KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der anvendes af visse virksomheder (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE 1. FREMSÆTTELSE AF ANMODNINGEN Danmark anmodede ved skrivelse af 2. august 2001 om bemyndigelse til i medfør af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der forbruges af virksomheder med et stort energiforbrug i forbindelse med produktion af rumvarme og varmt vand. Efter en anmodning om yderligere oplysninger modtog Kommissionen de sidste oplysninger, der var nødvendige til belysning af sagen den 11. oktober Folketinget vedtog i 1995 en række miljøvenlige foranstaltninger, der medførte, at alle virksomheder fra 1998 skulle betale en afgift på den energi, de anvendte ved produktion af rumvarme og varmt vand. Endvidere øgede Folketinget i 1998 punktafgiften på elektricitet og brændstoffer, der anvendes ved produktion af rumvarme og varmt vand med næsten 20%. Denne afgiftsstigning indførtes gradvis mellem 1998 og I 1999 viste det sig, at virksomhederne faktisk betalte betydeligt højere beløb i afgift på varmeproduktion, end det havde været tilsigtet (man havde regnet med, at beløbet ville være på 910 mio. DKK (122 mio. EUR) i 2000), da ordningen blev vedtaget i Et overslag, der blev foretaget i december 2000, viste imidlertid, at virksomhederne i 2000 betalte 1,35 mia. DKK (181 mio. EUR) i afgift på varmeproduktion, dvs. ca. 50% mere end oprindeligt forventet. På denne baggrund vedtog Folketinget i december en lov, der gav virksomheder med et stort energiforbrug i forbindelse med produktion af rumvarme og varmt vand, mulighed for at opnå en nedsættelse af CO 2 - og energiafgiften. Den enkelte virksomhed skal imidlertid forpligte sig til at foretage investeringer med henblik på at forbedre energieffektiviteten i forbindelse med sin produktion af rumvarme og varmt vand. Punktafgiftsnedsættelsen udgør 22% af CO 2 - og energiafgiften på produktion af rumvarme og varmt vand. Svær brændselsolie Fyringsolie Afgiften før nedsættelsen 32 øre / kg 27 øre / liter Afgiften efter nedsættelsen 24,96 øre / kg 21,06 øre / liter Den nedsatte afgift vil stadig ligge over Fællesskabets minimumssatser. 1 EFT L 316 af , s. 12, direktiv senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT L 365 af , s. 46). 2 Retsgrundlaget er lov nr af 29. december

3 Denne differentiering har til formål i et vist omfang at kompensere for, at afgiftsbeløbene på varmeproduktion har vist sig at være langt højere end forudset på tidspunktet for vedtagelsen af den grønne afgiftspakke. Det er virksomheder, der betaler en afgift på varmeproduktion på over 2% af stigningen i deres værditilvækst (dvs. værdien af virksomhedens salg efter fratrækning af værdien af dens indkøb, dog svarende til mindst 10% af virksomhedens salg), der kan komme i betragtning til nedsættelse af punktafgifterne. Ifølge beregningerne skulle 60 til 80 virksomheder være indstillet på at forpligte sig til at øge energieffektiviteten og således kunne nyde godt af det planlagte tilskud. En del af disse virksomheder er fremstillingsvirksomheder med et stort energiforbrug, medens andre er virksomheder inden for handels- og tjenesteydelsessektoren. Ordningen skulle efter beregningerne føre til tilskud af størrelsesordenen 20 til 25 mio. DKK (ca. 2,7 til 3,4 mio. EUR) årligt. Kommissionen har konkluderet, at den pågældende ordning er i overensstemmelse med statsstøttereglerne hvad angår miljøbeskyttelse 3, undtagen hvad angår landbrugsdelen. Denne del af sagen er endnu ikke færdigbehandlet. Miljøministeren har beføjelse til at fastsætte datoen for lovens ikrafttrædelse, så snart Kommissionen har givet sin godkendelse. Ordningens varighed vil sandsynligvis være 10 år, hvilket er den periode, Kommissionen har givet tilladelse til i medfør af reglerne om statsstøtte. Den pågældende tilskudsordning er blevet fremlagt for Kommissionen i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for statsstøtte. Kommissionen godkendte i henhold til Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med miljøbeskyttelse (N 840/A/2000) ordningen den 6. juni De dele af ordningen, der finder anvendelse på landbruget, indgår i øvrigt i retningslinjerne for statsstøtte til landsbrugssektoren. 2. KOMMISSIONENS VURDERING I henhold til artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre yderligere punktafgiftsfritagelser eller -lempelser, hvis særlige politiske hensyn taler herfor. Danmark anmodede ved skrivelse af 2. august 2001 og 11. oktober 2001 om bemyndigelse til i medfør af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der anvendes af virksomheder, der forbruger store mængder energi i forbindelse med produktion af rumvarme og varmt vand. De øvrige medlemsstater er underrettet om anmodningen i overensstemmelse med ovennævnte direktiv. 3 Kommissionens beslutning af 6. juni 2001 i sag N 840/A/2000 (brev SG (2001) ). 3

4 Anmodningen indeholder følgende finansielle elementer: Svær brændselsolie (1000 kg) Fyringsolie (1000 l) Fællesskabets mindstesats 13 EUR 0 EUR 4 Afgiften før nedsættelsen 320 DKK 5 43,0 EUR 270 DKK 36,3 EUR Afgiften efter nedsættelsen Differentieringens størrelse 249,6 DKK 33,5 EUR 70,4 DKK 9,5 EUR 210,6 DKK 28,3 EUR 59,4 DKK 8,0 EUR Fællesskabets mindstesatser i artikel 5 og 6 i direktiv 92/82/EØF overholdes hermed. Kommissionen har desuden foretaget en undersøgelse af den ordning, de danske myndigheder har anmeldt i henhold til artikel 87 og 88 i EF-traktaten. Undtagen for landbrugsdelen har Kommissionen konkluderet, at den pågældende støtte er i overensstemmelse med det fælles marked. Hvad angår den landbrugsrelevante del af afgiftsafsnittet, står der i artikel 8, stk. 2, litra f), i direktiv 92/81/EØF, at medlemsstaterne, uden at det berører andre EF-bestemmelser, kan anvende hel eller delvis afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse for mineralolier, der under afgiftsmyndighedernes kontrol anvendes udelukkende inden for landbrug og gartneri. En fritagelse i medfør af artikel 8, stk. 4, i ovennævnte direktiv er derfor ikke nødvendig i forbindelse med de danske myndigheders planlagte punktafgiftsdifferentieringer på mineralolier, der udelukkende anvendes inden for landbrug og gartneri. Om der kan ydes støtte til landbrugssektoren afhænger derfor af, om Kommissionen forudgående har givet tilladelse hertil i medfør af traktatens artikel 87, og det er ikke påkrævet, at Kommissionen fremsætter forslag for Rådet om en specifik tilladelse. Med henblik på at give Kommissionen og Rådet mulighed for med mellemrum at gennemgå de undtagelsesbestemmelser, der godkendes i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF, og udøve en rimelig kontrol hermed, er der praksis for ikke at tillade undtagelsesbestemmelser for en periode på over 6 år. Endelig mener Kommissionen, at punktafgiftsdifferentieringen er et led i de overordnede rammer for en miljøbeskyttelsespolitik. Kommissionen har i særdeleshed bemærket sig, at den reducerede punktafgift kun kommer virksomheder, der forpligter sig til at øge deres energieffektivitet, til gode. 4 5 I henhold til artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 92//82/EØF. I Danmark er minimumsafgiften 50 DKK (6,7 EUR) pr liter fyringsolie. 1 EUR er lig 7,44 DKK beregnet efter den gennemsnitlige vekselkurs i oktober

5 3. BESLUTNING I medfør af artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF foreslår Kommissionen Rådet at træffe beslutning om at bemyndige Danmark til at anvende en differentieret punktafgiftssats på maksimalt 0,0095 EUR pr. kg på svær brændselsolie og 0,008 EUR pr. liter på fyringsolie i en periode på 6 år fra og med den 1. februar De nedsatte punktafgifter skal overholde bestemmelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier, især minimumssatserne i artikel 5 og 6. Dette forslag vedrører ikke svær brændselsolie og fyringsolie, der udelukkende anvendes til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, litra f), i direktiv 92/81/EØF. 5

6 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der anvendes af visse virksomheder (Kun den danske udgave er autentisk) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmoniseringen af afgiftsstrukturen for mineralolier 1, især artikel 8, stk. 4, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Danmark har anmodet om bemyndigelse til at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der forbruges af virksomheder med stort energiforbrug i forbindelse med produktion af rumvarme og varmt vand. Undtaget er mineralolier, der anvendes til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, litra f), i direktiv 92/81/EØF. (2) De øvrige medlemsstater er blevet informeret om den danske anmodning. (3) Differentieringen har til formål i et vist omfang at kompensere for, at afgiftsbeløbene på svær brændselsolie og fyringsolie til produktion af rumvarme og varmt vand har vist sig at være langt højere end forudset, da beslutningen om at hæve de danske CO 2 - og energiafgifter blev vedtaget. 1 EFT L 316 af , s. 12, direktiv senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT L 365 af , s. 46). 6

7 (4) Den reducerede sats kommer virksomheder, der forpligter sig til at øge deres energieffektivitet, til gode. Anmodningen indeholder nedenstående finansielle elementer. Svær brændselsolie (1000 kg) Fyringsolie (1000 l) Fællesskabets mindstesats 13 EUR 0 EUR Afgiften før nedsættelsen Afgiften efter nedsættelsen Differentieringens størrelse 320 DKK 43,0 EUR 249,6 DKK 33,5 EUR 70,4 DKK 9,5 EUR 270 DKK 36,3 EUR 210,6 DKK 28,3 EUR 59,4 DKK 8,0 EUR Nulsatsen er tilladt for fyringsolie i henhold til artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier 2. I Danmark er kontrolafgiften på 50 DKK (6,7 EUR) pr liter fyringsolie. (5) Den af Danmark foreslåede punktafgiftsdifferentiering respekterer dermed Fællesskabets mindstesats fastsat i artikel 5 og 6 i direktiv 92/82/EØF. (6) Den undtagelsesbestemmelse, der anmodes om tilladelse til at gennemføre, er et element i den danske miljøpolitik. Navnlig skal det bemærkes, at den reducerede punktafgift kun kommer virksomheder, der forpligter sig til at øge deres energieffektivitet, til gode. (7) Ud fra de foreliggende oplysninger mener Kommissionen og samtlige medlemsstater ikke (landbrugssektoren undtaget), at anvendelsen af differentierede punktafgiftssatser for svær brændselsolie og fyringsolie vil medføre konkurrenceforvridning, der strider mod den fælles interesse eller virker hæmmende for det indre marked. (8) Fritagelsesbestemmelsen bør være tidsbestemt. En periode på 6 år, der eventuelt kan forlænges, er forenelig med Fællesskabets afgiftspolitik. (9) Kommissionen gennemgår med mellemrum fritagelser og nedsættelser med henblik på at sikre, at de ikke virker konkurrenceforvridende, at de ikke virker hæmmende på det indre marked, og at de ikke er i modstrid med Fællesskabets miljøpolitik - VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Danmark bemyndiges til fra den 1. februar 2002 til den 31. januar 2008 at anvende en differentieret punktafgiftssats på svær brændselsolie og fyringsolie, der anvendes af 2 EFT L 316 af , s. 19, direktiv senest ændret ved direktiv 94/74/EF. 7

8 virksomheder med et stort energiforbrug i forbindelse med produktion af rumvarme og varmt vand. Den maksimalt tilladte punktafgiftsdifferentiering er på 0,0095 EUR pr. kg for svær brændselsolie og 0,008 EUR pr. liter fyringsolie. Artikel 2 De i artikel 1 nævnte punktafgifter skal opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992, især minimumssatserne i artikel 5 og 6. Artikel 3 Denne beslutning er underordnet bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, litra f), i direktiv 92/81/EØF. Denne beslutning udløber den 31. januar Artikel 4 Artikel 5 Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 8

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere