Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning"

Transkript

1 Produktdatablad Version: SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk fuge ved følgende områder: Construction Produktbeskrivelse Kemisk belastede områder såsom: Lagertanke, forureningspladser og vandopsamlingsbassiner Gulvfuger på tankstationer og benzinanlæg Gulv- og vægfuger i f.eks. butikscentre og parkeringshuse Sikaflex-Tank kan IKKE anvendes i forbindelse med klor - f.eks. i svømmebassiner. Sikaflex Tank er en svindfri 1-komponent elastisk fuge- og klæbemasse på basis af polyuretan. Sikaflex Tank hærder ved hjælp af luftens fugtighed og skaber en fleksibel tætningsmasse. For at fugemassen skal være kemisk resistent, skal den være fuldt udhærdet. Typen af kemikalier, koncentrationen, blanding af forskellige typer og temperaturen er afgørende for, hvor resistent fugemassen er. Den reelle kemikalieresistens kan derfor kun fastslås med reference til kemikalielisten. Egenskaber 1-komponent Svindfri Overmalbar Maks. bevægelse 25% Høj kemikalieresistens Høj brudstyrke Glimrende påføringsegenskaber Produktdata Tekniske data Type Vægtfylde (DIN 53479B) Farve Hindedannelse (DIN /50-2) Hærdetid Volumenændring Anvendelsestemperatur 1-komponent, fugthærdende polyuretan 1,25 kg/l Betongrå Ca min. Ca. 2,5 mm pr. døgn - afhængig af vejr og temperatur Svindfri +5 C C 1 SikaflexTP TP Tank 1/5

2 Temperaturbestandighed Elastisk tilbagegang (DIN NWT-1-A 1) 40 C C Ca. 85% Max. bevægelse af oprindelig fugebredde 25% Shore A (DIN 53505) Ca. 35 Kemisk bestandighed TABEL 1 Liste over væsker som Sikaflex Tank er bestandig overfor i op til 72 timer (medium påvirkning). Ved disse væsker er Sikaflex Tank godkendt i følge TRwS (Tekniske regler for produkter, som er farlige for vand) til forsegling af overflader i opbevarings-, påfyldning- og håndteringområder for vandforurenende væsker. Gruppe nr. *) DF 1 DF 2 DF 3 DF 4 DF 4a DF 4b Væske Benzin til motordrevne køretøjer ifølge DIN og DIN EN 228. Flybrændstof Let fyringsolie (ifølge DIN ), dieselolie (ifølge DIN EN 590), ubrugt motorolie og ubrugt gearolie, blandinger af mættede og aromatisk kulbrinte med aromatisk indhold < 20% vægtdele og med et flammepunkt på > 55 C. Alle kulbrinter Benzen og benzenholdige blandinger Råolie DF 4c Brugt motorolie og brugt gearolie med flammepunkt på > 55 C DF 5 Monohydratiske og polyhydratiske alkoholer (op til maks. 48% ved volumen methanol) glykolether DF 5a Alle alkoholer og glykolether DF 5b Monohydratiske og polyhydratiske alkoholer > C 2 DF 11 Uorganiske alkalier og alkali-hydrolyse uorganiske salte i vandige opløsninger (ph > 8), eksklusive ammoniak opløsninger og oxiderende salt opløsninger (f.eks. hypochlorit) TABEL 2 Lister over væsker som Sikaflex Tank er bestandig overfor i op til 3 måneder (hård påvirkning). Ved disse væsker er Sikaflex Tank godkendt i følge TRwS (Tekniske regler for pordukter, som er farlige for vand) til forsegling af overflader i opbevarings-, påfyldnings- og håndteringsområder for vandforurenende væsker. Gruppe nr. *) DF 3 DF 11 Væske Let fyringsolie (ifølge DIN ), dieselolie (ifølge DIN EN 590), ubrugt motorolie og ubrugt gearolie, blandinger af mættede og aromatisk kulbrinte med aromatisk indhold < 20% vægtdele og med et flammepunkt på > 55 C Uorganiske alkalier og alkali-hydrolyse uorganiske salte i vandige opløsninger (ph > 8), eksklusive ammoniak opløsninger og oxiderende salt opløsninger (f.eks. hypochlorit) 2 SikaflexTP TP Tank 2/5

3 *) Som specificeret i godkendelses retningslinierne for fuge-systemer i opbevarings-, påfyldnings- og håndteringsområder for vandforurenende væsker, del 1. Se DIBt (Det tyske institut for Bygning teknologi) dokumentation, Bog 16.1 Forberedelse og design Fugedesign: De relevante tekniske regler for fugning med elastiske fugemasser skal overholdes. Al fugning i opbevarings-, påfyldnings- og håndteringsområder for vandforurenende væsker og ved kontrolområder for vandforurening skal udføres ifølge den nationale godkendelse i det tekniske datablad for Sikaflex-Tank (no. Z ) og dets tillæg. For at undgå skade på skarpe kanter ved in-situ beton skal en trekantliste (ca. 3-5 mm) monteres på siderne af fugen. Fugedimensionering: Minimum fugebredde er 10 mm. Kontrolfuger <10 mm er til revnekontrol og er derfor ikke defineret som fuger i IVD (German Sealant Manufacturer's Association) datablad no. 1. Fugens bredde er relevant på tidspunktet for påføringen af fugemassen (vejledning ved +10 C). Vi anbefaler følgende ved indendørs fugning (temperatur forskel på 40K): Fugeafstand (m) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 Minimum fugebredde (mm) Fugetykkelse (mm) Vi anbefaler følgende ved udendørs fugning (temperatur forskel på 80K): Fugeafstand (m) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 Minimum fugebredde (mm) Fugetykkelse (mm) Anbefalingerne tager kun hensyn til de langsgående termiske bevægelser i betonelementerne. Hvis der forventes yderligere bevægelser (f.eks. vibration, sætninger eller horisontale flytninger) skal fugerne tilpasses underhensyn til dette. Fugerne skal være korrekt dimensionerede, da det normalt ikke er muligt at ændre fugen efterfølgende. Grundlaget for beregningen af den nødvendige fugebredde er de tekniske karakteristiske værdier i fugemassen og de tilstødende byggematerialer, hvilket miljø elementerne er udsat for, deres konstruktion og størrelse. Fugedetaljer Forslag til gulv fugedetaljer: Fugedesign i plan med gulve fjerner faren for at snuble og forebygger ansamlinger af snavs. Fugedesign nedsænket i gulvet beskytte fugen mod mekanisk belastning. Se også bilag 1 i DIBt (German Institute for Construction Technology) nationale tekniske godkendelser (no. Z ). 3 SikaflexTP TP Tank 3/5

4 Underlag Primere Sikaflex-Tank fugesystemet er godkendt til påføring på ubehandlet flydende precast beton elementer med en national godkendelse til brug i opbevarings-, påfyldningsog håndteringsområder for vandforurenende væsker eller klasse B 35 B II in-situ beton ifølge DIN 1045 som "FD" (væskesikker) beton eller "FDE" (gennemtrængningstestet væskesikker) beton. Underlagets tilstand: Rent og tørt, frit for støv og løse partikler eller overfladebehandling. Maling, lak og andre ikke fastsiddende partikler skal fjernes ved slibning. Højtryksrens fugerne. Underlagets temperatur skal være +3 C over dugpunktet. Sika Primer 3 N til porøse, absorberende materialer såsom beton og polymer beton. Afdampningstid: min. 30 minutter - maks. 8 timer. (Primeren er den del af det godkendte fuge-system). Sika Primer 215 til PVC. Afdampningstid: Min. 30 minutter - maks. 8 timer. Sika Primer 3 N til aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål. Afdampningstid: Min. 30 minutter - maks. 8 timer. Forbehandling ved Sikafloor vandbeskyttelsessystemer Sika Primer 3 N til Sikafloor-381 / -381 AS, Sikafloor-390 / -390 AS og Sikafloor Afrensning af fuger før primning anbefales f.eks. med Cleaner 205. Det skal sikres at belægningen er helt hærdet. Før primning skal perler eller løbere i belægningen fjernes. Belægningen skal have tilstrækkelig styrke og vedhæftning til underlaget. (Sikafloor vand-beskyttelsessystemet er ikke en del af den nationale tekniske godkendelse af fuge-forseglingssystemet). Primere forbedrer kun vedhæftningen. De er ikke erstatning for afrensning af overfladerne og kan heller ikke øge styrken af vedhæftningen betydeligt. For yderligere information - se vores Sikaflex primer oversigt. Bagstop Materialeforbrug Anvende udelukkende polyethylen skum profiler med lukkede celler som f.eks. SiakBagstop. Den følgende tabel giver et anslået antal løbende meter fuge, som man kan udføre med en 600 ml pose. Fugelængde (m) pr. 600 ml pose Fugedybde Fugebredde (mm) d(mm) ,0 15 4,0 2,5 2,0 17 1,8 20 0,8 De angivne værdier er kun vejledende. Udførelse Glat fugen ved at anvende en fugepind, samtidig med at man presser fugemassen mod overfladerne og bagstoppen. Om nødvendigt skal overfladen glattes yderligere med Sika Glittemiddel. Elastiske fugemasser kan generelt ikke overmales. Holdbarhed Opbevar fugemassen tørt og tæt lukket. Overhold reglerne angivet på etiketten. Holdbarhed 15 måneder fra produktionsdato. 4 SikaflexTP TP Tank 4/5

5 Sikkerhed Faresymboler: Xn, Sundhedsskadelig R43 Kan give overfølsomhed ved indånding Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. Kodenummer: 2-3 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr til kodenummererede produkter: Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. Produktet kræver særlig uddannelse. Construction Bemærk: Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet. Sika Danmark A/S Praestemosevej 2-4 DK-3480 Fredensborg Denmark Tel Fax SikaflexTP TP Tank 5/5

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 10/10/2013 Sikafloor -16 Pronto 2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / fordele Test Afprøvninger / Standarder

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S

METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S Indhold 1 Formål 3 2 Blanding 3 2.1 Blandepladsen 3 2.2 Generelt om blandeudstyr 3 2.2.1 Blander og blandespiral

Læs mere

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer 2 Sika's løsninger til montering af vinduer indhold 5 INTRODUKTION 6 7 8 9 10 12 13 14 KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION

Læs mere

Sika-guide. Lommebogen til VVS-branchen

Sika-guide. Lommebogen til VVS-branchen Sika-guide Lommebogen til VVS-branchen 1 2 Indholdsfortegnelse Produktgruppe Produktnavn Side Gode råd Inden fugning og limning.................................... 4 Primerskema Gode råd om primning....................................

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

olietætningsringe Produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

olietætningsringe Produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk Produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk InDHOLD Side Introduktion 4 Olietætningsringens funktion 4 Tætningsprincip 4 Standard olietætningsringe 5 DIN 3760 5 Konverteringstabel 6 Mål

Læs mere

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm Ultratop CEMENTITIOUS SCREED C40-F10 A9-A2 fl-s1 Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm EN

Læs mere

PanelTack Til opbygning af steni Colour type 7 facade paneler

PanelTack Til opbygning af steni Colour type 7 facade paneler PanelTack Til opbygning af steni Colour type 7 facade paneler Produkt Simson PanelTack er en fugthærdende, høj elastisk lim baseret på SMP (Silyl Modified Polymer). Simson PanelTack er opløsnings- og isocyanate

Læs mere

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

DE MEST anvendte MalingSTypEr

DE MEST anvendte MalingSTypEr DE MEST anvendte malingstyper EN GUIDE TIL Hempels MEST ANVENDTE MALINGSTYPER Denne oversigt omfatter malingstyper, der er beregnet til korrosionsbeskyttelse, fremstillet på Hempels moderne fabrikker.

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer.

Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer. Indledning Formålet med denne vejledning til HEMPELS MALINGSSYSTEMER er at hjælpe dig med at vælge det af Hempels malingssystemer, der egner sig bedst til korrosionsbeskyttelse af din konstruktion. Korrosion

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere