Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5"

Transkript

1 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A, 1. sal DK-2450 København SV Tel: Marts 2015 Version 5 CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Husstande omfattet af projektet 5 3 Klagefrist 7 4 Projektets gennemførelse 8 5 Brugerøkonomi Forbrugerøkonomiske forhold for konverteringerne 8 Tilslutningsprojektet er udarbejdet af: Linn Laurberg Jensen Civilingeniør Tel Tilslutningsprojektet er kvalitetssikret af: Jakob Worm Projektleder Tel Konklusion 10 Bilag A: Takster oplyst af Hinnerup Fjernvarme 12 Bilag B: Forbrugerøkonomi 13 CVR: Side 2 af 14

3 1 Baggrund Hinnerup Fjernvarme er et selvstændigt forbrugerejet varmeværk, der har til formål at sikre en stabil varmeforsyning med en lav varmepris. Varmeproduktion sker fortrinsvis med CO 2 neutrale brændsler, under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø. Hinnerup fjernvarmes bestyrelse har besluttet at tilbyde fjernvarme til de to nærliggende landsbyer Haldum og Vitten. Tilbuddet omfatter fjernvarmen under samme vilkår, som de nuværende ca forbrugere i Søften og Hinnerup har. Dette betyder samme priser for tilslutning, fastafgift og for varmen, som de nuværende forbrugere betaler. For at der kan være god økonomi i dette for nuværende forbrugere, samt nye forbrugere i Haldum og Vitten, er der tre forudsætninger som skal være opfyldt, således at varmegrundlaget er på plads: 1. Frode Laursen skal være med fra starten, hvilket de heldigvis har meddelt at de ønsker m 2 bolig skal tilmeldes inden projektet sendes til godkendelse hos kommunen. (Det svarer til ca. 42 gennemsnitshuse på 130 m 2 ). 3. Det er forudsat at der tilsluttes 93 huse inden for de første 9 år. (Deraf tilslutningspligt). Ejendommenes ejere i projektområdet har vist positiv interesse for tilslutning til fjernvarme. Boligerne i Haldum og Vitten er i dag opvarmet med varmepumpe, oliefyr, elvarme eller fast brændselsfyr. Det antages, at kun boliger med oliefyr eller elvarme konverterer til fjernvarme. Dog kan el-kunder som udgangspunkt ikke tillægges tilslutningspligt, jf. BEK. nr. 690 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Fordelingen for Haldum er vist i Tabel 1. Der er regnet med et standardvarmebehov på 18,1 MWh årligt pr. bolig. Haldum MWh Varmepumpe 3 Boliger 54 Oliefyr 23 Boliger 416 Elvarme 10 Boliger 181 Fast brændselsfyr 6 Boliger 109 Samlet 42 Boliger 760 Konvertering 33 Boliger 597 Tabel 1: Individuel opvarmning i Haldum. kilde: BBR I Landsbyen Vitten er der foretaget energitjek med følgende fordeling: Side 3 af 14

4 Vitten - Opgørelse uden Frode Laursen A/S Opvarmningsform Antal i Vitten 1. Varmepumpe Oliefyr Elvarme Fast brændselsfyr (flis, træpiller) 16 Tabel 2: Individuel opvarmning i Vitten. Kilde: Energitjek Der er derved i alt 60 boliger, der konverteres til fjernvarme. Fra energitjekket er der lavet en opgørelse over det reelle varmebehov for 24 boliger. For de resterende er der regnet med standardbehovet på 18,1 MWh årligt. Det samlede konverterede behov er vist i følgende tabel: 25 Opgjort kwh 35 Standard kwh I alt MWh Tabel 3: Konverteringsbehov i Vitten. Opvarmningen ved Frode Laursen A/S varetages i dag af et oliefyr og elvarme i kontorbygningen, mens værkstedet opvarmes af et oliefyr alene. I 2012 sås følgende fordeling på varmeforsyningen: Kontor Samlet varmebehov 597 MWh Oliefyr 511 MWh Elvarme 86 MWh Værksted Samlet varmebehov Oliefyr 324 MWh 324 MWh Varmebehov i alt Tabel 4: Opvarmning ved Frode Laursen A/S. 921 MWh I projektet lægges en transmissionsledning mellem Haldum og Vitten langs Vittenvej. Det er derfor nærliggende, at konvertere med individuel opvarmning, der ligger langs Vittenvej. Fra BBR er der fundet følgende oplysninger, når der er medregnet de bygninger, der ikke ligger mere end ca. 60 m væk fra transmissionsledningen: Vittenvej MWh Varmepumpe 1 Boliger 18,1 Oliefyr 5 Boliger 90,5 Elvarme 0 Boliger 0 Fast brændselsfyr 3 Boliger 54,3 Samlet 9 Boliger 162,9 Konvertering 5 Boliger 90,5 Tabel 5: Opvarmningsformer langs Vittenvej. Derudover forelægger ny lokalplan for Haldum: Lokalplan nr. 346 Landsbyen Haldum omhandlende udstykninger i landsbyen. Samlet set er der 21 parcelhuse og 9 Side 4 af 14

5 bygninger af tæt-lav bebyggelse, altså 18 lejligheder. Det samlede ekstra varmebehov er derved 372 MWh årligt fra de nye udstykninger. Der ses derved en samlet konvertering af: 33 boliger med 597 MWh i Haldum, 5 boliger langs Vittenvej med 91 MWh, 60 boliger med MWh i Vitten, 921 MWh ved Frode Laursen, samt 372 MWh ved de nye udstykninger i Haldum. I alt konverteres MWh. Af tallene fremgår, at der er potentiale for indsendelse af projektforslag jf. de nævnte forudsætninger. For at imødekomme Hinnerup Fjernvarmes og beboernes ønske om fjernvarmeforsyning af Haldum og Vitten er der udarbejdet et projektforslag: Projektforslag for udvidelse af forsyning til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.. Af projektforslaget fremgår det, at konverteringen af de individuelle forbrugere er samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk samt forbrugerøkonomisk fordelagtigt. Projektforslaget kan ses på Favrskov Kommunes hjemmeside under planer og høringer eller rekvireres på telefon Hinnerup Fjernvarme er projektansvarlig for udvidelse af forsyningsområdet til Haldum og Vitten, hvorved Hinnerup Fjernvarme finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget frem til og med hovedhaner og varmemålere hos forbrugere. Ved varmeplanmæssig godkendelse af projektet, pålægges der tilslutningspligt for eksisterende og nye bebyggelser indenfor projektområdet. Pålægget betyder, at ejendommene senest 9 år efter godkendelsen af nærværende projekt skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Nærværende tilslutningsprojekt er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 690 af 21/06/2011 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg samt senere ændringer til bekendtgørelsen, BEK nr af 15/12/ Husstande omfattet af projektet Tilslutningen af boliger og erhverv i Haldum og Vitten vil give et øget varmebehov for Hinnerup Fjernvarme. Ejendommene vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør. Til forsyningen af projektområdet skal der således etableres hovedledninger i offentlig vej samt stikledninger til forsyning hos de enkelte forbrugere. På Figur 1 ses det nye forsyningsområde for Hinnerup Fjernvarme. Side 5 af 14

6 Figur 1: Nyt forsyningsområde. Alle forbrugere indenfor projektets afgrænsningsområde, der ikke er omfattet af BEK , pålægges tilslutningspligt. Tilslutningspligten omfatter ligeledes nybyggeri indenfor projektområdet. Tilslutningspligten for projektområdet er iht. den gældende bekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 690 af 21/06/2011 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. I følge 15 kan følgende kategorier af eksisterende bebyggelse ikke pålægges tilslutningspligt: 1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6) Eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 5. Side 6 af 14

7 Af 16 fremgår det, at ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne i 15, jf. dog 17, stk. 1. I følge 17 kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver, under forudsætning af, at den pågældende ejendom er en enfamiliesejendom, efter ansøgning dispensation fra tilslutningspligt til en person, der: 1) er folkepensionist på tilslutningstidspunktet, jf. 7, stk. 3, 2) har været ejer eller medejer af den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt, og 3) har haft fast bopæl på den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt og forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. 1, nr. 6. Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse. Stk. 4. Kommunen underretter forsyningsselskabet til orientering om dispensationer afgivet efter denne bestemmelse. Det fremgår endvidere af 10, at eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog 11, stk. 1, 12, stk. 1, 15, stk. 1, og 17, stk. 1 og 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om tilslutningspligt, jf. dog 14, stk. 1. Dvs. godkendelse i hht. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 690 af 21. juni 2011 omfatter følgende vilkår: Tilslutningsfrist på 9 år fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om tilslutningspligt. Såfremt væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes inden udløbet af de 9 år, skal ejendommen tilsluttes på dette tidspunkt. Ny bebyggelse skal tilsluttes på tidspunkt for ibrugtagning. 3 Høringer og klagefrist Projektforslaget og nærværende tilslutningsprojekt er beskrevet I det tilhørende høringsbrev og sendt I høring. Som høringspart skal eventuelle kommentarer til tilslutningsprojektet rettes til kommunens planlægger, Lene Valentin Sørensen. Tidsfristen for eventuelle indsigelser fremgår af høringsbrevet. Eventuelle kommentarer sendes til Favrskov Kommune, Natur & miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, att.: Lene Valentin Sørensen eller på Eventuelle spørgsmål til projektet rettes til Lene Valentin Sørensen på tlf.: Side 7 af 14

8 4 Projektets gennemførelse Projektforslaget og tilslutningsprojektet forudsættes endelig godkendt i foråret 2015, hvorefter etableringen af transmissionsledning og distributionsnet I Haldum og Vitten kan foretages. De første forbrugere i Haldum og Vitten forventes tilsluttet Hinnerup Fjernvarme inden fyringssæson Brugerøkonomi For alternativet med fjernvarme til dækning af individuel forsyning fra el-opvarmning og oliefyr opnås et samfundsøkonomisk overskud på 9,5 mio. kr. over 20 år. Derudover ses også et akkumuleret selskabsøkonomisk overskud for Hinnerup Fjernvarme på 0,81 mio. kr. jf. det fremsendte projektforslag. Derved har projektet ikke økonomiske konsekvenser for de eksisterende forbrugere. Dvs. investeringen i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet betales af forbrugerne, således at de eksisterende forbrugere hos Hinnerup Fjernvarme ikke belastes økonomisk. Dette er et krav, jf. Varmeforsyningsloven: LBK nr af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. Der er benyttet afgiftssatser fra Ligeledes er der benyttet brændselspriser fra En oversigt over forbrugerøkonomien er vedlagt i Bilag B. 5.1 Forbrugerøkonomiske forhold for konverteringerne Forbrugerøkonomien for konverteringer fra elvarme og individuelle oliefyr er her belyst. Forbrugerøkonomien er beregnet for et standardhus på 130 m 2 og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Den årlige varmeudgift vil være den forbrugeren skal forholde sig til, når forbrugerne står overfor at skulle udskifte deres individuelle varmeproduktionsenhed. Beregning af forbrugerøkonomien for individuel el-opvarmning er vist i Tabel 6. Det fremgår her, at den årlige varmeudgift er på næsten kr. årligt inklusive moms. Skal enheden udskiftes er den årlige varmeudgift inklusive låneydelse og moms på næsten kr. Standardhus 18,1 MWh kr./år Ekskl. kr./år inkl. moms moms Individuel el-varme, standardhus Virkningsgrad 100% Elforbrug kwh á 146,09 øre/kwh * Årlig varmeudgift Drift og vedligehold 0 kr./år 0 0 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering el-varme kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Tabel 6: Forbrugerøkonomi, individuel el-varme. Side 8 af 14

9 Beregningen for forbrugerøkonomien for forbrugere med individuelle oliefyr er vist i Tabel 7. Den årlige varmeudgift er her ca kr. inklusive moms. Hvis enheden skal udskiftes skal der investeres ca kr. hvilket giver en årlig varmeudgift inklusiv låneydelse og moms på ca kr. Standardhus 18,1 MWh kr./år Ekskl. kr./år inkl. moms moms Oliefyr, standardhus Virkningsgrad 90% Energiindhold 10 kwh/l Olieforbrug l á 11,06 kr./l ** Årlig varmeudgift Drift og vedlighold kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering oliefyr kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Tabel 7: Forbrugerøkonomi, individuelle oliefyr. Den årlige varmeudgift inklusive moms for et standardhus er ifølge takstbladet, se Bilag A og B, fra Hinnerup Fjernvarme på knap kr. Beregnes den årlige varmeudgift for el-varme, der konverteres til fjernvarme er den årlige varmeudgift inklusive låneydelse og moms på kr. For forbrugere med individuelle oliefyr, der konverter til fjernvarme er den årlige varmeudgift inklusive låneydelser og moms på kr. Standardhus 18,1 MWh kr./år Ekskl. kr./år inkl. moms moms Fjernvarmeforbruger, standard 130 m2 Variabel bidrag 18,1 MWh á 295 kr./mwh Fast bidrag 130 m2 á 16,8 kr./m Målerleje + administration Varmeudgift Drift og vedligehold 250 kr./år Varmeudgift inkl. vedligehold Investering Fjernvarmeunit (uden radiatorkreds) kr. Stikledningsbidrag kr. Tilkoblingsbidrag kr. Samlet Investeringsbidrag kr. Etablering af vandbåret system (el-varme) kr. Investring samlet Investering, el-varme samlet Finansiering, oliefyr kurs 100 5% 20 år Finansiering, elvarme kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse fra oliefyr I alt, årlig varmeudgift og låneydelse fra el-varme Tabel 8: Forbrugerøkonomi, fjernvarme. Side 9 af 14

10 Der opnås i begge tilfælde for en standardforbruger store besparelser ved konvertering fra individuel forsyning til fjernvarme. Det er individuelt om forbrugerne står overfor at skulle skifte deres forsyningsenhed. Hinnerup Fjernvarme er interesseret i at få tilkoblet flest potentielle forbrugere hurtigst muligt. Derfor vil Hinnerup Fjernvarme give en rabat på tilslutningsprisen, der består af stikledningsbidrag, tilkoblingsbidrag og investeringsbidrag. Hinnerup Fjernvarme kører kampagnetilbud på tilkoblingsbidraget på kr. inklusive moms, der gives som rabat, hvis forbrugeren er tilmeldt inden hovedledningen lægges forbi forbrugeren. I forbrugerøkonomien for nye udstykninger fås for et nyt standardhus med et årligt varmebehov på 11,3 MWh en årlig varmeudgift for fjernvarme på kr. inklusive moms. Indregnes låneydelse og moms er den samlede årlige varmeudgift på kr. Til sammenligning er den årlige varmeudgift inklusive moms for jordvarme kr., mens den samlede årlige varmeudgift er kr., når låneydelse og moms indregnes. For træpillefyr i et nyt standardhus er den årlige varmeudgift inklusive moms kr., mens den samlede årlige varmeudgift inklusive låneydelse og moms er kr. Der er således en økonomisk fordel ved at fjernvarme er tilgængelig for de nye udstykninger for jordvarme. Den årlige varmeudgift ved træpillefyr er på samme niveau som fjernvarme. Det bør nævnes, at fjernvarme er en driftssikker varmeforsyning og samtidig kræver minimal vedligeholdelse. Dertil kommer, at et træpillefyr kræver et fyrrum samt lagerplads til træpiller. 6 Konklusion Af projektforslaget fremgår et selskabsøkonomisk overskud for Hinnerup Fjernvarme på 0,81 mio. kr. i nutidsværdi for etableringen af fjernvarmeforsyning i Haldum og Vitten. For udvidelse med fjernvarme ses også et samfundsøkonomisk overskud for etableringen af fjernvarme i de to landsbyer på 9,5 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år, hvilket betyder at projektforslaget kan godkendes af kommunalbestyrelsen. For eksisterende forbrugere og nye forbrugere fra de nye udstykninger i Haldum og Vitten, der tilsluttes fjernvarme ses en årlig besparelse ved sammenligning af årlig varmeudgift mellem individuel forsyning og fjernvarme. For etablering af træpillefyr for nye udstykninger ligger fjernvarme og forsyning fra træpillefyr på samme niveau. Dog ses fjernvarme som en driftssikker varmeforsyning med minimalt vedligehold og krav til plads. På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud, der er påvist i projektforslaget, anses kravene i 6 i Projektbekendtgørelsen, at være overholdt for projektet med etablering af fjernvarme fra Hinnerup Fjernvarme til Vitten og Haldum som værende Side 10 af 14

11 det samfundsøkonomiske bedste alternativ fremfor en individuel forsyning fra elvarme og oliefyr samt jordvarme og træpillefyr for de nye udstykninger. På denne baggrund anmodes Favrskov Kommune om at godkende tilslutningsprojektet jf. Bekendtgørelse nr. 690 af 21/06/2011 om tilslutning mv. til kollektiv varmeforsyningsanlæg. Side 11 af 14

12 Bilag A: Takster oplyst af Hinnerup Fjernvarme Side 12 af 14

13 Bilag B: Forbrugerøkonomi Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Forbrugerøkonomi, individuel forsyning Årlig varmeudgift Standardhus 18,1 MWh kr./år Ekskl. kr./år inkl. moms moms Individuel el-varme, standardhus Virkningsgrad 100% Elforbrug kwh á 146,09 øre/kwh * Årlig varmeudgift Drift og vedligehold 0 kr./år 0 0 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering el-varme kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Oliefyr, standardhus Virkningsgrad 90% Energiindhold 10 kwh/l Olieforbrug l á 11,06 kr./l ** Årlig varmeudgift Drift og vedlighold kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering oliefyr kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforbruger, standard 130 m2 Variabel bidrag 18,1 MWh á 295 kr./mwh Fast bidrag 130 m2 á 16,8 kr./m Målerleje + administration Varmeudgift Drift og vedligehold 250 kr./år Varmeudgift inkl. vedligehold Investering Fjernvarmeunit (uden radiatorkreds) kr. Stikledningsbidrag kr. Tilkoblingsbidrag kr. Samlet Investeringsbidrag kr. Etablering af vandbåret system (el-varme) kr. Investring samlet Investering, el-varme samlet Finansiering, oliefyr kurs 100 5% 20 år Finansiering, elvarme kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse fra oliefyr I alt, årlig varmeudgift og låneydelse fra el-varme *) **) Gennemsnitligpris i perioden 18/ / = 11068,27 kr. pr l Side 13 af 14

14 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Forbrugerøkonomi, individuel forsyning Årlig varmeudgift Standardhus, ny udstykning 11,3 MWh kr./år Ekskl. kr./år inkl. moms moms Individuelle jordvarme COP 3,3 Elforbrug kwh á 146,09 øre/kwh * Årlig varmeudgift Drift og vedligehold kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering jordvarme kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fast brændselsfyr Virkningsgrad 80% Energiindhold 17,5 GJ/ton Brændselsforbrug 2,91 ton á 2 kr./kg *** Årlig varmeudgift Drift og vedlighold 500 kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering kr. Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforbruger, standard 130 m2 Variabel bidrag 11,3 MWh á 295 kr./mwh Fast bidrag 130 m2 á 16,8 kr./m Målerleje + administration Varmeudgift Drift og vedligehold 250 kr./år Varmeudgift inkl. vedligehold Investering Fjernvarmeunit (uden radiatorkreds) kr. Stikledningsbidrag kr. Tilkoblingsbidrag kr. Samlet Investeringsbidrag kr. Investering, samlet Finansiering kurs 100 5% 20 år I alt, årlig varmeudgift og låneydelse *) ***) 10 kw fyr Side 14 af 14

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere