Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone"

Transkript

1 i den umættede zone I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede zone til primært grundvand. Denne artikel beskriver et screeningsværktøj, der på baggrund af målinger af fysiske og kemiske parametre i jorden kan tydeliggøre om der er basis for at inddrage nedbrydning i en risikovurdering. Andreas Houlberg Kristensen Per Loll Kaj Henriksen Lars Mortensen Per Møldrup Jordforurening med olieprodukter, som f.eks. benzin, diesel og fyringsolie, er kendetegnet ved en naturlig massereduktion over tid som følge af biologiske nedbrydningsprocesser. Ét gram jord indeholder normalt mellem 105 og 1011 bakterier, hvoraf mindst 0,1 % kan anven de oliestoffer i deres metabolisme /1/. Når jorden forurenes vil antal og aktivitet af olienedbrydende bakterier øges, hvilket under gunstige jordfysiske og geokemiske forhold kan begrænse forureningens spredning til ganske få centimeter /2/. Traditionelt bliver nedbrydningsprocesser ikke taget i betragtning i risikoberegninger af transport af forurening fra jordens umættede zone til bygningers indeklima eller underliggende grundvandsmagasiner. Risikoen for ind trængning af gasformig forurening til bygninger kan forholdsvis let belyses med udtagning af poreluftprøver lige under gulv. Derimod kan det være vanskeligt at vurdere den reelle risiko for nedsivning af gasformig eller opløst forurening fra et hot-spot til det underliggende grundvand. Miljøstyrelsen iværksatte i 2006 en revidering af risikovurderingsværktøjet JAGG (Jord, Afdampning, Gas, Grundvand), med det formål at udvikle en forbedret og mere brugervenlig version 2.0. I den forbindelse har NIRAS i samarbejde med DTU leveret et nyt koncept til beregning af stoftransport og nedbrydning igennem den umættede zone og til det førstkommende underliggende grundvandsmagasin /3/. For at udnytte de nye modelværktøjer og inkludere biologisk nedbrydning i konkrete risikovurderinger, er det nødvendigt at kunne vurdere om lokalitetsspecifikke forhold tillader betydelig biologisk aktivitet samt estimere størrelsesordenen af de forventede nedbrydningsrater /3, 4/. Udkastet til JAGG 2.0 lægger op til fremgangsmåden beskrevet i boks 1. Rambøll og Aalborg Universitet gennemførte fra 2007 til 2010 et ErhvervsPhD-projekt, der havde til formål, at bestemme hvorledes geologiske og fysiske forhold, og variabiliten af disse, påvirker den naturlige nedbrydning af benzinforurening i den umættede zone /2/. Studiet bestod af en litteraturgennemgang samt en række laboratorie- og feltun der søgelser. På baggrund heraf blev der foreslået konkrete kriterier og retningsliner for vurdering af nedbrydningspotentialer på baggrund af grundlæggende parametre i jorden. Derudover har NIRAS og Dansk Miljørådgivning A/S i et projekt under Miljøstyrelsens Tek nologiudviklingsprogram beskrevet eksisterende eksperimentelle strategier for dokumentation af naturlig nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Projektet består af en gennemgang af både etablerede og forholdvis uprøvede metoder beskrevet i udenlandsk og dansk litteratur. Formål og afgrænsning I denne artikel vil vi præsentere et screeningsværktøj til indledende vurdering af potentialet for naturlig nedbrydning på olieforurenede lokaliteter (svarende til fase IIa i boks 1). Værktøjet er målrettet en anvendelse sammen med JAGG 2.0 i en situation med nedsivning af opløst eller gasformig forurening fra et hot-spot i den umættede zone til det førstkommende grundvandsmagasin (se fig. 1). Værktøjet er opsummeret i fig. 2 og indeholder en række vejledende kriterier, der erfaringsmæssigt bør være opfyldt i umættede aflejringer før de kan medvirke til biologisk afskæring af forureningsudbredelsen. Boks 1: Risikovurderingskoncept i JAGG 2.0. Efter /4/. Fase I: Der udføres en beregning af nedsivning til grundvandet uden at medtage nedbrydning. Beregningen forudsætter en geologisk model for lokaliteten. Fase II: Der udføres en beregning af nedsivning til grundvandet ved brug af en konservativ nedbrydningsrate baseret på litteraturdata. Dette gøres kun hvis: (a) forudsætningerne for nedbrydning vurderes, at være til stede; og (b) O 2- og CO 2 -koncentrationer i poreluften indikerer, at aerob nedbrydning finder sted. Fase III: Der fremskaffes lokalitetsspecifikke data til estimering af nedbrydningsrater i den umættede zone f.eks. ved in-situ nedbrydningsforsøg. Desuden sandsynliggøres ved massebalancer på ilt, N og P, at raten kan opretholdes over en tidshorisont, der svarer til kildens forventede levetid. Endeligt skal den naturlige forureningsfjernelse dokumenteres ved monitering. 12 Vand & Jord

2 Ingen ilt, ingen effektiv nedbrydning Ilt er den absolut vigtigste forudsætning for naturlig nedbrydning af oliestoffer i umættet jord. Aerobe nedbrydningsprocesser forudsætter generelt omkring 1-2 mg O 2 / liter porevand, svarende til omkring 2-5 % O 2 i poreluften /1, 2/. Anaerob nedbrydning af kulbrinter er blevet påvist i forurenet grundvand - eksempelvis ved denitrifikation eller sulfatreduktion af BTEX er men i den umættede zone betragtes ilt normalt som en forudsætning for biologisk afskæring af forureningsudbredelse. I tilfælde af transport over længere afstande (f.eks meter) vil anaerob nedbrydning dog sandsynligvis spille en rolle. I uforurenet sand kan der ofte måles atmosfæriske iltindhold helt ned til meters dybde /2/. Derimod træffes typisk reduce rede eller anaerobe forhold i olie for urenede jordzoner, hvor ilten forbruges ved aerob nedbrydning. Lokale anaerobe forhold omkring et hot-spot betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke sker aerob nedbrydning, men nedbrydningen vil være begrænset af: (i) vertikal tilførsel af ilt fra atmosfæren; eller (ii) horisontal tilførsel af ilt fra mindre forurenede områder i den umættede zone /7/. I disse situationer kan en potentiel nedbrydningsrate estimeres ud fra en simpel flux-betragtning (ved brug af Fick s 1. lov) med hensyn til diffusion af gasformig ilt til den for urenede jordzone. Her kan antages et iltbehov på 3-3,5 kg O2 pr. kg olieforurening der skal nedbrydes /15/. Fig. 1. Konceptuel model af nedsivning af opløst og gasformig forurening ned mod et underliggende grundvandsmagasin. Baseret på /4, 5/. I det følgende gennemgås baggrunden for fig. 2 med fokus på fysisk-kemiske nøgleparametre: (i) tilstedeværelse af ilt; (ii) tilgængelighed af kvælstof og fosfor; og (iii) jordfysiske forhold, der styrer transporten i jord matricen på både makro- og mikroskala. Hvorvidt kriterierne overordnet set er opfyldt på en lokalitet kan f.eks. bestemmes i forbindelse med en forureningsundersøgelse. Jo længere afstand, desto mere nedbrydning Afstanden mellem et forurenet hot-spot og det underliggende grundvand eller snarere transporttiden mellem dem spiller en vigtig rolle for om forureningen på sigt vil medføre grundvandsforurening. Miljøstyrelsen udgav i 2009 en erfaringsopsamling om sammenhængen mellem fyringsolieforurening og indekli maproblemer, der konkluderede, at ri sikoen for indtrængning af gasformige oliestoffer gennem fundamentet er minimal, når afstanden mellem jordforureningen og bygningen er > 1 meter /6/. På samme måde vil det også være relevant, at inddrage nedbrydning i risikovurderingen i situationer med mere end en meter til grundvandet. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at grundvandspejlet kan bevæge sig betydeligt over året og potentielt løfte grundvandet tæt tere på forureningen. Afstanden til grundvandsspejlet bør derfor være større end én meter ved højeste vandstand. Derudover spiller nettonedbør, overfladeafstrømning og nettoinfiltrationen af regnvand en styrende rolle for udvaskningshastigheden og dermed opholdstiden af opløst forurening i den umættede zone /4, 5/. Vækst af biologiske nedbrydere kræver næringssalte Næringsfattige forhold i undergrunden vil typisk kunne begrænse væksten af bakterier. Nedbrydning vil ganske vist kunne finde sted uden mikrobiologisk vækst, men på lang sigt kan næringsfattige forhold udsulte jordens biomasse og forhindre effektiv nedbryd ning /1/. Desuden viser erfaringer fra laboratoriet, at tilførsel af makronæringsstoffer til jordprøver næsten altid stimulerer den observerede nedbrydning /16/. Risikoen for kvælstofbegrænsning vil være størst i ældre jordforureninger, hvor kvælstofpuljen kan være kraftigt reduceret. Ofte benyttes C:N:P-forholdet 100:10:1 som en tommelfingerregel for det indhold af makronæringsstoffer, der vil tillade ubegrænset nedbrydning af olieforurening /4/. Forholdet regnes i masser af totalindhold af kulbrinter, kvælstof og fosfor, hvilket f.eks. er relevant ved vurdering nedbrydning i hot-spots /17/. Ved vurdering af mulig biologisk afskæring af forureningsudbredelse kan det dog være hensigtsmæssigt i stedet, at anvende umiddelbart tilgængelige (dvs. opløste) næringssaltkoncentrationer, der ofte vil være en faktor mindre end total-koncentrationerne /7/. Det er dog et område, hvor der generelt mangler detaljeret viden. På trods af teoretisk næringsstofbegrænsning af naturlige nedbrydningsprocesser i jord viser erfaringer fra 135 lokaliteter indenfor det amerikanske flyvevåben, at naturlig nedbrydning under aktiv ventilering i umættet zone så godt som altid er i stand til at fjerne kulbrinter /8/. I litteraturen gives således også et alternativt og mindre konservativt bud på en kritisk C:N:P i kulbrinteforurenet jord på 100:1,7:0,125 (ligeledes baseret på totalindhold) /9/. Dette er i overensstemmelse med resultater fra det omtalte ErhvervsPhD-studie, der påviste naturlig nedbrydning af kulbrinter 18. årgang nr. 1, februar

3 Boks 2. Sammenhæng mellem grundlæggende jordfysiske parametre i dybe og stærkt kvælstoffattige aflejringer med en generel C:N:P på ca. 100:1,6:31 /10/. Jordfysiske faktorer styrer fordeling af ilt og næringsstoffer På lokalitetsskala er transporten af ilt til forurenede hot-spots i den umættede zone styret af den geologiske lagfølge og den fysiske fasefordeling i hvert enkelt lag dvs. det volumetriske forhold mellem partikler, vand og luft (se boks 2). Det samme er forureningens fordeling og spredningsveje i jorden. Vand- og luftfyldt porøsitet Mikrobiologisk liv i al almindelighed forudsætter vand, og udtørring til TS% > kan derfor sætte en stopper for nedbrydningsprocesserne. Jordens vandfase er desuden vigtig for fordelingen af næringsstoffer i matricen, og lav vandmætning (V V < 0,3 Φ) kan hæmme den mikrobielle vækst og nedbrydningsaktivitet /1, 15/. Imidlertid er udtørring af den dybtliggende umættede zone sjælden under danske forhold. Derudover er lavt vandindhold normalt ikke begrænsende for naturlig nedbrydning på lokalitetsskala /7/. Vand i umættet jord er med til at fortrænge poreluft fra jordmatricen. Vandindholdet styrer derfor jordens luftfyldte porøsitet (V L ) og den gasformige transport af ilt og forurening i poreluften. Figur 3 viser aerob nedbrydningsaktivitet i prøver af moræneler som funktion af V L estimeret for den aflejring hvori jordprøven er udtaget. Nedbrydningsaktiviteten er målt som en førsteordens nedbrydningskonstant,, for benzen i batchflasker i laboratoriet (initielle rater = nedbrydningspotentiale) /7/. Nedbrydningsaktiviteten er generelt stigende med den luftfyldte porøsitet dvs. faldende med jordens vandindhold. Figur 3 illustrerer hvordan vandholdige aflejringer, dvs. lagdelinger med lav V L, kan resultere i Hvor: TS% er tørstofprocent (100% kg TS/kg jord) ω er gravimetrisk vandindhold (kg vand/kg TS) VV er vandfyldt porøsitet (L vand/l jord) VL er luftfyldt porøsitet (L luft/l jord) VS er partikelindholdet (L partikler/l jord) Φ er jordens totale porøsitet (L hulrum/l jord) ρb er jordens volumenvægt (kg TS/L jord) a ρs er jordens partikeldensitet (kg TS/L partikler) b a ρb er mellem 1,5 og 1,8 kg TS/L jord for de fleste danske jordtyper b ρs er ca. 2,65 for mineralske jorde zoner med lav aktivitet af olienedbryderne. Som tommelfingerregel vil en V L omkring 10 % indikere sammenhængende luftfyldte porer og effektiv diffusiv fordeling af gasser i jordmatricen /7/. Derudover er gasdiffusivitet også afhængig af jordens struktur og densitet /11/. I fig. 3 ses desuden, at der i forureningens hot-spot kan opstå situationer, hvor nedbrydningsprocesserne hæmmes af toksiske forureningskoncentrationer. Den toksiske oliekoncentration kan variere mellem og mg /kg TS, alt afhængig af forureningens og jordens sammensætning /7, 15/. Tilstedeværelse af hot-spots med høje koncentrationer kan derfor betyde, at biologisk nedbrydning primært vil foregå efter fortynding i den omgivende jord. Gasdiffusivitet Hastigheden af gasdiffusion i umættet jord afhænger af gassens koncentrationsgradient samt gasdiffusionskoefficienten i jord D p (cm 2 /s). Gasdiffusivitet (D p ) er forholdet mellem gasdiffusionskoefficienten i jord og i fri luft og er et mål for i hvilket omfang en given aflejring tillader diffusiv gastransport. Figur 4 viser førsteordens nedbrydningskonstanter,, for benzen i 100 cm 3 intakte jordprøver udtaget i den umættede zone fra forskellige lokaliteter. Nedbrydningskonstanten er afbildet mod D p målt i den samme prøve således, at effekten af diffusiv transport på naturlig nedbrydning af gasformig forurening fremgår. På trods af forskellige jordtyper viser resultaterne en positiv korrelation mellem og D p for værdier lavere end 0,02. I aflejringer med højere gasdiffusivitet er nedbrydningsraten sandsynligvis uafhængig af D p /2/ Det kan derfor konkluderes, at distributionen af ilt og gasformig forurening typisk vil være hæmmet i finkornede jorde med højt Fig. 2. Beslutningsværktøj til screening for potentiel biologisk afskæring af forureningsudbredelse fra et hot-spot i den umættede zone til førstkommende grundvandsmagasin. Baseret på resultater og litteraturstudie i /2/. 14 Vand & Jord

4 Boks 3: Gasdiffusivitet i umættet jord estimeres ofte ved semi-empiriske prædiktionsmodeller ud fra oplysninger om jordens fasefordeling beregnet fra tørstofindhold og densitet som vist i boks 2. Eksempler på fasefordelingen i typiske danske jorde ses i fig. 5. For ikke-sprækkede aflejringer anvendes i JAGG 2.0 udtrykket: naturligt vandindhold f.eks. lerholdig og siltet jord med D p < 0,02 mens diffusionsbegrænsning sandsynligvis ikke vil være en faktor i mere permeable aflejringer f.eks. sandede og grusede aflejringer med D p > 0,02. Gasdiffusivitet kan estimeres som beskrevet i boks 3. Variation af geokemiske og jordfysiske parametre Figur 5 viser eksempler på en række kemiske og fysiske parametre målt i en 16-meter dyb umættet zone i Nyborg. Figuren viser hvordan jordens egenskaber varierer betydeligt mellem forskellige jordtyper og ned gennem et jordprofil. Eksempelvis er V L i finsand dobbelt så stor som i moræneler, mens kalk i dette eksempel er så godt som vandmættet og har en meget lav D p. Derudover ses, at høje forureningskoncentrationer hyppigere findes i sand end i moræneler. Geologisk variabilitet vil således have en altdominerende betydning for koncentrationer og transport af forurening, ilt og næringssalte på lokalitetsskala. Dansk geologi er typisk opbygget af lagde /13/ I moræneler eller kalk vil gastransporten typisk ske gennem afdrænede makroporer og mindre sprækker, mens matricen er vandmættet. Her kan gasdiffusiviteten estimeres ved: /11/ linger beliggende parallelt med terrænoverfladen. Det medfører, at variationen af fysiske og kemiske faktorer i jorden generelt er 2-5 gange større i vertikal retning end i horisontal retning /12/. Det hænder derfor ofte, at en ellers homogen umættet zone indeholder en eller flere impermeable horisontale aflej ringer, hvilket fuldstændigt ændrer måden hvor på forurening vil fordele og bevæge sig i jorden. Desuden kan sådanne aflejringer også forhindre tilførslen af atmosfærisk ilt til jordforureningen og derved skabe lokale anaerobe zoner. Man bør derfor ikke foretage en risikovurdering i den umættede zone uden først at have udarbejdet en detaljeret geologisk model. Geologiske modeller udarbejdes typisk på baggrund af visuel bedømmelse af jordprøver udtaget fra traditionelle miljøtekniske boringer med boresnegl. Dette er i de fleste sammenhænge en fornuftig og økonomisk rentabel fremgangsmåde. Imidlertid kan det i særligt heterogen geologi være hensigtsmæssigt, at supplere de traditionelle boringer med én eller flere kerneboringer (f.eks. Geo Probe eller SonicSampDrill ). Sådanne boreteknikker giver en forbedret prøvekvalitet og øger chancen for at identificere selv centimeter-tynde lagdelinger, der kan have stor betydning for risikovurderingen /14/. dermed forureningen af det underliggende grundvand. Man bør da fortsætte med en endelig dokumentation af nedbrydningen (fase IIb og III i boks 1). Konceptet kan både bruges på lokalitetsskala og på enkelte lagdelinger, som udgør en potentiel barriere mellem forurenede jordlag og grundvandet. Det er en vigtig pointe, at datagrundlaget fra en forurenet lokalitet skal vurderes i forhold til den tredimensionelle geologi. Eksempelvis kan permeable linser af sand eller grus reducere forureningens opholdstid ganske betydeligt. På samme måde kan vandmættede jordlag skabe døde zoner, hvor gastransporten og den aerobe nedbrydning vil være minimal. Ved risikovurderinger bør man derfor altid tage jordens lagdeling og heterogenitet i betragtning i de udførte beregninger. Litteratur /1/ Atlas. R.M Microbial degradation of petroleum hydrocarbons : an environmental perspective. Microbiological reviews. 45(1) : /2/ Kristensen, A Controlling factors for natural attenuation of petroleum vapors in a layered subsurface. Ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet. Er tilgængelig på: controlling-factors-for-naturalattenuation-of-petro leum-vapors-in-a-layered-subsurface% cc f-95db-1e081b711cdb%29.html /3/ Troldborg, M., Binning, P.J., Nielsen, S., Kjeldsen, P. og Christensen, A.G Unsaturated zone leaching models for assesing risk to groundwater of contaminated sites. Journal of contaminated hydrology. 105: /4/ Loll, P., Muchitsch, N og Christensen, A.G Hvad med nedbrydning i JAGG 2.0? ATV-møde: JAGG med face lift og større motor. Schæfergården, Gentofte. 16. juni /5/ Christensen, A. G., Kjeldsen, P., Binning, P. og Troldborg, M Opgradering af JAGG til version 2.0: Umættet zone hvad kan JAGG nu? Præsentation ved ATV-møde: JAGG med face lift og større motor. Fig. 3. Førsteordens nedbrydningskonstant for benzen i batch-flasker med jordprøver af moræneler /7/. Anvendelse af screeningskoncept Screeningskonceptet beskrevet i denne artikel og opsummeret i fig. 2 kan bruges som en tjekliste ved vurdering af tilgængelige data på en olieforurenet lokalitet. Derudover kan konceptet bruges til at fastlægge en undersøgelsesstrategi på sager, hvor naturlig nedbrydning vurderes at kunne spille en rolle for risikobilledet. Hvis kriterierne fra fig. 2 er opfyldt, er det sandsynligt, at aerob nedbrydning kan mindske nedsivningen af oliestoffer og Fig. 4. Førsteordens nedbrydningsrater, k1, som funktion af gasdiffusivitet (Dp/D0) i intakte jordprøver. Værdierne angiver gennemsnittet af trippelbestemmelser /2/. 18. årgang nr. 1, februar

5 Fig. 5. Eksempel på geologisk profil og geokemiske og jordfysiske parametre målt 2-16 m.u.t. i en lagdelt, umættet zone. Grundvandspejlet findes i 15,5-16 m.u.t. Tal er parentes er standardafvigelsn er Efter /7, 12/. Schæfergården, Gentofte. 16. juni /6/ Miljøstyrelsen Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. Miljøprojekt 1310, /7/ Kristensen, A.H., Henriksen, K., Mortensen, L., Scow, K.M. og Moldrup, P Soil physical constraints on intrinsic biodegradation of petroleum vapors in a layered subsurface. Vadose Zone Journal 9: /8/ Downey, D.C., Hinchee, R.E., and Miller, R.N., Cost-Effective Remediation and Closure of Petroleum-Contaminated Sites. Battelle Press, Columbus, Ohio. ISBN /9/ Dibble, J.T. and Bartha, R., Leaching aspects of oil sludge biodegradation in soil. Soil Science 127, /10/ Kristensen, A.H., Mortensen, L., Høj, A.R., Henriksen, K. og Møldrup, P Naturlig nedbrydning i lagdelt umættet zone. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, ATV-Jord og Grundvand, Vingsted, marts /11/ Kristensen, A.H., Thorbjørn, A., Jensen, M.P., Pedersen, M. og Moldrup, P Gas-phase diffusivity and tortuosity of structured soils. Journal of Contaminant Hydrology 115: /12/ Kristensen, A.H., Poulsen, T.G., Mortensen, L. og Moldrup, P Variability of soil potential for biodegradation of petroleum hydrocarbons in a heterogeneous subsurface. Journal of Hazardous Materials 179: /13/ Moldrup, P., Olesen, T., Gamst, J., Schjonning, P., Yamaguchi, T. og Rolston, D.E., Predicting the gas diffusion coefficient in repacked soil: Waterinduced linear reduction model. Soil Science Society of America Journal. 64: /14/ Kristensen, A.H., Mortensen, L., Høj, A.R. og Moldrup, P., Undersøgelse ved brug af kerneboringer. Vand & Jord. 15, /15/ USEPA How to evaluate alternative cleanup technologies for underground storage tank sites: A guide for corrective action plan reviewers, United States Environmental Protection Agency. epa.gov/oust/pubs/tums.htm /16/ Miljøstyrelsen BioGel til rensning af olieforurenet jord. Miljøprojekt Nr. 1060, /17/ Loll, P. Oprensning af olie- og benzinforureninger status for naturlig nedbrydning og biologiske afværgeteknikker med fokus på olie- og benzinforureninger. ATV-møde: Afværgeteknologier state of the art. Schæfergården, Gentofte. 22. oktober Andreas Houlberg Kristensen. Civilingeniør og ph.d. i Dansk Miljørådgivning A/S. Tidligere ErhvervsPhD hos Rambøll. Tlf og Per Loll. Civilingeniør, ph.d. og udviklingsleder i Dansk Miljørådgivning A/S. Tlf og Kaj Henriksen. Lektor emeritus ved Sektion for Miljøteknik på Aalborg Universitet. Tlf og Lars Mortensen. Civilingeniør og afdelingsleder i Rambøll Danmark A/S. Tlf og Per Møldrup. Professor ved Sektion for Miljøteknik på Aalborg Universitet. Tlf og Salpeter Amnesti for fartovertrædelser i trafikken. Regeringen har indført en mere lempelig politik for miljøsyndere. I forbindelse med Mærsk Olie og Gas overtrædelse af udledningstilladelsen for produktionsvand erklærer Miljøministeren i Politiken 8.dec 2010: Helt overordnet er det naturligvis helt utilfredsstillende at selskaberne ikke overholder grænserne. Men jeg må også sige at selskaberne investerer betydelige beløb i ny teknologi, så det er min klare forventning at målene nås snart. Miljøministeren mener ikke at der er grundlag for at rejse en sag mod Mærsk. For bilister må det samme vel gælde hvis de overskrider hastighedsgrænserne. Blot vi investerer betydelige beløb i ny teknologi (det gør vi jo med vores biler med mellemrum) er der intet grundlag for at idømme en fartbøde. Folketingets Miljøudvalg har fået oplyst at Bjørn Lomborg har fået 145,6 millioner kr. i perioden fra 2002 og frem til 2014 til diverse aktiviteter. Salpeter overvejer fordelingen af dette beløb mellem cost-benefit og costdamage. Institutdirektør, professor Mogens Henze, DTU Miljø går på pension 31. marts. I den anledning afholdes afskedsreception. Sted: DTU Bygning 113, lokale 011, 31. marts kl Mogens Henze blev ansat på DTH 15. januar 1969 på Kemisk Laboratorium A. Han blev ansat på Laboratoriet for teknisk Hygiene senere samme år. Han har fagligt mest arbejdet med biologiske processer til rensning af spildevand og har de senste 13 år været leder af DTU Miljø der i dag har 180 medarbejdere. Mogens Henze fortsætter som professor emeritus ved DTU Miljø og som redaktør af Vand & Jord. 16 Vand & Jord

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Naturlig Nedbrydning i lagdelt umættet zone Kristensen, Andreas Houlberg; Mortensen, Lars; Høj, Ander Riiber; Henriksen, Kaj; Møldrup, Per

Naturlig Nedbrydning i lagdelt umættet zone Kristensen, Andreas Houlberg; Mortensen, Lars; Høj, Ander Riiber; Henriksen, Kaj; Møldrup, Per Aalborg Universitet Naturlig Nedbrydning i lagdelt umættet zone Kristensen, Andreas Houlberg; Mortensen, Lars; Høj, Ander Riiber; Henriksen, Kaj; Møldrup, Per Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Teknik og Administration Nr. 3 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord og læsevejledning... 5 2. Variationer ved poreluft- og indeklimamålinger...

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d.

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Håndtering og risikovurdering af biooliespild Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Natur og Miljø Konference, Kolding, den 8. juni 2017 1 Ren planteolie Hvad er bioolie? eller Olieprodukt baseret

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Gør tanke til handling VIA University College Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Af Theis R. Andersen*og Søren Erbs Poulsen* * VIA University College konceptuelle modeller til 3D

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Har vi værktøjerne til at definere oprensningskriterierne bedre? Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Pi Principper i for oprensningskriterier

Læs mere

MODELLERING AF TRANSPORT AF FLYGTIGE FORBINDELSER I UMÆTTET ZONE.

MODELLERING AF TRANSPORT AF FLYGTIGE FORBINDELSER I UMÆTTET ZONE. MODELLERING AF TRANSPORT AF FLYGTIGE FORBINDELSER I UMÆTTET ZONE. Civilingeniør, ph.d. studerende Mads Troldborg Lektor Philip J. Binning Lektor, undervisningsdirektør Peter Kjeldsen Institut for Miljø

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2.

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2. HØJE TAASTRUP FJERNVARME AMBA 19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RISIKOVURDERING - OKTOBER 2014 INDHOLD 1

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED Civilingeniør, Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. Klient FBE

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK

NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK Jacob Birk Jensen og Ellen Eldrup, NIRAS A/S Per Møldrup, Aalborg Universitet Margrethe Dalsgaard Bonnerup, Asplan Viak AS Forurening af vores kalkmagasiner - ATV

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER Sektionsleder, Jacob Heggelund Christiansen "Niels Bohr siger jeg er villatankekspert" 1 Indhold Baggrund Statistik før og efter vejledningen

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning - Data fødes i felten Poul Larsen, Projektleder, Ph.D. DMR A/S Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Hanne Østergaard, Civilingeniør, Region

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Effektive poreluftstrategier

Effektive poreluftstrategier Effektive poreluftstrategier Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1587, 2014 Titel: Effektive poreluftstrategiereffektive poreluftstrategier Redaktion: Andreas

Læs mere

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik & Administration Nr. 5, 2001

Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik & Administration Nr. 5, 2001 Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik & Administration Nr. 5, 2001 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Indledning 7 2.1 Baggrund og formål 7 2.2 Læsevejledning 7 3 Chlorerede

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk) samspil mellem:

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere