Bentone B10 FUV Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bentone B10 FUV 171 601 47 98-5. Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt"

Transkript

1 Bentone B10 FUV Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt Blæsbjergvej 54, DK-8722 Hedensted. Tlf , Fax Håndværkervej 60 A, DK-4000 Roskilde. Tlf , Fax Mosevangen 2, DK-9230 Svenstrup(Aalborg) Tlf , Fax Svendborgvej 253B, DK-5260 Odense S. Tlf , Fax Stokagervej 23, DK-8240 Risskov. Tlf , Fax Storestrømsvej 31, DK-6715 Esbjerg N, Tlf , fax

2 KOMPONENTER 1. Indsats 9. Tændkabler 17. Indikeringslampe, forvarmer 2. Indsatsregulering 10. Tændtransformator 18. Blæserhjul 3. Fotomodstand 11. El-tilslutning 19. Luftregulering 4. Forvarmer 12. Kontrolkasse 20. Skala, luftregulering 5. Dyse 13. Magnetventil 21. Luftdindtag 6. Bremseskive 14. Genindkoblingsknap 22. Dæksel (for ikke justerbart 7. Brænderrør 15. Pumpe brænderhoved) 8. Tændelektroder 16. Motor

3 TEKNISKE DATA DIMENSIONER B Flange A Flange B Brænderhoved Brænderrørslængde Flange A Mål B Flange B Mål B Flange C Mål B FUV FUV FUV Flange C 12 YDELSESOMRÅDE OG DYSEVALG Brænderhoved Oliemængde Anbefalet oliedysetype Anbefalet Pumpetryk kg/h kw Mcal/h Vinkel Størrelse Type Bar FUV 1,2-3, ,50-0,60 H ,65-0,85 S alt. R 10 Anvendt brænd værdi 11,86 kwh/kg (Hn) for fyringsolie 1. ANBEFALETOLIEDYSE På grund afforskellige kedeltyper med ikke muligtatangive en bestemtspred Det skal bemærkes, at spredningsvarierende fyrboksgeometri og ningsvinkel eller sprednings-mønster vinkel og spredningsmønster ændrer belastning, som forekommer, er det på oliedysen. sig med pumpetrykket. ELEKTRODEINDSTILLING FUV

4 GENERELLE INSTRUKTIONER GENERELLE REGLER Installation af en oliebrænder skal ske efter gældende forskrifter. Installatøren bør derfor kende disse, samt have kendskab til olie og dets forbrænding. Kun olie egnet for brænderen må anvendes, ogderbøraltidmontereset oliefilterforan brænderens oliepumpe. Hvis brænderen bliver udskiftet med en eksisterende brænder, børolie-filteret skiftes eller renses. Installationen bør altid udføres af faguddannet personale. INSTALLATIONSINSTRUKTION Denne instruktionfølgermed brænderen og skal placeres på et synligt sted nær brænderen. INDREGULERINGAF BRÆNDEREN Brænderen er fra fabrik indstillet til en middelværdi, som efter montering skal tilpasses den anvendte kedel. For at indregulere til korrektforbrænding startes med at øge luftmængden og indsatsindstillingen lidt. Når brænderen starter, brænder den med luftoverskud og sodtal 0. Luk indsatsindstillingen til der måles sod, åbn derefter igen til soden forsvinder. Derefter minskes luftmængden, tilder måles sod og øges derefter igen, indtil der eropnået sodfri forbrænding. Ved denne metode opnås optimal indstilling. Hvis der monteres større oliedyse, må forindstillingen åbnes både på luftmængde og indsatsindstillingen. Hvis derer risiko for eller der opstår en tudende tone fra forbrændingen, kan denne afhjælpes eller mindskes ved at åbne indsatsindstillingen lidt og derefter lukke lidt for luften. - Montereventuelttrækstabilisator, som tørrer og ventilerer skorsten ved stilstand. - Øg eventuelt oliemængden. - Hæv røggastemperaturen ved at demontere eventuelle retardere i kedel. REGULERING AF OLIEPUMPEN Se separat beskrivelse afoliepumpen. INDSTILLING AF BRÆNDER Der børaltid foretages en røggasanalyse i forbindelse med justering af en moderne oliebrænder. Derved opnås sikkerhed for en optimal og stabil forbrænding uden soddannelse og driftforstyrrelse. JUSTERINGAF BRÆNDERINDSATS FUV Dyse Indstilling Gph Indsats Luft 0,40 1,5 1,5 0,50 2,0 4,5 0,55 2,5 5,3 0,60 3,0 5,7 0,65 3,5 5,7 0,75 4,5 5,5 0,85 6,0 6,0 INSTRUKTION AF BRUGEREN Slutbrugeren skal instrueres i brænderens funktion og sikkerhedsforskrifter. Endvidere instrueres i vigtigheden af at holde fyrrum rent og ryddeligt. TILSYN Kedel/brænder skal kontrolleres regelmæssigt for eventuelle fejl og utætheder m.v. BRÆNDER MONTAGE PÅ KEDEL (FLANGE) KON DENS I SKORSTEN En moderne oliebrænder arbejder med mindre luftoverskud og ofte også med mindre oliedyser end ældre typer oliebrændere. Dette højner virkningsgraden, men øger også risikoen for kondens i skorstenen. Risikoen øges yderligere ved for stor dimension på skorstenen. Røggas temperatu ren bør være over 60 C målt 0,5 meter fra skorstenstop. Ved kondens kan gøres følgende forat øge temperaturen i skorstenstoppen: - Monter eventuelt isoleret foring i korrekt dimension. LUFTREGULERING 0-10 Finjustering af luftspjældet skal ske med kappen påsat for ikke at ændre luftmængden efter indstillingen. INDSATSREGULERING

5 SERVICE PÅ BRÆNDEREN Advarsel! Inden nogen form for service foretages, sluk hovedafbryderen og luk for olien. SERVICERINGAF BRÆNDERHOVED (Alt. A) 1. Fjernkappen. 2. Træk fotomodstanden ud. 3. Demonterolierøret. 4. Fjernde 2 skruertil indsatsdækslet. 5. Træk indsatsen så langt ud at tændkablerne kan tages af tændelektroderne. 6. Træk indsatsen lige bagud fra brænderen

6 SERVICERING AF BRÆNDERHOVED (Alt. B) 1. Demonterbrænderen fra kedelflangen. 2. Løftbrænderen ud. 3. Løs brænderrørets 2 skruer en om-gang. 4. Drej brænderrøret til højre og træk det ud. OPHÆNGNING AF BRÆNDEREN VED SERVICE A. Tap til ophængning af brænderen. B. Hulforophængning(modsvarende findes på modsatte side). RENGØRINGAF BLÆSERHJULET Demonter de 5 skruer og tag blæser-husets halvdel af

7 EL-TILSLUTNING KONTROLKASSE: LOA A27/LOA B27/BHO61.A/B FUNKTION 1. Hovedafbryderog, dobbelttermostat sluttet Forvarmeren fårspænding, og forvarmningstiden begynder. Denne fortsætter, indtil driftstemperaturen på olien er opnået og forvarmningstermostaten slutter. 2. Forvarmertermostat slutter Brændermotoren starter, tændgnisten etableres og forventilationen begynder. Når denne er slut, åbner magnetventilen (3). 3. Magnetventil åben Olien frigives, forstøves og antændes. Fotomodstanden registrerer, at der erflamme. Tændgnisten ophører 2sek. efter atflamme indikeres, når tændtransformatoren er koblet til klemme Sikkerhedstiden udløber a. Hvis flammen udebliver, indtil sikkerhedstiden udløber, går kontrolkassen på blokering, og lyser rødt. b. Hvis flammen forsvinder eftersikkerhedstidens udløb, gør brænderen et nyt startforsøg Driftsstilling Hvis brænderen afbrydes af hovedafbryder eller termostat, sker en ny opstart, når vilkårene i punkt 1 er opfyldt. Kontrolkassen blokeret Rød lampe lyser. Brænderen startes med tryk på genindkoblingsknappen. Eftertænding Hvis der ønskes 15 sek. eftertænding flyttes tændtransformatorens tilkobling fra klemme 7 til klemme 6. KOMPONENTLISTE A1 Kontrolkasse P1 Timetæller(Tilbehør) * A2 Dobbelttermostat R1 Fotomodstand E1 Forvarmer S3 Hovedstrømafbryder F1 Sikring max 10A T1 Tændtransformator H1 Alarmlampe H2 Signallampe (Tilbehør) Y1 Magnetventil X1 El-kontakt, brænder M1 Brændermotor X2 El-kontakt, kedel Hvis kedlen mangler færdigkoblet el-stik, tilsluttes medleverede el-stik X2 i henhold til koblingsskema. Såfremt DTO ligger i serie på indgående fase L1, luses mellem T1 og T2. Forvarmerensledningsfarver A Blå B Brun C Sort Brænderen tilsluttes og sikres i henhold til stærkstrømsreglementet. TEKNISKE DATA Fortændingstid: Forventilationstid: Eftertændingstid: Sikkerhedstid: Genindkobling efter udløsning: Reaktionstid ved flammesvigt: Omgivelsestemperatur: Min. overvågningsstrøm ved flamme: Max. overvågningsstrøm ved mørklagt (start): Beskyttelsesgrad: (Underspændingssikret kun LOA B27) 13 s 13 s 2 s 10 s min. 50 s max. 1 s fra - 20 til + 60 C 65 µ A 5µ A I P 40 YDRE EL-TILSLUTNING X1 KONTROL AF FOTOSTRØM Fotostrømmen måles med etjævnstrøms amperemeter, som kobles i serie med fotomodstanden

8 PUMPEINSTRUKTION DANFOSS BFP41 TEKNISKE DATA 1,3-12,0 Viskositetsområde: mm 2 /s Trykområde: 7-15 bar Fabriksindstilling: 10 bar Spolespænding: 220/240V 50/60 Hz Olietemperatur: -1 0 til+70 C KOMPONENTER 1. Tilslutning for oliedyse G 1/8" 2. Manometertilslutning G 1/8" 3. Trykregulering 4 mm sekskantnøgle 4. Patronfilter 5. Vakuummetertilslutning G 1/8" 6. Returledning G 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Returskrue SUGELEDNINGSTABELLER Sugeledningstabeller består af teoretisk udregnede værdier, hvor rørdimension og oliehastighed er af en størrelse, så der ikke opstårturbulente strømninger, der medfører unød-vendige trykfald og støj i rørsystemet. Et rørsystem består i reglen af kobber-rør med 4 bøjninger, kontraventil, afspærrings-/brandsikringsventil samt et oliefilter monteret før pumpen. Den samlede modstand af ovenstående er medregnet i de viste tabeller. I tabellerne forekommer ikke længder over 100 m, da erfaringen viser, at større længder ikke anvendes. Tabellerne gælder for en standard fyringsolie af normal handelskvalitet i henhold til gældende normer. Ved opstart med tomt rørsystem bør oliepumpen max. køre 5 min. uden olie. (Det forudsættes, at pumpen smøres med olie inden opstart). Tabellerne viser den totale sugeledningslængde i meter ved en dysekapacitet på 2,5 kg/h. Max. tilladelige tryk på pumpens sugeside er 2,0 bar. UDLUFTNING Udluftning er kun nødvendig ved etstrengssystem. Ved to-strengssystem udluftes pumpen automatisk gennem returledningen. ET-STRENGSSYSTEM Detanbefalesatkøre et-strengssystem med Flow control. Et-strengssystem Højde H Ledningsdiameter ø4 mm ø5 mm ø6 mm Ved olietank lavere end brænder anvendes to-strengssystem. To-strengssystem m m m m Højde Ledningsdiameter 4,0 3, H m ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m 3, , , , , , , , , , , To-strengssystem Højde Ledningsdiameter H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m 4, , , , , , , , , , , Ved et-strengssystem med Flow Control eller lignende anvendes samme specifikationer

9 FUNKTION DANFOSS BFP41 Når pumpen startes, suges olie fra sugestutsen (S) gennem filtret (H) til pumpehjulets sugeside (C). Dereftertransporteres olien til pumpehjulets trykside, hvorved den sættes under tryk. Trykket styres og holdes konstant på indstillet værdi af reguleringsventilen (P 1 ) med membranen (D). Reguleringsventilen (P 1 ) fordeler den af pumpehjulet (C) leverede oliemængde mellem dysetilslutningen (E) og pumpens returside (R). Hvor stor oliemængde, der forbruges, bestemmes af det tryk, som indstilles på reguleringsventilen (P 1 ) og af størrelsen på oliedysen i dyseledningen. Reguleringsventilen (P1 ) fungerer på følgende måde: - Nårolien harnåetventilensåbningstryk, åbnes passagen til retursiden. - Membranen og fjederen holder pumpetrykket konstant på indstillet værdi. - Ved overbelastning af pumpen, dvs. hvis man forsøger at få pumpen til at levere mere olie end pumpehjulet formår, synkerolietrykket under indstilletværdi hvorved reguleringsventilen lukker mod retursiden (R) med membranen (D) og går tilbage i startposition. Dette kan afhjælpes ved at: - Sænke pumpetrykket - Skifte til mindre oliedyse - Skifte til oliepumpe med større kapacitet UDSKIFTNING AF FILTER MONTERING/DEMONTERING RETURSKRUE Et-strengssystem To-strengssystem SKIFT AF PATRONFILTER PÅ MONTERINGSPROP Filterproppen i pumpedækslet skrues af med en 4 mm sekskantnøgle, og patronfiltret trækkes ud. Pres eventuelt en skruetrækker ind mellem filter og prop og vridforsigtigtfiltretaf. Filtret kasseres og erstattes med et nyt, som presses på proppen. Patron-filtret kan påny monteres

10 PUMPEINSTRUKTION SUNTEC AS47C TEKNISKE DATA Viskositetsområde: 1-12 mm 2 /s Trykområde: 7-12 bar Olietemperatur: max 60 C KOMPONENTER 1. Trykregulering 2. Returskrue 3. Tilslutning for oliedyse G 1/8" 4. Trykudtag G 1/8" 5. Vakuummetertilslutning G 1/8" 6. To-strengs skrue 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Trykudtag G 1/8" SUGELEDNINGSTABELLER Sugeledningstabeller består af teoretisk udregnede værdier, hvor rørdimension og oliehastighed er af en størrelse, så der ikke opstårturbulente strømninger, der medfører unødvendige trykfald og støj i rørsystemet. Et rørsystem består i reglen af kobber-rør med 4 bøjninger, kontraventil, afspærrings- /brandsikringsventil samt et oliefilter monteret før pumpen. Den samlede modstand af ovenstående er medregnet i de viste tabeller. I tabellerne forekommer ikke længder over 100 m, da erfaringen viser, at større længder ikke anvendes. Tabellerne gælderforen standard fyringsolie af normal handelskvalitet i henhold til gældende normer. Ved opstart med tomt rørsystem bør oliepumpen max. køre 5 min. uden olie. (Det forudsættes, at pumpen smøres med olie inden opstart). Tabellerne viser den totale sugeledningslængde i meter ved en dysekapacitet 2,1 Kg/h. Max. tilladelige tryk på pumpens sugeside er 2,0 bar. For to-strengssystem gælder Q =46 m a x l/h pumpkapacitet vid 0 bar. UDLUFTNING Udluftning af pumpen er kun nødvendig ved et-strengssystem. Ved tostrengssystem udluftes pumpen automatisk gennem returledningen

11 Et-strengssystem Højde Ledningsdiameter H ø4 mm m m Ved olietank lavere end brænder anvendes to-strengssystem. 4, , ,0 100 To-strengssystem 1,0 91 Højde Ledningsdiameter 0,5 82 H ø6 mm 0,0 74 m m 0,0 1-0,5 41 To-strengssystem -1,0 1 Højde Ledningsdiameter -2,0 70 H ø6 mm -3,0 3 m m -4,0 0 4,0 29 3,0 25 Ved et-strengssystem med Flow 2,0 22 Control eller lignende anvendes 1,0 18 samme specifikationer. 0,5 16 0,

12 ANVENDELSEOMRÅDE FOR SUNTEC AS47C - Fyringsolie og kerosin - Dysekapacitet op til 46 l/h (ca kcal/h -470kW) - Et- eller to- strengssystem PUMPENS FUNKTION Oliepumpen haren indbygget magnetventil som regulerer tilførsel af olie og afskærereffektivt uanset omdrejningstal. Pumpens tandhjulssæt suger olie fra tanken gennem det indbyggede oliefilter og transporterer olien til reguleringsventilen førolietryktil dysctilslutningen. Overskydende olie, der ikke går til dysen, ledesfratrykreguleringsventilen tilbage til returledningen, eller, hvis der er tale om et et-strengs anlæg, tilbage til sugeledningstilslutningen i tandhjulssættet. Olie sugeside Olietrykside Returolie til sugeside ellertank Retur til sugesiden Med2- strengsskrue Returledning tilproppet Et-strengs anlæg Sugeside Vakuummetertilslutning To- strengs anlæg -TO-STRENGSANLÆG Nårmagnetventilen ikke eraktiveret, er bypass-kanalen mellem tryk-og returside på ventilen åben. Der kan ikke opbygges tryk til at åbne ventilen, uansetomdrejningstal. Når magnetventilen aktiveres, lukkes bypass-kanalen, og gennem tandhjulssættets rotation ved fuldt omdrejningstal opbygges det tryk straks, der er nødvendigtforatåbneventilen. - ET-STRENGSAN LÆG Udluftning afledningssystemetskerikke automatiskt ved et-strengs anlæg, manometertilslutningen skal åbnes. AFSKÆRING Når brænderen stopper, åbner magnetventilen bypass-kanalen og presserolien til returledningen, samtidig lukkes dysetilslutningen. Dette giveren dobbelt afskæringsfunktion. Afskæring og åbningsfunktion kan meget hurtigt reguleres uanset motorens omdrejningstal. Når magnetventilen er inaktiveret, er påkrævet drejningsmoment lig med motorens omdrejningstal. Rotationsretning og dyseplacering C: Motorrotation (dyse på venstre sid e(set fra akselenden) Tandhjulskapacitet (se kurve for pumpekapacitet) AS:Magnetventil med afskæring AS47 C MONTERING/DEMONTERING RETURSKRUE

13 Gph kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h 0,40 1, , , , , , , , ,50 1, , , , , , , , ,60 2, , , , , , , , ,65 2, , , , , , , , ,75 2, , , , , , , , ,85 2, , , , , , , , ,00 3, , , , , , , , ,10 3, , , , , , , , ,20 3, , , , , , , , ,25 4, , , , , , , , ,35 4, , , , , , , , ,50 4, , , , , , , , ,65 5, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , , ,00 6, , , , , , , , ,25 7, , , , , , , , ,50 8, , , , , , , , ,75 9, , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , ,50 11, , , , , , , , ,00 13, , , , , , , , ,50 14, , , , , , , , ,00 16, , , , , , , , ,50 18, , , , , , , , ,00 19, , , , , , , , ,50 21, , , , , , , , ,00 23, , , , , , , , ,50 24, , , , , , , , ,00 26, , , , , , , , ,50 28, , , , , , , , ,00 29, , , , , , , , Tabellen gælder for olie med viskositet 4,4 mm 2 /s (cst) ved densitet 830 kg/m 3. BRÆNDERE MED FORVARMNING Regn med 5-20% mindre oliemængde ved forvarmning afhængig af: - Olietemperaturen i oliedysen - Oliedysens konstruktion - Kapacitet (jo større kapacitet, jo mindre forskel)

14 OLIEDYSETABEL FEJLSØGNING BRÆNDEREN STARTER IKKE Indstil luftspjæld Kontroller olietryk Kontroller dysen i forhold til brænderhoveddimension og elektrode p osition Kontroller at fotomodstanden er ren og ser lys Kontroller med ny fotomodstand Kontroller med ny kontrolkasse Kontroller olieforsyningen til brænderen og kontroller, at der ikke er luftblærer i pumpen Kontroller funktion af magnetventil Kontroller at fotomodstanden ikke ser omgivende lys Kontroller tændkabler og elektroder Kendetegn Årsager Eftergå/kontroller BRÆNDEREN STARTER IKKE EFTER NORMALDRIFT Hovedsikring defekt Kontroller og skift sikring om nødvendigt. Undersøg årsag til fejlen tændes ikke Kedeltermostaten er ikke sluttet Overhedningstermostat slået fra Kontrolkasse eller fotomodstand defekt Juster termostat ilbagestil overhedningstermostat. undersøg årsag til den er trådt i funktion Kontroller ved at skifte ud Brænderen forventilerer Ingen olietilførsel Kontroller at olietank, olierør, magnetventil, oliepumper og dyse er i orden Brænderen går på rødt Ingen tændgnist Kontroller transformator og tændelektroder FORSINKET TÆNDING, BRÆNDEREN STARTER MED PULSATIONER Brænderen pulserer ved start med varme røggasser For stort undertryk Juster brænderen Oliedysen delvis stoppet Udskift oliedysen Olietrykket for lavt Kontroller og juster Røg kanalen blokeret eller defekt Blæserhjul gået løs på motoraksel Kontroller og reparer Kontroller og reparer Pumpekobling løs eller slidt Skift ud Kontroller elektrodeindstilling, se diagram ontroller, at elektroder er hele og korrekt justeret Kontroller tændkabler og elektroder

15 OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi (leverandørens navn) BENTONE AB... (adresse) P.O. Box 309, S Ljungby, Sverige... Erklærer under eget ansvar at produkterne (navn, type eller model, parti- eller serienummer, eventuelt oprindelse og antal enheder) ST 97, ST 108, ST 120, ST 133, ST 146, B 9, B 10, B 11, B 20, B 30, B 40, B 45, B 50, B 60, B 70, B 80, SF og TF 205, blæsebrændere for fyringsolie... som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre regulativer (navn og/eller betegnelse og udgivelsesdatoforstandarden (standarderne) ellerandre regulativer DIN 4787 og EN I henhold til vilkårene i direktiv (om tilpasning) EMC direktiv 89 / 336 / EEC, Lavspændingsdirektiv 73 / 23 / EEC og Maskindirektiv 89/392/EEC.... Med hensyn til Virkningsgraddirektiv 92/42/EEC, se næste side... Ljungby den 18. Marts, (Sted og dato for udfærdigelsen) BENTONE AB Ulf Bondesson... (navn og underskrift på bemyndiget person) (3 )

16 For at opfylde kravene i henhold til Virkningsgraddirektivet 92/42/EEC, artikel 2, angiver vi hermed følgende parametre: Brænder type Kapacitet kg/h (kw) Prøvningsprotokol nr. TÜV Tryk i kedel mbar Produkt ID-nr. i henhold til EU-typeprøvningscertifikat ST 97 1,2-2, ,2 til +1,4 CE /98 (14,2-30,8) ( ) til + 0,1 ST108 1,2-3, ,2 til + 1,4 CE /98 (14,2-45) ( ) til + 0,2 ST 120 2,1-4, ,2 til + 1,9 CE /98 (24,9-53,3) ( ) til + 0,2 ST 133 2,0-10, ,2 til + 2,2 CE /98 (23,7-118,5) ( ) til + 0,1 ST 146 4,0-10, ,2 til + 3,9 CE /98 (47,4-118,5) ( ) til + 0,1 B 9 1,2-2, ,2 til + 0,8 CE /98 (14,2-29,6) ( ) til + 0,1 B 10 1,4-3, ,2 til + 1,1 CE /98 (1 6,6-35,6) ( ) til + 0,25 B 10KA 2,0-4, ,2 til + 0,95 CE /98 (23,7-54,5) ( ) til + 0,1 B10ZHV 1,2-2, ,2 til + 1,0 CE /98 (14,2-29,5) ( ) til + 0,3 B 11 B 20K 4,3-9, ,2 til + 1,15 CE /98 (51,0-116,1) ( ) til + 0,1 B 20KA 2,0-8, ,2 til 0,78 CE /98 (23,7-94,8) ( ) til + 0,1 B20ZHV 2,1-4, ,2 til 1,25 CE /98 (24,9-51,0) ( ) til + 0,1 B 30 6,0-17, ,2 til + 2,8 CE /98 (71,1-207,4) ( ) til + 0,2 B 30A 6,0-17, ,2 til + 3,0 CE /98 (71,1-207,4) ( ) til + 0,1 B 30A2 4,5-15, ,2 til 3,8 CE /98 (53,3-177,8) ( ) til + 0,1 B30ZHV-2 3,3-10, ,2 til + 1,3 CE /98 (39,1-118,5) ( ) til + 0,1 B 40 9,0-29, ,3 til + 4,1 CE /98 (106,7-349,6) ( ) til + 0,2 B 40A 9,0-29, ,2 til + 5,3 CE /98 (106,7-349,6) ( ) til + 0,1 20(3 )

17 For at opfylde kravene i henhold til Virkningsgraddirektivet 92/42/EEC, artikel 2, angiver vi hermed følgende parametre: Brænder type Kapacitet kg/h (kw) Prøvningsprotokol nr. TÜV Tryk i kedel mbar Produkt ID-nr. i henhold til EU-Typeprøvningscertifikat B 40A2 8,0-26, ,3 til + 4,6 CE /98 (94,8-314,0) ( ) til +0,1 B 50-2F 12,0-59, ,2 til +9,4 CE /98 (142,2-699,2) ( ) til + 0,2 B 50-3F 12,0-59, ,2 til +9,25 CE /98 (142,2-699,2) ( ) til + 0,1 B 60-2F 20,0-90, ,3 til + 11,4 CE /98 (237,0-1066,5) ( ) til + 0,8 B 60-3F 20,0-90, ,3 til + 11,4 CE /98 (237,0-1066,5) ( ) til + 0,8 B 70 B 80 SF ,0-140, ,7 til 8,7 CE /98 (592,5-1659,0) ( ) til + 12,0 til + 0,1 TF ,0-205, ,7 til + 14,0 CE /98 ( ) til + 16,0 til + 0,1 B45A 8,5-47, ,1 til + 0,4 CE /99 (100,8-557,5) ( ) til + 7,0 B45A2 8,5-45, ,1 til + 0,4 CE /99 (100,8-539,7) ( ) til + 7,5 21(3 )

Installations- og driftsvejledning STG 146

Installations- og driftsvejledning STG 146 Installations- og driftsvejledning STG 146 178 014 26 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Transformator 4. Monteringsflange 5. Tilslutning kombiblok 6. Ioniseringselektrode

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 450-2

Installations- og driftsvejledning BG 450-2 Installations- og driftsvejledning BG 450-2 178 029 76 GENERELT Advarsel Før montering eller ibrugtagning skal manualen læses igennem. Denne manual bør være kendt af alle, der af en eller anden grund

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 400

Installations- og driftsvejledning BG 400 Installations- og driftsvejledning BG 400 178 005 73 BESKRIVELSE Komponenter 1. Inspektionslåg 2. Lufttrykvagt 3. Luftregulering 4. Indsatsregulering (ikke bygas) 5. Multiblok 6. Brænderrør 7. Gasrør,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Ed. 10-2009-V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere