BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007"

Transkript

1 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder er en oliepressers værste fjende, så det kan være en god ide at forrense frøene. Proces og teknik En oliepresser består af: Motor (hyppigst elmotor) Presseenhed Ramme/bænk Frøtragt og olieafløb Presseenheden består af en skrueformet aksel, der er monteret inde i et kraftigt svøb (et rør). Under presningen ledes frøene ned ved den ene ende af akslen, og skrues så fremad mod akslens anden ende. Herved øges trykket på frøene så meget, at olien begynder at løbe af. Det er ikke al olien i frøene, der kan presses af på denne måde, men jo hårdere der presses, desto større er olieudbyttet. Dog skal man være opmærksom på, at kapaciteten, det vil sige mængden af frø, der kan presses pr. time, aftager lidt, hvis man øger trykket for at øge olieudbyttet altså mængden af olie pr. kg frø. Presseresten, det vil sige den del, der bliver tilbage efter at olien er presset af frøene, kaldes for oliekage. Den forlader oliepresseren enten som en aflang pille eller i form af flager. Oliekage indeholder altid en vis mængde olie. Planteolie, der er udvundet fra olieholdige frø ved presning, som beskrevet her, betegnes normalt som koldpresset olie. Her ses en mindre oliepresser i gang med at presse rapsfrø. Rapskagen forlader oliepresseren i form af aflange piller helt til højre i billedet. Rapskage i form af piller. Der findes oliepressere, hvor frøene i én arbejdsgang presses i to trin (i andet trin presses oliefrøkagen fra første trin), hvorved olieudbyttes kan øges. Lige efter presningen er olien normalt temmelig uren. Ved henstand i bundfældningstanke i nogle dage vil næsten alle synlige urenheder synke til bunds og olien blive klar. Bundfældningstanken skal udstyres med pumpe. Hvis olien skal anvendes som brændstof i en motor, vil det være nødvendigt først at filtrere den. side 1

2 En oliepresser hverken støver eller lugter. Og støj er der heller ikke meget af kun elmotoren summer lidt. Til gengæld kan det næsten ikke undgås, at gulvet under og omkring presseren bliver mere eller mindre fedet som følge af tilfældige spild af olie. Et fedet gulv udgør en arbejdsmæssig sikkerhedsrisiko, hvorfor man bør rengøre gulvet af og til. Tabel 1. Typiske værdier for brændværdi, aske- og olieindhold i forskellige brændsler. Brændværdi Aske, % Olieindhold, % Rapsfrø 23,5 MJ/kg 4, Rapsolie 34 MJ/l - - Rapskage 20,4 MJ/kg Træpiller 17,4 MJ/kg 0,3 - Korn 14 MJ/kg 1,5 2 Fyringsolie 36 MJ/l - - Rensning af frø Alle producenter af oliepressere anbefaler, at frøene renses grundigt inden presseprocessen. Det er særligt sand/jord, som slider stærkt på skrue og matrice i oliepresseren. Et simpelt forsold over frøtragten tilbageholder store urenheder, men sand- og jordpartikler slipper desværre igennem og løber med frøene ned i presseren. Med en tromlerenser eller en rysterenser med to eller tre solde kan sand og jord renses fra. Renseren skal indplaceres således, at frøene enten renses, inden de lagres i den silo, hvorfra de tappes til oliepresseren, eller ved at frøene renses umiddelbart inden presning. Nogle producenter af oliepressere har opbygget renseenhed og oliepresser i en fælles ramme. Øverst i rammen er der monteret en beholder til de urensede frø. Renseenheden er monteret neden under beholderen, og nederst i rammen sidder selve oliepresseren. Frøene opbevares typisk i en større lagersilo, inden de flyttes over i ovennævnte beholder. Rysterenser. Tromlerenser. Frøene skal være lagerfaste. Det vil sige, at vandindholdet ikke må komme over 9 %, hvis det eksempelvis er rapsfrø, og frøene skal være kølet ned med kold luft. Olieudbyttet ved presning falder ved stigende vandindhold i frøet. Vandindholdet i oliekagen er større end i de rå frø, da den frapressede olie er næsten vandfri. Oliekage fra nogle arter af oliefrø er velegnet som foder til husdyr. Vær opmærksom på, at ugunstige lagringsforhold kan ødelægge oliekagen og gøre den uegnet som foder. Oliekage er normalt også velegnet som brændsel. I eksempelvis koldpresset rapskage er restolieindholdet typisk % w/w. Et højt restolieindhold er i reglen ensbetydende med en relativ høj brændværdi. jvf. tabel. 1. side 2

3 Et højt askeindhold i oliekagen kan volde problemer i almindelige stokerfyr, som er beregnet til træpiller eller korn. Vælg biobrændselsfyr med vandrende riste i bunden af fyret. Rapskage-piller i magasin på stokerfyr. Rapskage-fyret stokerfyr. Beregningseksempel I tabel 2 nedenfor er der vist et eksempel på omkostninger ved at presse en liter rapsolie. Den valgte oliepresser har en kapacitet på 20 kg pr. time, og der er regnet med et olieudbytte på 30 % w/w (w/w: vægt pr. vægt, dvs. olieudbyttet ved presning udgør 30 % af rapsfrøets vægt). Tabel 2. Tabellen viser, hvad det koster at fremstille planteolie ved hjælp af en oliepresser. Investering Oliepresser kr Frørenser kr Installation kr Bygning, silo, olietanke, transportanlæg kr Samlet investering kr Forudsætninger Rente % 6 Afskrivning oliepresser og frørenser år 10 Afskrivning bygning m.v. år 20 Produktionskapacitet liter/time 6,5 Driftstid timer/år Løn kr./time 150 El kr./kwh 0,68 Produktion Årlig produktion liter/år Forbrug Arbejdstid, anslået timer/år 110 Elektricitet kwh/år Omkostninger Forrentning og afskrivning af oliepresser m.v. kr Forrentning og afskrivning af bygninger m.v. kr Fortsættes næste side side 3

4 fortsat fra forrige side Løn kr./år El kr./år Vedligeholdelse kr./år Samlede omkostninger Årligt kr Pr. liter kr. 1,52 Hvad bliver prisen så på en liter rapsolie? Det har vi beregnet i tabel 3. Det forudsættes, at prisen på råvarerne rapsfrøene - er 2,00 kr./kg. Det forudsættes endvidere, at rapskagen sælges til en pris svarende til prisen på træpiller. Tabel 3. Tabellen viser, hvad prisen bliver for en liter rapsolie. I prisen indgår køb af rapsfrø, omkostning til oliepresser samt indtægt fra salg af rapskage. Forudsætninger Presseomkostninger (se tabel 2) kr. pr. liter 1,52 Pris på rapsfrø kr. pr. kg 2,00 Salg af rapskage kr. pr. kg 1,40 Olieindhold i rapsfrøet % w/w 45 Vægtfylde af rapsolie kg pr. liter 0,92 Oliepresning Olieudbytte af frøets olieindhold % 66,7 Olieudbytte pr. kg rapsfrø kg 0,300 Olieudbytte pr. kg rapsfrø liter 0,326 Nødvendig frømængde pr. liter rapsolie kg 3,07 Udbytte af rapskage pr. liter rapsolie kg 2,15 Omkostninger inden salg af rapskage Samlede omkostninger kr. pr. liter rapsolie 7,65 Indtægt fra salg af rapskage Salg af rapskage kr. pr. liter rapsolie 3,01 Nettopris Pris for egenproduceret rapsolie kr. pr. liter 4,64 Hvis planteolie anvendes til opvarmning af privat bolig, skal der betales moms. Der skal betales energiafgift (fyringssats) af planteolien, hvis den iblandes mineralolie (fyringsolie). Hvis planteolien anvendes som motorbrændstof til privat formål (eksempelvis bil), skal der betales energiafgift (motorsats) og moms. Der er ikke CO 2 - og svovlafgift på planteolie. Til erhvervsmæssige formål er såvel energiafgift som moms normalt fuldt refusionsberettiget. Dog skal der betales energiafgift (fyringssats) af fyringsolie anvendt til opvarmning af opholdsrum til ansatte (folkehold). side 4

5 Tabel 4 viser priserne på rapsolie, fyringsolie og dieselolie til erhvervsmæssig og privat formål. Priser fra marts Priser, kr./liter Erhverv Folkehold Privat Rapsolie anvendt til opvarmning 4,65 4,65 5,81 Rapsolie anvendt til motorbrændstof 4,65-8,95 Fyringsolie 3,85 5,95 7,44 Dieselolie 3,86-8,26 Denne oliepresser er i gang med at presse rapsfrø. Rapskagen har form af flager, fordi skruen inde i svøbet bliver næsten valseformet ved enden af akslen, lige før rapskagen forlader oliepresseren. Rapskage som flager. Presning af olie er ikke særligt arbejdskrævende, når først det hele er stillet rigtigt an med silo, frørenser, olielagertanke mv. Men det skal nøje overvejes, om det kan give et økonomisk overskud også på lidt længere sigt. Blot en mindre stigning i prisen på frøene kan måske betyde, at det er bedre at sælge frøene (eller undlade at købe dem) i stedet for at fortsætte presningen. Da oliekage og/eller planteolie ofte anvendes som alternativ til fossile brændsler eller som alternativ til andre biobrændsler er det naturligvis vigtigt at følge prisudviklingen også på disse brændsler. Som det ses af tabel 4 er situationen ikke entydig. Til nogle formål er rapsolie faktisk ikke billigere end fyrings-/dieselolie. Eksempel på anvendelse af oliepresser Nedenfor er der regnet på økonomien i at fyre med rapskage i stedet for fyringsolie. Der er valgt et stokerfyr med integreret oliepresser, det vil sige at fyr og oliepresser er bygget sammen. Oliepresseren producerer brændslet, som er rapskage på pilleform. Brændslet føres direkte fra oliepresseren ned i stokeren, og det er således det øjeblikkelige varmebehov, som styrer driften af oliepresseren. Rapskagen anvendes omgående og skal altså ikke lagres. side 5

6 20 kw rapskage-stokerfyr med integreret oliepresser, som ses nederst til højre. Oven over olie-presseren er brændselsmagasinet, og til venstre ses selve kedlen. Oliepresseren integreret med stokerfyret. Øverst i billedet ses presseenheden (undtagen elmotoren); derunder selve stokeren, som fører rapskagen til fyret, som kan anes til venstre. Rapskage produceret med en separat oliepresser kan som nævnt ligeledes anvendes som brændsel i et almindeligt stokerfyr. Følgende forudsætninger danner grundlag for diagrammet nedenunder: 4000 liter fyringsolie skal erstattes af rapskage Der installeres et 20 kw rapskage-stokerfyr med integreret oliepresser Prisen på rapskage-stokerfyr inkl. omkostninger til lagersilo, installation og ekstra plads i fyrrum beløber sig til i alt kr. Finansieringsomkostningerne er ca kr. om året Omkostningerne til elektricitet og service/vedligeholdelse er ca kr. om året Olieudbyttet fra den integrerede oliepresser er 25 % w/w Rapsolien sælges for 6,25 kr. pr. liter Oliefyret beholdes som backup, og de årlige omkostninger hertil er 1500 kr. Oliefyrets virkningsgrad er 85% Rapskage-stokerfyret har en virkningsgrad på 80% Der regnes ikke med arbejdsløn til ejeren for pasning af fyret Prisen på rapsfrø varieres mellem 1,75-3,00 kr. pr. kg inkl. moms Prisen på fyringsolie varieres mellem 6,50-9,00 kr. pr. liter inkl. moms kr kw rapskage-stokerfyr med integreret oliepresser - Investering i alt: kr. Søjlernes højde angiver det årlige overskud, når 4000 liter fyringsolie erstattes med rapskage ,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 Rapsfrø, kr. pr. kg 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Fyringsolie, kr. 6,50 pr. liter side 6

7 Et eksempeluddrag fra diagrammet viser, hvordan det skal læses: Prisen på rapsfrø vælges eksempelvis til 2,25 kr. pr kg (inkl. moms) Prisen på fyringsolie vælges eksempelvis til 7,50 kr. pr. liter (inkl. moms) Overskuddet bliver herved ca kr. pr. år. Der kan nu beregnes en simpel tilbagebetalingstid. Inddrages overskuddet på de kr. i beregningen, bliver det samlede beløb til forrentning og afskrivning - inkl. den anvendte finansieringsomkostning (se under forudsætninger på forrige side) - i alt ca kr. Investeringen på kr. i rapskage-stokerfyret vil dermed være betalt tilbage efter knap 7 år. Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen AgroTech, Jordbrugsteknologi Tlf side 7

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Maskiner og planteavl nr. 102 2009 FarmTest Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Titel: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 HALM TIL ENERGI Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Halm til energi Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Udgivet af Agro Business Park A/S, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele,

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG Analyser og forslag til design Stoker T1H T1L M1 T3H M3 160 l T4H 500 l M2 T2H T3L T2L M4 T4L ENERGY SUPPLY TRANSFER, STORAGE, CONTROL AND DISTRIBUTION LOAD December

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD!

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! 1 ALCON LEVERER HALMFYR I MANGE FORSKELLIGE STØRRELSER HVILKEN KEDEL PASSER DIG? SERIE 1200 SERIE 2000 SERIE 2300 SERIE 2800 SERIE 4000 Rundt brændkammer

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere