Indholdsfortegnelse. 20. april 2005 Side 1 af 15 UZI/MRI Proj.nr.: Dok.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 20. april 2005 Side 1 af 15 UZI/MRI Proj.nr.: 1283073 Dok.nr.: 614502"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål Brændsel (træpiller) Forgasningsgas Brand- og eksplosionsegenskaber Gassens lugt Gassens sundhedsskadelige egenskaber Hjælpebrændsel (let fyringsolie) Restprodukter Gennemgang af ATEX-analysen Klassificering af brand- og eksplosionsfarlige områder Aske Beskyttelsesforanstaltninger Gennemgang af HAZOP-analysen Generelle kommentarer til risikovurderingen Brændselssystem Forgasser Gasifier start-up heater Gaskøling Partikelfilter Fakkel Gas-scrubber Reformer Gasdistributionssystem Gasmotorer Nitrogendistribution Instrumentluft Kølevandssystem Fjernvarmesystem april 2005 Side 1 af 15

2 1 Baggrund og formål I/S Skive Fjernvarme etablerer et kraftvarmeværk baseret på forgasning af biomasse (Biomass Gasification Gas Engine plant BGGE). Fremstilling og håndtering af gas indebærer en vis risiko for sundhed, sikkerhed og miljø. Til vurdering af denne risiko skal anlæggets leverandør udarbejde studier af sikkerheden ved anlæggets funktioner og drift. Iht. Direktiv 94/9/EF er der udarbejdet en ATEX-analyse (ATEX = "Atmosphères Explosibles"). Endvidere er der foretaget en HAZOP-analyse (Hazard and Operability Study). Teknologisk Institut, repræsenteret ved ingeniør Uwe Zielke, foretager som konsulent for Beredskabskontoret i Skive en vurdering af disse dokumenter samt en generel vurdering af anlæggets sikkerhed på basis af Uwe Zielkes mangeårige erfaring med forgasning af faste brændsler. Den 15. marts 2005 blev Teknologisk Instituts foreløbige risikovurdering gennemgået med anlægsleverandøren og bygherren, hvorefter leverandøren fik lejlighed til at uddybe og revidere nogle punkter i sine analyser. Den 8. april 2005 fremsendte leverandøren en revideret udgave af ATEX- og HAZOP-analysen version 1.1, mærket med revisionsdatoerne hhv og Resultatet af revisionen omtales nedenfor i forbindelse med Teknologisk Instituts respektive anmærkninger. 2 Brændsel (træpiller) Brand- og eksplosionsrisikoen i forbindelse med brændselshåndteringen er knyttet til brændselsstøv. I ATEX- og HAZOP-analysen er dette punkt belyst tilfredsstillende. Risikoen er ikke ændret i væsentligt omfang i forhold til tidligere. Store dele af brændselshåndteringen foregår på det eksisterende anlæg. 3 Forgasningsgas 3.1 Brand- og eksplosionsegenskaber Gassen fremstilles ved termisk dekomponering af fast brændsel, som hos I/S Skive Fjernvarme består af træpiller. Gassens brændbare hovedkomponenter er kulmonoxid (CO vol%), brint (H vol%) og metan (CH vol%). Resten består af de inerte komponenter kuldioxid (CO 2 ), kvælstof (N 2 ) og vanddamp (H 2 O). Gassen er en lavbrændværdigas (LHV-gas) med en brændværdi mellem 4,5 og 6,8 MJ/m 3 n, altså ca. 7 gange mindre end naturgas. Gassens massefylde er mindre end luftens og luft/gas støkiometrien er tæt på april 2005 Side 2 af 15

3 Gassens antændelsestemperatur er >450 C, altså temperaturklasse T1 ifølge ATEXdirektivet. I leverandørens ATEX-analyse er gassen tilordnet den strengeste eksplosionsgruppe, IIC. Miljøstyrelsen oplyser, at den omtalte gas er stærkt brændbar, men ikke eksplosiv. Til belysning af denne problemstilling skal her fremdrages nogle definitioner: 1. Eksplosionsgrænser: I nyere litteratur fortrækkes udtrykket antændelsesgrænser (flammability limits). En gas/luftblanding vil kun brænde, så længe gaskoncentrationen befinder sig mellem øvre og nedre eksplosionsgrænse, hhv. UEL og LEL. Grænserne bestemmes eksperimentelt, og de er temperatur- og trykafhængige. 2. Eksplosion: Termodynamisk reaktion med defineret udbredelseshastighed. Der tales om forpufning ved en flammefronthastighed på mellem 0,1-1 m/s. Eksplosionen har en hastighed på mellem m/s, og detonationen har en hastighed > 1000 m/s. 3. Ekplosibel: I engelsk faglitteratur bruges begrebet "eksplosible" gas, som betyder, at UEL=100 vol%. Eksempelvis har acetylen en UEL på 100 vol%, og stoffet dekomponerer således af sig selv i fri tilstand. Dette begreb er formentlig årsagen til, at Miljøstyrelsen mener, at forgasningsgas kun er brændbar, men ikke eksplosiv. At gassen kan eksplodere, hersker der dog ingen tvivl om. Det vidner episoder på flertallet af forgasningsanlæg om. Det er dog vigtigt at fastslå, at skaderisikoen under alle omstændigheder er størst inden for anlæggets skel. Gas/luftblandinger har som sagt et afgrænset eksplosionsområde. I faglitteraturen er oplysninger omkring biomasseforgasningsgas endnu ret sparsomme, men da gassen er beslægtet med kulforgasningsgas, kan der sammenlignes med nøgletal fra denne gas. Stenkulforgasningsgas Antændelsestemperatur C 625 Nedre eksplosionsgrænse (LEL) Vol% 18 Øvre eksplosionsgrænse (UEL) Vol% 64 Tabel 1: Eksplosionsområde for stenkulforgasningsgas På grund af gassens relativt høje brintindhold er eksplosionsområdet ret stort. Ren brint har således et eksplosionsområde fra 4,1 til 75 vol% i luft, men eksplosionsområdet indsnævres af gasblandingens inert-andel. Den laminare flammehastighed nedsættes ligeledes af gassens inert-andel. Erfaringer fra motordrift med forgasningsgas beretter således om afdæmpede eksplosioner og en "blød" motorgang, hvilket tilskrives gassens høje indhold af inerte komponenter. 20. april 2005 Side 3 af 15

4 Leverandørens ATEX-analyse oplyser en beregnet nedre eksplosionsgrænse (LEL) på ca. 13 vol%, hvilket formentlig er til den sikre side set i relation til ovenstående grænser for stenkuls-forgasningsgas. Beregningen er baseret på le Chatelier's lov, som gælder for brændbare gasser. Eksplosionsgrænserne skal korrigeres for gassens inert andel, og korrektionsfaktorer er empiriske tal. Dette er ikke gjort i ATEX-analysen. Endvidere skal det bemærkes, at le Chatelier's lov ikke fungerer korrekt ved brint- og umættede kulbrinteforbindelser. Dette betyder, at den beregnede LEL er behæftet med stor usikkerhed. Den efterfølgende konklusion på side 17 i ATEX-analysen, om, at (citat) "blandinger bestående af 35% rå forgasningsgas og luft (iltindhold 21 vol%) ikke danner brændbare forbindelser, mens der ved tyndere blandinger kan dannes brændbare forbindelser i tilfælde af gaslækage" må afvises som direkte forkert. Tvært imod er den nævnte blanding tæt på den støkiometriske blanding, som anses for at give det størst mulige eksplosionstryk. I det følgende oplyses nogle gasarters støkiometriske koncentrationer i luft, som ved eksplosioner anses for at give det maksimale eksplosionstryk. Brint (H 2 ) Kulmonoxid (CO) Metan (CH 4 ) Vol% gas i luft ,5 g/m 3 n Tabel 2: Støkiometriske koncentrationer for nogle brændbare gasser Det ukorrekte udsagn har dog ingen indflydelse på ATEX-analysen, idet bortventilering af brændbare gasser udelukkende er baseret på den nedre eksplosionsgrænse (LEL). Ved eventuel lækage af rågas, som jo har en temperatur på ca. 800 C, vil gassen antænde umiddelbart ved kontakt med rumluftens ilt. Der er således ingen eksplosionsfare ved lækage af varm gas (> 650 C), men naturligvis er der risiko for brand, hvis der er brændbare materialer i nærheden af lækagen. Ved lækage af kold gas kan der dannes eksplosive gas/luftblandinger. Forgasningsgas har på sin vis en naturlig fordel, hvad angår lækager. Den lugter så kraftig, at lækager afsløres øjeblikkeligt. Leverandørens revision vedr. afsnit 3.1: Det ukorrekte udsagn er fjernet og erstattet af et afsnit om varm- og koldgassens eksplosionsegenskaber. 20. april 2005 Side 4 af 15

5 3.2 Gassens lugt Det, som er en fordel ved lækagesøgning, nemlig lugten, er en ulempe for omgivelserne. Lugten kan vise sig at blive den største gene for naboer. Der er flere mulige lugtkilder på anlægget: 1. Faklen i forbindelse med flammesvigt 2. Gasudblæsning via sikkerhedsventil på buffertank 3. "Tjære" fra gasrensningsanlæg Leverandørens revision vedr. afsnit 3.2: Der er tilføjet et kort afsnit om gassens lugt svarende til ovenstående. 3.3 Gassens sundhedsskadelige egenskaber Idet gassen indeholder høje koncentrationer af kulmonoxid (CO), indebærer den en umiddelbar risiko for akut forgiftning af personer, som opholder sig i lokaler med gaslækage. CO er en dødelig gift, som binder blodets hæmoglobin og dermed forhindrer ilttransporten i blodet. Dødsårsagen er således kvælning. CO er en farveløs, lugt- og smagsfri gasart med omtrent samme vægtfylde som luft. Anlæggets personale bør forsynes med personbårne CO-alarmer. Forgasningsgas indeholder også andre sundhedsskadelige komponenter end CO om end i meget mindre koncentrationer. ATEX-analysen nævner bl.a. svovlbrinte (H 2 S), ammoniak (NH 3 ) og klorbrinte (saltsyre, HCl). Yderligere forekommer der "tjære", som indeholder sundheds- og miljøskadelige komponenter. Fra målinger på fluidized bed-forgassere har vi erfaret, at denne type forgasningsproces genererer højtemperaturtjære, som hovedsageligt indeholder aromatiske kulbrinter, hvoraf nogle er optaget på listen over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Anlæggets personale skal have personlige beskyttelsesmidler, som sikrer dem mod disse stoffer. Beskyttelsesmidler skal anvendes især ved reparationer på anlægget, rensning af anlægskomponenter og ved håndtering af restprodukter fra forgasser, filter, gasscrubber mv. Kontakt med filteraske og tjære skal så vidt muligt undgås. Af efterfølgende tabel fremgår nogle komponenter med tilhørende grænseværdi iht. ATvejledning C.0.1 af oktober april 2005 Side 5 af 15

6 CAS nr. Koncentration i rågas vol ppm AT Grænseværdi vol ppm Kulmonoxid (CO) Svovlbrinte (H 2 S) Ammoniak (NH 3 ) Klorbrinte (HCl) Benzen ,5 (HK) Faste stoffer (krystallisk ved stuetemp.) mg/m 3 n mg/m 3 n Naphthalen Phenanthren Pyren Benz (a)pyren R45 Tabel 3: Skadestoffer i forgasningsgas H betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. R45 betyder "Risikosætning 45" = kan fremkalde kræft Sidstnævnte tre stoffer, som tilhører stofgruppen PolyAromatiske Hydrocarboner (PAH), fremgår ikke af AT-vejledning. Her kan henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001, Luftvejledningen, som anfører en emissionsgrænseværdi for PAH på 0,005 mg benz(a)pyren-ækvivalenter/m 3 n. PAH-koncentrationen i rågassen er således mere end gange større end emissionsgrænseværdien. Dette betyder dog ikke, at gassen indebærer en umiddelbar risiko for omgivelserne, idet gassen renses og forbrændes undervejs i processen. Gasrensningen foregår i cyklon, som fjerner bed-materiale og aske, dernæst følger reformeren, hvor tjæren dekomponeres katalytisk og omdannes til CO og H 2 gennem vandtilsætning. Herefter renses gassen yderligere i et partikelfilter. Reformerens virkningsgrad er ikke oplyst, men det kan antages, at PAH-koncentrationen her reduceres med en faktor 50, og i det samlede gasrensningssystem vil PAH-koncentrationen typisk reduceres med en faktor 100. Reduktionen ved forbrændingen i en gasmotor er af samme størrelsesorden. Emissionen fra motoren vil således være i størrelsesordenen 3 µg/m 3 n. Leverandørens revision vedr. afsnit 3.3: I HAZOP-analysen er tilføjet appendix 5 om "Health related risks", som refererer til ovenstående. 20. april 2005 Side 6 af 15

7 4 Hjælpebrændsel (let fyringsolie) Dampe fra fyringsolie har ligeledes et defineret eksplosionsområde, men det er betydelig mindre end området for forgasningsgas. Faglitteraturen oplyser følgende data: Let fyringsolie Flammepunkt iht. ASTM D 93 C 61 Antændelsestemperatur C 360 Nedre eksplosionsgrænse (LEL) Vol% 0,6 Øvre eksplosionsgrænse (UEL) Vol% 6,5 Tabel 4: Eksplosionsområde for let fyringsolie Eksplosioner i forbindelse med fyringsoliedampe sker sjældent, men de forekommer dog eksempelvis i forbindelse med gentagne opstart af oliefyr på varmt anlæg, med flammesvigt på oliefyret (Haslev pyrolyseanlæg). Leverandørens revision vedr. afsnit 4: I HAZOP-analysen er tilføjet et afsnit b4 om "start-up heater", som nu er vurderet som en SIL 2. Der foreligger forbedringsforslag, Ai og Ai 330-2, som minimerer risikoen for eksplosioner pga. oliedampe. 5 Restprodukter Ved forbrænding i motor eller kedel dekomponerer PAH'erne til normale forbrændingsprodukter og ved reformering omdannes de til CO og H 2. PAH'er, som passerer reformeren eller som ledes uden om denne i visse driftssituationer, forefindes stort set uændret i gasrensningssystemets restprodukter. PAH'er er uopløselige i vand, og de kondenserer gerne på partikeloverflader. De genfindes derfor primært i filterstøvet. De i tabel 3 anførte værdier for PAH antyder, at filterasken til tider kan indeholde betydelige koncentrationer af denne stofgruppe, og asken bør derfor omgås med omhu og bortskaffes iht. de gældende regler. Ufuldstændig forgasning og reformering resulterer i dannelse af kulstof. Dette kulstof forefindes som trækulpartikler i forgasserasken og som meget fint svævestøv (sodpartikler) i filterasken. Leverandørens ATEX-analyse oplyser et kulstofindhold på 1-10% i forgasserasken og 20-60% i filterasken. Det høje kulstofindhold i filterasken er i overensstemmelse med vores erfaringer, og et kulstofindhold på 1-10% er vel lidt optimistisk, især den nedre grænse. Der oplyses endvidere, at asken ikke anses for at være brændbar. Dette punkt er vi ikke enige i. 20. april 2005 Side 7 af 15

8 Pga. vandtilsætning ved forgasningen sker der en fysisk omdannelse af kulpartiklerne, som bevirker, at strukturen bliver porøs. Kulstofpartiklerne får en meget stor indre overflade - de bliver nærmest til aktiv kul. Det er vores erfaring, at kulstofrester fra forgasning antænder endog særdeles villigt, og med et kulstofindhold op til 60% må filterasken anses for letantændelig og brændbar. Leverandøren bør redegøre for påstanden om askens ubrændbarhed, som forekommer umiddelbart misvisende. Redegørelsen bør belyse, om dette punkt indebærer konsekvenser for de gennemførte ATEX- og HAZOP-analyser. 6 Gennemgang af ATEX-analysen 6.1 Klassificering af brand- og eksplosionsfarlige områder Ved gennemgang af leverandørens ATEX-analyse har vi kontrolleret beregninger af det hypotetiske volumen, V z, som repræsenterer det volumen, i hvilket middelkoncentrationen af brændbare gasser er 0,5 gange LEL. V z afhænger af udslippets omfang og omgivelsernes ventilation. Leverandøren oplyser, at en typisk pakningslækage resulterer i et udslip på mellem 0,0006 og 0,0007 m 3 /s, som resulterer i et hypotetisk volumen V z (rågas) på 6 m 3. Ved at antage, at udslippet stammer fra en trykbeholder med et indvendigt overtryk på 2 bar og med et hul i yderkappen, hvorigennem trykket udlignes, er vi i stand til at regne baglæns og finde frem til, at leverandørens udgangspunkt er en lækage på ca. 2 mm 2. Da EN anbefaler, at ATEX-analysen bør baseres på konservative antagelser, mener vi, at udslippet er vurderet for lavt. Vi antager, at et ældet pakningsstykke på 100 x 2 mm presses ud af flangesamlingen, hvilket naturligvis resulterer i et noget større udslip. Det hypotetiske volumen af dette udslip (V z ) bliver 700 m 3, som dog ikke er større, end at ventilationssystemet kan kontrollere det brændbare volumen. Klassificeringen som zone 2 er således også korrekt i dette tilfælde. Beregningen af leverandørens vedholdenhedstid følger ikke anvisningerne i EN Idet der i umiddelbar nærhed af udslippet, altså helt henne ved flangen, må forventes en teoretisk gaskoncentration tæt på 100% (=X 0 ), anbefaler EN , at der ved beregningen af gasskyens vedholdenhedstid anvendes en koncentration X 0 > LEL. Til forklaringen af sammenhængen vises efterfølgende ligningen for vedholdenhedstiden, t. 20. april 2005 Side 8 af 15

9 t = f C ln LEL k X 0 [ sek ] hvor: f = Kvalitetsfaktor for ventilationen. Ved ideelle forhold er f = 1, og ved hindret luftstrøm er f = 5. I dette tilfælde er f = 2 svarende til mekanisk ventilation i lokaler. C = Luftskifte pr. tidsenhed [sek -1 ] LEL = Den nedre eksplosionsgrænse k = X 0 = Sikkerhedsfaktor. Ved kontinuerlige og primære udslip er k = 0,25 og ved sekundære udslip er k = 0,5 Begyndelseskoncentration i samme enhed som LEL Løses ligningen således, at t = 5 minutter, som leverandøren finder frem til, ses, at X 0 = 9,6 vol%, altså mindre end LEL. Dette kan ikke være korrekt, idet begyndelseskoncentrationen må være større end LEL. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel med et hypotetisk volumen V z på 700 m 3 og X 0 på 68 vol%, som omtrent svarer til forgasningsgassens øvre eksplosionsgrænse (UEL), beregner vi en vedholdenhedstid, t = 34 min. og ved X 0 = 100 vol% bliver t = 40 min. Det bør vurderes, om luftskiftet skal øges for at reducere gasskyens vedholdenhedstid. Ovenstående indvendinger gælder også for mulige flangelækager på resten af anlægget. Der skal dog tages hensyn til det ændrede indvendige tryk. Ved klassificeringen af eksplosionsfarlige områder på forgasningsanlægget bør der vurderes, om den varme rågas i det hele taget kan resultere i eksplosionsfarlige områder. Som før nævnt vil den varme forgasningsgas blive antændt umiddelbart ved kontakt med luftens ilt. Under forudsætning af, at gassen ikke afkøles væsentligt ved passagen ud af utætheden i flangen, vil lækagen blot resultere i, at der står en stikflamme ud af flangesamlingen. Risikoen for dannelsen af et eksplosionsfarligt område ved forgasser og reformer begrænses således yderligere til kun at omfatte perioder, hvor gassen er koldere end ca. 650 C, altså ved opstart og nedlukningen af anlægget. Leverandørens revision vedr. afsnit 6.1: Leverandøren oplyser, at der bruges specielle pakninger i gassystemet, hvilket bevirker, at en hændelse som beskrevet ovenfor er meget usandsynlig. Leverandøren har dog foretaget 20. april 2005 Side 9 af 15

10 nye beregninger af det hypotetiske volumen og af vedholdenhedstiden, som er baseret på en større lækage og en højere gaskoncentration ved lækagestedet. Herefter er leverandøren enig i Teknologisk Instituts beregninger. 6.2 Aske Da vi anser asken for at være et brændbart materiale, som er letantændeligt ved forhøjede temperaturer, bør asken afkøles og evt. befugtes, inden den bringes i kontakt med luftens ilt. Befugtningen er endvidere med til at reducere risikoen for spredning af støv. Leverandørens revision vedr. afsnit 6.2: Leverandøren har erfaring for, at flyveaske fra fluidized bed-forgasning er svært antændeligt, men at den kan gløde, og at den derfor bør køles, inden den kommer i kontakt med luftens ilt. 6.3 Beskyttelsesforanstaltninger Ingen yderligere kommentarer. 7 Gennemgang af HAZOP-analysen Af det følgende fremgår vores kommentarer til leverandørens HAZOP-analyse af version Generelle kommentarer til risikovurderingen Med henvisning til afsnit 3.3 i dette notat bør nævnes, at der forefindes stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Disse stoffer bør indgå i vurderingen af "Risks concerning life and health", således at de fornødne forholdsregler kan træffes ved håndteringen af specielt filteraske og evt. kondensat, som indeholder kulbrinter samt ved vedligeholdelse og rengøring af anlægskomponenter. Leverandørens revision vedr. afsnit 7.1: I HAZOP-analysen er tilføjet appendix 5 om "Health related risks". 20. april 2005 Side 10 af 15

11 7.2 Brændselssystem I det samlede brændselssystem (subsystem a1 - a7) har leverandøren identificeret 6 stk. SIL 1 og 3 stk. SIL 2. Årsagen er hhv. antændelse af træstøv i brændselssystemet eller N 2 -lækage fra inertiseringssystemet. De 3 stk. SIL 2 er begrundet i en konsekvensvurdering på C3, hvilket er en ret konservativ vurdering. Vi anser derfor analysen for fyldestgørende på de fleste punkter. Der er dog et muligt sammenfald af to hændelser: a1-3.3 Fire in the fuel bucket elevator a3-1.3 N 2 -leaks out of rotameter or other instruments which are located near the bucket elevator Den første hændelse starter inertiseringssystemet, således at N 2 lukkes ind i brændselselevatoren. Den anden hændelse stopper N 2 -tilførslen. Branden bliver altså ikke slukket. Teknologisk Instituts reviderede opfattelse af dette punkt: Teknologisk Institut frafalder ovenstående, idet "fuel bucket elevator " er forsynet med tre separate tilgange af N 2, som hver er forsynet med rotameter. Det er meget usandsynlig, at alle tre systemer er utætte samtidig. Derfor vil en eventuel brand i elevatoren blive slukket. 7.3 Forgasser Omkring forgasseren (subsystem b1 - b3) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 1 og 7 stk. SIL 2. Ved askesystemet er årsagen generelt N 2 -lækage til rummet. Ved reaktoren nævnes mulige gasudslip samt overhedning af reaktorens stålkappe pga. beskadigelser i udmuringen. Af det følgende fremgår kommentarer til nogle udvalgte hændelser: b1-2.4: Dampen kan naturligvis skade andet end kabler. Dampledningen skal placeres således, at personalet ikke udsættes for skoldning gennem dampstrålen. b3-1.2: Gaslækage fra reaktor. Hvordan forventer man denne lækage? Leverandøren bør uddybe. Sker der et pludseligt brud ved "hot spot", eller opstår lækagen ved erosion af "hot spot" med langsom skalning af det overhedede område på stålkappen? Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. En evt. utæthed vil opstå meget langsomt gennem skalning. Processen vil blive opdaget pga. temperaturfølsom maling. 20. april 2005 Side 11 af 15

12 b3-1.3: Rapture disk breaks down. Dette sker i forbindelse med for højt tryk i forgasseren. Leverandøren bør uddybe, hvad der sker, når aflastningsåbningen står åben. Det står klart, at der sker en hurtig trykudligning. Og så længe der er brændsel i forgasseren og en høj temperatur, sker der også en gasudvikling. Er åbningen så stor, at der lokalt kan trænge luft ind i forgasseren samtidig med, at den varme gas strømmer ud? I så fald vil der være brandfare. Dette afhænger af, hvordan gassen bortledes til det fri, udformningen af kanal, afstand til brændbart materiale mv. Under alle omstændigheder kommer det til kontakt mellem gas og luft et eller andet sted i udledningssystemet. Vi mener, at dette punkt kræver yderligere belysning. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Trykaflastningen er etableret, fordi det er krævet iht. trykbeholderregulativet. Sandsynligheden for, at klappen nogensinde åbnes, er meget lille (måske korrosion) Skulle det ske alligevel, vil udtrængning af den varme gas gøre indtrængning af luft utænkelig, og samtidig lukkes anlægget ned omgående. b3-13.2: Fast pressure drop because of the flare. Det står ikke helt klart, hvorfor trykket falder hurtigt. Situationer med hurtigt trykfald ved faklen indebærer eksplosionsrisiko, idet der er mulighed for at luft suges ind via faklen. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Leverandøren påpeger, at rørdimensionen er så lille, at tilbageløb af luft er utænkeligt. Samtidigt skylles systemet med N 2. b3-14.1: Gasifier remains as a bottle. Hvad præcis menes med bottle? Ved strømsvigt overtager nødstrømsaggregatet. Kommentar: Spørgsmålet er belyst tilfredsstillende. Punktet er omformuleret for bedre forståelse. "Bottle" betyder, at forgasseren forbliver tryksat Gasifier start-up heater Et punkt, som leverandørens HAZOP-analyse ikke berører, er "Gasifier start-up heater", som er baseret på opvarmning af systemet med fyringsoliebrænder. Af materialet fremgår ikke umiddelbart, hvordan opvarmningssystemet er opbygget. Pga. personlige erfaringer med en kraftig eksplosion i forbindelse med fyringsoliebaseret opvarmning af et pyrolyseanlæg (Haslev) mener jeg, at dette punkt bør være inkluderet i leverandørens HAZOP-analyse. Hændelsen i Haslev var forårsaget af 5-6 gentagne forsøg på opstart af oliebrænderen. Anlægget havde været i drift og var blevet stoppet nogle timer for reparation af en mindre fejl. Anlægget var stadigvæk varmt nok til at fordampe fyringsolien, da det blev forsøgt genopstartet. Gentagne flammesvigt bevirkede, at der blev sprøjtet olie ind i 5-6 korte perioder. Da flammen endelig tændte, eksploderede de varme oliedampe med så voldsom trykudvikling, at ca. 25 m 2 eksplosionsaflastningsklapper blev sprængt. 20. april 2005 Side 12 af 15

13 Kommentar: I HAZOP-analysen er tilføjet et afsnit b4. om "Start-up heater", som nu er vurderet som en SIL 2. Der foreligger nye forbedringsforslag, Ai og Ai 330-2, som minimerer risikoen for eksplosioner pga. oliedampe. 7.4 Gaskøling Ved gaskølingen (subsystem c1 - c4) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 2 i form af flangelækager. c2-3.1: Her er leverandøren inde på problemstillinger vedr. støvaflejringer i systemet. Hertil kan vi kommentere, at det kan blive et generelt problem for gaskøleren. Gasrensning vha. en cyklon er ikke specielt effektivt med henblik på de små partikler. Disse vil passere cyklonen, hvorefter de kommer ind i reformeren. Her afsættes en del på katalysatoren, som skal pulsrenses for at bevare krakningseffektiviteten. Ved rensning af katalysatoren blæses støvet videre til gaskøleren, hvor en del formentlig afsættes. Støvet fra reformeren har en høj temperatur (900 C), og det kan derfor være klæbrigt. Dette kan resultere i blokninger i gaskøleren. No hazards, men måske et tilbagevendende problem, idet gaskøleren skal renses manuelt. Kommentar: Leverandøren er opmærksom på problemstillingen. Varmeveksleren er nu opdelt på to trin, med kortere rør og en rørdimension, som letter rensningen. c2-3.3 er et gasudslip ved 850 C. Dette udslip er selvantændende under forudsætning af, at gassen ikke afkøles væsentlig på vej ud mellem flangerne. Der vil stå en stikflamme ud af flangen, som resulterer i brandfare, men ikke i eksplosionsfare. c2-3.4 "It may catch fire" - konklusionen er forkert. Gas med en temperatur på 200 C strømmer ud af den utætte flangesamling uden at antænde. Et eller andet sted i gasskyen vil koncentrationen ligge inden for eksplosionsintervallet, idet gassen strømmer ud med 100 vol% og i den omgivende luft er 0 vol% gas. Skyen kan eksplodere, hvis den kommer i kontakt med en tændkilde. Kommentar: Ovenstående er implementeret i den reviderede HAZOP-analyse. 7.5 Partikelfilter Ved gaskølingen (subsystem d1 - d3) har leverandøren identificeret 2 stk. SIL 2 i form af hhv. N 2 - eller gaslækager i filteraskesystemet. Ingen kommentarer. 20. april 2005 Side 13 af 15

14 7.6 Fakkel Ved faklen (subsystem e1 - e5) har leverandøren identificeret 1 stk. SIL 1 og 2 stk. SIL 2 i form af gaslækage til rummet og olielækage til varm overflade (samme problemstilling som beskrevet under punkt 7.3.1). Ingen kommentarer til disse punkter. Da der i fakkelrøret i forbindelse med flammesvigt kan opstå eksplosive gas/luftblandinger (e1-2.1), bør det undersøges, om det er muligt, at der i forbindelse med hurtig trykudligning og flammesvigt på faklen kan komme luft helt ind i filterhuset. Her vil der i så fald være et stort volumen, som kunne være eksplosivt. Da filteret er forsynet med N 2 -rensning, kunne dette system tages i brug ved eventuelle udluftninger af filterhuset. Kommentar: Fakkelrøret inertiseres med N 2. Der kan således ikke trænge luft ind i filterhuset. 7.7 Gas-scrubber Ved gas-scrubber (subsystem f1 - f2) har leverandøren ikke identificeret nogen SIL l. Ingen kommentarer. 7.8 Reformer Ved reformeren (subsystem g1 - g6) har leverandøren identificeret en enkel SIL 2 i form af overhedning af stålkappen pga. defekt udmuring. Vi har samme kommentar som ved forgasseren. Reformerens krakningseffektivitet bliver påvirket i negativ retning af: for lav temperatur, for lavt dampflow for meget støv for høj gashastighed deaktivering af katalysator I alle disse situationer og ved by-pass af reformeren er der et forhøjet indhold af kulbrinter (tjære) i gassen. Dette er omtalt som skadeligt for motorerne (g3-6.1). Samme situationer kan dog også være skadeligt for miljøet, idet kondensatet fra gas-scrubberanlægget ligeledes indeholder forhøjede tjæremængder. Dette kan være problematisk for anlæggets spildevand. Idet spildevandssystemet ikke er omfattet af HAZOP-analysen, er det ikke muligt at udtale sig om konsekvenserne for miljøet. 20. april 2005 Side 14 af 15

15 Kommentar: Spildevandssystemet forsynes med aktivt kulfilter, som renser vandet for organiske komponenter (tjære). 7.9 Gasdistributionssystem Ved gasdistributionssystemet (subsystem h1 - h3) har leverandøren identificeret en enkelt SIL 1 i form af forkert åbnede ventiler. Der findes løsningsforslag. Ingen kommentarer Gasmotorer Ved gasmotorerne (subsystem i1 - i2) har leverandøren identificeret en enkelt SIL 2 i form af fejlfunktion i N 2 -genererings eller -forsyningssystem (i1-7.1). Leverandøren bør uddybe, hvad denne fejl består i. Hvis fejlfunktionen resulterer i, at der er ilt tilbage i N 2, bør samme fejl undersøges med samtlige situationer, hvor kvælstof bruges til inertisering. Kommentar: Fejlen består i en forkert skyllefunktion, som ikke indebærer nogen risiko 7.11 Nitrogendistribution Ved N 2 -systemet (subsystem j1 - j3) har leverandøren identificeret 3 stk. SIL 1, alle i form af N 2 -lækager. Ingen kommentarer Instrumentluft Ingen kommentarer Kølevandssystem Ingen kommentarer Fjernvarmesystem Ingen kommentarer. 20. april 2005 Side 15 af 15

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Nederste del af anlægget er vist på billedet. Ovenover er der en lagringssilo med aktivt kul (hvide dele af anlæg) og ved siden af

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S Brandslukningsmidler og følgeskader Af AREPA Firenew A/S Copyright 2003 AREPA Firenew A/S Gennem mangeårigt arbejde med vurdering og renovering af teknisk udstyr efter skader, har vi hos AREPA opnået en

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

18. Energi og miljøforhold

18. Energi og miljøforhold 18. Energi og miljøforhold De miljømæssige påvirkninger ved afbrænding af rene træpiller bliver normalt betragtet som værende minimale. De væsentligste miljømæssige påvirkninger er relateret til stoffer,

Læs mere

Dall Energy multibrændselsovn

Dall Energy multibrændselsovn Dall Energy multibrændselsovn 1. Princip og resultater 2. 20 års forskning og udvikling på 10 minutter Dall Energy multibrændselsovn 2. Gassen fra forgasningstrinnet brændes 950C Varm røggas med ultra

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 1999/92/EF ATEX (eksplosiv atmosfære)

Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 1999/92/EF ATEX (eksplosiv atmosfære) Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 1999/92/EF ATEX (eksplosiv atmosfære) Sikkerhed & sundhed på arbejdspladsen Ikke-bindende vejledning for god praksis med

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 09072008 / HSV Boliden Bergsøe A/S Hvissingevej 6 Anvendelse: Rengøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere