Indholdsfortegnelse. 20. april 2005 Side 1 af 15 UZI/MRI Proj.nr.: Dok.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 20. april 2005 Side 1 af 15 UZI/MRI Proj.nr.: 1283073 Dok.nr.: 614502"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål Brændsel (træpiller) Forgasningsgas Brand- og eksplosionsegenskaber Gassens lugt Gassens sundhedsskadelige egenskaber Hjælpebrændsel (let fyringsolie) Restprodukter Gennemgang af ATEX-analysen Klassificering af brand- og eksplosionsfarlige områder Aske Beskyttelsesforanstaltninger Gennemgang af HAZOP-analysen Generelle kommentarer til risikovurderingen Brændselssystem Forgasser Gasifier start-up heater Gaskøling Partikelfilter Fakkel Gas-scrubber Reformer Gasdistributionssystem Gasmotorer Nitrogendistribution Instrumentluft Kølevandssystem Fjernvarmesystem april 2005 Side 1 af 15

2 1 Baggrund og formål I/S Skive Fjernvarme etablerer et kraftvarmeværk baseret på forgasning af biomasse (Biomass Gasification Gas Engine plant BGGE). Fremstilling og håndtering af gas indebærer en vis risiko for sundhed, sikkerhed og miljø. Til vurdering af denne risiko skal anlæggets leverandør udarbejde studier af sikkerheden ved anlæggets funktioner og drift. Iht. Direktiv 94/9/EF er der udarbejdet en ATEX-analyse (ATEX = "Atmosphères Explosibles"). Endvidere er der foretaget en HAZOP-analyse (Hazard and Operability Study). Teknologisk Institut, repræsenteret ved ingeniør Uwe Zielke, foretager som konsulent for Beredskabskontoret i Skive en vurdering af disse dokumenter samt en generel vurdering af anlæggets sikkerhed på basis af Uwe Zielkes mangeårige erfaring med forgasning af faste brændsler. Den 15. marts 2005 blev Teknologisk Instituts foreløbige risikovurdering gennemgået med anlægsleverandøren og bygherren, hvorefter leverandøren fik lejlighed til at uddybe og revidere nogle punkter i sine analyser. Den 8. april 2005 fremsendte leverandøren en revideret udgave af ATEX- og HAZOP-analysen version 1.1, mærket med revisionsdatoerne hhv og Resultatet af revisionen omtales nedenfor i forbindelse med Teknologisk Instituts respektive anmærkninger. 2 Brændsel (træpiller) Brand- og eksplosionsrisikoen i forbindelse med brændselshåndteringen er knyttet til brændselsstøv. I ATEX- og HAZOP-analysen er dette punkt belyst tilfredsstillende. Risikoen er ikke ændret i væsentligt omfang i forhold til tidligere. Store dele af brændselshåndteringen foregår på det eksisterende anlæg. 3 Forgasningsgas 3.1 Brand- og eksplosionsegenskaber Gassen fremstilles ved termisk dekomponering af fast brændsel, som hos I/S Skive Fjernvarme består af træpiller. Gassens brændbare hovedkomponenter er kulmonoxid (CO vol%), brint (H vol%) og metan (CH vol%). Resten består af de inerte komponenter kuldioxid (CO 2 ), kvælstof (N 2 ) og vanddamp (H 2 O). Gassen er en lavbrændværdigas (LHV-gas) med en brændværdi mellem 4,5 og 6,8 MJ/m 3 n, altså ca. 7 gange mindre end naturgas. Gassens massefylde er mindre end luftens og luft/gas støkiometrien er tæt på april 2005 Side 2 af 15

3 Gassens antændelsestemperatur er >450 C, altså temperaturklasse T1 ifølge ATEXdirektivet. I leverandørens ATEX-analyse er gassen tilordnet den strengeste eksplosionsgruppe, IIC. Miljøstyrelsen oplyser, at den omtalte gas er stærkt brændbar, men ikke eksplosiv. Til belysning af denne problemstilling skal her fremdrages nogle definitioner: 1. Eksplosionsgrænser: I nyere litteratur fortrækkes udtrykket antændelsesgrænser (flammability limits). En gas/luftblanding vil kun brænde, så længe gaskoncentrationen befinder sig mellem øvre og nedre eksplosionsgrænse, hhv. UEL og LEL. Grænserne bestemmes eksperimentelt, og de er temperatur- og trykafhængige. 2. Eksplosion: Termodynamisk reaktion med defineret udbredelseshastighed. Der tales om forpufning ved en flammefronthastighed på mellem 0,1-1 m/s. Eksplosionen har en hastighed på mellem m/s, og detonationen har en hastighed > 1000 m/s. 3. Ekplosibel: I engelsk faglitteratur bruges begrebet "eksplosible" gas, som betyder, at UEL=100 vol%. Eksempelvis har acetylen en UEL på 100 vol%, og stoffet dekomponerer således af sig selv i fri tilstand. Dette begreb er formentlig årsagen til, at Miljøstyrelsen mener, at forgasningsgas kun er brændbar, men ikke eksplosiv. At gassen kan eksplodere, hersker der dog ingen tvivl om. Det vidner episoder på flertallet af forgasningsanlæg om. Det er dog vigtigt at fastslå, at skaderisikoen under alle omstændigheder er størst inden for anlæggets skel. Gas/luftblandinger har som sagt et afgrænset eksplosionsområde. I faglitteraturen er oplysninger omkring biomasseforgasningsgas endnu ret sparsomme, men da gassen er beslægtet med kulforgasningsgas, kan der sammenlignes med nøgletal fra denne gas. Stenkulforgasningsgas Antændelsestemperatur C 625 Nedre eksplosionsgrænse (LEL) Vol% 18 Øvre eksplosionsgrænse (UEL) Vol% 64 Tabel 1: Eksplosionsområde for stenkulforgasningsgas På grund af gassens relativt høje brintindhold er eksplosionsområdet ret stort. Ren brint har således et eksplosionsområde fra 4,1 til 75 vol% i luft, men eksplosionsområdet indsnævres af gasblandingens inert-andel. Den laminare flammehastighed nedsættes ligeledes af gassens inert-andel. Erfaringer fra motordrift med forgasningsgas beretter således om afdæmpede eksplosioner og en "blød" motorgang, hvilket tilskrives gassens høje indhold af inerte komponenter. 20. april 2005 Side 3 af 15

4 Leverandørens ATEX-analyse oplyser en beregnet nedre eksplosionsgrænse (LEL) på ca. 13 vol%, hvilket formentlig er til den sikre side set i relation til ovenstående grænser for stenkuls-forgasningsgas. Beregningen er baseret på le Chatelier's lov, som gælder for brændbare gasser. Eksplosionsgrænserne skal korrigeres for gassens inert andel, og korrektionsfaktorer er empiriske tal. Dette er ikke gjort i ATEX-analysen. Endvidere skal det bemærkes, at le Chatelier's lov ikke fungerer korrekt ved brint- og umættede kulbrinteforbindelser. Dette betyder, at den beregnede LEL er behæftet med stor usikkerhed. Den efterfølgende konklusion på side 17 i ATEX-analysen, om, at (citat) "blandinger bestående af 35% rå forgasningsgas og luft (iltindhold 21 vol%) ikke danner brændbare forbindelser, mens der ved tyndere blandinger kan dannes brændbare forbindelser i tilfælde af gaslækage" må afvises som direkte forkert. Tvært imod er den nævnte blanding tæt på den støkiometriske blanding, som anses for at give det størst mulige eksplosionstryk. I det følgende oplyses nogle gasarters støkiometriske koncentrationer i luft, som ved eksplosioner anses for at give det maksimale eksplosionstryk. Brint (H 2 ) Kulmonoxid (CO) Metan (CH 4 ) Vol% gas i luft ,5 g/m 3 n Tabel 2: Støkiometriske koncentrationer for nogle brændbare gasser Det ukorrekte udsagn har dog ingen indflydelse på ATEX-analysen, idet bortventilering af brændbare gasser udelukkende er baseret på den nedre eksplosionsgrænse (LEL). Ved eventuel lækage af rågas, som jo har en temperatur på ca. 800 C, vil gassen antænde umiddelbart ved kontakt med rumluftens ilt. Der er således ingen eksplosionsfare ved lækage af varm gas (> 650 C), men naturligvis er der risiko for brand, hvis der er brændbare materialer i nærheden af lækagen. Ved lækage af kold gas kan der dannes eksplosive gas/luftblandinger. Forgasningsgas har på sin vis en naturlig fordel, hvad angår lækager. Den lugter så kraftig, at lækager afsløres øjeblikkeligt. Leverandørens revision vedr. afsnit 3.1: Det ukorrekte udsagn er fjernet og erstattet af et afsnit om varm- og koldgassens eksplosionsegenskaber. 20. april 2005 Side 4 af 15

5 3.2 Gassens lugt Det, som er en fordel ved lækagesøgning, nemlig lugten, er en ulempe for omgivelserne. Lugten kan vise sig at blive den største gene for naboer. Der er flere mulige lugtkilder på anlægget: 1. Faklen i forbindelse med flammesvigt 2. Gasudblæsning via sikkerhedsventil på buffertank 3. "Tjære" fra gasrensningsanlæg Leverandørens revision vedr. afsnit 3.2: Der er tilføjet et kort afsnit om gassens lugt svarende til ovenstående. 3.3 Gassens sundhedsskadelige egenskaber Idet gassen indeholder høje koncentrationer af kulmonoxid (CO), indebærer den en umiddelbar risiko for akut forgiftning af personer, som opholder sig i lokaler med gaslækage. CO er en dødelig gift, som binder blodets hæmoglobin og dermed forhindrer ilttransporten i blodet. Dødsårsagen er således kvælning. CO er en farveløs, lugt- og smagsfri gasart med omtrent samme vægtfylde som luft. Anlæggets personale bør forsynes med personbårne CO-alarmer. Forgasningsgas indeholder også andre sundhedsskadelige komponenter end CO om end i meget mindre koncentrationer. ATEX-analysen nævner bl.a. svovlbrinte (H 2 S), ammoniak (NH 3 ) og klorbrinte (saltsyre, HCl). Yderligere forekommer der "tjære", som indeholder sundheds- og miljøskadelige komponenter. Fra målinger på fluidized bed-forgassere har vi erfaret, at denne type forgasningsproces genererer højtemperaturtjære, som hovedsageligt indeholder aromatiske kulbrinter, hvoraf nogle er optaget på listen over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Anlæggets personale skal have personlige beskyttelsesmidler, som sikrer dem mod disse stoffer. Beskyttelsesmidler skal anvendes især ved reparationer på anlægget, rensning af anlægskomponenter og ved håndtering af restprodukter fra forgasser, filter, gasscrubber mv. Kontakt med filteraske og tjære skal så vidt muligt undgås. Af efterfølgende tabel fremgår nogle komponenter med tilhørende grænseværdi iht. ATvejledning C.0.1 af oktober april 2005 Side 5 af 15

6 CAS nr. Koncentration i rågas vol ppm AT Grænseværdi vol ppm Kulmonoxid (CO) Svovlbrinte (H 2 S) Ammoniak (NH 3 ) Klorbrinte (HCl) Benzen ,5 (HK) Faste stoffer (krystallisk ved stuetemp.) mg/m 3 n mg/m 3 n Naphthalen Phenanthren Pyren Benz (a)pyren R45 Tabel 3: Skadestoffer i forgasningsgas H betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. R45 betyder "Risikosætning 45" = kan fremkalde kræft Sidstnævnte tre stoffer, som tilhører stofgruppen PolyAromatiske Hydrocarboner (PAH), fremgår ikke af AT-vejledning. Her kan henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001, Luftvejledningen, som anfører en emissionsgrænseværdi for PAH på 0,005 mg benz(a)pyren-ækvivalenter/m 3 n. PAH-koncentrationen i rågassen er således mere end gange større end emissionsgrænseværdien. Dette betyder dog ikke, at gassen indebærer en umiddelbar risiko for omgivelserne, idet gassen renses og forbrændes undervejs i processen. Gasrensningen foregår i cyklon, som fjerner bed-materiale og aske, dernæst følger reformeren, hvor tjæren dekomponeres katalytisk og omdannes til CO og H 2 gennem vandtilsætning. Herefter renses gassen yderligere i et partikelfilter. Reformerens virkningsgrad er ikke oplyst, men det kan antages, at PAH-koncentrationen her reduceres med en faktor 50, og i det samlede gasrensningssystem vil PAH-koncentrationen typisk reduceres med en faktor 100. Reduktionen ved forbrændingen i en gasmotor er af samme størrelsesorden. Emissionen fra motoren vil således være i størrelsesordenen 3 µg/m 3 n. Leverandørens revision vedr. afsnit 3.3: I HAZOP-analysen er tilføjet appendix 5 om "Health related risks", som refererer til ovenstående. 20. april 2005 Side 6 af 15

7 4 Hjælpebrændsel (let fyringsolie) Dampe fra fyringsolie har ligeledes et defineret eksplosionsområde, men det er betydelig mindre end området for forgasningsgas. Faglitteraturen oplyser følgende data: Let fyringsolie Flammepunkt iht. ASTM D 93 C 61 Antændelsestemperatur C 360 Nedre eksplosionsgrænse (LEL) Vol% 0,6 Øvre eksplosionsgrænse (UEL) Vol% 6,5 Tabel 4: Eksplosionsområde for let fyringsolie Eksplosioner i forbindelse med fyringsoliedampe sker sjældent, men de forekommer dog eksempelvis i forbindelse med gentagne opstart af oliefyr på varmt anlæg, med flammesvigt på oliefyret (Haslev pyrolyseanlæg). Leverandørens revision vedr. afsnit 4: I HAZOP-analysen er tilføjet et afsnit b4 om "start-up heater", som nu er vurderet som en SIL 2. Der foreligger forbedringsforslag, Ai og Ai 330-2, som minimerer risikoen for eksplosioner pga. oliedampe. 5 Restprodukter Ved forbrænding i motor eller kedel dekomponerer PAH'erne til normale forbrændingsprodukter og ved reformering omdannes de til CO og H 2. PAH'er, som passerer reformeren eller som ledes uden om denne i visse driftssituationer, forefindes stort set uændret i gasrensningssystemets restprodukter. PAH'er er uopløselige i vand, og de kondenserer gerne på partikeloverflader. De genfindes derfor primært i filterstøvet. De i tabel 3 anførte værdier for PAH antyder, at filterasken til tider kan indeholde betydelige koncentrationer af denne stofgruppe, og asken bør derfor omgås med omhu og bortskaffes iht. de gældende regler. Ufuldstændig forgasning og reformering resulterer i dannelse af kulstof. Dette kulstof forefindes som trækulpartikler i forgasserasken og som meget fint svævestøv (sodpartikler) i filterasken. Leverandørens ATEX-analyse oplyser et kulstofindhold på 1-10% i forgasserasken og 20-60% i filterasken. Det høje kulstofindhold i filterasken er i overensstemmelse med vores erfaringer, og et kulstofindhold på 1-10% er vel lidt optimistisk, især den nedre grænse. Der oplyses endvidere, at asken ikke anses for at være brændbar. Dette punkt er vi ikke enige i. 20. april 2005 Side 7 af 15

8 Pga. vandtilsætning ved forgasningen sker der en fysisk omdannelse af kulpartiklerne, som bevirker, at strukturen bliver porøs. Kulstofpartiklerne får en meget stor indre overflade - de bliver nærmest til aktiv kul. Det er vores erfaring, at kulstofrester fra forgasning antænder endog særdeles villigt, og med et kulstofindhold op til 60% må filterasken anses for letantændelig og brændbar. Leverandøren bør redegøre for påstanden om askens ubrændbarhed, som forekommer umiddelbart misvisende. Redegørelsen bør belyse, om dette punkt indebærer konsekvenser for de gennemførte ATEX- og HAZOP-analyser. 6 Gennemgang af ATEX-analysen 6.1 Klassificering af brand- og eksplosionsfarlige områder Ved gennemgang af leverandørens ATEX-analyse har vi kontrolleret beregninger af det hypotetiske volumen, V z, som repræsenterer det volumen, i hvilket middelkoncentrationen af brændbare gasser er 0,5 gange LEL. V z afhænger af udslippets omfang og omgivelsernes ventilation. Leverandøren oplyser, at en typisk pakningslækage resulterer i et udslip på mellem 0,0006 og 0,0007 m 3 /s, som resulterer i et hypotetisk volumen V z (rågas) på 6 m 3. Ved at antage, at udslippet stammer fra en trykbeholder med et indvendigt overtryk på 2 bar og med et hul i yderkappen, hvorigennem trykket udlignes, er vi i stand til at regne baglæns og finde frem til, at leverandørens udgangspunkt er en lækage på ca. 2 mm 2. Da EN anbefaler, at ATEX-analysen bør baseres på konservative antagelser, mener vi, at udslippet er vurderet for lavt. Vi antager, at et ældet pakningsstykke på 100 x 2 mm presses ud af flangesamlingen, hvilket naturligvis resulterer i et noget større udslip. Det hypotetiske volumen af dette udslip (V z ) bliver 700 m 3, som dog ikke er større, end at ventilationssystemet kan kontrollere det brændbare volumen. Klassificeringen som zone 2 er således også korrekt i dette tilfælde. Beregningen af leverandørens vedholdenhedstid følger ikke anvisningerne i EN Idet der i umiddelbar nærhed af udslippet, altså helt henne ved flangen, må forventes en teoretisk gaskoncentration tæt på 100% (=X 0 ), anbefaler EN , at der ved beregningen af gasskyens vedholdenhedstid anvendes en koncentration X 0 > LEL. Til forklaringen af sammenhængen vises efterfølgende ligningen for vedholdenhedstiden, t. 20. april 2005 Side 8 af 15

9 t = f C ln LEL k X 0 [ sek ] hvor: f = Kvalitetsfaktor for ventilationen. Ved ideelle forhold er f = 1, og ved hindret luftstrøm er f = 5. I dette tilfælde er f = 2 svarende til mekanisk ventilation i lokaler. C = Luftskifte pr. tidsenhed [sek -1 ] LEL = Den nedre eksplosionsgrænse k = X 0 = Sikkerhedsfaktor. Ved kontinuerlige og primære udslip er k = 0,25 og ved sekundære udslip er k = 0,5 Begyndelseskoncentration i samme enhed som LEL Løses ligningen således, at t = 5 minutter, som leverandøren finder frem til, ses, at X 0 = 9,6 vol%, altså mindre end LEL. Dette kan ikke være korrekt, idet begyndelseskoncentrationen må være større end LEL. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel med et hypotetisk volumen V z på 700 m 3 og X 0 på 68 vol%, som omtrent svarer til forgasningsgassens øvre eksplosionsgrænse (UEL), beregner vi en vedholdenhedstid, t = 34 min. og ved X 0 = 100 vol% bliver t = 40 min. Det bør vurderes, om luftskiftet skal øges for at reducere gasskyens vedholdenhedstid. Ovenstående indvendinger gælder også for mulige flangelækager på resten af anlægget. Der skal dog tages hensyn til det ændrede indvendige tryk. Ved klassificeringen af eksplosionsfarlige områder på forgasningsanlægget bør der vurderes, om den varme rågas i det hele taget kan resultere i eksplosionsfarlige områder. Som før nævnt vil den varme forgasningsgas blive antændt umiddelbart ved kontakt med luftens ilt. Under forudsætning af, at gassen ikke afkøles væsentligt ved passagen ud af utætheden i flangen, vil lækagen blot resultere i, at der står en stikflamme ud af flangesamlingen. Risikoen for dannelsen af et eksplosionsfarligt område ved forgasser og reformer begrænses således yderligere til kun at omfatte perioder, hvor gassen er koldere end ca. 650 C, altså ved opstart og nedlukningen af anlægget. Leverandørens revision vedr. afsnit 6.1: Leverandøren oplyser, at der bruges specielle pakninger i gassystemet, hvilket bevirker, at en hændelse som beskrevet ovenfor er meget usandsynlig. Leverandøren har dog foretaget 20. april 2005 Side 9 af 15

10 nye beregninger af det hypotetiske volumen og af vedholdenhedstiden, som er baseret på en større lækage og en højere gaskoncentration ved lækagestedet. Herefter er leverandøren enig i Teknologisk Instituts beregninger. 6.2 Aske Da vi anser asken for at være et brændbart materiale, som er letantændeligt ved forhøjede temperaturer, bør asken afkøles og evt. befugtes, inden den bringes i kontakt med luftens ilt. Befugtningen er endvidere med til at reducere risikoen for spredning af støv. Leverandørens revision vedr. afsnit 6.2: Leverandøren har erfaring for, at flyveaske fra fluidized bed-forgasning er svært antændeligt, men at den kan gløde, og at den derfor bør køles, inden den kommer i kontakt med luftens ilt. 6.3 Beskyttelsesforanstaltninger Ingen yderligere kommentarer. 7 Gennemgang af HAZOP-analysen Af det følgende fremgår vores kommentarer til leverandørens HAZOP-analyse af version Generelle kommentarer til risikovurderingen Med henvisning til afsnit 3.3 i dette notat bør nævnes, at der forefindes stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Disse stoffer bør indgå i vurderingen af "Risks concerning life and health", således at de fornødne forholdsregler kan træffes ved håndteringen af specielt filteraske og evt. kondensat, som indeholder kulbrinter samt ved vedligeholdelse og rengøring af anlægskomponenter. Leverandørens revision vedr. afsnit 7.1: I HAZOP-analysen er tilføjet appendix 5 om "Health related risks". 20. april 2005 Side 10 af 15

11 7.2 Brændselssystem I det samlede brændselssystem (subsystem a1 - a7) har leverandøren identificeret 6 stk. SIL 1 og 3 stk. SIL 2. Årsagen er hhv. antændelse af træstøv i brændselssystemet eller N 2 -lækage fra inertiseringssystemet. De 3 stk. SIL 2 er begrundet i en konsekvensvurdering på C3, hvilket er en ret konservativ vurdering. Vi anser derfor analysen for fyldestgørende på de fleste punkter. Der er dog et muligt sammenfald af to hændelser: a1-3.3 Fire in the fuel bucket elevator a3-1.3 N 2 -leaks out of rotameter or other instruments which are located near the bucket elevator Den første hændelse starter inertiseringssystemet, således at N 2 lukkes ind i brændselselevatoren. Den anden hændelse stopper N 2 -tilførslen. Branden bliver altså ikke slukket. Teknologisk Instituts reviderede opfattelse af dette punkt: Teknologisk Institut frafalder ovenstående, idet "fuel bucket elevator " er forsynet med tre separate tilgange af N 2, som hver er forsynet med rotameter. Det er meget usandsynlig, at alle tre systemer er utætte samtidig. Derfor vil en eventuel brand i elevatoren blive slukket. 7.3 Forgasser Omkring forgasseren (subsystem b1 - b3) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 1 og 7 stk. SIL 2. Ved askesystemet er årsagen generelt N 2 -lækage til rummet. Ved reaktoren nævnes mulige gasudslip samt overhedning af reaktorens stålkappe pga. beskadigelser i udmuringen. Af det følgende fremgår kommentarer til nogle udvalgte hændelser: b1-2.4: Dampen kan naturligvis skade andet end kabler. Dampledningen skal placeres således, at personalet ikke udsættes for skoldning gennem dampstrålen. b3-1.2: Gaslækage fra reaktor. Hvordan forventer man denne lækage? Leverandøren bør uddybe. Sker der et pludseligt brud ved "hot spot", eller opstår lækagen ved erosion af "hot spot" med langsom skalning af det overhedede område på stålkappen? Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. En evt. utæthed vil opstå meget langsomt gennem skalning. Processen vil blive opdaget pga. temperaturfølsom maling. 20. april 2005 Side 11 af 15

12 b3-1.3: Rapture disk breaks down. Dette sker i forbindelse med for højt tryk i forgasseren. Leverandøren bør uddybe, hvad der sker, når aflastningsåbningen står åben. Det står klart, at der sker en hurtig trykudligning. Og så længe der er brændsel i forgasseren og en høj temperatur, sker der også en gasudvikling. Er åbningen så stor, at der lokalt kan trænge luft ind i forgasseren samtidig med, at den varme gas strømmer ud? I så fald vil der være brandfare. Dette afhænger af, hvordan gassen bortledes til det fri, udformningen af kanal, afstand til brændbart materiale mv. Under alle omstændigheder kommer det til kontakt mellem gas og luft et eller andet sted i udledningssystemet. Vi mener, at dette punkt kræver yderligere belysning. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Trykaflastningen er etableret, fordi det er krævet iht. trykbeholderregulativet. Sandsynligheden for, at klappen nogensinde åbnes, er meget lille (måske korrosion) Skulle det ske alligevel, vil udtrængning af den varme gas gøre indtrængning af luft utænkelig, og samtidig lukkes anlægget ned omgående. b3-13.2: Fast pressure drop because of the flare. Det står ikke helt klart, hvorfor trykket falder hurtigt. Situationer med hurtigt trykfald ved faklen indebærer eksplosionsrisiko, idet der er mulighed for at luft suges ind via faklen. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Leverandøren påpeger, at rørdimensionen er så lille, at tilbageløb af luft er utænkeligt. Samtidigt skylles systemet med N 2. b3-14.1: Gasifier remains as a bottle. Hvad præcis menes med bottle? Ved strømsvigt overtager nødstrømsaggregatet. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Punktet er omformuleret for bedre forståelse. "Bottle" betyder, at forgasseren forbliver tryksat Gasifier start-up heater Et punkt, som leverandørens HAZOP-analyse ikke berører, er "Gasifier start-up heater", som er baseret på opvarmning af systemet med fyringsoliebrænder. Af materialet fremgår ikke umiddelbart, hvordan opvarmningssystemet er opbygget. Pga. personlige erfaringer med en kraftig eksplosion i forbindelse med fyringsoliebaseret opvarmning af et pyrolyseanlæg (Haslev) mener jeg, at dette punkt bør være inkluderet i leverandørens HAZOP-analyse. Hændelsen i Haslev var forårsaget af 5-6 gentagne forsøg på opstart af oliebrænderen. Anlægget havde været i drift og var blevet stoppet nogle timer for reparation af en mindre fejl. Anlægget var stadigvæk varmt nok til at fordampe fyringsolien, da det blev forsøgt genopstartet. Gentagne flammesvigt bevirkede, at der blev sprøjtet olie ind i 5-6 korte perioder. Da flammen endelig tændte, eksploderede de varme oliedampe med så voldsom trykudvikling, at ca. 25 m 2 eksplosionsaflastningsklapper blev sprængt. 20. april 2005 Side 12 af 15

13 Kommentar: I HAZOP-analysen er tilføjet et afsnit b4. om "Start-up heater", som nu er vurderet som en SIL 2. Der foreligger nye forbedringsforslag, Ai og Ai 330-2, som minimerer risikoen for eksplosioner pga. oliedampe. 7.4 Gaskøling Ved gaskølingen (subsystem c1 - c4) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 2 i form af flangelækager. c2-3.1: Her er leverandøren inde på problemstillinger vedr. støvaflejringer i systemet. Hertil kan vi kommentere, at det kan blive et generelt problem for gaskøleren. Gasrensning vha. en cyklon er ikke specielt effektivt med henblik på de små partikler. Disse vil passere cyklonen, hvorefter de kommer ind i reformeren. Her afsættes en del på katalysatoren, som skal pulsrenses for at bevare krakningseffektiviteten. Ved rensning af katalysatoren blæses støvet videre til gaskøleren, hvor en del formentlig afsættes. Støvet fra reformeren har en høj temperatur (900 C), og det kan derfor være klæbrigt. Dette kan resultere i blokninger i gaskøleren. No hazards, men måske et tilbagevendende problem, idet gaskøleren skal renses manuelt. Kommentar: Leverandøren er opmærksom på problemstillingen. Varmeveksleren er nu opdelt på to trin, med kortere rør og en rørdimension, som letter rensningen. c2-3.3 er et gasudslip ved 850 C. Dette udslip er selvantændende under forudsætning af, at gassen ikke afkøles væsentlig på vej ud mellem flangerne. Der vil stå en stikflamme ud af flangen, som resulterer i brandfare, men ikke i eksplosionsfare. c2-3.4 "It may catch fire" - konklusionen er forkert. Gas med en temperatur på 200 C strømmer ud af den utætte flangesamling uden at antænde. Et eller andet sted i gasskyen vil koncentrationen ligge inden for eksplosionsintervallet, idet gassen strømmer ud med 100 vol% og i den omgivende luft er 0 vol% gas. Skyen kan eksplodere, hvis den kommer i kontakt med en tændkilde. Kommentar: Ovenstående er implementeret i den reviderede HAZOP-analyse. 7.5 Partikelfilter Ved gaskølingen (subsystem d1 - d3) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 2 i form af hhv. N 2 - eller gaslækager i filteraskesystemet. Ingen kommentarer. 20. april 2005 Side 13 af 15

14 7.6 Fakkel Ved faklen (subsystem e1 - e5) har leverandøren identificeret 1 stk. SIL 1 og 2 stk. SIL 2 i form af gaslækage til rummet og olielækage til varm overflade (samme problemstilling som beskrevet under punkt 7.3.1). Ingen kommentarer til disse punkter. Da der i fakkelrøret i forbindelse med flammesvigt kan opstå eksplosive gas/luftblandinger (e1-2.1), bør det undersøges, om det er muligt, at der i forbindelse med hurtig trykudligning og flammesvigt på faklen kan komme luft helt ind i filterhuset. Her vil der i så fald være et stort volumen, som kunne være eksplosivt. Da filteret er forsynet med N 2 -rensning, kunne dette system tages i brug ved eventuelle udluftninger af filterhuset. Kommentar: Fakkelrøret inertiseres med N 2. Der kan således ikke trænge luft ind i filterhuset. 7.7 Gas-scrubber Ved gas-scrubber (subsystem f1 - f2) har leverandøren ikke identificeret nogen SIL l. Ingen kommentarer. 7.8 Reformer Ved reformeren (subsystem g1 - g6) har leverandøren identificeret en enkel SIL 2 i form af overhedning af stålkappen pga. defekt udmuring. Vi har samme kommentar som ved forgasseren. Reformerens krakningseffektivitet bliver påvirket i negativ retning af: for lav temperatur, for lavt dampflow for meget støv for høj gashastighed deaktivering af katalysator I alle disse situationer og ved by-pass af reformeren er der et forhøjet indhold af kulbrinter (tjære) i gassen. Dette er omtalt som skadeligt for motorerne (g3-6.1). Samme situationer kan dog også være skadeligt for miljøet, idet kondensatet fra gas-scrubberanlægget ligeledes indeholder forhøjede tjæremængder. Dette kan være problematisk for anlæggets spildevand. Idet spildevandssystemet ikke er omfattet af HAZOP-analysen, er det ikke muligt at udtale sig om konsekvenserne for miljøet. 20. april 2005 Side 14 af 15

15 Kommentar: Spildevandssystemet forsynes med aktivt kulfilter, som renser vandet for organiske komponenter (tjære). 7.9 Gasdistributionssystem Ved gasdistributionssystemet (subsystem h1 - h3) har leverandøren identificeret en enkelt SIL 1 i form af forkert åbnede ventiler. Der findes løsningsforslag. Ingen kommentarer Gasmotorer Ved gasmotorerne (subsystem i1 - i2) har leverandøren identificeret en enkelt SIL 2 i form af fejlfunktion i N 2 -genererings eller -forsyningssystem (i1-7.1). Leverandøren bør uddybe, hvad denne fejl består i. Hvis fejlfunktionen resulterer i, at der er ilt tilbage i N 2, bør samme fejl undersøges med samtlige situationer, hvor kvælstof bruges til inertisering. Kommentar: Fejlen består i en forkert skyllefunktion, som ikke indebærer nogen risiko 7.11 Nitrogendistribution Ved N 2 -systemet (subsystem j1 - j3) har leverandøren identificeret 3 stk. SIL 1, alle i form af N 2 -lækager. Ingen kommentarer Instrumentluft Ingen kommentarer Kølevandssystem Ingen kommentarer Fjernvarmesystem Ingen kommentarer. 20. april 2005 Side 15 af 15

Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme

Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme Temadag om biogas, forgasningsgas og gas til transport, Skive 12. juni 2014 Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Baggrund Baggrund for arbejdet er

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Nederste del af anlægget er vist på billedet. Ovenover er der en lagringssilo med aktivt kul (hvide dele af anlæg) og ved siden af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Emner. »Klassifikation efter DS/EN : Historisk Perspektiv. Gennemgang af metodik vha. eksempel

Emner. »Klassifikation efter DS/EN : Historisk Perspektiv. Gennemgang af metodik vha. eksempel »Klassifikation efter DS/EN 60079-10-1 :2015 ATEX Forum 2. november 2016 Esben Hove, ALECTIA A/S Emner Historisk Perspektiv Gennemgang af metodik vha. eksempel 1 Historisk perspektiv 1996 udgaven Selve

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt-%] Klassificering

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt-%] Klassificering 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Eksplosionssikring i Træpille Industrien

Eksplosionssikring i Træpille Industrien Eksplosionssikring i Træpille Industrien Præsentation af Gustaf Fagerberg A/S ved Erik Wienke Hvad skal der til for at en eksplosion kan opstå? (koncentration) Ilt Dispersion Lukket volumen Brændstof (koncentration)

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Sievert Powergas engangsgasdåse 2210, 190 g, 330 ml Opvarmning, lyser og køler til fritidsformål Sievert

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

EC - Sikkerhedsdatablad

EC - Sikkerhedsdatablad EC - Sikkerhedsdatablad Handelsnavn: ECOGRIP BINDER Dato: 01.09.10 Side 1-5 Redigeret: March 22, 2013 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Registreret handelsnavn: Ecogrip

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan)

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan) ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk Methylenchlorid (dichlormethan) 1 Methylenchlorid - mærkningsoplysninger CLP DSD Signalord: Advarsel Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. H319

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta W.A.P.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta W.A.P. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Plastic Padding Bådplast Side 1 fra 6 SDB-nr. : 270093 V001.0 revideret d.: 13.03.2008 Trykdato: 20.09.2011 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AS5500

SIKKERHEDSDATABLAD AS5500 ACC SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF INDHOLD/PRÆPARAT OG VIRKSOMHED/FORETAGENDE PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER: 80044014 LEVERANDØR: ACC SILICONE LTD. AMBER HOUSE SHOWGROUND ROAD BRIDGWATER SOMERSET

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Tre betingelser skal være opfyldt, før en brand kan opstå. Betingelserne sættes sammen i en brandtrekant. Afgør hvilke ting,

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 Graviertechnik Handelsnavn GRAVOXYD Sværtningsbejdse GR-K, Kat.-nr. 838 Anvendelsesformål Sværtning af graveringer på messing, og sølv og hurtigbrunering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

ATEX i praksis på biomasseanlæg

ATEX i praksis på biomasseanlæg ATEX i praksis på biomasseanlæg Jens Winbladh Cand Scient, Biolog Aut. Arbejdsmiljørådgiver CRECEA En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber I den ene ende ramte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1 Antifrogen N Side 1 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Handelsnavn: Antifrogen N Virksomhedens navn Clariant GmbH 65926 Frankfurt am Main Telefonnr. : +49 69 305 18000 Oplysninger

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Danpor Grafit Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Produkt: Universalfedt Side: 1/5 1. Identifikation af stoffet/produktet og selskabet Handelsnavn: Produkttype og anvendelse: Identifikation af selskabet: Universalfedt Fedter L.C.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad powergas 2003, 2004 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret

Sikkerhedsdatablad powergas 2003, 2004 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Sievert Powergas engangsgasdåse 2203, 175 g, 300 ml - 2204, 336 g, 600 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE KØKKENRENGØRING Pr.nr.: 1700608 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn på etiketten Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsplein 4 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 Nødtelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ultragas 2202, 2205 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0. Revideret 2012-11-05

Sikkerhedsdatablad ultragas 2202, 2205 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0. Revideret 2012-11-05 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Sievert Ultragas engangsgasdåse 2202, 60 g, 110 ml - 2205, 210 g, 300 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser

Læs mere

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG 1. Produktidentifikation Betegnelse Type Beskrivelse Butan, superbutan, butan-/propangas Flaskegas Beholdere Gasindhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere