Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug Elforbrug Vandforbrug Fyringsolie Fjernvarmeforbrug Dieselolieforbrug Affald Hjælpestoffer Støj Støv Lugt Spildevand Havnesediment Miljømæssige konsekvenser Jord- og grundvandsforurening Miljøkrav til leverandører og kunder Egenkontrol Risikovirksomheder...16 Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan Bilag: A: Liste over udlejede grunde, pladser og bygninger B: Oversigt over olietanke på havneområdet. C: Kort over de konstaterede forurenede grund på Aabenraa Havn. D: Støjatlas fra Grontmij Carl Bro E: Måleresultater fra Force Technology 1

3 Stamoplysninger Virksomheden Aabenraa Havn Mellemvej Aabenraa Tlf.: Fax Web CVR.-nr P. nr Antal ansatte 13 Ansvarlig ledelse Kontaktperson Regnskabsår Branche Havnechef Niels K. Kristiansen Havneassistent Holger Fink 1. januar 31. december Trafikhavn Branche kode Hovedaktivitet Miljøgodkendelse Arbejdspladsvurdering Miljømyndighed Antal skibsanløb Godsomsætning Væsentlige ressourcer Havnevedkommende virksomhed efter havneloven, herunder anvisning af kajplads til skibe samt stille kraner og andet losse/lasteudstyr til rådighed. Miljøgodkendelse af 17. juni 1996 til etablering og opfyldning af kystnært depot for havnesediment. 19 tilladelse til anvendelse af havnesediment fra Aabenraa Havn som del af fyldmateriale af den 22. august Der foretages arbejdspladsvurdering hvert 3. år, næste gang medio Aabenraa Kommune. 2008: 572 anløb 2009: 350 anløb 2010: 308 anløb 2008: 1,8 mio. tons 2009: 1,3 mio. tons 2010: 1,1 mio. tons El, vand og olie (til eget forbrug samt til salg) Væsentlige miljøparametre Skibs- og olieaffald samt skibshåndtering omfattende aktiviteter i forbindelse med skibsanløb herunder anvisning af den miljømæssigt mest hensigtsmæssige liggeplads samt udlejning af kraner og maskiner m.v. 2

4 Næste redegørelse Efterår 2013 Status Aabenraa Havn er én af Danmarks større, offentlige trafikhavne og den største i det sydlige Jylland tæt på grænsen til Tyskland. Havnen råder over 2,2 km kajanlæg samt 2 tankskibsbroer og RO-RO anlæg. Vanddybderne varierer mellem 4 og 11 meter. Havnen kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Arealerne på havneområdet udlejes til havnefirmaerne, og havnen råder over i alt m² til dette formål. Aabenraa Havn råder over 3 mobile kraner med stor kapacitet samt et effektivt håndteringsudstyr. Aabenraa Havn er den daglige arbejdsplads for op imod 500 personer, fordelt på havnens personale, havnearbejdere samt ansatte på havneområdets virksomheder. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og forvaltes på Byrådets vegne af en Havnebestyrelse bestående af politikere, erhvervsrepræsentanter og en medarbejdervalgt repræsentant. Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne. Byråd Havnebestyrelse Havnechef Havnechefen er øverste ansvarlige leder for havnen og er havnens daglige leder overfor kunder, brugere og medarbejdere. Administrationen består af havnechefen, en havneassistent samt en økonomiansvarlig og en bogholderiassistent, mens der er ansat fire kranførere og fem specialarbejdere/håndværkere i drifts- og vedligeholdelsesafdelingen. Aabenraa Havn har en årlig omsætning på ca. 24 mio. kr. og der håndteres ca. 1.3 mio. tons gods pr. år. Godsomsætningen består af følgende: Flydende bulkgods (olieprodukter, melasse og mineralske produkter) Fast bulkgods (korn, foderstoffer, gødning, stenprodukter, jordbrugskalk, slagger, silikat og cement) Stykgods (træ, stålkonstruktioner og vindmøller m.v.) Endvidere omfatter havnens forretningsområder også drift og udleje af terminaludstyr samt udleje af landarealer m.v. 3

5 Ledelsens beretning Aabenraa Havns første miljøredegørelse blev udarbejdet i 2004 og efterfølgende fulgt op hvert andet år. Miljøredegørelsen omfatter udelukkende havnens egne aktiviteter. De enkelte lejemåls virksomheder er ikke omfattet, ligesom redegørelsen ikke indeholder arbejdsmiljøforhold. Det kan i dag konstateres, at mål og handlingsplan fra de foregående miljøredegørelser i vidt omfang er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsætter. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transportdiesel indeholdende 7% biodiesel. Aabenraa Havn er ikke en virksomhed med de helt store miljøproblemer, men det er dog fremdeles havnens opfattelse, at det kan betale sig at tænke og handle miljørigtigt. Den hidtidige indsats med henblik på en reducering af spild, en nedsættelse af støv-, støj- og lugtgener samt besparelse på energi- og affaldsområdet vil således fortsætte. Med baggrund i Aabenraa Havns strategiplan vil havnens ledelse igangsætte arbejdet med at indføre et miljøledelsessystem såfremt der fremkommer krav herom fra eksterne parter, 4

6 dvs. kunder eller myndigheder. Hvorvidt der skal opnås en certificering af systemet i henhold til ISO standarden vil bero på den konkrete situation. Som en konsekvens af etableringen af en effektiv modtageordning af drifts- og lastaffald fra skibe i havnen ønsker Aabenraa Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe, som anløber danske havne at aflevere deres affald bl.a. til Aabenraa Havn. Det kan betragtes som et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet. Formålet er endvidere gennem vejledning og sortering at nedbringe affaldsmængderne og forøge genanvendeligheden for herigennem at nedbringe miljøbelastningen. Havnens medarbejdere inddrages løbende i en aktiv dialog om miljøforhold samt arbejdsmiljøforhold som også omfatter arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdet med at fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø vil blive fortsat. Havnen har en aktiv dialog med relevante havnebrugere og myndigheder, idet der er en fælles interesse i at minimere miljøbelastningen på havn og havneområde samt de tilstødende byområder. Aabenraa Havn har modtaget enkelte klager over lugt- og støvgener fra især Gammelhavn og det østlige område af Nyhavn. Klagerne er fulgt op med en inddragelse af de involverede parter og havnebrugere. De seneste klager har især drejet sig om lugtgener i forbindelse med kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Der bliver løbende registreret farlige og uhensigtsmæssige trafiksituationer på havnens kajgader og veje. Dette har medført indførelse af hastighedsbegrænsninger samt adgangsbegrænsninger til visse havneafsnit i forbindelse med laste- og losseoperationer. I 2008 er der blevet udført vejomlægninger, som har reduceret den uvedkommende færdsel på havneområdet. Næste miljøredegørelse skal efter planen udarbejdes senest i efteråret Aabenraa Havn den 1. august 2011 Niels K. Kristiansen Havnechef 5

7 Miljøpolitik Som den regionale trafikhavn i den sydlige del af Jylland vil Aabenraa Havn: Søge at reducere forureningsbelastningen på havnen og dermed skabe et attraktivt miljø for brugerne. Sikre at havnens aktiviteter ikke medfører miljøproblemer i de omliggende byområder. Sikre at der i det daglige arbejde indgår miljøvurdering i planlægningen af aktiviteter. Sikre at nyanskaffet materiel og udstyr altid indeholder den mest miljøvenlige teknologi. Indgå i et konstruktivt samarbejde med havnens virksomheder og brugere om løsning af miljøproblemer. Arbejde på at reducere ressourceforbrug, spild og affald. Sikre et godt arbejdsmiljø samt en høj grad af sikkerhed under udførelsen af arbejdet. Som et minimum overholde miljølovgivningen samt indgå i et positivt samarbejde med relevante myndigheder. 6

8 Aktiviteter Aabenraa Havn ses på nedenstående kort med angivelse af vanddybder. 7

9 Fordeling af forskellige typer gods Typer 2010 Korn/ Foderstoffer Gødning Melasse Skærver, sten og grus mm Kalk/papiraffald Cement Olie Jern Salt Øvrigt I alt Tons Skibsstørrelse BT Antal skibe Skibsstørrelser (BT) BT Over Skibstyper Antal skibe Skibstyper Tankskibe 50 Tørlastskibe 0 8

10 Kraner og terminaludstyr Havnens kranpark består af 3 havnemobilkraner som kan håndtere gods med en vægt på op til 100 tons herudover råder havnen over 2 læssemaskiner, minilæsser samt lossetragt. Maskintimeforbrug I 2008 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2009 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2010 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. Oversigt over lejemål (se også bilag A) 9

11 Ressourceforbrug El og Vand Emission Aabenraa Havn Affald herunder olieholdigt vand og olieaffald m.v. Dieselolie Fyringsolie og fjernvarme Elforbrug (belysning, værksted, opvarmning af havnekontor og pavilloner samt opvarmning af kraner) Forbrug i KWH (målt værdi) Grøn Total Grøn Total Grøn Total strøm strøm strøm Sønderjyllandskajen Gammelhavn Nyhavn Tankskibsbroen Bygninger Øvrige områder Samlede el-indkøb salg af el elforbrug kraner Havnens elforbrug i alt Emission af el-indkøb CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år Stigningen i elforbruget i Gammelhavn skyldes bl.a. en ny kunde som ligger fast med sit skib i Gammelhavn. Derudover har især Kran-1 i længere perioder stået i Gammelhavn og brugt strøm. Total set er havnens elforbrug, efter salg af el, faldet i Havnen er med virkning fra den 1. april 2010 overgået til indkøb af grøn strøm (vandkraft). De anførte emissioner for 2010 er beregnet ud fra et tænkt samlet forbrug af normal strøm. Der kan opstå forskydninger år for år, da der hidtil er blevet solgt store mængder strøm i forbindelse med montagearbejder. Elforbruget i kranerne kan variere med svingende temperaturer i løbet af året. Mulighed for natsænkning undersøges. 10

12 Vandforbrug (skibe, bygninger, vaskeplads samt rengøring af kajer) Forbrug i m³ (målt værdi) Bygninger, pladser m.v Kajhydranter (salg af vand til skibe) I alt Vandforbruget ved salg er stort set konstant, hvorimod vandforbruget i bygningerne er faldet som følge af salg af en bygning samt brand af havnens kranværksted. Fyringsolie (opvarmning af værksted og lager) Fyringsolie i LTR (målt værdi) Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2007 i alle år. Set over en årrække er forbruget af fyringsolie nogenlunde konstant. Fjernvarmeforbrug (ejendommene Skibbroen 3/Havnevej 4) Fjernvarme i MWh (målt værdi) 30,85 29,04 10,89 Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Ejendommen Skibbroen 3/Havnevej 4 er solgt pr. 1. juli Der er bygget en ny pavillon til havnearbejderne, som er taget i brug maj Havnen har den 1. august 2010 overtaget Aabenraa Værft, men fjernvarmeanlægget er pt. nedlukket. 11

13 Dieselolieforbrug (havnens kraner og maskiner) Forbrug i LTR (målt værdi) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer, bil, truck m.m Forbrug i alt Emission CO2 (tons) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer m.m Emission SO2 (kg) Mobilkraner 1 1 0,9 Læssemaskiner 0,8 0,7 0,7 Traktorer m.m. 0,1 0,1 0,1 Emission er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Som noget nyt er der ikke beregnet nøgletal for NOX. Forbruget af dieselolie har i perioden været faldende som følge af færre solgte timer. Affald (fra skibe samt rengøring) Forbrug i kg (målt værdi) Husholdningsaffald Andet affald til sortering Miljøskadeligt affald Olieholdigt vand og olieaffald Opfejningsaffald Kloakspildevand Affald i alt Forbruget af affald varierer efter skibsanløbene på havnen. Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af den 10. december 2002 er havnene forpligtede til at modtage drifts- og lastaffald jfv. Aabenraa Havns affaldshåndteringsplan Driften af Aabenraa Havn indebærer også en produktion af affald. Husholdningsaffaldet kommer hovedsageligt fra skibene og bliver afleveret til forbrænding via Meldgaard Miljø A/S. Andet affald hvoraf ca. 1/3 hidrører fra skibene afleveres til endelig sortering hos Meldgaard Miljø A/S. 12

14 Miljøaffald, som for det meste stammer fra havnen, opbevares i miljørigtige beholder og afhentes af Stena Miljø A/S. Olie og olieholdigt vand, som hovedsagligt modtages fra skibene, indsamles i 1 m³ palletanke eller leveres direkte fra skibene til tankbiler. Levering sker til Dansk Oliegenbrug A/S i Horsens. Opfejningsaffald på kajgader og veje afleveres så vidt muligt til forureneren. Resten afleveres til Meldgaard Miljø A/S. Havnen råder over en indhegnet og aflåst miljøplads på ca m². Pladsen er indrettet med 7 affaldscontainere samt et aflåseligt skur til opbevaring af miljøaffald samt olie og olieaffald m.v. Fra skuret er der afløb til en nedgravet tank. Hjælpestoffer Havnen har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på alle havnens hjælpestoffer så som olie, smøremidler, maling samt rense- og rengøringsmidler m.v. Brugsanvisningerne er tilgængelige for alle ansatte. Støj Der er foretaget støjberegninger på og omkring havneområdet i Grontmij Carl Bro har udarbejdet et støjatlas (se bilag D). En del af støjbidraget kommer fra virksomhederne på havnens lejemål. Der er ingen væsentlige bemærkninger til beregningerne, idet niveauerne ligger rimeligt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. En del af støjen på havneområdet opstår i forbindelse med transport samt ved losning og lastning af skibe. Der er en stor støjbelastning fra skibe af selvlossertypen i forbindelse med losning af store sten, hvorfor havnen har indgået en aftale med modtageren om, at losningen af store sten indstilles i perioden kl Havnen har modtaget enkelte klager over støjgener det seneste år. Støv Der er i 2008 blevet udført støvmålinger i byområdet vest for havnen (se bilag E). Aktiviteter på havnen giver anledning til et let forhøjet støvnedfald i områder nær havnen. Alle måleresultater ligger dog under den vejledende grænseværdi. Det vurderes, at de fundne værdier er repræsentative også på den fremtidige drift og aktiviteter på havnen. Støvgener opstår hovedsagligt i forbindelse med laste- og losseoperationer. Under henvisning til Reglement for overholdelse af orden på Aabenraa Havn skal ladningsejeren sikre, at de anvendte kajområder rengøres efter laste- eller losseoperationens afslutning. 13

15 I forbindelse med losning/lastning i Gammelhavn er havnen opmærksom på støvgener, som kan opstå ved kraftig østenvind. I visse tilfælde kan disse afhjælpes ved at flytte operationen længere mod øst. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor bulkgods efter havnens skøn ikke vil kunne lastes eller losses uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder eller beboere i umiddelbar nærhed, vil operationen blive stoppet. Havnen har modtaget enkelte klager over støvgener det seneste år. Lugt Evt. lugtgener på havnen stammer hovedsagligt fra havnens virksomheder. Havnen har i sommeren 2011 modtaget klager over lugtgener som følge af kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Spildevand Aabenraa Havn producerer ikke egentligt spildevand, men i forbindelse med havnens affaldshåndteringsplan kan kloakspildevand afhentes fra skibene med tankbil eller pumpes i land via det offentlige kloaksystem. Olieholdigt vand fra skibene afhentes af godkendt oliegenbrugsvirksomhed. Regnvand fra havneområdets veje og kajgader ledes til havnebassinerne, medens kloakspildevand fra virksomheder og bygninger ledes til det offentlige kloaksystem. Havnens vaskeplads, som er beliggende ved værksteds- og lagerbygningerne, har afløb til havnebassinerne via en godkendt olieudskiller. Havnesediment Havnen fik den 17. juni 1996 en miljøgodkendelse til etablering af et slamdepot for havnesediment. Der bliver jævnligt ført tilsyn med depotet af Aabenraa Kommune. Depotet er p.t. fyldt op, og i samarbejde med en privat entreprenør, Freiberg & Jespersen A/S er der opnået tilladelse til deponering af havnesedimentet i et jordmodtageanlæg, jf. firmaets miljøgodkendelse af den 16. oktober Samarbejdet med entreprenøren fortsættes. Tilsynsopgaverne udføres af Aabenraa Kommune, medens behandlingen af klaptilladelser varetages af det regionale miljøcenter i Odense. Seneste større oprensning af bassiner og sejlløb blev udført i Næste større oprensning forventes at ske i Der har i 2010 været udført uddybning herunder oprensning ved Tankskibsbro 1. 14

16 Miljømæssige konsekvenser Ved omsætning og oplagring af olie og andre flydende produkter kan der forekomme lugtgener, ligesom der er risiko for forurening ved uheld. Der foreligger en kommunal beredskabsplan, som bl.a. også omfatter bekæmpelse af olieforureninger. Løsvarer, der losses eller lastes med kran, kan give anledning til væsentlige støvgener, alt afhængig af art og vindforhold. Kraner og terminaludstyr giver nogen støj. Generelt er der megen transportstøj på havneområdet. Jord- og grundvandsforurening Der findes en oversigt over nedgravede olietanke på havnens området (se bilag B). Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt har i samarbejde udført en undersøgelse og en registrering af forurenede grunde på Aabenraa Havn. Der er i den forbindelse udarbejdet et kort over de konstaterede forurenede grunde (se bilag C). Miljøkrav til leverandører og kunder Leverandører: Brugere: Lejere: Der er ingen miljøkrav overfor havnens leverandører. I forbindelse med lastning og losning af skibe er der en fælles interesse i at undgå støv- og andre miljøgener. Det er dog brugerne, der har det endelige ansvar. Alle havnens lejere har en lejekontrakt, hvori forskellige miljøforhold er noteret. Egenkontrol Havnens olieudskiller bliver tilset 2 gange årligt via abonnement med MOTAS. Årlige lovpligtige serviceeftersyn på kraner og terminaludstyr m.v. udføres af særligt sagkyndige. 15

17 Risikovirksomheder Virksomhederne IAT A/S og A/S Haahr Raffinaderiet, der støder op til hinanden, er beliggende ved Østre Havnevej. Begge virksomheder er omfattet af Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 14. december Myndighederne har defineret og udlagt en planlægningszone omkring virksomhederne, hvor også Aabenraa Frysehus med en beholdning af ammoniak er beliggende. Aabenraa Kommune finder, at risikoforholdene i områderne udenfor planlægningszonen ikke udgør nogen væsentlig forøget risiko for mennesker eller ejendom sammenholdt med hvad der er i andre områder, som støder op til et industriområde. Vurdering og prioritering Havnen har anvendt følgende vurderingskriterier i arbejdet med miljøet. Prioriteringen er følgende: 1. Miljøpåvirkninger der ikke stemmer overens med gældende krav. 2. Påvirkninger der har konsekvenser for miljøet. 3. Miljøpåvirkninger der giver økonomiske besparelser. 16

18 Mål og handlingsplan Mål og handlingsplanen fra den foregående miljøredegørelse (2008) er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsættes. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transpordiesel indeholdende 7% biodiesel. 2008: Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Øget miljøbevidsthed 2008 Udfasning af miljøskadelige stoffer 2008 Udnytte træers gavnlige effekt på CO2- mængden samt visuelt fordelagtigt Tilskynde til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnens brugere Reducere mængden af produkter der indeholder uønskede skadelige stoffer Plantning af flest mulige træer og buske på havneområdet Løbende Løbende Havnechef Løbende Løbende Havneassistent/ sikkerhedsrepræsentant 03/ /2011 Havneassistent 17

19 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Nedbringelse af emissioner fra elforbrug Overgå til køb af grøn strøm 06/ /2010 Havnechef 2008 Reducere varmeforbruget 2008 Nedbringelse af energiforbrug Vurdering vedr. omlægning til fjernvarme i havnens værkstedsbygninger Generelt energicheck udført af ekstern rådgiver 10/ /2010 Havnechef 10/ /2011 Havnechef 2008 Reducere elforbruget 2008 Miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer 2008 Overgang til miljøvenlige olieprodukter Kortlægning af havnens elinstallationer Kurser i energibesparende betjening af maskiner og køretøjer Vurdering vedr. omlægning til brug af miljøtilpassede smøre- og hydraulikolier samt bio brændstof 10/ /2011 Havnechef 01/2010 Løbende Havnechef 01/ /2011 Havnechef 2008 Reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner Hensigtsmæssig placering af skibe og gods således at maskiner og lastbilers forbrug minimeres. Løbende Løbende Havnechef/Havneassistent 2010: 2010 Forbedret affaldshåndtering 2010 Reducere varmeforbruget Flytte og integrere miljøstationen i havnens materialegård Omlægning af havnekontorets opvarmning fra el til fjernvarme 01/ /2012 Havnechef 04/ /2012 Havnechef 2010 Kranudskiftning Anskaffelse af materialehåndteringskran, som overholder de seneste krav ved forbrug og støj- og emissionsniveauer 08/ /2011 Havnechef 18

20 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2010 Vaskeplads for maskiner Etablering af ny vaskeplads som muliggøre håndtering af alle havnens kraner og maskiner 01/ /2012 Havnechef 2010 Pesticidpolitik Plan for nedbringelse og udfasning af ukrudt- og insektmidler på de grønne arealet med baggrund i kommunens pesticidpolitik 01/ /2013 Havnechef 2010 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe Revidering af affaldshåndteringsplanen 01/ /2013 Havnechef 2010 Miljøredegørelse Revidering af miljøredegørelsen herunder mål og handlingsplan 03/ /2013 Havnechef 19

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 2014-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere