Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som"

Transkript

1 Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej , 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Alex Buchardt Pedersen Tuelsøvej Sorø Henrik Buchardt Pedersen Gyrstingevej Sorø Slangerupgaard I/S Ejlstrupvej Ringsted Boet efter Poul Thygesen v/adv. Sys Rovsing Langelinie Allé København Ø følge af spild af olie fra en ulovlig olietank på over l. Påbuddet meddeles til ovenstående adressater, som solidarisk skal efterkomme påbuddet. Ringsted Kommune forvarslede i brev af 22. april 2010 påbud om at undersøge den konstaterede forurening, herunder fremkomme med forslag til hvordan følgerne af forureningen afhjælpes. Samtidig blev De bedt om eventuelle bemærkninger til det fremsendte materiale, herunder fremkomme med oplysninger, der kan tjene til eventuel yderligere belysning af Deres andel af forureningen. De indkomne bemærkninger er beskrevet i afsnittet Indsigelser. Baggrund Miljøvagten i Ringsted Kommune, ved Rambøll, foretog den 3. april 2010 tilsyn på ovennævnte ejendom på baggrund af en anmeldelse af olieslip fra Ringsted Brandvæsen. Ringsted Brandvæsen var blevet kontaktet af en kajaksejler, der havde konstateret olie i Haraldsted Sø. Miljøvagten gennemførte tilsynet under overværelse af den ene af de to grundejere, Alex Buchardt Pedersen. Det konstateredes, at der er løbet olie fra en overjordisk olietank på ejendommen. Fra tanken er olien løbet i kloakken, med udløb i starten af et sumpområde med rørskov ca. 30 m fra vandkanten af Haraldsted Sø. Her kunne spores en svag olielugt, som blev kraftigere, jo tættere man kom på søen. Natur og Miljø 7. juli 2010 Dir. telefon Sag: 10/9391 Teknisk Forvaltning Rønnedevej Ringsted Tlf Fax Åbningstider: Mandag - Torsdag Fredag

2 Der blev konstateret en udbredt olieforurening langs ca. 60 m af søbredden. En stor del af olien var emulgeret og samlet i svagt grønne plamager. Der var fri fase på en stor del af området mest udbredt til højre for udløbet. Ved kommunens opfølgende tilsyn d. 6. april 2010 blev konstateret tydelig oliefilm på søen, samt en kraftig lugt af olie i området. Forværringen skyldes formentlig kraftig regn d. 4. april Der blev derudover konstateret olielugt fra trikstanken placeret på kloakledningen mellem føromtalte afløb og kloakudløbet. Akutindsats Ringsted Brandvæsen udlagde d. 6. april 2010 flydespærre. Kommunen gennemførte i uge 15 akut afværge af forureningen. Adressaterne til dette påbudsvarsel er orienteret herom i brev af 12. april Olietanksinstallationen Følgende er en sammenskrivning af miljøvagtens tilsynsnotat af 3. april 2010 og kommunens tilsynsnotater af 6. og 9. april 2010 (vedlagt). Olietanken er placeret på en plads mellem to driftsbygninger. Rørføringen er todelt ved tanken, ved hjælp af et T-stykke og med separate stophaner. Det ene rør fører til hovedbygningen, hvor der står et oliefyr. Det andet rør fører til den ene driftsbygning, en tidligere svinestald, som har en separat oliefyrsinstallation. I fyrrummet i svinestalden er olieledningen afbrudt fra fyret, dvs. skruet fra filteret før selve brænderen. Der er tydelige tegn på oliespild på gulv og i kloak men ingen olielugt. Der er et kloakafløb i det støbte gulv knap en meter fra olieledningen. Der er lidt vand i afløbet med oliefilm, og det er tydeligt, at olien er løbet fra olieledningen direkte i afløbet. Grundejer, Alex Buchardt Pedersen, har forklaret, at olieledningen er blevet afmonteret af den tidligere forpagter på gården, Jesper Munkholm, som har tappet olie fra tanken af denne vej, men ikke genmonteret olieledningen efter endt aftapning. Selve tanken er blevet undersøgt af kommunen. Tanken er ikke registreret i kommunens arkiver. Der er intet synligt mærkeskilt på tanken. Ejer, Alex Buchardt Pedersen, har ingen tankattest på tanken. Da tankens størrelse således er ukendt, har kommunen ved en opmåling fastslået dens størrelse til lidt over l. Da tanken mangler et permanent mærkeskilt, jf. olietanksbekendtgørelsens 12 og 19, kan den ikke være typegodkendt, jf. 7 i samme bekendtgørelse. Tanken er derfor ulovlig. Kommunen har med brev af 13. april 2010 krævet, at grundejer sløjfer tanken. Alex Buchardt Pedersen har oplyst, at Danish Agro er olieleverandør til ejendommen. Danish Agro har over for kommunen oplyst følgende om olieleverancer til ejendommen: Dato Oliemængde Type 4/ l Fyringsolie 3/ l Fyringsolie 2

3 7/ l Fyringsolie 7/ l Agrodiesel 5/ l Fyringsolie 5/ l Fyringsolie 22/ l Fyringsolie 25/ l Agrodiesel Leverancerne i 2009 har været til den tidligere ejer. Samlet set er der i første kvartal af 2010 leveret l fyringsolie til opvarmning af forvalterbolig og hovedbygning. Alex Buchardt Pedersen har oplyst, at han har fået oplyst det tidligere forbrug til ca l årligt. Han har endvidere oplyst, at brændstof til traktorer etc. opbevares i en separat tank på ca l. andet steds på gården. Ifølge den tidligere forpagter, er det lang tid siden, at der har været varme på den tidligere svinestald, og radiatorerne er blevet fjernet pga. frostsprængninger. Kloakinstallationer Ifølge kommunens registreringer løber al husspildevand fra ejendommen til førnævnte trikstank. Derudover er der ifølge Jesper Munkholm tilsluttet enkelte regnvandsinstallationer til kloakledningen. For at forhindre yderligere spredning af forureningen har kommunen med brev af 12. april 2010 påbudt at kloakinstallationen ikke må benyttes. Alex Buchardt Pedersen har efterfølgende telefonisk oplyst, at en del af ejendommens husspildevand løber til søen i et adskilt kloaksystem. Ejerforhold, erhvervsforhold mv. Ejendommen er pr. 1. januar 2010 overtaget af nye ejere: Alex Buchardt Pedersen og Henrik Buchardt Pedersen. Tidligere ejer er dødsboet efter Poul Thygesen. Der er ikke tilmeldt nogen i folkeregisteret på adressen. Den tidligere ejers virksomhed (P. Thygesen Merløsegård) ophørte ifølge CVR pr. 7. januar Ifølge Skat har forvalter Jesper Munkholm fået udbetalt sin sidste lønning herfra i februar måned Herefter har han været aflønnet af boet frem til februar Ejendommen er en landbrugsejendom med ca. 50 hektar tilhørende jord. Ved kommunens tilsyn konstateredes det, at jorden drives fra gården. Der er i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) ikke registreret noget aktivt dyrehold på ejendommen. Svineholdet ophørte d. 25. september 2000 og kvægholdet d. 12. september Ifølge CVR er der på ejendommen pr. 1. januar 2010 registreret en virksomhed (Slangerupgaard I/S) med blandet drift, dvs. kombineret produktion af afgrøde og dyr. Der drives derudover forskellige former for udlejningsvirksomhed på ejendommen, bl.a. er den tidligere svinestald udlejet som lager, og der tilbydes opstaldning af heste. Flere af de erhvervsmæssige aktiviteter er overtaget fra den tidligere ejer. Hovedbygnings boligareal er på 481 m 2 og er fra Forvalterboligens boligareal er på 136 m 2 og er fra 1972 jf. BBR. 3

4 Kommunen indhenter ekspertudtalelse Kommunen har kontaktet Asbjørn Andersen (AA) fra Force Technology for at få hans vurdering af tankens størrelse. AA er specialist i olietanke og er bl.a. medlem af prøvningsudvalget for olietanke (PUFO). AA har oplyst til kommunen, at det faktum, at tanken har et mandehul indikerer at tanken er over l. Dette har længe været en almindelig grænse for mandehul. Det er således nævnt i tekniske vejledninger fra 50 erne, at hvis tanke laves over l, så bør de udføres med mandehul af hensyn til mulighed for inspektion og rengøring. Mht. muligheder for at måle tanken ved at påfylde væske oplyste AA, at dette er en meget pålidelig metode, hvis den udføres korrekt. Tanken skal være rengjort, og tanken skal kun fyldes til kanten af mandehullet. Væskens rumfang kan fastslås direkte eller ved vejning. Indsigelser Ringsted Kommune har tidligere orienteret om de indkomne indsigelser inden for høringsperioden. Advokatfirmaet Bech-Bruun, der bestyrer boet efter sælger af ejendommen, er løbende blevet orienteret om korrespondancen med grundejer efter høringsperiodens udløb. Advokatfirmaet Bech-Bruun har i brev af 27. april 2010, på vegne af boet efter Poul Thygesen, oplyst at ejendommen er solgt og overdraget pr. 1. januar Endvidere er det oplyst, at proklamafristen udløb d. 16. juni Bech-Bruun gør gældende at krav fremsat efter denne dato er prækluderede. Ringsted Kommune redegjorde derfor i brev af 12. maj 2010 for at det varslede påbud ikke er prækluderet, bl.a. fordi forureningen forventes at være sket efter proklamafristens udløb. Alex Buchardt Pedersen (ABP) fremkom ved mail af 21. maj 2010 med en indsigelse mod det varslede påbud. ABP er uenig i angivelsen af olietankens størrelse, idet ABP mener, at den er under l. ABP har fået oplyst af olieleverandøren, at tanken aldrig har kunnet rumme l, men højest l. ABP har endvidere oplyst, at han vil iværksætte en undersøgelse af tankens rumindhold, hvor resultatet vil foreligge inden udgangen af uge 22 (dvs. d. 6. juni). D. 7. juni 2010 modtog Ringsted Kommune resultatet af undersøgelsen fra Rambøll, som ABP havde hyret til opgaven. Størrelsen er fastlagt ved hjælp af opmåling af tankens udvendige mål. Derfra er der fratrukket stålets tykkelse for at beregne de indvendige mål. Der anvendes flere beregningsmetoder, hvilket giver et rumindhold der ligger mellem og l. Beregningerne er vedlagt som bilag. Efter høringsperiodens udløb har ABP d. 25. juni 2010 i en mail på ny gjort gældende, at tanken er på l og at dette er oplyst af tankfabrikant KN Beholderfabrik. Ringsted Kommune anmodede i mail af samme dato om dokumentation herfor, hvilket kommunen endnu ikke har modtaget. I mail af 29. juni 2010 oplyste ABP, at han vil lade Ringsted Slamsuger fylde tanken med vand og derefter suge det op igen og veje vandet, for på denne måde at dokumentere tankens størrelse. I brev af samme dato meddeles det til ABP, at Ringsted Kommune vurderer, at Ringsted Slamsuger ikke har den fornødne ekspertise, for at kommunen kan fæstne lid til resultatet. Efterfølgende blev det aftalt mellem ABP og kommunen, at arbejdet skulle overvåges at et rådgivende ingeniørfirma 4

5 for at sikre dets gyldighed. Denne aftale blev opsummeret i kommunens brev af 30. juni Ved samme lejlighed blev der sat endelig tidsfrist for indsendelse af resultatet af opmålingen til d. 6. juli 2010, kl. 12. Rambøll indsender d. 6. juli resulatet af opmålingen til kommunen. Rambøll konkluderer at der uanset usikkerhed på vægten, brændstofforbrug på slamsugeren og vandets temperatur er tale om en tank af en størrelse over l. Rambølls notat er vedlagt. Vurdering Ringsted Kommune har vurderet de indkomne indsigelser. Særligt tankens størrelse har der været fokus på, hvilket skyldes at der er forskellige regler for tanke henholdsvis over og under l. På baggrund af kommunens egne opmålinger, opmålinger foretaget af Rambøll, samt den indhentede ekspertudtalelse, vurderer kommunen, at der er tale om en tank på over l. Det er således kommunens vurdering, på baggrund af ovenstående, at der er konstateret forurening på grund af spild fra en i øvrigt ulovlig olietank på over l. Forureningen er formentligt sket som følge af, at olieledningen fra oliefyret i den gamle grisestald er blevet afmonteret. Det kan ikke ud fra de foreliggende oplysninger fastslås, hvornår forureningen præcist er sket. Forureningen vurderes dog ikke at være påbegyndt i væsentlig grad før vinteren 2009, da det må anses for usandsynligt, at den ikke ville være blevet opdaget i sommerhalvåret pga. den kraftige lugt og synlighed, herunder oliefilm på selve søen. Ringsted Kommune har ikke tidligere registreret henvendelser vedrørende forurening, hverken fra ejer og brugere af ejendommen, eller fra lystfiskere, kajakroere og andre brugere af søen. Som det fremgår af vedlagte tilsynsnotater, er der konstateret nedbrudt, ældre olie, såvel som frisk olie. Dette tyder på at forureningen er foregået over en længere periode i vinteren 2009/10. Det vurderes på denne baggrund, at det er helt overvejende sandsynligt, at forureningen kan være sket både før og efter ejerskiftet d. 1. januar 2010, og at den muligvis er sket over flere omgange. Da tanken er større end l og i øvrigt ulovlig, finder 48 i jordforureningsloven ikke anvendelse. Dette betyder også at forureningen ikke er omfattet af den obligatoriske forsikringsordning, administreret af Oliebranchens Miljøpulje. Derfor vurderer kommunen, at der skal udstedes påbud efter 40 i jordforureningsloven. Mulige påbudsadressater er ejerne Alex Buchardt Pedersen og Henrik Buchardt Pedersen; virksomheden Slangerupgaard I/S; og dødsboet efter Poul Thygesen. Jordforureningsloven åbner mulighed for, at der kan være flere adressater for et påbud ( 43). Hvis det ikke er muligt at vurdere forurenernes præcise respektive andel af forureningen, kan kommunen lægge et ligeligt ansvar til grund i påbuddet. Kommunen anmodede derfor de mulige påbudsadressater om at fremkomme med oplysninger, der kunne belyse deres respektive andel af forureningen. Der er ikke fremkommet sådanne oplysninger. Som følge heraf lægger kommunen til grund, at ligelige andele af forureningen henføres til de enkelte påbudsadressater. Som beskrevet, har kommunen gennemført akut afværge i form af en begrænset oprensning af søbredden. Oprensningen havde til formål at fjerne den akutte 5

6 risiko for miljøet. Det vurderes, at der er efterladt restforurening. Før Ringsted Kommune meddeler et evt. påbud om oprensning og/eller afhjælpende foranstaltninger vurderes det, at der i første omgang skal foretages undersøgelser af forureningen. Der gøres opmærksom på, at såfremt der foretages foranstaltninger ud over det, der er beskrevet i påbuddet om undersøgelse, f.eks. at der foretages oprensning af forurening, vil dette blive betragtet som et frivilligt tiltag. Et sådant tiltag vil ikke fratage kommunen mulighed for, på et senere tidspunkt at meddele yderligere påbud i form af enten undersøgelse og/eller oprensning. Afgørelse om påbud På baggrund af ovenstående skal Ringsted Kommune hermed påbyde Dem, sammen med de øvrige påbudsadressater; at fremkomme med et undersøgelsesprojekt til at afklare den fundne forurenings omfang og udbredelse på ejendommen senest d. 30. juli 2010, at gennemføre dette undersøgelsesprojekt, efter forudgående godkendelse af Ringsted Kommune, at udføre undersøgelsesprojektet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 og 7, 1998, Oprydning på forurenede lokaliteter, at fremkomme med et forslag til, hvordan følgerne af konstateret forurening afhjælpes, at rapportere undersøgelsen senest 8 uger efter, at kommunen har godkendt undersøgelsesoplægget, og senest d. 1. november Udstedelsen af et undersøgelsespåbud anses for nødvendigt, fordi der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig viden om forureningens samlede omfang, beliggenhed og eventuelle udvikling, herunder betydning for arealanvendelsen, indeklima og grundvandet. Undersøgelsens formål er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at kunne foretage en risikovurdering samt en detaljeret vurdering af, i hvilket omfang der skal udføres afværgeforanstaltninger. Fordeling af udgifter forbundet med efterlevelse af påbuddet Som det fremgår af ovenstående, lægger kommunen til grund at de enkelte påbudsadressater har en ligelig andel i forureningen. Hvis påbudsadressaterne ikke kan blive enige om sammen at efterkomme påbuddet, kan kommunen meddele et nyt påbud til den, der har rådighed over ejendommen, i dette tilfælde grundejer. Derefter kan grundejer kræve udgifterne dækket af de øvrige påbudsadressater. Kommunens vurdering af en ligelig fordeling af forureningen og dermed de forbundne udgifter er som følger: Grundejere Alex Buchardt Pedersen og Henrik Buchardt Pedersen: tilsammen 1/3. Virksomheden Slangerupgaard I/S: 1/3. Boet efter Poul Thygesen: 1/3. 6

7 Hjemmel for påbuddet Påbuddet vil blive meddelt i henhold til 40 i jordforureningsloven 1. Ifølge 40 kan kommunen påbyde undersøgelser af en jordforurening, der ikke er ophørt 1. januar I denne sag er forureningen sket efter denne dato, nærmere betegnet i vinteren 2009/10, jf. afsnittet Vurdering i kommunens brev af 22. april Det varslede påbud adresseres til Dem, idet De anses som forurener jf. 41 stk. 3, jf. 43. Klagevejledning De kan, inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev, klage over denne afgørelse til Miljøklagenævnet. Eventuel klage indgives til Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune. Klagen skal være skriftlig og skal for at komme i betragtning være forvaltningen i hænde senest ved klagefristens udløb. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til 87 i jordforureningsloven være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller, hvis sagen påklages, inden 12 måneder efter at endelig afgørelse foreligger. Ringsted Kommune skal gøre opmærksom på Deres ret til aktindsigt i sagen efter bestemmelserne i forvaltningslovens 9. Tidspunkt for evt. gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med undertegnede. Evt. spørgsmål i sagen bedes rettet til undertegnede. Venlig hilsen Svend-Erik Jakobsen Formand for Klima- og Miljøudvalget Bilag vedlagt: Undersøgelse af tankens volumen, Rambøll 6. juli 2010 Beregning af tankens rumindhold, Rambøll 7. juni 2010 Miljøvagtens tilsynsnotat af 3. april 2010 Kommunes tilsynsnotater af 6. og 9. april 2010 Kopi af dette brev til: 1 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr af 4. december

8 Region Sjælland, Natur & Miljø, Alléen 15, 4180 Sorø Rambøll, Bredevej 2, DK-2830 Virum att.: Jakob Washington Skovsgaard Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup Københavns Energi A/S, Regnemarkværket 13, 4632 Bjæverskov att. Niels Henrik Andersen, Øvrige påbudsadressater, jf. brevhoved 8

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere