SIKKERHEDSDATABLAD ANOLIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD ANOLIT"

Transkript

1 Generel information: Dette produkt må kun udleveres til brugere med gyldig tilladelse til erhvervelse af eksplosivstoffer udstedt af politiet i Danmark eller for anvendelse i Grønland udstedt af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Anolit Gulfarvet eksplosiv med pulver konsistens emballeret i plastsække. Leverandør Producent Dyno Nobel Sweden AB Adresse Postboks 1401 Adresse Gyttorp Postnr. - sted 2600 Glostrup Postnr. sted Nora Telefonnr Land Sverige Faxnr Telefonnr Nødtelefonnr Faxnr OPLYSNING OM KEMISK SAMMENSÆTNING Nr. Ingrediensens navn CAS-NR Kons.(vægt%) Fareklasse; R-sætn. 1 Ammonium Nitrat O ; Mineralolier: Enten fyringsolie nr Xn ; /53 eller fyringsparaffin (HT) Xn, N ; /53 eller diesel Xn, N ; /53 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhed: Eksplosionsfare, en ukontrolleret eksplosion kan forårsage store fysiske skader. Slag, friktion, unormal stærk opvarmning, ild eller andre antændelseskilder kan føre til eksplosion. Helbredsfare, produkt: Kan forårsage lungeskade ved indånding. Høj støvkoncentration kan virke irriterende på åndedrætsorganer. Miljøfare: Større lokale udslip kan forårsage uønsket forgiftning af vandmiljøet. Helbredsfare, sprænggasser: Ved sprængning udvikles gasser, som vil være farlige ved indånding: NO, NO2 og N2O4 ( nitrøse gasser ) er farveløse til rødbrune gasser som kan forårsage åndedrætsbesvær og i værste fald lungeødem med dødelig udgang. Symptomerne kan indtræde flere timer efter, at man har været udsat for gassen. CO ( kulilte ) kan ved indånding føre til hovedpine, svimmelhed, forstyrrelse af syn og hørelse, og i værste fald besvimelse og død. CO2 ( kuldioxid ) er en mindre farlig gas, men vil, dersom den fortrænger ilten i luften, virke kvælende. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: I alle tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Indånding: Flyt straks den eksponeret til frisk luft Hudkontakt: Tilsmudset tøj fjernes. Vask grundig med sæbe og vand; rigelig skylning. Udtørret hud behandles med fed fugtighedscreme (kontakt læge ved vedvarende irritation). Øjenkontakt: Skyl øjeblikkelig med store mængder vand i mindst 15 min. Evt. kontrol hos læge efter skylning. Slugning/synkning: Lidt aktuelt, men ved mindre mængder: Giv straks 1-2 glas mælk, vand eller g madolie/fløde. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt læge. Indånding af sprænggasser (efter sprængning eller ved brand / eksplosion): Vedkommende fjernes snarest mulig fra eksponeringskilden. Sørg for at den tilskadekomne holdes i fuldstændig ro. Kontakt læge / sygehus hurtigst mulig. Ved bevidstløshed: Løs stramtsiddende tøj, aflåst sideleje. Ved åndedrætsbesvær: Ilttilførsel (kun af øvede personer), omgående transport til sygehus. Ved hjertestop: Hjertemassage. Side 1 af 5

2 NB! Symptomer på lungeødem kan optræde efter timer. (I sjældne tilfælde er der konstateret lungeødem op til 48 timer efter eksponering). I mellemtiden skal den tilskadekomne ligge i fuldstændig ro under overvågning. 5. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED BRAND Forholdsregler ved brand i området ved eller i nærheden af sprængstof (branden har ikke antændt sprængstoffet): Med alle mulige midler (vand, alt tilgængeligt brandslukningsmateriale) bekæmpe branden for at forhindre at denne når frem til sprængstoffet. Hvis muligt, fjerne sprængstoffet (køre bilen med sprængstoffet bort) fra brandstedet. Brand i sprængstof: forsøg Ikke at slukke branden, denne kan overgå til eksplosion! Brand i sprængstof kan IKKE kvæles med noget brandslukningsmiddel (skum, pulver, kuldioxid eller sand). Alle forsøg ØGER risikoen for eksplosion. Stop al færdsel og evakuer området omkring brandstedet i tilstrækkelig sikker afstand med tanke på mulig eksplosion og brandgasser. Poster vagt, advar evt. naboer. Kontakt straks politi og brandvæsen. Brand- og/eller eksplosionsgasser må ikke indåndes, se pkt. 3 og 4; Sprænggasser 6. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP Generelle forholdsregler ved utilsigtet udslip: Sprængstofrester fjernes mekanisk med gnistfrit materiale og lægges i godkendt, mærket emballage. Begræns spredning af produktet da det er opløselig i vand og kan forurene vand, mark og kloak. Brug nødvendige personlige værnemidler, se pkt. 8. Rester må under ingen omstændigheder kastes i affaldscontainer, kloakanlæg eller dumpes/sænkes i vand eller sø. Sprængstofrester må betragtes som specialaffald og tilintetgøres, se pkt. 13. Utilsigtet udslip, forsager (ikke detoneret ladning) efter sprængning: Der henvises til: Kursusmateriale i sprængteknik 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Specielle egenskaber og farer: Kun kvalificeret personel må håndtere dette produkt Håndtering: Der henvises til: Kursusmateriale i sprængteknik. Alle huller må tømmes for vand umiddelbart før ladning starter. Nogle anvisninger for sikker håndtering / beskyttelsesforanstaltninger med henblik på brand og eksplosion Kritisk fase: Udlevering fra opbevaringssted --> placering av eksplosive varer før anvendelse placeres under tilsyn, utilgængeligt for uvedkommende undgå slag, stød og friktion beskyt sprængstoffet mod høje temperaturer og fugt hold sprængstoffet langt fra varmekilder, åbne flammer eller andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevaring: Det henvises specielt til: Justitsministeriets bekendtgørelse 601 af 30. juni 1994 (gældende for Danmark) Forskrifter for opbevaring af eksplosivstoffer (gældende for Grønland) Opbevaringsgruppe / -klasse: 1.1 D Lagringsbetingelser: produktet er hygroskopisk og forudsætter opbevares (lagres) tørt, og godt ventileret lager opbevares (lagres) sikret mod brand i aflåst, godkendt lager må ikke opbevares eller placeres sammen med detonatorer eller andre antændelseskilder opbevaring og placering skal ske i godkendt, lukket og tæt emballage lagringstiden bør ikke overstige 1 år anbefalet lagringstemperatur: 0-30 o C. Side 2 af 5

3 8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Administrative normer: Stof hhv. enkeltkomponent i slutprodukt: ingen. Ingrediensens navn CAS-nr. Adm. norm Fyringsolie nr ,0 mg/m 3 ; tåge Brændstoffer, diesel nr. 2; gasolie - uspesificeret ,0 mg/m 3 Fyringsparaffin ,0 mg/m 3 Fyringsolien er suget op/bundet i det færdige slutprodukt Anolit og repræsenterer ved normal brug ingen fare. Administrativ norm for sprænggasser, henvises til pkt. 16, Andre oplysninger. Personlige værnemidler: Beskyttelse af åndedrættet: Ved normal håndtering og anvendelse ikke nødvendig. Ved fare for indånding og koncentrationer over administrativ norm: Benyt åndedrætsværn med filter P2. Beskyttelse af hænderne: Handsker af gummi eller kunststof Beskyttelse af øjnene: Ved mekaniseret ladning, anvend tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske. Beskyttelse af kroppen: Benyt arbejdstøj som er hensigtsmæssig for udførelse af arbejdet og som forhindre hudkontakt. Generelle beskyttelses- og hygiejneforholdsregler: Mulighed for spuling af øjne bør findes på arbejdspladsen arbejdsplads og arbejdsmetode tilrettelægges således at direkte, længe og intensiv kontakt med produktet udgås. undgå at spise og drikke under arbejde med sprængstof. Rygning forbudt. tilsmudset og vådt arbejdstøj bør skiftes vask hænder før pauser og ved arbejdets ophør. undgå at komme i kontakt med produktet Om administrative normer for sprænggasser; se pkt. 16. Andre oplysninger. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Generelt henvises til egen Teknisk Information. Udseende og farve: Porøse korn/prills: 0,5 2,5 mm Farve: Gul Lugt: Mineralolie (diesel / paraffin) Øvrigt: Se tekniske informationer på produktet. Sikkerhedsmæssige data: Brændbarhed: Meget brændbart, kraftigt oxiderende (iltafgivende) Eksplosionsfare: Ved brand hvor gasserne indesluttes og ved mekanisk slag Tæthed: ca. 0,85 kg/dm³ Ph-værdi: 4,5 til 5,5 Opløselighed i vand: Ammoniumnitrat; letopløselig. Øvrige tilsætningsstoffer, uopløselige i vand. Øvrigt: Produktet er hygroskopisk og stærkt korrosiv. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Farlige reaktioner: Produktet er oxiderende og dekomponerer ved stigende temperaturer Ved trykstigning i lukkede beholder/rum tiltager faren for eksplosion stærkt. Ved 260ºC er eksplosion mulig. Eksplosionsfare ved slag, friktion. Ved normal brug og behandling: ingen dekomponering. Reagerer med: Syrer, reduktionsmidler og tungmetaller katalyserer den termiske dekomponering, evt. brændbare materialer fremskynder processen. Produktet udvikler ammoniak i basisk miljø. Undgå kontakt med kobber, zink og legeringer hvori disse metaller indgår Side 3 af 5

4 Farlige reaktions- / omsætningsprodukter: Nitrøse gasser, kulilte og ammoniak se pkt. 3 (helbredsfare sprænggasser) 11. OPLYSNINGER OM HELBREDSFARE Anden information til giftighed: Ammoniumnitrat, LD50 (oral rotte) : > 2000 mg/kg Generelt: Sammensætning er ved normal anvendelse og behandling lidt helbredsfarlig. Indtagelse af produktet og indånding af større mængder støv, kan dog medføre alvorlige lungeskader og forgiftning. Indånding: Indånding af små mængder kan virke irriterende. Langvarig påvirkning eller høj koncentrationer kan give luftvejsinfektioner, hovedpine og svimmelhed. Hudkontakt: Kan virke irriterende ved gentagende eller længere tids påvirkning Øjenkontakt: Støv virker stærkt irriterende på øjnene. Indtagelse: Lidt sandsynlig, men vil medføre slimhindereaktioner med fare for spontan opkast. Kvalme, opkast og diarre. Andre helbredsmæssige skader som akut og kronisk skadevirkninger, allergi, kræft, mutagene og reproduktionsskadende effekter er ikke kendt. 12. OPLYSNINGER OM MILJØFARE Mobilitet: Den største del af produktet (ammoniumnitrat) er opløselig / blandbart med vand. Mineralolier er ikke opløselig i vand, kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. Det fordamper med moderat hastighed og fordeles i atmosfæren. Nedbrydelighed: Ammoniumnitrat er let nedbrydelig. Mineralolier er delvist biologisk nedbrydelig og forbliver delvist i miljøet. Akkumulering: Ammoniumnitrat akkumulerer ikke. Mineralolier vil kunne akkumuleres biologisk. Økotoksitet: Fyringsparaffin/diesel; 1< LC/EC (vandorg.) 10. Giftig for vandlevende organismer, kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet. Ammoniumnitrat (som gødning) kan bidrage til forgiftning af vandlevende organismer ved større, lokale udslip. 13. BORTSKAFFELSE AF KEMIKALIEAFFALD Sprængstofrester, sprængstofinficeret udstyr og emballage må fjernes, (evt. ompakkes i godkendt emballage), mellemlagres og hurtigst mulig tilintetgøres på en forsvarlig måde. Der henvises til: Kursusmateriale i sprængteknik. 14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT Landtransport ADR/RID: Klasse: 1 Klassifikationskode : 1.1 D UN-Nr.: 0082 Emballeringsforskrifter: P Godsbetegnelse (teknisk navn): Sprængstof Type B Proper shipping name: Explosives, Basting, Type B Søtransport IMDG: Klasse: 1 Klassifikationskode: 1.1.D Emballeringsforskrifter P -116 EmS-Nr.: F-B, S-Y Lufttransport: Forbudt Side 4 af 5

5 15. OPLYSNINGER OM LOVE OG FORSKRIFTER Handelsnavn: Farebestemmende komponenter: Ammoniumnitrat og fyringsparaffin/fyringsolie/dieselolie (4-6%) Farekode og farebetegnelse: E Eksplosiv M Miljøskadelig Risikosætninger: R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Sikkerhedssætninger: S35 Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde S41 Undgå at indånde røgen ved brand og eksplosion S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening Nationale love og forskrifter: Lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse om eksplosivstoffer Cirkulære om eksplosivstoffer Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse om indførsel, transport, overdragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eksplosivstoffer i Grønland 16. ANDRE OPLYSNINGER Ved sprængning gælder følgende for sprænggasser: Administrativ Norm CAS nr.: Sprænggas: mg / m 3 Ppm Fareklasse: Nitrogendioxid (nitrøs gas) 3,6 (T) 2 (T) T+; Nitrogenoxid (nitrøs gas) T+; Karbonmonoxid (kulilte) F+, T; / Karbondioxid (kuldioxid) Dette datablad bygger på informationer givet i HMS-datablad fra underleverandører/producenter af de enkelte komponenter og internt produktkendskab. Informationen i dette dokument skal være tilgængelig for alle, som håndterer produktet. Side 5 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 10.2.2010 LFS Mancozeb DG Revideret d. 29.11.2010

Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 10.2.2010 LFS Mancozeb DG Revideret d. 29.11.2010 Side 1 af 6 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 10.2.2010 LFS Mancozeb DG Revideret d. 29.11.2010 1. Navnet på produktet og virksomheden PR-nummer: 318-128 Produkttype: Svampemiddel Leverandør: LFS Kemi ApS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DesiDos (Desinfektionsmiddel i tabletform)

SIKKERHEDSDATABLAD DesiDos (Desinfektionsmiddel i tabletform) SIKKERHEDSDATABLAD DesiDos (Desinfektionsmiddel i tabletform) Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Udgivet dato: 12. marts 2013 Kemikaliets navn DesiDos

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD ElectroWash (R) PX IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 350 (Danvask)

SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 350 (Danvask) Tex Powder 350 (Danvask) Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 350 (Danvask) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 06.02.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Produktnavn Patroner til slagboltpistoler, 9 mm x 17 Varenr. 240215,

Læs mere