Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

2 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse med miljøstyringssystemet samt i forbindelse med virksomhedens tilslutning til "Miljønetværk Syd" som V medlem. Næste miljøredegørelse udarbejdes medio Miljøredegørelsen er udarbejdet i et samarbejde med medarbejdere fra økonomi, og produktionsafdelingen samt virksomhedens ledelse. Datagrundlaget for miljøredegørelsen bygger på faktiske forbrug samt aflæsninger af målere. Miljøredegørelsen er ikke revideret af ekstern revisor. September 2013 Direktør Torben Henriksen

3 Side 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Virksomheden Miljømyndighed Ledelsens redegørelse Branche, hovedaktivitet og listepunkt Væsentlige biaktiviteter Godkendelser Væsentlige ressource og miljøparametre Væsentlige miljøpåvirkninger Begrundelse for væsentlighed Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljøforhold Miljøstyring Miljøpræstation og kortlægning Elforbrug Vandforbrug Spildevand Fyringsolie og naturgasforbrug Udledninger til luft Støj Affald Brændstof til lastbiler og trucks Rengøringsmidler m.v Forbrug af råvarer Produktion af minkfoder Jord og grundvandsforurening Miljøredegørelse Opfølgning på miljømål Revision samt datakvalitet Bilag 1 Forbrug/udledninger for

4 Side Indledning 1.1 Virksomheden Sydvestjydsk Pelsdyrfoder A.m.b.a. Tarp Hovedvej Esbjerg N CVR nr.: P nr.: Branchebetegnelse/kode: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Tlf.: Fax.: E mail: Virksomheden er en andelsvirksomhed som er ejet af pelsdyravlerne. Der er 26 ansatte i virksomheden. Torben Henriksen er direktør og har ansvaret for miljø. 1.2 Miljømyndighed Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg 1.3 Ledelsens redegørelse Miljø og energistyring skal sætte Sydvestjydsk Pelsdyrfoder i stand til at dokumentere den miljøbelastning, som produktion og distribution af foder medfører i forhold til omgivelserne. Vi forventer at kunderne til skind og pelse i fremtiden vil stille krav om redegørelse for miljøforhold ved skindproduktion. Dette ønsker vi at kunne dokumentere. Opgørelsen kan senere indgå i en samlet opgørelse over miljøbelastning pr. skind, der produceres hos pelsdyravlerne. Da vi har store frostlagre og foretager indfrysning af råvarer, er elforbruget en af de væsentligste miljøpåvirkninger ved produktion af pelsdyrfoder. Herudover anser vi vandforbrug og transport som væsentlige miljømæssige parametre. Ved en reduktion af vandforbruget opnås samtidig en reduktion af spildevandsmængden. Miljøansvarlig adfærd hos vore medarbejdere er udgangspunktet i virksomhedens arbejde med miljø. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder ønsker at fastholde og udbygge en god dialog om miljøforhold med naboer, myndigheder og avlere. Vi vil inddrage miljø og energi og arbejdsmiljømæssige vurderinger i overvejelserne, når der skal indkøbes nyt produktionsudstyr samt ved drift og ændringer af produktionen.

5 Miljø og Energipolitik: Sydvestjydsk Pelsdyrfoder vil løbende søge at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og sikre at myndighedskrav kan overholdes. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder vil være en energieffektiv fabrik, og vil løbende arbejde på at reducere energiforbruget pr. tons foder, til et niveau der er så lavt som det er teknisk/økonomisk muligt. Reduktion af miljøpåvirkninger og energiforbrug skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne. Side 5 Leverandørkrav: Leverandører til Sydvestjydsk Pelsdyrfoder består i det væsentligste af råvareleverandører, energileverandører, vognmænd og leverandører af produktionsudstyr. Der stilles krav til % af leverandørerne. Ved indkøb af nye maskiner stilles krav om lavt energiforbrug og lav miljøbelastning Overholdelse af lovkrav, kvalitetskrav, indhold af forurenende stoffer. Vi har meddelt udvalgte leverandører, at et medlemskab af Miljønetværk Syd vil opfylde vore leverandørkrav. Størstedelen af leverandørerne leverer certificerede produkter. Påvirkning af leverandørerne i en miljømæssig ansvarlig retning. Afhjælpning og forebyggelse af vilkårsovertrædelser: Der har i august 2012 været klager over lugt fra spildevandet i Tarp by. Der er derfor foretaget en kortlægning af spildevandet og igangsat forskellige forebyggende tiltag for reduktion af lugt, se endvidere handlingsplanen. Der har i 2012 ikke været uheld eller driftsforstyrrelser herudover, der har medført gener, udledninger til luften eller støjgener. Miljømålsætninger og handlingsplan: Der foretages hvert år en vurdering af om det er muligt at reducere virksomhedens miljøbelastning yderligere, og handlingsplanen revideres årligt. Vi har valgt at prioritere handlingsplanens elementer ud fra følgende: Som minimum skal lovkrav og vilkår i godkendelser overholdes. Miljøbelastninger som kan medføre klager. Driftsforstyrrelser som kan give miljøpåvirkninger. Forbrug af vand, el, naturgas og brændstof. Sikring mod uheld som kan belaste omgivelserne.

6 Side 6 Handlingsplan Emne Aktivitet Tidsplan Status Tankgård Sikring mod udslip 4. kvartal 2011 Projekt afsluttet fra tanke i tilfælde af spild og defekter Energi Reduktion af gasbruget til toastning af korn med 2 3 % Opfølges løbende Energi Miljøgodkendelse Reduktion af energiforbruget til optøning af råvarer med 4-5 % Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen Opfølges løbende 2. kvartal 2011 Afsluttet Spildevand Reduktion af lugtbelastning fra spildevand og slam Opfølges løbende Vurderingskriterier for handlingsplanen Der foretages en gang årligt vurdering og revision af handlingsplanen ud fra følgende: Er handlingsplanens mål opnået? Sammenholdning af mål og resultater Konklusioner på handlingsplan Uddybende beskrivelse af handlingsplanen: Tankgård I forbindelse med en udvidelse af produktionen er der i 2011 foretaget sikring af råvaretanke, således at der ikke kan ske udslip af råvarer til kloak eller jord og grundvand. Energi Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har indgået en klimaaftale med DONG som omfatter følgende projekter: Genvinding af varmen på toasteranlægget. Genvinding af varme fra kompressorer som anvendes til optøning af frosne råvarer. LED rør på belysning i produktionen Disse tiltag forventes gennemført i de kommende år og forventes at give en besparelse i naturgas på 2 3 % ift niveau, og en reduktion af forbruget af olie og fjernvarme på 4 5 % ift niveau. Miljøgodkendelse Der er i 2011 givet tilladelse til udvidelse af produktionen fra de nuværende tons foder pr. år til tons foder pr. år, etablering af nyt toasteranlæg mv. Medarbejderne inddrages i alle nye projekter, og vi opfordrer medarbejderne til at komme med nye ideer. Forbruget synliggøres på diagrammer/kurver, der ophænges som information til medarbejderne på virksomheden.

7 Spildevand På grund af klager over lugtgener fra spildevandet, er der igangsat arbejde med at reducere lugtbelastningen fra spildevandssystemet. Lugtproblemerne skyldes primært indholdet af fedt/slam i spildevandet. Der er i 2012 foretaget en kortlægning af spildevandsstrømmene. Kortlægningen har medført følgende tiltag: Opstilling af tankvognshænger til opsamling af det første skyllevand fra rengøring af maskiner og tanke. Dette spildevand sendes til biogasanlæg. Arbejde med reduktion af spildevandsmængden. Der er foretaget ombygning af spildevandstanken, således at den fungerer som fedtudskiller. Der arbejdes i 2013 videre med at reducere belastningen fra spildevandet. Forsøgsmæssigt køres alt spildevand til biogasanlæg, med start 1/ Side Branche, hovedaktivitet og listepunkt Hovedaktiviteten er produktion af pelsdyrfoder. Virksomheden er godkendelsespligtig iht. miljøbeskyttelsesloven og er i listen over godkendelsespligtig virksomhed omfattet af bilag 1, punkt 6.4 b iii) Behandling og forarbejdning af, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: iii) Animalske og vegetabilske råstoffer både i sammensatte og usammensatte produkter med en kapacitet til produktion af færdige produkter, som målt i tons/dag er større end: 75, hvis A er lig med 10 eller mere, eller [300- (22,5 A)] i alle andre tilfælde hvor»a«er andelen af animalsk materiale (i procent af vægten) i kapaciteten til produktion af færdige produkter 1.5 Væsentlige biaktiviteter Indfrysning af fisk til eget forbrug, oplagring af frosne råvarer, samt tørring, rensning og oplagring af korn. 1.6 Godkendelser Fabrikken er omfattet af følgende miljøgodkendelser: Tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 4 (udledning af spildevand til kommunalt renseanlæg, Esbjerg Kommune). Afgørelse af 18. august 2008 om at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Afgørelse af 26. oktober 2011 som omfatter en revurdering af tidligere meddelte godkendelser af den eksisterende virksomhed for fremstilling af pelsdyrfoder samt en ansøgt udvidelse af produktionen, nyt toasteranlæg, nyt påslag og nyt kornsiloanlæg. 1.7 Væsentligste ressource og miljøparametre Fabrikken producerer pelsdyrfoder som fremstilles af fiskeafskær, industrifisk, fjerkræafskær, soyaolie, korn og andre tørre råvarer samt forskellige mineraler og vitaminer. Det væsentligste ressourceforbrug til produktion af foder er råvarer, vand, el, gasolie, fjernvarme, naturgas samt brændstofforbrug.

8 Side 8 De væsentligste miljøpåvirkninger af omgivelserne er organisk støv fra udsugningsanlæg og støj. Fra kedelanlægget udsendes CO 2, NO x og SO 2 fra forbrænding af gasolie. Fra toasteranlæg udsendes støv, CO 2 og NO x fra forbrænding af naturgas. Af hensyn til støv i arbejdsmiljøet og produktionsprocesser foretages udsugning af luft i produktionsanlægget. Luften renses for støv inden afkast til det fri. Der foretages nye støvemissionsmålinger på samtlige afkast i efteråret Der håndteres en række råvarer som kan udsende lugt, primært fisk. Da råvarer holdes nedkølede og produktionsprocessen foregår ved lave temperaturer vil dette reducere lugtbidraget fra anlægget. I forbindelse med miljøgodkendelserne fra 2002, 2008 og 2011 er der foretaget vurderinger af lugtbidraget fra virksomheden. Konklusionen på dette var, at lugtgrænserne kan overholdes. I bilag 1 er angivet forbrug/udledninger for 2012 sammenholdt med eventuelle vilkår. 1.8 Væsentlige miljøpåvirkninger Vi anser vand og energiforbrug som de væsentligste miljømæssige parametre. 1.9 Begrundelse for væsentlighed Som følge af, at virksomheden har store frostlagre samt foretager indfrysning af råvarer, giver elforbruget anledning til nogle af de væsentligste miljøpåvirkninger. Da energiforbruget er en af de væsentligste ressourceforbrug ved foderproduktionen, føres der løbende kontrol med energiforbruget som et led i fabrikkens energistyringsindsats. Energiforbruget pr. produceret ton færdigvare overvåges og søges nedsat ved ændret produktionsteknologi Medarbejderinddragelse Medarbejderne har været inddraget i udarbejdelse af Miljøredegørelsen som er forelagt samarbejdsudvalget. Medarbejderne inddrages så tidligt som muligt i nye projekter. Der afholdes 3 4 møder om året med medarbejderne, som har til formål at indsamle ideer til forbedring af produktions, miljø og arbejdsmiljøforhold Arbejdsmiljøforhold I produktionslokalerne kan der forekomme organisk støv i forbindelse med håndtering af materialer. Støv reduceres ved at holde undertryk i produktionsanlægget. Ved specielt støvende operationer anvendes støvmasker efter Arbejdstilsynets regler. I dele af produktionsanlægget er støjniveauet over Arbejdstilsynets støjgrænse på 85 db(a). Ved ophold i disse områder skal medarbejderne anvende høreværn. Af hensyn til støjniveauet under produktion er der etableret styrerum i såvel foderkøkkenet som toasterbygningen. Der er udarbejdet arbejdspladsvurdering for alle funktioner i virksomheden. I forbindelse med miljøprocedurer og instrukser er arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne prioriteret højest.

9 Side Miljøstyring Pelsdyrfoderbranchen har i fællesskab gennemført et brancherettet miljøstyringssystem. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har deltaget i dette projekt. I miljøstyringssystemet er der specielt fokus på at overvåge udvalgte miljø og energitekniske nøgletal. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har udarbejdet procedurer og instrukser for områder hvor uheld kan medføre forøgede miljøpåvirkninger. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder er tilmeldt Miljønetværk Syd som V medlem.

10 Side Miljøpræstation og kortlægning 2.1 Elforbrug Det samlede elforbrug fremgår af nedenstående skema og figur: Elforbrug 2012 Elforbrug 2011 kwh kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Elforbruget pr. tons foder er forøget fra sidste år med 10 % fra 49,5 kwh/tons foder til 54,6 kwh/tons foder på grund af en øget produktion. Herudover er der taget et nyt toasteranlæg i brug i 2012 og etableret yderligere kølefaciliteter på virksomheden. 2.2 Vandforbrug Det samlede vandforbrug fremgår af nedenstående skema fordelt på de enkelte måneder: Vandforbrug 2012 Vandforbrug 2011 m 3 m 3 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Vandforbruget pr. tons foder er forøget fra sidste år med 2,8 % fra 0,28 m 3 /tons foder til 0,31 m 3 /tons foder, på grund af en større tilsætning til foderet og et forøget vandforbrug til rengøring. Herudover anvendes der forøgede vandmængder til toastning af korn som sælges Vaskevand fra rengøring af foderkøkkenet opsamles, afkøles og genbruges i størst muligt omfang.

11 Side Spildevand Nøgletal for spildevandsafledningen til kommunen fremgår af nedenstående tabel: Spildevand mængde m COD udledning spildevand tons Kvælstofudledning spildevand tons Fosforudledning Spildevand tons 0 0 Fedt udledning spildevand tons 7,3 10,9 2.4 Fyringsolie og naturgasforbrug I nedenstående tabel er fyringsgasolie og naturgas opgjort kvartalsvis samt på årsbasis. Jan Apr Jul Okt Total Fyringsolie 2012 liter Fyringsolie 2011 liter Naturgas 2012 Nm Naturgas 2011 Nm Ændringen i forbruget af fyringsgasolie skyldes lagerforskydninger, forbruget af naturgas er forøget med ca. 20 % dette skyldes at der er etableret et nyt gasfyret toasteranlæg, og at der produceres toastet korn til videresalg. 2.5 Udledninger til luft: Udledningerne til luft er beregnet til følgende: Støvudledning kg NOx Fyringsolie/naturgas kg CO2 Fyringsolie/naturgas kg SO2 Fyringsolie kg 8 21 NO x og CO 2 emissionen er forøget pga. af det forøgede naturgasforbrug. Støvemissionen er forøget pga. forøget drift på toasteranlægget. 2.6 Støj Der er foretaget støjmålinger i juli måned 2007, målingen holder sig indenfor miljøgodkendelsens vilkår.

12 Side Affald Slammængderne er opgjort til følgende: Slam til Hegndal A/S / Esbjerg Maskinstation ApS Slam 2012 m³ Slam 2011 m³ Slammængderne er forøget, da det første skyllevand fra rengøring af maskiner og tanke opsamles og sendes til nyttiggørelse i biogasanlæg. Affaldsproduktionen er opgjort til: Andet papir og pap 1,340 tons Småt brændbart affald 24,580 tons Organisk brændbart affald 40,494 tons 2.8 Brændstof til lastbiler og trucks Virksomheden har 1 lastbil til afhentning af råvarer, 7 gasdrevne trucks og 2 dieseldrevne trucks. Levering af foder til avlerne er foretaget af både eksterne vognmænd og egne chauffører i perioden Fra medio 2013 er dette ændret til udelukkende eksterne vognmænd. Forbruget af gas til trucks er steget pga. etablering af eget frysehus, og forøget produktion. Forbruget af gas og diesel til egne køretøjer er opgjort til følgende (forbrug fra eksterne vognmænd er ikke medtaget) Transport diesel liter Transport gas kg Rengøringsmidler m.v. I regnskabsåret 2012 er der brugt: Natronlud 27,7 % kg P3-Tobax 66 DK 900 kg P3-Clint KF 460 kg P3-Ansep kg Ammoniak kg

13 Side Forbrug af råvarer Råvaremængder og råvaretyper kan ændres fra år til år afhængigt af priser, fiskekvoter og indkøbsmuligheder. I 2012 er råvareforbruget opgjort til følgende fordelt på de forskellige råvaretyper: 2012 Hæmoglobin tons Kartoffelprotein tons Majsgluten tons Soyaolie tons 779 Svinefedt tons 864 Vitaminer tons 335 Industrifisk tons Protein Caspro tons B-complex liter Kødmel 65 tons 560 Byg tons Eddikesyre liter 156 Ensilage tons Fiskeafskær tons Mask tons Fjerkræaffald tons Hvede tons Hvedekim tons 82 Diverse salt m.m. kg Progel 50/50 tons Fosforsyre 75% Kg Arbocel tons 935 Kaliumsorbate kg Produktion af minkfoder Som det fremgår af nedenstående tabel varierer den producerede mængde hen over året afhængig af hvor mange mink der er, og hvor store de er. Minkfoder 2012 Minkfoder 2011 tons tons Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Da råvarerne består af fisk, korn, fjerkræ, vand og lignende produkter er der ikke forurenende stoffer i de færdige produkter.

14 Side Jord og grundvandsforurening Der blev i 1999/2000 konstateret forhøjede værdier af ammonium, chlorid og trimethylamin i en boring foretaget på Sydvestjysk Pelsdyrfoder. Der blev efterfølgende fundet utætheder i en pumpebrønd og dele af kloaksystemet, utæthederne er tætnet. I forbindelse med udvidelse af produktionen, er der i 2011 foretaget supplerende sikring mod jordog grundvands forurening, ved etablering af tankgård for tanke til oplagring af eddikesyre, kølesild, fjerkræ og svinepulp, tankgården kan som minimum rumme den største enkelttank på 45 m 3.

15 Side Miljøredegørelse Sydvestjydsk Pelsdyrfoder er ikke mere omfattet af reglerne om grønne regnskaber. Virksomheden har dog valgt at fortsætte med at udarbejde en miljøredegørelse udformet på samme måde som det grønne regnskab. Miljøredegørelsen er dermed en samlet miljørapportering i forhold til: Virksomhedens miljøstyring Virksomhedens tilvalg til deltagelse i Miljønetværk Syd som V medlem. 3.1 Opfølgning på miljømål Der er som sikring mod udslip fra tanke etableret tankgår i 2011, og gennemført en miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen i Vandforbrug Det var virksomhedens miljømål at reducere vandforbruget med 3 %. Vandforbrug m 3 vand tons foder m 3 vand pr. tons foder 0,31 0,28 0,28 0,30 0,28 0,28 Dette mål er ikke overholdt. Siden sidste miljøstatus er vandforbruget pr. tons foder reduceret med ca. 9 %, men er steget med ca. 10 % fra 2011 til Stigningen i vandforbruget i 2012 skyldes primært, at der er foretaget mange ændringer og udvidelser af produktionen med etablering af nye toastere, siloanlæg samt fusionering med Hvide Sande Minkfodercentral. Vi har derfor også valgt at vurdere de fremtidige nøgletal ift niveauet og i forhold til den producerede mængde, som giver et mere realistisk billede af produktionen i dag. Herudover arbejdes der på at forbedre nøgletal, ved at foretage en bedre opdeling i forskellige dele af virksomheden. Elforbrug Det var virksomhedens miljømål at reducere elforbruget (i foderkøkkenet) med 3 % pr. produceret tons foder. Elforbrug Elforbrug totalt kwh tons foder kwh pr. tons foder 54,6 49,7 48,1 50,1 49,6 47,1 Dette mål er ikke overholdt. Siden sidste miljøstatus er elforbruget pr. tons foder reduceret med ca. 1 %, men er steget ca. 10 % fra Stigningen i energiforbruget skyldes primært at indfrysningen har kørt i døgndrift og at produktionen er øget pga. fusion med Hvide Sande Minkfodercentral. Herudover er der i 2012 taget et nyt toasteranlæg i brug som giver et forøget energiforbrug. Vi har derfor også valgt at vurdere den fremtidige reduktion ift niveauet, som giver et mere realistisk billede af produktionen i dag.

16 Side Revision samt datakvalitet Datagrundlaget stammer fra aflæsning af målere (elmålere, vandure og timetællere), opgørelser af forbrug fra regnskabssystem samt fra produktionsstyringssystem. Opgørelser over støvudledninger fremkommer på grundlag af faktiske målinger og driftstider. Data fra spildevandsmængder, næringssalte m.v. er opgjort ud fra vandforbrug og simple gennemsnitsberegninger af analysedata. Der er ikke foretaget revision af ekstern revisor. Datagrundlaget og beregningsgrundlaget er gennemgået og valideret af et rådgivende ingeniørfirma.

17 Side 17 Bilag 1 I nedenstående tabel er forbrug/udledninger for 2012 sammenholdt med eventuelle vilkår i miljøgodkendelsen/udledningstilladelsen. Forbrug/udledning 2012 Vilkår i miljøgodkendelse/ udledningstilladelse Produktion Tons foder pr. år Energi Elforbrug kwh ingen vilkår Naturgas Nm³ Ingen vilkår Gasolie liter ingen vilkår Støj Overskrider ikke støjgrænserne (2) 55/45/40 db(a) (dag/aften/nat) Vand Totalt vandforbrug m³ Ingen vilkår Spildevand Udledt mængde m³ Ingen vilkår Daglig udledt mængde m³/døgn 50 m³/døgn COD mg/l Ingen vilkår Total N 830 mg/l Ingen vilkår Total P 0 mg/l Ingen vilkår Fedt 560 mg/l 350 mg/l ph 7,5 6,5 9 Luft NO x < 110 mg/nm³ 110 mg/nm³ SO 2 8 kg Ingen vilkår CO tons Ingen vilkår Støv toaster < 40 mg/nm³ (1) 40 mg/nm³ Støv køler < 40 mg/nm³ (1) 40 mg/nm³ Støv øvrige anlæg < 20 mg/nm³ (1) 20 mg/nm³ Støv total udledn. pr. år 1,7 tons Ingen vilkår Lugt < 10 lugtenheder/m³ (3) 10 lugtenheder/m³ (1) Emissionsmålinger foretages i efteråret 2013 (2) Støjmåling juli 2007 (3) Vurderet ifbm. miljøgodkendelserne i 2002, 2008 og 2011

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Rejefabrikker Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Skagerak Pelagic A/S Coastervej Skagen Att. Anders Hviid Jensen (fremsendt på )

Skagerak Pelagic A/S Coastervej Skagen Att. Anders Hviid Jensen (fremsendt på   ) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagerak Pelagic A/S Coastervej 1 9990 Skagen Att. Anders Hviid Jensen (fremsendt på e-mail: ahj@skagerakpelagic.com ) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010.

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010. Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol År 2010. 1 Indholdsfortegnelse: Medlemmerne af Den frivillige Foderkontrol.3 Næringsstofanalyser.. 4 Afvigelser for næringsstofanalyser... 5 Askeindhold i forhold

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: september År: 1 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 14 godkendte elementer 1 Ovennævnte

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere