Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune"

Transkript

1 LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

2

3 Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede mål side 5 4. Fokusområde side 5 5. Fra politik til handling side 7 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune side 9 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune side 9 8. Forpligtigelser side 10 Denne politik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Pia Meden Baumgarten, alkoholkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Annette Rasmussen, behandlingsleder, Alkoholrådgivningen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Kim Hansen, udviklingschef, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Susanne Ollendorf, røgkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Helle Holst Rasmussen, seniorplanlægger, Senior- og Sundhedsforvaltningen Mona Bruun Enevoldsen, fritidskonsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen Morten Kirk Jensen, pædagogisk/administrativ konsulent, Børne- og Uddan- 3

4 1. Baggrund 1.1 Baggrund: Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Kolding Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som løber over 3 år fra d. 1. april Som deltagende kommune har Kolding, ved borgmester Per Bødker Andersens underskrift, forpligtet sig til at opfylde Sundhedsstyrelsens krav til projektet: 1. Udarbejde og vedtage en alkoholpolitik med mål inden for: a. Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) b. Professionelle funktioner (f.eks. sagsbehandlere, sundhedspleje) c. Institutioner (f.eks. skoler, væresteder, sportshaller) d. Den kommunale arbejdsplads e. Alkoholrådgivning og -behandling 2. Udarbejde handleplaner 3. Påbegynde implementeringen af handleplanerne i Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkoholforebyggelse forankres i et tværgående alkoholråd. I Kolding Kommune har SUFO (Sundhedskoordinationsforum) påtaget sig denne opgave. Da Kolding Kommune har en vedtaget politik for den kommunale arbejdsplads, er dette krav allerede opfyldt inden projektstart (krav 1d, ovenfor). 1.2 National strategi Med strukturreformen og den nye sundhedslov fra 2007 har Kolding Kommune overtaget ansvaret for en række nye sundhedsopgaver herunder alkoholforebyggelse og behandling. På nationalt plan er det Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinier for alkoholrådgivning og forebyggelse. Blandt andet genstandsgrænserne på 21 genstande om ugen for mænd, 14 om ugen for kvinder og max 5 genstande ad gangen ii. Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen er baseret på international evidens for, hvad der forebygger alkoholproblemer. Derfor er fokus fra Sundhedsstyrelsens side på strukturelle tiltag som tilgængelighedsbegrænsning, politikker og retningslinier. Sundhedsstyrelsens mål med projektet er blandt andet, at de deltagende kommuner opretter strukturer, som kan virke alkoholforebyggende i fremtiden. 1.3 Medarbejdernes og individets eget ansvar I politikken er medarbejdernes ansvar over for borgere med alkoholproblemer og deres pårørende præciseret med respekt for individets ansvar for eget liv. 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik Med denne borgerrettede alkoholpolitik ønsker Kolding Kommune at vedkende sig sit ansvar for alkoholforebyggelse ved at skabe gode rammer for borgernes sunde alkoholvaner. Ud fra eksisterende viden om alkoholforebyggelse vil Kolding Kommune sikre borgerne effektive og sammenhængende tilbud om støtte 4

5 og behandling, hvis alkoholforbruget er blevet et problem. Fokus ligger på forebyggelse og tidlig opsporing. 3. Vision og overordnede mål 3.1 Vision Sund alkoholkultur for alle borgere Visionen for den borgerrettede alkoholpolitik i Kolding Kommune er sund alkoholkultur for alle borgere. Alkohol er en del af den danske kultur med positive og negative sider. Målet er derfor ikke at forbyde indtagelse af alkohol men derimod at sikre opsporing, støtte, rådgivning og behandling til de borgere, hvor alkohol ikke længere er et nydelsesmiddel, og hvor alkoholforbruget har fået skadelige konsekvenser for borgeren, dennes familie & børn, kolleger og øvrige omgangskreds. 3.2 Mål Visionen opnås gennem følgende langsigtede mål: at borgerne lever længere med færre alkoholrelaterede skader at færre børn vokser op i familier med alkoholproblemer at børn ikke drikker alkohol at unge udskyder deres alkoholdebut til de er fyldt 16 år og ikke drikker mere end 5 genstande på en aften. 4. Fokusområder Målene opnås ved at sætte fokus på alkoholforbruget blandt kommunens borgere gennem følgende fokusområder: 4.1 Social ulighed og alkohol Alle borgere i kommunen skal have de samme tilbud om hjælp og støtte. Tilbudene skal være synlige, tilgængelige og ikke-stigmatiserende. Tilbudene skal være tilpassede den enkeltes ønsker og ressourcer med fokus på udvikling og vækst, men med respekt for borgernes ret til at træffe egne valg. 4.2 Børn i familier med alkohol Alle børn har ret til en tryg opvækst og til at være børn - også børn i familier med alkoholproblemer. Med børn menes der børn og unge under 18 år. Derfor har Kolding Kommune procedurer og handleplaner, der skal sikre tidlig identifikation og indsats til børn i familier med alkoholproblemer. Skolen/daginstitutionen er ofte et helle for børn i familier med alkoholproblemer; et sted hvor de oplever tryghed. Kommunen fordrer derfor, at ansatte i skoler og institutioner skal have en særlig bevågenhed i forhold til opsporing og formidling af støtte til de børn, der kommer fra familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker endvidere, at skoler og daginstitutioner tager stilling til alkoholindtagelse ved forælderarrangementer. Formålet er at beskytte børn i familier med alkoholproblemer og andre børn mod negative konsekvenser af voksnes alkoholforbrug. 5

6 4.3 Unges indtagelse af alkohol Kolding Kommune ønsker at opdyrke en beskyttende alkoholkultur blandt unge, hvor ansvarlig indtagelse af alkohol er normen. Kolding Kommune ønsker, at alkohol og uddannelse ikke forbindes, ligesom Kommunen ønsker, at alkohol og sport/fritidsliv ikke forbindes. Med unge, menes der her unge mellem 16 og 25 år. Kommunen ønsker at alle organisationer og foreninger udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol i deres regi med særligt fokus på at beskytte unge mod tidlig debut, farlig beruselse samt konsekvenser af voksnes alkoholforbrug i samvær med børn og unge. Kommunen ønsker at igangsætte et samarbejde med ungdomsuddannelserne om, at genstandsgrænsernes overholdelse bliver en del af ungdomskulturen. Som for organisationer og foreninger, hvor unge opholder sig, ønsker kommunen at ungdomsuddannelserne udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol på skolerne. 4.4 Ældres indtagelse af alkohol Ældre mennesker reagerer anderledes på alkohol og kan tåle mindre alkohol end yngre mennesker. Det betyder, at de har større risiko for at udvikle afhængighed selv ved overholdelse af genstandsgrænserne. Ligeledes har ældre mennesker større risiko for at udvikle skader ved et mindre forbrug end yngre mennesker. Kolding Kommune vil informere kommunens ældre borgere om alkohols betydning og konsekvenser for et aktivt seniorliv. Med ældre borgere menes der i denne sammenhæng borgere over 67 år. 6

7 4.5 Tidlig indsats Der findes en gruppe borgere, som nyder alkohol dagligt, og som ikke er opmærksomme på, at deres overforbrug vil have skadelige konsekvenser senere i livet og gøre deres pensionistalder mindre aktiv. Over for disse borgere ønsker kommunen et øget fokus på, hvad det betyder for deres livskvalitet på længere sigt. Dette kan for eksempel foregå hos den praktiserende læge. Medicin og alkohol er en dårlig blanding. Indtagelse af medicin kan slide hårdt på kroppens indre organer, hvilket alkohol kan forstærke. Ligesom alkohol kan gøre en tilværelse som handicappet mindre aktiv. Kolding kommune vil derfor informere kronisk syge og handicappede om alkohols betydning og konsekvens for et sundt og aktivt liv. Samtidig vil kommunen have særlig opmærksomhed på alkohols negative konsekvenser i de regi, hvor borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, kommer i kontakt med kommunen. Kommunen sætter ligeledes fokus på voksne borgere gennem Sund By Koldings tilbud til virksomheder om udarbejdelse og revision af alkoholpolitik og handleplaner på arbejdspladserne. 4.6 Tilgængelighed Der er god evidens for, at nedsat tilgængelighed giver færre alkoholrelaterede skader. Derfor ønsker kommunen et samarbejde med udskænknings- og salgssteder om at sikre 16/18 års-reglernes overholdelse og uddannelse af medarbejderne i ansvarlig udskænkning. 4.7 Tværgående samarbejde om borgere med alkoholproblemer Kommunen ønsker, at borgeren oplever de forskellige forvaltninger som én organisation uanset hvilken dør, borgeren kommer ind af. Derfor vil kommunen udvikle og udvide det allerede eksisterende samarbejde forvaltningerne imellem for at sikre en fælles tilgang til borgere med alkoholproblemer og til børn i familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker samtidig, at alkoholforebyggelse, identifikation, og handleplaner bliver en del af servicemålene på alle områder. Alkoholrådgivningen, Rådgivningscenter Elvej vil være omdrejningspunktet for denne indsats, da det er kommunens videnscenter på alkoholområdet. 5. Fra politik til handling 5.1 Principper for indsatsen Alkoholpolitikken bygger på fire principper, som er grundlæggende for alle tiltag, der iværksættes til at fremme den sunde alkoholkultur blandt borgerne. Fælles ansvar: Vi har alle ansvar for vores eget individuelle alkoholforbrug. Desuden har vi alle ansvar for at hjælpe de mennesker, der rammes af de negative konsekvenser ved et stort alkoholforbrug, både den der drikker, og de der rammes af at være tæt på en person, som drikker over genstandsgrænserne. Ekstra ansvar over for børn og unge: Specielt når det gælder børn og unge, 7

8 har alle, både kommunens medarbejdere og almindelige borgere, et stort ansvar for at hjælpe. Enten ved selv at hjælpe eller ved at give sin bekymring videre til instanser, der kan hjælpe. Tidlig indsats: Jo tidligere problemerne bliver opdaget, jo mindre er de skadelige konsekvenser, og jo mindre indgribende bliver indsatsen. Handling ud fra viden: Alle indsatser skal være baseret på viden om metoder og effekter (hvor en sådan evidens forefindes), og den mindst nødvendige indgribens princip. 5.2 Handleplaner En del af processen i at udarbejde en alkoholpolitik er udarbejdelsen af handleplaner for udbredelsen og implementeringen af politikkens overordnede vision. Dette sker i arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger og inddragelse af eksterne interessenter. Arbejdsgrupperne vil udarbejde handleplaner for fokusområderne: 1. Børn i familier med alkoholproblemer 2. Unges indtagelse af alkohol 3. Voksnes forbrug af alkohol 4. Ældre borgeres forbrug af alkohol 5. Alkoholpolitik i idrætsforeninger Handleplanernes implementering vil blive påbegyndt i Uddannelse og opbygning af kompetencer Kolding Kommune vil etablere et netværk af nøglepersoner i hele kommunen, som kan bruges som ressourcepersoner i sager med alkohol. Endvidere vil kommunen opruste alle medarbejdere med borgerkontakt i genkendelse af karakteristika for en borger med alkoholproblemer og borgere berørt af andres alkoholproblemer, ligesom medarbejderne skal vide, hvad proceduren er, når de kommer i kontakt med en borger med alkoholproblemer. 8

9 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune Kolding Kommune ønsker, at Alkoholrådgivningen på Rådgivningscenter Elvej er let tilgængelig og bliver anerkendt som et videns- og rådgivningscenter på alkoholområdet. Kolding Kommune ønsker, at alkoholrådgivningen er kendt og synlig for offentligheden således, at borgere i kommunen finder det naturligt at henvende sig til alkoholrådgivningen for råd, vejledning og behandling af alkoholproblemer. Alkoholindsatsen er koncentreret om tilbud om forebyggelse, vejledning, rådgivning, og behandling. Sammenhæng og helhed i indsatsen over for den enkelte borger skal vægtes højt, ligesom indsatsen over for børnefamilier fortsat skal være et fokusområde. Det er Kolding Kommunes overordnede mål med misbrugsindsatsen at: Der er helhed og sammenhæng i indsatsen over for misbrug Forebygge, at misbrug opstår eller udvikler sig Tilbyde behandling, som bringer misbrug til ophør Skabe bedst mulig trivsels- og udviklingsmuligheder for den enkelte misbruger ud fra egne ressourcer og evner Forebygge tilbagefald for tidligere misbrugere 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune Sygehusforbrug: For Kolding Kommune skønnes der i 2006 at være 290 alkoholbetingede indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger iii. Dette tal dækker dog udelukkende indlæggelser med alkoholbetingede diagnoser. Patienter med et stort forbrug af alkohol har både øget sygelighed og flere komplicerede forløb under indlæggelse på sygehus. Ca. hver femte indlagte patient og omkring hver tredje voksne patient i skadestuen har et stort alkoholforbrug iv. Alkoholforbrug: På baggrund af sundhedsprofilen skønnes ca borgere i Kolding Kommune at overskride de anbefalede genstandsgrænser v. Det svarer til hver 9. voksne borger eller 11.2% af den voksne befolkning i Kolding Kommune. Ud af disse er ca alkoholafhængige og 4600 borgere er storforbrugere, (borgere, som drikker over genstandsgrænserne, men ikke har udviklet afhængighed). Ud af de 3000, som har udviklet decideret afhængighed, er ca. 4% i behandling i kommunens tilbud. Borgere med risikoadfærd: Ifølge Sundhedsstyrelsen har borgere, der overskrider genstandsgrænserne, risiko for at opleve negative konsekvenser af alkoholforbruget herunder øget risiko for cancer og øget risiko for involvering i trafikuheld. Psykiske lidelser: Borgere med psykiske lidelser er en særlig sårbar gruppe, også når det gælder alkohol. Misbrug og sindslidelse hænger ofte sammen. Ca af borgerne i Kolding Kommune har været i kontakt med behandlingspsykiatrien i årerne vi. Det må formodes, at omkring halvdelen af disse borgere ligeledes har et misbrugsproblem med alkohol, stoffer eller piller. Øvrige sundhedsdata: På landsplan er ca. hvert 20. dødsfald relateret til alkohol, og i hvert 4. trafikdrab er alkohol involveret vii. Det skønnes, at ca børn i Kolding Kommune vokser op i familier med 9

10 alkoholmisbrug viii. 8. Forpligtigelser Kolding Kommune har allerede forpligtet sig gennem en række politikker, som direkte eller indirekte vedrører alkoholområdet: Misbrugspolitik for medarbejdere i Kolding Kommune: Berører alle medarbejdere i Kolding Kommune. Udstikker regler for alkoholindtagelse i arbejdstiden. Forankrer ledelsesansvaret og specificerer hjælpe- og sanktionsmulighederne. Kolding Kommunens overordnede sundhedspolitik: Sundhedspolitikken har som vision: Den generelle folkesundhed øges særligt med fokus på børnesundheden Den sociale ulighed i sundhed mindskes Flere borgere lever et godt liv med en sund livsstil Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme Sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge: Formålet med den sammenhængende børnepolitik er at skabe sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Børnepolitikken skal være med til at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med vanskeligheder og samtidig sikre en tidlig indsats over for målgruppen. Strukturreformen: Med strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Dette er en unik situation, der indbyder til et tættere samarbejde og samspil mellem de to områder. I Kolding Kommune ligger ansvaret for forebyggelsen i Sundhedsudvalget og ansvaret for behandlingen i Socialudvalget. Den nye sundhedslov: Ifølge sundhedslovens 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne. På alkoholområdet deltager Kolding Kommune i Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen, hvor der er krav om at udvikle alkoholpolitikker på institutioner og arbejdspladser, i foreninger mv., ligesom kommunen har fokus på en bevillingspolitik og håndhævelse af lovgivningen vedrørende salg og udskænkning af alkohol. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. På alkoholområdet overvejer kommunen, hvordan der kan etableres et let og frit tilgængeligt rådgivningstilbud i tilknytning til rådgivningen på de øvrige livsstilsområder fx i Sund By butikken og på længere sigt i et sundhedscenter. Sund hele livet regeringens folkesundhedsprogram: Visionen for regeringens folkesundhedsprogram på alkoholområdet er: Antallet af storforbrugere af alkohol skal reduceres markant, unges forbrug af alkohol skal nedbringes og alkoholforbruget blandt børn skal fjernes ix. Verdenssundhedsorganisationen (WHO): WHO s målsætning er, at alkoholindtaget per indbygger i alle lande ikke bør øges eller overstige 6 liter per år og være tæt på nul blandt unge under 15 år. Danskerne drikker ca. 9,5 liter ren alkohol om året x. FN s børnekonvention: Konventionen fremhæver statens forpligtigelse til at arbejde for afskaffelse af traditionelle normer og kulturer, der kan skade barnets sundhed. 10

11 i ) Brev fra Sundhedsstyrelsen d. 7 maj 2008 til Sundhedschefen i modelkomuneprojektet Alkoholforebyggelse i kommunen ii ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen, 2005 iii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 iv ) Alkohol forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger, side 11. Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital 2003 v ) Sundhed i Kolding 2007, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Kolding Kommune, september 2007 vi ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 vii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 viii ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 ix ) Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Regeringen 2002 x ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen,

12 LOGO3_1-linjeMellem_POSrød Socialforvaltningen Sundhedsområdet Klostergade Kolding Tlf

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere