PRODUKTKENDSKAB. Hvordan olien blev til. Mange forskellige råolier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTKENDSKAB. Hvordan olien blev til. Mange forskellige råolier"

Transkript

1 Hvordan olien blev til Hver dag livet igennem benytter vi olie under en eller anden form. Olien sørger for lys, kraft og varme; den smører maskiner og motorer og skaffer os asfalt til vejbelægning; og mange kemiske produkter fremstilles af olie. Det er kun få mennesker, der nogensinde ser råmaterialet råolien, som så mange nyttige produkter fremstilles af. Råolien hentes op fra steder, der ligger dybt under jorden eller havet, hvor den blev dannet i en fjern fortid, mange millioner år før der eksisterede mennesker eller nogle af de dyr, vi kender i dag. Mange forskellige råolier Der findes olieforekomster verden over, men kvaliteten varierer stærkt. Olie er ikke bare olie. Dette vigtige naturprodukt, som dækker størstedelen af Danmarks energibehov, findes nemlig i tusind-

2 315 vis af forskellige udgaver. Lige fra den let flydende til den stenhårde, der kan brændes af i pejsen, som var den en bøgekævle. Nogle former for råolie er gule som rav. Andre er sorte som kul. Nogle lugter ikke af noget som helst. Andre har en kraftig lugt af svovl. Alt afhænger af, hvad naturen har lavet olien af og udsat den for under den millioner af år lange skabelsesproces. Visse former for råolie er opstået af organismer i havet, mens andre blev dannet af materialer fra fastlandet. Den geologiske og kemiske udvikling spiller imidlertid også en væsentlig rolle. Nogle råolier fik for eksempel spaltet deres molekyler så grundigt nede i jordens varme kamre, at de tabte i vægt. Andre blev i perioder udsat for bakterieangreb, så de blev tungere.

3 316 PRODUKTKENDSKAB Herfra stammer de 12 kvaliteter Sourakhany: En historisk olietype fra Kaukasus i Sovjetunionen. Den er klar, meget let og indeholder intet svovl. Den er så ren, at den tidligere blev anvendt direkte i medicin. 2. Arabian Light: En af de kendte råolier fra Mellemøsten. Dens svovlindhold er i mellemklassen, og den rummer både benzin, jetbrændstof, fyringsolie og svær brændselsolie. 3. Barrow: Barrow Island, Australien. En let råolie, som indeholder meget få tunge produkter så som asfalt. 4. North Sea, Brent: En råolie med lavt svovlindhold. Der kan udvindes ret meget benzin, jetbrændstof og fyringsolie af denne råolie. 5. Parentis: Den råolietype, som Esso i Frankrig bruger mest. Den er let, indeholder intet svovl, men til gengæld en stor procentdel benzin og fyringsolie. 6. Mimizan: Selv om denne olie kommer fra et område nær Parentis, er den væsentlig tungere end sin nabo.

4 Arabian Heavy: En tung råolie med stort svovlindhold. Skal man fravriste den tilstrækkelige mængder benzin og fyringsolie, skal den under særlig behandling på raffinaderiet. 8. Pennsylvania: En gammelkendt råolie, som tidligere blev flittigt anvendt ved fremstilling af smøreolie. 9. Santa Barbara: En mellemsvær råolie med et temmelig stort svovlindhold. Findes under havoverfladen ud for den californiske kyst. 10. Bascan: En kendt venezuelansk råolie. En af verdens tungeste. Den rummer praktisk taget ingen benzin, men anvendes til fremstilling af førsteklasses asfalt. 11. Altamount: Denne råolie fra Utah i den vestlige del af USA indeholder megen paraffin. Den er fast og ikke flydende ved normal temperatur. 12. Minas: Endnu en meget paraffinholdig råolie fra Sumatra. Den er fast i formen ved normal temperatur. Indeholder næsten intet svovl, men rummer dårlig kvalitet benzin.

5 318 PRODUKTKENDSKAB Det meget store antal vidt forskellige former for råolie betyder, at det olieselskab, der skal forvandle råolien til brugbare energiprodukter, har nok at vælge mellem. Valget afhænger imidlertid af, hvad raffinaderiet er i stand til at bearbejde og det allervigtigste: Hvilke former for olieprodukter, har kunderne brug for. Hvis olieselskabet eksempelvis ejer et forholdsvis simpelt raffinaderi, og der samtidig er et stort behov for benzin, vil man vælge at bruge de såkaldte lette råolietyper. Er raffinaderiet af den avancerede slags, kan der udvindes en god portion benzin af selv ret tunge, men også billigere, råolier. Udgiften til hele forædlingsprocessen stiger dog i takt med en eventuel øget, mere kompliceret forarbejdning, for at kunne opfylde forbrugernes kvantitets- og kvalitetsmæssige behov. Derfor er raffinaderiet nødt til at udnytte det tekniske apparat bedst muligt. Er raffinaderiet således i besiddelse af en såkaldt visbreaker, kan det fremtrylle mere benzin, petroleum, jetbrændstof, dieselolie og fyringsolie af råolien, end det er muligt ved hjælp af de almindelige forædlingsmetoder. Raffinaderierne har sågar også lært at fremstille smøreolie af forskellige råolier. Det samme er tilfældet ved fremstillingen af asfalt. Raffinering Råolie er en blanding af mange forskellige væsker. Råolien er næsten ubrugelig, som den er, men de væsker, som den består af, er i høj grad nyttige, for det er produkter, som vi alle bruger og er afhængige af. Væskerne må skilles fra hinanden, og adskillelsesprocessen, der kaldes destillation, er olieraffinaderiets første opgave. Når en væske koger, bliver den til damp, og

6 319 når dampen afkøles, omdannes den igen til væske. Det er det, der sker ved destillation. I køkkenet kan man prøve at destillere vand ved at holde en kold tallerken over en dampende vandkedel. Det er en enkel proces at destillere vand, fordi kedlen kun indeholder én væske. Det er meget mere kompliceret at destillere olie, fordi råolien er en blanding af mange forskellige væsker. Væskerne har hver sit kogepunkt, så når råolien bliver opvarmet, koger og fordamper dele af den ved lave temperaturer, andre ved nogle højere temperaturer, og atter andre ved meget høje temperaturer. Dampene fra de kogende væsker kondenseres og omdannes igen til væskeform, når temperaturen kommer under den enkelte væskes kogepunkt. Destillation af råolie i et raffinaderi bygger på det forhold, at fordampning og kondensering foregår ved forskellige temperaturer for forskellige væsker. De forskellige væsker, som råolien består af, kaldes fraktioner, og destillationsprocessen foregår i et højt ståltårn, som kaldes en destillationskolonne. Indvendig er kolonnen opdelt i etager af vandrette gennemhullede bakker. Nederst i kolonnen er der meget varmt, og temperaturen falder gradvis mod toppen, så hver etage er lidt koldere end den lige nedenunder. Råolien opvarmes først i en ovn og kommer så ind forneden i destillationskolonnen. De allerfleste fraktioner er kogende, så de fordamper og stiger op i kolonnen gennem hullerne i bakkerne. Efterhånden som dampene når højere op, afkøles de, og når en bestemt fraktion kommer til den bakke, hvor temperaturen er lige under fraktionens eget kogepunkt, kondenseres den og bliver igen til væske. På den måde bliver de forskellige dele, som råolien består af, efterhånden skilt fra hinanden på

7 320 PRODUKTKENDSKAB bakkerne i destillationskolonnen og kan tappes af. Imens strømmer der hele tiden mere ophedet råolie ind nederst i kolonnen, så processen kan fortsætte. De fraktioner, der når højest op i kolonnen, før de kondenseres, kaldes lette fraktioner. De tunge fraktioner kondenseres på bakkerne længst nede i kolonnerne. Den allerletteste fraktion, som tages ud i toppen af destillationskolonnen, er raffinaderigas. Den bliver ved med at være i luftform og anvendes som brændsel i raffinaderiet og til andre formål. Andre lette fraktioner er flydende gas, benzin og nafta, som bruges i den kemiske industri. En lidt tungere fraktion er petroleum. Endnu tungere er dieselolie, der benyttes som brændstof i dieselmotorer og lettere brændselsolier. Fra bunden af destillationskolonnen tappes de allertungeste fraktioner, som asfalt og svær brændselsolie, begge meget vigtige olieprodukter. Destillation er den grundlæggende proces i raffinering af olie, men destillation i en enkelt kolonne er kun begyndelsen. Nogle fraktioner må skilles mere nøjagtigt og destilleres en gang til. Mange fraktioner må renses for urenheder eller blandes med andre stoffer. De tungeste fraktioner fra bunden af destillationskolonnen kan destilleres en gang til i en anden kolonne under vacuum. Herved får man smøreolier og asfalt. Destillation alene kan imidlertid ikke producere benzin nok til at dække den enorme efterspørgsel fra de motorkørende. De tunge fraktioner udgør tre fjerdedele af produkterne fra destillationsprocessen, men man har fundet metoder, så den kemiske struktur kan ændres og en del tungere fraktioner omdannes til benzin. En af processerne kaldes krakning.

8 321 Olieprodukterne og deres anvendelse flaskegas kemikalier benzin til biler REFOR- MERING NAFTA jetbrændstof PETROLEUM petroleum til belysning og opvarmning diesel brændstof og fyringsolie DIESELOLIER KRAK- NING kemikalier smøreolier brændstof til skibe, fabrikker og centralvarmeanlæg SMØRE- OLIE FREM- STILLING stearinlys kemikalier salve og kosmetik polérmidler BRÆNDSELSOLIE veje tagbeklædning isolation ASFALT

9 322 PRODUKTKENDSKAB Den nedbryder de tunge fraktioner til en blanding af lette og tunge fraktioner. Krakning Krakning er i dag en af de vigtigste processer i olieraffinaderierne. Krakningen sker ved høj temperatur og under medvirken af en katalysator, et stof, der påvirker en kemisk reaktion uden selv at blive omdannet. Det kaldes katalytisk krakning. Ved krakningen får man ikke bare mere benzin, men også bedre benzin end den, der produceres ved simpel destillation. Krakket benzin bruges derfor til blanding med anden benzin for at forbedre kvaliteten til den høje standard, som moderne bilmotorer kræver. Motorbenzin Motorbenzin er en blanding af kulbrinter, der koger mellem 30 C og 200 C, og som består af komponenter med 4 til 12 kulstofatomer. Destillationskurver Mængden af de komponenter, som fordamper i et givet temperaturområde, kan bestemmes ved destillation, og på grundlag heraf kan en benzinprøves destillationskurve optegnes. Destillationskurven viser altså sammenhængen mellem temperatur og overdestilleret benzin. Ud fra destillationskurven kan en benzins sammensætning af henholdsvis lette, middeltunge og tunge komponenter bestemmes. De lette komponenter bevirker, at motoren let kan starte i koldt vejr. For mange lette bestanddele vil bevirke, at der

10 323 opstår dampblærer i benzinsystemet (vapour lock) med motorstop til følge. Mange lette komponenter i samspil med kold og fugtig luft vil give risiko for dannelse af kaburatoris. Middeltunge komponenter i benzinen vil bidrage til en hurtig opvarmning af motoren efter start samt god accelerationsevne. Benzinens tungt fordampelige bestanddele giver lavere benzinforbrug og god benzinøkonomi. Damptryk Benzinens damptryk er et mål for, hvor flygtig denne er. Damptrykket målet ved 100 F (ca. 38 C) i et standardiseret måleapparat, og resultatet af målingen benævnes Reid Vapour Pressure (RVP). RVP er et af de parametre, der indgår i en benzins specifikationer. Oktantal En vigtig egenskab ved benzin er dens modstand mod selvantændelse (bankning). Dette udtrykkes ved oktantallet, som er et mål for forbrændingens effektivitet. Oktantallet bestemmes ved hjælp af en speciel én-cylindret prøvemotor med variabelt kompressionsforhold. Prøvemotoren køres med den benzin, hvis oktantal ønskes bestemt. Under kørslen øges motorens kompressionsforhold gradvis, indtil den banker med en bestemt intensitet. Dette oktantal fastholdes herefter, og motoren køres nu med forskellige blandinger af to referencebrændstoffer isooktan, som har oktantallet 100, og normal heptan med et oktantal på 0. Når man ved forsøg når frem til den blanding, som under kørsel giver

11 324 PRODUKTKENDSKAB samme bankeintensitet, som blev forårsaget af den benzin, hvor oktantallet skal bestemmes, er oktantallet den procent isooktan, som findes i referencebenzinen. Benzin markedsføres normalt med oktantal bestemt efter Research-metoden (RON) f.eks Oktantallet af direkte destilleret (straight run) benzin er alt for lavt til at tilfredsstille moderne bilmotorer. Det er derfor nødvendigt at tilsætte denne benzin nogle komponenter med højt oktantal. Det betyder, at en benzin i realiteten fremstilles ved at blande en række benziner med forskelligt oktantal. Tilsætningsstoffer Moderne bilmotorer er i dag så avancerede, at det er nødvendigt at tilsætte en række stoffer, der betegnes additiver. Følgende typer af additiver forekommer normalt i en benzin: Oktantalsforbedrende additiver Anti-isningsadditiver Anti-iltningsadditiver Farvestoffer Jet Fuel A-1 Jet Fuels kogepunkt ligger i kogepunktsintervallet C, og kan betragtes som en tynd parrafinfri gasolie. Der stilles store krav til jetbrændstof. Først og fremmest m.h.t. vandindhold og faste partikler, men også forhold som viscositet, vægtfylde, brændværdi, forbrændingsegenskaber og stabilitet har betydning. Dette gælder både ved høje og lave temperaturer.

12 325 Dieselbrændstof Dieselolie ligger typisk i kogepunktsintervallet: C. Der er tale om komponenter med 11 til 16 kulstofatomer. Cetantal En dieselolies tændingsegenskaber angives ved cetantallet, der måles i en prøvemotor på lignende måde, som man bestemmer oktantallet for benzin. Et højt cetantal betyder, at kulbrinten har en stor tændvillighed, og modsat betyder et lavt cetantal, at kulbrinten har ringe tændvillighed. Som referencebrændstof anvendes cetan (C 16 H 34 ) med cetantal 100 og alfamethylnaftalen (C 11 H 10 ) med cetantal 0. De forskellige kulbrinter har forskelligt cetantal. Kulbrinter med lang lige kæde har et højt cetantal, mens ringformede kulbrinter har et lavt cetantal. Dieselolie skal typisk have et cetantal på over 47. Det er kostbart at bestemme cetantallet for alt produceret dieselolie, hvorfor man i analyser af dieselbrændstof ofte angiver cetanindexet (C.I.), som er en teoretisk bestemt størrelse. C.I. er kun vejledende og ikke en nøjagtig angivelse af brændstoffets tændvillighed, men alligevel tilstrækkelig nøjagtig i daglig brug. Viskositet Viskositeten har betydning for brændstofpumpens rette funktion. Hvis viskositeten er for høj, kan dieselolien ikke pumpes, og hvis den er for lav, vil olien kunne passere forbi stemplerne i brændstofpumpen.

13 326 PRODUKTKENDSKAB Destillationsgrænser Destillationsgrænser specificeres sædvanligvis kun for gasolier og dieselolier af rene destillater for at kontrollere, at de ikke er tilsat destillationsrester. Flammepunkt Anvendelsesmæssigt har flammepunktet ingen betydning, men minimumsgrænser fastsættes for at opfylde myndighedernes sikkerhedskrav med hensyn til opbevaring og transport. Flydepunkt Ved flydepunktet (pour point) forstår man den temperatur, hvor olien holder op med at flyde. Uklarhedspunkt Ved uklarhedspunktet (cloud point) forstås den temperatur, ved hvilken der begynder at udfældes paraffinkrystaller i dieselolien. Kuldeegenskaber Hvis olien bliver for tyktflydende eller begynder at udfælde paraffinkrystaller ved stærk afkøling, kan den ikke passere de meget fine oliefiltre, som findes i brændstofsystemets sugeledninger. Det er derfor nødvendigt, at motorbrændstof til vinterbrug har flydepunkt og uklarhedspunkt, der ligger lavere end de laveste vintertemperaturer, man kan komme ud for. Svovlindhold Gasolie og brændselsolie indeholder svovl, som ved forbrænding omdannes til svovldioxid og svovltrioxid, som med vand danner svovlsyrling og svovlsyre. Disse syrer virker korroderende og forbliver i motoren, når denne ikke er tilstrækkelig

14 327 varm. Ved at benytte en motorolie med basiske additiver kan man imidlertid neutralisere de dannede syrer. Dieseloliekvaliteter Betegnelse Vægtfylde (densitet) kg/m 3 Svovlindhold max. % Cetantal Cetan Index Diesel Svovlfri diesel ,05 0, Dieselpest Forskellige typer af bakterier (f.eks. gramnegative stavbakterier og sulfitreducerende anaerobe bakterier) er i stand til at formere sig i grænselaget mellem en olie- og vandfase. Bakterierne forekommer naturligt i luften og på jorden. Under bakteriernes stofskifte udskilles en række affaldsprodukter, som sammen med døde bakterier danner en uklar grødet masse, der vil tilstoppe filtre og rørforbindelser i dieselmotorers brændstofsystemer eller i et oliefyrs sugeledninger. Betingelsen for bakterievæksten er en fri vandfase. Bakterievæksten kan undgås, hvis diesel- og olietanke drænes hyppigt, således at disse er fri for vand. Vandet opstår mest hyppigt som kondensvand, men kan også sive ned i tanken fra påfyldnings- og pejlebrønde. Hvis der er kommet bakterievækst i en tank, skal den tømmes og renses. Hvis der er tale om større tanke, vil man benytte et giftmiddel til at dræbe bakterierne, inden tanken tømmes og renses.

15 328 PRODUKTKENDSKAB Fuelolie Fuelolien er den del af råolien, som er til rest efter de forskellige raffinaderiprocesser, ved hvilke man har fremstillet lettere produkter. Ved normale temperaturer er fuelolie ikke flydende. Efterspørgslen efter fuelolie er faldet, mens efterspørgslen efter de lettere produkter som benzin og dieselolie er steget. Det er derfor normalt at lade fuelolien underkaste en kraknings- eller visbreakningsproces, hvorved en del af fuelolien omdannes til lettere produkter som benzin og fyringsolie. Den fuelolie, der bliver til rest efter disse processer, er meget svær og må ofte iblandes gasolie. Fuelolie indholder en del svovl, som af miljøhensyn må fjernes. Det maksimale svovlindhold er for øjeblikket fastlagt til 1 %. Gas og LPG Ved destillation af råolie og ved flere andre raffinaderiprocesser som f.eks. krakning frigøres der store mængder af luftformige kulbrinter. Der er tale om de letteste kulbrinter med de laveste kogepunkter. Det er typisk: Methan, Ethan, Propan og Butan. Disse gasser har høj brændværdi og anvendes i stor udstrækning som brændstof i raffinaderiprocesserne. Propan og Butan har også fået god udbredelse som energikilde til forskellige opvarmningsformål. På grund af forskellige afgiftsændringer er anvendelsen af Propan og Butan til biler faldet betydeligt. Forårsaget af Propan og Butans fysiske forhold transporteres disse stoffer under tryk. Ved 18 C er der tale om følgende tryk:

16 329 Propan 8 ata. Butan 2 ata. Flybenzin Flybenzin anvendes som motorbrændstof til stempelmotordrevne fly. Da produktet skal kunne fordampe ved høje kuldegrader ( 50 C), har det et meget højt damptryk sammenlignet med almindelig motorbenzin og fordamper hurtigt ved f.eks. 20 C. For at opnå det høje oktantal på 100 indeholder produktet organiske blyforbindelser. Bitumen Den rest af råolien, der bliver tilbage efter vacuumdestillationen, kaldes bitumen. Det er et mørkt produkt, der er fast ved normale temperaturer. Da bitumen består af mange hundrede forskellige komponenter, er det ikke muligt at tale om et skarpt defineret smeltepunkt. Produktet bliver gradvis blødere, efterhånden som temperaturen stiger. Bitumen kan have flammepunkt både over og under 100 C. På grund af bitumens klæbrige, plastiske og vandafvisende egenskaber er det særdeles egnet som binder i vejbelægningsmateriale. Ønskes en bitumen med en større hårdhed, blæses luft gennem den flydende bitumen. Herved opstår såkaldt oxydationsbitumen, som ikke krakelerer i koldt vejr eller flyder i varmt vejr.

17 330 PRODUKTKENDSKAB Sæsonsvingninger Temperaturen har stor indflydelse på olieprodukternes egenskaber dels med hensyn til fordampelighed dels med hensyn til paraffinudskillelse og viskositet. Det er derfor karakteristisk, at produkternes specifikationer skifter hen over året. Disse ændringer i specifikationer er aftalt mellem alle olieselskaberne, så de kan finde sted på samme tidspunkt af året. Eksempel på sæsonsvingning for BF 95: Vinter Overgang Sommer 1/11-28/2 1/3-30/4 1/5-1/9 1/9-31/10 Destillation: Fordampet ved 70 C % Vol min Fordampet ved 100 C % Vol Fordampet ved 180 C % Vol min Damptryk reid: RVP kpa min RVP kpa max Eksempel på sæsonsvingning for fyringsolie: Vinter Sommer 1/11-28/2 1/5-1/9 Cloud Point (Uklarhedspunkt) +2 C +2 C C.F.P.P. (Koldfiltertest) 5 C 5 C Vægtfylde kg/m kg/m 3 Flammepunkt 56 C 61 C

18 331 Farvekodeskilte for produktafmærkning AVG B 98 AVGAS 100 LL 98 BENZIN OFR-kode nr. 1 OFR-kode nr. 13 B 95 BF BENZIN 98 BLYFRI OFR-kode nr. 24 OFR-kode nr. 9 BF 95 BF BLYFRI 92 BLYFRI OFR-kode nr. 10 OFR-kode nr. 11 JET PE JET A-1 OFR-kode nr. 2 PETROLEUM OFR-kode nr. 3 D LD DIESEL OFR-kode nr. 4 LET-DIESEL OFR-kode nr. 5

19 332 PRODUKTKENDSKAB Farvekodeskilte for produktafmærkning F FX FYRINGSOLIE FYRINGSOLIE EXTRA OFR-kode nr. 7 OFR-kode nr FUELOLIE 77 FUELOLIE OFR-kode nr. 16 OFR-kode nr. 17 IF SPO IF FUELOLIE SPILDOLIE OFR-kode nr. 19 OFR-kode nr. 18 DA BA DIESEL ADDITIV OFR-kode nr. 20 BENZIN ADDITIV OFR-kode nr. 21 FA FYRINGSOLIE ADDITIV OFR-kode nr. 22 Udarbejdet af Oliebranchens Fællesrepræsentation

20 333 Udmåling af produkter Ved udmåling af produkter kan følgende 3 metoder principielt anvendes: 1. Opmåling i tank 2. Udmåling ved hjælp af måler 3. Vejning på brovægt 1. Opmåling i tank Til opmåling i en tank skal der bruges pejlestok, pejlebånd og en tanktabel. Pejlestokke benyttes typisk til pejling af mindre og ofte vandretliggende tanke med en diameter op til 3,5 m. For at opnå en nøjagtig pejling er det normalt at kræve en nøjagtighed på pejlestokkens skala på ± 3 mm. Pejlebånd anvendes normalt til store opretstående tanke med en højde op til 30 m. For at opnå en nøjagtig måling er det normalt at kræve en nøjagtighed på ± 1,5 mm på skalainddelingen. For at omsætte henholdsvis pejlestokkens eller pejlebåndets visning til et rummål benyttes en pejletabel. For store tanke er tanktabellen fremstillet ved en egentlig kalibrering (opmåling) af tanken. For mindre vandretliggende tanke benyttes ofte en standardtabel, der er beregnet på basis af tankens produktionsmål. For at opnå et nøjagtigt resultat er det nødvendigt, at tanktabellens nøjagtighed ligger i størrelsesordenen ± 0,05 % af den sande værdi. Det er endvidere klart, at man altid skal sikre sig,

21 334 PRODUKTKENDSKAB at tank og tanktabel hører sammen ved opmåling af et tankvolumen. 2. Udmåling ved hjælp af måler Ved udmåling af et produkt fra læsserampe eller tankvogn benyttes en måler (PD-måler = Positiv Displacement måler). Der er tale om et præcisionsinstrument, der i sin opbygning minder om en vankelmotor. Fire plader udmåler et veldefineret kvantum pr. omdrejning. Målerens omdrejninger omsættes ved hjælp af et tælleværk til liter eller m 3. For at opnå en nøjagtig udmåling skal målene jævnligt justeres (kalibreres). Dette gøres typisk årligt og vil betyde, at måleren kan udmåle det udleverede kvantum med en nøjagtighed på ± 0,05 %. 3. Vejning på brovægt For produkter, der ikke egner sig til udmåling over PD-måler, f.eks. fuel, asfalt og gas benyttes i stedet brovægt. Der findes flere typer brovægte. Moderne brovægte registrerer vægten ved hjælp af fintfølende vejeceller, mens gamle brovægte typisk er mekanisk opbygget med knive og lejepander. Gamle mekaniske vægte er mere følsomme over for vand og snavs end moderne elektroniske vægte. Den daglige vedligeholdelse af mekaniske vægte er derfor mere krævende end for tilsvarende elektroniske. For at opnå en nøjagtig vejning skal vægten justeres (kalibreres) jævnligt. Det er normalt at foretage denne justering årligt og at indregulere vægten til en nøjagtighed på ± 0,05 % eller bedre.

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet.

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet. 24 For driftsfolk er det vigtigt at vide noget om, hvad man kan læse ud af en olieanalyse. Dette kapitel fortæller i små afsnit om de vigtigste analysedata for brændselsolier. Endvidere berøres forhold

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling Bekæmp dieselpest Dieselpest kan være en stor trussel for din dieselolie, og det er derfor vigtigt, at du forebygger de bakterier, som skyldes dieselpest. Tanken og dieselpest Herunder ser du en almindelig

Læs mere

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens "tykkelse" eller tykflydenhed.

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens tykkelse eller tykflydenhed. Generelt om olie En motorolie har flere funktioner end bare at smøre motoren. Den har også en ikke ubetydelig kølende effekt. Tryksmøringen i en firetaktsmotor bevirker, at der hele tiden tilføres koldere

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer NIJL november 2006 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 12 o Gear- og akselolie... 15 o Hydraulikolie... 16 Dette hæfte indeholder råd og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver Energistyrelsens afgørelse af 3. marts 2016.

Energiklagenævnet ophæver Energistyrelsens afgørelse af 3. marts 2016. A F G Ø R E L S E (Olieberedskabsloven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Emmelev

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

ADDITIVES. Add power to your car. www.crcind.com

ADDITIVES. Add power to your car. www.crcind.com ADDITIVES Add power to your car www.crcind.com 1 2 Krævende kvalitet og gennemprøvet præstation! CRC Industries er en verdensomspændende leverandør af kemikalier til industri-, bil- og elektronikbranchen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Motorlære. skibssystemer og elteknik. Flemming Hauge Pedersen

Motorlære. skibssystemer og elteknik. Flemming Hauge Pedersen Motorlære skibssystemer og elteknik Flemming Hauge Pedersen Kolofon motorlære, skibssystemer og elteknik 1. udgave 2007 ISBN: 87-90749-17-0 Udgiver Fiskericirklen Copyright Fiskericirklen Forfatter Flemming

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. november 2015 (OR. en) 14624/15 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. november 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 742 STATIS 88 ECO 145 FIN 848 DELACT

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1212 Offentligt Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm. 1163 og 1212 Beregning af hydrogenproduktion og virkning af elektrolyseanlæg fra H2O-go Generator

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Forsøg 1 - Destillation af råolie.

Forsøg 1 - Destillation af råolie. Forsøg 1 - Destillation af råolie. Alkaner Materialeforbrug : 1. Reagensglas (stort, behøver ikke at være rent) 2. 3 almindelige reagensglas + propper (O hul) 3. Reagensglasstativ 4. Glasuld (en lille

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d.

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Håndtering og risikovurdering af biooliespild Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Natur og Miljø Konference, Kolding, den 8. juni 2017 1 Ren planteolie Hvad er bioolie? eller Olieprodukt baseret

Læs mere

Spildolie i dag smøreolie i morgen

Spildolie i dag smøreolie i morgen Spildolie i dag smøreolie i morgen Danmarks førende indsamler af spildolie AVISTA OIL er Danmarks førende indsamler af spildolie. Vi indsamler i hele Danmark fra autoværksteder, industrivirksomheder, genbrugspladser

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning Kraftværksteknik Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning - Fyringsformer med kul og de tilhørende anlæg - Kulstøvsfyringsanlæg

Læs mere

Produktion af naturgas på M/R-stationer

Produktion af naturgas på M/R-stationer Skatteudvalget 2009-10 L 63 Bilag 5 Offentligt Afgift på naturgas Produktion af naturgas på M/R-stationer Beskrivelse af behandlingen af gassen Kort beskrevet kommer naturgassen fra Nordsøen eller Tyskland.

Læs mere

Foreningen af lystbådehavne i Danmark. Foreningen af lystbådehavne i Danmark Fredericia den 23. november 2016

Foreningen af lystbådehavne i Danmark. Foreningen af lystbådehavne i Danmark Fredericia den 23. november 2016 NYT BRÆNDSTOF TIL DIESELMOTORER RENERE LUFT OG BEDRE NÆRMILJØ Foreningen af lystbådehavne i Danmark Fredericia den 23. november 2016 Foreningen af lystbådehavne i Danmark Distriktschef Allan Jensen, Tekniker

Læs mere

for en grøn fremtid...

for en grøn fremtid... for en grøn fremtid... Den største i Baltikum Den største biobrændselsproduktions og bæredygtigforretnings virksomhed i Baltikum blev stiftet i 2006. Virksomheden fremstiller brændstof for effektivt og

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Gode råd om olier til klassiske køretøjer

Gode råd om olier til klassiske køretøjer Gode råd om olier til klassiske køretøjer Valg af motorolie Når der skal vælges olietype til motoren, bør man som udgangspunkt følge fabrikkens oprindelige anvisninger. Tjek de originale instruktions-

Læs mere

INDUSTRI HUSHOLDNING LPG ER MANGE TING TRANSPORT LANDBRUG

INDUSTRI HUSHOLDNING LPG ER MANGE TING TRANSPORT LANDBRUG INDUSTRI HUSHOLDNING LPG ER MANGE TING TRANSPORT LANDBRUG 2016 LPG ER MANGE TING Udgiver Kosan Gas a/s Udgivelsesår 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 6. KEMISK OPBYGNING 18 Alkaner Fysiske og kemiske egenskaber

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590. Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next

Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590. Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590 Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next Baggrund for projekt: Kosteffektiv CO2-reduktion med biobrændstoffer Biodiesel iblandet alm. diesel

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

TechData. Duron E Motorolier.:

TechData. Duron E Motorolier.: Duron E Motorolier.: Introduktion: Petro-Canadas Duron-E multigrade motorolier er 1. klasses heavy duty motorolier, der overgår de gældende krav for API CJ-4, og er anvendelige i 07 EPA - lav emissions

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik Baggrund I Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik (Miljøprojekt 352, Miljøstyrelsen,

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål - og svar.

Ofte stillede spørgsmål - og svar. Ofte stillede spørgsmål - og svar. EVANS Waterless Engine Coolant - et ikke vandbaseret kølervæske som giver en række fordele: Ingen Vand - Ingen Overophedning - Evans giver optimal køling hvor der er

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2 Indhold Benzin 3 Diesel 6 Motorolie 10 Gear- og akselolie 12 Hydraulikolie 13 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til undersøgelser, som kan udføres

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Tre betingelser skal være opfyldt, før en brand kan opstå. Betingelserne sættes sammen i en brandtrekant. Afgør hvilke ting,

Læs mere

Molekyler fra olie A1.1

Molekyler fra olie A1.1 Molekyler fra olie A1.1 Til opgave 2 o molekylebyggesæt ryl\ {\\ o\y"*t"?s I skal bruge de sorte kugler (C-atomer), som har fire huller, og de hvide kugler (H-atomer), som har 6t hul. w Husk, når du bygger

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige For at kunne udnytte biogas som drivmiddel i køretøjer skal energiindholdet først øges ved at udskille gassens indhold af kuldioxid, den såkaldte opgradering.

Læs mere