Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

2 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse med miljøstyringssystemet samt i forbindelse med virksomhedens tilslutning til "Miljønetværk Syd" som V medlem. Næste miljøredegørelse udarbejdes medio Miljøredegørelsen er udarbejdet i et samarbejde med medarbejdere fra økonomi, og produktionsafdelingen samt virksomhedens ledelse. Datagrundlaget for miljøredegørelsen bygger på faktiske forbrug samt aflæsninger af målere. Miljøredegørelsen er ikke revideret af ekstern revisor. September 2013 Direktør Torben Henriksen

3 Side 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Virksomheden Miljømyndighed Ledelsens redegørelse Branche, hovedaktivitet og listepunkt Væsentlige biaktiviteter Godkendelser Væsentlige ressource og miljøparametre Væsentlige miljøpåvirkninger Begrundelse for væsentlighed Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljøforhold Miljøstyring Miljøpræstation og kortlægning Elforbrug Vandforbrug Spildevand Fyringsolie og naturgasforbrug Udledninger til luft Støj Affald Brændstof til lastbiler og trucks Rengøringsmidler m.v Forbrug af råvarer Produktion af minkfoder Jord og grundvandsforurening Miljøredegørelse Opfølgning på miljømål Revision samt datakvalitet Bilag 1 Forbrug/udledninger for

4 Side Indledning 1.1 Virksomheden Sydvestjydsk Pelsdyrfoder A.m.b.a. Tarp Hovedvej Esbjerg N CVR nr.: P nr.: Branchebetegnelse/kode: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Tlf.: Fax.: E mail: Virksomheden er en andelsvirksomhed som er ejet af pelsdyravlerne. Der er 26 ansatte i virksomheden. Torben Henriksen er direktør og har ansvaret for miljø. 1.2 Miljømyndighed Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg 1.3 Ledelsens redegørelse Miljø og energistyring skal sætte Sydvestjydsk Pelsdyrfoder i stand til at dokumentere den miljøbelastning, som produktion og distribution af foder medfører i forhold til omgivelserne. Vi forventer at kunderne til skind og pelse i fremtiden vil stille krav om redegørelse for miljøforhold ved skindproduktion. Dette ønsker vi at kunne dokumentere. Opgørelsen kan senere indgå i en samlet opgørelse over miljøbelastning pr. skind, der produceres hos pelsdyravlerne. Da vi har store frostlagre og foretager indfrysning af råvarer, er elforbruget en af de væsentligste miljøpåvirkninger ved produktion af pelsdyrfoder. Herudover anser vi vandforbrug og transport som væsentlige miljømæssige parametre. Ved en reduktion af vandforbruget opnås samtidig en reduktion af spildevandsmængden. Miljøansvarlig adfærd hos vore medarbejdere er udgangspunktet i virksomhedens arbejde med miljø. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder ønsker at fastholde og udbygge en god dialog om miljøforhold med naboer, myndigheder og avlere. Vi vil inddrage miljø og energi og arbejdsmiljømæssige vurderinger i overvejelserne, når der skal indkøbes nyt produktionsudstyr samt ved drift og ændringer af produktionen.

5 Miljø og Energipolitik: Sydvestjydsk Pelsdyrfoder vil løbende søge at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og sikre at myndighedskrav kan overholdes. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder vil være en energieffektiv fabrik, og vil løbende arbejde på at reducere energiforbruget pr. tons foder, til et niveau der er så lavt som det er teknisk/økonomisk muligt. Reduktion af miljøpåvirkninger og energiforbrug skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne. Side 5 Leverandørkrav: Leverandører til Sydvestjydsk Pelsdyrfoder består i det væsentligste af råvareleverandører, energileverandører, vognmænd og leverandører af produktionsudstyr. Der stilles krav til % af leverandørerne. Ved indkøb af nye maskiner stilles krav om lavt energiforbrug og lav miljøbelastning Overholdelse af lovkrav, kvalitetskrav, indhold af forurenende stoffer. Vi har meddelt udvalgte leverandører, at et medlemskab af Miljønetværk Syd vil opfylde vore leverandørkrav. Størstedelen af leverandørerne leverer certificerede produkter. Påvirkning af leverandørerne i en miljømæssig ansvarlig retning. Afhjælpning og forebyggelse af vilkårsovertrædelser: Der har i august 2012 været klager over lugt fra spildevandet i Tarp by. Der er derfor foretaget en kortlægning af spildevandet og igangsat forskellige forebyggende tiltag for reduktion af lugt, se endvidere handlingsplanen. Der har i 2012 ikke været uheld eller driftsforstyrrelser herudover, der har medført gener, udledninger til luften eller støjgener. Miljømålsætninger og handlingsplan: Der foretages hvert år en vurdering af om det er muligt at reducere virksomhedens miljøbelastning yderligere, og handlingsplanen revideres årligt. Vi har valgt at prioritere handlingsplanens elementer ud fra følgende: Som minimum skal lovkrav og vilkår i godkendelser overholdes. Miljøbelastninger som kan medføre klager. Driftsforstyrrelser som kan give miljøpåvirkninger. Forbrug af vand, el, naturgas og brændstof. Sikring mod uheld som kan belaste omgivelserne.

6 Side 6 Handlingsplan Emne Aktivitet Tidsplan Status Tankgård Sikring mod udslip 4. kvartal 2011 Projekt afsluttet fra tanke i tilfælde af spild og defekter Energi Reduktion af gasbruget til toastning af korn med 2 3 % Opfølges løbende Energi Miljøgodkendelse Reduktion af energiforbruget til optøning af råvarer med 4-5 % Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen Opfølges løbende 2. kvartal 2011 Afsluttet Spildevand Reduktion af lugtbelastning fra spildevand og slam Opfølges løbende Vurderingskriterier for handlingsplanen Der foretages en gang årligt vurdering og revision af handlingsplanen ud fra følgende: Er handlingsplanens mål opnået? Sammenholdning af mål og resultater Konklusioner på handlingsplan Uddybende beskrivelse af handlingsplanen: Tankgård I forbindelse med en udvidelse af produktionen er der i 2011 foretaget sikring af råvaretanke, således at der ikke kan ske udslip af råvarer til kloak eller jord og grundvand. Energi Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har indgået en klimaaftale med DONG som omfatter følgende projekter: Genvinding af varmen på toasteranlægget. Genvinding af varme fra kompressorer som anvendes til optøning af frosne råvarer. LED rør på belysning i produktionen Disse tiltag forventes gennemført i de kommende år og forventes at give en besparelse i naturgas på 2 3 % ift niveau, og en reduktion af forbruget af olie og fjernvarme på 4 5 % ift niveau. Miljøgodkendelse Der er i 2011 givet tilladelse til udvidelse af produktionen fra de nuværende tons foder pr. år til tons foder pr. år, etablering af nyt toasteranlæg mv. Medarbejderne inddrages i alle nye projekter, og vi opfordrer medarbejderne til at komme med nye ideer. Forbruget synliggøres på diagrammer/kurver, der ophænges som information til medarbejderne på virksomheden.

7 Spildevand På grund af klager over lugtgener fra spildevandet, er der igangsat arbejde med at reducere lugtbelastningen fra spildevandssystemet. Lugtproblemerne skyldes primært indholdet af fedt/slam i spildevandet. Der er i 2012 foretaget en kortlægning af spildevandsstrømmene. Kortlægningen har medført følgende tiltag: Opstilling af tankvognshænger til opsamling af det første skyllevand fra rengøring af maskiner og tanke. Dette spildevand sendes til biogasanlæg. Arbejde med reduktion af spildevandsmængden. Der er foretaget ombygning af spildevandstanken, således at den fungerer som fedtudskiller. Der arbejdes i 2013 videre med at reducere belastningen fra spildevandet. Forsøgsmæssigt køres alt spildevand til biogasanlæg, med start 1/ Side Branche, hovedaktivitet og listepunkt Hovedaktiviteten er produktion af pelsdyrfoder. Virksomheden er godkendelsespligtig iht. miljøbeskyttelsesloven og er i listen over godkendelsespligtig virksomhed omfattet af bilag 1, punkt 6.4 b iii) Behandling og forarbejdning af, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: iii) Animalske og vegetabilske råstoffer både i sammensatte og usammensatte produkter med en kapacitet til produktion af færdige produkter, som målt i tons/dag er større end: 75, hvis A er lig med 10 eller mere, eller [300- (22,5 A)] i alle andre tilfælde hvor»a«er andelen af animalsk materiale (i procent af vægten) i kapaciteten til produktion af færdige produkter 1.5 Væsentlige biaktiviteter Indfrysning af fisk til eget forbrug, oplagring af frosne råvarer, samt tørring, rensning og oplagring af korn. 1.6 Godkendelser Fabrikken er omfattet af følgende miljøgodkendelser: Tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 4 (udledning af spildevand til kommunalt renseanlæg, Esbjerg Kommune). Afgørelse af 18. august 2008 om at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Afgørelse af 26. oktober 2011 som omfatter en revurdering af tidligere meddelte godkendelser af den eksisterende virksomhed for fremstilling af pelsdyrfoder samt en ansøgt udvidelse af produktionen, nyt toasteranlæg, nyt påslag og nyt kornsiloanlæg. 1.7 Væsentligste ressource og miljøparametre Fabrikken producerer pelsdyrfoder som fremstilles af fiskeafskær, industrifisk, fjerkræafskær, soyaolie, korn og andre tørre råvarer samt forskellige mineraler og vitaminer. Det væsentligste ressourceforbrug til produktion af foder er råvarer, vand, el, gasolie, fjernvarme, naturgas samt brændstofforbrug.

8 Side 8 De væsentligste miljøpåvirkninger af omgivelserne er organisk støv fra udsugningsanlæg og støj. Fra kedelanlægget udsendes CO 2, NO x og SO 2 fra forbrænding af gasolie. Fra toasteranlæg udsendes støv, CO 2 og NO x fra forbrænding af naturgas. Af hensyn til støv i arbejdsmiljøet og produktionsprocesser foretages udsugning af luft i produktionsanlægget. Luften renses for støv inden afkast til det fri. Der foretages nye støvemissionsmålinger på samtlige afkast i efteråret Der håndteres en række råvarer som kan udsende lugt, primært fisk. Da råvarer holdes nedkølede og produktionsprocessen foregår ved lave temperaturer vil dette reducere lugtbidraget fra anlægget. I forbindelse med miljøgodkendelserne fra 2002, 2008 og 2011 er der foretaget vurderinger af lugtbidraget fra virksomheden. Konklusionen på dette var, at lugtgrænserne kan overholdes. I bilag 1 er angivet forbrug/udledninger for 2012 sammenholdt med eventuelle vilkår. 1.8 Væsentlige miljøpåvirkninger Vi anser vand og energiforbrug som de væsentligste miljømæssige parametre. 1.9 Begrundelse for væsentlighed Som følge af, at virksomheden har store frostlagre samt foretager indfrysning af råvarer, giver elforbruget anledning til nogle af de væsentligste miljøpåvirkninger. Da energiforbruget er en af de væsentligste ressourceforbrug ved foderproduktionen, føres der løbende kontrol med energiforbruget som et led i fabrikkens energistyringsindsats. Energiforbruget pr. produceret ton færdigvare overvåges og søges nedsat ved ændret produktionsteknologi Medarbejderinddragelse Medarbejderne har været inddraget i udarbejdelse af Miljøredegørelsen som er forelagt samarbejdsudvalget. Medarbejderne inddrages så tidligt som muligt i nye projekter. Der afholdes 3 4 møder om året med medarbejderne, som har til formål at indsamle ideer til forbedring af produktions, miljø og arbejdsmiljøforhold Arbejdsmiljøforhold I produktionslokalerne kan der forekomme organisk støv i forbindelse med håndtering af materialer. Støv reduceres ved at holde undertryk i produktionsanlægget. Ved specielt støvende operationer anvendes støvmasker efter Arbejdstilsynets regler. I dele af produktionsanlægget er støjniveauet over Arbejdstilsynets støjgrænse på 85 db(a). Ved ophold i disse områder skal medarbejderne anvende høreværn. Af hensyn til støjniveauet under produktion er der etableret styrerum i såvel foderkøkkenet som toasterbygningen. Der er udarbejdet arbejdspladsvurdering for alle funktioner i virksomheden. I forbindelse med miljøprocedurer og instrukser er arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne prioriteret højest.

9 Side Miljøstyring Pelsdyrfoderbranchen har i fællesskab gennemført et brancherettet miljøstyringssystem. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har deltaget i dette projekt. I miljøstyringssystemet er der specielt fokus på at overvåge udvalgte miljø og energitekniske nøgletal. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder har udarbejdet procedurer og instrukser for områder hvor uheld kan medføre forøgede miljøpåvirkninger. Sydvestjydsk Pelsdyrfoder er tilmeldt Miljønetværk Syd som V medlem.

10 Side Miljøpræstation og kortlægning 2.1 Elforbrug Det samlede elforbrug fremgår af nedenstående skema og figur: Elforbrug 2012 Elforbrug 2011 kwh kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Elforbruget pr. tons foder er forøget fra sidste år med 10 % fra 49,5 kwh/tons foder til 54,6 kwh/tons foder på grund af en øget produktion. Herudover er der taget et nyt toasteranlæg i brug i 2012 og etableret yderligere kølefaciliteter på virksomheden. 2.2 Vandforbrug Det samlede vandforbrug fremgår af nedenstående skema fordelt på de enkelte måneder: Vandforbrug 2012 Vandforbrug 2011 m 3 m 3 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Vandforbruget pr. tons foder er forøget fra sidste år med 2,8 % fra 0,28 m 3 /tons foder til 0,31 m 3 /tons foder, på grund af en større tilsætning til foderet og et forøget vandforbrug til rengøring. Herudover anvendes der forøgede vandmængder til toastning af korn som sælges Vaskevand fra rengøring af foderkøkkenet opsamles, afkøles og genbruges i størst muligt omfang.

11 Side Spildevand Nøgletal for spildevandsafledningen til kommunen fremgår af nedenstående tabel: Spildevand mængde m COD udledning spildevand tons Kvælstofudledning spildevand tons Fosforudledning Spildevand tons 0 0 Fedt udledning spildevand tons 7,3 10,9 2.4 Fyringsolie og naturgasforbrug I nedenstående tabel er fyringsgasolie og naturgas opgjort kvartalsvis samt på årsbasis. Jan Apr Jul Okt Total Fyringsolie 2012 liter Fyringsolie 2011 liter Naturgas 2012 Nm Naturgas 2011 Nm Ændringen i forbruget af fyringsgasolie skyldes lagerforskydninger, forbruget af naturgas er forøget med ca. 20 % dette skyldes at der er etableret et nyt gasfyret toasteranlæg, og at der produceres toastet korn til videresalg. 2.5 Udledninger til luft: Udledningerne til luft er beregnet til følgende: Støvudledning kg NOx Fyringsolie/naturgas kg CO2 Fyringsolie/naturgas kg SO2 Fyringsolie kg 8 21 NO x og CO 2 emissionen er forøget pga. af det forøgede naturgasforbrug. Støvemissionen er forøget pga. forøget drift på toasteranlægget. 2.6 Støj Der er foretaget støjmålinger i juli måned 2007, målingen holder sig indenfor miljøgodkendelsens vilkår.

12 Side Affald Slammængderne er opgjort til følgende: Slam til Hegndal A/S / Esbjerg Maskinstation ApS Slam 2012 m³ Slam 2011 m³ Slammængderne er forøget, da det første skyllevand fra rengøring af maskiner og tanke opsamles og sendes til nyttiggørelse i biogasanlæg. Affaldsproduktionen er opgjort til: Andet papir og pap 1,340 tons Småt brændbart affald 24,580 tons Organisk brændbart affald 40,494 tons 2.8 Brændstof til lastbiler og trucks Virksomheden har 1 lastbil til afhentning af råvarer, 7 gasdrevne trucks og 2 dieseldrevne trucks. Levering af foder til avlerne er foretaget af både eksterne vognmænd og egne chauffører i perioden Fra medio 2013 er dette ændret til udelukkende eksterne vognmænd. Forbruget af gas til trucks er steget pga. etablering af eget frysehus, og forøget produktion. Forbruget af gas og diesel til egne køretøjer er opgjort til følgende (forbrug fra eksterne vognmænd er ikke medtaget) Transport diesel liter Transport gas kg Rengøringsmidler m.v. I regnskabsåret 2012 er der brugt: Natronlud 27,7 % kg P3-Tobax 66 DK 900 kg P3-Clint KF 460 kg P3-Ansep kg Ammoniak kg

13 Side Forbrug af råvarer Råvaremængder og råvaretyper kan ændres fra år til år afhængigt af priser, fiskekvoter og indkøbsmuligheder. I 2012 er råvareforbruget opgjort til følgende fordelt på de forskellige råvaretyper: 2012 Hæmoglobin tons Kartoffelprotein tons Majsgluten tons Soyaolie tons 779 Svinefedt tons 864 Vitaminer tons 335 Industrifisk tons Protein Caspro tons B-complex liter Kødmel 65 tons 560 Byg tons Eddikesyre liter 156 Ensilage tons Fiskeafskær tons Mask tons Fjerkræaffald tons Hvede tons Hvedekim tons 82 Diverse salt m.m. kg Progel 50/50 tons Fosforsyre 75% Kg Arbocel tons 935 Kaliumsorbate kg Produktion af minkfoder Som det fremgår af nedenstående tabel varierer den producerede mængde hen over året afhængig af hvor mange mink der er, og hvor store de er. Minkfoder 2012 Minkfoder 2011 tons tons Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Da råvarerne består af fisk, korn, fjerkræ, vand og lignende produkter er der ikke forurenende stoffer i de færdige produkter.

14 Side Jord og grundvandsforurening Der blev i 1999/2000 konstateret forhøjede værdier af ammonium, chlorid og trimethylamin i en boring foretaget på Sydvestjysk Pelsdyrfoder. Der blev efterfølgende fundet utætheder i en pumpebrønd og dele af kloaksystemet, utæthederne er tætnet. I forbindelse med udvidelse af produktionen, er der i 2011 foretaget supplerende sikring mod jordog grundvands forurening, ved etablering af tankgård for tanke til oplagring af eddikesyre, kølesild, fjerkræ og svinepulp, tankgården kan som minimum rumme den største enkelttank på 45 m 3.

15 Side Miljøredegørelse Sydvestjydsk Pelsdyrfoder er ikke mere omfattet af reglerne om grønne regnskaber. Virksomheden har dog valgt at fortsætte med at udarbejde en miljøredegørelse udformet på samme måde som det grønne regnskab. Miljøredegørelsen er dermed en samlet miljørapportering i forhold til: Virksomhedens miljøstyring Virksomhedens tilvalg til deltagelse i Miljønetværk Syd som V medlem. 3.1 Opfølgning på miljømål Der er som sikring mod udslip fra tanke etableret tankgår i 2011, og gennemført en miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen i Vandforbrug Det var virksomhedens miljømål at reducere vandforbruget med 3 %. Vandforbrug m 3 vand tons foder m 3 vand pr. tons foder 0,31 0,28 0,28 0,30 0,28 0,28 Dette mål er ikke overholdt. Siden sidste miljøstatus er vandforbruget pr. tons foder reduceret med ca. 9 %, men er steget med ca. 10 % fra 2011 til Stigningen i vandforbruget i 2012 skyldes primært, at der er foretaget mange ændringer og udvidelser af produktionen med etablering af nye toastere, siloanlæg samt fusionering med Hvide Sande Minkfodercentral. Vi har derfor også valgt at vurdere de fremtidige nøgletal ift niveauet og i forhold til den producerede mængde, som giver et mere realistisk billede af produktionen i dag. Herudover arbejdes der på at forbedre nøgletal, ved at foretage en bedre opdeling i forskellige dele af virksomheden. Elforbrug Det var virksomhedens miljømål at reducere elforbruget (i foderkøkkenet) med 3 % pr. produceret tons foder. Elforbrug Elforbrug totalt kwh tons foder kwh pr. tons foder 54,6 49,7 48,1 50,1 49,6 47,1 Dette mål er ikke overholdt. Siden sidste miljøstatus er elforbruget pr. tons foder reduceret med ca. 1 %, men er steget ca. 10 % fra Stigningen i energiforbruget skyldes primært at indfrysningen har kørt i døgndrift og at produktionen er øget pga. fusion med Hvide Sande Minkfodercentral. Herudover er der i 2012 taget et nyt toasteranlæg i brug som giver et forøget energiforbrug. Vi har derfor også valgt at vurdere den fremtidige reduktion ift niveauet, som giver et mere realistisk billede af produktionen i dag.

16 Side Revision samt datakvalitet Datagrundlaget stammer fra aflæsning af målere (elmålere, vandure og timetællere), opgørelser af forbrug fra regnskabssystem samt fra produktionsstyringssystem. Opgørelser over støvudledninger fremkommer på grundlag af faktiske målinger og driftstider. Data fra spildevandsmængder, næringssalte m.v. er opgjort ud fra vandforbrug og simple gennemsnitsberegninger af analysedata. Der er ikke foretaget revision af ekstern revisor. Datagrundlaget og beregningsgrundlaget er gennemgået og valideret af et rådgivende ingeniørfirma.

17 Side 17 Bilag 1 I nedenstående tabel er forbrug/udledninger for 2012 sammenholdt med eventuelle vilkår i miljøgodkendelsen/udledningstilladelsen. Forbrug/udledning 2012 Vilkår i miljøgodkendelse/ udledningstilladelse Produktion Tons foder pr. år Energi Elforbrug kwh ingen vilkår Naturgas Nm³ Ingen vilkår Gasolie liter ingen vilkår Støj Overskrider ikke støjgrænserne (2) 55/45/40 db(a) (dag/aften/nat) Vand Totalt vandforbrug m³ Ingen vilkår Spildevand Udledt mængde m³ Ingen vilkår Daglig udledt mængde m³/døgn 50 m³/døgn COD mg/l Ingen vilkår Total N 830 mg/l Ingen vilkår Total P 0 mg/l Ingen vilkår Fedt 560 mg/l 350 mg/l ph 7,5 6,5 9 Luft NO x < 110 mg/nm³ 110 mg/nm³ SO 2 8 kg Ingen vilkår CO tons Ingen vilkår Støv toaster < 40 mg/nm³ (1) 40 mg/nm³ Støv køler < 40 mg/nm³ (1) 40 mg/nm³ Støv øvrige anlæg < 20 mg/nm³ (1) 20 mg/nm³ Støv total udledn. pr. år 1,7 tons Ingen vilkår Lugt < 10 lugtenheder/m³ (3) 10 lugtenheder/m³ (1) Emissionsmålinger foretages i efteråret 2013 (2) Støjmåling juli 2007 (3) Vurderet ifbm. miljøgodkendelserne i 2002, 2008 og 2011

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere