ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

2 Kære alle Man siger, at procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del af vores kultur. Vi synes, det er normalt og hyggeligt at drikke. Det sker alle vegne rødvin til aftensmaden, en øl efter badminton og drinks i weekenden. Er det forkert, vil nogen måske spørge? Nej, det synes jeg ikke, det er. Vi skal ikke være et forbudsland, politikerne skal ikke give bornholmerne dårlig samvittighed, fordi de godt kan lide at få et glas vin eller en øl men vi skal sætte proppen i flasken, når børnene lider, når de unge volder skade på sig selv, og når de voksne ødelægger deres liv: Vi skal med andre ord sige nej til misbrug. Det går ud over os alle, og det går ud over samfundet. Jeg er meget glad for vores nye alkoholpolitiske handleplan af flere grunde. Først og fremmest vil jeg gerne anerkende det meget konstruktive samarbejde, som vi har haft med alle vores samarbejdspartnere: politiet, erhvervsskolen, gymnasiet, idrætsforeningerne, DGI, Horesta, restauratørerne, de praktiserende læger og TUBA. Bornholms Regionskommune kan ikke klare denne opgave alene men sammen kan vi gøre en hel masse, og jeg synes, at vi er kommet meget langt, og det vil jeg gerne takke alle involverede for. Jeg vil samtidig gerne understrege, at det er en handleplan, som du sidder med i hånden, og det betyder, at der er mange konkrete handlinger på vej. Vi vil gøre en aktiv indsats for at få et samfund, hvor vi har et afbalanceret forhold til alkohol. Drik mindre lev mere. Winni Grosbøll Formand for Alkoholrådet Indledning Bornholms Regionskommunes alkoholpolitiske handleplan er resultatet af et dialogbaseret samarbejde mellem kommunen og en række centrale statslige, private og frivillige aktører. Politik og handleplan er det første skridt på vejen mod en aktiv, forebyggende og helhedsorienteret indsats til fremme af en sund og afbalanceret alkoholkultur i kommunen. Den alkoholpolitiske handleplan er en direkte udmøntning af og supplement til kommunens Sundhedspolitik og kommunalbestyrelsens politiske målsætning om i perioden at sætte fokus på de 5 KRAMS faktorer 1, herunder på uhensigtsmæssig alkoholkultur, som et forhold med særlig stor risiko for folkesundheden på Bornholm (Sundhedspolitik, Bornholms Regionskommune, 2008). Den alkoholpolitiske handleplan understøtter og supplerer samtidig kommunens Misbrugspolitik for børn og unge, der har til formål generelt at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge og at have et særligt fokus på børn og unge, der lever i familier, hvor der er konstateret misbrug (Misbrugspolitik for børn og unge, Bornholms Regionskommune, 2008), ligesom der er en direkte rød tråd til kommunens Børnepolitik, Ungepolitik og Idrætspolitik, der alle har formuleret mål for forebyggelse og sundhed. Selve udarbejdelsen af en Alkoholpolitisk handleplan i Bornholms Regionskommune er foranlediget af kommunens deltagelse i Sundhedsstyrelsens 3-årige modelkommune projekt Alkoholforebyggelse i kommunen i perioden , hvor netop udarbejdelsen af en overordnet alkoholpolitik med tilhørende handleplaner har været et krav til kommunens deltagelse. 1 KRAMS faktorerne: Usund Kost, Rygning, Uhensigtsmæssig Alkoholkultur, For lidt Motion, Langvarig Stress

3 Bornholms Alkoholråd et tværgående samarbejde En vellykket kommunal alkoholindsats kræver politisk forankring og opbakning fra og på tværs af alle dele i den politiske organisation. Alkohol findes indenfor alle områder og virksomheder i kommunen og for at der kan skabes overblik, sammenhæng og en entydig formidling til borgerne, er det nødvendigt med fælles viden og et fælles værdi og handlegrundlag. I en erkendelse af at kommunen ikke kan klare opgaven alene er nedsat Bornholms Alkoholråd. Bornholms Alkoholråd har politisk repræsentation og danner rammen om et organiseret tværgående samarbejde, der har haft til formål at: øge koordination og sammenhæng mellem de forskellige indsatser på alkoholområdet styrke og synliggøre det interne og eksterne samarbejde mellem involverede parter fremme opbakning til - og forankring af indsatsen på alkoholområdet på det politiske niveau, blandt ledere og medarbejdere i kommunen skabe ejerskab og indflydelse sætte mål og iværksætte handleplaner, der fremmer forebyggelse af alkoholproblemer og fordrer en afbalanceret alkoholkultur blandt borgere og ansatte i kommunen. Det er Bornholms Alkoholråd, der står bag formuleringen af mål og handleplaner indeholdt i denne alkoholpolitiske handleplan. I regi af 5 arbejdsgrupper har Alkoholrådets medlemmer diskuteret aktuelle problemstillinger på alkoholområdet, drøftet mål og konkrete indsatser og endelig formuleret 30 specifikke mål med tilhørende handleplaner for den samlede alkoholpolitiske indsats på Bornholm Bornholms Alkoholråd har det overordnede ansvar for at udbrede kendskabet til politik og handleplan samt at sikre bred faglig opbakning og implementering. Rådet vil løbende følge op på implementeringen af politik og handleplaner og vurdere et eventuelt behov for justeringer. Ved udgangen af 2011 revideres den alkoholpolitiske handleplan for første gang.

4 Alkoholforbrug og dets omkostninger Danskernes forbrug af alkohol har siden 60érne været stødt stigende og alkohol er i dag bredt accepteret som et socialt bindeled i vores kultur. Hvert år indtager den enkelte dansker i snit 11 liter ren alkohol og de danske unge drikker fortsat mere end deres jævnaldrende i Europa danskere er alkoholstorforbrugere det vil sige enten afhængige eller drikker mere end genstandsgrænserne på 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 genstande for mænd dødsfald er årligt direkte relateret til alkohol, og alkohol er næstefter tobak den største risikofaktor i forhold til folkesundheden (www.cancer.dk). Alligevel opfatter de fleste danskere alkohol som et ganske harmløst nydelsesmiddel, og da slet ikke som en risiko for sundheden på lige fod med dårlig kost, rygning, overvægt eller manglende motion. (www.sst.dk) Et overforbrug af alkohol har omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for den enkelte, for familien, for kommunen og staten. På landsplan anslås det, at der årligt bruges ca. 10 milliarder kroner på borgere med alkoholproblemer. Konsekvenserne af et for stort alkoholforbrug rammer andre end den der drikker ikke mindst børn. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at 44 % af de børn, der er anbragt udenfor hjemmet, har en misbrugsproblematik som bagvedliggende årsag. (ibid.) Antallet af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer er meget stort. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer og børn har en far eller mor, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse. (www.sst.dk) Mange børn og deres familier lever uden at få hjælp til problemet. Problemet er præget af manglende synlighed, tabuisering, skam og skyld. Den tolerante danske alkoholkultur er med til at gøre det sværere at opspore børnene på et tidligt tidspunkt og for familier og professionelle at tale åbent omkring alkoholvaner. 2 Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser: 21 for mænd, 14 for kvinder, 5 ad gangen, 0 for gravide og 0 for børn under 16 år.

5 Bornholmernes alkoholforbrug Af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil fra 2008 fremgår det, at 33 % af de bornholmske mænd har et risikabelt forbrug af alkohol, hvor det for kvinderne gælder 19 %. (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Omregnes nationale data fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed til bornholmske forhold, vil der statistisk set på Bornholm være ca.: borgere, der drikker over genstandsgrænserne på 14/ borgere, der har et skadeligt forbrug af alkohol borgere, der er afhængige af alkohol. 850 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, svarende til 2-3 børn i hver skoleklasse. Alkoholforbruget blandt borgerne på Bornholm har konsekvenser for sygdom og død såvel som i forhold til arbejdsmarkedet og det øvrige sociale område. På Bornholm gælder det statistisk set, at: 17 % af bornholmernes sygdomsbelastning skyldes alkohol. 14 % af de årlige tilfælde af brystkræft skyldes alkohol (www.cancer.dk) 23 dødsfald er alkoholbaserede med i alt 550 tabte leveår hvert år alkohol medfører et årligt merforbrug i det bornholmske sundhedsvæsen på 9,4 millioner kr. bornholmere, der drikker over genstandsgrænserne, hvert år har tilsammen ekstra sygefraværsdage 4 borgere på Bornholm årligt tilkendes førtidspension med baggrund i et alkoholoverforbrug. 3 Der er meget at vinde, økonomisk såvel som menneskeligt med en aktiv, bevidst og tidlig forebyggelse af alkoholproblemer. 3 Tal baseret på national statistik: Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2006)

6 Vision og formål Visionen det langsigtede mål med den alkoholpolitiske handleplan og det skærpede fokus på alkohol som risiko for sundheden er at skabe et samfund på Bornholm, hvor borgerne har afbalancerede alkoholvaner, og hvor færre drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Formålet med den intensiverede indsats, som denne alkoholpolitiske handleplan afspejler, er på kortere sigt at skabe en styrket, kvalificeret og sammenhængende kommunal indsats på alkoholområdet, der rummer indsatsområderne: Forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. De fem indsatsområder evidens og god praksis I den alkoholpolitiske handleplan er formuleret mål og handleplaner indenfor følgende 5 indsatsområder: Alkohol-tilgængelighed De professionelle funktioner Institutioner Den kommunale arbejdsplads Alkoholrådgivning og behandling Valget af indsatsområder følger Sundhedsstyrelsens krav til de deltagende kommuner. Sundhedsstyrelsens krav til kommunerne om at arbejde med netop disse fem indsatsområder er baseret dels på evidens 4, dels på en erfaringsbaseret viden om hvad der i ind og udland har vist sig at være god praksis til forebyggelse af alkoholproblemer i en kommune. Prioriteringen af indsatsområder understøttes derudover af Sund By Netværkets 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, af Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats såvel som af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil, At arbejde evidensbaseret med forebyggelse vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer, Evidens i Forebyggelsen, Sundhedsstyrelsen, 2007.

7 Alkohol-tilgængelighed Der er relativt sparsom dokumenteret viden om hvad der virker og ikke virker når man taler forebyggelse af alkoholproblemer. Der er imidlertid god evidens for, at det, der nedbringer alkoholproblemer med størst effekt, er udbudsregulerende indsatser, såsom aldersgrænser, pris, færre butikker, begrænsede åbningstider, regulering af antallet af alkoholbevillinger. Også en praktisering af ansvarlig servering på salgsstederne samt en reduktion i eksponering af alkoholreklamer navnlig hvor børn og unge færdes har vist sig at have effekt. (Sundhedsstyrelsen, 2008) Det er ikke umiddelbart muligt for en kommune at ændre den nationale lovgivning på området. En kommune kan dog foretage en række strukturelle tiltag for at reducere tilgængeligheden af alkohol i lokalområdet og ad den vej skabe samfundsmæssige rammer, der fordrer udviklingen af en sund og afbalanceret alkoholkultur. Det er ud fra et sådant perspektiv at følgende mål og handleplaner er formuleret.

8 Overordnet mål Der arbejdes aktivt for en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarligt salgs- og udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel. Delmål 1 Det eksisterende samarbejde mellem værtshuse, diskoteker og øvrige relevante bevillingshavere er udbygget og bredt funderet og der arbejdes hen imod et etisk regelsæt om ansvarlig servering og en overholdelse af lovgivning om salg og udskænkning af alkohol Handleplan 1.1 Der rettes henvendelse til øvrige relevante aktører med henblik på at udbygge det eksisterende samarbejde Handleplan 1.2 Kommunen etablerer den relevante og nødvendige rådgivningsfunktion. Delmål 2 Kommunen samarbejder aktivt med forenings- og forretningsliv for en begrænset skiltning og markedsføring af alkohol på steder hvor børn og unge færdes. Handleplan 2.1 Der arbejdes hen imod at regler om skiltning og markedsføring er skrevet ind i lokale alkoholpolitikker gennemført infomøde om ansvarlig servering. Ved lejelighedsbevilling stilles alene krav om alkoholpolitik. Handleplan 4.1 Der udarbejdes skabelon samt vejledning i udvikling af alkoholpolitik Handleplan 4.2 Der etableres tilbud om infomøde vedr. ansvarlig servering Delmål 5 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 5.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 6 Bevillingsnævnet suppleres med forebyggelseskonsulent indenfor alkoholområdet Handleplan 6.1 Bevillingsnævnet inviterer relevant forebyggelseskonsulent på alkoholområdet Delmål 3 Kommunen samarbejder aktivt med forretningslivet hen imod en praksis hvor der skal fremvises gyldigt 16+ kort i samtlige detailhandler Handleplan 3.1 Der tilskrives samtlige detailhandler om konceptet. Handleplan 3.2 Unge som entrerer diskoteker og værtshuse kan anvende 16+ kortet som alderslegitimation. Delmål 4 I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling stilles krav om at ansøgeren har en skriftlig og tilgængelig alkoholpolitik samt

9 De professionelle funktioner De færreste mennesker med alkoholproblemer er i behandling og kun 15 % af de alkoholafhængige er i kontakt med alkoholbehandlingssystemet i løbet af et år. Den enkelte lever i gennemsnit i 12 år med et overforbrug af alkohol, før vedkommende kommer i behandling og gennemsnitsalderen er 42 år, når der første gang tages kontakt med alkoholbehandlingen. Det er en kommunal opgave at bidrage til at ændre disse tal og der er behov for en tidligere indsats. Når man i kommunen ønsker at arbejde med en tidlig indsats til forebyggelse af alkoholproblemer blandt kommunens borgere, spiller de professionelle funktioner i kommunen en helt central rolle. Kommunens professionelle personale og læger i almen praksis møder borgerne, fra vugge til grav, og har typisk en bred og hyppig borgerkontakt. De professionelle har med andre ord en unik mulighed for at yde en tidlig indsats overfor borgere med - eller i familier med alkoholproblemer og der er påvist god effekt af professionelles tidlige intervention. (Sundhedsstyrelsen, 2008) En forudsætning er dog, at den enkelte medarbejder kender til hvordan man enten umiddelbart eller ved hjælp af screeningsspørgsmål - identificerer en borger med et alkoholproblem og dernæst at medarbejderen formår at intervenere overfor problemet og henvise til rådgivning eller behandling. Et overforbrug af alkohol er tabu og opleves oftest som en privat sag. Ikke sjældent fraholder misforstået hensynstagen og berøringsangst os fra at reagere i mødet med et menneske, der har eller lever i en familie med alkoholproblemer. En politisk målsætning om at der skal ydes tidlig indsats i kommunen gør det ikke alene, og ofte vil uddannelse være nødvendig. I lyset af denne problemstilling er formuleret følgende mål og handleplaner for indsatsområdet.

10 Overordnet mål Kommunens personale skal identificere, intervenere og følge op, når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer Delmål 1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer. Handleplan 1.1 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet kommunens personale Delmål 2 Blandt ansatte er der en viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.1 På Dragenettet er der tydelige link til Sundhedsportalen, herunder opdateret information om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.2 Der sker en opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside, herunder oplysning om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Handleplan 2.3 Det sikres at deltagere på temadage for personale samt på nøglepersonuddannelsen tilføres viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Delmål 3 Der eksisterer retningslinjer for, hvordan personalet handler i mødet med en borger med alkoholproblemer Handleplan 3.1 Virksomhederne formulerer egne retningslinjer for personalets konkrete håndtering af borgernes alkoholproblemer. Handleplan 4.1 Den praktiserende læge skal ved 1. graviditetsundersøgelse tale med den gravide om skadevirkninger ved alkohol under graviditeten. Den praktiserende læge opfordres til at tage emnet op også med kvinder, der henvender sig med et ønske om graviditet eller fertilitetsbehandling. Handleplan 4.2 Alkohol og tidlig indsats sættes på dagsordnen i det tværgående samarbejde mellem jordemødre, sundhedsplejersker, læger mv. Delmål 5 Kommunen opsporer og støtter børn i familier med alkoholproblemer Handleplan 5.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.2 Alkoholpolitikker indeholder klare retningslinjer for den konkrete håndtering af mødet med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.3 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet relevante medarbejdere Delmål 6 Kommunens personale er opsøgende overfor unge i forhold til alkoholproblemer. Handleplan 6.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med unge med - eller i familier med alkoholproblemer Handleplan 6.2 Spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med børnene i udskolingen Delmål 4 Det ufødte barn skal beskyttes mod gravides alkoholforbrug

11 Institutioner Institutioner er et vidt begreb og dækker da også over kommunale institutioner, som eksempelvis skoler, daginstitutioner, plejecentre såvel som statslige, private og frivillige institutioner. Hertil kommer et rigt og mangfoldigt bornholmsk foreningsliv. Der er tale om en bred vifte af institutioner og foreninger med store størrelses- og beskæftigelsesmæssige forskelle. Kommunens overordnede alkoholpolitiske handleplan udgør nok rammen for alkoholindsatsen i hele kommunen, men det vil - de store forskelle taget i betragtning være de lokale alkoholpolitikker, der bærer den alkoholforebyggende indsats ud til borgere. Der er evidens for, at den individorienterede tilgang i forebyggelsen, baseret på traditionelt tilrettelagt undervisning og oplysningskampagner om risikoadfærd, ikke kan stå alene. Skræmmekampagner virker ikke og gør mere skade end gavn. Ønsker man i en kommune at gøre brug af kampagnetiltag og forebyggende undervisning bør disse understøttes af strukturelle tiltag som eksempelvis udviklingen af lokale alkoholpolitikker med tilknyttede handleplaner. Lokale alkoholpolitikker, der er lokalt forankrede med et lokalt ejerskab (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Også udvidede forældrenetværker og klasseaftaler har vist sig at have god effekt til forebyggelse af unges alkoholforbrug og en tidlig alkoholdebut (www.sst.dk, Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

12 Overordnet mål Alkohol spiller en mindre rolle i sociale sammenhænge. Delmål 1 Institutioner og foreninger har udviklet aktive og bevidste alkoholpolitikker, der er offentliggjort på internettet Handleplan 1.1 Det sikres at institutioner og foreninger har viden om og - anerkender alkohol som en sundhedsrisiko. Handleplan 1.2 Der udarbejdes fælles guidelines til støtte ved udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Handleplan 1.3 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte ved institutioners og foreningers udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Delmål 2 Institutioner og foreninger bruges aktivt som arena for tidlig indsats og forebyggelse af borgernes alkoholproblemer Handleplan 2.1 Kommunen tager initiativ til at reducere betydningen af alkohol som indtægtskilde i foreningerne. Herunder oplyses om og vejledes i mulighed for ansøgning om puljemidler Handleplan 2.2 Ved allokering af puljemidler skabes der forudsætning for at foreninger kan arbejde med KRAMS herunder alkoholforebyggende initiativer Handleplan 2.3 Institutioner og foreninger er opdateret på relevant lovgivning (eksempelvis udskænkningsloven og lov om indberetningspligt) Handleplan 2.4 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte for institutioners og foreningers afklaring af alkoholrelaterede behandlingsmæssige og juridiske spørgsmål. Handleplan 2.5 Bevillingsnævnet sikrer at der ved tilkendelse af alkoholbevilling er gennemført infomøde om ansvarlig servering og udviklet alkoholpolitik Handleplan 2.6 Der afholdes dialogmøde med relevante parter i institutioner og foreninger med henblik på udvikling og implementering af forebyggende indsatser på alkoholområdet og de øvrige KRAMS - faktorer Delmål 3 Børn skal beskyttes mod omsorgssvigt som følge af forældres alkoholmisbrug. Derfor arbejder institutionerne systematisk med tidlig opsporing af og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer samt en efterfølgende rettidig sagsbehandling. Handleplan 3.1 Lærere og pædagogisk personale er uddannet til at håndtere alkoholproblematikker og tale om alkohol Delmål 4 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar. ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 4.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 5 Kommunen arbejder forebyggende ved at etablere alternative, åbne og for de unge centralt placerede alkoholfri miljøer baseret på kvalitetssikrede metoder og erfaringer fra skøjtebanen. Handleplan 5.1 Kommunen nedsætter en arbejdsgruppe med relevante aktører, der leverer oplæg og budgetramme. Delmål 6 Folkeskolens og ungdomsuddannelserne samarbejde med SSP og SSP+ indsatsen er udbygget og udbredt. Handleplan 6.1 Folkeskolerne og ungdomsuddannelserne er repræsenteret i alle relevante SSP- fora i det samlede SSP -samarbejde på Bornholm

13 Den kommunale arbejdsplads Næsten alle kender en person med alkoholproblemer, men det er stadig de færreste, der forsøger at tale om det. På arbejdspladserne er det dog blevet mere almindeligt at tage alkoholproblemer op til diskussion, for det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer. Og det koster dyrt for både den, der har problemet, og for kollegaerne, virksomheden, familien og samfundet. Derfor har mange arbejdspladser da også en alkoholpolitik, der sætter restriktioner for brug af alkohol på arbejdspladsen. Statistisk set vil enhver større arbejdsplads have medarbejdere med et for stort forbrug af alkohol. Ofte har kollegaer igennem længere tid prøvet at hjælpe personen ved at dække over fejl, men oftest uden held. Ikke sjældent må ledelsen skride til afskedigelse. En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater. Undersøgelser viser, at hele 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen, mens alene 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når eksempelvis skadestuen eller sygehuset henviser til behandling. Arbejdspladserne kan altså i særlig grad motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre behandling. For at arbejdspladsen kan gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at den har en velfungerende alkoholpolitik. En velfungerende alkoholpolitik er skabt på basis af en fælles lokal beslutning mellem ledelse og medarbejdere. (Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen, 2008) Med afsæt heri er formuleret følgende mål og handleplaner for området:

14 Overordnet mål Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget gennem en synlig og handlingsorienteret alkoholpolitik Delmål 1 Den overordnede alkoholpolitik for kommunens medarbejdere er synlig og handlingsorienteret Handleplan 1.1 Nuværende overordnet alkoholpolitik for kommunens ansatte revideres Handleplan 1.2 Tydelige link til Sundhedsportalen på Dragenettet Samtlige virksomheder foretager en konkret vurdering af behov for relevant antal nøglepersoner. Vurdering af relevant antal indskrives i den lokale alkoholpolitik. Delmål 4 Spørgsmål om alkoholforbrug er indarbejdet i virksomhedernes APV er. Handleplan 4.1 Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) Delmål 2 Virksomhederne sætter alkohol på dagsordnen og forebygger alkoholproblemer på arbejdspladsen med en tidlig indsats og aktive alkoholpolitikker. Handleplan 2.1 Til udligning af små og store virksomheder oprettes en central pulje til uddannelse af nøglepersoner samt til alkoholbehandling, under forudsætning af politisk godkendelse Handleplan 2.2 Til brug for den konkrete udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker er der udarbejdet let tilgængelig skabelon og procesvejledning Handleplan 2.3 Fra centralt hold følges op på virksomhedernes udvikling af lokale alkoholpolitikker Delmål 3 For at støtte og hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer uddannes nøglepersoner. Nøglepersonerne skal være ledere og medarbejdere. Handleplan 3.1 BRK udbyder kurser til uddannelse af virksomhedernes nøglepersoner Handleplan Der nedsættes arbejdsgruppe til udvikling af implementeringsplan Handleplan 3.2

15 Alkoholrådgivning og behandling Alt for få kommer i alkoholbehandling og det belaster både borgerens og kommunens økonomi. En person lever i gennemsnit i 12 år med sit alkoholproblem, før det erkender problemet og går i behandling. I løbet af disse år er pågældende person ofte blevet forælder, har afsluttet uddannelse og påbegyndt sit virke på arbejdsmarkedet. I en kommune kan man styrke en tidlig indsats overfor borgere med et rådgivnings eller behandlingsbehov ved at uddanne sine medarbejdere til nøglepersoner (15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, Sund By netværket, 2008) At kommunens borgere og medarbejdere har kendskab til kommunens tilbud er en forudsætning for at flere borgere og medarbejdere kan rette henvendelse enten ved eget eller ved en borgers behov for alkoholrådgivning/behandling. Ved konkret at samle de forskellige alkoholrådgivnings - og behandlingstilbud under ét tag, kan kommunen arbejde for en større gennemsigtighed og et bredere kendskab til de eksisterende tilbud. En sådan øget gennemsigtighed er en fordel, dels for de borgere, der måtte have behov for et tilbud men også for den medarbejder, der ønsker at yde en tidlig indsats og henvise en borger med alkoholproblemer til behandling. Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

16 Overordnet mål Flere borgere med et alkoholmisbrug kommer i alkoholbehandling og søger behandlingen tidligere i livet. Delmål 1 Tidligere opsporing af borgere med alkoholproblemer Handleplan 1.1 Der etableres og budgetteres med et driftsikkert kursus til uddannelse af nøglepersoner Handleplan 1.2 Der etableres min. 1 nøglepersonfunktion i samtlige kommunale virksomheder. Handleplan 1.3 Der udarbejdes alkoholpolitikker i samtlige kommunale virksomheder Delmål 2 Synliggørelse af kommunens alkoholrådgivning og - behandlingstilbud Handleplan 2.1 Med BRKs Dragemaskot annonceres om Alkohol som sundhedsrisiko i Bornholms Tidende, på lige fod med de øvrige KRAMS faktorer Handleplan 2.2 Opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside Handleplan 2.3 Der afholdes halvårligt informationsmøde målrettet ansatte i BRK Handleplan 2.4 Der udarbejdes visitkort med oplysning om kommunens alkoholrådgivning og behandling Delmål 3 Etablering af et Misbrugscenter i Bornholms Regionskommune under forudsætning af politisk godkendelse. Handleplan 3.1 Forslag til oprettelse af Misbrugscenter behandles politisk Handleplan 3.2 Der nedsættes en arbejdsgruppe til udvikling af procesplan for området.

17 Udarbejdelse af alkoholpolitisk handleplan organisering af arbejdet Arbejdsgruppe 1: Alkohol-tilgængelighed Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BCB, Bornholms Politi SSP medarbejder, BørneCenter Bornholm Leder, Ungdomsskolen Kriminalpræventiv koordinator, Bornholms Politi Konsulent, DGI Bornholm Virksomhedsleder, Shell tankene Restauratør Regionsformand for HORESTA, Bevillingsnævnet Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Arbejdsgruppe 5: Alkoholrådgivning - og behandling Teamleder, Alkoholbehandlingen Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BørneCenterBornholm Psykolog, TUBA Politiassistent, Henrik Schwarz Arbejdsgruppe 2: De professionelle funktioner Konsulent, Beskæftigelsesindsatsen Sagsbehandler, Jobcenter Bornholm Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, Alkoholbehandlingen Teamleder, PPR, BørneCenterBornholm Teamleder, sundhedsplejerskerne, BørneCenterBornholm Sygeplejerske, Døgnplejen Arbejdsgruppe 3: Institutioner Leder, Ungdomsskolerne Konsulent, Børne- og fritidssekretariatet Konsulent, DGI Bornholm Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Psykoterapeut, TUBA Rektor, Bornholms Gymnasium Direktør, Bornholms Erhvervsgymnasium Politikommissær, Bornholms Politi Sygeplejerske, Bornholms Plejehjem og Centre Leder, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Arbejdsgruppe 4: Den kommunale arbejdsplads Virksomhedsleder, Vej og Park Konsulent, Løn og Personale Teamleder, Døgnplejen Næstformand Med-Hovedudvalget, BRK

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Bilag 2: Alkoholforebyggelse i kommunen Milepælsplan for mål og indsatser

Bilag 2: Alkoholforebyggelse i kommunen Milepælsplan for mål og indsatser Bilag 2: lkoholforebyggelse i kommunen ilepælsplan for mål og indsatser 2009-2011 rbejdsgruppernes formål og opgaver: samarbejde med alkoholkoordinatoren, at skabe overblik over igangværende aktiviteter

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Motivationsarbejdet på Bornholm

Motivationsarbejdet på Bornholm Motivationsarbejdet på Bornholm Hvordan ser den tværgående organisering ud i Bornholms Regionskommune? Hvordan har jeg søgt at skabe motivation og sikre commitment i den tværgående organisering? Alkoholkoordinator

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Hvorfor Hvordan Hvad har vi fået ud af det? Afslutningskonference Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen København, Januar 2012 Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast.

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. 2012-15011. Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik

Læs mere

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene Status mht proces, tv og politikudvikling Programmet for dagene Fælles proces over 3 år Planlægning Forberede implementering Implementering Projektbeskrivelse Etablering af projektorganisation Plan for

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker. Pkt.nr. 4 Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 19982001. 331642 Indstilling: 1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

Læs mere