I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau"

Transkript

1 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger vedrørende andre typer tekniske anlæg. I feltet klassifikation (TEK 20) angives, hvilken type teknisk anlæg der er tale om. Hvor dette felt hidtil omfattede mindre end 10 specifikke tekniske anlæg, herunder bl.a. olietank, er feltet nu specificeret således at der overordnet skelnes mellem henholdsvis Beholdere, Energiproducerende eller -distribuerende anlæg, Anlæg til vandindvinding, vandrensning m.m. samt Andre tekniske anlæg. Under kategorien Beholdere findes koder for henholdsvis Tank (Produkt på væske form), Silo (Produkt på fast form), Gasbeholder (Produkt på gas form) samt Affaldsbeholder. BBR er tilpasset således, at angivelsen af tankens indhold (TEK.34) modsvarer de produktdefinitioner, der er anvendt i respektive lovgivning, eksempelvis miljøbeskyttelsesloven (Stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvand, jord og undergrund, jf. Miljøbeskyttelseslovens 19) og olietankbekendtgørelsen (Mineralske olieprodukter, jf. Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13). Olietanke er herefter de tanke, der indeholder Mineralske olieprodukter og dermed er omfattet af olietankbekendtgørelsen. De olietanke, der var registreret i det gamle BBR er ud fra et forsigtighedshensyn konverteret således, at de står med indholdet Mineralske olieprodukter, selvom man nok må forvente, at 90 % af dem formentlig indeholder fyringsolie. I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau (ESR ejendomsnummer) i BBR. I forbindelse med konverteringen 1. december 2009, blev tankene overført til Grund-niveau, idet registreringerne er fulgt med det matrikelnummer i ESRejendommen, der på konverteringstidspunktet havde den laveste artskode.

2 2/5 BBR s datamodel for olietanke BBR rummer mulighed for at registrere en række oplysninger om tekniske anlæg, hvoraf visse felter er særligt relevante og visse specifikt oprettede for registrering af de tanke, der er omfattet af olietankbekendtgørelsen. En række nye felter, er således skræddersyede til registrering af olietanke. De nye felter understøtter de oplysninger, som ejer eller bruger af en tank, der er omfattet af olietankbekendtgørelsen, har pligt til at indberette til kommunen og de oplysninger som i øvrigt er af betydning for kommunens administration af olietankbekendtgørelsen. Disse nye felter er listet herunder: Sløjfningsår (TEK.xx) Typegodkendelsesnr. (PUFO) (TEK.31) Type (TEK.33) Indhold (TEK.34) Sløjfningsfrist (TEK.35) Rumfang (TEK.36) Materiale (TEK.68) Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.69) Dato for senest udførte supplerende indvendige korrosionsbeskyttelse (TEK.70) Typegodkendelse CE mærkning (TEK.71) Nedenfor findes en samlet oversigt over de felter der er særligt relevante for registrering af de tanke, der er omfattet af olietankbekendtgørelsen samt relevante bemærkninger vedr. felterne. Klassifikation TEK.20 Klassifikation af teknisk anlæg ud fra nedenstående liste. I forbindelse med indtastningen styrer valget af anlæg i nogen grad, hvilke felter, der bliver tilgængelige i brugergrænsefladen. Beholdere: Tank (Produkt på væske form) Silo (Produkt på fast form) Gasbeholder (Produkt på gas form) Affaldsbeholder Energiproducerende eller distribuerende anlæg: Vindmølle (elproducerende) Slanger til jordvarme Solvarme-/ solcelleanlæg Nødstrømsforsyningsanlæg Transformerstation Elskab Andet energiproducerende eller -distribuerende anlæg

3 3/5 Anlæg til vandindvinding, vandrensning, m.m. Vandtårn Pumpestation Swimmingpool Private rensningsanlæg fx pileanlæg, nedsivningsanlæg Offentlige rensningsanlæg Regnvandsanlæg Andre tekniske anlæg: Legeplads Teknikhus Døgnpostboks Køleanlæg (herunder aircondition) Kunstværk (springvand, mindesmærker m.v.) Sirene og mast med sirene Skilt Antenne / mast fx tv, radio- og telekommunikation. Dambrug Møddingsanlæg Andet teknisk anlæg Etableringsår TEK.24 Feltet har eksisteret siden 1. december 2009; men skiftede juni 2010 navn til etableringsår som en harmonisering i forhold til Olietankbekendtgørelsen. Størrelsesklasse TEK.26 Feltet er ikke i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Det bør derfor så vidt muligt foretrækkes at udfylde feltet Størrelse (TEK.32) i stedet for. Feltet Størrelsesklasse (TEK.26) forventes lukket for inddatering, når DIADEMdigitaliseringen er gennemført for hele landet. Placering TEK.27 I feltet angives ved valg fra en liste, hvorvidt tanken er placeret underjordisk (nedgravet), overjordisk, udendørs eller indendørs. Sløjfning Sløjfningsår TEK.28 Dette felt kommer i BBR juni 2011 I feltet angives, ved valg fra en liste, hvilke foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med sløjfning af tanken. Tanke, der i forbindelse med sløjfning er fjernet fra en ejendom, slettes fra BBR Tanken er afblændet Tanken er tømt og afblændet Tanken er tømt, afblændet og opfyldt Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør er afmonteret Årstal for hvornår sløjfningen er foretaget jf. TEK Hvis en tank senere fjernes fra ejendommen (jf. TEK.100) og dermed er ophørt i BBR vil datostemplet herfor, indikere hvornår tanken er fjernet. Fabrikationsnr TEK.30 Producentens serienummer, der er anført på tankattesten. Oplysningen kan f.eks. være relevant, hvis der bliver behov for at udsøge en bestemt nummerserie.

4 4/5 Typegodkendelsesnr TEK.31 Feltet refererer til det såkaldte PUFO Typegodkendelsesnummer og er kun relevant for tanke omfattet af Olietankbekendtgørelsen. Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre, der er anvendt indtil 31. december 1999, består af 5 cifre på formen xx-xxx og omfatter kun nedgravede tanke. For overjordiske tanke etableret før 1. januar 2000 vil der ikke foreligge et typegodkendelsesnummer. Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre, der er blevet anvendt siden 1. januar 2000, består af 6 cifre på formen xx-xxxx og omfatter både nedgravede og overjordiske tanke. Såfremt der optræder mere end et typegodkendelsesnummer for en given tank, registreres det først tildelte typegodkendelsesnummer i felt TEK.31 og de øvrige registreres midlertidigt i notatlinjerne 22 og 23. De øvrige typegodkendelsesnumre registreres kommasepareret med senest tildelte typegodkendelsesnummer sidst. Hver notatlinje kan rumme 120 tegn. De første 10 øvrige typegodkendelsesnumre registreres i notatlinje 22, de efterfølgende i notatlinje 23. Størrelse TEK.32 Størrelse angives i liter. Feltet er kun åbent for indberetning såfremt, der er blevet valgt [tank] i feltet Klassifikation (TEK.20). Type TEK.33 Tanktypen angives ved valg fra en liste, hvorvidt tanken er Enkeltvægget, Dobbeltvægget, Dobbeltvægget med overvågning, Overjordisk anlæg, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion (omfattet af olietankbek. 34, stk. 5) eller Tanke som er installeret før 1970, udvendig korrosionsbeskyttet med bitumenbelægning. Indhold TEK.34 Indhold af beholder ud fra nedenstående liste: - Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk.1, nr. 13) - Fuelolie ( tung fuelolie kræver opvarmning) - Fyringsgasolie - Autogasolie (Dieselolie) - Benzin - Biobrændstoffer (Organiske olieprodukter som f.eks. rapsolie, bioethanol m.v.) - Affaldsprodukter - Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) - Gylle - Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand - Øvrige stoffer, produkter og materialer der kan forurene vand, jord og undergrund (Miljøbeskyttelseslovens 19) - Andet (f.eks. korn, foderstoffer m.v.) Bemærk, at tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen, svarer til tanke med indhold af mineralske olieprodukter, herunder Fuelolie,

5 5/5 Fyringsgasolie, Autogasolie (Dieselolie) og Benzin (koderne 10-14) jævnfør olietankbekendtgørelsens definition af Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie. Sløjfningsfrist TEK.35 Sløjfningsfristen beregnes som udgangspunkt fra fabrikationsåret på baggrund af de fastsatte levetider for tanke. Sløjfningstidspunktet kan også ændres som følge af efterbehandling af tanken. Det vil således typisk ikke være nødvendigt at registrere sløjfningsfristen, hvis man i stedet har registreret fabrikationsåret samt eventuel dato for supplerende korrosionsbeskyttelse. Rumfang TEK.36 Rumfang angives i m³, og bruges til større konstruktioner f.eks. siloer. Det er ikke muligt at anvende feltet i forbindelse med tanke. Fabrikationsår TEK.67 I henhold til den gældende olietankbekendtgørelses bestemmelser regnes sløjfningsfristen fra tankens fabrikationsår. Materiale TEK.68 Det angives hvilket materiale tanken er fremstillet af ved valg mellem plast, stål eller plasttank med udvendig stålvæg. Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse TEK.69 Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse på tanken, vælges fra listen, hvilken type supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse der senest er udført. Dato for senest udførte korrosionsbeskyttelse Typegodkendelse CE mærkning Status TEK.70 TEK.71 TEK.100 Der registreres kun korrosionsbeskyttelse, som er udført senere end den oprindelige typegodkendelse. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse indtastes datoen for den senest udførte korrosionsbeskyttelse. Er tanken CE-mærket vælges fra listen, hvilken standard tanken er CE-mærket efter. Kodelisten for CE-mærkning vil løbende blive suppleret med nye DS/EN standarder, der bringes i anvendelse. Både aktive og sløjfede tanke registreres i BBR som stamdata. Kun tanke, der fysisk er fjernet fra ejendommen, f.eks. ved opgravning registreres som udgåede anlæg. Når et teknisk anlæg ændrer status fra stamdata til udgået dannes maskinelt et tidsstempel, der senere kan benyttes som indikation for, hvornår tanken er fjernet. Oplysninger om udgåede tanke skal benyttes med varsomhed, idet relationerne til det øvrige register ikke opdateres. Ved senere matrikulære forandringer, er der således risiko for, at den udgåede olietank relateres til en forkert bygning, matrikel eller grund. Statuskoder i BBR er følgende: Teknisk anlæg stamdata Udgået teknisk anlæg Byggesag Afsluttet byggesag

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 8 7.. Brugsenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Olietankanlæg under 6000 liter Villatankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw Juli 2007 Indhold 2 Installation af olietanke - før du går i gang 3 Mærkning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning September 2005 OLIETANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villa tankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw. Installation af olietanke - før du går i gang Mærkning

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning December 200 VILLATANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villatanke er olietanke under 6000 liter, tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning af én- og flerfamiliehuse

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere