Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi"

Transkript

1 2. udgave Godkendt: Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner af kulbrinter, BTEX og PAH-forbindelser i jord samt n-c 17 /pristan som indikatorparameter for petrogene kulbrinters forvitringsgrad. 1.1 BTEX Enkeltkomponenterne benzen, toluen, ethylbenzen, meta+para-xylen og ortho-xylen omtales samlet som BTEX. Denne metode omfatter bestemmelse af BTEX ved GC-MS-SIM mellem 0,02 og 3 mg/kg TS. 1.2 Sum af kulbrinter Metoden bestemmer indholdet af kulbrinter fra produkter som benzin, diesel, fyringsolie og nogle smøreolier. Det svarer til et kogepunktsinterval fra 80 C til 525 C og begrænses af benzen og n-c 40 -alkan, tetracontan. Sum af kulbrinter defineres i denne metode som summen af organiske stoffer, der ekstraheres fra en given jordprøve med acetone/pentan (1:1), samt detekteres med GC-FID i intervallet fra benzen til n-c 40 -alkan. Meget flygtige forbindelser med kogepunkt under 80 C medregnes således ikke, da de vil skjules under solventtoppen. Kulbrinterne beregnes i fem fraktioner som dog rapporteres i fire fraktioner samt som sum af kulbrinter, som er en sum af alle fraktioner. Fraktionerne opdeles udfra visse n-alkaners kogepunkt, som beskrevet i Tabel 1-1. Resultaterne angives i analyserapporten som de anførte fraktioner. Tabel 1-1. Kulbrinte fraktioner. Fraktion Indhold Måleområde [mg/kg TS] Benzen C 10 Benzen C 10 2,5 - > C 10 C 15 > C 10 C > C 15 C 20 > C 15 C > C 20 C 40 >C 20 C 35 + >C 35 C 40 C 20 C Sum af kulbrinter Benzen C 10 + >C 10 C 15 + >C 15 C 20 + >C C 35 + >C 35 C 40 = Benzen C 40 På basis af mønsteret i gaskromatogrammet og kogepunktet for individuelle n-alkaner kan uddrages det omtrentlige kogepunktområde for kulbrinterne i en given prøve, og der kan uddrages kvalitativ information om forureningens sammensætning, se nærmere i afsnit PAH Metoden kan benyttes til bestemmelse af Poly Aromatiske Hydrocarboner (PAH). Metoden kan benyttes til bestemmelse af alle PAH er i Tabel 1-2. Bestemmelsen udføres ved GC-MS-SIM.

2 Side 2 af 17 Metoden er afprøvet på ét laboratorium til alle 16 PAH, men er kun valideret ved interlaboratoriundersøgelse til de 7 forbindelser som kontrolleres i forbindelse med de danske jordkvalitetskrav, der er fastlagt i Vejledning fra Miljøstyrelsen /1/. Tabel 1-2. PAH-forbindelser. Afprøvet Naphthalen Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benz(a)anthracen Chrysen/triphenylen Benzo(b+j+k)fluoranthener Benz(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenz(a,h)anthracen Benzo(ghi)perylen Valideret ved interlaboratorundersøgelse Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthener Benz(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenz(a,h)anthracen Måleområdet er fra 0,005 mg/kg TS til 3 mg/kg TS for de enkelte PAH. 1.4 Indikatorer for petrogene kulbrinter Petrogene kulbrinter er komponenter, der indgår i olieprodukter, og som er karakteristiske for for disse. Denne metode beskriver vurdering af forvitring af et olieprodukt ved hjælp af forholdet mellem n-c 17 og pristan. Pristan og n-c 17 bestemmes ved GC-MS-Scan eller GC-MS-SIM. 1.5 Naturlige kulbrinter Ekstraktionsmetoden og de gaskromatografiske betingelser kan benyttes til bestemmelse af bidrag af naturlige kulbrinter til total kulbrinteindholdet jf. /3/. Disse omfatter phytosteroler og ulige n-alkaner, der skønnes at være naturligt forekommende kulbrinter, og som interfererer med det samlede kulbrinteindhold. Phytosteroler identificeres ved GC-MS-Scan, mens den kvantitative bestemmelse for både phytosteroler og ulige n- alkaner foretages ved GC-FID. Metoder hertil er ikke afprøvet ved interlaboratorieundersøgelse. Bestemmelsen udføres kun, såfremt der er mistanke om organiske jorder, og såfremt en reduktion af fraktionen C 20 C 40 på 10 40% vil have betydning for fortolkning om overholdelse af jordkvalitetskriterier. 1.6 Oversigt En oversigt over forløbet i bestemmelsen og anvendelsen af oplysning i fortolkningen er vist nedenfor.

3 Side 3 af 17 Analyse Oplysninger Fortolkning Ekstraktion og GC- FID analyse Indhold af sum og fraktioner af kulbrinter Overholdelse af kriterier for olieforurening Tilordning til benzin GC-MS-SIM af samme ekstrakt Indhold af BTEX og PAH Overholdelse af kriterier for enkeltstoffer () GC-MS-Scan af samme ekstrakt Indhold af identificerbare biogene kulbrinter. n-c 17 /pristan forhold Overholdelse af kriterier for forureningsbetinget kulbrinteindhold Tilordning til uforvitret diesel eller lignende eller til uforvitret motorolie eller lignende 2 Reference ISO Soil Quality Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography", Interferenser 3.1 BTEX Der er ikke konstateret problemer med interferens på BTEX ved GC-MS. 3.2 Sum af kulbrinter Apolære og svagt polære forbindelser f.eks. stammende fra plantemateriale, mosejord eller gammel havbund vil give bidrag til indholdet af kulbrinter, og vil interferere på identifikationen af olieproduktet. Polære fedtstoffer, vegetabilske- og animalske olier, der medekstraheres fra en given jordprøve, kan give interferens ved kromatografering Chlorerede opløsningsmidler samt andre forbindelser, der ikke er rene kulbrinter, vil blive medbestemt i kulbrinteindholdet, men detekteres med lavere respons ved FID pga. stoffernes lavere indhold af kulstof. NOTE: Kolonneoprensning kan medføre tab af kulbrinter hidrørende fra olieprodukter og er derfor ikke en del af denne metode. 3.3 PAH Mange PAH-forbindelser har identisk molekylvægt samt en struktur og fysisk-kemiske egenskaber, der ligner hinanden meget. Derfor er det vanskeligt fuldstændigt at undgå interferens i bestemmelsen af PAH. Det er derfor af stor vigtighed, at laboratoriet ved GC-MSbestemmelsen benytter optimale kromatografiske betingelser for at opnå størst mulig separation mellem muligt interfererende forbindelser.

4 Side 4 af 17 Da forskellige kromatografiske kolonner har forskellig separation af individuelle PAHforbindelser, og da separationen desuden er stærkt afhængig af det brugte ovntemperaturprogram, er det op til det enkelte laboratorium at sikre mindst mulig interferens i bestemmelserne. I de tilfælde, hvor interferens ikke kan undgås, bør der angives en sum af de individuelle forbindelser samt klart angives, hvilke forbindelser det drejer sig om. De bedst kendte interferenser på normale GC-kolonner er chrysen og triphenylen samt benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen og benzo(k)fluoranthen. Disse forbindelser angives normalt som en sum af chrysen/triphenylen og benzo(b+j+k)fluoranthen. 4 Princip En prøve af ca. 60 gram jord ekstraheres ved mekanisk rystning med acetone og pentan i timer. Herefter tilsættes vand og det organiske lag separeres. En passende mængde af dette ekstrakt analyseres til bestemmelse af kulbrinter ved anvendelse af kapillar gaskromatografi med flammeionisationsdetektion. Kvantificeringen udføres ved at sammenligne det kromatografiske areal fra benzen til n-c 40 -alkan med nogle specifikke forbindelser. Indholdet af olie opdeles i fire fraktioner efter komponenternes flygtighed. En anden del af ekstraktet kan analyseres for BTEX eller PAH ved kapillar gaskromatografi med massespektrometrisk detektion i SIMmode. Ekstraktet kan yderligere analyseres for petrogene forvitringsindikatorer og naturlige kulbrinter ved kapillar gaskromatografi med massespektrometrisk detektion i Scan-mode. 5 Reagenser og standarder De anvendte kemikalier skal være af analytisk renhedsgrad. 5.1 Acetone 5.2 Pentan 5.3 Vand, ledningsvand eller tilsvarende uden målelige indhold af de forbindelser eller produkter, som skal bestemmes. 5.4 Afprøvning af opløsningsmidler Der anvendes pentan og acetone af analysekvalitet. Når pentan og acetone modtages på laboratoriet afprøves deres renhed med hensyn til BTEX og PAH. Vandet, der anvendes, afprøves sammen med acetone Pentan Der fyldes en vial med pentan, som analyseres på GC-FID og GC-MS efter metoderne beskrevet i afsnit 9 og 10. Pentan kan godkendes til analyse, når den ikke indeholder benzen-c 10 (GC-FID), BTEX eller PAH (GC-MS) i koncentrationer over detektionsgrænsen for hver enkelt komponent Acetone og vand 20 ml acetone håndrystes med 20 ml afprøvet pentan (5.4.1) i ca. 1 min. Der tilsættes 30 ml vand, og der rystes 1 min. Der tappes en vial fra pentanfasen, som analyseres på GC-FID og GC-MS efter metoderne beskrevet i afsnit 9 og 10. Acetone og vand kan godkendes til analyse, når den pentan, det er rystet med, ikke indeholder benzen-c 10 (GC-FID), BTEX eller PAH (GC-MS) i koncentrationer over detektionsgrænsen for hver enkelt komponent. Hvis der opstår problemer i forhold til dette, afprøves acetone og vand hver for sig. 5.5 Interne standarder: Monobrombenzen o-terphenyl Squalan Såfremt der foretages bestemmelse ved GC-MS anvendes yderligere: Phenanthren-d10

5 Side 5 af 17 Fluoranthen-d10 Benz(a)pyren-d Standarder til kalibrering: Der anbefales brug af færdigkøbte ampuller 1 som kalibreringsstandarder og kontrolopløsninger. Følgende stoffer anvendes: BTEX: benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (3 isomere) n-alkaner: C 12, C 14, C 16, C 18, C 20, C 22, C 24, C 26, C 28, C 30, C 32, C 34, C 36, C 38 og C PAH: Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen og eventuelle andre som laboratoriet ønsker at bestemme kvantitativt Pristan. 5.7 Standarder til kontrol: Der anbefales brug af færdigkøbte ampuller som kalibreringsstandarder og kontrolopløsninger. Følgende stoffer anvendes: BTEX: benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (3 isomere). Hvis færdigkøbt ampul anvendes skal den være af andet fabrikat end anvendt til kalibrering Gasolie standard. Standard af dieselolie, let fyringsolie eller olieprodukt med tilsvarende kogepunktsinterval PAH: Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen og eventuelle andre som laboratoriet ønsker at bestemme kvantitativt. Hvis færdigkøbt ampul anvendes skal den være af andet fabrikat end anvendt til kalibrering Fuelolie standard. 5.8 Stamopløsninger af interne standarder: IS Stamopløsninger GC-FID (IS Stam 1, 2 og 3) Der afvejes 1 g ± 0,001 g af henholdsvis monobrombenzen, o-terphenyl og squalan til hver sin 100 ml målekolbe. De nøjagtige afvejede mængder noteres. Målekolberne fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). De tre stamopløsninger kaldes henholdsvis IS Stam 1, 2 og 3. Koncentrationen i hver opløsning er mg/l IS Stamopløsning GC-MS (IS-MS) Der afvejes 0,1 g ± 0,001 g af henholdsvis phenanthren-d10, fluoranthen-d10 og benz(a)pyren-d12 i samme 100 ml målekolbe. Den nøjagtige afvejede mængde noteres. Målekolben fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). Koncentrationen i opløsningen IS-MS er 1000 mg/l Intern standard opløsning (IS-opl.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der udtages med fuldpipette 1 ml ± 0,01 ml af hver af IS Stam 1, 2 og 3 (5.8.1) samt 1 ml ± 0,01 ml af IS-MS (5.8.2) som tilsættes ned i pentanen i målekolben. Målekolben fyldes op til mærket med afprøvet pentan og mærkes IS-opl. Koncentrationen i opløsningen er 100 mg/l for interne standarder til FID og 10 mg/l for interne standarder til MS. 1 Med certifikater.

6 Side 6 af Pentan med intern standard (Pentan IS) En 2000 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der tilsættes 1 ml af hver af IS Stam 1, 2 og 3 (5.8.1) samt 1 ml af IS-MS (5.8.2) ned i pentanen i målekolben. Målekolben fyldes op til mærket med afprøvet pentan. Koncentration i opløsningen er 5 mg/l for de interne standarder til FID og 0,5 mg/l for de interne standarder til MS 2. Det er vigtigt at Pentan IS (5.9) og IS opl. (5.8.3) er fremstillet ud fra samme IS-Stam (5.8.1) og IS-MS (5.8.2) Sekvensblind Der fyldes en række vials af den til prøverne anvendte pentan IS (5.9). Disse opbevares på køl indtil analysetidspunktet Standard til kalibrering: kulbrinter og BTEX (STD-opl.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres koncentrerede BTEX- og alkan-standarder (5.6.1 og 5.6.2) til kalibrering til en færdig koncentration på 5 mg/l. Der afpipetteres desuden 5 ml af IS-opl. (5.8.3) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan (5.4.1) til mærket. Den færdige opløsning fordeles på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Standard til kalibrering: PAH-forbindelser (PAH-STD) En 200 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres koncentrerede standarder (5.6.3) til kalibrering til en færdig koncentration på 5 mg/l. Der tilsættes desuden 1 ml af IS-MS (5.8.2) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan (5.4.1) til mærket. Den færdige opløsning fordeles på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Standard til kalibrering: Pristan En 50 ml målekolbe fyldes halvt op med pentan IS (5.9). Der afpipetteres pristan stamopløsning (5.6.4) i målekolben sådan at koncentrationen bliver 10 mg/l. Der fyldes op med pentan IS (5.9) til mærket Kontrolopløsninger Kontrol sum af kulbrinter (KNT-opl.) Stamopløsning knt.: En ampul af gasolie (5.7.2) tempereres til stuetemperatur. Der afvejes ca. 0,8 g med 0,001 g nøjagtighed gasolie i en 100 ml målekolbe. Den nøjagtige vægt noteres. Målekolben fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). Kolben rystes omhyggeligt. Koncentrationen i Stamopløsning knt. er ca mg/l. KNT-opl.: En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der udtages 10 ml ± 0,1 ml af tempereret stamopløsning knt. til 100 ml målekolben. Der afpipetteres desuden 5 ml ± 0,05 ml af IS-opl. (5.8.3) i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. Koncentrationen af KNT-opl er ca. 800 mg/l, koncentrationen skal beregnes nøjagtigt, før indsættelse i kontrolkort. KNT-opl. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Kontrol BTEX (BTEX-knt.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres et volumen af BTEX ampul til kontrol (5.7.1) til målekolben, således at koncentrationen bliver 1,0 mg/l pr. enkeltkomponent. Der afpipetteres desuden 5 ml ± 0,05 ml af ISopl. (5.8.3) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. BTEXknt. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse. 2 Dette gør sig også gældende for alle standarder og kontroller.

7 Side 7 af Kontrol PAH (PAH-knt.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres et volumen af PAH ampul til kontrol (5.7.3) til målekolben, således at koncentrationen bliver 1,0 mg/l pr. enkeltkomponent. Der tilsættes desuden 500 µl ± 5 µl af IS-MS (5.8.2) over i 100 ml målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. PAH-knt. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Kontrol fuelolieopløsning Afvej 100 mg fuelolie (5.7.4) i en 100 ml målekolbe. Fyld op til mærket med pentan IS (5.9). Koncentrationen er 1000 mg/l. 6 Apparatur 6.1 Prøveglas Der skal anvendes membranglas 3. Et glas volumen på 100 ml er passende til både jord, opløsningsmidler samt plads til omrystning. Det anbefales at anvende 100 ml Duranglas eller tilsvarende. Glasudstyr rengøres 4 ved normal opvask efterfulgt af varmebehandling ved C i min. 2 timer. Renheden af glasvarerne skal være dokumenteret. Der skal en ny membran i glassene imellem hver anvendelse. Membranen skal være teflonbelagt på indersiden. Det er en fordel at kende glassets vægt, før disse sendes ud til kunden. Derved kan denne glasvægt subtraheres fra vægten af det fyldte glas. 6.2 Rysteapparat Et apparat der anvendes til at ryste prøverne i membranglassene. Glassene skal placeres i vandret liggende position, mens de rystes, således at de rystes i samme retning som centeraksen af glassene, altså på langs. Det er vigtigt, at anvende kraftig rystning for at opnå ligevægt inden for den angivne ekstraktionstid. Der anbefales en amplitude på 7 cm og en rystefrekvens på 200 slag pr. minut. Andre specifikationer kan være tilfredsstillende, men dette skal valideres af det enkelte laboratorium inden brug. 6.3 Centrifuge En centrifuge til separation af faserne efter ekstraktion. Det er hensigtsmæssigt, hvis centrifugen har mulighed for at centrifugere membranglassene for at undgå overførsel af prøverne til nyt glasudstyr. 6.4 Gaskromatografer GC-FID Gaskromatografisk system med kapillarkolonne og flammeionisationsdetektor (FID). GCsystem med temperatur- og trykstyring, kapillarkolonne og splitless injektion anbefales. Et datasystem til beregning af kromatografiske arealer ved brug af tvungen basislinieprojektion, som er i stand til at gemme og reintegrere kromatografiske data, skal benyttes GC-MS Et gaskromatografisk system med kapillarkolonne og massespektrometrisk detektion (MS). 3 Forsynet med et låg, hvori der sidder et septum, som tillader at opløsningsmidler injiceres igennem membranen. 4 Med mindre der anvendes engangsglasvarer.

8 Side 8 af 17 GC-system bør have temperaturstyring, splitless injektion og anvende kapillarkolonne. Trykstyring af bæregassen anbefales for bedre reproducerbarhed. Massespektrometret skal have mulighed for anvendelse af SIM (single ion monitoring) og Scan (scaning over alle ioner) samt være tilkoblet et datasystem, der tillader dataopsamling og lagring af alle data, der optages i det kromatografiske forløb. Datasystemet skal kunne søge datafilerne for ioner med specifikke masser og skal kunne udskrive ionresponset i forhold til tiden eller scan-nummer. Datasystemet skal kunne integrere såvel som reintegrere signalet for ethvert udtrukket ionspor. 6.5 GC-kolonne Følgende kolonnedimensioner anbefales: 30 m, 0,25 mm ID og 0,25 µm filmtykkelse, 5 % phenylmethylsiloxan. Kolonner med lav blødning og mulighed for høje temperaturer anbefales. Kolonnes skal leve op til kravene om kromatografisk ydeevne (9.1.2). 7 Prøvetagning og opbevaring 7.1 Prøveudtagning Der henvises til Miljøstyrelsen: Vejledning om prøveudtagning og analyse af jord /3/. Der udtages 60 g jord, som hurtigt overføres til et membranglas (6.1), der lukkes umiddelbart herefter. Det er vigtigt at sikre, at glaskanten og gevindet er fri for jordpartikler, for at sikre en tæt lukning af membranglasset. Prøveudtagningskeen skal have en diameter, som er mindre end åbningen af membranglasset for at forhindre partikler på glaskant og gevind. Membranglasset må maksimalt fyldes halvt op for at tillade tilsætning af opløsningsmiddel og vand, og for at sikre tilfredsstillende omrystning i forbindelse med ekstraktionen. Der skal udtages en parallel prøve til bestemmelse af tørstof. Hertil kan enhver tætsluttende emballage benyttes. Tørstof bestemmes i henhold til DS 204:1980 /2/, idet der tages en større mængde jord i anvendelse: g. 7.2 Forholdsregler Jordprøven skal normalt ankomme til laboratoriet i membranglas som beskrevet i 7.1. Hvis prøver modtages i anden emballage end membranglas, skal dette opgives på analysecertifikatet, idet tab af flygtige forbindelser kan forventes i forbindelse med prøvehåndteringen. Hvis mængden af jordprøve er for lille, under 30 g, skal det kommenteres på analysecertifikatet. Om nødvendigt skal detektionsgrænsen hæves. Hvis prøven er på mere end 100 g, skal beholderen åbnes og overskydende jord fjernes, således at der gøres plads til opløsningsmidler samt sikres plads til optimal omrystning. Dette skal rapporteres sammen med resultaterne. 7.3 Opbevaring Prøven skal opbevares ved ca. 4 C i mørke. Prøven skal transporteres til laboratoriet så hurtigt som muligt og inden for et døgn efter udtagning. 8 Procedure Ekstraktion af prøverne skal påbegyndes indenfor et døgn efter modtagelse på laboratoriet.

9 Side 9 af Metodeblind Der udrystes mindst et prøveglas om dagen, præcis som om det var en prøve ( ). Pentanen aftappes og analyseres som en prøve. Denne må ikke give indhold over detektionsgrænsen for de enkelte parametre. 8.2 Ekstraktion Afvejning Det halvt fyldte membranglas vejes og mængden af jord bestemmes ved at subtrahere glasvægten. Hvis glasvægten ikke kendes, vejes det tomme glas efter ekstraktion, rengøring og tørring. Det er en fordel, at kunden anvender forvejede glas, jvf Hvis prøver modtages i en anden type beholder, afvejes der 60 g prøve i et 100 ml membranglas. Det skal sikres ved homogenisering, at den afvejede prøve repræsenterer den samlede prøve, og der udtages delprøver jævnt fordelt over den totale prøve Tilsætning af acetone/pentan Der injiceres 20 ml af den afprøvede acetone (5.4.2) til prøven gennem membranen i låget. Ryst glasset kort i hånden. Injicer 20 ml pentan med intern standard (5.9) til prøven gennem membranen. Skru låget af og skift membranen. Dette sikrer, at glasset er helt tæt under udrystning. Ryst glasset kraftigt i hånden, indtil en ensartet suspension er nået Rystning Glassene lægges ned på langs på rysteapparatet og spændes fast. Rysteapparatet indstilles til en rystefrekvens på 200 slag pr. min. med en amplitude på 7 cm. Prøverne rystes i 12 til 16 timer. Den foreskrevne ekstraktionstid må ikke fraviges. Efter endt ekstraktion tages glassene af rysteapparatet og tappes umiddelbart herefter Aftapning Når prøverne er taget af rysteapparatet tilsættes 30 ml vand (5.4.2). Prøverne rystes 1 min. og henstilles et kort øjeblik. Ved mange prøver dannes en fri klar pentanfase øverst i glasset, og denne kan umiddelbart tappes i vials. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at centrifugere glasset for at få faserne til at adskille. Der aftappes det antal vials, der skal benyttes til analysen 6 samt en ekstra til opbevaring. Vials opbevares på køl indtil analysetidspunktet. 9 Gaskromatografisk bestemmelse kulbrinter ved GC-FID 9.1 Klargøring og kalibrering af GC-FID Klargøring/opstart af GC Gaskromatografen skal være klargjort og vedligeholdt før opstart af prøvesekvens. Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter (se krav under metode/betingelser, 9.1.2), samt have minimal kolonne blødning Metode/betingelser Der skal vælges betingelser, så der opnås en tilfredsstillende kromatografering af hele området fra benzen til n-c 40 - alkan. Kravene til ydeevne er: 5 For visse jordtyper samt referencematerialer kan det være nødvendigt at tilsætte ekstra acetone eller vand for at opnå suspension. Der må ikke være synlige klumper af ler eller lignende når glasset sættes til ekstraktion. 6 Afhængigt af antal analyseparametre.

10 Side 10 af 17 Der skal være basislinieseparation for n-c 17 -alkan og pristan. For hver af fraktionerne (>C 10 C 15, >C 15 C 20, >C 20 C 35, >C 35 C 40 ) skal det laveste respons udgøre mindst 2/3 af det største. Der må ikke være uhensigtsmæssig diskriminering af tungere forbindelser: arealet af C 40 skal udgøre mindst 60% af arealet for C 20. I tabel 9-1 ses et eksempel på GC-betingelser, som kan anvendes. Der skal kunne opnås ensartet respons for de enkelte n-alkaner i hele det kromatografiske område. Enkelttoppene skal have en pæn kromatografisk form. Bedømmes visuelt. Tabel 9-1. Eksempel på GC-betingelser. Betingelser GC-FID Injektionsbetingelser Tryk 11,7 psi. 350 C Splitless-tid 1,0 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 18 min. Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Temperatur 315 C Hydrogen 30 ml/min. Luft 400 ml/min. Makeup 30 ml/min Sekvens/prøveserie Det anbefales at analysere en sekvensblind (5.10), en STD-opl. (5.11) og en KNT-opl. (5.14.1) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind efter 10 prøver. Der er erfaring for, at GC ens performance kan forringes ved sekvenser, der er længere end 20 prøver. Ved længere sekvenser er det vigtigt at dokumentere, at kravene til GC ens performance har været overholdt i hele sekvensen. Der skal for hver serie ekstraktioner analyseres en metodeblind (8.1) Kalibrering og kontrol Der anvendes ét-punkt kontrol af kalibrering ved daglig analyse. Når metoden anvendes første gang samt når kolonnetype, apparat eller operatør skiftes, udføres en basiskalibrering med mindst fem forskellige koncentrationer af kalibreringsopløsning. Det kontrolleres, at: der ikke er megen kolonneblødning eller overslæb på blindprøverne. forholdet af C 40 /C 20 i standarden (STD-opl. (5.11)) er mindst 60%.

11 Side 11 af 17 indholdet i kontrolprøven (KNT-opl. (5.14.1)) ligger indenfor kontrolgrænserne i laboratoriets kontrolkort. Kontrolgrænserne må maksimalt være fra 80% - 120% af nominel værdi Resultater Beregning Retentionstiden for benzen, C 10, C 15, C 20, C 35 og C 40 i standarden (STD-opl. (5.11)) findes. Disse tider plus 0,2 min 8 benyttes til at opdele kromatogrammet af prøver og blindprøver i fraktioner. Responset af en given prøve fratrækkes metodeblind (8.1), som er fratrukket arealet af intern standard i metodeblinden, og arealerne af de interne standarder i prøven inden koncentrationen beregnes. Dette gøres for de enkelte fraktioner. Indholdet i prøverne beregnes efter følgende formel. ( A Indhold [mg/kg TS] = frak. ( A / A std. ISfrak. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor, A frak. : Arealet for den pågældende fraktion. A IS frak. : Arealet for den interne standard i pågældende fraktion. A std. : Summen af arealet for de n-alkaner i standarden, der hører til pågældende fraktion, se Tabel 9-2. A IS std. : Arealet for den tilsvarende interne standard i standarden. C std. : Koncentrationen af standarden i mg/l V ext : Volumen af ekstraktionsmiddel i ml m : Prøvens vægt i gram TS % : Procent tørstof Resultater opgives med to betydende cifre. Tabel 9-2. Beregning af de enkelte fraktioner. Beregning af fraktioner Beregnes som totalarealearealet Beregnes overfor sum- Beregnes i forhold til intern standard Opgives som Totalindholdet [mg/kg TS]: af Benzen C 10 Toluen monobrombenzen benzen C 10 fra benzen til og med C 10 > C 10 C 15 C 12 + C 14 o-terphenyl > C 10 C 15 fra C 10 til og med C 15 > C 15 C 20 C 16 +C 18 o-terphenyl > C 15 C 20 fra C 15 til og med C 20 > C 20 C 35 C 24 + C 28 + o-terphenyl C 32 +C 34 > C 35 C 40 C 36 + C 38 o-terphenyl >C 20 C 40 fra C 20 til og med C 35 summeret med fra C 35 til og med C 40 Sum af kulbrinter benzen C 40 Fra og med benzen til og med C 10 summeret med fra C 10 til og med C 15, fra C 15 til og med C 20, fra C 20 til og med C 35 og fra C 35 til og med C 40 7 Beregnet udfra den nøjagtige afvejede mængde. 8 Benzen minus 0,2 min.

12 Side 12 af Gaskromatografisk bestemmelse PAH og BTEX ved GC-MS SIM 10.1 Klargøring og kalibrering af GC-MS Klargøring/opstart af GC GC vedligeholdes og klargøres som i afsnit Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter Metode/betingelser I tabel 10-1 ses et eksempel på GC-MS betingelser, som kan anvendes til bestemmelse af PAH og BTEX ved GC-MS. Hvis der forekommer interferens på o-terphenyl, således at dens areal afviger mere end 20% i forhold til det gennemsnitlige areal for o-terphenyl i sekvensblind, beregnes i forhold til squalan. Tabel Eksempel på GC-MS betingelser. Betingelser GC-MS Injektionsbetingelser Tryk 6,77 psi. 300 C Splitless-tid 0,30 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 8 min Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Electron Impact, SIM-Mode Sekvensopbygning BTEX Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en STD-opl. (5.11) og en BTEX-knt. (5.14.2) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en BTEX-knt. (5.14.2) efter hver 10 prøver PAH Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en PAH-std. (5.12) og en PAH-knt. (5.14.3) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en PAH-knt. (5.14.3) efter hver 10 prøver Kalibrering og kontrol Kvantificeringsdelen i MS skal opdateres i forhold til standard (STD-opl.(5.11)/PAH-std.(5.12)), således at retentionstider og forholdet mellem target og qualifierion passer i forhold til den aktuelle standard. Det kontrolleres, at: der ikke er indhold af BTEX/PAH i blindprøven højere end detektionsgrænsen (sekvensblind 5.10). 9 Kontrolleres let ved adskillelse af indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenz(ah)anthracen

13 Side 13 af 17 indholdet i kontrolprøven (BTEX-knt.(5.14.2)/PAH-knt. (5.14.3) ligger indenfor kontrolgrænserne i laboratoriets kontrolkort. Kontrolgrænserne må maksimalt være fra % af nominel værdi Resultater Arealet for den enkelte PAH/BTEX fratrækkes eventuelt blindindhold (8.1). Indholdet af enkeltkomponenter beregnes efter følgende formel: ( A Indhold [mg/kg TS] = komp. ( A / A std. ISpr. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor; A komp. A IS pr A std. A IS std. C std. V ext m TS % : arealet for den enkelte komponent. : arealet for den interne standard i prøven. : arealet for samme komponent i standarden. : arealet for den interne standard i standarden. : koncentrationen af standarden i mg/l : volumen af ekstraktionsmiddel i ml : prøvens vægt i gram : procent tørstof Alle BTEX beregnes overfor monobrombenzen som intern standard. I Tabel 10-2 kan det ses hvilken intern standard de enkelte PAH er beregnes overfor Beregning PAH/BTEX i prøverne integreres udfra retentionstiden af standarden. Det kontrolleres at target/qualifierion forholdet er tilsvarende forholdet i standarden, normalt %. Dette kan dog fraviges specielt i nærheden af detektionsgrænsen, hvor en visuel vurdering kan godtages. Tabel Interne standarder til PAH-MS. Intern standard Phenanthren-d10 Flouranthen-d10 Benz(a)pyren-d12 PAHforbindelser Naphtalen Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthener Acenaptylen Pyren Benz(a)pyren Acenaphten Benz(a)anthracen Indeno(1,2,3-cd)pyren Fluoren Chrysen/triphenylen Dibenz(a,h)anthracen Phenanthren Benzo(ghi)perylen Anthracen Resultater opgives med to betydende cifre. 11 Gaskromatografisk bestemmelse indikatorer for forvitringsgrad ved GC- MS-Scan 11.1 Klargøring og kalibrering af GC-MS Klargøring/opstart af GC GC vedligeholdes og klargøres som i afsnit Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter Metode/betingelser I Tabel 11-1 ses et eksempel på GC-MS betingelser, som kan anvendes til bestemmelse af petrogene kulbrinter. 10 Kontrolleres let ved adskillelse af indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenz(ah)anthracen

14 Side 14 af 17 Tabel Eksempel på GC-MS betingelser. Betingelser GC-MS Injektionsbetingelser Tryk 6,77 psi. 300 C Splitless-tid 0,30 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 8 min Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Electron impact, scan ion 35 m/z 500 m/z Sekvensopbygning Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en STD-opl. (5.11), en pristanstandard (5.13) og fuelolieopløsning (5.14.4) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en fuelolieopløsning (5.14.4) efter hver 10 prøver Kalibrering og kontrol Kvantificeringsdelen i MS skal opdateres i forhold til standard (std-opl.5.10/pristanstandard. 5.13), således at retentionstider passer i forhold til den aktuelle standard Resultater n-c 17 og pristan. Beregning Følgende ionspor anbefales: Tabel Valg af kalibrant og ionspor Komponent Kalibrant MS ion (m/z) n-c 17 Overfor n-c Pristan Pristan 113 Begge komponenter beregnes overfor o-terphenyl som intern standard. Bestemmelsen kan udføres i SIM-mode ved samme analyse som anvendes for BTEX og PAH, se afsnit 10. Indholdet af enkeltkomponenter beregnes efter følgende formel: ( A Indhold [mg/kg TS] = komp. ( A / A std. ISpr. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor; A komp. A IS pr A std. A IS std. C std. V ext m TS % : arealet for den enkelte komponent. : arealet forden interne standard i prøven. : arealet for samme komponent i standarden. : arealet for den interne standard i standarden. : koncentrationen af standarden i mg/l : volumen af ekstraktionsmiddel i ml : prøvens vægt i gram : procent tørstof Resultater opgives med to betydende cifre.

15 Side 15 af 17 Forholdet mellem n-c 17 og pristan beregnes. Der skal udvises opmærksomhed ved stærkt nedbrudte olieforureninger eller prøver uden olieindhold, hvor koncentrationerne af n-alkaner mv. er meget lave. Koncentrationerne kan reelt være under detektionsgrænsen eller stærkt påvirket af interferens. 12 Tilordning 12.1 Produkttilordning Ud fra GC-FID kan en forurening beskrives som benzin, såfremt 70% af en prøves kulbrinter findes i fraktionen benzen C 10. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med lette og/eller tungere olie (>C 10 ) beskrives som uforvitret, hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med mere end 70% af de fundne kulbrinter i intervallet >C 10 C 20 beskrives som petroleum, dieselolie eller lignende, hvis forureningen også kan beskrives som uforvitret, dvs. hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med mere end 70% af de fundne kulbrinter i intervallet >C 20 C 40 beskrives som motorolie, tung fuelolie eller lignende, hvis forureningen også kan beskrives som uforvitret, dvs. hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med lette og/eller tungere olie (>C 10 ) beskrives som forvitret olieprodukt, hvis n-c 17 /pristan forholdet er < 1. Olieproduktet beskrives ikke nærmere Beregning af biogene kulbrinter Nedenstående er beskrevet en metode for tilnærmet korrektion af indhold af sum af kulbrinter for indhold af naturlige kulbrinter. Metoden er ikke afprøvet ved interlaboratorieundersøgelse. Bestemmelse af biogene kulbrinter udføres kun, såfremt der er mistanke om organiske jorder, og såfremt en reduktion af fraktionen C 20 C 40 på 10-40% vil have betydning for fortolkning af overholdelse af jordkvalitetskriterier Sitosterol Sitosterol lokaliseres udfra ionspor af ion 93 m/z, samt udfra massespektrum. Phytosterolerne lokaliseres ved ionspor 93 m/z, og integreres og beregnes ved GC-FID. Integrering foretages ved at trække basislinie umiddelbart under phytosteroltoppene (ikke til basisliniebund). Phytosterolerne kvantificeres over for de standarder, der anvendes for kulbrintefraktioner i det pågældende kogepunktsinterval. Summen af phytosteroler kan trækkes fra totalkulbrinteindholdet fundet ved GC-FID for at korrigere for indhold af naturlige kulbrinter. Indholdet af phytosterol i prøverne beregnes efter følgende formel. ( A Indhold[mg/kg TS] = phytosterol. ( A std. / A ISfrak. / A ISstd. ) C std V ext ) m TS% 100 Hvor, A phytosterol : Arealet af phytosteroler ved GC-FID. A IS frak. : Arealet for den interne standard i pågældende fraktion. A std. : Summen af arealet for de n-alkaner, der hører til pågældende fraktion, se Tabel 9-2.

16 Side 16 af Ulige n-alkaner Ulige n-alkaner beregnes på tilsvarende måde ved GC-FID overfor nærmeste foregående lige n-alkan. De ulige n-alkaner, der kan trækkes fra totalkulbrinteindholdet fundet ved GC-FID, beregnes som differencen mellem den ulige n-alkan fratrukket indholdet af den lige n-alkan umiddelbart før. Ulige n-alkaner fra naturlige kulbrinter = (C 25 C 24 ) + (C 27 C 26 ) + (C 29 C 28 ) + (C 31 C 30 ) + (C 33 C 32 ) 13 Kvalitetsparametre Detektionsgrænse, præcision og nøjagtighed Kvalitetsparametre er undersøgt ved en interlaboratorieundersøgelse /4/ med deltagelse af 10 laboratorier fra Danmark, Finland, Norge og Sverige samt opfølgning med deltagelse af 5 laboratorier fra Danmark. Interlaboratorieundersøgelsen er, som det fremgår af resultaterne, udført med andre fraktionsopdelinger, end der er anvendt i denne metode. Det forventes, at kvalitetsparametrene fra interlaboratorieundersøgelsen i det væsentligste vil være repræsentative også for nærværende metode. Resultatet heraf ses som oversigt i Tabel Detaljer, herunder værdier fundet for de enkelte stoffer kan forefindes i rapport for interlaboratorieundersøgelsen. Metoden er desuden valideret på ét laboratorium ved afslutning af metodeudvikling. Kvalitetsparametre for denne undersøgelse kan ses i valideringsrapporten for analysemetoden /3/. Kvalitetsparametrene bør eftervises regelmæssigt på det enkelte laboratorium, fortrinsvis ved intern kvalitetskontrol samt når metoden tages i brug. Tabel Detektionsgrænse, præcision og korrekthed. Præcision Detektionsgrænse Repeterbarhed Prøve relativ standardafvigelse, [mg/kg TS] % Reproducerbarhed relativ standardafvigelse, % Korrekthed Genfinding, % Benzen - C 10 2,5 5 (0,5 mg/kg TS)* 30 (5 mg/kg TS)* - C 10 C C 25 C Sum af kulbrinter, benzen - C BTEX 0,02 0,05 4 (0,02 mg/kg TS)* PAH 0, n-c 17 /pristan >90 * Værdier opgivet som mg/kg TS gælder ved lave koncentrationer Linearitet Der er under valideringen vist koncentrationsområder, hvori der er en lineær sammenhæng mellem respons og koncentration. I disse områder kan metoden anvendes med étpunktskalibrering (som i denne forskrift). Lineariteten skal eftervises af de enkelte laboratorier, der anvender denne metode, når metoden anvendes første gang samt når kolonnetype, apparat eller operatør ændres. 14 Analyserapport Analyserapporten skal som minimum indeholde følgende: Henvisning til denne metode. Nøjagtig identifikation og prøvemærkning af den enkelte prøve.

17 Side 17 af 17 Angivelse af tidspunktet for prøvernes modtagelse på laboratoriet, og hvornår ekstraktionen er indledt. Koncentrationen i mg/kg TS for hver komponent, fraktion eller sum, der er bestemt. Afvigelser fra analyseforskriften skal angives, herunder modtagelse af prøverne i andre beholdere end foreskrevet, åbning af prøveglas for udtagning af overskydende jord mv. (jvf. 7.2) Detektionsgrænse og usikkerhed for den enkelte analyseparameter. Produkttilordning som beskrevet i afsnit 12.1, samt kvalitativ information om tegn på BTEX, PAH eller chlorerede opløsningsmidler, såfremt disse ikke er bestemt ved GC- MS-SIM (BTEX og PAH). Specificering af eventuel foretaget korrektion for indhold af biogene kulbrinter, jvf Litteratur /1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen: Prøveudtagning og analyse af jord, nr /2/ DS 204:1980. Vandundersøgelser. Tørstof og glødetest. /3/ Videreudvikling af metoder til analyse af olie i jord. Miljørapport nr. 905, /4/ Method evaluation study Oil in soil, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser, juni /5/ DHI Institut for Vand og Miljø med flere: Olie i jord Forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier. Rapport til Miljøstyrelsen, udkast november 2007.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver. Teknik og Administration Nr. 2 2001

Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver. Teknik og Administration Nr. 2 2001 Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver Teknik og Administration Nr. 2 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...1 2. BAGGRUND...2 3. UNDERSØGELSEN...3 4. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE...4

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien

Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr. 536 (Tom side) Danmarks

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003 leder A V J i n f o Nr. 6-2003 TEMANUMMER Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport

SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport OM SAFEFLOOR APS Safefloor beskæftiger sig med gummimåtter, granulatfliser, flydende gummi mv. og er i dag én af Danmarks førende leverandører på området.

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Sammensætning af olie og benzin

Sammensætning af olie og benzin Sammensætning af olie og benzin Kemiske profiler til brug for risikovurdering Lizzi Andersen, Kim Broholm, Christian Grøn, DHI Miljøprojekt Nr. 1220 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vejledning for måling af PCB i indeklimaet 1. udgave, november 2010 Baggrund for vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med denne vejledning

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Afgivelse og sundhedsmæssig vurdering af PAH'er og aromatiske aminer i bildæk

Afgivelse og sundhedsmæssig vurdering af PAH'er og aromatiske aminer i bildæk Afgivelse og sundhedsmæssig vurdering af PAH'er og aromatiske aminer i bildæk Nils H. Nilsson, Anders Feilberg og Kirsten Pommer Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter,

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Tjære- stoffer. MiljøBiblioteket. Hovedland. Red. Ulrich Karlson

Tjære- stoffer. MiljøBiblioteket. Hovedland. Red. Ulrich Karlson 8 MiljøBiblioteket Tjære- stoffer Red. Ulrich Karlson Hovedland Mona-Lise Binderup er uddannet farmaceut og har en ph.d. i genotoksikologi fra Danmarks Farmaceutiske Universitet. Hun undersøger bl.a. den

Læs mere

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997 Branchebeskrivelse for varmeværker Teknik og Administration Nr. 11 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INDLEDNING... 2 2. SAMMENFATNING... 4 3. Generel beskrivelse af branchen... 6 3.1 Branchedefinition og

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning ML GC82-12 Betjeningsvejledning UDPAKNING 1. Bemærk om emballagen er beskadiget. 2. Kontroller styklister. 3. Noter eventuelle fejl og mangler. 4. Indsend registreringskortet som kvittering for modtagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt pr. e-mail til: kdi@kyst.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. november 2012 Journal nr. 2012-244462 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere