PRODUKTKENDSKAB. Hvordan olien blev til. Mange forskellige råolier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTKENDSKAB. Hvordan olien blev til. Mange forskellige råolier"

Transkript

1 Hvordan olien blev til Hver dag livet igennem benytter vi olie under en eller anden form. Olien sørger for lys, kraft og varme; den smører maskiner og motorer og skaffer os asfalt til vejbelægning; og mange kemiske produkter fremstilles af olie. Det er kun få mennesker, der nogensinde ser råmaterialet råolien, som så mange nyttige produkter fremstilles af. Råolien hentes op fra steder, der ligger dybt under jorden eller havet, hvor den blev dannet i en fjern fortid, mange millioner år før der eksisterede mennesker eller nogle af de dyr, vi kender i dag. Mange forskellige råolier Der findes olieforekomster verden over, men kvaliteten varierer stærkt. Olie er ikke bare olie. Dette vigtige naturprodukt, som dækker størstedelen af Danmarks energibehov, findes nemlig i tusind-

2 315 vis af forskellige udgaver. Lige fra den let flydende til den stenhårde, der kan brændes af i pejsen, som var den en bøgekævle. Nogle former for råolie er gule som rav. Andre er sorte som kul. Nogle lugter ikke af noget som helst. Andre har en kraftig lugt af svovl. Alt afhænger af, hvad naturen har lavet olien af og udsat den for under den millioner af år lange skabelsesproces. Visse former for råolie er opstået af organismer i havet, mens andre blev dannet af materialer fra fastlandet. Den geologiske og kemiske udvikling spiller imidlertid også en væsentlig rolle. Nogle råolier fik for eksempel spaltet deres molekyler så grundigt nede i jordens varme kamre, at de tabte i vægt. Andre blev i perioder udsat for bakterieangreb, så de blev tungere.

3 316 PRODUKTKENDSKAB Herfra stammer de 12 kvaliteter Sourakhany: En historisk olietype fra Kaukasus i Sovjetunionen. Den er klar, meget let og indeholder intet svovl. Den er så ren, at den tidligere blev anvendt direkte i medicin. 2. Arabian Light: En af de kendte råolier fra Mellemøsten. Dens svovlindhold er i mellemklassen, og den rummer både benzin, jetbrændstof, fyringsolie og svær brændselsolie. 3. Barrow: Barrow Island, Australien. En let råolie, som indeholder meget få tunge produkter så som asfalt. 4. North Sea, Brent: En råolie med lavt svovlindhold. Der kan udvindes ret meget benzin, jetbrændstof og fyringsolie af denne råolie. 5. Parentis: Den råolietype, som Esso i Frankrig bruger mest. Den er let, indeholder intet svovl, men til gengæld en stor procentdel benzin og fyringsolie. 6. Mimizan: Selv om denne olie kommer fra et område nær Parentis, er den væsentlig tungere end sin nabo.

4 Arabian Heavy: En tung råolie med stort svovlindhold. Skal man fravriste den tilstrækkelige mængder benzin og fyringsolie, skal den under særlig behandling på raffinaderiet. 8. Pennsylvania: En gammelkendt råolie, som tidligere blev flittigt anvendt ved fremstilling af smøreolie. 9. Santa Barbara: En mellemsvær råolie med et temmelig stort svovlindhold. Findes under havoverfladen ud for den californiske kyst. 10. Bascan: En kendt venezuelansk råolie. En af verdens tungeste. Den rummer praktisk taget ingen benzin, men anvendes til fremstilling af førsteklasses asfalt. 11. Altamount: Denne råolie fra Utah i den vestlige del af USA indeholder megen paraffin. Den er fast og ikke flydende ved normal temperatur. 12. Minas: Endnu en meget paraffinholdig råolie fra Sumatra. Den er fast i formen ved normal temperatur. Indeholder næsten intet svovl, men rummer dårlig kvalitet benzin.

5 318 PRODUKTKENDSKAB Det meget store antal vidt forskellige former for råolie betyder, at det olieselskab, der skal forvandle råolien til brugbare energiprodukter, har nok at vælge mellem. Valget afhænger imidlertid af, hvad raffinaderiet er i stand til at bearbejde og det allervigtigste: Hvilke former for olieprodukter, har kunderne brug for. Hvis olieselskabet eksempelvis ejer et forholdsvis simpelt raffinaderi, og der samtidig er et stort behov for benzin, vil man vælge at bruge de såkaldte lette råolietyper. Er raffinaderiet af den avancerede slags, kan der udvindes en god portion benzin af selv ret tunge, men også billigere, råolier. Udgiften til hele forædlingsprocessen stiger dog i takt med en eventuel øget, mere kompliceret forarbejdning, for at kunne opfylde forbrugernes kvantitets- og kvalitetsmæssige behov. Derfor er raffinaderiet nødt til at udnytte det tekniske apparat bedst muligt. Er raffinaderiet således i besiddelse af en såkaldt visbreaker, kan det fremtrylle mere benzin, petroleum, jetbrændstof, dieselolie og fyringsolie af råolien, end det er muligt ved hjælp af de almindelige forædlingsmetoder. Raffinaderierne har sågar også lært at fremstille smøreolie af forskellige råolier. Det samme er tilfældet ved fremstillingen af asfalt. Raffinering Råolie er en blanding af mange forskellige væsker. Råolien er næsten ubrugelig, som den er, men de væsker, som den består af, er i høj grad nyttige, for det er produkter, som vi alle bruger og er afhængige af. Væskerne må skilles fra hinanden, og adskillelsesprocessen, der kaldes destillation, er olieraffinaderiets første opgave. Når en væske koger, bliver den til damp, og

6 319 når dampen afkøles, omdannes den igen til væske. Det er det, der sker ved destillation. I køkkenet kan man prøve at destillere vand ved at holde en kold tallerken over en dampende vandkedel. Det er en enkel proces at destillere vand, fordi kedlen kun indeholder én væske. Det er meget mere kompliceret at destillere olie, fordi råolien er en blanding af mange forskellige væsker. Væskerne har hver sit kogepunkt, så når råolien bliver opvarmet, koger og fordamper dele af den ved lave temperaturer, andre ved nogle højere temperaturer, og atter andre ved meget høje temperaturer. Dampene fra de kogende væsker kondenseres og omdannes igen til væskeform, når temperaturen kommer under den enkelte væskes kogepunkt. Destillation af råolie i et raffinaderi bygger på det forhold, at fordampning og kondensering foregår ved forskellige temperaturer for forskellige væsker. De forskellige væsker, som råolien består af, kaldes fraktioner, og destillationsprocessen foregår i et højt ståltårn, som kaldes en destillationskolonne. Indvendig er kolonnen opdelt i etager af vandrette gennemhullede bakker. Nederst i kolonnen er der meget varmt, og temperaturen falder gradvis mod toppen, så hver etage er lidt koldere end den lige nedenunder. Råolien opvarmes først i en ovn og kommer så ind forneden i destillationskolonnen. De allerfleste fraktioner er kogende, så de fordamper og stiger op i kolonnen gennem hullerne i bakkerne. Efterhånden som dampene når højere op, afkøles de, og når en bestemt fraktion kommer til den bakke, hvor temperaturen er lige under fraktionens eget kogepunkt, kondenseres den og bliver igen til væske. På den måde bliver de forskellige dele, som råolien består af, efterhånden skilt fra hinanden på

7 320 PRODUKTKENDSKAB bakkerne i destillationskolonnen og kan tappes af. Imens strømmer der hele tiden mere ophedet råolie ind nederst i kolonnen, så processen kan fortsætte. De fraktioner, der når højest op i kolonnen, før de kondenseres, kaldes lette fraktioner. De tunge fraktioner kondenseres på bakkerne længst nede i kolonnerne. Den allerletteste fraktion, som tages ud i toppen af destillationskolonnen, er raffinaderigas. Den bliver ved med at være i luftform og anvendes som brændsel i raffinaderiet og til andre formål. Andre lette fraktioner er flydende gas, benzin og nafta, som bruges i den kemiske industri. En lidt tungere fraktion er petroleum. Endnu tungere er dieselolie, der benyttes som brændstof i dieselmotorer og lettere brændselsolier. Fra bunden af destillationskolonnen tappes de allertungeste fraktioner, som asfalt og svær brændselsolie, begge meget vigtige olieprodukter. Destillation er den grundlæggende proces i raffinering af olie, men destillation i en enkelt kolonne er kun begyndelsen. Nogle fraktioner må skilles mere nøjagtigt og destilleres en gang til. Mange fraktioner må renses for urenheder eller blandes med andre stoffer. De tungeste fraktioner fra bunden af destillationskolonnen kan destilleres en gang til i en anden kolonne under vacuum. Herved får man smøreolier og asfalt. Destillation alene kan imidlertid ikke producere benzin nok til at dække den enorme efterspørgsel fra de motorkørende. De tunge fraktioner udgør tre fjerdedele af produkterne fra destillationsprocessen, men man har fundet metoder, så den kemiske struktur kan ændres og en del tungere fraktioner omdannes til benzin. En af processerne kaldes krakning.

8 321 Olieprodukterne og deres anvendelse flaskegas kemikalier benzin til biler REFOR- MERING NAFTA jetbrændstof PETROLEUM petroleum til belysning og opvarmning diesel brændstof og fyringsolie DIESELOLIER KRAK- NING kemikalier smøreolier brændstof til skibe, fabrikker og centralvarmeanlæg SMØRE- OLIE FREM- STILLING stearinlys kemikalier salve og kosmetik polérmidler BRÆNDSELSOLIE veje tagbeklædning isolation ASFALT

9 322 PRODUKTKENDSKAB Den nedbryder de tunge fraktioner til en blanding af lette og tunge fraktioner. Krakning Krakning er i dag en af de vigtigste processer i olieraffinaderierne. Krakningen sker ved høj temperatur og under medvirken af en katalysator, et stof, der påvirker en kemisk reaktion uden selv at blive omdannet. Det kaldes katalytisk krakning. Ved krakningen får man ikke bare mere benzin, men også bedre benzin end den, der produceres ved simpel destillation. Krakket benzin bruges derfor til blanding med anden benzin for at forbedre kvaliteten til den høje standard, som moderne bilmotorer kræver. Motorbenzin Motorbenzin er en blanding af kulbrinter, der koger mellem 30 C og 200 C, og som består af komponenter med 4 til 12 kulstofatomer. Destillationskurver Mængden af de komponenter, som fordamper i et givet temperaturområde, kan bestemmes ved destillation, og på grundlag heraf kan en benzinprøves destillationskurve optegnes. Destillationskurven viser altså sammenhængen mellem temperatur og overdestilleret benzin. Ud fra destillationskurven kan en benzins sammensætning af henholdsvis lette, middeltunge og tunge komponenter bestemmes. De lette komponenter bevirker, at motoren let kan starte i koldt vejr. For mange lette bestanddele vil bevirke, at der

10 323 opstår dampblærer i benzinsystemet (vapour lock) med motorstop til følge. Mange lette komponenter i samspil med kold og fugtig luft vil give risiko for dannelse af kaburatoris. Middeltunge komponenter i benzinen vil bidrage til en hurtig opvarmning af motoren efter start samt god accelerationsevne. Benzinens tungt fordampelige bestanddele giver lavere benzinforbrug og god benzinøkonomi. Damptryk Benzinens damptryk er et mål for, hvor flygtig denne er. Damptrykket målet ved 100 F (ca. 38 C) i et standardiseret måleapparat, og resultatet af målingen benævnes Reid Vapour Pressure (RVP). RVP er et af de parametre, der indgår i en benzins specifikationer. Oktantal En vigtig egenskab ved benzin er dens modstand mod selvantændelse (bankning). Dette udtrykkes ved oktantallet, som er et mål for forbrændingens effektivitet. Oktantallet bestemmes ved hjælp af en speciel én-cylindret prøvemotor med variabelt kompressionsforhold. Prøvemotoren køres med den benzin, hvis oktantal ønskes bestemt. Under kørslen øges motorens kompressionsforhold gradvis, indtil den banker med en bestemt intensitet. Dette oktantal fastholdes herefter, og motoren køres nu med forskellige blandinger af to referencebrændstoffer isooktan, som har oktantallet 100, og normal heptan med et oktantal på 0. Når man ved forsøg når frem til den blanding, som under kørsel giver

11 324 PRODUKTKENDSKAB samme bankeintensitet, som blev forårsaget af den benzin, hvor oktantallet skal bestemmes, er oktantallet den procent isooktan, som findes i referencebenzinen. Benzin markedsføres normalt med oktantal bestemt efter Research-metoden (RON) f.eks Oktantallet af direkte destilleret (straight run) benzin er alt for lavt til at tilfredsstille moderne bilmotorer. Det er derfor nødvendigt at tilsætte denne benzin nogle komponenter med højt oktantal. Det betyder, at en benzin i realiteten fremstilles ved at blande en række benziner med forskelligt oktantal. Tilsætningsstoffer Moderne bilmotorer er i dag så avancerede, at det er nødvendigt at tilsætte en række stoffer, der betegnes additiver. Følgende typer af additiver forekommer normalt i en benzin: Oktantalsforbedrende additiver Anti-isningsadditiver Anti-iltningsadditiver Farvestoffer Jet Fuel A-1 Jet Fuels kogepunkt ligger i kogepunktsintervallet C, og kan betragtes som en tynd parrafinfri gasolie. Der stilles store krav til jetbrændstof. Først og fremmest m.h.t. vandindhold og faste partikler, men også forhold som viscositet, vægtfylde, brændværdi, forbrændingsegenskaber og stabilitet har betydning. Dette gælder både ved høje og lave temperaturer.

12 325 Dieselbrændstof Dieselolie ligger typisk i kogepunktsintervallet: C. Der er tale om komponenter med 11 til 16 kulstofatomer. Cetantal En dieselolies tændingsegenskaber angives ved cetantallet, der måles i en prøvemotor på lignende måde, som man bestemmer oktantallet for benzin. Et højt cetantal betyder, at kulbrinten har en stor tændvillighed, og modsat betyder et lavt cetantal, at kulbrinten har ringe tændvillighed. Som referencebrændstof anvendes cetan (C 16 H 34 ) med cetantal 100 og alfamethylnaftalen (C 11 H 10 ) med cetantal 0. De forskellige kulbrinter har forskelligt cetantal. Kulbrinter med lang lige kæde har et højt cetantal, mens ringformede kulbrinter har et lavt cetantal. Dieselolie skal typisk have et cetantal på over 47. Det er kostbart at bestemme cetantallet for alt produceret dieselolie, hvorfor man i analyser af dieselbrændstof ofte angiver cetanindexet (C.I.), som er en teoretisk bestemt størrelse. C.I. er kun vejledende og ikke en nøjagtig angivelse af brændstoffets tændvillighed, men alligevel tilstrækkelig nøjagtig i daglig brug. Viskositet Viskositeten har betydning for brændstofpumpens rette funktion. Hvis viskositeten er for høj, kan dieselolien ikke pumpes, og hvis den er for lav, vil olien kunne passere forbi stemplerne i brændstofpumpen.

13 326 PRODUKTKENDSKAB Destillationsgrænser Destillationsgrænser specificeres sædvanligvis kun for gasolier og dieselolier af rene destillater for at kontrollere, at de ikke er tilsat destillationsrester. Flammepunkt Anvendelsesmæssigt har flammepunktet ingen betydning, men minimumsgrænser fastsættes for at opfylde myndighedernes sikkerhedskrav med hensyn til opbevaring og transport. Flydepunkt Ved flydepunktet (pour point) forstår man den temperatur, hvor olien holder op med at flyde. Uklarhedspunkt Ved uklarhedspunktet (cloud point) forstås den temperatur, ved hvilken der begynder at udfældes paraffinkrystaller i dieselolien. Kuldeegenskaber Hvis olien bliver for tyktflydende eller begynder at udfælde paraffinkrystaller ved stærk afkøling, kan den ikke passere de meget fine oliefiltre, som findes i brændstofsystemets sugeledninger. Det er derfor nødvendigt, at motorbrændstof til vinterbrug har flydepunkt og uklarhedspunkt, der ligger lavere end de laveste vintertemperaturer, man kan komme ud for. Svovlindhold Gasolie og brændselsolie indeholder svovl, som ved forbrænding omdannes til svovldioxid og svovltrioxid, som med vand danner svovlsyrling og svovlsyre. Disse syrer virker korroderende og forbliver i motoren, når denne ikke er tilstrækkelig

14 327 varm. Ved at benytte en motorolie med basiske additiver kan man imidlertid neutralisere de dannede syrer. Dieseloliekvaliteter Betegnelse Vægtfylde (densitet) kg/m 3 Svovlindhold max. % Cetantal Cetan Index Diesel Svovlfri diesel ,05 0, Dieselpest Forskellige typer af bakterier (f.eks. gramnegative stavbakterier og sulfitreducerende anaerobe bakterier) er i stand til at formere sig i grænselaget mellem en olie- og vandfase. Bakterierne forekommer naturligt i luften og på jorden. Under bakteriernes stofskifte udskilles en række affaldsprodukter, som sammen med døde bakterier danner en uklar grødet masse, der vil tilstoppe filtre og rørforbindelser i dieselmotorers brændstofsystemer eller i et oliefyrs sugeledninger. Betingelsen for bakterievæksten er en fri vandfase. Bakterievæksten kan undgås, hvis diesel- og olietanke drænes hyppigt, således at disse er fri for vand. Vandet opstår mest hyppigt som kondensvand, men kan også sive ned i tanken fra påfyldnings- og pejlebrønde. Hvis der er kommet bakterievækst i en tank, skal den tømmes og renses. Hvis der er tale om større tanke, vil man benytte et giftmiddel til at dræbe bakterierne, inden tanken tømmes og renses.

15 328 PRODUKTKENDSKAB Fuelolie Fuelolien er den del af råolien, som er til rest efter de forskellige raffinaderiprocesser, ved hvilke man har fremstillet lettere produkter. Ved normale temperaturer er fuelolie ikke flydende. Efterspørgslen efter fuelolie er faldet, mens efterspørgslen efter de lettere produkter som benzin og dieselolie er steget. Det er derfor normalt at lade fuelolien underkaste en kraknings- eller visbreakningsproces, hvorved en del af fuelolien omdannes til lettere produkter som benzin og fyringsolie. Den fuelolie, der bliver til rest efter disse processer, er meget svær og må ofte iblandes gasolie. Fuelolie indholder en del svovl, som af miljøhensyn må fjernes. Det maksimale svovlindhold er for øjeblikket fastlagt til 1 %. Gas og LPG Ved destillation af råolie og ved flere andre raffinaderiprocesser som f.eks. krakning frigøres der store mængder af luftformige kulbrinter. Der er tale om de letteste kulbrinter med de laveste kogepunkter. Det er typisk: Methan, Ethan, Propan og Butan. Disse gasser har høj brændværdi og anvendes i stor udstrækning som brændstof i raffinaderiprocesserne. Propan og Butan har også fået god udbredelse som energikilde til forskellige opvarmningsformål. På grund af forskellige afgiftsændringer er anvendelsen af Propan og Butan til biler faldet betydeligt. Forårsaget af Propan og Butans fysiske forhold transporteres disse stoffer under tryk. Ved 18 C er der tale om følgende tryk:

16 329 Propan 8 ata. Butan 2 ata. Flybenzin Flybenzin anvendes som motorbrændstof til stempelmotordrevne fly. Da produktet skal kunne fordampe ved høje kuldegrader ( 50 C), har det et meget højt damptryk sammenlignet med almindelig motorbenzin og fordamper hurtigt ved f.eks. 20 C. For at opnå det høje oktantal på 100 indeholder produktet organiske blyforbindelser. Bitumen Den rest af råolien, der bliver tilbage efter vacuumdestillationen, kaldes bitumen. Det er et mørkt produkt, der er fast ved normale temperaturer. Da bitumen består af mange hundrede forskellige komponenter, er det ikke muligt at tale om et skarpt defineret smeltepunkt. Produktet bliver gradvis blødere, efterhånden som temperaturen stiger. Bitumen kan have flammepunkt både over og under 100 C. På grund af bitumens klæbrige, plastiske og vandafvisende egenskaber er det særdeles egnet som binder i vejbelægningsmateriale. Ønskes en bitumen med en større hårdhed, blæses luft gennem den flydende bitumen. Herved opstår såkaldt oxydationsbitumen, som ikke krakelerer i koldt vejr eller flyder i varmt vejr.

17 330 PRODUKTKENDSKAB Sæsonsvingninger Temperaturen har stor indflydelse på olieprodukternes egenskaber dels med hensyn til fordampelighed dels med hensyn til paraffinudskillelse og viskositet. Det er derfor karakteristisk, at produkternes specifikationer skifter hen over året. Disse ændringer i specifikationer er aftalt mellem alle olieselskaberne, så de kan finde sted på samme tidspunkt af året. Eksempel på sæsonsvingning for BF 95: Vinter Overgang Sommer 1/11-28/2 1/3-30/4 1/5-1/9 1/9-31/10 Destillation: Fordampet ved 70 C % Vol min Fordampet ved 100 C % Vol Fordampet ved 180 C % Vol min Damptryk reid: RVP kpa min RVP kpa max Eksempel på sæsonsvingning for fyringsolie: Vinter Sommer 1/11-28/2 1/5-1/9 Cloud Point (Uklarhedspunkt) +2 C +2 C C.F.P.P. (Koldfiltertest) 5 C 5 C Vægtfylde kg/m kg/m 3 Flammepunkt 56 C 61 C

18 331 Farvekodeskilte for produktafmærkning AVG B 98 AVGAS 100 LL 98 BENZIN OFR-kode nr. 1 OFR-kode nr. 13 B 95 BF BENZIN 98 BLYFRI OFR-kode nr. 24 OFR-kode nr. 9 BF 95 BF BLYFRI 92 BLYFRI OFR-kode nr. 10 OFR-kode nr. 11 JET PE JET A-1 OFR-kode nr. 2 PETROLEUM OFR-kode nr. 3 D LD DIESEL OFR-kode nr. 4 LET-DIESEL OFR-kode nr. 5

19 332 PRODUKTKENDSKAB Farvekodeskilte for produktafmærkning F FX FYRINGSOLIE FYRINGSOLIE EXTRA OFR-kode nr. 7 OFR-kode nr FUELOLIE 77 FUELOLIE OFR-kode nr. 16 OFR-kode nr. 17 IF SPO IF FUELOLIE SPILDOLIE OFR-kode nr. 19 OFR-kode nr. 18 DA BA DIESEL ADDITIV OFR-kode nr. 20 BENZIN ADDITIV OFR-kode nr. 21 FA FYRINGSOLIE ADDITIV OFR-kode nr. 22 Udarbejdet af Oliebranchens Fællesrepræsentation

20 333 Udmåling af produkter Ved udmåling af produkter kan følgende 3 metoder principielt anvendes: 1. Opmåling i tank 2. Udmåling ved hjælp af måler 3. Vejning på brovægt 1. Opmåling i tank Til opmåling i en tank skal der bruges pejlestok, pejlebånd og en tanktabel. Pejlestokke benyttes typisk til pejling af mindre og ofte vandretliggende tanke med en diameter op til 3,5 m. For at opnå en nøjagtig pejling er det normalt at kræve en nøjagtighed på pejlestokkens skala på ± 3 mm. Pejlebånd anvendes normalt til store opretstående tanke med en højde op til 30 m. For at opnå en nøjagtig måling er det normalt at kræve en nøjagtighed på ± 1,5 mm på skalainddelingen. For at omsætte henholdsvis pejlestokkens eller pejlebåndets visning til et rummål benyttes en pejletabel. For store tanke er tanktabellen fremstillet ved en egentlig kalibrering (opmåling) af tanken. For mindre vandretliggende tanke benyttes ofte en standardtabel, der er beregnet på basis af tankens produktionsmål. For at opnå et nøjagtigt resultat er det nødvendigt, at tanktabellens nøjagtighed ligger i størrelsesordenen ± 0,05 % af den sande værdi. Det er endvidere klart, at man altid skal sikre sig,

21 334 PRODUKTKENDSKAB at tank og tanktabel hører sammen ved opmåling af et tankvolumen. 2. Udmåling ved hjælp af måler Ved udmåling af et produkt fra læsserampe eller tankvogn benyttes en måler (PD-måler = Positiv Displacement måler). Der er tale om et præcisionsinstrument, der i sin opbygning minder om en vankelmotor. Fire plader udmåler et veldefineret kvantum pr. omdrejning. Målerens omdrejninger omsættes ved hjælp af et tælleværk til liter eller m 3. For at opnå en nøjagtig udmåling skal målene jævnligt justeres (kalibreres). Dette gøres typisk årligt og vil betyde, at måleren kan udmåle det udleverede kvantum med en nøjagtighed på ± 0,05 %. 3. Vejning på brovægt For produkter, der ikke egner sig til udmåling over PD-måler, f.eks. fuel, asfalt og gas benyttes i stedet brovægt. Der findes flere typer brovægte. Moderne brovægte registrerer vægten ved hjælp af fintfølende vejeceller, mens gamle brovægte typisk er mekanisk opbygget med knive og lejepander. Gamle mekaniske vægte er mere følsomme over for vand og snavs end moderne elektroniske vægte. Den daglige vedligeholdelse af mekaniske vægte er derfor mere krævende end for tilsvarende elektroniske. For at opnå en nøjagtig vejning skal vægten justeres (kalibreres) jævnligt. Det er normalt at foretage denne justering årligt og at indregulere vægten til en nøjagtighed på ± 0,05 % eller bedre.

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet.

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet. 24 For driftsfolk er det vigtigt at vide noget om, hvad man kan læse ud af en olieanalyse. Dette kapitel fortæller i små afsnit om de vigtigste analysedata for brændselsolier. Endvidere berøres forhold

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken! Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken! Anders Theilgaard Madsen, Esben Taarning og Claus Hviid Christensen, Center for Bæredygtig og Grøn, sk Institut, DTU Mange tror måske, at det er svært for

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas

Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas Introduktion til LPG - Liquefied Petroleum Gas Introduktion Hvad er LPG? LPG står for Liquefied Petroleum Gas et brændstof, som udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie. LPG er til rådighed

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

Hvad er energi? Af Erland Andersen og Finn Horn

Hvad er energi? Af Erland Andersen og Finn Horn Af Erland Andersen og Finn Horn Udgave: 22.06.2010 Energi Alle kender til energi! Men hvad er energi? Hvordan opstår energi? Kan energi forsvinde? Det er nogle af de spørgsmål, som de følgende sider vil

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

3. Råvarer til Icopal

3. Råvarer til Icopal 3. 3.1 Bitumen I mere end hundrede år har bitumen og tjære været anvendt inden for tagpapindustrien. Omkring 1970 ophørte brugen af tjære af miljømæssige årsager. I dag anvendes udelukkende bitumen som

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Titel: Forsøgsordning med biodiesel Forfatters titel: Civilingeniør Navn: Niels Frees Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere