ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

2 Kære alle Man siger, at procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del af vores kultur. Vi synes, det er normalt og hyggeligt at drikke. Det sker alle vegne rødvin til aftensmaden, en øl efter badminton og drinks i weekenden. Er det forkert, vil nogen måske spørge? Nej, det synes jeg ikke, det er. Vi skal ikke være et forbudsland, politikerne skal ikke give bornholmerne dårlig samvittighed, fordi de godt kan lide at få et glas vin eller en øl men vi skal sætte proppen i flasken, når børnene lider, når de unge volder skade på sig selv, og når de voksne ødelægger deres liv: Vi skal med andre ord sige nej til misbrug. Det går ud over os alle, og det går ud over samfundet. Jeg er meget glad for vores nye alkoholpolitiske handleplan af flere grunde. Først og fremmest vil jeg gerne anerkende det meget konstruktive samarbejde, som vi har haft med alle vores samarbejdspartnere: politiet, erhvervsskolen, gymnasiet, idrætsforeningerne, DGI, Horesta, restauratørerne, de praktiserende læger og TUBA. Bornholms Regionskommune kan ikke klare denne opgave alene men sammen kan vi gøre en hel masse, og jeg synes, at vi er kommet meget langt, og det vil jeg gerne takke alle involverede for. Jeg vil samtidig gerne understrege, at det er en handleplan, som du sidder med i hånden, og det betyder, at der er mange konkrete handlinger på vej. Vi vil gøre en aktiv indsats for at få et samfund, hvor vi har et afbalanceret forhold til alkohol. Drik mindre lev mere. Winni Grosbøll Formand for Alkoholrådet Indledning Bornholms Regionskommunes alkoholpolitiske handleplan er resultatet af et dialogbaseret samarbejde mellem kommunen og en række centrale statslige, private og frivillige aktører. Politik og handleplan er det første skridt på vejen mod en aktiv, forebyggende og helhedsorienteret indsats til fremme af en sund og afbalanceret alkoholkultur i kommunen. Den alkoholpolitiske handleplan er en direkte udmøntning af og supplement til kommunens Sundhedspolitik og kommunalbestyrelsens politiske målsætning om i perioden at sætte fokus på de 5 KRAMS faktorer 1, herunder på uhensigtsmæssig alkoholkultur, som et forhold med særlig stor risiko for folkesundheden på Bornholm (Sundhedspolitik, Bornholms Regionskommune, 2008). Den alkoholpolitiske handleplan understøtter og supplerer samtidig kommunens Misbrugspolitik for børn og unge, der har til formål generelt at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge og at have et særligt fokus på børn og unge, der lever i familier, hvor der er konstateret misbrug (Misbrugspolitik for børn og unge, Bornholms Regionskommune, 2008), ligesom der er en direkte rød tråd til kommunens Børnepolitik, Ungepolitik og Idrætspolitik, der alle har formuleret mål for forebyggelse og sundhed. Selve udarbejdelsen af en Alkoholpolitisk handleplan i Bornholms Regionskommune er foranlediget af kommunens deltagelse i Sundhedsstyrelsens 3-årige modelkommune projekt Alkoholforebyggelse i kommunen i perioden , hvor netop udarbejdelsen af en overordnet alkoholpolitik med tilhørende handleplaner har været et krav til kommunens deltagelse. 1 KRAMS faktorerne: Usund Kost, Rygning, Uhensigtsmæssig Alkoholkultur, For lidt Motion, Langvarig Stress

3 Bornholms Alkoholråd et tværgående samarbejde En vellykket kommunal alkoholindsats kræver politisk forankring og opbakning fra og på tværs af alle dele i den politiske organisation. Alkohol findes indenfor alle områder og virksomheder i kommunen og for at der kan skabes overblik, sammenhæng og en entydig formidling til borgerne, er det nødvendigt med fælles viden og et fælles værdi og handlegrundlag. I en erkendelse af at kommunen ikke kan klare opgaven alene er nedsat Bornholms Alkoholråd. Bornholms Alkoholråd har politisk repræsentation og danner rammen om et organiseret tværgående samarbejde, der har haft til formål at: øge koordination og sammenhæng mellem de forskellige indsatser på alkoholområdet styrke og synliggøre det interne og eksterne samarbejde mellem involverede parter fremme opbakning til - og forankring af indsatsen på alkoholområdet på det politiske niveau, blandt ledere og medarbejdere i kommunen skabe ejerskab og indflydelse sætte mål og iværksætte handleplaner, der fremmer forebyggelse af alkoholproblemer og fordrer en afbalanceret alkoholkultur blandt borgere og ansatte i kommunen. Det er Bornholms Alkoholråd, der står bag formuleringen af mål og handleplaner indeholdt i denne alkoholpolitiske handleplan. I regi af 5 arbejdsgrupper har Alkoholrådets medlemmer diskuteret aktuelle problemstillinger på alkoholområdet, drøftet mål og konkrete indsatser og endelig formuleret 30 specifikke mål med tilhørende handleplaner for den samlede alkoholpolitiske indsats på Bornholm Bornholms Alkoholråd har det overordnede ansvar for at udbrede kendskabet til politik og handleplan samt at sikre bred faglig opbakning og implementering. Rådet vil løbende følge op på implementeringen af politik og handleplaner og vurdere et eventuelt behov for justeringer. Ved udgangen af 2011 revideres den alkoholpolitiske handleplan for første gang.

4 Alkoholforbrug og dets omkostninger Danskernes forbrug af alkohol har siden 60érne været stødt stigende og alkohol er i dag bredt accepteret som et socialt bindeled i vores kultur. Hvert år indtager den enkelte dansker i snit 11 liter ren alkohol og de danske unge drikker fortsat mere end deres jævnaldrende i Europa danskere er alkoholstorforbrugere det vil sige enten afhængige eller drikker mere end genstandsgrænserne på 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 genstande for mænd dødsfald er årligt direkte relateret til alkohol, og alkohol er næstefter tobak den største risikofaktor i forhold til folkesundheden (www.cancer.dk). Alligevel opfatter de fleste danskere alkohol som et ganske harmløst nydelsesmiddel, og da slet ikke som en risiko for sundheden på lige fod med dårlig kost, rygning, overvægt eller manglende motion. (www.sst.dk) Et overforbrug af alkohol har omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for den enkelte, for familien, for kommunen og staten. På landsplan anslås det, at der årligt bruges ca. 10 milliarder kroner på borgere med alkoholproblemer. Konsekvenserne af et for stort alkoholforbrug rammer andre end den der drikker ikke mindst børn. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at 44 % af de børn, der er anbragt udenfor hjemmet, har en misbrugsproblematik som bagvedliggende årsag. (ibid.) Antallet af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer er meget stort. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer og børn har en far eller mor, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse. (www.sst.dk) Mange børn og deres familier lever uden at få hjælp til problemet. Problemet er præget af manglende synlighed, tabuisering, skam og skyld. Den tolerante danske alkoholkultur er med til at gøre det sværere at opspore børnene på et tidligt tidspunkt og for familier og professionelle at tale åbent omkring alkoholvaner. 2 Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser: 21 for mænd, 14 for kvinder, 5 ad gangen, 0 for gravide og 0 for børn under 16 år.

5 Bornholmernes alkoholforbrug Af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil fra 2008 fremgår det, at 33 % af de bornholmske mænd har et risikabelt forbrug af alkohol, hvor det for kvinderne gælder 19 %. (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Omregnes nationale data fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed til bornholmske forhold, vil der statistisk set på Bornholm være ca.: borgere, der drikker over genstandsgrænserne på 14/ borgere, der har et skadeligt forbrug af alkohol borgere, der er afhængige af alkohol. 850 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, svarende til 2-3 børn i hver skoleklasse. Alkoholforbruget blandt borgerne på Bornholm har konsekvenser for sygdom og død såvel som i forhold til arbejdsmarkedet og det øvrige sociale område. På Bornholm gælder det statistisk set, at: 17 % af bornholmernes sygdomsbelastning skyldes alkohol. 14 % af de årlige tilfælde af brystkræft skyldes alkohol (www.cancer.dk) 23 dødsfald er alkoholbaserede med i alt 550 tabte leveår hvert år alkohol medfører et årligt merforbrug i det bornholmske sundhedsvæsen på 9,4 millioner kr. bornholmere, der drikker over genstandsgrænserne, hvert år har tilsammen ekstra sygefraværsdage 4 borgere på Bornholm årligt tilkendes førtidspension med baggrund i et alkoholoverforbrug. 3 Der er meget at vinde, økonomisk såvel som menneskeligt med en aktiv, bevidst og tidlig forebyggelse af alkoholproblemer. 3 Tal baseret på national statistik: Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2006)

6 Vision og formål Visionen det langsigtede mål med den alkoholpolitiske handleplan og det skærpede fokus på alkohol som risiko for sundheden er at skabe et samfund på Bornholm, hvor borgerne har afbalancerede alkoholvaner, og hvor færre drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Formålet med den intensiverede indsats, som denne alkoholpolitiske handleplan afspejler, er på kortere sigt at skabe en styrket, kvalificeret og sammenhængende kommunal indsats på alkoholområdet, der rummer indsatsområderne: Forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. De fem indsatsområder evidens og god praksis I den alkoholpolitiske handleplan er formuleret mål og handleplaner indenfor følgende 5 indsatsområder: Alkohol-tilgængelighed De professionelle funktioner Institutioner Den kommunale arbejdsplads Alkoholrådgivning og behandling Valget af indsatsområder følger Sundhedsstyrelsens krav til de deltagende kommuner. Sundhedsstyrelsens krav til kommunerne om at arbejde med netop disse fem indsatsområder er baseret dels på evidens 4, dels på en erfaringsbaseret viden om hvad der i ind og udland har vist sig at være god praksis til forebyggelse af alkoholproblemer i en kommune. Prioriteringen af indsatsområder understøttes derudover af Sund By Netværkets 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, af Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats såvel som af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil, At arbejde evidensbaseret med forebyggelse vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer, Evidens i Forebyggelsen, Sundhedsstyrelsen, 2007.

7 Alkohol-tilgængelighed Der er relativt sparsom dokumenteret viden om hvad der virker og ikke virker når man taler forebyggelse af alkoholproblemer. Der er imidlertid god evidens for, at det, der nedbringer alkoholproblemer med størst effekt, er udbudsregulerende indsatser, såsom aldersgrænser, pris, færre butikker, begrænsede åbningstider, regulering af antallet af alkoholbevillinger. Også en praktisering af ansvarlig servering på salgsstederne samt en reduktion i eksponering af alkoholreklamer navnlig hvor børn og unge færdes har vist sig at have effekt. (Sundhedsstyrelsen, 2008) Det er ikke umiddelbart muligt for en kommune at ændre den nationale lovgivning på området. En kommune kan dog foretage en række strukturelle tiltag for at reducere tilgængeligheden af alkohol i lokalområdet og ad den vej skabe samfundsmæssige rammer, der fordrer udviklingen af en sund og afbalanceret alkoholkultur. Det er ud fra et sådant perspektiv at følgende mål og handleplaner er formuleret.

8 Overordnet mål Der arbejdes aktivt for en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarligt salgs- og udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel. Delmål 1 Det eksisterende samarbejde mellem værtshuse, diskoteker og øvrige relevante bevillingshavere er udbygget og bredt funderet og der arbejdes hen imod et etisk regelsæt om ansvarlig servering og en overholdelse af lovgivning om salg og udskænkning af alkohol Handleplan 1.1 Der rettes henvendelse til øvrige relevante aktører med henblik på at udbygge det eksisterende samarbejde Handleplan 1.2 Kommunen etablerer den relevante og nødvendige rådgivningsfunktion. Delmål 2 Kommunen samarbejder aktivt med forenings- og forretningsliv for en begrænset skiltning og markedsføring af alkohol på steder hvor børn og unge færdes. Handleplan 2.1 Der arbejdes hen imod at regler om skiltning og markedsføring er skrevet ind i lokale alkoholpolitikker gennemført infomøde om ansvarlig servering. Ved lejelighedsbevilling stilles alene krav om alkoholpolitik. Handleplan 4.1 Der udarbejdes skabelon samt vejledning i udvikling af alkoholpolitik Handleplan 4.2 Der etableres tilbud om infomøde vedr. ansvarlig servering Delmål 5 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 5.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 6 Bevillingsnævnet suppleres med forebyggelseskonsulent indenfor alkoholområdet Handleplan 6.1 Bevillingsnævnet inviterer relevant forebyggelseskonsulent på alkoholområdet Delmål 3 Kommunen samarbejder aktivt med forretningslivet hen imod en praksis hvor der skal fremvises gyldigt 16+ kort i samtlige detailhandler Handleplan 3.1 Der tilskrives samtlige detailhandler om konceptet. Handleplan 3.2 Unge som entrerer diskoteker og værtshuse kan anvende 16+ kortet som alderslegitimation. Delmål 4 I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling stilles krav om at ansøgeren har en skriftlig og tilgængelig alkoholpolitik samt

9 De professionelle funktioner De færreste mennesker med alkoholproblemer er i behandling og kun 15 % af de alkoholafhængige er i kontakt med alkoholbehandlingssystemet i løbet af et år. Den enkelte lever i gennemsnit i 12 år med et overforbrug af alkohol, før vedkommende kommer i behandling og gennemsnitsalderen er 42 år, når der første gang tages kontakt med alkoholbehandlingen. Det er en kommunal opgave at bidrage til at ændre disse tal og der er behov for en tidligere indsats. Når man i kommunen ønsker at arbejde med en tidlig indsats til forebyggelse af alkoholproblemer blandt kommunens borgere, spiller de professionelle funktioner i kommunen en helt central rolle. Kommunens professionelle personale og læger i almen praksis møder borgerne, fra vugge til grav, og har typisk en bred og hyppig borgerkontakt. De professionelle har med andre ord en unik mulighed for at yde en tidlig indsats overfor borgere med - eller i familier med alkoholproblemer og der er påvist god effekt af professionelles tidlige intervention. (Sundhedsstyrelsen, 2008) En forudsætning er dog, at den enkelte medarbejder kender til hvordan man enten umiddelbart eller ved hjælp af screeningsspørgsmål - identificerer en borger med et alkoholproblem og dernæst at medarbejderen formår at intervenere overfor problemet og henvise til rådgivning eller behandling. Et overforbrug af alkohol er tabu og opleves oftest som en privat sag. Ikke sjældent fraholder misforstået hensynstagen og berøringsangst os fra at reagere i mødet med et menneske, der har eller lever i en familie med alkoholproblemer. En politisk målsætning om at der skal ydes tidlig indsats i kommunen gør det ikke alene, og ofte vil uddannelse være nødvendig. I lyset af denne problemstilling er formuleret følgende mål og handleplaner for indsatsområdet.

10 Overordnet mål Kommunens personale skal identificere, intervenere og følge op, når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer Delmål 1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer. Handleplan 1.1 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet kommunens personale Delmål 2 Blandt ansatte er der en viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.1 På Dragenettet er der tydelige link til Sundhedsportalen, herunder opdateret information om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.2 Der sker en opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside, herunder oplysning om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Handleplan 2.3 Det sikres at deltagere på temadage for personale samt på nøglepersonuddannelsen tilføres viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Delmål 3 Der eksisterer retningslinjer for, hvordan personalet handler i mødet med en borger med alkoholproblemer Handleplan 3.1 Virksomhederne formulerer egne retningslinjer for personalets konkrete håndtering af borgernes alkoholproblemer. Handleplan 4.1 Den praktiserende læge skal ved 1. graviditetsundersøgelse tale med den gravide om skadevirkninger ved alkohol under graviditeten. Den praktiserende læge opfordres til at tage emnet op også med kvinder, der henvender sig med et ønske om graviditet eller fertilitetsbehandling. Handleplan 4.2 Alkohol og tidlig indsats sættes på dagsordnen i det tværgående samarbejde mellem jordemødre, sundhedsplejersker, læger mv. Delmål 5 Kommunen opsporer og støtter børn i familier med alkoholproblemer Handleplan 5.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.2 Alkoholpolitikker indeholder klare retningslinjer for den konkrete håndtering af mødet med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.3 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet relevante medarbejdere Delmål 6 Kommunens personale er opsøgende overfor unge i forhold til alkoholproblemer. Handleplan 6.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med unge med - eller i familier med alkoholproblemer Handleplan 6.2 Spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med børnene i udskolingen Delmål 4 Det ufødte barn skal beskyttes mod gravides alkoholforbrug

11 Institutioner Institutioner er et vidt begreb og dækker da også over kommunale institutioner, som eksempelvis skoler, daginstitutioner, plejecentre såvel som statslige, private og frivillige institutioner. Hertil kommer et rigt og mangfoldigt bornholmsk foreningsliv. Der er tale om en bred vifte af institutioner og foreninger med store størrelses- og beskæftigelsesmæssige forskelle. Kommunens overordnede alkoholpolitiske handleplan udgør nok rammen for alkoholindsatsen i hele kommunen, men det vil - de store forskelle taget i betragtning være de lokale alkoholpolitikker, der bærer den alkoholforebyggende indsats ud til borgere. Der er evidens for, at den individorienterede tilgang i forebyggelsen, baseret på traditionelt tilrettelagt undervisning og oplysningskampagner om risikoadfærd, ikke kan stå alene. Skræmmekampagner virker ikke og gør mere skade end gavn. Ønsker man i en kommune at gøre brug af kampagnetiltag og forebyggende undervisning bør disse understøttes af strukturelle tiltag som eksempelvis udviklingen af lokale alkoholpolitikker med tilknyttede handleplaner. Lokale alkoholpolitikker, der er lokalt forankrede med et lokalt ejerskab (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Også udvidede forældrenetværker og klasseaftaler har vist sig at have god effekt til forebyggelse af unges alkoholforbrug og en tidlig alkoholdebut (www.sst.dk, Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

12 Overordnet mål Alkohol spiller en mindre rolle i sociale sammenhænge. Delmål 1 Institutioner og foreninger har udviklet aktive og bevidste alkoholpolitikker, der er offentliggjort på internettet Handleplan 1.1 Det sikres at institutioner og foreninger har viden om og - anerkender alkohol som en sundhedsrisiko. Handleplan 1.2 Der udarbejdes fælles guidelines til støtte ved udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Handleplan 1.3 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte ved institutioners og foreningers udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Delmål 2 Institutioner og foreninger bruges aktivt som arena for tidlig indsats og forebyggelse af borgernes alkoholproblemer Handleplan 2.1 Kommunen tager initiativ til at reducere betydningen af alkohol som indtægtskilde i foreningerne. Herunder oplyses om og vejledes i mulighed for ansøgning om puljemidler Handleplan 2.2 Ved allokering af puljemidler skabes der forudsætning for at foreninger kan arbejde med KRAMS herunder alkoholforebyggende initiativer Handleplan 2.3 Institutioner og foreninger er opdateret på relevant lovgivning (eksempelvis udskænkningsloven og lov om indberetningspligt) Handleplan 2.4 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte for institutioners og foreningers afklaring af alkoholrelaterede behandlingsmæssige og juridiske spørgsmål. Handleplan 2.5 Bevillingsnævnet sikrer at der ved tilkendelse af alkoholbevilling er gennemført infomøde om ansvarlig servering og udviklet alkoholpolitik Handleplan 2.6 Der afholdes dialogmøde med relevante parter i institutioner og foreninger med henblik på udvikling og implementering af forebyggende indsatser på alkoholområdet og de øvrige KRAMS - faktorer Delmål 3 Børn skal beskyttes mod omsorgssvigt som følge af forældres alkoholmisbrug. Derfor arbejder institutionerne systematisk med tidlig opsporing af og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer samt en efterfølgende rettidig sagsbehandling. Handleplan 3.1 Lærere og pædagogisk personale er uddannet til at håndtere alkoholproblematikker og tale om alkohol Delmål 4 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar. ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 4.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 5 Kommunen arbejder forebyggende ved at etablere alternative, åbne og for de unge centralt placerede alkoholfri miljøer baseret på kvalitetssikrede metoder og erfaringer fra skøjtebanen. Handleplan 5.1 Kommunen nedsætter en arbejdsgruppe med relevante aktører, der leverer oplæg og budgetramme. Delmål 6 Folkeskolens og ungdomsuddannelserne samarbejde med SSP og SSP+ indsatsen er udbygget og udbredt. Handleplan 6.1 Folkeskolerne og ungdomsuddannelserne er repræsenteret i alle relevante SSP- fora i det samlede SSP -samarbejde på Bornholm

13 Den kommunale arbejdsplads Næsten alle kender en person med alkoholproblemer, men det er stadig de færreste, der forsøger at tale om det. På arbejdspladserne er det dog blevet mere almindeligt at tage alkoholproblemer op til diskussion, for det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer. Og det koster dyrt for både den, der har problemet, og for kollegaerne, virksomheden, familien og samfundet. Derfor har mange arbejdspladser da også en alkoholpolitik, der sætter restriktioner for brug af alkohol på arbejdspladsen. Statistisk set vil enhver større arbejdsplads have medarbejdere med et for stort forbrug af alkohol. Ofte har kollegaer igennem længere tid prøvet at hjælpe personen ved at dække over fejl, men oftest uden held. Ikke sjældent må ledelsen skride til afskedigelse. En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater. Undersøgelser viser, at hele 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen, mens alene 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når eksempelvis skadestuen eller sygehuset henviser til behandling. Arbejdspladserne kan altså i særlig grad motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre behandling. For at arbejdspladsen kan gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at den har en velfungerende alkoholpolitik. En velfungerende alkoholpolitik er skabt på basis af en fælles lokal beslutning mellem ledelse og medarbejdere. (Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen, 2008) Med afsæt heri er formuleret følgende mål og handleplaner for området:

14 Overordnet mål Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget gennem en synlig og handlingsorienteret alkoholpolitik Delmål 1 Den overordnede alkoholpolitik for kommunens medarbejdere er synlig og handlingsorienteret Handleplan 1.1 Nuværende overordnet alkoholpolitik for kommunens ansatte revideres Handleplan 1.2 Tydelige link til Sundhedsportalen på Dragenettet Samtlige virksomheder foretager en konkret vurdering af behov for relevant antal nøglepersoner. Vurdering af relevant antal indskrives i den lokale alkoholpolitik. Delmål 4 Spørgsmål om alkoholforbrug er indarbejdet i virksomhedernes APV er. Handleplan 4.1 Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) Delmål 2 Virksomhederne sætter alkohol på dagsordnen og forebygger alkoholproblemer på arbejdspladsen med en tidlig indsats og aktive alkoholpolitikker. Handleplan 2.1 Til udligning af små og store virksomheder oprettes en central pulje til uddannelse af nøglepersoner samt til alkoholbehandling, under forudsætning af politisk godkendelse Handleplan 2.2 Til brug for den konkrete udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker er der udarbejdet let tilgængelig skabelon og procesvejledning Handleplan 2.3 Fra centralt hold følges op på virksomhedernes udvikling af lokale alkoholpolitikker Delmål 3 For at støtte og hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer uddannes nøglepersoner. Nøglepersonerne skal være ledere og medarbejdere. Handleplan 3.1 BRK udbyder kurser til uddannelse af virksomhedernes nøglepersoner Handleplan Der nedsættes arbejdsgruppe til udvikling af implementeringsplan Handleplan 3.2

15 Alkoholrådgivning og behandling Alt for få kommer i alkoholbehandling og det belaster både borgerens og kommunens økonomi. En person lever i gennemsnit i 12 år med sit alkoholproblem, før det erkender problemet og går i behandling. I løbet af disse år er pågældende person ofte blevet forælder, har afsluttet uddannelse og påbegyndt sit virke på arbejdsmarkedet. I en kommune kan man styrke en tidlig indsats overfor borgere med et rådgivnings eller behandlingsbehov ved at uddanne sine medarbejdere til nøglepersoner (15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, Sund By netværket, 2008) At kommunens borgere og medarbejdere har kendskab til kommunens tilbud er en forudsætning for at flere borgere og medarbejdere kan rette henvendelse enten ved eget eller ved en borgers behov for alkoholrådgivning/behandling. Ved konkret at samle de forskellige alkoholrådgivnings - og behandlingstilbud under ét tag, kan kommunen arbejde for en større gennemsigtighed og et bredere kendskab til de eksisterende tilbud. En sådan øget gennemsigtighed er en fordel, dels for de borgere, der måtte have behov for et tilbud men også for den medarbejder, der ønsker at yde en tidlig indsats og henvise en borger med alkoholproblemer til behandling. Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

16 Overordnet mål Flere borgere med et alkoholmisbrug kommer i alkoholbehandling og søger behandlingen tidligere i livet. Delmål 1 Tidligere opsporing af borgere med alkoholproblemer Handleplan 1.1 Der etableres og budgetteres med et driftsikkert kursus til uddannelse af nøglepersoner Handleplan 1.2 Der etableres min. 1 nøglepersonfunktion i samtlige kommunale virksomheder. Handleplan 1.3 Der udarbejdes alkoholpolitikker i samtlige kommunale virksomheder Delmål 2 Synliggørelse af kommunens alkoholrådgivning og - behandlingstilbud Handleplan 2.1 Med BRKs Dragemaskot annonceres om Alkohol som sundhedsrisiko i Bornholms Tidende, på lige fod med de øvrige KRAMS faktorer Handleplan 2.2 Opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside Handleplan 2.3 Der afholdes halvårligt informationsmøde målrettet ansatte i BRK Handleplan 2.4 Der udarbejdes visitkort med oplysning om kommunens alkoholrådgivning og behandling Delmål 3 Etablering af et Misbrugscenter i Bornholms Regionskommune under forudsætning af politisk godkendelse. Handleplan 3.1 Forslag til oprettelse af Misbrugscenter behandles politisk Handleplan 3.2 Der nedsættes en arbejdsgruppe til udvikling af procesplan for området.

17 Udarbejdelse af alkoholpolitisk handleplan organisering af arbejdet Arbejdsgruppe 1: Alkohol-tilgængelighed Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BCB, Bornholms Politi SSP medarbejder, BørneCenter Bornholm Leder, Ungdomsskolen Kriminalpræventiv koordinator, Bornholms Politi Konsulent, DGI Bornholm Virksomhedsleder, Shell tankene Restauratør Regionsformand for HORESTA, Bevillingsnævnet Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Arbejdsgruppe 5: Alkoholrådgivning - og behandling Teamleder, Alkoholbehandlingen Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BørneCenterBornholm Psykolog, TUBA Politiassistent, Henrik Schwarz Arbejdsgruppe 2: De professionelle funktioner Konsulent, Beskæftigelsesindsatsen Sagsbehandler, Jobcenter Bornholm Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, Alkoholbehandlingen Teamleder, PPR, BørneCenterBornholm Teamleder, sundhedsplejerskerne, BørneCenterBornholm Sygeplejerske, Døgnplejen Arbejdsgruppe 3: Institutioner Leder, Ungdomsskolerne Konsulent, Børne- og fritidssekretariatet Konsulent, DGI Bornholm Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Psykoterapeut, TUBA Rektor, Bornholms Gymnasium Direktør, Bornholms Erhvervsgymnasium Politikommissær, Bornholms Politi Sygeplejerske, Bornholms Plejehjem og Centre Leder, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Arbejdsgruppe 4: Den kommunale arbejdsplads Virksomhedsleder, Vej og Park Konsulent, Løn og Personale Teamleder, Døgnplejen Næstformand Med-Hovedudvalget, BRK

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere