Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7..."

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Opfølgning Underretning...32

2 Folketingets Ombudsmand 2 Den 21. august 2000 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere inspektion af detentionen i Rønne. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale til gennemgang, jf. nærmere nedenfor under pkt. 2. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Politimesteren på Bornholm har i brev af 21. oktober 2000 fremsat nogle bemærkninger der er indarbejdet i denne rapport. Jeg har ikke modtaget bemærkninger fra Justitsministeriet. 1. Detentionslokalerne Detentionslokalerne er beliggende i kælderen på politistationen. Der er i alt fire detentionslokaler på hver ca. seks m 2. Indgang til lokalerne sker ad en bagindkørsel, gennem en slags sluse hvor politibilerne bakker ind. Udvendig ved porten er der en kodestyret kontrolboks, men porten kan også åbnes fra vagtcentralen eller fra kælderen. Visitationen inden anbringelse i detentionen foregår i et lille forrum ved indgangen til detentionslokalerne. Her findes et skrivebord og otte skabe til opbevaring af de tilbageholdtes effekter mv. Der er endvidere en håndvask med spejl hvorunder der hænger en vandslange. På skrivebordet er der bl.a. en telefon og et oplag af Rigspolitichefens pjece fra oktober 1987 om alkoholafvænning og -behandling. Det

3 Folketingets Ombudsmand 3 blev samtidig oplyst at alle mundtligt vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og -behandling, og at pjecen tilbydes alle detentionsanbragte. Det blev oplyst at de værste tilbageholdte placeres (til en begyndelse) i detentionslokale nr. 1, hvor det er nemmest at gøre rent. Den pæne familiefar anbringes fra begyndelsen i lokale nr. 4. Det blev endvidere oplyst at der netop efter Rigspolitichefens generelle henvendelse til politikredsene er sket en udskiftning af ventilationsristene idet de tidligere riste havde for store huller (Jeg er orienteret om Rigspolitichefens henvendelse ved brev af 23. februar 1999 fra Justitsministeriet). Samtidig er der af sikkerhedsmæssige grunde opsat lister omkring stålpladen ved kameraet. I detentionslokale nr. 4 var arbejdet hermed endnu ikke tilendebragt, og dette lokale blev derfor for tiden ikke anvendt. Detentionslokalerne har gulgrønne vægge og stengulv. Der er endvidere i hvert af lokalerne en rist i gulvet og et ca cm forhøjet, cementeret sengeleje hvorpå der er anbragt en madras. I lokale nr. 1 gik madrassen lidt ud over forhøjningen. Der er (som nævnt) endvidere en ventilationsskakt hvor gitteret er udskiftet til et mere fintmasket gitter. Der er i hvert lokale to små vinduer ud til politistationens baggård. Vinduerne er blændede af udvendige, skråtstillede glaslameller. Under loftet i et af hjørnerne er der en stålplade med et indbygget kamera. Der er endvidere en mikrofon og en højttaler. På væggen er der en kaldeknap. Alle instrumenter blev afprøvet og virkede under inspektionen. Hvert af lokalerne er oplyst af en skarp pære der sidder bag en glasplade over døren. Der er gulvvarme, hvis temperatur fast er sat til 20 grader. I tilslutning til detentionslokalerne (for enden af gangen) er der et toilet. Der er endvidere røgalarmer på gangen. 2. Rapportgennemgang

4 Folketingets Ombudsmand 4 Jeg bad under inspektionen om rapportmateriale vedrørende de seneste 20 detentionsanbringelser forud for den 30. juni 2000, hvor inspektionen blev varslet. Jeg modtog herefter kopi af anholdelsesrapporter vedrørende 20 anbringelser der dækker perioden fra den 9. juni 2000 til den 28. juni I flere tilfælde har der været tale om flere end en anbringelse i løbet af en dag. Anbringelserne nævnt under gennemgangen nedenfor er angivet med nummer i anholdelsesprotokollen (AP. nr.) og i visse tilfælde tillige med dato. Under inspektionen fik jeg udleveret en kopi af Politimesteren på Bornholms Politimestermeddelelse 4/1999 af 5. november 1999 vedrørende detentionsanbringelse. I et tilfælde (en anbringelse den 10. juni 2000, AP. nr. 263) er det noteret at den pågældende er anbragt i venterum. Anholdelsesgrunden er angivet som brugstyveri mv., men det fremgår samtidig af rapporten at den pågældende var beruset i middel grad. Neden for rubrikken til angivelse af løsladelsestidspunktet og oven over rubrikken om bemærkninger er det noteret at en udåndingsprøve viste en promille på 1,19. (På grund af placeringen af denne oplysning fremstår det som om prøven blev taget på løsladelsestidspunktet, der var ca. otte timer efter indbringelsen.) Den pågældende blev indbragt til stationen og fremstillet for vagthavende kl og blev herefter hensat i venterummet. Der skete lægeundersøgelse, og der er noteret Detentionstilsyn. Bortset fra anbringelsen i venterum ses sagen at være behandlet som de øvrige sager om detentionsanbringelse. Samme dag var der yderligere fem der blev detentionsanbragt. De fire var tidsmæssigt sammenfaldende således at alle fire detentionsrum var optaget i perioden fra kl. ca til kl. ca hvor den første blev løsladt. De tre andre blev løsladt henholdsvis kl , kl og kl Den sidste anbringelse skete omkring kl , ca. en time efter at den der tidligere var anbragt i det pågældende lokale (nr. 1), blev udtaget derfra. Anbringelsen i venterum i sagen AP. nr. 263 ses således ikke at skyldes at der ikke var ledige detentionsrum.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Jeg anmoder politimesteren om en udtalelse om hvorfor den pågældende blev anbragt i venterum og ikke i detentionsrum. Da sagen som nævnt ved sin behandling ikke i øvrigt adskiller sig fra de øvrige 19 sager om detentionsanbringelser, har jeg valgt at medtage den i min gennemgang nedenfor selvom der ikke skete anbringelse i detentionen. Anholdelsesrapporterne der er fortrykte blanketter til udfyldelse indeholder bl.a. rubrikker til angivelse af dato og klokkeslæt for anholdelse, indbringelse til politistation, hensættelse i detentionen, overførsel til kriminalpolitiet eller andre og løsladelse. Der er endvidere rubrikker til angivelse af hvem der har foretaget anholdelse og visitation, anholdelsesgrund, navn, adresse, CPR-nr., detentionslokalenummer, fratagne effekter/kontanter og kvittering for udlevering heraf, oplysninger fra kriminalregistret, vagthavendes vurdering af påvirkethed (svær grad, middel grad, let grad eller ingen), tidspunkt for lægetilsyn og hvem der har foretaget det, klokkeslæt og initialer for dem der har udført tilsynet hos politiet, rubrikker til afkrydsning af om der skal ske skærpet tilsyn, og af om der er udleveret vejledning om alkoholrådgivning, og rubrikker til eventuelle bemærkninger fra henholdsvis personalets og lægens side. Af Politiets Årsberetning for 1998 fremgår det (s. 147) at der i dette år var i alt 147 detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer i Bornholm politikreds. Heraf blev 58 lægeundersøgt (mens 12 blev indbragt til sygehus og 68 til hjemmet). Nærmere regler om detentionsanbringelse er fastsat i Rigspolitichefens Kundgørelse II nr. 55 af 28. marts Politimesteren på Bornholm har endvidere som nævnt i Politimestermeddelelse 4/99 af 5. november 1999 fastsat lokale bestemmelser herom Efter kundgørelsens 2 må i almindelighed kun spirituspåvirkede personer anbringes i detention.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Anbringelse af spirituspåvirkede personer i detentionen må dog kun se hvis det skønnes strengt nødvendigt, jf. kundgørelsens 1, stk. 2. Det er således efter kundgørelsen uden betydning i hvilken grad den pågældende er spirituspåvirket, ligesom der undtagelsesvist vil kunne ske anbringelse af personer der ikke er spirituspåvirkede (jf. 2), men anbringelse i detentionen forudsætter i alle tilfælde at det skønnes strengt nødvendigt ( 1, stk. 2). I anholdelsesrapporten er der som grundlag for anholdelsen i fem tilfælde angivet beruselse, i tre (fire) af disse tilfælde i kombination med andet grundlag. I det i parentes nævnte tilfælde (AP. nr. 305) er der (tillige) henvist til politivedtægten uden angivelse af hvilken bestemmelse der er tale om. Det fremgår således ikke om anholdelsen er sket efter politivedtægtens bestemmelse om færden så påvirket af spiritus at det kan give anledning til ulempe for andre, eller om anholdelsen er sket efter andre bestemmelser i politivedtægten (således at der også i dette tilfælde er tale om en kombination af beruselse og andet grundlag). I andre seks tilfælde er der henvist til politivedtægten uden angivelse af hvilken bestemmelse der er tale om, i et tilfælde i kombination med hærværk. I alle disse tilfælde fremgår det af rubrikkerne om vurdering af påvirkethed at de pågældende var påvirkede i middel eller svær grad. I yderligere seks tilfælde er anholdelsesgrundlaget angivet som straffelovsovertrædelse, men i alle tilfælde på nær ét (AP. nr. 290) fremgår det samtidig af rubrikkerne om vurdering af påvirkethed at de pågældende var påvirkede (i fire tilfælde i middel og i et enkelt tilfælde i let grad). I sagen AP. nr. 290 fremgår det af lægens bemærkning efter tilsyn at også denne tilbageholdte havde indtaget alkohol (og medicin, jf. herom nedenfor).

7 Folketingets Ombudsmand 7 I de sidste tre tilfælde er anholdelsesgrundlaget ikke oplyst, men i to af disse tilfælde fremgår det at de pågældende var påvirkede (i henholdsvis svær og middel grad). I det sidste tilfælde (AP. nr. 260) er rubrikken ikke udfyldt, men jeg går ud fra at den pågældende var påvirket. Jeg lægger således til grund at der i alle tilfælde har været tale om beruselse (i et tilfælde i kombination med medicin). Afkrydsning i rubrikker til angivelse af den pågældendes spirituspåvirkethed sikrer at det fremgår om den pågældende var spirituspåvirket også selvom det ikke i rubrikken til angivelse af anholdelsesgrundlaget udtrykkeligt er angivet at pågældende er beruset (f.eks. hvis der er henvist til politivedtægten uden angivelse af paragraf eller er henvist til en straffelovsovertrædelse uden angivelse af at den anholdte samtidig er beruset). Jeg kan til orientering for politimesteren oplyse at jeg i forbindelse med opfølgning på min inspektion af detentionen i Esbjerg (som ikke har tilsvarende rubrikker om påvirkethed) har udtalt at der som anholdelsesgrundlag bør anvendes umisforståelige benævnelser som spirituspåvirkethed, beruselse eller lignende. Jeg henviste til den tvivl om anholdelsesgrundlaget i forhold til kundgørelsens 2 som brugen af udtryk som politivedtægten kan føre med sig. I et tilfælde (AP. nr. 290) fremgår det som nævnt at den pågældende havde indtaget både medicin og alkohol. Fra en sag om et dødsfald i detentionen på Politistationen i Aalborg er jeg bekendt med at Rigspolitichefen har udtalt at kundgørelsen historisk set som udgangspunkt aldrig har omfattet andet end spirituspåvirkede personer. Rigspolitichefen har også anført at en tilbageholdt person som skønnes påvirket alene af medicin og/eller narkotika eller af en kombination af spiritus og medicin/narkotika, efter Rigspolitiche-

8 Folketingets Ombudsmand 8 fens opfattelse bør lægeundersøges og i svære tilfælde straks indbringes til hospital. Rigspolitichefen har samtidig tilkendegivet at denne opfattelse ikke fremgår af kundgørelsen eller andre instruktive forskrifter for politiets arbejde. I forbindelse med den ovennævnte sag har Justitsministeriet den 6. november 1998 oplyst over for mig at det i forbindelse med revision af kundgørelsen vil blive præciseret at en tilbageholdt person som skønnes påvirket alene af medicin/ narkotika eller af en kombination af spiritus og medicin/narkotika, skal lægeundersøges og i svære tilfælde straks indbringes til hospital. Hvis anbringelse i detention efter et lægeligt skøn herefter findes forsvarligt, skal anbringelse ske i overensstemmelse med kundgørelsens regler. Den pågældende i sagen AP. nr. 290 blev lægeundersøgt (det er under lægens bemærkninger at det fremgår at den pågældende (som han plejede) havde indtaget både alkohol og medicin). Lægen har ikke udtalt at der burde ske overførsel til hospitalet. Jeg lægger herefter til grund at (opretholdelse af) anbringelsen i detentionen i dette tilfælde er i overensstemmelse med kundgørelsens 2. Jeg lægger herefter til grund at alle anbringelserne har været i overensstemmelse med kundgørelsens 2. Jeg har ikke i øvrigt grundlag for en nærmere efterprøvelse af om detentionsanbringelserne i de enkelte tilfælde var strengt nødvendige, jf. kundgørelsens 1, stk. 2. Jeg går ud fra at det har været tilfældet. Jeg lægger således også til grund at anbringelserne i alle tilfælde har været i overensstemmelse med kundgørelsens 1, stk. 2.

9 Folketingets Ombudsmand Efter kundgørelsens 9 skal der ske lægeundersøgelse medmindre det på grundlag af den tilbageholdtes tilstand eller omstændighederne i øvrigt, f.eks. oplysninger om den tilbageholdtes færden, findes ubetænkeligt at lægeundersøgelse undlades. I Politimesteren på Bornholms Politimeddelelse 4/99 er det under pkt. 2.1 anført at der som hovedregel skal ske lægeundersøgelse. Lægens eventuelle bemærkninger skal fremgå af anholdelsesrapporten. Hvis det findes ubetænkeligt at undlade lægeundersøgelse, skal begrundelse for dette fremgår af anholdelsesrapporten. Jeg er bekendt med Politimesteren på Bornholms brev af 25. januar 2000 til Justitsministeriet med oplysning om de problemer der er på Bornholm med hensyn til at få fat i en læge i aften- og nattetimerne til tilsyn med de detentionsanbragte. Justitsministeriet har med brev af 2. marts 2000 sendt en kopi af brevet videre til Sundhedsministeriet og Politimesteren i Helsingør. Justitsministeriet har i følgebrevet til Sundhedsministeriet henledt ministeriets opmærksomhed på de problemer der ikke kun på Bornholm, men også i en række andre politikredse er med hensyn til at formå kredsens læger til i tilstrækkeligt omfang at indgå aftaler om tilsyn med detentionsanbragte. Samtidig har Justitsministeriet bedt Sundhedsministeriet om at overveje eventuelle løsningsmodeller, herunder overveje mulighederne for eventuelt at tage sagen op over for Den Almindelige Danske Lægeforening, og politimesteren om at drøfte eventuelle løsningsmodeller i Alkoholpolitisk Kontaktudvalg. Det er i ni af sagerne afkrydset at der har været lægetilsyn efter indsættelse i detentionen. Det er i alle tilfældene samtidig angivet hvem der forestod tilsynet, og på hvilket tidspunkt det fandt sted. I yderligere to tilfælde (AP. nr. 290 og 292) er der ikke sket afkrydsning, men det fremgår af lægebemærkninger nederst på rapporten at der var lægetilsyn.

10 Folketingets Ombudsmand 10 Der har således været tale om lægetilsyn i godt halvdelen af tilfældene. I tre tilfælde er der skrevet i rubrikken vedrørende lægetilsyn. I det ene tilfælde (AP. nr. 286) er det under rubrikken til eventuelle bemærkninger anført at det ikke var muligt at fremskaffe læge, men at det heller ikke skønnedes nødvendigt. Lægetilsyn har således været overvejet, og jeg forstår bemærkningerne sådan at lægetilsyn også oprindeligt blev anset for nødvendigt, og at læge derfor blev tilkaldt, men var umulig at fremskaffe. Det fremstår som om undladelse af lægetilsyn først er fundet ubetænkeligt efter at det viste sig umuligt at få fat i en læge. Jeg beder politimesteren oplyse hvorfor det ikke var muligt at fremskaffe læge (jeg går umiddelbart ud fra at det skyldtes de oven for nævnte problemer med at få fat i læger om natten). Hvis der, som jeg antager, er sket lægetilkald (fordi det blev anset for nødvendigt), beder jeg om oplysning om hvorfor lægetilsyn heller ikke (dvs. efter at det viste sig umuligt at fremskaffe en læge) skønnedes nødvendigt. Det er ikke i rapporten nærmere begrundet hvorfor lægetilsyn heller ikke var fundet nødvendigt. Der er således ikke forholdt i overensstemmelse med pkt. 2.1 i Politimestermeddelelse 4/99, hvilket er beklageligt. I de to øvrige tilfælde (AP. nr. 259 og 289) ses lægetilsyn ved det anførte minus også at have været overvejet (og fundet ubetænkeligt at undlade). Der er i ingen af de to tilfælde angivet en begrundelse for at lægetilsyn er anset for ubetænkeligt. Der er således heller ikke i disse tilfælde forholdt i overensstemmelse med pkt. 2.1 i Politimestermeddelelse 4/99, hvilket er beklageligt.

11 Folketingets Ombudsmand 11 I de resterende seks tilfælde er rubrikkerne om lægetilsyn ikke udfyldt (ligesom i de to tidligere nævnte tilfælde AP. nr. 290 og 292). Da der heller ikke i disse seks tilfælde er anført nogen bemærkninger vedrørende lægetilsyn, lægger jeg til grund at der ikke har været et sådant tilsyn i disse tilfælde. Selvom det ikke udtrykkeligt, som i de tre ovennævnte sager, fremgår at lægetilsyn har været overvejet, går jeg ud fra at det har været tilfældet (og at det er fundet ubetænkeligt at undlade lægetilsyn). Efter politimestermeddelelsen skulle der så have været angivet en begrundelse for at lægetilsyn er anset for ubetænkeligt. Der er således heller ikke i disse seks tilfælde forholdt i overensstemmelse med pkt. 2.1 i Politimestermeddelelse 4/99, hvilket er beklageligt. Kundgørelsen foreskriver ikke modsat Politimesteren på Bornholms Politimestermeddelelse 4/99 notatpligt med hensyn til spørgsmålet om overvejelser om lægetilsyn. Jeg kan til orientering for Politimesteren på Bornholm oplyse at jeg i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning har henstillet til Justitsministeriet i samarbejde med Rigspolitichefen at overveje i kundgørelsen at indføre notatpligt med hensyn til dette spørgsmål. Jeg har henvist til at en sådan notatpligt vil være hensigtsmæssig med henblik på at sikre at lægetilsyn overvejes i hvert enkelt tilfælde, og med hensyn til muligheden for kontrol med at det er overvejet. Efter drøftelser med Rigspolitichefen, Politidirektøren i København og Foreningen af Politimestre i Danmark har Justitsministeriet efterfølgende oplyst at ministeriet har taget initiativ til at der i forbindelse med en generel revision af Kundgørelse II nr. 55 af 28. marts 1994 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer indføres krav om en sådan notatpligt.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Jeg har i en opfølgningsrapport vedrørende inspektionen af detentionen i Herning taget det oplyste til efterretning. I syv af de 11 tilfælde har lægen gjort notat. Lægen har ikke haft nogen bemærkninger ud over angivelsen af at den pågældende var beruset, bortset fra i et tilfælde hvor det er angivet at den pågældende skulle have nitroglycerin ved behov (AP. nr. 305). Under pkt. 2.2 i politimestermeddelelsen er det anført at der hvis anholdte er beruset i svær grad (alkometerudvisning på 2,5 promille eller derover), bør anmodes om hospitalsopbevaring. Hvis dette afslås, skal der ske forelæggelse for bagvagten. Ved en påvirkethed på 2,0 til 2,5 promille bør hospitalsopbevaring ligeledes forelægges (for bagvagten) hvis vagthavende skønner situationen kritisk, f.eks. hvis der er tale om en lille, spinkel person. I fem tilfælde (AP. nr. 258, 261, 272, 275 og 286) er den tilbageholdte vurderet til at være påvirket i svær grad. I ingen af de fem tilfælde er der oplysning om alkometerudvisning, og det fremgår ikke om der er overvejet anmodning om hospitalsopbevaring. Jeg anmoder politimesteren om en udtalelse om hvorvidt der i disse tilfælde er forholdt i overensstemmelse med politimestermeddelelsens pkt I to tilfælde vedrørende personer der blev anset for berusede i middel grad (AP. nr. 263 og 264), er de pågældendes højde og vægt noteret, og der er endvidere notat om udåndingsprøver (der viste henholdsvis 1,19 og 0,71). Jeg går ud fra at disse data er indhentet med henblik på vurdering efter politimestermeddelelsen af spørgsmålet om hospitalsopbevaring og at det er skønnet unødvendig fordi udåndingsprøverne viste promiller på under 2,0 i begge tilfælde.

13 Folketingets Ombudsmand 13 I to tilfælde (AP. nr. 260 og 290) er der ikke sket afkrydsning vedrørende påvirketheden. Da der i den fortrykte anholdelsesrapport er rubrikker til afkrydsning af påvirkethed, og da påvirkningsgraden efter politimestermeddelelsen har betydning for spørgsmålet om anmodning om hospitalsindbringelse, må der naturligvis ske udfyldelse af rubrikkerne herom selvom det ifølge kundgørelsen for så vidt er uden betydning i hvilken grad den pågældende er beruset. Da de to tilfælde uden afkrydsning er enkeltstående tilfælde, giver de mig ikke anledning til at foretage yderligere. Der er ikke i kundgørelsen fastsat tidsmæssige bestemmelser inden for hvilke der skal ske tilkaldelse af eller undersøgelse ved læge. Formålet med bestemmelserne om lægetilsyn er at vurdere om det er forsvarligt at lade den detentionsanbragte være anbragt i detentionen, eller om der eventuelt skal ske indlæggelse. Dette forudsætter at tilkaldelse af læge og undersøgelse af den detentionsanbragte sker snarest muligt efter indbringelsen. Det er i alle tilfældene med lægetilsyn på nær ét (AP. nr. 292) udtrykkeligt angivet hvornår dette tilsyn fandt sted, men i ingen af tilfældene fremgår det hvornår lægen blev tilkaldt. Jeg går ud fra at lægetilkald sker umiddelbart efter indbringelse og hensættelse i detentionen. I fem af de 11 tilfælde er lægetilsyn sket 20 til 35 minutter efter fremstillingen for vagthavende/detentionsanbringelsen. I et tilfælde er lægetilsyn sket 40 minutter efter hensættelsen i detentionen (og 45 minutter efter fremstillingen for vagthavende). I to tilfælde (AP. nr. 263 og 264) er lægetilsyn sket knap en time efter fremstillingen. I et tilfælde er der gået ca. en time og 50 minutter fra indbringelsen (AP. nr. 290) og i et

14 Folketingets Ombudsmand 14 andet tilfælde to timer og 25 minutter efter fremstillingen (AP. nr. 301). I det sidste tilfælde (AP. nr. 292) fremgår klokkeslættet for lægetilsyn ikke. (I det ene tilfælde AP. nr. 295 er datoen for indbringelsen angivet til den 25. juni 2000 (kl ), mens lægen angiver datoen for tilsynet som den 26. juni 2000 (kl ). Jeg går ud fra at lægen ved en skrivefejl har angivet forkert dato.) Jeg beder politimesteren om oplysning om hvornår lægetilsyn fandt sted i det sidste tilfælde (AP. nr. 292). Endvidere beder jeg om oplysning om hvornår der er sket lægetilkald i de forudgående fire tilfælde (AP. nr. 263, 264, 290 og 301), og om der i noget af tilfældene har været rykket for tilsynet. Jeg er som tidligere nævnt bekendt med politimesterens brev af 25. januar 2000 til Justitsministeriet vedrørende de problemer der er med hensyn til at få fat i en læge i aften- og nattetimerne til at foretage tilsyn med de detentionsanbragte i detentionen i Rønne. Om den ordning der praktiseres, har politimesteren i dette brev anført følgende: Politikredsen har i øjeblikket aftaler med 2 praktiserende læger, begge fra Rønne-området. Disse læger anvendes såvel til blodprøveudtagning af spirituspåvirkede bilister som til lægeundersøgelse af detentionsanbragte personer. Såfremt de pågældende læger ikke kan træffes er alternativet, at de detentionsanbragte køres til skadestuen på Centralsygehuset. Denne løsning er meget ressourcekrævende, idet 2 polititjenestemænd er bundet til denne opgave og ikke umiddelbart kan indsættes til andre opgaveløsninger. I et forsøg på at løse problemet rettede politiet i marts 1999 henvendelse til formanden for de praktiserende læger på Bornholm med henblik på at inddrage flere læger i ordningen. Denne henvendelse gav imidlertid intet resultat, hvorfor formanden for de praktiserende læger igen i november 1999 udsendte politiets opfordring til lægerne men atter uden positive henvendelser. Politikredsens tal for de lægeundersøgte detentionsanbragte personer i 1999 afspejler således lægesituationen på Bornholm i relation til denne opgave. Såfremt den anholdte er påvirket i svær grad ell. udviser sygdomstegn, vil vagthavende altid foranstalte, at personen transporteres til skadestuen eller til en

15 Folketingets Ombudsmand 15 lægelig vurdering af tilstanden, når det ikke er muligt at få kontakt til en af de to læger. I de tilfælde hvor vagthavende finder det ubetænkeligt, at lægeundersøgelse undlades, skal begrundelse for dette fremgår af anholdelsesprotokollen. Jeg skal således udtale, at der fra politiets side på Bornholm er et stort ønske om altid at kunne få lægeundersøgt detentionsanbragte personer, men at lægesituationen desværre ikke gør det muligt. Justitsministeriet har som ligeledes tidligere nævnt anmodet Sundhedsministeriet om at overveje eventuelle løsningsmodeller på problemerne med at få foretaget lægetilsyn med de detentionsanbragte og Politimesteren i Helsingør om at foranledige en drøftelse heraf i Alkoholpolitisk Kontaktudvalg. Jeg beder Justitsministeriet om at underrette mig om resultatet af ministeriets henvendelse til Sundhedsministeriet og drøftelserne i Alkoholpolitisk Kontaktudvalg. Det fremgår af politimesterens brev af 25. januar 2000 til Justitsministeriet at der (når aftalelægerne ikke kan træffes) i visse tilfælde sker transport til skadestue eller lægelig vurdering, men det fremgår ikke om vagtlægerne (i øvrigt) inddrages i tilsynet med de detentionsanbragte. Det fremgår heller ikke om den aftale der er indgået sikrer at detentionstilsyn efter tilkald af lægen sker snarest muligt. Jeg beder politimesteren om en udtalelse vedrørende disse forhold. Jeg går i øvrigt ud fra at politimesteren løbende søger at tilvejebringe aftaler med læger der sikrer at der kan ske lægetilsyn med de detentionsanbragte, og at det kan ske snarest muligt. 2.3.

16 Folketingets Ombudsmand 16 Efter kundgørelsens 12 skal der hurtigst muligt og inden anbringelse i detentionsrum iværksættes, indhentes oplysninger om den tilbageholdte i kriminalregistret med henblik på f.eks. skærpet tilsyn, eventuelle sygdomme mv. I forbindelse med opfølgning af min inspektion af detentionen i Esbjerg udtalte Politimesteren i Esbjerg at bestemmelsen i kundgørelsens 12 efter indførelsen af POL- SAS i alle landets politikredse efter hans opfattelse er forældet. Han henviste yderligere til at lægelige oplysninger ikke registreres i kriminalregistret. Jeg tog det oplyste til efterretning. Jeg udtalte endvidere at jeg gik ud fra at Rigspolitichefen og Justitsministeriet er opmærksom på disse forhold og lader dette indgå i grundlaget for den generelle revision af kundgørelsen. Det fremgår af 14 af anholdelsesrapporterne at der har været foretaget forespørgsel i kriminalregistret om de pågældende. I fem tilfælde er rubrikken ikke udfyldt. I det sidste tilfælde (AP. nr. 292) fremgår det udtrykkeligt at der ikke er indhentet oplysninger i kriminalregistret. Jeg går ud fra at der for de fem tilfældes vedkommende er tale om forglemmelse med hensyn til udfyldning af rubrikken, og at der således er sket forespørgsel i kriminalregistret. Jeg anmoder politimesteren om en udtalelse om undladelsen af at indhente oplysninger i sidstnævnte tilfælde (AP. nr. 292) Efter kundgørelsens 13, stk. 1, skal der inden anbringelse i detentionen ske visitation i overværelse af vagthavende. Ved visitationen skal der som hovedregel medvirke to polititjenestemænd som hver for sig skal foretage en fuldstændig undersøgelse af den tilbageholdte. Den tilbageholdte skal fratages alle genstande som kan benyttes til

17 Folketingets Ombudsmand 17 at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Herudover skal bl.a. samtlige lommer tømmes, og de bør krænges ud hvis det er muligt. Efter bestemmelsens stk. 2 må en egentlig visitation kun foretages af personer af samme køn som den der visiteres. I Politimesteren på Bornholms Politimeddelelse 4/99 er det anført at initialer på de polititjenestemænd der foretager visitation og egentlig visitation (jf. herom nedenfor), skal fremgår af anholdelsesrapporten. I den fortrykte rapportblanket er der rubrikker til angivelse af foreløbig visitation og endelig visitation. Jeg går ud fra at den foreløbige visitation er den visitation der sker i forbindelse med selve anholdelsen (på grundlag af bestemmelsen i retsplejelovens 758, jf. 792 e), mens den endelige visitation sker efter indbringelsen på politistationen (på grundlag af bestemmelsen i kundgørelsens 13). Da min gennemgang vedrører spørgsmål om overholdelse af reglerne i kundgørelsen, tager jeg ikke stilling til de foreløbige visitationer. I 13 af tilfældene er det med initialer angivet at der er sket endelig visitation. I de syv øvrige tilfælde er rubrikken ikke udfyldt. I fem af de syv tilfælde er der imidlertid notat om at der er frataget penge (og i tre af tilfældene tillige effekter), og det fremgår således heraf at der har været foretaget en visitation. I de to sidste tilfælde er der ikke noteret noget om fratagne effekter og/eller penge, og det er heller ikke udtrykkeligt angivet at der ikke var noget at fratage. Det kan derfor ikke udledes om der er tale om manglende visitation eller manglende notat herom. Jeg går imidlertid ud fra at der også i de to sidste tilfælde er tale om manglende notat om visitationen (og at der således har fundet visitation sted).

18 Folketingets Ombudsmand 18 På denne baggrund og idet jeg går ud fra at politimesteren overvejer at indskærpe notatpligten i politimesterens egen politimeddelelse med hensyn til hvem der har foretaget visitationen, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. I 16 tilfælde fremgår det at der er sket fremstilling for den vagthavende, jf. pligten hertil i kundgørelsens 7. På nær i et tilfælde er det angivet ved tidspunktet for fremstillingen og i visse tilfælde tillige ved initialer. I det ene tilfælde (AP. nr. 262) er der alene angivet initialer. Jeg går ud fra at der også i de fire tilfælde hvor der ikke er notat om fremstilling for vagthavende, har været tale om en sådan fremstilling. Jeg kan ikke se om visitation er sket i overværelse af vagthavende, jf. kundgørelsens 13, stk. 1, 2. pkt., men jeg går ud fra at det er tilfældet. I 12 ud af de 13 (endelige) visitationer medvirkede to polititjenestemænd. I Politimesteren på Bornholms Politimeddelelse 4/99, pkt. 3.2, er det anført at visitation omhandler en gennemgang af overtøj mv. der er aftaget den anholdte. Det er videre anført at en egentlig visitation består af en kropsnær beføling uden på den øvrige beklædning, og at den skal foretages af en person af samme køn som den anholdte. Det fremgår ikke af meddelelsen om der altid skal foretages en egentlig visitation. I forbindelse med min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster udtalte jeg at jeg da formålet med visitation forud for indsættelse i detentionen er at sikre at den pågældende fratages alle genstande som kan benyttes til at volde skade går ud fra at der efter bestemmelsen i 13 altid er pligt til at foretage en egentlig visitation (i form af beføling af den indre beklædning), og at det således ikke er tilstrækkeligt med en overfladisk visitation af den ydre beklædning. Jeg forstår herefter sondringen i 13 mellem visitation og egentlig visitation sådan at bestemmelsen i 13, stk. 2, om

19 Folketingets Ombudsmand 19 egentlige visitationer alene har til hensigt at angive at der skal være kønsfællesskab mellem den der foretager denne del af visitationen, og den der visiteres. Jeg beder politimesteren om at oplyse om der altid sker en egentlig visitation forud for indsættelse i detentionen. Da angivelsen af hvem der foretog visitationerne, i alle tilfælde alene er sket ved påførsel af initialer, er det ikke muligt for mig at kontrollere om visitationerne blev foretaget af personer af samme køn som den der blev visiteret. I to tilfælde (AP. nr. 289 og 292) var der tale om detentionsanbringelse af kvinder. Det sidste tilfælde er et af de tilfælde hvor det ikke fremgår at der skete visitation. Jeg går imidlertid som nævnt ud fra at der er sket visitation. I det andet tilfælde (AP. nr. 289) blev visitation (både foreløbig og endelig) foretaget af HBJ og JØS. HBJ har medvirket ved visitation i tre andre tilfælde der alle vedrører detentionsanbringelse af mænd (AP. nr. 258, 262 og 296). JØS har medvirket i yderligere et tilfælde der også vedrører en mand (AP. nr. 301). Hvis der er sket en egentlig visitation i de to ovennævnte tilfælde, beder jeg for så vidt angår AP. nr. 289, om muligt om at få oplyst om den blev foretaget af en kvinde. For så vidt angår AP. nr. 292, beder jeg om at få oplyst de pågældende polititjenestemænds køn og hvem af dem der forestod denne del af visitationen. Efter bestemmelsen i 13, stk. 3, skal penge og værdigenstande der fratages en tilbageholdt, noteres, f.eks. i anholdelsesprotokollen. I 15 tilfælde er der gjort notat om at den detentionsanbragte er frataget penge og i visse tilfælde tillige nærmere angivne genstande (der er rubrikker til angivelse af be-

20 Folketingets Ombudsmand 20 løb, antal halskæder, ringe, armbånd og ure og en rubrik til notat om andre genstande). I yderligere et tilfælde er den detentionsanbragte frataget nogle tabletter. Jeg går ud fra at de detentionsanbragte i de resterende fire anbringelser, hvoraf det i de to tilfælde fremgår at der var en visitation, ikke var i besiddelse af penge eller genstande der skulle fratages. I alle tilfælde på nær seks har den detentionsanbragte kvitteret for modtagelsen af de fratagne effekter/penge. I det ene af de seks tilfælde har en anden person kvitteret for den pågældende. I et andet af tilfældene er det noteret at et beløb der blev noteret som frataget den pågældende, tilhørte en anden der blev detentionsanbragt samtidig, og at den sidstnævnte detentionsanbragte kvitterede for udleveringen. I et tredje tilfælde er det noteret at den pågældende ikke ønskede at kvittere. I forbindelse med min inspektion af detentionen i Vejle oplyste Politimesteren i Vejle at det skal anføres på blanketten hvis den pågældende ikke ønsker at kvittere for modtagelse af effekter. Da det som nævnt udtrykkeligt i et tilfælde er anført at den pågældende ikke ønskede at kvittere for udleverede effekter, går jeg ud fra at det også i detentionen i Rønne (skal) noteres hvis den pågældende ikke ønsker at kvittere for modtagelsen. Jeg går herefter ud fra at der for de tre tilfælde hvor der ikke er kvitteret for modtagelsen af fratagne penge/effekter, ikke har været tale om at de pågældende ikke har ønsket at kvittere. Jeg går samtidig ud fra at der er tale om forglemmelser med hensyn til kvittering for modtagelse af penge/effekter i de tre tilfældet, og at de pågældende således har fået udleveret deres penge/effekter. Jeg henstiller til politimesteren at overveje i politimeddelelsen at fastsætte at det udtrykkeligt skal anføres på anholdelsesrapporten hvis den detentionsanbragte ikke ved løsladelsen ønsker at kvittere for ud-

21 Folketingets Ombudsmand 21 leverede penge og/eller effekter. Jeg beder om underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling Efter 17, stk. 1, skal der ske et effektivt tilsyn med detentionsanbragte personer. Tilsyn skal efter bestemmelsens stk. 4 ske så hyppigt som den indsattes tilstand gør det nødvendigt, og så vidt muligt mindst en gang hver halve time. Når der har været foretaget tilsyn, skal dette noteres med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer, jf. stk. 5. Overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler, herunder tilsyn der alene foretages ved at kigge gennem spionøjet i døren til detentionsrummet, kan anvendes som supplement til det i stk. 4 foreskrevne tilsyn, men kan ikke træde i stedet herfor, jf. stk. 6. Jeg er bekendt med at der for nogle (andre) politikredses vedkommende har været etableret en forsøgsordning med elektronisk overvågning til delvis erstatning for det personlige tilsyn, jf. Rigspolitichefens skrivelse af 26. januar 1996 til de pågældende politikredse. Justitsministeriet har i brev af 6. november 1998 oplyst at ministeriet som resultat af drøftelserne på et afholdt møde den 7. oktober 1998 har tiltrådt Rigspolitichefens indstilling om at forsøgsordningen gøres permanent og udvides til at omfatte samtlige politiets detentionslokaler der er udstyret med et moderne lytteog overvågningsudstyr. Justitsministeriet har endvidere oplyst at ministeriet som en følge heraf har taget initiativ til udarbejdelse af nærmere forskrifter for ordningen i forbindelse med en generel revision af Kundgørelse II nr. 55 af 28. marts Justitsministeriet vil orientere mig om resultatet af dette arbejde. Af anholdelsesrapporterne fremgår dato og klokkeslæt for anholdelse, indbringelse og løsladelse. I et enkelt tilfælde mangler dog klokkeslæt for anholdelsen og i et andet enkelt tilfælde dato og klokkeslæt for løsladelsen, hvilket jeg går ud fra skyldes en forglemmelse.

22 Folketingets Ombudsmand 22 Tidspunktet for fremstilling for vagthavende er ligeledes noteret i alle sager på nær fem. De fem tilfælde er AP. nr. 262 (hvor kun initialerne er angivet, og hvor det således fremgår at der har været en fremstilling), 268, 290, 292 og 295. Der er også en rubrik til angivelse af tidspunktet for indsættelse i detentionen, men den er kun udfyldt i syv tilfælde. Det er efter min opfattelse beklageligt at rubrikken til oplysning om tidspunktet for hensættelse i detentionen i de fleste tilfælde ikke er udfyldt. Der er i alle tilfælde på nær ét (AP. nr. 260) gjort notat om tilsyn. I denne sag blev den pågældende hensat i detentionen den 9. juni 2000 kl og løsladt dagen efter kl Den pågældende havde således ophold i detentionen i over tre timer. Det er beklageligt at der enten ikke er sket tilsyn under den pågældendes ophold i detentionen, eller at der ikke er gjort notat herom. Der er som nævnt vedrørende AP. nr. 260 tale om en anbringelse den 9. juni De to forudgående anbringelser, AP. nr. 258 og 259, (og de tre efterfølgende) fandt sted den 10. juni Jeg beder om politimesterens bemærkninger hertil. Da der ikke er gjort notat om tilsyn i sagen AP. nr. 260, indgår den ikke i gennemgangen nedenfor. Notat om tilsyn er foretaget ved angivelse af initialer og klokkeslæt for tilsynet.

23 Folketingets Ombudsmand 23 Kun i de syv tilfælde hvor tidspunktet for indsættelse i detentionen er angivet, er det muligt at se om første tilsyn efter indsættelsen er sket inden for 30 minutter. Ved min vurdering af om første tilsyn i de øvrige tilfælde er sket i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4, er jeg gået ud fra at anbringelse i detentionen normalt sker forholdsvis kort tid efter fremstillingen for vagthavende og visitation (i de syv tilfælde hvor tidspunktet for detentionsanbringelsen fremgår, er anbringelsen angivet til at være sket fra samtidig med indbringelsen/fremstillingen for vagthavende til op til 10 minutter efter fremstillingen). Det fremgår ikke hvornår der er sket visitation i sagerne, men jeg går ud fra at det er sket (og normalt sker) umiddelbart efter fremstillingen. Jeg har således taget hensyn til at der medgår tid til visitation. I to tilfælde ligger første noterede tilsyn ifølge tilsynsnotaterne henholdsvis fem og to minutter før tidspunktet for henholdsvis indbringelsen og fremstillingen for vagthavende (AP. nr. 262 og 286). Disse tilsyn indgår ikke i min gennemgang for så vidt angår første tilsyn efter anbringelsen. Jeg anser således de næste tilsyn som første tilsyn efter anbringelsen i detentionen. I yderligere to tilfælde (AP. nr. 275 og 290) er første tilsyn henholdsvis tidsmæssigt sammenfaldende med indsættelsen i detentionen og fem minutter efter indsættelsen. De indgår heller ikke i gennemgangen som første tilsyn, dvs. at næste noterede tilsyn i denne sammenhæng anses som første tilsyn. I 11 tilfælde fandt første tilsyn herefter sted mellem 15 og 30 minutter efter enten indbringelsen (i et tilfælde AP. nr. 268 hvor tidspunktet for fremstillingen ikke fremgår), fremstillingen for vagthavende eller detentionsanbringelsen. I to tilfælde er første tilsyn sket henholdsvis 35 og 40 minutter efter henholdsvis detentionsanbringelsen og indbringelsen (sidstnævnte er AP. nr. 262, hvor kun initialerne på vagthavende, men ikke tidspunktet for fremstillingen for denne fremgår). Da

24 Folketingets Ombudsmand 24 der i det første tilfælde alene er tale om en mindre overskridelse, lægger jeg til grund at første tilsyn er sket i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4. I det sidstnævnte tilfælde lægger jeg henset til anvendelse af tid til fremstilling for vagthavende og visitationen også til grund at første tilsyn er sket i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4. I fire tilfælde (AP. nr. 272, 301, 263 og 264) er der gået 50 til 55 minutter fra henholdsvis detentionsanbringelsen (AP. nr. 272) og fremstillingen (de øvrige) til det første tilsyn. Jeg må umiddelbart lægge til grund at der for sagerne AP. nr. 301, 263 og 264 også er forløbet længere end 30 minutter fra indsættelsen i detentionen til første tilsyn. I de to sidste tilfælde er første tilsyn ifølge noteringerne sket henholdsvis en time og 15 minutter (AP. nr. 258) og halvanden time (AP. nr. 261) efter fremstillingen. Det er beklageligt at første tilsyn efter indsættelsen i detentionen i de seks sidstnævnte tilfælde (tilsyneladende) ikke er sket i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4. I to tilfælde er notat om første og senere tilsyn ført med højst 30 minutters interval. I yderligere syv tilfælde er der mellem nogle tilsyn gået 35 til 45 minutter mens øvrige tilsyn har været ført med højst 30 minutters intervaller. I de fleste af disse tilfælde er det kun få tilsyn der er foretaget med intervaller længere end 30 minutter (ét tilsyn ud af otte i AP. nr. 292, 295 og 296, ét tilsyn ud af 25 i AP. nr. 305, to tilsyn ud af 13 i AP. nr. 301 og tre tilsyn ud af 24 i AP. nr. 275) mens der i et enkelt tilfælde (AP. nr. 272) er gået længere end 30 minutter mellem de fleste tilsyn (otte ud af 10). I et andet tilfælde (AP. nr. 286) gik der 35 til 50 minutter mellem 11 ud af 14 tilsyn.

25 Folketingets Ombudsmand 25 I de resterende ni tilfælde er der ligeledes i flere tilfælde 35 til 50 minutter mellem tilsynene, men herudover er der i samtlige disse tilfælde i ét og ved to anbringelser i to tilfælde gået længere end en time. I AP. nr. 258 er fem ud af syv tilsyn sket med intervaller længere end 30 minutter, heraf har der i to tilfælde været tale om intervaller på henholdsvis godt en time og godt en time og 15 minutter. I AP. nr. 259 er ni ud af 13 tilsyn sket med intervaller længere end 30 minutter, heraf er der i et tilfælde tale om et interval på en time og 55 minutter. I AP. nr. 261 er fire ud af seks tilsyn sket med intervaller længere end 30 minutter, heraf i der et tilfælde tale om godt et interval på en time. I AP. nr. 262 er 11 ud af 14 tilsyn sket med intervaller længere end 30 minutter, heraf har der i to tilfælde været tale om intervaller på henholdsvis godt en time og godt en time og 15 minutter. Alle de fire netop ovenfor nævnte tilfælde vedrører anbringelser den 10. juni I de to første tilfælde skete første tilsyn i begge tilfælde kl mens første tilsyn i de to øvrige tilfælde skete henholdsvis kl og kl I de to første tilfælde er der sammenfald mellem tidspunkterne for de seks første tilsyn (til og med kl ), og på nær i et tilfælde er det den samme person der har foretaget tilsynene begge steder. Henholdsvis de sidste fire og de sidste tre af disse tilsyn er ligeledes sammenfaldende med henholdsvis de første fire og de første tre tilsyn i AP. nr. 261 og 262. Fra tilsynet kl i de fire tilfælde gik der i AP. nr. 258 og 262 godt en time til næste tilsyn (kl ) mens der i de to andre tilfælde (AP. nr. 259 og 261) kun gik 25 minutter (kl ). I AP. nr. 259 er næste tilsyn efter kl sket kl mens næste tilsyn i AP. nr. 261 er kl Kl er der sket tilsyn med samtlige fire detentionsanbragte ved den samme person. Herefter er der ikke sket yderligere tilsyn i AP. nr. 258 og 261, men derimod i de to øvrige tilfælde. Jeg anmoder om oplysning om hvorfor der ikke i forbindelse med tilsyn kl med de detentionsanbragte i sagerne AP. nr. 259 og 261 samtidig skete tilsyn med de to andre detentionsanbragte, og hvor-

26 Folketingets Ombudsmand 26 for der ikke i forbindelse med tilsyn kl i sagerne AP. nr. 258, 261 og 262 samtidig skete tilsyn med den detentionsanbragte i sagen AP. nr AP. nr. 263 og 264 vedrører ligeledes anbringelser den 10. juni 2000, men fra et senere tidspunkt. I begge tilfælde var der i alt 11 tilsyn inklusiv det første tilsyn, der i begge tilfælde fandt sted kl Henholdsvis tre og fem ud af de ti efterfølgende tilsyn skete med intervaller længere end 30 minutter, og i begge tilfælde gik der en enkelt gang mellem to tilsyn godt en time. Der er sammenfald mellem de seks første tilsyn (til og med tilsyn kl ). I AP. nr. 263 er næste tilsyn herefter kl mens det er kl i AP. nr. 264, og tilsynene er sket ved forskellige personer. Bortset fra kl er der ikke i øvrigt sammenfald mellem de resterende tilsyn. Selvom tilsynene kl er tidsmæssigt sammenfaldende, blev de foretaget af forskellige personer. Jeg beder også her om oplysning om hvorfor der ikke kl blev foretaget tilsyn af begge de detentionsanbragte. AP. nr. 266 og 268 vedrører anbringelser den næste dag, den 11. juni Her var der også i begge tilfælde tale om i alt 11 tilsyn, og første tilsyn fandt sted henholdsvis kl og (og andet tilsyn i denne sag kl ). Henholdsvis ni og seks ud af de ti efterfølgende tilsyn skete med intervaller længere end 30 minutter, i begge tilfælde gik der mellem to tilsyn ca. en time og 20 minutter. Foruden kl er der seks tilsyn der er sammenfaldende (fra kl til og med 09.55). Næste tilsyn er i begge tilfælde så vidt ses herefter (af samme person) noteret kl , men rettet i sidstnævnte tilfælde til kl (den pågældende blev løsladt kl ). Efter kl skete der i AP. nr. 266 tilsyn kl mens der i AP. nr. 268 først skete tilsyn kl (ved en anden person) og herefter henholdsvis kl og

27 Folketingets Ombudsmand 27 Også her beder jeg om oplysning om hvorfor der ikke kl var tilsyn med begge de detentionsanbragte. I AP. nr. 279 (vedrørende en anbringelse den 17. juni 2000) skete 12 ud af 17 tilsyn med intervaller længere end 30 minutter, og i et tilfælde var der tale om et interval på en time og 20 minutter mellem to tilsyn. Idet jeg umiddelbart må lægge til grund at der i hvert fald for de fleste tilfældes vedkommende ikke har været særlige omstændigheder til hinder for tilsyn med 30 minutters interval, og at der er gjort notat om de tilsyn der faktisk har været foretaget, må jeg anse det for beklageligt at der for over halvdelen af anbringelsernes vedkommende, og ved de fleste af dem flere gange i løbet af anbringelsen, er gået (væsentligt) længere tid end 30 minutter mellem tilsyn, herunder i 11 tilfælde mere end en time mellem to tilsyn. Løsladelsestidspunktet er som nævnt ovenfor angivet i alle sager på nær en (AP. nr. 264). Rubrikken om overførsel til kriminalpolitiet eller andre er derimod ikke udfyldt i nogen af sagerne, og det nedenfor anførte bygger derfor på oplysningerne om løsladelsestidspunktet. I sagen AP. nr. 264 er det på grund af den manglende angivelse af løsladelsestidspunkt ikke muligt at se hvordan tilsyn har været i den sidste del af detentionsanbringelsen. (Sidste tilsyn ud af 11 i denne sag fandt sted kl ) Denne sag indgår derfor ikke i de følgende, der således omfatter 18 anbringelser. Med hensyn til vurdering af sidste tilsyn i forhold til løsladelsen (i de øvrige sager) er jeg opmærksom på at der fra det tidspunkt da den pågældende udtages af detentionen, og til vedkommende løslades, medgår tid til udlevering af eventuelle fratagne effekter og penge mv. og til eventuel afhøring.

28 Folketingets Ombudsmand 28 I seks tilfælde er løsladelse sket inden for 35 minutter efter det sidst noterede tilsyn. I yderligere et tilfælde er løsladelse sket 50 minutter efter sidste tilsyn. I otte tilfælde (AP. nr. 259, 266, 292, 263, 296, 279, 290 og 295) er der gået fra en time til knap to en halv time mellem det senest noterede tilsyn og det angivne løsladelsestidspunkt. I de sidste tre tilfælde er der gået henholdsvis tre en halv time (AP. nr. 258), fire timer og et kvarter (AP. nr. 261 og fem timer og 20 minutter (AP. nr. 275) mellem det senest noterede tilsyn og det angivne løsladelsestidspunkt. Jeg anmoder politimesteren om en udtalelse om hvorvidt der har været forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens 17, stk. 4, i den sidste del af anbringelsen indtil løsladelsen i disse 11 sager. I et tilfælde (AP. nr. 305) er det noteret at der skulle ske skærpet tilsyn. Lægen har under rubrikkerne til angivelse af henholdsvis eventuelle sygdomme og medicinbehov skrevet henholdsvis Hjertet? og Nitroglycerin?, og under hans bemærkninger er det ligeledes anført at den pågældende skulle have nitroglycerin ved behov. Der skete i alt 26 tilsyn, og de første seks skete med 25 minutters interval mens de øvrige på nær i ét tilfælde skete med (præcis) 30 minutters interval. I det ene tilfælde var der tale om et interval på 40 minutter. Jeg anmoder politimesteren om oplysning om den fremgangsmåde der skal følges ved beslutning om skærpet tilsyn. Der er ikke i nogen af sagerne i forbindelse med tilsynsnotatet gjort notat om den indsattes tilstand, men i flere tilfælde er der gjort notat om andre forhold (f.eks. skader).

29 Folketingets Ombudsmand Efter kundgørelsens 18 skal tidspunktet for løsladelse fremgå af anholdelsesprotokollen. Løsladelsestidspunktet fremgår som tidligere nævnt af anholdelsesrapporten i alle tilfælde på nær et. Jeg går ud fra at løsladelsestidspunktet i samtlige tilfælde (tillige) fremgår af selve anholdelsesprotokollen som nu er en elektronisk protokol i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) Efter 19 i kundgørelsen skal den pågældende inden han/hun forlader politistationen, vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og -behandling. Rigspolitichefen har udarbejdet en pjece herom der er omtalt i Rigspolitichefens cirkulæreskrivelse af 24. november Justitsministeriet har i en udtalelse af 1. september 1998 i forbindelse med min inspektion af detentionen i Herning oplyst at der kan være behov for en revision af Rigspolitichefens pjece (der er fra oktober 1987), og at ministeriet vil tage spørgsmålet herom op over for Rigspolitichefen. Efter bestemmelsen i 19 har politiet en forpligtelse til at vejlede alle detentionsanbragte om mulighederne for alkoholafvænning og -behandling. Vejledning vil kunne ske mundtligt og/eller skriftligt (ved udlevering af den nævnte pjece eller andre pjecer om spørgsmålet). Særlige forhold kan dog gøre at vejledning i et konkret tilfælde helt eller delvist kan undlades. Jeg sigter her til tilfælde hvor den pågældende ved tidligere lejligheder har modtaget vejledning, og til tilfælde hvor den detentionsanbragte udviser direkte modvilje mod at blive vejledt eventuelt i form af udlevering af en pjece.

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere