Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune"

Transkript

1 LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

2

3 Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede mål side 5 4. Fokusområde side 5 5. Fra politik til handling side 7 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune side 9 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune side 9 8. Forpligtigelser side 10 Denne politik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Pia Meden Baumgarten, alkoholkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Annette Rasmussen, behandlingsleder, Alkoholrådgivningen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Kim Hansen, udviklingschef, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Susanne Ollendorf, røgkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Helle Holst Rasmussen, seniorplanlægger, Senior- og Sundhedsforvaltningen Mona Bruun Enevoldsen, fritidskonsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen Morten Kirk Jensen, pædagogisk/administrativ konsulent, Børne- og Uddan- 3

4 1. Baggrund 1.1 Baggrund: Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Kolding Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som løber over 3 år fra d. 1. april Som deltagende kommune har Kolding, ved borgmester Per Bødker Andersens underskrift, forpligtet sig til at opfylde Sundhedsstyrelsens krav til projektet: 1. Udarbejde og vedtage en alkoholpolitik med mål inden for: a. Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) b. Professionelle funktioner (f.eks. sagsbehandlere, sundhedspleje) c. Institutioner (f.eks. skoler, væresteder, sportshaller) d. Den kommunale arbejdsplads e. Alkoholrådgivning og -behandling 2. Udarbejde handleplaner 3. Påbegynde implementeringen af handleplanerne i Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkoholforebyggelse forankres i et tværgående alkoholråd. I Kolding Kommune har SUFO (Sundhedskoordinationsforum) påtaget sig denne opgave. Da Kolding Kommune har en vedtaget politik for den kommunale arbejdsplads, er dette krav allerede opfyldt inden projektstart (krav 1d, ovenfor). 1.2 National strategi Med strukturreformen og den nye sundhedslov fra 2007 har Kolding Kommune overtaget ansvaret for en række nye sundhedsopgaver herunder alkoholforebyggelse og behandling. På nationalt plan er det Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinier for alkoholrådgivning og forebyggelse. Blandt andet genstandsgrænserne på 21 genstande om ugen for mænd, 14 om ugen for kvinder og max 5 genstande ad gangen ii. Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen er baseret på international evidens for, hvad der forebygger alkoholproblemer. Derfor er fokus fra Sundhedsstyrelsens side på strukturelle tiltag som tilgængelighedsbegrænsning, politikker og retningslinier. Sundhedsstyrelsens mål med projektet er blandt andet, at de deltagende kommuner opretter strukturer, som kan virke alkoholforebyggende i fremtiden. 1.3 Medarbejdernes og individets eget ansvar I politikken er medarbejdernes ansvar over for borgere med alkoholproblemer og deres pårørende præciseret med respekt for individets ansvar for eget liv. 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik Med denne borgerrettede alkoholpolitik ønsker Kolding Kommune at vedkende sig sit ansvar for alkoholforebyggelse ved at skabe gode rammer for borgernes sunde alkoholvaner. Ud fra eksisterende viden om alkoholforebyggelse vil Kolding Kommune sikre borgerne effektive og sammenhængende tilbud om støtte 4

5 og behandling, hvis alkoholforbruget er blevet et problem. Fokus ligger på forebyggelse og tidlig opsporing. 3. Vision og overordnede mål 3.1 Vision Sund alkoholkultur for alle borgere Visionen for den borgerrettede alkoholpolitik i Kolding Kommune er sund alkoholkultur for alle borgere. Alkohol er en del af den danske kultur med positive og negative sider. Målet er derfor ikke at forbyde indtagelse af alkohol men derimod at sikre opsporing, støtte, rådgivning og behandling til de borgere, hvor alkohol ikke længere er et nydelsesmiddel, og hvor alkoholforbruget har fået skadelige konsekvenser for borgeren, dennes familie & børn, kolleger og øvrige omgangskreds. 3.2 Mål Visionen opnås gennem følgende langsigtede mål: at borgerne lever længere med færre alkoholrelaterede skader at færre børn vokser op i familier med alkoholproblemer at børn ikke drikker alkohol at unge udskyder deres alkoholdebut til de er fyldt 16 år og ikke drikker mere end 5 genstande på en aften. 4. Fokusområder Målene opnås ved at sætte fokus på alkoholforbruget blandt kommunens borgere gennem følgende fokusområder: 4.1 Social ulighed og alkohol Alle borgere i kommunen skal have de samme tilbud om hjælp og støtte. Tilbudene skal være synlige, tilgængelige og ikke-stigmatiserende. Tilbudene skal være tilpassede den enkeltes ønsker og ressourcer med fokus på udvikling og vækst, men med respekt for borgernes ret til at træffe egne valg. 4.2 Børn i familier med alkohol Alle børn har ret til en tryg opvækst og til at være børn - også børn i familier med alkoholproblemer. Med børn menes der børn og unge under 18 år. Derfor har Kolding Kommune procedurer og handleplaner, der skal sikre tidlig identifikation og indsats til børn i familier med alkoholproblemer. Skolen/daginstitutionen er ofte et helle for børn i familier med alkoholproblemer; et sted hvor de oplever tryghed. Kommunen fordrer derfor, at ansatte i skoler og institutioner skal have en særlig bevågenhed i forhold til opsporing og formidling af støtte til de børn, der kommer fra familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker endvidere, at skoler og daginstitutioner tager stilling til alkoholindtagelse ved forælderarrangementer. Formålet er at beskytte børn i familier med alkoholproblemer og andre børn mod negative konsekvenser af voksnes alkoholforbrug. 5

6 4.3 Unges indtagelse af alkohol Kolding Kommune ønsker at opdyrke en beskyttende alkoholkultur blandt unge, hvor ansvarlig indtagelse af alkohol er normen. Kolding Kommune ønsker, at alkohol og uddannelse ikke forbindes, ligesom Kommunen ønsker, at alkohol og sport/fritidsliv ikke forbindes. Med unge, menes der her unge mellem 16 og 25 år. Kommunen ønsker at alle organisationer og foreninger udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol i deres regi med særligt fokus på at beskytte unge mod tidlig debut, farlig beruselse samt konsekvenser af voksnes alkoholforbrug i samvær med børn og unge. Kommunen ønsker at igangsætte et samarbejde med ungdomsuddannelserne om, at genstandsgrænsernes overholdelse bliver en del af ungdomskulturen. Som for organisationer og foreninger, hvor unge opholder sig, ønsker kommunen at ungdomsuddannelserne udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol på skolerne. 4.4 Ældres indtagelse af alkohol Ældre mennesker reagerer anderledes på alkohol og kan tåle mindre alkohol end yngre mennesker. Det betyder, at de har større risiko for at udvikle afhængighed selv ved overholdelse af genstandsgrænserne. Ligeledes har ældre mennesker større risiko for at udvikle skader ved et mindre forbrug end yngre mennesker. Kolding Kommune vil informere kommunens ældre borgere om alkohols betydning og konsekvenser for et aktivt seniorliv. Med ældre borgere menes der i denne sammenhæng borgere over 67 år. 6

7 4.5 Tidlig indsats Der findes en gruppe borgere, som nyder alkohol dagligt, og som ikke er opmærksomme på, at deres overforbrug vil have skadelige konsekvenser senere i livet og gøre deres pensionistalder mindre aktiv. Over for disse borgere ønsker kommunen et øget fokus på, hvad det betyder for deres livskvalitet på længere sigt. Dette kan for eksempel foregå hos den praktiserende læge. Medicin og alkohol er en dårlig blanding. Indtagelse af medicin kan slide hårdt på kroppens indre organer, hvilket alkohol kan forstærke. Ligesom alkohol kan gøre en tilværelse som handicappet mindre aktiv. Kolding kommune vil derfor informere kronisk syge og handicappede om alkohols betydning og konsekvens for et sundt og aktivt liv. Samtidig vil kommunen have særlig opmærksomhed på alkohols negative konsekvenser i de regi, hvor borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, kommer i kontakt med kommunen. Kommunen sætter ligeledes fokus på voksne borgere gennem Sund By Koldings tilbud til virksomheder om udarbejdelse og revision af alkoholpolitik og handleplaner på arbejdspladserne. 4.6 Tilgængelighed Der er god evidens for, at nedsat tilgængelighed giver færre alkoholrelaterede skader. Derfor ønsker kommunen et samarbejde med udskænknings- og salgssteder om at sikre 16/18 års-reglernes overholdelse og uddannelse af medarbejderne i ansvarlig udskænkning. 4.7 Tværgående samarbejde om borgere med alkoholproblemer Kommunen ønsker, at borgeren oplever de forskellige forvaltninger som én organisation uanset hvilken dør, borgeren kommer ind af. Derfor vil kommunen udvikle og udvide det allerede eksisterende samarbejde forvaltningerne imellem for at sikre en fælles tilgang til borgere med alkoholproblemer og til børn i familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker samtidig, at alkoholforebyggelse, identifikation, og handleplaner bliver en del af servicemålene på alle områder. Alkoholrådgivningen, Rådgivningscenter Elvej vil være omdrejningspunktet for denne indsats, da det er kommunens videnscenter på alkoholområdet. 5. Fra politik til handling 5.1 Principper for indsatsen Alkoholpolitikken bygger på fire principper, som er grundlæggende for alle tiltag, der iværksættes til at fremme den sunde alkoholkultur blandt borgerne. Fælles ansvar: Vi har alle ansvar for vores eget individuelle alkoholforbrug. Desuden har vi alle ansvar for at hjælpe de mennesker, der rammes af de negative konsekvenser ved et stort alkoholforbrug, både den der drikker, og de der rammes af at være tæt på en person, som drikker over genstandsgrænserne. Ekstra ansvar over for børn og unge: Specielt når det gælder børn og unge, 7

8 har alle, både kommunens medarbejdere og almindelige borgere, et stort ansvar for at hjælpe. Enten ved selv at hjælpe eller ved at give sin bekymring videre til instanser, der kan hjælpe. Tidlig indsats: Jo tidligere problemerne bliver opdaget, jo mindre er de skadelige konsekvenser, og jo mindre indgribende bliver indsatsen. Handling ud fra viden: Alle indsatser skal være baseret på viden om metoder og effekter (hvor en sådan evidens forefindes), og den mindst nødvendige indgribens princip. 5.2 Handleplaner En del af processen i at udarbejde en alkoholpolitik er udarbejdelsen af handleplaner for udbredelsen og implementeringen af politikkens overordnede vision. Dette sker i arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger og inddragelse af eksterne interessenter. Arbejdsgrupperne vil udarbejde handleplaner for fokusområderne: 1. Børn i familier med alkoholproblemer 2. Unges indtagelse af alkohol 3. Voksnes forbrug af alkohol 4. Ældre borgeres forbrug af alkohol 5. Alkoholpolitik i idrætsforeninger Handleplanernes implementering vil blive påbegyndt i Uddannelse og opbygning af kompetencer Kolding Kommune vil etablere et netværk af nøglepersoner i hele kommunen, som kan bruges som ressourcepersoner i sager med alkohol. Endvidere vil kommunen opruste alle medarbejdere med borgerkontakt i genkendelse af karakteristika for en borger med alkoholproblemer og borgere berørt af andres alkoholproblemer, ligesom medarbejderne skal vide, hvad proceduren er, når de kommer i kontakt med en borger med alkoholproblemer. 8

9 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune Kolding Kommune ønsker, at Alkoholrådgivningen på Rådgivningscenter Elvej er let tilgængelig og bliver anerkendt som et videns- og rådgivningscenter på alkoholområdet. Kolding Kommune ønsker, at alkoholrådgivningen er kendt og synlig for offentligheden således, at borgere i kommunen finder det naturligt at henvende sig til alkoholrådgivningen for råd, vejledning og behandling af alkoholproblemer. Alkoholindsatsen er koncentreret om tilbud om forebyggelse, vejledning, rådgivning, og behandling. Sammenhæng og helhed i indsatsen over for den enkelte borger skal vægtes højt, ligesom indsatsen over for børnefamilier fortsat skal være et fokusområde. Det er Kolding Kommunes overordnede mål med misbrugsindsatsen at: Der er helhed og sammenhæng i indsatsen over for misbrug Forebygge, at misbrug opstår eller udvikler sig Tilbyde behandling, som bringer misbrug til ophør Skabe bedst mulig trivsels- og udviklingsmuligheder for den enkelte misbruger ud fra egne ressourcer og evner Forebygge tilbagefald for tidligere misbrugere 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune Sygehusforbrug: For Kolding Kommune skønnes der i 2006 at være 290 alkoholbetingede indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger iii. Dette tal dækker dog udelukkende indlæggelser med alkoholbetingede diagnoser. Patienter med et stort forbrug af alkohol har både øget sygelighed og flere komplicerede forløb under indlæggelse på sygehus. Ca. hver femte indlagte patient og omkring hver tredje voksne patient i skadestuen har et stort alkoholforbrug iv. Alkoholforbrug: På baggrund af sundhedsprofilen skønnes ca borgere i Kolding Kommune at overskride de anbefalede genstandsgrænser v. Det svarer til hver 9. voksne borger eller 11.2% af den voksne befolkning i Kolding Kommune. Ud af disse er ca alkoholafhængige og 4600 borgere er storforbrugere, (borgere, som drikker over genstandsgrænserne, men ikke har udviklet afhængighed). Ud af de 3000, som har udviklet decideret afhængighed, er ca. 4% i behandling i kommunens tilbud. Borgere med risikoadfærd: Ifølge Sundhedsstyrelsen har borgere, der overskrider genstandsgrænserne, risiko for at opleve negative konsekvenser af alkoholforbruget herunder øget risiko for cancer og øget risiko for involvering i trafikuheld. Psykiske lidelser: Borgere med psykiske lidelser er en særlig sårbar gruppe, også når det gælder alkohol. Misbrug og sindslidelse hænger ofte sammen. Ca af borgerne i Kolding Kommune har været i kontakt med behandlingspsykiatrien i årerne vi. Det må formodes, at omkring halvdelen af disse borgere ligeledes har et misbrugsproblem med alkohol, stoffer eller piller. Øvrige sundhedsdata: På landsplan er ca. hvert 20. dødsfald relateret til alkohol, og i hvert 4. trafikdrab er alkohol involveret vii. Det skønnes, at ca børn i Kolding Kommune vokser op i familier med 9

10 alkoholmisbrug viii. 8. Forpligtigelser Kolding Kommune har allerede forpligtet sig gennem en række politikker, som direkte eller indirekte vedrører alkoholområdet: Misbrugspolitik for medarbejdere i Kolding Kommune: Berører alle medarbejdere i Kolding Kommune. Udstikker regler for alkoholindtagelse i arbejdstiden. Forankrer ledelsesansvaret og specificerer hjælpe- og sanktionsmulighederne. Kolding Kommunens overordnede sundhedspolitik: Sundhedspolitikken har som vision: Den generelle folkesundhed øges særligt med fokus på børnesundheden Den sociale ulighed i sundhed mindskes Flere borgere lever et godt liv med en sund livsstil Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme Sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge: Formålet med den sammenhængende børnepolitik er at skabe sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Børnepolitikken skal være med til at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med vanskeligheder og samtidig sikre en tidlig indsats over for målgruppen. Strukturreformen: Med strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Dette er en unik situation, der indbyder til et tættere samarbejde og samspil mellem de to områder. I Kolding Kommune ligger ansvaret for forebyggelsen i Sundhedsudvalget og ansvaret for behandlingen i Socialudvalget. Den nye sundhedslov: Ifølge sundhedslovens 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne. På alkoholområdet deltager Kolding Kommune i Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen, hvor der er krav om at udvikle alkoholpolitikker på institutioner og arbejdspladser, i foreninger mv., ligesom kommunen har fokus på en bevillingspolitik og håndhævelse af lovgivningen vedrørende salg og udskænkning af alkohol. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. På alkoholområdet overvejer kommunen, hvordan der kan etableres et let og frit tilgængeligt rådgivningstilbud i tilknytning til rådgivningen på de øvrige livsstilsområder fx i Sund By butikken og på længere sigt i et sundhedscenter. Sund hele livet regeringens folkesundhedsprogram: Visionen for regeringens folkesundhedsprogram på alkoholområdet er: Antallet af storforbrugere af alkohol skal reduceres markant, unges forbrug af alkohol skal nedbringes og alkoholforbruget blandt børn skal fjernes ix. Verdenssundhedsorganisationen (WHO): WHO s målsætning er, at alkoholindtaget per indbygger i alle lande ikke bør øges eller overstige 6 liter per år og være tæt på nul blandt unge under 15 år. Danskerne drikker ca. 9,5 liter ren alkohol om året x. FN s børnekonvention: Konventionen fremhæver statens forpligtigelse til at arbejde for afskaffelse af traditionelle normer og kulturer, der kan skade barnets sundhed. 10

11 i ) Brev fra Sundhedsstyrelsen d. 7 maj 2008 til Sundhedschefen i modelkomuneprojektet Alkoholforebyggelse i kommunen ii ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen, 2005 iii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 iv ) Alkohol forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger, side 11. Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital 2003 v ) Sundhed i Kolding 2007, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Kolding Kommune, september 2007 vi ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 vii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 viii ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 ix ) Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Regeringen 2002 x ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen,

12 LOGO3_1-linjeMellem_POSrød Socialforvaltningen Sundhedsområdet Klostergade Kolding Tlf

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf: 9966 7000 www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere