. 24] Realrenten afspejler den inflationsfrie rente, som forventeligt ville kunne opnås ved en risikofri investering. Inflationstillægget er den forventning, der er til den fremtidige inflation. Risikorenten er et tillæg, der afhænger af den risiko, der er ved at investere på et nyt og til dels ukendt marked. Risikoens størrelse afhænger bl.a. af de valgte vækst- og konkurrencestrategier. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 22 af 31

23 6. Beregningseksempel Beovision Avant Med udgangspunkt i B&O s nyeste fladskærms-tv Beovision Avant gennemføres i nærværende afsnit en prisoptimeringsberegning og en kapitalværdiberegning. Forudsætninger for alle beregninger er fiktive, herunder afsætningsfunktioner, grænseomkostning, startomkostninger mv. Prisafsætningsfunktioner og grænseomsætning Der anvendes prisafsætningsfunktioner og grænsekostninger, som vist i figur 15. Figur 15: Prisafsætningsfunktioner og grænseomkostninger for Beovision Avant. Det bemærkes, at der i beregningen er forudsat konstante grænseomkostninger på kr., hvorfor der kan prisdifferentieres kun ved at prisoptimere på det kinesiske marked. Faste omkostninger Det forudsættes, at der i produktets levetid er konstante faste omkostninger på 150 mio. kr. årligt. De faste omkostninger dækker salg og driften af buikker, service, markedsføring, forsendelse mv. Startomkostninger Det forudsættes, at investeringsomkostninger (startomkostninger) til markedspenetrering udgør 300 mio. kr. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 23 af 31

24 Bestemmelse af pris, mængde og dækningsbidrag I figur 16 er vist, hvordan optimalmængde og pris findes for 1. år. Figur 16: Grafisk illustration af bestermmelse af optimal pris og beregning af dækningsbidrag. Grænseomsætningsfunktionens hældning findes som den dobbelte af prisafsætningsfunktionens hældning. Den optimale mængde findes i skæringspunktet med grænseomkostningen. I dette tilfælde er den konstant kr, svarende til -28,6X = , eller X= stk. Prisen bestemmes ved at indsætte kr./stk (X) i prisafsætningsfunktionen: P=-14,3 x = kr. / stk. Omsætningen findes som pris gange antal: O= kr. /stk x kr./stk =173 mio. kr. Dækningsbidraget findes som omsætning fratrukket variable omkostninger: DB=173 mio. kr stk x kr./stk.=141,75 mio. kr. Resultat for 5-årig periode Resultatet over en 5-årig periode kan således beregnes ud fra de varierende prisafsætningsfunktioner, grænseomkostningen og de konstante, faste omkostninger. Beregningerne er vist i tabel 2. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 24 af 31

25 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsætning VO FO Resultat Tabel 2: Omsætning, variable og faste omkostnigner samt resultat over en fem-årig periode Det fremgår af beregningerne, at resultatet det første og det femte år er negativt, svarende til, at produktet skal tages af markedet efter det fjerde år. Over de første fire år er nettoresultatet 397 mio. kr. Investeringsteori Det fremgår af tabel 2, at resultatet over 4 år er tæt på 400 mio. kr. For at undersøge, om investeringen er rentabel anvendes kapitalværdimetoden til at sammenstille de fremtidige indtægter med den indledende investering. Som diskonteringsrente vælges 10 % p.a. Argumentet for en rente i den lidt konservative ende er, at B&O ikke har særligt gode erfaringer med Kina, og det derfor vurderes at være en lidt usikker investering. Modsat vælges en konkurrence- og vækststrategi, som er gennemprøvet på det eksisterende marked, hvilket trækker diskontringsrenten i nedadgående retning. Betalingsrækken for de første fem år inkl. startomkostningen er vist efterfølgende. Figur 17:Betalingsrække for markedspenetrering i Kina ved afsætning af Beovision Avant. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 25 af 31

26 Kapitalværdien over en fire årig periode kan beregnes til 4,6 mio. kr. Fundamentalprincip I er dermed opfyldt, og investeringen vurderes at være rentabel. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 26 af 31

27 7. Konklusion B&O bør vælge Fokuseret differentiering som konkurrencestrategi, og Markedspenetrering som vækststrategi. Med denne konkurrence og vækststrategi vurderes markedsformen at være Differentieret oligopol. I forhold til kunderne og prisoptimering vurderes det, at vilkårene for prisdifferentiering mellem Kina og det resterende marked er til stede, og at dette bør udnyttes. Det er ligeledes vist, hvordan markedsføring kan påvirke afsætningen af et produkt og dermed påvirke produktets livscyklus. Det konkluderes, at der er gode synergieffekter indenfor logistik & lager samt produktion og til dels markedsføring, hvilket giver anledning til en anbefaling om, at B&O indledningsvis skal bibeholde produktion og tilhørende lager & logistik-funktion i Europa, mens salg, markedsføring og serviceaktiviteter skal varetages på selve det kinesiske marked. Når synergieffekterne ophører, fx pga. knapproduktion i eksisterende produktionsapparat eller forhøjede omkostninger til lager & logistik, kan det overvejes at flytte hele værdikæden til Kina. Det er også vist, hvordan en fastlæggelse af værdikæden danner grundlag for at estimere investeringsbehovet ved markedspenetrering på det kinesiske marked, og hvordan investeringsteori kan danne grundlag for at vurdere investeringens rentabilitet. Afslutningsvis er der gennem et eksempel på netop prisoptimering og investeringsteori med kapitalværdimetoden illustreret, hvordan metoderne kan anvendes operationelt og danne grundlag for at træffe gode og saglige investeringsbeslutninger. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 27 af 31

28 8. Perspektivering 8.1 Porters five forces i et dybere perspektiv I nærværende projekt er der afgrænset til at betragte aktiviteterne i Kina på kort sigt. Den samme metode kan anvendes til overvejelser omkring strategien på længere sigt. Nogle af emner, der med fordel kan inddrages i den langsigtede strategi, er vist i den følgende figur, ligesom en statistisk metode til risikovurdering af optimerings- og investeringsberegninger introduceres. B&O Finansiering Omkostninger/ produktion Risikoanalyse/ monte carlo Leverandørene Lager/Wilson Konkurrencen Kunderne Substituerende produkter Eksisterende Potentielle Figur 18: Forhold omkring strategien på længere sigt, som også kan inddrages under Porters Five Forces. Omkostninger/ Flytning af produktion På længere sigt, når afsætningen i Kina vokser, vil der blive behov for at reducere omkostningerne. Det kan blandt andet medføre flytning af produktion til Kina. Her kunne omkostningsteori i højere grad indrages, og effekten heraf kunne påvises gennem optimeringsteorien. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 28 af 31

29 Finansiering Finansiering af B&O s investeringer er ikke berørt i nærværende rapport. Der vil være relevant at inddrage dette emne både i forhold til finansiering af de kortsigtede investeringer, men også ved finansiering af en ny produktion i Kina. Usikkerhedsanalyse Optimerings- og investeringsanalyser er omfattet af mange variable patrametre, der er bestemt under stor usikkerhed. Når man har at gøre med matematiske modeller, som i optimerings- og investeringsteori, er Monte Carlo-simulering en oplagt metode til at vurdere usikkerheder, og usikkerhedsanalysen er et uundværligt beslutningsværktøj. Estimering af usikkerheder må være et krav ved ledelsesbeslutninger, som dem B&O s ledelse har truffet omkring Kina, og det er således relevant at indrage usikkerheder fx i forbindelse med det afsluttende beregnignseksempel. Gennemførsel af Monte Carlo-simulering er et enormt arbejde og et studie i sig selv. Lager & logistik Med flytning af produktion til Kina vil det også være relevant at inddrage leverandørene og hele problematikken omkring lager & logistik. Et emne som optimal ordrestørrelse ville være oplagt at behandle. Substituerende produkter og andre konkurrenter Set i forhold til valg af konkurrence- og vækststrategi ville det have været relevant at se mere uddybende på mulige substituerende produkter på markedet. Eksisterende og potentielle konkurrenter med substituerende produkter 8.2 PESTEL-analyse Porters model har fået kritik for ikke i nødvendigt omfang at medtage påvirkning fra omverdenen [Lynggaard 2008, s.276]. Dette kunne der tages højde for ved at gennemføre en såkaldt PESTEL-analyse. Princippet bag PESTEL er illustreret i den følgende figur- Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 29 af 31

30 Politiske forhold Konkurrence Teknologiske forhold Figur 19: PESTEL som en model til at analyse den verden, der omgiver det kinesiske marked. Efter [Lynggaard 2008, s.275] Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 30 af 31

31 Litteraturliste Ansoff, 1972: Strategisk planlægning, H. Igor Ansoff, 1972 (udgivelsesår i DK). Berlingske Business, 2013: Artikel B&O skruer op for bling-bling i Kina på 9. oktober GDP, OECD: OECD s hjemmeside stats.oecd.com, tabel med nationalregnskaber GDP i %. Graversen, 2013: b_o_hyrer_et_af_verdens_bedste_reklamebureauer.html Hachmann, 2012: hjemmeside hachmann.files.wordpress.com/2012/05/bloom1.jpg Laursen et al., 2013: Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S, rapport fra hd 2. del på AAU, 8. semester 2013 af Kasper Oue Laursen, Dan Visti Bøgh Jensen og Karina Abildgaard Sørensen. Lynggaard, 2008: Driftsøkonomi, 7. udgave, Peter Lynggaard, Handelshøjskolens forlag 2008 Lynggaard, 2011: Investering og finansiering, 8. udgave, Peter Lynggaard, Handelshøjskolens forlag 2011 Storgaard, 2013:, Artikel om silotænkning af Erna storgaard på Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 31 af 31

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d.

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d. HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934 Afleveret d. 27-05-2015 Vejleder: Brian Nielsen Indholdsfortegnelse 1.0 Forord...

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

[I erhvervsøkonomisk perspektiv]

[I erhvervsøkonomisk perspektiv] [I erhvervsøkonomisk perspektiv] [En strategisk og regnskabsmæssig analyse af virksomheden Bang & Olufsen. En vurdering af Bang & Olufsens fortid, nutid og fremtid i et erhvervsøkonomisk perspektiv] Afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Erhvervsøkonomi - videregående voksenuddannelse af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, B Stence Svoldgaard Jensen Virksomhedsøkonomi

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Det nye Bang & Olufsen. - i modvind eller medvind? Afgangsprojekt - HD 1. del. Gruppe P01. Aalborg Universitet Kenny Jensen

Det nye Bang & Olufsen. - i modvind eller medvind? Afgangsprojekt - HD 1. del. Gruppe P01. Aalborg Universitet Kenny Jensen Metodeprojekt Erhvervsøkonomisk metode - HD 1. del 2013 Det nye Bang & Olufsen - i modvind eller medvind? Afgangsprojekt - HD 1. del Gruppe P01 Aalborg Universitet Kenny Jensen HD-uddannelsens 1. del Bibbi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Pedersen Virksomhedsøkonomi -

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

begreber og grundmodeller i driftsøkonomien Aage U. Michelsen

begreber og grundmodeller i driftsøkonomien Aage U. Michelsen begreber og grundmodeller i driftsøkonomien Aage U. Michelsen 1 ISBN 978-87-89359-16-8 Aage U. Michelsen: Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Copyright

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Hovedopgave Butik Nordjylland

Hovedopgave Butik Nordjylland Butik Nordjylland Lokal virksomhed Tidslinje I Om I Billeder I Anmeldelser I Flere Foreslået side Butik Nordjylland Sponsoreret Hovedopgave Butik Nordjylland Hovedopgave 4. Semester, maj 2015 Markedsføringsøkonomuddannelsen,

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere