Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi"

Transkript

1 2. udgave Godkendt: Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner af kulbrinter, BTEX og PAH-forbindelser i jord samt n-c 17 /pristan som indikatorparameter for petrogene kulbrinters forvitringsgrad. 1.1 BTEX Enkeltkomponenterne benzen, toluen, ethylbenzen, meta+para-xylen og ortho-xylen omtales samlet som BTEX. Denne metode omfatter bestemmelse af BTEX ved GC-MS-SIM mellem 0,02 og 3 mg/kg TS. 1.2 Sum af kulbrinter Metoden bestemmer indholdet af kulbrinter fra produkter som benzin, diesel, fyringsolie og nogle smøreolier. Det svarer til et kogepunktsinterval fra 80 C til 525 C og begrænses af benzen og n-c 40 -alkan, tetracontan. Sum af kulbrinter defineres i denne metode som summen af organiske stoffer, der ekstraheres fra en given jordprøve med acetone/pentan (1:1), samt detekteres med GC-FID i intervallet fra benzen til n-c 40 -alkan. Meget flygtige forbindelser med kogepunkt under 80 C medregnes således ikke, da de vil skjules under solventtoppen. Kulbrinterne beregnes i fem fraktioner som dog rapporteres i fire fraktioner samt som sum af kulbrinter, som er en sum af alle fraktioner. Fraktionerne opdeles udfra visse n-alkaners kogepunkt, som beskrevet i Tabel 1-1. Resultaterne angives i analyserapporten som de anførte fraktioner. Tabel 1-1. Kulbrinte fraktioner. Fraktion Indhold Måleområde [mg/kg TS] Benzen C 10 Benzen C 10 2,5 - > C 10 C 15 > C 10 C > C 15 C 20 > C 15 C > C 20 C 40 >C 20 C 35 + >C 35 C 40 C 20 C Sum af kulbrinter Benzen C 10 + >C 10 C 15 + >C 15 C 20 + >C C 35 + >C 35 C 40 = Benzen C 40 På basis af mønsteret i gaskromatogrammet og kogepunktet for individuelle n-alkaner kan uddrages det omtrentlige kogepunktområde for kulbrinterne i en given prøve, og der kan uddrages kvalitativ information om forureningens sammensætning, se nærmere i afsnit PAH Metoden kan benyttes til bestemmelse af Poly Aromatiske Hydrocarboner (PAH). Metoden kan benyttes til bestemmelse af alle PAH er i Tabel 1-2. Bestemmelsen udføres ved GC-MS-SIM.

2 Side 2 af 17 Metoden er afprøvet på ét laboratorium til alle 16 PAH, men er kun valideret ved interlaboratoriundersøgelse til de 7 forbindelser som kontrolleres i forbindelse med de danske jordkvalitetskrav, der er fastlagt i Vejledning fra Miljøstyrelsen /1/. Tabel 1-2. PAH-forbindelser. Afprøvet Naphthalen Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benz(a)anthracen Chrysen/triphenylen Benzo(b+j+k)fluoranthener Benz(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenz(a,h)anthracen Benzo(ghi)perylen Valideret ved interlaboratorundersøgelse Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthener Benz(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenz(a,h)anthracen Måleområdet er fra 0,005 mg/kg TS til 3 mg/kg TS for de enkelte PAH. 1.4 Indikatorer for petrogene kulbrinter Petrogene kulbrinter er komponenter, der indgår i olieprodukter, og som er karakteristiske for for disse. Denne metode beskriver vurdering af forvitring af et olieprodukt ved hjælp af forholdet mellem n-c 17 og pristan. Pristan og n-c 17 bestemmes ved GC-MS-Scan eller GC-MS-SIM. 1.5 Naturlige kulbrinter Ekstraktionsmetoden og de gaskromatografiske betingelser kan benyttes til bestemmelse af bidrag af naturlige kulbrinter til total kulbrinteindholdet jf. /3/. Disse omfatter phytosteroler og ulige n-alkaner, der skønnes at være naturligt forekommende kulbrinter, og som interfererer med det samlede kulbrinteindhold. Phytosteroler identificeres ved GC-MS-Scan, mens den kvantitative bestemmelse for både phytosteroler og ulige n- alkaner foretages ved GC-FID. Metoder hertil er ikke afprøvet ved interlaboratorieundersøgelse. Bestemmelsen udføres kun, såfremt der er mistanke om organiske jorder, og såfremt en reduktion af fraktionen C 20 C 40 på 10 40% vil have betydning for fortolkning om overholdelse af jordkvalitetskriterier. 1.6 Oversigt En oversigt over forløbet i bestemmelsen og anvendelsen af oplysning i fortolkningen er vist nedenfor.

3 Side 3 af 17 Analyse Oplysninger Fortolkning Ekstraktion og GC- FID analyse Indhold af sum og fraktioner af kulbrinter Overholdelse af kriterier for olieforurening Tilordning til benzin GC-MS-SIM af samme ekstrakt Indhold af BTEX og PAH Overholdelse af kriterier for enkeltstoffer () GC-MS-Scan af samme ekstrakt Indhold af identificerbare biogene kulbrinter. n-c 17 /pristan forhold Overholdelse af kriterier for forureningsbetinget kulbrinteindhold Tilordning til uforvitret diesel eller lignende eller til uforvitret motorolie eller lignende 2 Reference ISO Soil Quality Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography", Interferenser 3.1 BTEX Der er ikke konstateret problemer med interferens på BTEX ved GC-MS. 3.2 Sum af kulbrinter Apolære og svagt polære forbindelser f.eks. stammende fra plantemateriale, mosejord eller gammel havbund vil give bidrag til indholdet af kulbrinter, og vil interferere på identifikationen af olieproduktet. Polære fedtstoffer, vegetabilske- og animalske olier, der medekstraheres fra en given jordprøve, kan give interferens ved kromatografering Chlorerede opløsningsmidler samt andre forbindelser, der ikke er rene kulbrinter, vil blive medbestemt i kulbrinteindholdet, men detekteres med lavere respons ved FID pga. stoffernes lavere indhold af kulstof. NOTE: Kolonneoprensning kan medføre tab af kulbrinter hidrørende fra olieprodukter og er derfor ikke en del af denne metode. 3.3 PAH Mange PAH-forbindelser har identisk molekylvægt samt en struktur og fysisk-kemiske egenskaber, der ligner hinanden meget. Derfor er det vanskeligt fuldstændigt at undgå interferens i bestemmelsen af PAH. Det er derfor af stor vigtighed, at laboratoriet ved GC-MSbestemmelsen benytter optimale kromatografiske betingelser for at opnå størst mulig separation mellem muligt interfererende forbindelser.

4 Side 4 af 17 Da forskellige kromatografiske kolonner har forskellig separation af individuelle PAHforbindelser, og da separationen desuden er stærkt afhængig af det brugte ovntemperaturprogram, er det op til det enkelte laboratorium at sikre mindst mulig interferens i bestemmelserne. I de tilfælde, hvor interferens ikke kan undgås, bør der angives en sum af de individuelle forbindelser samt klart angives, hvilke forbindelser det drejer sig om. De bedst kendte interferenser på normale GC-kolonner er chrysen og triphenylen samt benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen og benzo(k)fluoranthen. Disse forbindelser angives normalt som en sum af chrysen/triphenylen og benzo(b+j+k)fluoranthen. 4 Princip En prøve af ca. 60 gram jord ekstraheres ved mekanisk rystning med acetone og pentan i timer. Herefter tilsættes vand og det organiske lag separeres. En passende mængde af dette ekstrakt analyseres til bestemmelse af kulbrinter ved anvendelse af kapillar gaskromatografi med flammeionisationsdetektion. Kvantificeringen udføres ved at sammenligne det kromatografiske areal fra benzen til n-c 40 -alkan med nogle specifikke forbindelser. Indholdet af olie opdeles i fire fraktioner efter komponenternes flygtighed. En anden del af ekstraktet kan analyseres for BTEX eller PAH ved kapillar gaskromatografi med massespektrometrisk detektion i SIMmode. Ekstraktet kan yderligere analyseres for petrogene forvitringsindikatorer og naturlige kulbrinter ved kapillar gaskromatografi med massespektrometrisk detektion i Scan-mode. 5 Reagenser og standarder De anvendte kemikalier skal være af analytisk renhedsgrad. 5.1 Acetone 5.2 Pentan 5.3 Vand, ledningsvand eller tilsvarende uden målelige indhold af de forbindelser eller produkter, som skal bestemmes. 5.4 Afprøvning af opløsningsmidler Der anvendes pentan og acetone af analysekvalitet. Når pentan og acetone modtages på laboratoriet afprøves deres renhed med hensyn til BTEX og PAH. Vandet, der anvendes, afprøves sammen med acetone Pentan Der fyldes en vial med pentan, som analyseres på GC-FID og GC-MS efter metoderne beskrevet i afsnit 9 og 10. Pentan kan godkendes til analyse, når den ikke indeholder benzen-c 10 (GC-FID), BTEX eller PAH (GC-MS) i koncentrationer over detektionsgrænsen for hver enkelt komponent Acetone og vand 20 ml acetone håndrystes med 20 ml afprøvet pentan (5.4.1) i ca. 1 min. Der tilsættes 30 ml vand, og der rystes 1 min. Der tappes en vial fra pentanfasen, som analyseres på GC-FID og GC-MS efter metoderne beskrevet i afsnit 9 og 10. Acetone og vand kan godkendes til analyse, når den pentan, det er rystet med, ikke indeholder benzen-c 10 (GC-FID), BTEX eller PAH (GC-MS) i koncentrationer over detektionsgrænsen for hver enkelt komponent. Hvis der opstår problemer i forhold til dette, afprøves acetone og vand hver for sig. 5.5 Interne standarder: Monobrombenzen o-terphenyl Squalan Såfremt der foretages bestemmelse ved GC-MS anvendes yderligere: Phenanthren-d10

5 Side 5 af 17 Fluoranthen-d10 Benz(a)pyren-d Standarder til kalibrering: Der anbefales brug af færdigkøbte ampuller 1 som kalibreringsstandarder og kontrolopløsninger. Følgende stoffer anvendes: BTEX: benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (3 isomere) n-alkaner: C 12, C 14, C 16, C 18, C 20, C 22, C 24, C 26, C 28, C 30, C 32, C 34, C 36, C 38 og C PAH: Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen og eventuelle andre som laboratoriet ønsker at bestemme kvantitativt Pristan. 5.7 Standarder til kontrol: Der anbefales brug af færdigkøbte ampuller som kalibreringsstandarder og kontrolopløsninger. Følgende stoffer anvendes: BTEX: benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (3 isomere). Hvis færdigkøbt ampul anvendes skal den være af andet fabrikat end anvendt til kalibrering Gasolie standard. Standard af dieselolie, let fyringsolie eller olieprodukt med tilsvarende kogepunktsinterval PAH: Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen og eventuelle andre som laboratoriet ønsker at bestemme kvantitativt. Hvis færdigkøbt ampul anvendes skal den være af andet fabrikat end anvendt til kalibrering Fuelolie standard. 5.8 Stamopløsninger af interne standarder: IS Stamopløsninger GC-FID (IS Stam 1, 2 og 3) Der afvejes 1 g ± 0,001 g af henholdsvis monobrombenzen, o-terphenyl og squalan til hver sin 100 ml målekolbe. De nøjagtige afvejede mængder noteres. Målekolberne fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). De tre stamopløsninger kaldes henholdsvis IS Stam 1, 2 og 3. Koncentrationen i hver opløsning er mg/l IS Stamopløsning GC-MS (IS-MS) Der afvejes 0,1 g ± 0,001 g af henholdsvis phenanthren-d10, fluoranthen-d10 og benz(a)pyren-d12 i samme 100 ml målekolbe. Den nøjagtige afvejede mængde noteres. Målekolben fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). Koncentrationen i opløsningen IS-MS er 1000 mg/l Intern standard opløsning (IS-opl.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der udtages med fuldpipette 1 ml ± 0,01 ml af hver af IS Stam 1, 2 og 3 (5.8.1) samt 1 ml ± 0,01 ml af IS-MS (5.8.2) som tilsættes ned i pentanen i målekolben. Målekolben fyldes op til mærket med afprøvet pentan og mærkes IS-opl. Koncentrationen i opløsningen er 100 mg/l for interne standarder til FID og 10 mg/l for interne standarder til MS. 1 Med certifikater.

6 Side 6 af Pentan med intern standard (Pentan IS) En 2000 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der tilsættes 1 ml af hver af IS Stam 1, 2 og 3 (5.8.1) samt 1 ml af IS-MS (5.8.2) ned i pentanen i målekolben. Målekolben fyldes op til mærket med afprøvet pentan. Koncentration i opløsningen er 5 mg/l for de interne standarder til FID og 0,5 mg/l for de interne standarder til MS 2. Det er vigtigt at Pentan IS (5.9) og IS opl. (5.8.3) er fremstillet ud fra samme IS-Stam (5.8.1) og IS-MS (5.8.2) Sekvensblind Der fyldes en række vials af den til prøverne anvendte pentan IS (5.9). Disse opbevares på køl indtil analysetidspunktet Standard til kalibrering: kulbrinter og BTEX (STD-opl.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres koncentrerede BTEX- og alkan-standarder (5.6.1 og 5.6.2) til kalibrering til en færdig koncentration på 5 mg/l. Der afpipetteres desuden 5 ml af IS-opl. (5.8.3) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan (5.4.1) til mærket. Den færdige opløsning fordeles på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Standard til kalibrering: PAH-forbindelser (PAH-STD) En 200 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres koncentrerede standarder (5.6.3) til kalibrering til en færdig koncentration på 5 mg/l. Der tilsættes desuden 1 ml af IS-MS (5.8.2) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan (5.4.1) til mærket. Den færdige opløsning fordeles på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Standard til kalibrering: Pristan En 50 ml målekolbe fyldes halvt op med pentan IS (5.9). Der afpipetteres pristan stamopløsning (5.6.4) i målekolben sådan at koncentrationen bliver 10 mg/l. Der fyldes op med pentan IS (5.9) til mærket Kontrolopløsninger Kontrol sum af kulbrinter (KNT-opl.) Stamopløsning knt.: En ampul af gasolie (5.7.2) tempereres til stuetemperatur. Der afvejes ca. 0,8 g med 0,001 g nøjagtighed gasolie i en 100 ml målekolbe. Den nøjagtige vægt noteres. Målekolben fyldes til mærket med afprøvet pentan (5.4.1). Kolben rystes omhyggeligt. Koncentrationen i Stamopløsning knt. er ca mg/l. KNT-opl.: En 100 ml målekolbe fyldes halvt med afprøvet pentan (5.4.1). Der udtages 10 ml ± 0,1 ml af tempereret stamopløsning knt. til 100 ml målekolben. Der afpipetteres desuden 5 ml ± 0,05 ml af IS-opl. (5.8.3) i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. Koncentrationen af KNT-opl er ca. 800 mg/l, koncentrationen skal beregnes nøjagtigt, før indsættelse i kontrolkort. KNT-opl. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Kontrol BTEX (BTEX-knt.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres et volumen af BTEX ampul til kontrol (5.7.1) til målekolben, således at koncentrationen bliver 1,0 mg/l pr. enkeltkomponent. Der afpipetteres desuden 5 ml ± 0,05 ml af ISopl. (5.8.3) over i målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. BTEXknt. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse. 2 Dette gør sig også gældende for alle standarder og kontroller.

7 Side 7 af Kontrol PAH (PAH-knt.) En 100 ml målekolbe fyldes halvt op med afprøvet pentan (5.4.1). Der afpipetteres et volumen af PAH ampul til kontrol (5.7.3) til målekolben, således at koncentrationen bliver 1,0 mg/l pr. enkeltkomponent. Der tilsættes desuden 500 µl ± 5 µl af IS-MS (5.8.2) over i 100 ml målekolben. Der fyldes op med afprøvet pentan til mærket. PAH-knt. hældes på vials uden headspace over væsken. Opbevares på køl indtil analyse Kontrol fuelolieopløsning Afvej 100 mg fuelolie (5.7.4) i en 100 ml målekolbe. Fyld op til mærket med pentan IS (5.9). Koncentrationen er 1000 mg/l. 6 Apparatur 6.1 Prøveglas Der skal anvendes membranglas 3. Et glas volumen på 100 ml er passende til både jord, opløsningsmidler samt plads til omrystning. Det anbefales at anvende 100 ml Duranglas eller tilsvarende. Glasudstyr rengøres 4 ved normal opvask efterfulgt af varmebehandling ved C i min. 2 timer. Renheden af glasvarerne skal være dokumenteret. Der skal en ny membran i glassene imellem hver anvendelse. Membranen skal være teflonbelagt på indersiden. Det er en fordel at kende glassets vægt, før disse sendes ud til kunden. Derved kan denne glasvægt subtraheres fra vægten af det fyldte glas. 6.2 Rysteapparat Et apparat der anvendes til at ryste prøverne i membranglassene. Glassene skal placeres i vandret liggende position, mens de rystes, således at de rystes i samme retning som centeraksen af glassene, altså på langs. Det er vigtigt, at anvende kraftig rystning for at opnå ligevægt inden for den angivne ekstraktionstid. Der anbefales en amplitude på 7 cm og en rystefrekvens på 200 slag pr. minut. Andre specifikationer kan være tilfredsstillende, men dette skal valideres af det enkelte laboratorium inden brug. 6.3 Centrifuge En centrifuge til separation af faserne efter ekstraktion. Det er hensigtsmæssigt, hvis centrifugen har mulighed for at centrifugere membranglassene for at undgå overførsel af prøverne til nyt glasudstyr. 6.4 Gaskromatografer GC-FID Gaskromatografisk system med kapillarkolonne og flammeionisationsdetektor (FID). GCsystem med temperatur- og trykstyring, kapillarkolonne og splitless injektion anbefales. Et datasystem til beregning af kromatografiske arealer ved brug af tvungen basislinieprojektion, som er i stand til at gemme og reintegrere kromatografiske data, skal benyttes GC-MS Et gaskromatografisk system med kapillarkolonne og massespektrometrisk detektion (MS). 3 Forsynet med et låg, hvori der sidder et septum, som tillader at opløsningsmidler injiceres igennem membranen. 4 Med mindre der anvendes engangsglasvarer.

8 Side 8 af 17 GC-system bør have temperaturstyring, splitless injektion og anvende kapillarkolonne. Trykstyring af bæregassen anbefales for bedre reproducerbarhed. Massespektrometret skal have mulighed for anvendelse af SIM (single ion monitoring) og Scan (scaning over alle ioner) samt være tilkoblet et datasystem, der tillader dataopsamling og lagring af alle data, der optages i det kromatografiske forløb. Datasystemet skal kunne søge datafilerne for ioner med specifikke masser og skal kunne udskrive ionresponset i forhold til tiden eller scan-nummer. Datasystemet skal kunne integrere såvel som reintegrere signalet for ethvert udtrukket ionspor. 6.5 GC-kolonne Følgende kolonnedimensioner anbefales: 30 m, 0,25 mm ID og 0,25 µm filmtykkelse, 5 % phenylmethylsiloxan. Kolonner med lav blødning og mulighed for høje temperaturer anbefales. Kolonnes skal leve op til kravene om kromatografisk ydeevne (9.1.2). 7 Prøvetagning og opbevaring 7.1 Prøveudtagning Der henvises til Miljøstyrelsen: Vejledning om prøveudtagning og analyse af jord /3/. Der udtages 60 g jord, som hurtigt overføres til et membranglas (6.1), der lukkes umiddelbart herefter. Det er vigtigt at sikre, at glaskanten og gevindet er fri for jordpartikler, for at sikre en tæt lukning af membranglasset. Prøveudtagningskeen skal have en diameter, som er mindre end åbningen af membranglasset for at forhindre partikler på glaskant og gevind. Membranglasset må maksimalt fyldes halvt op for at tillade tilsætning af opløsningsmiddel og vand, og for at sikre tilfredsstillende omrystning i forbindelse med ekstraktionen. Der skal udtages en parallel prøve til bestemmelse af tørstof. Hertil kan enhver tætsluttende emballage benyttes. Tørstof bestemmes i henhold til DS 204:1980 /2/, idet der tages en større mængde jord i anvendelse: g. 7.2 Forholdsregler Jordprøven skal normalt ankomme til laboratoriet i membranglas som beskrevet i 7.1. Hvis prøver modtages i anden emballage end membranglas, skal dette opgives på analysecertifikatet, idet tab af flygtige forbindelser kan forventes i forbindelse med prøvehåndteringen. Hvis mængden af jordprøve er for lille, under 30 g, skal det kommenteres på analysecertifikatet. Om nødvendigt skal detektionsgrænsen hæves. Hvis prøven er på mere end 100 g, skal beholderen åbnes og overskydende jord fjernes, således at der gøres plads til opløsningsmidler samt sikres plads til optimal omrystning. Dette skal rapporteres sammen med resultaterne. 7.3 Opbevaring Prøven skal opbevares ved ca. 4 C i mørke. Prøven skal transporteres til laboratoriet så hurtigt som muligt og inden for et døgn efter udtagning. 8 Procedure Ekstraktion af prøverne skal påbegyndes indenfor et døgn efter modtagelse på laboratoriet.

9 Side 9 af Metodeblind Der udrystes mindst et prøveglas om dagen, præcis som om det var en prøve ( ). Pentanen aftappes og analyseres som en prøve. Denne må ikke give indhold over detektionsgrænsen for de enkelte parametre. 8.2 Ekstraktion Afvejning Det halvt fyldte membranglas vejes og mængden af jord bestemmes ved at subtrahere glasvægten. Hvis glasvægten ikke kendes, vejes det tomme glas efter ekstraktion, rengøring og tørring. Det er en fordel, at kunden anvender forvejede glas, jvf Hvis prøver modtages i en anden type beholder, afvejes der 60 g prøve i et 100 ml membranglas. Det skal sikres ved homogenisering, at den afvejede prøve repræsenterer den samlede prøve, og der udtages delprøver jævnt fordelt over den totale prøve Tilsætning af acetone/pentan Der injiceres 20 ml af den afprøvede acetone (5.4.2) til prøven gennem membranen i låget. Ryst glasset kort i hånden. Injicer 20 ml pentan med intern standard (5.9) til prøven gennem membranen. Skru låget af og skift membranen. Dette sikrer, at glasset er helt tæt under udrystning. Ryst glasset kraftigt i hånden, indtil en ensartet suspension er nået Rystning Glassene lægges ned på langs på rysteapparatet og spændes fast. Rysteapparatet indstilles til en rystefrekvens på 200 slag pr. min. med en amplitude på 7 cm. Prøverne rystes i 12 til 16 timer. Den foreskrevne ekstraktionstid må ikke fraviges. Efter endt ekstraktion tages glassene af rysteapparatet og tappes umiddelbart herefter Aftapning Når prøverne er taget af rysteapparatet tilsættes 30 ml vand (5.4.2). Prøverne rystes 1 min. og henstilles et kort øjeblik. Ved mange prøver dannes en fri klar pentanfase øverst i glasset, og denne kan umiddelbart tappes i vials. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at centrifugere glasset for at få faserne til at adskille. Der aftappes det antal vials, der skal benyttes til analysen 6 samt en ekstra til opbevaring. Vials opbevares på køl indtil analysetidspunktet. 9 Gaskromatografisk bestemmelse kulbrinter ved GC-FID 9.1 Klargøring og kalibrering af GC-FID Klargøring/opstart af GC Gaskromatografen skal være klargjort og vedligeholdt før opstart af prøvesekvens. Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter (se krav under metode/betingelser, 9.1.2), samt have minimal kolonne blødning Metode/betingelser Der skal vælges betingelser, så der opnås en tilfredsstillende kromatografering af hele området fra benzen til n-c 40 - alkan. Kravene til ydeevne er: 5 For visse jordtyper samt referencematerialer kan det være nødvendigt at tilsætte ekstra acetone eller vand for at opnå suspension. Der må ikke være synlige klumper af ler eller lignende når glasset sættes til ekstraktion. 6 Afhængigt af antal analyseparametre.

10 Side 10 af 17 Der skal være basislinieseparation for n-c 17 -alkan og pristan. For hver af fraktionerne (>C 10 C 15, >C 15 C 20, >C 20 C 35, >C 35 C 40 ) skal det laveste respons udgøre mindst 2/3 af det største. Der må ikke være uhensigtsmæssig diskriminering af tungere forbindelser: arealet af C 40 skal udgøre mindst 60% af arealet for C 20. I tabel 9-1 ses et eksempel på GC-betingelser, som kan anvendes. Der skal kunne opnås ensartet respons for de enkelte n-alkaner i hele det kromatografiske område. Enkelttoppene skal have en pæn kromatografisk form. Bedømmes visuelt. Tabel 9-1. Eksempel på GC-betingelser. Betingelser GC-FID Injektionsbetingelser Tryk 11,7 psi. 350 C Splitless-tid 1,0 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 18 min. Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Temperatur 315 C Hydrogen 30 ml/min. Luft 400 ml/min. Makeup 30 ml/min Sekvens/prøveserie Det anbefales at analysere en sekvensblind (5.10), en STD-opl. (5.11) og en KNT-opl. (5.14.1) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind efter 10 prøver. Der er erfaring for, at GC ens performance kan forringes ved sekvenser, der er længere end 20 prøver. Ved længere sekvenser er det vigtigt at dokumentere, at kravene til GC ens performance har været overholdt i hele sekvensen. Der skal for hver serie ekstraktioner analyseres en metodeblind (8.1) Kalibrering og kontrol Der anvendes ét-punkt kontrol af kalibrering ved daglig analyse. Når metoden anvendes første gang samt når kolonnetype, apparat eller operatør skiftes, udføres en basiskalibrering med mindst fem forskellige koncentrationer af kalibreringsopløsning. Det kontrolleres, at: der ikke er megen kolonneblødning eller overslæb på blindprøverne. forholdet af C 40 /C 20 i standarden (STD-opl. (5.11)) er mindst 60%.

11 Side 11 af 17 indholdet i kontrolprøven (KNT-opl. (5.14.1)) ligger indenfor kontrolgrænserne i laboratoriets kontrolkort. Kontrolgrænserne må maksimalt være fra 80% - 120% af nominel værdi Resultater Beregning Retentionstiden for benzen, C 10, C 15, C 20, C 35 og C 40 i standarden (STD-opl. (5.11)) findes. Disse tider plus 0,2 min 8 benyttes til at opdele kromatogrammet af prøver og blindprøver i fraktioner. Responset af en given prøve fratrækkes metodeblind (8.1), som er fratrukket arealet af intern standard i metodeblinden, og arealerne af de interne standarder i prøven inden koncentrationen beregnes. Dette gøres for de enkelte fraktioner. Indholdet i prøverne beregnes efter følgende formel. ( A Indhold [mg/kg TS] = frak. ( A / A std. ISfrak. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor, A frak. : Arealet for den pågældende fraktion. A IS frak. : Arealet for den interne standard i pågældende fraktion. A std. : Summen af arealet for de n-alkaner i standarden, der hører til pågældende fraktion, se Tabel 9-2. A IS std. : Arealet for den tilsvarende interne standard i standarden. C std. : Koncentrationen af standarden i mg/l V ext : Volumen af ekstraktionsmiddel i ml m : Prøvens vægt i gram TS % : Procent tørstof Resultater opgives med to betydende cifre. Tabel 9-2. Beregning af de enkelte fraktioner. Beregning af fraktioner Beregnes som totalarealearealet Beregnes overfor sum- Beregnes i forhold til intern standard Opgives som Totalindholdet [mg/kg TS]: af Benzen C 10 Toluen monobrombenzen benzen C 10 fra benzen til og med C 10 > C 10 C 15 C 12 + C 14 o-terphenyl > C 10 C 15 fra C 10 til og med C 15 > C 15 C 20 C 16 +C 18 o-terphenyl > C 15 C 20 fra C 15 til og med C 20 > C 20 C 35 C 24 + C 28 + o-terphenyl C 32 +C 34 > C 35 C 40 C 36 + C 38 o-terphenyl >C 20 C 40 fra C 20 til og med C 35 summeret med fra C 35 til og med C 40 Sum af kulbrinter benzen C 40 Fra og med benzen til og med C 10 summeret med fra C 10 til og med C 15, fra C 15 til og med C 20, fra C 20 til og med C 35 og fra C 35 til og med C 40 7 Beregnet udfra den nøjagtige afvejede mængde. 8 Benzen minus 0,2 min.

12 Side 12 af Gaskromatografisk bestemmelse PAH og BTEX ved GC-MS SIM 10.1 Klargøring og kalibrering af GC-MS Klargøring/opstart af GC GC vedligeholdes og klargøres som i afsnit Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter Metode/betingelser I tabel 10-1 ses et eksempel på GC-MS betingelser, som kan anvendes til bestemmelse af PAH og BTEX ved GC-MS. Hvis der forekommer interferens på o-terphenyl, således at dens areal afviger mere end 20% i forhold til det gennemsnitlige areal for o-terphenyl i sekvensblind, beregnes i forhold til squalan. Tabel Eksempel på GC-MS betingelser. Betingelser GC-MS Injektionsbetingelser Tryk 6,77 psi. 300 C Splitless-tid 0,30 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 8 min Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Electron Impact, SIM-Mode Sekvensopbygning BTEX Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en STD-opl. (5.11) og en BTEX-knt. (5.14.2) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en BTEX-knt. (5.14.2) efter hver 10 prøver PAH Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en PAH-std. (5.12) og en PAH-knt. (5.14.3) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en PAH-knt. (5.14.3) efter hver 10 prøver Kalibrering og kontrol Kvantificeringsdelen i MS skal opdateres i forhold til standard (STD-opl.(5.11)/PAH-std.(5.12)), således at retentionstider og forholdet mellem target og qualifierion passer i forhold til den aktuelle standard. Det kontrolleres, at: der ikke er indhold af BTEX/PAH i blindprøven højere end detektionsgrænsen (sekvensblind 5.10). 9 Kontrolleres let ved adskillelse af indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenz(ah)anthracen

13 Side 13 af 17 indholdet i kontrolprøven (BTEX-knt.(5.14.2)/PAH-knt. (5.14.3) ligger indenfor kontrolgrænserne i laboratoriets kontrolkort. Kontrolgrænserne må maksimalt være fra % af nominel værdi Resultater Arealet for den enkelte PAH/BTEX fratrækkes eventuelt blindindhold (8.1). Indholdet af enkeltkomponenter beregnes efter følgende formel: ( A Indhold [mg/kg TS] = komp. ( A / A std. ISpr. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor; A komp. A IS pr A std. A IS std. C std. V ext m TS % : arealet for den enkelte komponent. : arealet for den interne standard i prøven. : arealet for samme komponent i standarden. : arealet for den interne standard i standarden. : koncentrationen af standarden i mg/l : volumen af ekstraktionsmiddel i ml : prøvens vægt i gram : procent tørstof Alle BTEX beregnes overfor monobrombenzen som intern standard. I Tabel 10-2 kan det ses hvilken intern standard de enkelte PAH er beregnes overfor Beregning PAH/BTEX i prøverne integreres udfra retentionstiden af standarden. Det kontrolleres at target/qualifierion forholdet er tilsvarende forholdet i standarden, normalt %. Dette kan dog fraviges specielt i nærheden af detektionsgrænsen, hvor en visuel vurdering kan godtages. Tabel Interne standarder til PAH-MS. Intern standard Phenanthren-d10 Flouranthen-d10 Benz(a)pyren-d12 PAHforbindelser Naphtalen Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthener Acenaptylen Pyren Benz(a)pyren Acenaphten Benz(a)anthracen Indeno(1,2,3-cd)pyren Fluoren Chrysen/triphenylen Dibenz(a,h)anthracen Phenanthren Benzo(ghi)perylen Anthracen Resultater opgives med to betydende cifre. 11 Gaskromatografisk bestemmelse indikatorer for forvitringsgrad ved GC- MS-Scan 11.1 Klargøring og kalibrering af GC-MS Klargøring/opstart af GC GC vedligeholdes og klargøres som i afsnit Kolonnen skal opretholde tilfredsstillende adskillelse af enkeltkomponenter Metode/betingelser I Tabel 11-1 ses et eksempel på GC-MS betingelser, som kan anvendes til bestemmelse af petrogene kulbrinter. 10 Kontrolleres let ved adskillelse af indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenz(ah)anthracen

14 Side 14 af 17 Tabel Eksempel på GC-MS betingelser. Betingelser GC-MS Injektionsbetingelser Tryk 6,77 psi. 300 C Splitless-tid 0,30 min. Helium som bæregas. Ovnprogram Starttemp 35 C. Starttemp holdes 3 min, herefter 15 C/min til 315 C. Sluttemp holdes 8 min Kolonne HP5 MS 30.0 meter 250 µm ID 0,25 µm filmtykkelse. Flow 1,0 ml/min Detektor Electron impact, scan ion 35 m/z 500 m/z Sekvensopbygning Det anbefales at analysere en metodeblind (8.1), en STD-opl. (5.11), en pristanstandard (5.13) og fuelolieopløsning (5.14.4) først og sidst i hver prøveserie. Desuden en sekvensblind (5.10) og en fuelolieopløsning (5.14.4) efter hver 10 prøver Kalibrering og kontrol Kvantificeringsdelen i MS skal opdateres i forhold til standard (std-opl.5.10/pristanstandard. 5.13), således at retentionstider passer i forhold til den aktuelle standard Resultater n-c 17 og pristan. Beregning Følgende ionspor anbefales: Tabel Valg af kalibrant og ionspor Komponent Kalibrant MS ion (m/z) n-c 17 Overfor n-c Pristan Pristan 113 Begge komponenter beregnes overfor o-terphenyl som intern standard. Bestemmelsen kan udføres i SIM-mode ved samme analyse som anvendes for BTEX og PAH, se afsnit 10. Indholdet af enkeltkomponenter beregnes efter følgende formel: ( A Indhold [mg/kg TS] = komp. ( A / A std. ISpr. / A ) C ISstd. std V ext ) m TS% 100 Hvor; A komp. A IS pr A std. A IS std. C std. V ext m TS % : arealet for den enkelte komponent. : arealet forden interne standard i prøven. : arealet for samme komponent i standarden. : arealet for den interne standard i standarden. : koncentrationen af standarden i mg/l : volumen af ekstraktionsmiddel i ml : prøvens vægt i gram : procent tørstof Resultater opgives med to betydende cifre.

15 Side 15 af 17 Forholdet mellem n-c 17 og pristan beregnes. Der skal udvises opmærksomhed ved stærkt nedbrudte olieforureninger eller prøver uden olieindhold, hvor koncentrationerne af n-alkaner mv. er meget lave. Koncentrationerne kan reelt være under detektionsgrænsen eller stærkt påvirket af interferens. 12 Tilordning 12.1 Produkttilordning Ud fra GC-FID kan en forurening beskrives som benzin, såfremt 70% af en prøves kulbrinter findes i fraktionen benzen C 10. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med lette og/eller tungere olie (>C 10 ) beskrives som uforvitret, hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med mere end 70% af de fundne kulbrinter i intervallet >C 10 C 20 beskrives som petroleum, dieselolie eller lignende, hvis forureningen også kan beskrives som uforvitret, dvs. hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med mere end 70% af de fundne kulbrinter i intervallet >C 20 C 40 beskrives som motorolie, tung fuelolie eller lignende, hvis forureningen også kan beskrives som uforvitret, dvs. hvis n-c 17 /pristan forholdet er > 1. Ud fra GC-FID og GC-MS-Scan/GC-MS-SIM kan en forurening med lette og/eller tungere olie (>C 10 ) beskrives som forvitret olieprodukt, hvis n-c 17 /pristan forholdet er < 1. Olieproduktet beskrives ikke nærmere Beregning af biogene kulbrinter Nedenstående er beskrevet en metode for tilnærmet korrektion af indhold af sum af kulbrinter for indhold af naturlige kulbrinter. Metoden er ikke afprøvet ved interlaboratorieundersøgelse. Bestemmelse af biogene kulbrinter udføres kun, såfremt der er mistanke om organiske jorder, og såfremt en reduktion af fraktionen C 20 C 40 på 10-40% vil have betydning for fortolkning af overholdelse af jordkvalitetskriterier Sitosterol Sitosterol lokaliseres udfra ionspor af ion 93 m/z, samt udfra massespektrum. Phytosterolerne lokaliseres ved ionspor 93 m/z, og integreres og beregnes ved GC-FID. Integrering foretages ved at trække basislinie umiddelbart under phytosteroltoppene (ikke til basisliniebund). Phytosterolerne kvantificeres over for de standarder, der anvendes for kulbrintefraktioner i det pågældende kogepunktsinterval. Summen af phytosteroler kan trækkes fra totalkulbrinteindholdet fundet ved GC-FID for at korrigere for indhold af naturlige kulbrinter. Indholdet af phytosterol i prøverne beregnes efter følgende formel. ( A Indhold[mg/kg TS] = phytosterol. ( A std. / A ISfrak. / A ISstd. ) C std V ext ) m TS% 100 Hvor, A phytosterol : Arealet af phytosteroler ved GC-FID. A IS frak. : Arealet for den interne standard i pågældende fraktion. A std. : Summen af arealet for de n-alkaner, der hører til pågældende fraktion, se Tabel 9-2.

16 Side 16 af Ulige n-alkaner Ulige n-alkaner beregnes på tilsvarende måde ved GC-FID overfor nærmeste foregående lige n-alkan. De ulige n-alkaner, der kan trækkes fra totalkulbrinteindholdet fundet ved GC-FID, beregnes som differencen mellem den ulige n-alkan fratrukket indholdet af den lige n-alkan umiddelbart før. Ulige n-alkaner fra naturlige kulbrinter = (C 25 C 24 ) + (C 27 C 26 ) + (C 29 C 28 ) + (C 31 C 30 ) + (C 33 C 32 ) 13 Kvalitetsparametre Detektionsgrænse, præcision og nøjagtighed Kvalitetsparametre er undersøgt ved en interlaboratorieundersøgelse /4/ med deltagelse af 10 laboratorier fra Danmark, Finland, Norge og Sverige samt opfølgning med deltagelse af 5 laboratorier fra Danmark. Interlaboratorieundersøgelsen er, som det fremgår af resultaterne, udført med andre fraktionsopdelinger, end der er anvendt i denne metode. Det forventes, at kvalitetsparametrene fra interlaboratorieundersøgelsen i det væsentligste vil være repræsentative også for nærværende metode. Resultatet heraf ses som oversigt i Tabel Detaljer, herunder værdier fundet for de enkelte stoffer kan forefindes i rapport for interlaboratorieundersøgelsen. Metoden er desuden valideret på ét laboratorium ved afslutning af metodeudvikling. Kvalitetsparametre for denne undersøgelse kan ses i valideringsrapporten for analysemetoden /3/. Kvalitetsparametrene bør eftervises regelmæssigt på det enkelte laboratorium, fortrinsvis ved intern kvalitetskontrol samt når metoden tages i brug. Tabel Detektionsgrænse, præcision og korrekthed. Præcision Detektionsgrænse Repeterbarhed Prøve relativ standardafvigelse, [mg/kg TS] % Reproducerbarhed relativ standardafvigelse, % Korrekthed Genfinding, % Benzen - C 10 2,5 5 (0,5 mg/kg TS)* 30 (5 mg/kg TS)* - C 10 C C 25 C Sum af kulbrinter, benzen - C BTEX 0,02 0,05 4 (0,02 mg/kg TS)* PAH 0, n-c 17 /pristan >90 * Værdier opgivet som mg/kg TS gælder ved lave koncentrationer Linearitet Der er under valideringen vist koncentrationsområder, hvori der er en lineær sammenhæng mellem respons og koncentration. I disse områder kan metoden anvendes med étpunktskalibrering (som i denne forskrift). Lineariteten skal eftervises af de enkelte laboratorier, der anvender denne metode, når metoden anvendes første gang samt når kolonnetype, apparat eller operatør ændres. 14 Analyserapport Analyserapporten skal som minimum indeholde følgende: Henvisning til denne metode. Nøjagtig identifikation og prøvemærkning af den enkelte prøve.

17 Side 17 af 17 Angivelse af tidspunktet for prøvernes modtagelse på laboratoriet, og hvornår ekstraktionen er indledt. Koncentrationen i mg/kg TS for hver komponent, fraktion eller sum, der er bestemt. Afvigelser fra analyseforskriften skal angives, herunder modtagelse af prøverne i andre beholdere end foreskrevet, åbning af prøveglas for udtagning af overskydende jord mv. (jvf. 7.2) Detektionsgrænse og usikkerhed for den enkelte analyseparameter. Produkttilordning som beskrevet i afsnit 12.1, samt kvalitativ information om tegn på BTEX, PAH eller chlorerede opløsningsmidler, såfremt disse ikke er bestemt ved GC- MS-SIM (BTEX og PAH). Specificering af eventuel foretaget korrektion for indhold af biogene kulbrinter, jvf Litteratur /1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen: Prøveudtagning og analyse af jord, nr /2/ DS 204:1980. Vandundersøgelser. Tørstof og glødetest. /3/ Videreudvikling af metoder til analyse af olie i jord. Miljørapport nr. 905, /4/ Method evaluation study Oil in soil, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser, juni /5/ DHI Institut for Vand og Miljø med flere: Olie i jord Forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier. Rapport til Miljøstyrelsen, udkast november 2007.

Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1. udgave Godkendt: 29-03-2006 Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af totalkulbrinter,

Læs mere

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord NYT FRA 2006/3 ISSN: 1901-5437 Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord Af Karen Halling, AnalyCen A/S Miljøstyrelsen iværksatte i 2003 et arbejde med sammenligning af eksisterende

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord

Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord Supplerende undersøgelser Mette Tjener Andersson & Jette Bjerre Hansen DHI Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2009 Miljøstyrelsen

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse Miljøstyrelsen Rapport April 2004 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø. Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø

Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø. Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø Serietitel Marts 22 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Olie+fedt i spildevand (3. udkast) Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø Hanne

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi I denne øvelse foretages to typer kromatografi, tyndtlagskromatografi (I) og gaskromatografi (II). I øvelsesdel I identificeres nogle aminosyrer ved tyndtlagskromatografi på alu-plader med cellulose. I

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons () i strømmende gas Parameter 16 EPA (metoden kan også anvendes til andre ) Anvendelsesområde Metode Måling af i luftemissioner

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Signe Vork Nissen og Peter Rerup Dato: 28.

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Mineralsk olie (olieaerosoler) Måling af mineralsk olie (olieaerosoler)

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb NEXT IV 2005-2009 PAH er og nonylphenoler i vandløb 1. runde, september 2005 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. OVERSIGT NIRAS udstyr Opsamling af prøver Analysemetoden (SOP) og kvalitetskontrol

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI KROMATOGRAFI Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Olie i jord forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier

Olie i jord forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier Olie i jord forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier Christian Grøn, Pernille Borling, Lizzi Andersen, Karl-Heinz Cohr, Jette Bjerre Hansen

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver. Teknik og Administration Nr. 2 2001

Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver. Teknik og Administration Nr. 2 2001 Interferens ved bestemmelse af olie i jordprøver Teknik og Administration Nr. 2 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...1 2. BAGGRUND...2 3. UNDERSØGELSEN...3 4. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE...4

Læs mere

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri 2. udgave Godkendt: 05-09-2014 Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode beskriver en infrarød

Læs mere

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET?

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? Dorte Harrekilde, Rambøll doh@ramboll.dk DISPOSITION Problemstillingen Indeklimamålinger, metoder Resultater Konklusion

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien

Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr. 536 (Tom side) Danmarks

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport nr. 62-2011 Test af lugtposer Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport Referencelaboratoriet Test af lugtposer December 2011 Date: 24-02-2012 Testing Laboratory: Eurofins Product Testing A/S

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 9 2002 Validering af en GC og GC MS metode til kvantificering af potentielle kontaktallergener i naturkosmetikprodukter indeholdende

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere