Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune"

Transkript

1 LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

2

3 Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede mål side 5 4. Fokusområde side 5 5. Fra politik til handling side 7 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune side 9 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune side 9 8. Forpligtigelser side 10 Denne politik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Pia Meden Baumgarten, alkoholkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Annette Rasmussen, behandlingsleder, Alkoholrådgivningen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Kim Hansen, udviklingschef, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Susanne Ollendorf, røgkoordinator, Senior- og Sundhedsforvaltningen Helle Holst Rasmussen, seniorplanlægger, Senior- og Sundhedsforvaltningen Mona Bruun Enevoldsen, fritidskonsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen Morten Kirk Jensen, pædagogisk/administrativ konsulent, Børne- og Uddan- 3

4 1. Baggrund 1.1 Baggrund: Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Kolding Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som løber over 3 år fra d. 1. april Som deltagende kommune har Kolding, ved borgmester Per Bødker Andersens underskrift, forpligtet sig til at opfylde Sundhedsstyrelsens krav til projektet: 1. Udarbejde og vedtage en alkoholpolitik med mål inden for: a. Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) b. Professionelle funktioner (f.eks. sagsbehandlere, sundhedspleje) c. Institutioner (f.eks. skoler, væresteder, sportshaller) d. Den kommunale arbejdsplads e. Alkoholrådgivning og -behandling 2. Udarbejde handleplaner 3. Påbegynde implementeringen af handleplanerne i Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkoholforebyggelse forankres i et tværgående alkoholråd. I Kolding Kommune har SUFO (Sundhedskoordinationsforum) påtaget sig denne opgave. Da Kolding Kommune har en vedtaget politik for den kommunale arbejdsplads, er dette krav allerede opfyldt inden projektstart (krav 1d, ovenfor). 1.2 National strategi Med strukturreformen og den nye sundhedslov fra 2007 har Kolding Kommune overtaget ansvaret for en række nye sundhedsopgaver herunder alkoholforebyggelse og behandling. På nationalt plan er det Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinier for alkoholrådgivning og forebyggelse. Blandt andet genstandsgrænserne på 21 genstande om ugen for mænd, 14 om ugen for kvinder og max 5 genstande ad gangen ii. Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen er baseret på international evidens for, hvad der forebygger alkoholproblemer. Derfor er fokus fra Sundhedsstyrelsens side på strukturelle tiltag som tilgængelighedsbegrænsning, politikker og retningslinier. Sundhedsstyrelsens mål med projektet er blandt andet, at de deltagende kommuner opretter strukturer, som kan virke alkoholforebyggende i fremtiden. 1.3 Medarbejdernes og individets eget ansvar I politikken er medarbejdernes ansvar over for borgere med alkoholproblemer og deres pårørende præciseret med respekt for individets ansvar for eget liv. 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik Med denne borgerrettede alkoholpolitik ønsker Kolding Kommune at vedkende sig sit ansvar for alkoholforebyggelse ved at skabe gode rammer for borgernes sunde alkoholvaner. Ud fra eksisterende viden om alkoholforebyggelse vil Kolding Kommune sikre borgerne effektive og sammenhængende tilbud om støtte 4

5 og behandling, hvis alkoholforbruget er blevet et problem. Fokus ligger på forebyggelse og tidlig opsporing. 3. Vision og overordnede mål 3.1 Vision Sund alkoholkultur for alle borgere Visionen for den borgerrettede alkoholpolitik i Kolding Kommune er sund alkoholkultur for alle borgere. Alkohol er en del af den danske kultur med positive og negative sider. Målet er derfor ikke at forbyde indtagelse af alkohol men derimod at sikre opsporing, støtte, rådgivning og behandling til de borgere, hvor alkohol ikke længere er et nydelsesmiddel, og hvor alkoholforbruget har fået skadelige konsekvenser for borgeren, dennes familie & børn, kolleger og øvrige omgangskreds. 3.2 Mål Visionen opnås gennem følgende langsigtede mål: at borgerne lever længere med færre alkoholrelaterede skader at færre børn vokser op i familier med alkoholproblemer at børn ikke drikker alkohol at unge udskyder deres alkoholdebut til de er fyldt 16 år og ikke drikker mere end 5 genstande på en aften. 4. Fokusområder Målene opnås ved at sætte fokus på alkoholforbruget blandt kommunens borgere gennem følgende fokusområder: 4.1 Social ulighed og alkohol Alle borgere i kommunen skal have de samme tilbud om hjælp og støtte. Tilbudene skal være synlige, tilgængelige og ikke-stigmatiserende. Tilbudene skal være tilpassede den enkeltes ønsker og ressourcer med fokus på udvikling og vækst, men med respekt for borgernes ret til at træffe egne valg. 4.2 Børn i familier med alkohol Alle børn har ret til en tryg opvækst og til at være børn - også børn i familier med alkoholproblemer. Med børn menes der børn og unge under 18 år. Derfor har Kolding Kommune procedurer og handleplaner, der skal sikre tidlig identifikation og indsats til børn i familier med alkoholproblemer. Skolen/daginstitutionen er ofte et helle for børn i familier med alkoholproblemer; et sted hvor de oplever tryghed. Kommunen fordrer derfor, at ansatte i skoler og institutioner skal have en særlig bevågenhed i forhold til opsporing og formidling af støtte til de børn, der kommer fra familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker endvidere, at skoler og daginstitutioner tager stilling til alkoholindtagelse ved forælderarrangementer. Formålet er at beskytte børn i familier med alkoholproblemer og andre børn mod negative konsekvenser af voksnes alkoholforbrug. 5

6 4.3 Unges indtagelse af alkohol Kolding Kommune ønsker at opdyrke en beskyttende alkoholkultur blandt unge, hvor ansvarlig indtagelse af alkohol er normen. Kolding Kommune ønsker, at alkohol og uddannelse ikke forbindes, ligesom Kommunen ønsker, at alkohol og sport/fritidsliv ikke forbindes. Med unge, menes der her unge mellem 16 og 25 år. Kommunen ønsker at alle organisationer og foreninger udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol i deres regi med særligt fokus på at beskytte unge mod tidlig debut, farlig beruselse samt konsekvenser af voksnes alkoholforbrug i samvær med børn og unge. Kommunen ønsker at igangsætte et samarbejde med ungdomsuddannelserne om, at genstandsgrænsernes overholdelse bliver en del af ungdomskulturen. Som for organisationer og foreninger, hvor unge opholder sig, ønsker kommunen at ungdomsuddannelserne udarbejder retningslinier og handleplaner for omgang med alkohol på skolerne. 4.4 Ældres indtagelse af alkohol Ældre mennesker reagerer anderledes på alkohol og kan tåle mindre alkohol end yngre mennesker. Det betyder, at de har større risiko for at udvikle afhængighed selv ved overholdelse af genstandsgrænserne. Ligeledes har ældre mennesker større risiko for at udvikle skader ved et mindre forbrug end yngre mennesker. Kolding Kommune vil informere kommunens ældre borgere om alkohols betydning og konsekvenser for et aktivt seniorliv. Med ældre borgere menes der i denne sammenhæng borgere over 67 år. 6

7 4.5 Tidlig indsats Der findes en gruppe borgere, som nyder alkohol dagligt, og som ikke er opmærksomme på, at deres overforbrug vil have skadelige konsekvenser senere i livet og gøre deres pensionistalder mindre aktiv. Over for disse borgere ønsker kommunen et øget fokus på, hvad det betyder for deres livskvalitet på længere sigt. Dette kan for eksempel foregå hos den praktiserende læge. Medicin og alkohol er en dårlig blanding. Indtagelse af medicin kan slide hårdt på kroppens indre organer, hvilket alkohol kan forstærke. Ligesom alkohol kan gøre en tilværelse som handicappet mindre aktiv. Kolding kommune vil derfor informere kronisk syge og handicappede om alkohols betydning og konsekvens for et sundt og aktivt liv. Samtidig vil kommunen have særlig opmærksomhed på alkohols negative konsekvenser i de regi, hvor borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, kommer i kontakt med kommunen. Kommunen sætter ligeledes fokus på voksne borgere gennem Sund By Koldings tilbud til virksomheder om udarbejdelse og revision af alkoholpolitik og handleplaner på arbejdspladserne. 4.6 Tilgængelighed Der er god evidens for, at nedsat tilgængelighed giver færre alkoholrelaterede skader. Derfor ønsker kommunen et samarbejde med udskænknings- og salgssteder om at sikre 16/18 års-reglernes overholdelse og uddannelse af medarbejderne i ansvarlig udskænkning. 4.7 Tværgående samarbejde om borgere med alkoholproblemer Kommunen ønsker, at borgeren oplever de forskellige forvaltninger som én organisation uanset hvilken dør, borgeren kommer ind af. Derfor vil kommunen udvikle og udvide det allerede eksisterende samarbejde forvaltningerne imellem for at sikre en fælles tilgang til borgere med alkoholproblemer og til børn i familier med alkoholproblemer. Kommunen ønsker samtidig, at alkoholforebyggelse, identifikation, og handleplaner bliver en del af servicemålene på alle områder. Alkoholrådgivningen, Rådgivningscenter Elvej vil være omdrejningspunktet for denne indsats, da det er kommunens videnscenter på alkoholområdet. 5. Fra politik til handling 5.1 Principper for indsatsen Alkoholpolitikken bygger på fire principper, som er grundlæggende for alle tiltag, der iværksættes til at fremme den sunde alkoholkultur blandt borgerne. Fælles ansvar: Vi har alle ansvar for vores eget individuelle alkoholforbrug. Desuden har vi alle ansvar for at hjælpe de mennesker, der rammes af de negative konsekvenser ved et stort alkoholforbrug, både den der drikker, og de der rammes af at være tæt på en person, som drikker over genstandsgrænserne. Ekstra ansvar over for børn og unge: Specielt når det gælder børn og unge, 7

8 har alle, både kommunens medarbejdere og almindelige borgere, et stort ansvar for at hjælpe. Enten ved selv at hjælpe eller ved at give sin bekymring videre til instanser, der kan hjælpe. Tidlig indsats: Jo tidligere problemerne bliver opdaget, jo mindre er de skadelige konsekvenser, og jo mindre indgribende bliver indsatsen. Handling ud fra viden: Alle indsatser skal være baseret på viden om metoder og effekter (hvor en sådan evidens forefindes), og den mindst nødvendige indgribens princip. 5.2 Handleplaner En del af processen i at udarbejde en alkoholpolitik er udarbejdelsen af handleplaner for udbredelsen og implementeringen af politikkens overordnede vision. Dette sker i arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger og inddragelse af eksterne interessenter. Arbejdsgrupperne vil udarbejde handleplaner for fokusområderne: 1. Børn i familier med alkoholproblemer 2. Unges indtagelse af alkohol 3. Voksnes forbrug af alkohol 4. Ældre borgeres forbrug af alkohol 5. Alkoholpolitik i idrætsforeninger Handleplanernes implementering vil blive påbegyndt i Uddannelse og opbygning af kompetencer Kolding Kommune vil etablere et netværk af nøglepersoner i hele kommunen, som kan bruges som ressourcepersoner i sager med alkohol. Endvidere vil kommunen opruste alle medarbejdere med borgerkontakt i genkendelse af karakteristika for en borger med alkoholproblemer og borgere berørt af andres alkoholproblemer, ligesom medarbejderne skal vide, hvad proceduren er, når de kommer i kontakt med en borger med alkoholproblemer. 8

9 6. Rådgivning og behandling i Kolding Kommune Kolding Kommune ønsker, at Alkoholrådgivningen på Rådgivningscenter Elvej er let tilgængelig og bliver anerkendt som et videns- og rådgivningscenter på alkoholområdet. Kolding Kommune ønsker, at alkoholrådgivningen er kendt og synlig for offentligheden således, at borgere i kommunen finder det naturligt at henvende sig til alkoholrådgivningen for råd, vejledning og behandling af alkoholproblemer. Alkoholindsatsen er koncentreret om tilbud om forebyggelse, vejledning, rådgivning, og behandling. Sammenhæng og helhed i indsatsen over for den enkelte borger skal vægtes højt, ligesom indsatsen over for børnefamilier fortsat skal være et fokusområde. Det er Kolding Kommunes overordnede mål med misbrugsindsatsen at: Der er helhed og sammenhæng i indsatsen over for misbrug Forebygge, at misbrug opstår eller udvikler sig Tilbyde behandling, som bringer misbrug til ophør Skabe bedst mulig trivsels- og udviklingsmuligheder for den enkelte misbruger ud fra egne ressourcer og evner Forebygge tilbagefald for tidligere misbrugere 7. Udbredelsen af alkoholproblemer i Kolding Kommune Sygehusforbrug: For Kolding Kommune skønnes der i 2006 at være 290 alkoholbetingede indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger iii. Dette tal dækker dog udelukkende indlæggelser med alkoholbetingede diagnoser. Patienter med et stort forbrug af alkohol har både øget sygelighed og flere komplicerede forløb under indlæggelse på sygehus. Ca. hver femte indlagte patient og omkring hver tredje voksne patient i skadestuen har et stort alkoholforbrug iv. Alkoholforbrug: På baggrund af sundhedsprofilen skønnes ca borgere i Kolding Kommune at overskride de anbefalede genstandsgrænser v. Det svarer til hver 9. voksne borger eller 11.2% af den voksne befolkning i Kolding Kommune. Ud af disse er ca alkoholafhængige og 4600 borgere er storforbrugere, (borgere, som drikker over genstandsgrænserne, men ikke har udviklet afhængighed). Ud af de 3000, som har udviklet decideret afhængighed, er ca. 4% i behandling i kommunens tilbud. Borgere med risikoadfærd: Ifølge Sundhedsstyrelsen har borgere, der overskrider genstandsgrænserne, risiko for at opleve negative konsekvenser af alkoholforbruget herunder øget risiko for cancer og øget risiko for involvering i trafikuheld. Psykiske lidelser: Borgere med psykiske lidelser er en særlig sårbar gruppe, også når det gælder alkohol. Misbrug og sindslidelse hænger ofte sammen. Ca af borgerne i Kolding Kommune har været i kontakt med behandlingspsykiatrien i årerne vi. Det må formodes, at omkring halvdelen af disse borgere ligeledes har et misbrugsproblem med alkohol, stoffer eller piller. Øvrige sundhedsdata: På landsplan er ca. hvert 20. dødsfald relateret til alkohol, og i hvert 4. trafikdrab er alkohol involveret vii. Det skønnes, at ca børn i Kolding Kommune vokser op i familier med 9

10 alkoholmisbrug viii. 8. Forpligtigelser Kolding Kommune har allerede forpligtet sig gennem en række politikker, som direkte eller indirekte vedrører alkoholområdet: Misbrugspolitik for medarbejdere i Kolding Kommune: Berører alle medarbejdere i Kolding Kommune. Udstikker regler for alkoholindtagelse i arbejdstiden. Forankrer ledelsesansvaret og specificerer hjælpe- og sanktionsmulighederne. Kolding Kommunens overordnede sundhedspolitik: Sundhedspolitikken har som vision: Den generelle folkesundhed øges særligt med fokus på børnesundheden Den sociale ulighed i sundhed mindskes Flere borgere lever et godt liv med en sund livsstil Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme Sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge: Formålet med den sammenhængende børnepolitik er at skabe sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Børnepolitikken skal være med til at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med vanskeligheder og samtidig sikre en tidlig indsats over for målgruppen. Strukturreformen: Med strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Dette er en unik situation, der indbyder til et tættere samarbejde og samspil mellem de to områder. I Kolding Kommune ligger ansvaret for forebyggelsen i Sundhedsudvalget og ansvaret for behandlingen i Socialudvalget. Den nye sundhedslov: Ifølge sundhedslovens 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne. På alkoholområdet deltager Kolding Kommune i Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen, hvor der er krav om at udvikle alkoholpolitikker på institutioner og arbejdspladser, i foreninger mv., ligesom kommunen har fokus på en bevillingspolitik og håndhævelse af lovgivningen vedrørende salg og udskænkning af alkohol. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. På alkoholområdet overvejer kommunen, hvordan der kan etableres et let og frit tilgængeligt rådgivningstilbud i tilknytning til rådgivningen på de øvrige livsstilsområder fx i Sund By butikken og på længere sigt i et sundhedscenter. Sund hele livet regeringens folkesundhedsprogram: Visionen for regeringens folkesundhedsprogram på alkoholområdet er: Antallet af storforbrugere af alkohol skal reduceres markant, unges forbrug af alkohol skal nedbringes og alkoholforbruget blandt børn skal fjernes ix. Verdenssundhedsorganisationen (WHO): WHO s målsætning er, at alkoholindtaget per indbygger i alle lande ikke bør øges eller overstige 6 liter per år og være tæt på nul blandt unge under 15 år. Danskerne drikker ca. 9,5 liter ren alkohol om året x. FN s børnekonvention: Konventionen fremhæver statens forpligtigelse til at arbejde for afskaffelse af traditionelle normer og kulturer, der kan skade barnets sundhed. 10

11 i ) Brev fra Sundhedsstyrelsen d. 7 maj 2008 til Sundhedschefen i modelkomuneprojektet Alkoholforebyggelse i kommunen ii ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen, 2005 iii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 iv ) Alkohol forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger, side 11. Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital 2003 v ) Sundhed i Kolding 2007, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Kolding Kommune, september 2007 vi ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 vii ) Sundhedsprofil Ny Kolding Kommune, 2006 viii ) Sundhedspolitik , Kolding Kommune, 2007 ix ) Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Regeringen 2002 x ) Genstandsgrænser for voksne s. 6, Sundhedsstyrelsen,

12 LOGO3_1-linjeMellem_POSrød Socialforvaltningen Sundhedsområdet Klostergade Kolding Tlf

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Forebyggelse i en ny struktur

Forebyggelse i en ny struktur Forebyggelse i en ny struktur Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Specialkonsulent Jette Jul Bruun Center for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Disposition Tendenser Hvad ved vi? Hvad virker?

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker. Pkt.nr. 4 Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 19982001. 331642 Indstilling: 1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik Hvidovre Kommune 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011-2014 Indholdsfortegnelse Baggrund Fælles ansvar Handleplaner for sundhed Fra vision til anbefalinger

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere