Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug Elforbrug Vandforbrug Fyringsolie Fjernvarmeforbrug Dieselolieforbrug Affald Hjælpestoffer Støj Støv Lugt Spildevand Havnesediment Miljømæssige konsekvenser Jord- og grundvandsforurening Miljøkrav til leverandører og kunder Egenkontrol Risikovirksomheder...16 Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan Bilag: A: Liste over udlejede grunde, pladser og bygninger B: Oversigt over olietanke på havneområdet. C: Kort over de konstaterede forurenede grund på Aabenraa Havn. D: Støjatlas fra Grontmij Carl Bro E: Måleresultater fra Force Technology 1

3 Stamoplysninger Virksomheden Aabenraa Havn Mellemvej Aabenraa Tlf.: Fax Web CVR.-nr P. nr Antal ansatte 13 Ansvarlig ledelse Kontaktperson Regnskabsår Branche Havnechef Niels K. Kristiansen Havneassistent Holger Fink 1. januar 31. december Trafikhavn Branche kode Hovedaktivitet Miljøgodkendelse Arbejdspladsvurdering Miljømyndighed Antal skibsanløb Godsomsætning Væsentlige ressourcer Havnevedkommende virksomhed efter havneloven, herunder anvisning af kajplads til skibe samt stille kraner og andet losse/lasteudstyr til rådighed. Miljøgodkendelse af 17. juni 1996 til etablering og opfyldning af kystnært depot for havnesediment. 19 tilladelse til anvendelse af havnesediment fra Aabenraa Havn som del af fyldmateriale af den 22. august Der foretages arbejdspladsvurdering hvert 3. år, næste gang medio Aabenraa Kommune. 2008: 572 anløb 2009: 350 anløb 2010: 308 anløb 2008: 1,8 mio. tons 2009: 1,3 mio. tons 2010: 1,1 mio. tons El, vand og olie (til eget forbrug samt til salg) Væsentlige miljøparametre Skibs- og olieaffald samt skibshåndtering omfattende aktiviteter i forbindelse med skibsanløb herunder anvisning af den miljømæssigt mest hensigtsmæssige liggeplads samt udlejning af kraner og maskiner m.v. 2

4 Næste redegørelse Efterår 2013 Status Aabenraa Havn er én af Danmarks større, offentlige trafikhavne og den største i det sydlige Jylland tæt på grænsen til Tyskland. Havnen råder over 2,2 km kajanlæg samt 2 tankskibsbroer og RO-RO anlæg. Vanddybderne varierer mellem 4 og 11 meter. Havnen kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Arealerne på havneområdet udlejes til havnefirmaerne, og havnen råder over i alt m² til dette formål. Aabenraa Havn råder over 3 mobile kraner med stor kapacitet samt et effektivt håndteringsudstyr. Aabenraa Havn er den daglige arbejdsplads for op imod 500 personer, fordelt på havnens personale, havnearbejdere samt ansatte på havneområdets virksomheder. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og forvaltes på Byrådets vegne af en Havnebestyrelse bestående af politikere, erhvervsrepræsentanter og en medarbejdervalgt repræsentant. Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne. Byråd Havnebestyrelse Havnechef Havnechefen er øverste ansvarlige leder for havnen og er havnens daglige leder overfor kunder, brugere og medarbejdere. Administrationen består af havnechefen, en havneassistent samt en økonomiansvarlig og en bogholderiassistent, mens der er ansat fire kranførere og fem specialarbejdere/håndværkere i drifts- og vedligeholdelsesafdelingen. Aabenraa Havn har en årlig omsætning på ca. 24 mio. kr. og der håndteres ca. 1.3 mio. tons gods pr. år. Godsomsætningen består af følgende: Flydende bulkgods (olieprodukter, melasse og mineralske produkter) Fast bulkgods (korn, foderstoffer, gødning, stenprodukter, jordbrugskalk, slagger, silikat og cement) Stykgods (træ, stålkonstruktioner og vindmøller m.v.) Endvidere omfatter havnens forretningsområder også drift og udleje af terminaludstyr samt udleje af landarealer m.v. 3

5 Ledelsens beretning Aabenraa Havns første miljøredegørelse blev udarbejdet i 2004 og efterfølgende fulgt op hvert andet år. Miljøredegørelsen omfatter udelukkende havnens egne aktiviteter. De enkelte lejemåls virksomheder er ikke omfattet, ligesom redegørelsen ikke indeholder arbejdsmiljøforhold. Det kan i dag konstateres, at mål og handlingsplan fra de foregående miljøredegørelser i vidt omfang er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsætter. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transportdiesel indeholdende 7% biodiesel. Aabenraa Havn er ikke en virksomhed med de helt store miljøproblemer, men det er dog fremdeles havnens opfattelse, at det kan betale sig at tænke og handle miljørigtigt. Den hidtidige indsats med henblik på en reducering af spild, en nedsættelse af støv-, støj- og lugtgener samt besparelse på energi- og affaldsområdet vil således fortsætte. Med baggrund i Aabenraa Havns strategiplan vil havnens ledelse igangsætte arbejdet med at indføre et miljøledelsessystem såfremt der fremkommer krav herom fra eksterne parter, 4

6 dvs. kunder eller myndigheder. Hvorvidt der skal opnås en certificering af systemet i henhold til ISO standarden vil bero på den konkrete situation. Som en konsekvens af etableringen af en effektiv modtageordning af drifts- og lastaffald fra skibe i havnen ønsker Aabenraa Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe, som anløber danske havne at aflevere deres affald bl.a. til Aabenraa Havn. Det kan betragtes som et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet. Formålet er endvidere gennem vejledning og sortering at nedbringe affaldsmængderne og forøge genanvendeligheden for herigennem at nedbringe miljøbelastningen. Havnens medarbejdere inddrages løbende i en aktiv dialog om miljøforhold samt arbejdsmiljøforhold som også omfatter arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdet med at fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø vil blive fortsat. Havnen har en aktiv dialog med relevante havnebrugere og myndigheder, idet der er en fælles interesse i at minimere miljøbelastningen på havn og havneområde samt de tilstødende byområder. Aabenraa Havn har modtaget enkelte klager over lugt- og støvgener fra især Gammelhavn og det østlige område af Nyhavn. Klagerne er fulgt op med en inddragelse af de involverede parter og havnebrugere. De seneste klager har især drejet sig om lugtgener i forbindelse med kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Der bliver løbende registreret farlige og uhensigtsmæssige trafiksituationer på havnens kajgader og veje. Dette har medført indførelse af hastighedsbegrænsninger samt adgangsbegrænsninger til visse havneafsnit i forbindelse med laste- og losseoperationer. I 2008 er der blevet udført vejomlægninger, som har reduceret den uvedkommende færdsel på havneområdet. Næste miljøredegørelse skal efter planen udarbejdes senest i efteråret Aabenraa Havn den 1. august 2011 Niels K. Kristiansen Havnechef 5

7 Miljøpolitik Som den regionale trafikhavn i den sydlige del af Jylland vil Aabenraa Havn: Søge at reducere forureningsbelastningen på havnen og dermed skabe et attraktivt miljø for brugerne. Sikre at havnens aktiviteter ikke medfører miljøproblemer i de omliggende byområder. Sikre at der i det daglige arbejde indgår miljøvurdering i planlægningen af aktiviteter. Sikre at nyanskaffet materiel og udstyr altid indeholder den mest miljøvenlige teknologi. Indgå i et konstruktivt samarbejde med havnens virksomheder og brugere om løsning af miljøproblemer. Arbejde på at reducere ressourceforbrug, spild og affald. Sikre et godt arbejdsmiljø samt en høj grad af sikkerhed under udførelsen af arbejdet. Som et minimum overholde miljølovgivningen samt indgå i et positivt samarbejde med relevante myndigheder. 6

8 Aktiviteter Aabenraa Havn ses på nedenstående kort med angivelse af vanddybder. 7

9 Fordeling af forskellige typer gods Typer 2010 Korn/ Foderstoffer Gødning Melasse Skærver, sten og grus mm Kalk/papiraffald Cement Olie Jern Salt Øvrigt I alt Tons Skibsstørrelse BT Antal skibe Skibsstørrelser (BT) BT Over Skibstyper Antal skibe Skibstyper Tankskibe 50 Tørlastskibe 0 8

10 Kraner og terminaludstyr Havnens kranpark består af 3 havnemobilkraner som kan håndtere gods med en vægt på op til 100 tons herudover råder havnen over 2 læssemaskiner, minilæsser samt lossetragt. Maskintimeforbrug I 2008 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2009 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. I 2010 blev der solgt læssemaskintimer og krantimer i alt timer. Oversigt over lejemål (se også bilag A) 9

11 Ressourceforbrug El og Vand Emission Aabenraa Havn Affald herunder olieholdigt vand og olieaffald m.v. Dieselolie Fyringsolie og fjernvarme Elforbrug (belysning, værksted, opvarmning af havnekontor og pavilloner samt opvarmning af kraner) Forbrug i KWH (målt værdi) Grøn Total Grøn Total Grøn Total strøm strøm strøm Sønderjyllandskajen Gammelhavn Nyhavn Tankskibsbroen Bygninger Øvrige områder Samlede el-indkøb salg af el elforbrug kraner Havnens elforbrug i alt Emission af el-indkøb CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år Stigningen i elforbruget i Gammelhavn skyldes bl.a. en ny kunde som ligger fast med sit skib i Gammelhavn. Derudover har især Kran-1 i længere perioder stået i Gammelhavn og brugt strøm. Total set er havnens elforbrug, efter salg af el, faldet i Havnen er med virkning fra den 1. april 2010 overgået til indkøb af grøn strøm (vandkraft). De anførte emissioner for 2010 er beregnet ud fra et tænkt samlet forbrug af normal strøm. Der kan opstå forskydninger år for år, da der hidtil er blevet solgt store mængder strøm i forbindelse med montagearbejder. Elforbruget i kranerne kan variere med svingende temperaturer i løbet af året. Mulighed for natsænkning undersøges. 10

12 Vandforbrug (skibe, bygninger, vaskeplads samt rengøring af kajer) Forbrug i m³ (målt værdi) Bygninger, pladser m.v Kajhydranter (salg af vand til skibe) I alt Vandforbruget ved salg er stort set konstant, hvorimod vandforbruget i bygningerne er faldet som følge af salg af en bygning samt brand af havnens kranværksted. Fyringsolie (opvarmning af værksted og lager) Fyringsolie i LTR (målt værdi) Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2007 i alle år. Set over en årrække er forbruget af fyringsolie nogenlunde konstant. Fjernvarmeforbrug (ejendommene Skibbroen 3/Havnevej 4) Fjernvarme i MWh (målt værdi) 30,85 29,04 10,89 Emission CO2 (tons) SO2 (kg) NOX (kg) Emissionen er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Ejendommen Skibbroen 3/Havnevej 4 er solgt pr. 1. juli Der er bygget en ny pavillon til havnearbejderne, som er taget i brug maj Havnen har den 1. august 2010 overtaget Aabenraa Værft, men fjernvarmeanlægget er pt. nedlukket. 11

13 Dieselolieforbrug (havnens kraner og maskiner) Forbrug i LTR (målt værdi) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer, bil, truck m.m Forbrug i alt Emission CO2 (tons) Mobilkraner Læssemaskiner Traktorer m.m Emission SO2 (kg) Mobilkraner 1 1 0,9 Læssemaskiner 0,8 0,7 0,7 Traktorer m.m. 0,1 0,1 0,1 Emission er taget fra nøgletal fra Key2Green 2010 i alle år. Som noget nyt er der ikke beregnet nøgletal for NOX. Forbruget af dieselolie har i perioden været faldende som følge af færre solgte timer. Affald (fra skibe samt rengøring) Forbrug i kg (målt værdi) Husholdningsaffald Andet affald til sortering Miljøskadeligt affald Olieholdigt vand og olieaffald Opfejningsaffald Kloakspildevand Affald i alt Forbruget af affald varierer efter skibsanløbene på havnen. Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af den 10. december 2002 er havnene forpligtede til at modtage drifts- og lastaffald jfv. Aabenraa Havns affaldshåndteringsplan Driften af Aabenraa Havn indebærer også en produktion af affald. Husholdningsaffaldet kommer hovedsageligt fra skibene og bliver afleveret til forbrænding via Meldgaard Miljø A/S. Andet affald hvoraf ca. 1/3 hidrører fra skibene afleveres til endelig sortering hos Meldgaard Miljø A/S. 12

14 Miljøaffald, som for det meste stammer fra havnen, opbevares i miljørigtige beholder og afhentes af Stena Miljø A/S. Olie og olieholdigt vand, som hovedsagligt modtages fra skibene, indsamles i 1 m³ palletanke eller leveres direkte fra skibene til tankbiler. Levering sker til Dansk Oliegenbrug A/S i Horsens. Opfejningsaffald på kajgader og veje afleveres så vidt muligt til forureneren. Resten afleveres til Meldgaard Miljø A/S. Havnen råder over en indhegnet og aflåst miljøplads på ca m². Pladsen er indrettet med 7 affaldscontainere samt et aflåseligt skur til opbevaring af miljøaffald samt olie og olieaffald m.v. Fra skuret er der afløb til en nedgravet tank. Hjælpestoffer Havnen har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på alle havnens hjælpestoffer så som olie, smøremidler, maling samt rense- og rengøringsmidler m.v. Brugsanvisningerne er tilgængelige for alle ansatte. Støj Der er foretaget støjberegninger på og omkring havneområdet i Grontmij Carl Bro har udarbejdet et støjatlas (se bilag D). En del af støjbidraget kommer fra virksomhederne på havnens lejemål. Der er ingen væsentlige bemærkninger til beregningerne, idet niveauerne ligger rimeligt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. En del af støjen på havneområdet opstår i forbindelse med transport samt ved losning og lastning af skibe. Der er en stor støjbelastning fra skibe af selvlossertypen i forbindelse med losning af store sten, hvorfor havnen har indgået en aftale med modtageren om, at losningen af store sten indstilles i perioden kl Havnen har modtaget enkelte klager over støjgener det seneste år. Støv Der er i 2008 blevet udført støvmålinger i byområdet vest for havnen (se bilag E). Aktiviteter på havnen giver anledning til et let forhøjet støvnedfald i områder nær havnen. Alle måleresultater ligger dog under den vejledende grænseværdi. Det vurderes, at de fundne værdier er repræsentative også på den fremtidige drift og aktiviteter på havnen. Støvgener opstår hovedsagligt i forbindelse med laste- og losseoperationer. Under henvisning til Reglement for overholdelse af orden på Aabenraa Havn skal ladningsejeren sikre, at de anvendte kajområder rengøres efter laste- eller losseoperationens afslutning. 13

15 I forbindelse med losning/lastning i Gammelhavn er havnen opmærksom på støvgener, som kan opstå ved kraftig østenvind. I visse tilfælde kan disse afhjælpes ved at flytte operationen længere mod øst. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor bulkgods efter havnens skøn ikke vil kunne lastes eller losses uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder eller beboere i umiddelbar nærhed, vil operationen blive stoppet. Havnen har modtaget enkelte klager over støvgener det seneste år. Lugt Evt. lugtgener på havnen stammer hovedsagligt fra havnens virksomheder. Havnen har i sommeren 2011 modtaget klager over lugtgener som følge af kollaps af en privat ejet tank indeholdende ca m³ fiskeensilage. Spildevand Aabenraa Havn producerer ikke egentligt spildevand, men i forbindelse med havnens affaldshåndteringsplan kan kloakspildevand afhentes fra skibene med tankbil eller pumpes i land via det offentlige kloaksystem. Olieholdigt vand fra skibene afhentes af godkendt oliegenbrugsvirksomhed. Regnvand fra havneområdets veje og kajgader ledes til havnebassinerne, medens kloakspildevand fra virksomheder og bygninger ledes til det offentlige kloaksystem. Havnens vaskeplads, som er beliggende ved værksteds- og lagerbygningerne, har afløb til havnebassinerne via en godkendt olieudskiller. Havnesediment Havnen fik den 17. juni 1996 en miljøgodkendelse til etablering af et slamdepot for havnesediment. Der bliver jævnligt ført tilsyn med depotet af Aabenraa Kommune. Depotet er p.t. fyldt op, og i samarbejde med en privat entreprenør, Freiberg & Jespersen A/S er der opnået tilladelse til deponering af havnesedimentet i et jordmodtageanlæg, jf. firmaets miljøgodkendelse af den 16. oktober Samarbejdet med entreprenøren fortsættes. Tilsynsopgaverne udføres af Aabenraa Kommune, medens behandlingen af klaptilladelser varetages af det regionale miljøcenter i Odense. Seneste større oprensning af bassiner og sejlløb blev udført i Næste større oprensning forventes at ske i Der har i 2010 været udført uddybning herunder oprensning ved Tankskibsbro 1. 14

16 Miljømæssige konsekvenser Ved omsætning og oplagring af olie og andre flydende produkter kan der forekomme lugtgener, ligesom der er risiko for forurening ved uheld. Der foreligger en kommunal beredskabsplan, som bl.a. også omfatter bekæmpelse af olieforureninger. Løsvarer, der losses eller lastes med kran, kan give anledning til væsentlige støvgener, alt afhængig af art og vindforhold. Kraner og terminaludstyr giver nogen støj. Generelt er der megen transportstøj på havneområdet. Jord- og grundvandsforurening Der findes en oversigt over nedgravede olietanke på havnens området (se bilag B). Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt har i samarbejde udført en undersøgelse og en registrering af forurenede grunde på Aabenraa Havn. Der er i den forbindelse udarbejdet et kort over de konstaterede forurenede grunde (se bilag C). Miljøkrav til leverandører og kunder Leverandører: Brugere: Lejere: Der er ingen miljøkrav overfor havnens leverandører. I forbindelse med lastning og losning af skibe er der en fælles interesse i at undgå støv- og andre miljøgener. Det er dog brugerne, der har det endelige ansvar. Alle havnens lejere har en lejekontrakt, hvori forskellige miljøforhold er noteret. Egenkontrol Havnens olieudskiller bliver tilset 2 gange årligt via abonnement med MOTAS. Årlige lovpligtige serviceeftersyn på kraner og terminaludstyr m.v. udføres af særligt sagkyndige. 15

17 Risikovirksomheder Virksomhederne IAT A/S og A/S Haahr Raffinaderiet, der støder op til hinanden, er beliggende ved Østre Havnevej. Begge virksomheder er omfattet af Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 14. december Myndighederne har defineret og udlagt en planlægningszone omkring virksomhederne, hvor også Aabenraa Frysehus med en beholdning af ammoniak er beliggende. Aabenraa Kommune finder, at risikoforholdene i områderne udenfor planlægningszonen ikke udgør nogen væsentlig forøget risiko for mennesker eller ejendom sammenholdt med hvad der er i andre områder, som støder op til et industriområde. Vurdering og prioritering Havnen har anvendt følgende vurderingskriterier i arbejdet med miljøet. Prioriteringen er følgende: 1. Miljøpåvirkninger der ikke stemmer overens med gældende krav. 2. Påvirkninger der har konsekvenser for miljøet. 3. Miljøpåvirkninger der giver økonomiske besparelser. 16

18 Mål og handlingsplan Mål og handlingsplanen fra den foregående miljøredegørelse (2008) er blevet fulgt: Der har været enkelte klager over støv, støj- og lugtgener. Der sker løbende forbedringer af affaldshåndteringen. Disse initiativer fortsættes. Gennem løbende dialoger tilskyndes til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnebrugere. Brug af produkter, som indeholder miljøskadelige stoffer, er blevet reduceret til et minimum. Der er blevet plantet træer og buske hvor muligt på havneområdet. Skibe og gods placeres så vidt muligt mest hensigtsmæssigt med henblik på reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner. Der er indgået aftale om indkøb af grøn strøm leveret fra vandkraftværker. I forbindelse med genopførelsen af det nedbrændte kranværksted omlægges varmeforsyningen fra olie til fjernvarme, ligesom isoleringsstandarden opfylder nutidens krav. Generelt energicheck samt kortlægning af havnens elinstallationer er under udarbejdelse. Omlægning og modernisering af havnebelysningen på den sydlige del af Nyhavn er tilendebragt. Forhold vedr. miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer iagttages løbende. Samtlige maskiner og køretøjer bortset fra Kran-1 og Kran-2 er overgået til brug af transpordiesel indeholdende 7% biodiesel. 2008: Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Øget miljøbevidsthed 2008 Udfasning af miljøskadelige stoffer 2008 Udnytte træers gavnlige effekt på CO2- mængden samt visuelt fordelagtigt Tilskynde til øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og havnens brugere Reducere mængden af produkter der indeholder uønskede skadelige stoffer Plantning af flest mulige træer og buske på havneområdet Løbende Løbende Havnechef Løbende Løbende Havneassistent/ sikkerhedsrepræsentant 03/ /2011 Havneassistent 17

19 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2008 Nedbringelse af emissioner fra elforbrug Overgå til køb af grøn strøm 06/ /2010 Havnechef 2008 Reducere varmeforbruget 2008 Nedbringelse af energiforbrug Vurdering vedr. omlægning til fjernvarme i havnens værkstedsbygninger Generelt energicheck udført af ekstern rådgiver 10/ /2010 Havnechef 10/ /2011 Havnechef 2008 Reducere elforbruget 2008 Miljørigtig betjening af maskiner og køretøjer 2008 Overgang til miljøvenlige olieprodukter Kortlægning af havnens elinstallationer Kurser i energibesparende betjening af maskiner og køretøjer Vurdering vedr. omlægning til brug af miljøtilpassede smøre- og hydraulikolier samt bio brændstof 10/ /2011 Havnechef 01/2010 Løbende Havnechef 01/ /2011 Havnechef 2008 Reduktion af brændstofforbrug og udledning af emissioner Hensigtsmæssig placering af skibe og gods således at maskiner og lastbilers forbrug minimeres. Løbende Løbende Havnechef/Havneassistent 2010: 2010 Forbedret affaldshåndtering 2010 Reducere varmeforbruget Flytte og integrere miljøstationen i havnens materialegård Omlægning af havnekontorets opvarmning fra el til fjernvarme 01/ /2012 Havnechef 04/ /2012 Havnechef 2010 Kranudskiftning Anskaffelse af materialehåndteringskran, som overholder de seneste krav ved forbrug og støj- og emissionsniveauer 08/ /2011 Havnechef 18

20 Miljøredegørelse Mål Handling Start Slut Ansvarlig 2010 Vaskeplads for maskiner Etablering af ny vaskeplads som muliggøre håndtering af alle havnens kraner og maskiner 01/ /2012 Havnechef 2010 Pesticidpolitik Plan for nedbringelse og udfasning af ukrudt- og insektmidler på de grønne arealet med baggrund i kommunens pesticidpolitik 01/ /2013 Havnechef 2010 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe Revidering af affaldshåndteringsplanen 01/ /2013 Havnechef 2010 Miljøredegørelse Revidering af miljøredegørelsen herunder mål og handlingsplan 03/ /2013 Havnechef 19

Mellemvej Aabenraa Tlf.: CVR.-nr.: DKK P. nr

Mellemvej Aabenraa Tlf.: CVR.-nr.: DKK P. nr Aabenraa Havn Miljøredegørelse 2016. Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Status... 3 Ledelsesberetning... 4 Miljøpolitik... 6 Område/aktiviteter... 7 Ressourceforbrug... 9 Elforbrug... 9 Vandforbrug...

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN VVM af olieterminal på Skagen Havn 1 Projektet overordnet Faciliteter til opbevaring af brændstof (svær fuelolie og gasolie) til skibe I overensstemmelse med lokalplan SKA.H.01.01.01 kommuneplantillæg

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere