ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

2 Kære alle Man siger, at procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del af vores kultur. Vi synes, det er normalt og hyggeligt at drikke. Det sker alle vegne rødvin til aftensmaden, en øl efter badminton og drinks i weekenden. Er det forkert, vil nogen måske spørge? Nej, det synes jeg ikke, det er. Vi skal ikke være et forbudsland, politikerne skal ikke give bornholmerne dårlig samvittighed, fordi de godt kan lide at få et glas vin eller en øl men vi skal sætte proppen i flasken, når børnene lider, når de unge volder skade på sig selv, og når de voksne ødelægger deres liv: Vi skal med andre ord sige nej til misbrug. Det går ud over os alle, og det går ud over samfundet. Jeg er meget glad for vores nye alkoholpolitiske handleplan af flere grunde. Først og fremmest vil jeg gerne anerkende det meget konstruktive samarbejde, som vi har haft med alle vores samarbejdspartnere: politiet, erhvervsskolen, gymnasiet, idrætsforeningerne, DGI, Horesta, restauratørerne, de praktiserende læger og TUBA. Bornholms Regionskommune kan ikke klare denne opgave alene men sammen kan vi gøre en hel masse, og jeg synes, at vi er kommet meget langt, og det vil jeg gerne takke alle involverede for. Jeg vil samtidig gerne understrege, at det er en handleplan, som du sidder med i hånden, og det betyder, at der er mange konkrete handlinger på vej. Vi vil gøre en aktiv indsats for at få et samfund, hvor vi har et afbalanceret forhold til alkohol. Drik mindre lev mere. Winni Grosbøll Formand for Alkoholrådet Indledning Bornholms Regionskommunes alkoholpolitiske handleplan er resultatet af et dialogbaseret samarbejde mellem kommunen og en række centrale statslige, private og frivillige aktører. Politik og handleplan er det første skridt på vejen mod en aktiv, forebyggende og helhedsorienteret indsats til fremme af en sund og afbalanceret alkoholkultur i kommunen. Den alkoholpolitiske handleplan er en direkte udmøntning af og supplement til kommunens Sundhedspolitik og kommunalbestyrelsens politiske målsætning om i perioden at sætte fokus på de 5 KRAMS faktorer 1, herunder på uhensigtsmæssig alkoholkultur, som et forhold med særlig stor risiko for folkesundheden på Bornholm (Sundhedspolitik, Bornholms Regionskommune, 2008). Den alkoholpolitiske handleplan understøtter og supplerer samtidig kommunens Misbrugspolitik for børn og unge, der har til formål generelt at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge og at have et særligt fokus på børn og unge, der lever i familier, hvor der er konstateret misbrug (Misbrugspolitik for børn og unge, Bornholms Regionskommune, 2008), ligesom der er en direkte rød tråd til kommunens Børnepolitik, Ungepolitik og Idrætspolitik, der alle har formuleret mål for forebyggelse og sundhed. Selve udarbejdelsen af en Alkoholpolitisk handleplan i Bornholms Regionskommune er foranlediget af kommunens deltagelse i Sundhedsstyrelsens 3-årige modelkommune projekt Alkoholforebyggelse i kommunen i perioden , hvor netop udarbejdelsen af en overordnet alkoholpolitik med tilhørende handleplaner har været et krav til kommunens deltagelse. 1 KRAMS faktorerne: Usund Kost, Rygning, Uhensigtsmæssig Alkoholkultur, For lidt Motion, Langvarig Stress

3 Bornholms Alkoholråd et tværgående samarbejde En vellykket kommunal alkoholindsats kræver politisk forankring og opbakning fra og på tværs af alle dele i den politiske organisation. Alkohol findes indenfor alle områder og virksomheder i kommunen og for at der kan skabes overblik, sammenhæng og en entydig formidling til borgerne, er det nødvendigt med fælles viden og et fælles værdi og handlegrundlag. I en erkendelse af at kommunen ikke kan klare opgaven alene er nedsat Bornholms Alkoholråd. Bornholms Alkoholråd har politisk repræsentation og danner rammen om et organiseret tværgående samarbejde, der har haft til formål at: øge koordination og sammenhæng mellem de forskellige indsatser på alkoholområdet styrke og synliggøre det interne og eksterne samarbejde mellem involverede parter fremme opbakning til - og forankring af indsatsen på alkoholområdet på det politiske niveau, blandt ledere og medarbejdere i kommunen skabe ejerskab og indflydelse sætte mål og iværksætte handleplaner, der fremmer forebyggelse af alkoholproblemer og fordrer en afbalanceret alkoholkultur blandt borgere og ansatte i kommunen. Det er Bornholms Alkoholråd, der står bag formuleringen af mål og handleplaner indeholdt i denne alkoholpolitiske handleplan. I regi af 5 arbejdsgrupper har Alkoholrådets medlemmer diskuteret aktuelle problemstillinger på alkoholområdet, drøftet mål og konkrete indsatser og endelig formuleret 30 specifikke mål med tilhørende handleplaner for den samlede alkoholpolitiske indsats på Bornholm Bornholms Alkoholråd har det overordnede ansvar for at udbrede kendskabet til politik og handleplan samt at sikre bred faglig opbakning og implementering. Rådet vil løbende følge op på implementeringen af politik og handleplaner og vurdere et eventuelt behov for justeringer. Ved udgangen af 2011 revideres den alkoholpolitiske handleplan for første gang.

4 Alkoholforbrug og dets omkostninger Danskernes forbrug af alkohol har siden 60érne været stødt stigende og alkohol er i dag bredt accepteret som et socialt bindeled i vores kultur. Hvert år indtager den enkelte dansker i snit 11 liter ren alkohol og de danske unge drikker fortsat mere end deres jævnaldrende i Europa danskere er alkoholstorforbrugere det vil sige enten afhængige eller drikker mere end genstandsgrænserne på 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 genstande for mænd dødsfald er årligt direkte relateret til alkohol, og alkohol er næstefter tobak den største risikofaktor i forhold til folkesundheden (www.cancer.dk). Alligevel opfatter de fleste danskere alkohol som et ganske harmløst nydelsesmiddel, og da slet ikke som en risiko for sundheden på lige fod med dårlig kost, rygning, overvægt eller manglende motion. (www.sst.dk) Et overforbrug af alkohol har omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for den enkelte, for familien, for kommunen og staten. På landsplan anslås det, at der årligt bruges ca. 10 milliarder kroner på borgere med alkoholproblemer. Konsekvenserne af et for stort alkoholforbrug rammer andre end den der drikker ikke mindst børn. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at 44 % af de børn, der er anbragt udenfor hjemmet, har en misbrugsproblematik som bagvedliggende årsag. (ibid.) Antallet af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer er meget stort. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer og børn har en far eller mor, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse. (www.sst.dk) Mange børn og deres familier lever uden at få hjælp til problemet. Problemet er præget af manglende synlighed, tabuisering, skam og skyld. Den tolerante danske alkoholkultur er med til at gøre det sværere at opspore børnene på et tidligt tidspunkt og for familier og professionelle at tale åbent omkring alkoholvaner. 2 Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser: 21 for mænd, 14 for kvinder, 5 ad gangen, 0 for gravide og 0 for børn under 16 år.

5 Bornholmernes alkoholforbrug Af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil fra 2008 fremgår det, at 33 % af de bornholmske mænd har et risikabelt forbrug af alkohol, hvor det for kvinderne gælder 19 %. (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Omregnes nationale data fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed til bornholmske forhold, vil der statistisk set på Bornholm være ca.: borgere, der drikker over genstandsgrænserne på 14/ borgere, der har et skadeligt forbrug af alkohol borgere, der er afhængige af alkohol. 850 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, svarende til 2-3 børn i hver skoleklasse. Alkoholforbruget blandt borgerne på Bornholm har konsekvenser for sygdom og død såvel som i forhold til arbejdsmarkedet og det øvrige sociale område. På Bornholm gælder det statistisk set, at: 17 % af bornholmernes sygdomsbelastning skyldes alkohol. 14 % af de årlige tilfælde af brystkræft skyldes alkohol (www.cancer.dk) 23 dødsfald er alkoholbaserede med i alt 550 tabte leveår hvert år alkohol medfører et årligt merforbrug i det bornholmske sundhedsvæsen på 9,4 millioner kr. bornholmere, der drikker over genstandsgrænserne, hvert år har tilsammen ekstra sygefraværsdage 4 borgere på Bornholm årligt tilkendes førtidspension med baggrund i et alkoholoverforbrug. 3 Der er meget at vinde, økonomisk såvel som menneskeligt med en aktiv, bevidst og tidlig forebyggelse af alkoholproblemer. 3 Tal baseret på national statistik: Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2006)

6 Vision og formål Visionen det langsigtede mål med den alkoholpolitiske handleplan og det skærpede fokus på alkohol som risiko for sundheden er at skabe et samfund på Bornholm, hvor borgerne har afbalancerede alkoholvaner, og hvor færre drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Formålet med den intensiverede indsats, som denne alkoholpolitiske handleplan afspejler, er på kortere sigt at skabe en styrket, kvalificeret og sammenhængende kommunal indsats på alkoholområdet, der rummer indsatsområderne: Forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. De fem indsatsområder evidens og god praksis I den alkoholpolitiske handleplan er formuleret mål og handleplaner indenfor følgende 5 indsatsområder: Alkohol-tilgængelighed De professionelle funktioner Institutioner Den kommunale arbejdsplads Alkoholrådgivning og behandling Valget af indsatsområder følger Sundhedsstyrelsens krav til de deltagende kommuner. Sundhedsstyrelsens krav til kommunerne om at arbejde med netop disse fem indsatsområder er baseret dels på evidens 4, dels på en erfaringsbaseret viden om hvad der i ind og udland har vist sig at være god praksis til forebyggelse af alkoholproblemer i en kommune. Prioriteringen af indsatsområder understøttes derudover af Sund By Netværkets 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, af Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats såvel som af Hovedstadsregionens Sundhedsprofil, At arbejde evidensbaseret med forebyggelse vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer, Evidens i Forebyggelsen, Sundhedsstyrelsen, 2007.

7 Alkohol-tilgængelighed Der er relativt sparsom dokumenteret viden om hvad der virker og ikke virker når man taler forebyggelse af alkoholproblemer. Der er imidlertid god evidens for, at det, der nedbringer alkoholproblemer med størst effekt, er udbudsregulerende indsatser, såsom aldersgrænser, pris, færre butikker, begrænsede åbningstider, regulering af antallet af alkoholbevillinger. Også en praktisering af ansvarlig servering på salgsstederne samt en reduktion i eksponering af alkoholreklamer navnlig hvor børn og unge færdes har vist sig at have effekt. (Sundhedsstyrelsen, 2008) Det er ikke umiddelbart muligt for en kommune at ændre den nationale lovgivning på området. En kommune kan dog foretage en række strukturelle tiltag for at reducere tilgængeligheden af alkohol i lokalområdet og ad den vej skabe samfundsmæssige rammer, der fordrer udviklingen af en sund og afbalanceret alkoholkultur. Det er ud fra et sådant perspektiv at følgende mål og handleplaner er formuleret.

8 Overordnet mål Der arbejdes aktivt for en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarligt salgs- og udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel. Delmål 1 Det eksisterende samarbejde mellem værtshuse, diskoteker og øvrige relevante bevillingshavere er udbygget og bredt funderet og der arbejdes hen imod et etisk regelsæt om ansvarlig servering og en overholdelse af lovgivning om salg og udskænkning af alkohol Handleplan 1.1 Der rettes henvendelse til øvrige relevante aktører med henblik på at udbygge det eksisterende samarbejde Handleplan 1.2 Kommunen etablerer den relevante og nødvendige rådgivningsfunktion. Delmål 2 Kommunen samarbejder aktivt med forenings- og forretningsliv for en begrænset skiltning og markedsføring af alkohol på steder hvor børn og unge færdes. Handleplan 2.1 Der arbejdes hen imod at regler om skiltning og markedsføring er skrevet ind i lokale alkoholpolitikker gennemført infomøde om ansvarlig servering. Ved lejelighedsbevilling stilles alene krav om alkoholpolitik. Handleplan 4.1 Der udarbejdes skabelon samt vejledning i udvikling af alkoholpolitik Handleplan 4.2 Der etableres tilbud om infomøde vedr. ansvarlig servering Delmål 5 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 5.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 6 Bevillingsnævnet suppleres med forebyggelseskonsulent indenfor alkoholområdet Handleplan 6.1 Bevillingsnævnet inviterer relevant forebyggelseskonsulent på alkoholområdet Delmål 3 Kommunen samarbejder aktivt med forretningslivet hen imod en praksis hvor der skal fremvises gyldigt 16+ kort i samtlige detailhandler Handleplan 3.1 Der tilskrives samtlige detailhandler om konceptet. Handleplan 3.2 Unge som entrerer diskoteker og værtshuse kan anvende 16+ kortet som alderslegitimation. Delmål 4 I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling stilles krav om at ansøgeren har en skriftlig og tilgængelig alkoholpolitik samt

9 De professionelle funktioner De færreste mennesker med alkoholproblemer er i behandling og kun 15 % af de alkoholafhængige er i kontakt med alkoholbehandlingssystemet i løbet af et år. Den enkelte lever i gennemsnit i 12 år med et overforbrug af alkohol, før vedkommende kommer i behandling og gennemsnitsalderen er 42 år, når der første gang tages kontakt med alkoholbehandlingen. Det er en kommunal opgave at bidrage til at ændre disse tal og der er behov for en tidligere indsats. Når man i kommunen ønsker at arbejde med en tidlig indsats til forebyggelse af alkoholproblemer blandt kommunens borgere, spiller de professionelle funktioner i kommunen en helt central rolle. Kommunens professionelle personale og læger i almen praksis møder borgerne, fra vugge til grav, og har typisk en bred og hyppig borgerkontakt. De professionelle har med andre ord en unik mulighed for at yde en tidlig indsats overfor borgere med - eller i familier med alkoholproblemer og der er påvist god effekt af professionelles tidlige intervention. (Sundhedsstyrelsen, 2008) En forudsætning er dog, at den enkelte medarbejder kender til hvordan man enten umiddelbart eller ved hjælp af screeningsspørgsmål - identificerer en borger med et alkoholproblem og dernæst at medarbejderen formår at intervenere overfor problemet og henvise til rådgivning eller behandling. Et overforbrug af alkohol er tabu og opleves oftest som en privat sag. Ikke sjældent fraholder misforstået hensynstagen og berøringsangst os fra at reagere i mødet med et menneske, der har eller lever i en familie med alkoholproblemer. En politisk målsætning om at der skal ydes tidlig indsats i kommunen gør det ikke alene, og ofte vil uddannelse være nødvendig. I lyset af denne problemstilling er formuleret følgende mål og handleplaner for indsatsområdet.

10 Overordnet mål Kommunens personale skal identificere, intervenere og følge op, når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer Delmål 1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med borgere med alkoholproblemer. Handleplan 1.1 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet kommunens personale Delmål 2 Blandt ansatte er der en viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.1 På Dragenettet er der tydelige link til Sundhedsportalen, herunder opdateret information om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling Handleplan 2.2 Der sker en opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside, herunder oplysning om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Handleplan 2.3 Det sikres at deltagere på temadage for personale samt på nøglepersonuddannelsen tilføres viden om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og behandling. Delmål 3 Der eksisterer retningslinjer for, hvordan personalet handler i mødet med en borger med alkoholproblemer Handleplan 3.1 Virksomhederne formulerer egne retningslinjer for personalets konkrete håndtering af borgernes alkoholproblemer. Handleplan 4.1 Den praktiserende læge skal ved 1. graviditetsundersøgelse tale med den gravide om skadevirkninger ved alkohol under graviditeten. Den praktiserende læge opfordres til at tage emnet op også med kvinder, der henvender sig med et ønske om graviditet eller fertilitetsbehandling. Handleplan 4.2 Alkohol og tidlig indsats sættes på dagsordnen i det tværgående samarbejde mellem jordemødre, sundhedsplejersker, læger mv. Delmål 5 Kommunen opsporer og støtter børn i familier med alkoholproblemer Handleplan 5.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.2 Alkoholpolitikker indeholder klare retningslinjer for den konkrete håndtering af mødet med børn i familier med alkoholproblemer. Handleplan 5.3 Der etableres temadage om tidlig indsats målrettet relevante medarbejdere Delmål 6 Kommunens personale er opsøgende overfor unge i forhold til alkoholproblemer. Handleplan 6.1 Kommunens personale har gennemgået uddannelse med henblik på at kunne identificere, intervenere og følge op når de er i kontakt med unge med - eller i familier med alkoholproblemer Handleplan 6.2 Spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med børnene i udskolingen Delmål 4 Det ufødte barn skal beskyttes mod gravides alkoholforbrug

11 Institutioner Institutioner er et vidt begreb og dækker da også over kommunale institutioner, som eksempelvis skoler, daginstitutioner, plejecentre såvel som statslige, private og frivillige institutioner. Hertil kommer et rigt og mangfoldigt bornholmsk foreningsliv. Der er tale om en bred vifte af institutioner og foreninger med store størrelses- og beskæftigelsesmæssige forskelle. Kommunens overordnede alkoholpolitiske handleplan udgør nok rammen for alkoholindsatsen i hele kommunen, men det vil - de store forskelle taget i betragtning være de lokale alkoholpolitikker, der bærer den alkoholforebyggende indsats ud til borgere. Der er evidens for, at den individorienterede tilgang i forebyggelsen, baseret på traditionelt tilrettelagt undervisning og oplysningskampagner om risikoadfærd, ikke kan stå alene. Skræmmekampagner virker ikke og gør mere skade end gavn. Ønsker man i en kommune at gøre brug af kampagnetiltag og forebyggende undervisning bør disse understøttes af strukturelle tiltag som eksempelvis udviklingen af lokale alkoholpolitikker med tilknyttede handleplaner. Lokale alkoholpolitikker, der er lokalt forankrede med et lokalt ejerskab (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2008). Også udvidede forældrenetværker og klasseaftaler har vist sig at have god effekt til forebyggelse af unges alkoholforbrug og en tidlig alkoholdebut (www.sst.dk, Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

12 Overordnet mål Alkohol spiller en mindre rolle i sociale sammenhænge. Delmål 1 Institutioner og foreninger har udviklet aktive og bevidste alkoholpolitikker, der er offentliggjort på internettet Handleplan 1.1 Det sikres at institutioner og foreninger har viden om og - anerkender alkohol som en sundhedsrisiko. Handleplan 1.2 Der udarbejdes fælles guidelines til støtte ved udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Handleplan 1.3 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte ved institutioners og foreningers udvikling og implementering af lokale alkoholpolitikker. Delmål 2 Institutioner og foreninger bruges aktivt som arena for tidlig indsats og forebyggelse af borgernes alkoholproblemer Handleplan 2.1 Kommunen tager initiativ til at reducere betydningen af alkohol som indtægtskilde i foreningerne. Herunder oplyses om og vejledes i mulighed for ansøgning om puljemidler Handleplan 2.2 Ved allokering af puljemidler skabes der forudsætning for at foreninger kan arbejde med KRAMS herunder alkoholforebyggende initiativer Handleplan 2.3 Institutioner og foreninger er opdateret på relevant lovgivning (eksempelvis udskænkningsloven og lov om indberetningspligt) Handleplan 2.4 Der etableres en procesvejleder funktion til støtte for institutioners og foreningers afklaring af alkoholrelaterede behandlingsmæssige og juridiske spørgsmål. Handleplan 2.5 Bevillingsnævnet sikrer at der ved tilkendelse af alkoholbevilling er gennemført infomøde om ansvarlig servering og udviklet alkoholpolitik Handleplan 2.6 Der afholdes dialogmøde med relevante parter i institutioner og foreninger med henblik på udvikling og implementering af forebyggende indsatser på alkoholområdet og de øvrige KRAMS - faktorer Delmål 3 Børn skal beskyttes mod omsorgssvigt som følge af forældres alkoholmisbrug. Derfor arbejder institutionerne systematisk med tidlig opsporing af og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer samt en efterfølgende rettidig sagsbehandling. Handleplan 3.1 Lærere og pædagogisk personale er uddannet til at håndtere alkoholproblematikker og tale om alkohol Delmål 4 Alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i grundskolen er konsekvent baseret på kvalitetssikrede metoder og materialer samt et øget fokus på forældres ansvar. ( Ringstedsforsøget / Alle de andre gør det ) Handleplan 4.1 Der afholdes dialogmøde med relevante aktører fra skole, SSP, politi og kommune med henblik på videre implementeringsplan. Delmål 5 Kommunen arbejder forebyggende ved at etablere alternative, åbne og for de unge centralt placerede alkoholfri miljøer baseret på kvalitetssikrede metoder og erfaringer fra skøjtebanen. Handleplan 5.1 Kommunen nedsætter en arbejdsgruppe med relevante aktører, der leverer oplæg og budgetramme. Delmål 6 Folkeskolens og ungdomsuddannelserne samarbejde med SSP og SSP+ indsatsen er udbygget og udbredt. Handleplan 6.1 Folkeskolerne og ungdomsuddannelserne er repræsenteret i alle relevante SSP- fora i det samlede SSP -samarbejde på Bornholm

13 Den kommunale arbejdsplads Næsten alle kender en person med alkoholproblemer, men det er stadig de færreste, der forsøger at tale om det. På arbejdspladserne er det dog blevet mere almindeligt at tage alkoholproblemer op til diskussion, for det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer. Og det koster dyrt for både den, der har problemet, og for kollegaerne, virksomheden, familien og samfundet. Derfor har mange arbejdspladser da også en alkoholpolitik, der sætter restriktioner for brug af alkohol på arbejdspladsen. Statistisk set vil enhver større arbejdsplads have medarbejdere med et for stort forbrug af alkohol. Ofte har kollegaer igennem længere tid prøvet at hjælpe personen ved at dække over fejl, men oftest uden held. Ikke sjældent må ledelsen skride til afskedigelse. En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater. Undersøgelser viser, at hele 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen, mens alene 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når eksempelvis skadestuen eller sygehuset henviser til behandling. Arbejdspladserne kan altså i særlig grad motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre behandling. For at arbejdspladsen kan gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at den har en velfungerende alkoholpolitik. En velfungerende alkoholpolitik er skabt på basis af en fælles lokal beslutning mellem ledelse og medarbejdere. (Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen, 2008) Med afsæt heri er formuleret følgende mål og handleplaner for området:

14 Overordnet mål Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget gennem en synlig og handlingsorienteret alkoholpolitik Delmål 1 Den overordnede alkoholpolitik for kommunens medarbejdere er synlig og handlingsorienteret Handleplan 1.1 Nuværende overordnet alkoholpolitik for kommunens ansatte revideres Handleplan 1.2 Tydelige link til Sundhedsportalen på Dragenettet Samtlige virksomheder foretager en konkret vurdering af behov for relevant antal nøglepersoner. Vurdering af relevant antal indskrives i den lokale alkoholpolitik. Delmål 4 Spørgsmål om alkoholforbrug er indarbejdet i virksomhedernes APV er. Handleplan 4.1 Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) Delmål 2 Virksomhederne sætter alkohol på dagsordnen og forebygger alkoholproblemer på arbejdspladsen med en tidlig indsats og aktive alkoholpolitikker. Handleplan 2.1 Til udligning af små og store virksomheder oprettes en central pulje til uddannelse af nøglepersoner samt til alkoholbehandling, under forudsætning af politisk godkendelse Handleplan 2.2 Til brug for den konkrete udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker er der udarbejdet let tilgængelig skabelon og procesvejledning Handleplan 2.3 Fra centralt hold følges op på virksomhedernes udvikling af lokale alkoholpolitikker Delmål 3 For at støtte og hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer uddannes nøglepersoner. Nøglepersonerne skal være ledere og medarbejdere. Handleplan 3.1 BRK udbyder kurser til uddannelse af virksomhedernes nøglepersoner Handleplan Der nedsættes arbejdsgruppe til udvikling af implementeringsplan Handleplan 3.2

15 Alkoholrådgivning og behandling Alt for få kommer i alkoholbehandling og det belaster både borgerens og kommunens økonomi. En person lever i gennemsnit i 12 år med sit alkoholproblem, før det erkender problemet og går i behandling. I løbet af disse år er pågældende person ofte blevet forælder, har afsluttet uddannelse og påbegyndt sit virke på arbejdsmarkedet. I en kommune kan man styrke en tidlig indsats overfor borgere med et rådgivnings eller behandlingsbehov ved at uddanne sine medarbejdere til nøglepersoner (15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, Sund By netværket, 2008) At kommunens borgere og medarbejdere har kendskab til kommunens tilbud er en forudsætning for at flere borgere og medarbejdere kan rette henvendelse enten ved eget eller ved en borgers behov for alkoholrådgivning/behandling. Ved konkret at samle de forskellige alkoholrådgivnings - og behandlingstilbud under ét tag, kan kommunen arbejde for en større gennemsigtighed og et bredere kendskab til de eksisterende tilbud. En sådan øget gennemsigtighed er en fordel, dels for de borgere, der måtte have behov for et tilbud men også for den medarbejder, der ønsker at yde en tidlig indsats og henvise en borger med alkoholproblemer til behandling. Der er formuleret følgende mål og handleplaner for området.

16 Overordnet mål Flere borgere med et alkoholmisbrug kommer i alkoholbehandling og søger behandlingen tidligere i livet. Delmål 1 Tidligere opsporing af borgere med alkoholproblemer Handleplan 1.1 Der etableres og budgetteres med et driftsikkert kursus til uddannelse af nøglepersoner Handleplan 1.2 Der etableres min. 1 nøglepersonfunktion i samtlige kommunale virksomheder. Handleplan 1.3 Der udarbejdes alkoholpolitikker i samtlige kommunale virksomheder Delmål 2 Synliggørelse af kommunens alkoholrådgivning og - behandlingstilbud Handleplan 2.1 Med BRKs Dragemaskot annonceres om Alkohol som sundhedsrisiko i Bornholms Tidende, på lige fod med de øvrige KRAMS faktorer Handleplan 2.2 Opdatering af Psykiatri og Handicaps hjemmeside Handleplan 2.3 Der afholdes halvårligt informationsmøde målrettet ansatte i BRK Handleplan 2.4 Der udarbejdes visitkort med oplysning om kommunens alkoholrådgivning og behandling Delmål 3 Etablering af et Misbrugscenter i Bornholms Regionskommune under forudsætning af politisk godkendelse. Handleplan 3.1 Forslag til oprettelse af Misbrugscenter behandles politisk Handleplan 3.2 Der nedsættes en arbejdsgruppe til udvikling af procesplan for området.

17 Udarbejdelse af alkoholpolitisk handleplan organisering af arbejdet Arbejdsgruppe 1: Alkohol-tilgængelighed Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BCB, Bornholms Politi SSP medarbejder, BørneCenter Bornholm Leder, Ungdomsskolen Kriminalpræventiv koordinator, Bornholms Politi Konsulent, DGI Bornholm Virksomhedsleder, Shell tankene Restauratør Regionsformand for HORESTA, Bevillingsnævnet Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Arbejdsgruppe 5: Alkoholrådgivning - og behandling Teamleder, Alkoholbehandlingen Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, SSP og familiebehandlingen, BørneCenterBornholm Psykolog, TUBA Politiassistent, Henrik Schwarz Arbejdsgruppe 2: De professionelle funktioner Konsulent, Beskæftigelsesindsatsen Sagsbehandler, Jobcenter Bornholm Praksislægekonsulent, De praktiserende læger Teamleder, Alkoholbehandlingen Teamleder, PPR, BørneCenterBornholm Teamleder, sundhedsplejerskerne, BørneCenterBornholm Sygeplejerske, Døgnplejen Arbejdsgruppe 3: Institutioner Leder, Ungdomsskolerne Konsulent, Børne- og fritidssekretariatet Konsulent, DGI Bornholm Bestyrelsesmedlem, Bornholms Idrætsråd Psykoterapeut, TUBA Rektor, Bornholms Gymnasium Direktør, Bornholms Erhvervsgymnasium Politikommissær, Bornholms Politi Sygeplejerske, Bornholms Plejehjem og Centre Leder, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Arbejdsgruppe 4: Den kommunale arbejdsplads Virksomhedsleder, Vej og Park Konsulent, Løn og Personale Teamleder, Døgnplejen Næstformand Med-Hovedudvalget, BRK

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere