Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 25. oktober 2000 fra Hvorslev Kommune om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning fra Thorsø Fjernvarmeværk Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 14. november 2000 fra [...], der klager over Hvorslev Kommunes afslag af 25. oktober 2000 på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen matr. nr. [...]. I Energiklagenævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen, professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen, direktør H.C. Mortensen og direktør Niels Ravn Sørensen. Hvorslev Kommunes afgørelse Fra Hvorslev Kommunes afgørelse af 25. oktober 2000 citeres: Du har fået dispensation for tilslutning til fjernvarmenettet på ejendommen [...], matr. nr. [...]. Planudvalget behandlede din ansøgning på det ordinære møde den 24. oktober Udvalget besluttede, at dispensationen gives til fyring med alm. fyringsolie eller rapsolie, og at dispensationen bortfalder, hvis der sker en ændret benyttelse af ejendommen eller ved ejerskifte. Fra Hvorslev Kommunes notat til sagen citeres: Bygningen består af autoværksted med tilhørende lager, kontor og velfærdslokaler. Værksted og lager opvarmes i dag med oliefyr/kalorifere, varmeforbruget har i den sidste fyringssæson været på ca l olie, oplyser [...]. Afdelingen med kontor, omklædning, bad, toilet og spiserum opvarmes med et vandbaseret system, hvor der i kælderen er placeret en fastbrændselskedel, der fyres med pap, træ og koks. Bygningen er dårligt isoleret, der er kun et lag glas i vinduerne, der er 4 store porte i bygningen. Ejeren oplyser, at han ikke vil have fjernvarme lagt ind. Hvis han bliver tvunget til dette, lukker han butikken og flytter til Haurum. Endvidere vil han kræve erstatning, idet ejendommen ikke vil kunne sælges med denne tinglysning om tilslutningspligt til fjernvarmenettet.

2 2 Klagen Dispensationsansøgningen til Hvorslev Kommune er således: Jeg beder mig herved fritaget for fjernvarme på [...]. Vi fyrer med rapsolie i den kommende sæson. Fra klagen citeres: Ifølge det modtagne brev fra Hvorslev Kommune af 25/10 d.å. vil jeg hermed anke afgørelsen vedr. den ændrede benyttelse af ejendommen eller ved salg. Jeg anser min ejendom ved eventuelt salg at være meget forringet ved kravet om installation af fjernvarme, da varmeudgiften vil stige utrolig meget, hvortil kommer installationsomkostninger og tilslutningsafgift. Kommunens udtalelse Fra Hvorslev Kommunes udtalelse til Energiklagenævnet citeres: Værkstedet er i alt på 630 m 2 heraf er de 457 m 2 med en lofthøjde på 4,00 m og 173m 2 med en gennemsnitsloftshøjde på 3.20 incl. lager. Opvarmning af værksted og lager sker med kalorifere. Der er kælderlokaler på i alt 118m 2 hvoraf de 34 m 2 er beliggende under kontoret hvor der er fyrrum bad m.v., de resterende kælderrum ligger forskellige steder og er ikke opvarmet direkte. Lofthøjden i kælderrum er på 2,10 m dog 2,30 i baderummet. Der er kontorlokaler m.v. på 34 m 2 over kontorer er der spisefaciliteter m.v. Loftshøjden i kontorer og spiserum er på 2,35 m. Kælder, kontorer og spiserum m.v. bliver opvarmet med et vandbaseret centralvarmeanlæg hvor der i kedlen fyres med pap, træ og koks. Jeg har besøgt [...] den 27. september 2000 for at besigtige forholdene, efterfølgende har jeg hørt, at han har installeret et rapsfyringsanlæg. Plantegning over bygningen vedlægges i kopi. Efter oplysning fra Thorsø Fjernvarmeværk er følgende takster gældende i dag for tilslutning af en ny ejendom: Tilslutningsbidraget udgør kr. excl. moms incl. stik, måler og hovedhaner ført indenfor sokkel mod vejen. Abonnementsbidrag pr. år 2140 kr. excl. moms. Effektbidrag /m 2 opvarmet rum 8,97 kr. excl. moms. Pris forbrug /MWh 350 kr. excl. moms. Hvorslev Kommune har indhentet udtalelse fra Thorsø Fjernvarmeværk hvorfra citeres: Vedr.: [...].. I relation til 15 i bekendtgørelsen om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, finder vi ikke der er grundlag for at yde dispensation for nogen af de to ejendomme, da vi mener at vide at begge ejendomme er konstant opvarmet i fyringssæsonen. Hvorslev Kommune har den 6. marts 2001 fremsendt supplerende oplysninger i forbindelse med de omkostninger, der vil være forbundet med denne ejendoms tilslutning til fjernvarme: Tilslutningsbidraget til varmeværket udgør kr. Årlige driftsudgifter udgøres af abonnementsbidrag på kr. og effektbidrag på kr. Priserne er excl. moms. Ejeren har indhentet tilbud fra Peter S. Madsen Smedie og Blik, hvorefter det vil koste kr. excl. moms at tilslutte ejendommen til fjernvarme. Hvorslev Kommune har den 8. marts 2001 pr. tlf. oplyst, at den meddelte dispensation skal forstås således, at ejendommen skal tilsluttes fjernvarme, såfremt der sker en ændret benyttelse af ejen-

3 3 dommen, eller at der i forbindelse med ejerskifte sker en ændret benyttelse af ejendommen. Dvs. såfremt fremtidige ejere ønsker en lignende benyttelse af ejendommen bibeholdes dispensationen. Sagens baggrund Hvorslev Kommune principgodkendte den 14. august 1991 projektforslaget for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning i Hvorslev Kommune. Det blev sendt i høring hos de berørte grundejere ved kommunens brev af 20. august 1991 med frist til 20. september 1991 for eventuelle bemærkninger. Projektforslaget var fremlagt på teknisk forvaltning til offentligt gennemsyn i samme periode og forudsatte, at berørte ejendomme skulle tilsluttes fjernvarmeforsyning indenfor en frist på 9 år, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 7. Hvorslev Kommune godkendte endeligt projektforslaget den 9. oktober 1991, hvilket kommunen meddelte de berørte grundejere ved brev af 15. oktober Samtidig meddeltes påbud om tilslutningspligt til fjernvarme. Påbudet indebærer, at berørte ejendomme skulle tilsluttes fjernvarmeforsyningen indenfor en frist på 9 år. Hvorslev Kommune har delvist imødekommet ansøgningen fra ejer om dispensation ved at meddele dispensation til fyring med almindelig fyringsolie eller rapsolie indtil der sker ændret benyttelse af ejendommen eller ved ejerskifte, hvorved dispensationen bortfalder og ejendommen skal tilsluttes fjernvarme. Kommunen har ikke fundet grundlag for at ændre denne beslutning på baggrund af ejers oplysning om de omkostninger, der vil være forbundet med ejendommens tilslutning til fjernvarme. Lovgivningen Ifølge 2 i bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er indeholdt i et godkendt projekt. Retsvirkningen af påbudet er, at ejeren af ejendommen ved udløbet af fristen har pligt til at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget. Derudover er det ejerens valg om og hvornår den rent fysiske tilslutning af ejendommen skal finde sted, da der hverken er pligt til at aftage fjernvarme eller pligt til at indrette fyringsanlægget til at kunne aftage fjernvarme. Der er således efter varmeforsyningsloven ikke noget til hinder for at ejeren fortsat benytter eksisterende opvarmningsanlæg.

4 4 Det følger af 12, stk. 1, nr. 1 i tilslutningsbekendtgørelsen: at bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installationseller bygningsmæssige ændringer vil være uforholdsmæssig bekostelig, efter kommunalbestyrelsens skøn, ikke kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Bestemmelsen indebærer, at bygninger uden centralvarmeanlæg, dvs. bygninger opvarmet ved direkte elvarme, petroleum, kakkelovne m.v., ikke kan kræves tilsluttet, da omstillingen typisk vil være uforholdsmæssig bekostelig. Der vil endvidere kunne forekomme andre tilfælde, hvor omstillingen til kollektiv varmeforsyning på grund af bygningsmæssige ændringer eller lignende må skønnes at ville blive uforholdsmæssig bekostelig. Her tænkes på f.eks. fredede ejendomme m.v., hvor omstillingen kræver udførelse af helt ekstraordinære byggearbejder, jf. Energistyrelsens vejledning af august 1998 til tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen har efter nugældende tilslutningsbekendtgørelses 17 mulighed for i særlige tilfælde at dispensere for ny og eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt. Energiklagenævnets bemærkninger Dispensationsansøgningen er begrundet i klagers anmodning om fritagelse fra tilslutningspligt til fjernvarme grundet dennes opfattelse af, at ejendommens salgsværdi vil være forringet sålænge ejendommen fortsat er omfattet af et påbud om tilslutningspligt. I den foreliggende sag har Hvorslev Kommune meddelt dispensation til fyring med almindelig olie eller rapsolie indtil ændret benyttelse af ejendommen eller ved ejerskifte. Tilslutning til fjernvarme skal således også ske ved en eventuelt ændret benyttelse af ejendommen f.eks. til produktionsvirksomhed. Nævnet finder at en eventuel dispensation fra tilslutningspligten i en fremtidig situation med ændret benyttelse af ejendommen bør ske på grundlag af en konkretiseret ansøgning herom. Nævnet finder herefter ikke, at der foreligger sådanne særlige forhold eller omstændigheder, der giver grundlag for at ændre kommunens aktuelle afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Hvorslev Kommunes afgørelse af 25. oktober 2000 stadfæstes.

5 5 Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Formand /Søren Præstholm Fuldmægtig.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere