Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug Elforbrug Vandforbrug Fyringsolie Fjernvarmeforbrug Dieselolieforbrug Affald Hjælpestoffer Støj Støv Lugt Spildevand Havnesediment Miljømæssige konsekvenser Jord- og grundvandsforurening Miljøkrav til leverandører og kunder Egenkontrol Risikovirksomheder...16 Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan Bilag: A: Liste over udlejede grunde, pladser og bygninger B: Oversigt over olietanke på havneområdet. C: Kort over de konstaterede forurenede grund på Aabenraa Havn. D: Støjatlas fra Grontmij Carl Bro E: Måleresultater fra Force Technology 1

3 Stamoplysninger Virksomheden Aabenraa Havn Mellemvej Aabenraa Tlf.: Fax Web CVR.-nr P. nr Antal ansatte 13 Ansvarlig ledelse Kontaktperson Regnskabsår Branche Havnechef Niels K. Kristiansen Havneassistent Holger Fink 1. januar 31. december Trafikhavn Branche kode Hovedaktivitet Miljøgodkendelse Arbejdspladsvurdering Miljømyndighed Antal skibsanløb Godsomsætning Væsentlige ressourcer Havnevedkommende virksomhed efter havneloven, herunder anvisning af kajplads til skibe samt stille kraner og andet losse/lasteudstyr til rådighed. Miljøgodkendelse af 17. juni 1996 til etablering og opfyldning af kystnært depot for havnesediment. 19 tilladelse til anvendelse af havnesediment fra Aabenraa Havn som del af fyldmateriale af den 22. august Der foretages arbejdspladsvurdering hvert 3. år, næste gang medio Aabenraa Kommune. 2008: 572 anløb 2009: 350 anløb 2010: 308 anløb 2008: 1,8 mio. tons 2009: 1,3 mio. tons 2010: 1,1 mio. tons El, vand og olie (til eget forbrug samt til salg) Væsentlige miljøparametre Skibs- og olieaffald samt skibshåndtering omfattende aktiviteter i forbindelse med skibsanløb herunder anvisning af den miljømæssigt mest hensigtsmæssige liggeplads samt udlejning af kraner og maskiner m.v. 2

4 Næste redegørelse Efterår 2013 Status Aabenraa Havn er én af Danmarks større, offentlige trafikhavne og den største i det sydlige Jylland tæt på grænsen til Tyskland. Havnen råder over 2,2 km kajanlæg samt 2 tankskibsbroer og RO-RO anlæg. Vanddybderne varierer mellem 4 og 11 meter. Havnen kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Arealerne på havneområdet udlejes til havnefirmaerne, og havnen råder over i alt m² til dette formål. Aabenraa Havn råder over 3 mobile kraner med stor kapacitet samt et effektivt håndteringsudstyr. Aabenraa Havn er den daglige arbejdsplads for op imod 500 personer, fordelt på havnens personale, havnearbejdere samt ansatte på havneområdets virksomheder. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og forvaltes på Byrådets vegne af en Havnebestyrelse bestående af politikere, erhvervsrepræsentanter og en medarbejdervalgt repræsentant. Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne. Byråd Havnebestyrelse Havnechef Havnechefen er øverste ansvarlige leder for havnen og er havnens daglige leder overfor kunder, brugere og medarbejdere. Administrationen består af havnechefen, en havneassistent samt en økonomiansvarlig og en bogholderiassistent, mens der er ansat fire kranførere og fem specialarbejdere/håndværkere i drifts- og vedligeholdelsesafdelingen. Aabenraa Havn har en årlig omsætning på ca. 24 mio. kr. og der håndteres ca. 1.3 mio. tons gods pr. år. Godsomsætningen består af følgende: Flydende bulkgods (olieprodukter, melasse og mineralske produkter) Fast bulkgods (korn, foderstoffer, gødning, stenprodukter, jordbrugskalk, slagger, silikat og cement) Stykgods (træ, stålkonstruktioner og vindmøller m.v.) Endvidere omfatter havnens forretningsområder også drift og udleje af terminaludstyr samt udleje af landarealer m.v. 3

5 Ledelsens beretning Aabenraa Havns første miljøredegørelse blev udarbejdet i 2004 og efterfølgende fulgt op hvert andet år. Miljøredegørelsen omfatter udelukkende havnens egne aktiviteter. De enkelte lejemåls virksomheder er ikke omfattet, ligesom redegørelsen ikke indeholder arbejdsmiljøforhold. Det kan i dag konstateres, at mål og handlingsplan fra de foregående miljøredegørelser i vidt omfang er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsætter. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transportdiesel indeholdende 7% biodiesel. Aabenraa Havn er ikke en virksomhed med de helt store miljøproblemer, men det er dog fremdeles havnens opfattelse, at det kan betale sig at tænke og handle miljørigtigt. Den hidtidige indsats med henblik på en reducering af spild, en nedsættelse af støv-, støj- og lugtgener samt besparelse på energi- og affaldsområdet vil således fortsætte. Med baggrund i Aabenraa Havns strategiplan vil havnens ledelse igangsætte arbejdet med at indføre et miljøledelsessystem såfremt der fremkommer krav herom fra eksterne parter, 4

6 dvs. kunder eller myndigheder. Hvorvidt der skal opnås en certificering af systemet i henhold til ISO standarden vil bero på den konkrete situation. Som en konsekvens af etableringen af en effektiv modtageordning af drifts- og lastaffald fra skibe i havnen ønsker Aabenraa Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe, som anløber danske havne at aflevere deres affald bl.a. til Aabenraa Havn. Det kan betragtes som et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet. Formålet er endvidere gennem vejledning og sortering at nedbringe affaldsmængderne og forøge genanvendeligheden for herigennem at nedbringe miljøbelastningen. Havnens medarbejdere inddrages løbende i en aktiv dialog om miljøforhold samt arbejdsmiljøforhold som også omfatter arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdet med at fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø vil blive fortsat. Havnen har en aktiv dialog med relevante havnebrugere og myndigheder, idet der er en fælles interesse i at minimere miljøbelastningen på havn og havneområde samt de tilstødende byområder. Aabenraa Havn har modtaget enkelte klager over lugt- og støvgener fra især Gammelhavn og det østlige område af Nyhavn. Klagerne er fulgt op med en inddragelse af de involverede parter og havnebrugere. De seneste klager har især drejet sig om lugtgener i forbindelse med kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Der bliver løbende registreret farlige og uhensigtsmæssige trafiksituationer på havnens kajgader og veje. Dette har medført indførelse af hastighedsbegrænsninger samt adgangsbegrænsninger til visse havneafsnit i forbindelse med laste- og losseoperationer. I 2008 er der blevet udført vejomlægninger, som har reduceret den uvedkommende færdsel på havneområdet. Næste miljøredegørelse skal efter planen udarbejdes senest i efteråret Aabenraa Havn den 1. august 2011 Niels K. Kristiansen Havnechef 5

7 Miljøpolitik Som den regionale trafikhavn i den sydlige del af Jylland vil Aabenraa Havn: Søge at reducere forureningsbelastningen på havnen og dermed skabe et attraktivt miljø for brugerne. Sikre at havnens aktiviteter ikke medfører miljøproblemer i de omliggende byområder. Sikre at der i det daglige arbejde indgår miljøvurdering i planlægningen af aktiviteter. Sikre at nyanskaffet materiel og udstyr altid indeholder den mest miljøvenlige teknologi. Indgå i et konstruktivt samarbejde med havnens virksomheder og brugere om løsning af miljøproblemer. Arbejde på at reducere ressourceforbrug, spild og affald. Sikre et godt arbejdsmiljø samt en høj grad af sikkerhed under udførelsen af arbejdet. Som et minimum overholde miljølovgivningen samt indgå i et positivt samarbejde med relevante myndigheder. 6

8 Aktiviteter Aabenraa Havn ses på nedenstående kort med angivelse af vanddybder. 7

9 Fordeling af forskellige typer gods Typer 2010 Korn/ Foderstoffer Gødning Melasse Skærver, sten og grus mm Kalk/papiraffald Cement Olie Jern Salt Øvrigt I alt Tons Skibsstørrelse BT Antal skibe Skibsstørrelser (BT) BT Over Skibstyper Antal skibe Skibstyper Tankskibe 50 Tørlastskibe 0 8

10 Kraner og terminaludstyr Havnens kranpark består af 3 havnemobilkraner som kan håndtere gods med en vægt på op til 100 tons herudover råder havnen over 2 læssemaskiner, minilæsser samt lossetragt. Maskintimeforbrug I 2008 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2009 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2010 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. Oversigt over lejemål (se også bilag A) 9

11 Ressourceforbrug El og Vand Emission Aabenraa Havn Affald herunder olieholdigt vand og olieaffald m.v. Dieselolie Fyringsolie og fjernvarme Elforbrug (belysning, værksted, opvarmning af havnekontor og pavilloner samt opvarmning af kraner) Forbrug i KWH (målt værdi) Grøn Total Grøn Total Grøn Total strøm strøm strøm Sønderjyllandskajen Gammelhavn Nyhavn Tankskibsbroen Bygninger Øvrige områder Samlede el-indkøb salg af el elforbrug kraner Havnens elforbrug i alt Emission af el-indkøb CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år Stigningen i elforbruget i Gammelhavn skyldes bl.a. en ny kunde som ligger fast med sit skib i Gammelhavn. Derudover har især Kran-1 i længere perioder stået i Gammelhavn og brugt strøm. Total set er havnens elforbrug, efter salg af el, faldet i Havnen er med virkning fra den 1. april 2010 overgået til indkøb af grøn strøm (vandkraft). De anførte emissioner for 2010 er beregnet ud fra et tænkt samlet forbrug af normal strøm. Der kan opstå forskydninger år for år, da der hidtil er blevet solgt store mængder strøm i forbindelse med montagearbejder. Elforbruget i kranerne kan variere med svingende temperaturer i løbet af året. Mulighed for natsænkning undersøges. 10

12 Vandforbrug (skibe, bygninger, vaskeplads samt rengøring af kajer) Forbrug i m³ (målt værdi) Bygninger, pladser m.v Kajhydranter (salg af vand til skibe) I alt Vandforbruget ved salg er stort set konstant, hvorimod vandforbruget i bygningerne er faldet som følge af salg af en bygning samt brand af havnens kranværksted. Fyringsolie (opvarmning af værksted og lager) Fyringsolie i LTR (målt værdi) Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2007 i alle år. Set over en årrække er forbruget af fyringsolie nogenlunde konstant. Fjernvarmeforbrug (ejendommene Skibbroen 3/Havnevej 4) Fjernvarme i MWh (målt værdi) 30,85 29,04 10,89 Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Ejendommen Skibbroen 3/Havnevej 4 er solgt pr. 1. juli Der er bygget en ny pavillon til havnearbejderne, som er taget i brug maj Havnen har den 1. august 2010 overtaget Aabenraa Værft, men fjernvarmeanlægget er pt. nedlukket. 11

13 Dieselolieforbrug (havnens kraner og maskiner) Forbrug i LTR (målt værdi) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer, bil, truck m.m Forbrug i alt Emission CO2 (tons) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer m.m Emission SO2 (kg) Mobilkraner 1 1 0,9 Læssemaskiner 0,8 0,7 0,7 Traktorer m.m. 0,1 0,1 0,1 Emission er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Som noget nyt er der ikke beregnet nøgletal for NOX. Forbruget af dieselolie har i perioden været faldende som følge af færre solgte timer. Affald (fra skibe samt rengøring) Forbrug i kg (målt værdi) Husholdningsaffald Andet affald til sortering Miljøskadeligt affald Olieholdigt vand og olieaffald Opfejningsaffald Kloakspildevand Affald i alt Forbruget af affald varierer efter skibsanløbene på havnen. Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af den 10. december 2002 er havnene forpligtede til at modtage drifts- og lastaffald jfv. Aabenraa Havns affaldshåndteringsplan Driften af Aabenraa Havn indebærer også en produktion af affald. Husholdningsaffaldet kommer hovedsageligt fra skibene og bliver afleveret til forbrænding via Meldgaard Miljø A/S. Andet affald hvoraf ca. 1/3 hidrører fra skibene afleveres til endelig sortering hos Meldgaard Miljø A/S. 12

14 Miljøaffald, som for det meste stammer fra havnen, opbevares i miljørigtige beholder og afhentes af Stena Miljø A/S. Olie og olieholdigt vand, som hovedsagligt modtages fra skibene, indsamles i 1 m³ palletanke eller leveres direkte fra skibene til tankbiler. Levering sker til Dansk Oliegenbrug A/S i Horsens. Opfejningsaffald på kajgader og veje afleveres så vidt muligt til forureneren. Resten afleveres til Meldgaard Miljø A/S. Havnen råder over en indhegnet og aflåst miljøplads på ca m². Pladsen er indrettet med 7 affaldscontainere samt et aflåseligt skur til opbevaring af miljøaffald samt olie og olieaffald m.v. Fra skuret er der afløb til en nedgravet tank. Hjælpestoffer Havnen har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på alle havnens hjælpestoffer så som olie, smøremidler, maling samt rense- og rengøringsmidler m.v. Brugsanvisningerne er tilgængelige for alle ansatte. Støj Der er foretaget støjberegninger på og omkring havneområdet i Grontmij Carl Bro har udarbejdet et støjatlas (se bilag D). En del af støjbidraget kommer fra virksomhederne på havnens lejemål. Der er ingen væsentlige bemærkninger til beregningerne, idet niveauerne ligger rimeligt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. En del af støjen på havneområdet opstår i forbindelse med transport samt ved losning og lastning af skibe. Der er en stor støjbelastning fra skibe af selvlossertypen i forbindelse med losning af store sten, hvorfor havnen har indgået en aftale med modtageren om, at losningen af store sten indstilles i perioden kl Havnen har modtaget enkelte klager over støjgener det seneste år. Støv Der er i 2008 blevet udført støvmålinger i byområdet vest for havnen (se bilag E). Aktiviteter på havnen giver anledning til et let forhøjet støvnedfald i områder nær havnen. Alle måleresultater ligger dog under den vejledende grænseværdi. Det vurderes, at de fundne værdier er repræsentative også på den fremtidige drift og aktiviteter på havnen. Støvgener opstår hovedsagligt i forbindelse med laste- og losseoperationer. Under henvisning til Reglement for overholdelse af orden på Aabenraa Havn skal ladningsejeren sikre, at de anvendte kajområder rengøres efter laste- eller losseoperationens afslutning. 13

15 I forbindelse med losning/lastning i Gammelhavn er havnen opmærksom på støvgener, som kan opstå ved kraftig østenvind. I visse tilfælde kan disse afhjælpes ved at flytte operationen længere mod øst. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor bulkgods efter havnens skøn ikke vil kunne lastes eller losses uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder eller beboere i umiddelbar nærhed, vil operationen blive stoppet. Havnen har modtaget enkelte klager over støvgener det seneste år. Lugt Evt. lugtgener på havnen stammer hovedsagligt fra havnens virksomheder. Havnen har i sommeren 2011 modtaget klager over lugtgener som følge af kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Spildevand Aabenraa Havn producerer ikke egentligt spildevand, men i forbindelse med havnens affaldshåndteringsplan kan kloakspildevand afhentes fra skibene med tankbil eller pumpes i land via det offentlige kloaksystem. Olieholdigt vand fra skibene afhentes af godkendt oliegenbrugsvirksomhed. Regnvand fra havneområdets veje og kajgader ledes til havnebassinerne, medens kloakspildevand fra virksomheder og bygninger ledes til det offentlige kloaksystem. Havnens vaskeplads, som er beliggende ved værksteds- og lagerbygningerne, har afløb til havnebassinerne via en godkendt olieudskiller. Havnesediment Havnen fik den 17. juni 1996 en miljøgodkendelse til etablering af et slamdepot for havnesediment. Der bliver jævnligt ført tilsyn med depotet af Aabenraa Kommune. Depotet er p.t. fyldt op, og i samarbejde med en privat entreprenør, Freiberg & Jespersen A/S er der opnået tilladelse til deponering af havnesedimentet i et jordmodtageanlæg, jf. firmaets miljøgodkendelse af den 16. oktober Samarbejdet med entreprenøren fortsættes. Tilsynsopgaverne udføres af Aabenraa Kommune, medens behandlingen af klaptilladelser varetages af det regionale miljøcenter i Odense. Seneste større oprensning af bassiner og sejlløb blev udført i Næste større oprensning forventes at ske i Der har i 2010 været udført uddybning herunder oprensning ved Tankskibsbro 1. 14

16 Miljømæssige konsekvenser Ved omsætning og oplagring af olie og andre flydende produkter kan der forekomme lugtgener, ligesom der er risiko for forurening ved uheld. Der foreligger en kommunal beredskabsplan, som bl.a. også omfatter bekæmpelse af olieforureninger. Løsvarer, der losses eller lastes med kran, kan give anledning til væsentlige støvgener, alt afhængig af art og vindforhold. Kraner og terminaludstyr giver nogen støj. Generelt er der megen transportstøj på havneområdet. Jord- og grundvandsforurening Der findes en oversigt over nedgravede olietanke på havnens området (se bilag B). Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt har i samarbejde udført en undersøgelse og en registrering af forurenede grunde på Aabenraa Havn. Der er i den forbindelse udarbejdet et kort over de konstaterede forurenede grunde (se bilag C). Miljøkrav til leverandører og kunder Leverandører: Brugere: Lejere: Der er ingen miljøkrav overfor havnens leverandører. I forbindelse med lastning og losning af skibe er der en fælles interesse i at undgå støv- og andre miljøgener. Det er dog brugerne, der har det endelige ansvar. Alle havnens lejere har en lejekontrakt, hvori forskellige miljøforhold er noteret. Egenkontrol Havnens olieudskiller bliver tilset 2 gange årligt via abonnement med MOTAS. Årlige lovpligtige serviceeftersyn på kraner og terminaludstyr m.v. udføres af særligt sagkyndige. 15

17 Risikovirksomheder Virksomhederne IAT A/S og A/S Haahr Raffinaderiet, der støder op til hinanden, er beliggende ved Østre Havnevej. Begge virksomheder er omfattet af Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 14. december Myndighederne har defineret og udlagt en planlægningszone omkring virksomhederne, hvor også Aabenraa Frysehus med en beholdning af ammoniak er beliggende. Aabenraa Kommune finder, at risikoforholdene i områderne udenfor planlægningszonen ikke udgør nogen væsentlig forøget risiko for mennesker eller ejendom sammenholdt med hvad der er i andre områder, som støder op til et industriområde. Vurdering og prioritering Havnen har anvendt følgende vurderingskriterier i arbejdet med miljøet. Prioriteringen er følgende: 1. Miljøpåvirkninger der ikke stemmer overens med gældende krav. 2. Påvirkninger der har konsekvenser for miljøet. 3. Miljøpåvirkninger der giver økonomiske besparelser. 16

18 Mål og handlingsplan Mål og handlingsplanen fra den foregående miljøredegørelse (2008) er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsættes. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transpordiesel indeholdende 7% biodiesel. 2008: Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Øget miljøbevidsthed 2008 Udfasning af miljøskadelige stoffer 2008 Udnytte træers gavnlige effekt på CO2- mængden samt visuelt fordelagtigt Tilskynde til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnens brugere Reducere mængden af produkter der indeholder uønskede skadelige stoffer Plantning af flest mulige træer og buske på havneområdet Løbende Løbende Havnechef Løbende Løbende Havneassistent/ sikkerhedsrepræsentant 03/ /2011 Havneassistent 17

19 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Nedbringelse af emissioner fra elforbrug Overgå til køb af grøn strøm 06/ /2010 Havnechef 2008 Reducere varmeforbruget 2008 Nedbringelse af energiforbrug Vurdering vedr. omlægning til fjernvarme i havnens værkstedsbygninger Generelt energicheck udført af ekstern rådgiver 10/ /2010 Havnechef 10/ /2011 Havnechef 2008 Reducere elforbruget 2008 Miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer 2008 Overgang til miljøvenlige olieprodukter Kortlægning af havnens elinstallationer Kurser i energibesparende betjening af maskiner og køretøjer Vurdering vedr. omlægning til brug af miljøtilpassede smøre- og hydraulikolier samt bio brændstof 10/ /2011 Havnechef 01/2010 Løbende Havnechef 01/ /2011 Havnechef 2008 Reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner Hensigtsmæssig placering af skibe og gods således at maskiner og lastbilers forbrug minimeres. Løbende Løbende Havnechef/Havneassistent 2010: 2010 Forbedret affaldshåndtering 2010 Reducere varmeforbruget Flytte og integrere miljøstationen i havnens materialegård Omlægning af havnekontorets opvarmning fra el til fjernvarme 01/ /2012 Havnechef 04/ /2012 Havnechef 2010 Kranudskiftning Anskaffelse af materialehåndteringskran, som overholder de seneste krav ved forbrug og støj- og emissionsniveauer 08/ /2011 Havnechef 18

20 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2010 Vaskeplads for maskiner Etablering af ny vaskeplads som muliggøre håndtering af alle havnens kraner og maskiner 01/ /2012 Havnechef 2010 Pesticidpolitik Plan for nedbringelse og udfasning af ukrudt- og insektmidler på de grønne arealet med baggrund i kommunens pesticidpolitik 01/ /2013 Havnechef 2010 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe Revidering af affaldshåndteringsplanen 01/ /2013 Havnechef 2010 Miljøredegørelse Revidering af miljøredegørelsen herunder mål og handlingsplan 03/ /2013 Havnechef 19

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere