Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2014

2 Årsberetning 2014 Da det er besluttet at afholde GF hvert andet år, dækker denne skriftlige beretning derfor en periode fra november 2012 frem til august På GF 2012 måtte vi tage afsked med Marianne Clemensen, som havde siddet det antal år i bestyrelsen, som vedtægterne giver mulighed for. Marianne havde gennem sine år i bestyrelsen lavet et fantastisk arbejde for Tryghedsordningerne, hvilket hun naturligvis blev behørigt takket for. Efter et kampvalg blev Mette Jespersen Hansen fra 6. kreds budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Mette er ansat tandlæge, som til trods for sin unge alder, er garvet i fagpolitik. Hun er hurtigt faldet godt til i bestyrelsen, som udover Mette består af Kirsten Melchior (formand), Niels Bruun (næstformand), Anders Boel Pedersen, Svend Ulrich Jensen samt Ulla Friberg. Jan A. Frederiksen blev genudpeget som HB s observatør. Bestyrelsens sammensætning er fin i forhold til alder, køn, geografisk tilknytning og vi føler, vi repræsenterer et bredt udsnit af de privatpraktiserende danske tandlæger. I løbet af foråret 2013 var Tryghedsordningerne indbudt til at deltage i Tandlægeforeningens medlemsmøder. Vi var meget glade for at få mulighed for at komme ud og fortælle om vores to obligatoriske ordninger, Dagpengeordningen og Erhvervsudygtighedsforsikringen, og flere end 800 medlemmer kom og hørte på og stillede spørgsmål. Dagpengene er vores kerneydelse og de indgreb, der kom fra sundhedsministeriets side i løbet af 2013, har selvsagt haft en betydning for ordningen. Dels kommer der færre penge i kassen og dels bliver sygesikringsomsætningen hos den enkelte tandlæge mindre og mindre, således at den nu er nede på ca. 15 % af den samlede omsætning. Bestyrelsen mener, at dagpengene i relation til sygdom burde kunne dække ca. 25 % af omsætningen, og vi fremsætter derfor en række vedtægtsændringsforslag, der indenfor de givne økonomiske rammer vil kunne få sygdomsdækningen op på et passende niveau. Det koster selvfølgelig på andre områder såsom barsel-, vikar- og dødsfaldsdækning, men det er bestyrelsens holdning, at det er sygdomsdækningen, der er det absolut vigtigste i ordningen, og holdningen er ligeledes, at der ikke skal indbetales mere end de 2,75 %, som trækket er for nuværende. Det giver ca. 33 mio. kroner til fordeling i ordningen, således som overenskomsten forvaltes i øjeblikket. Det er naturligvis spændende, hvordan den nye overenskomst kommer til at se ud, og vi vil derfor meget gerne have lidt flere redskaber til at styre ordningen med, hvis grundlaget for indbetalinger ændrer sig væsentligt. Vedtægtsændringsforslagene er fremsat på baggrund af en høringsfase i repræsentantskabet samt særlige interessevaretagelsesudvalg, og de kan læses i sin helhed i GF materialet. Erhvervsudygtighedsforsikringen (EU-forsikringen), der er vores anden store obligatoriske ordning, er efter et lovpligtigt licitationsudbud i foråret 2013 flyttet fra PFA til Danica forsikring. Vi opnåede i forbindelse med udbuddet adskillige forbedringer, som ønsket af repræsentantskabet. Vi fik til trods for en lidt lavere pris opnået, at næsten alle fremadrettet får mulighed for at være med i ordningen, idet helbredskravene er blevet væsentlig lempet. Det har også givet mulighed for, at tandlæger, der før har fået afslag på at være med, i en begrænset periode på 3 mdr. har kunnet søge ind på særlige lempelige vilkår. Det har 52 benyttet sig af, og på nuværende tidspunkt er 41 blevet optaget i ordningen, mens 9 fortsat er ved at blive vurderet under de lempeligere vilkår. Bestyrelsen har besluttet, at alle skal have den obligatoriske grunddækning til samme pris, men ønsker man at tegne frivillig dækning derudover, må den enkelte selv bære den eventuelle øgede økonomiske byrde. Der har kun været få problemer ved overflytningen fra PFA til 2 Årsberetning 2014

3 Danica, og alt i alt er bestyrelsen godt tilfreds med processen. Det gik knap så godt, da vi valgte at flytte vores Sundhedsforsikring. Bestyrelsen vægter højt, at vi skal have de bedste produkter til den bedste pris, og vi valgte derfor at skifte leverandør, da Tryg uden varsel ændrede deres præmiesætning. Flytningen af denne forsikring fra Tryg til Dansk Sundhedssikring - DSS- var forbundet med store udfordringer, hovedsageligt fordi Tryg ikke havde alle forsikrede korrekt registreret, og det vil vi naturligvis fremadrettet arbejde intenst på at undgå ved eventuelle fremtidige leverandørskift. Vi har i perioden haft meget fokus på at få gennemgået alle vores produkter - nogle med hjælp af en aktuar og de store komplicerede ordninger på Privatforsikringsområdet ved hjælp af et mæglerfirma, for at sikre, at vi tilbyder de rette produkter til en konkurrencedygtig pris. Bestyrelsen har udover fokus på de forskellige forsikringsordninger også et skarpt øje på Tryghedsordningernes likvide formue på godt 78 mio. kr. Vi har gennem de seneste 6 år arbejdet målrettet på at professionalisere vores investeringer, fra selv at forvalte formuen til at benytte en investeringsrådgiver, som kunne rådgive samt foretage handler på professionelle vilkår. Vi har nu fået muligheden for at flytte hele porteføljen over i Lægernes Pensionsinvest LPI - som forvalter ca. 70 mia. kr. for lægerne. LPI er kendt for et godt afkast og lave omkostninger, og vi mener, at formuen er i gode hænder. Vi har en forsigtig investeringspolitik og fraviger naturligvis ikke dette, men kommer med et oplæg til modernisering tilrettet efter de ændringer i markedet, der er opstået efter finanskrisen. LPI har været behjælpelig med forslag til ændringer, som vil blive forelagt på GF. Vi har i Tryghedsordningerne en formue på 1,2 mio. kr. som er benævnt Bonusfonden. Pengene hidrører fra en ændring i EUforsikringen tilbage i 1980 erne. Den har hidtil været brugt som mulighed for at tildele engangssummer til tandlæger, der har eller har haft EU-forsikringen, hvis de kom i akut nød. Bestyrelsen har vedtaget at udvide kredsen af mulige modtagere til at omfatte alle tandlæger, der er eller har været medlem af Tandlægeforeningen. Det er en sjældent brugt ordning, og vi har derfor ønsket at flere kan komme i betragtning til en ydelse. Vi har siden GF 2012 arbejdet meget med bestyrelsens ansvar og opgaver. Vi har haft stor glæde af sparring med vores Advisory Board, der består af 5 erhvervsfolk med kompetencer inden for jura, økonomi, forsikring, kommunikation og strategiarbejde. Vi mødes 2 gange årligt for at få inspiration til udvikling af vores bestyrelsesarbejde. Denne sparring har inspireret os til adskillige initiativer. Vi har bl.a. gennemført en Tilfredshedsundersøgelse med en flot svarprocent på 23, hvilket ifølge eksperter er højt. Vi har på baggrund af undersøgelsens tilbagemeldinger fået hjælp fra et kommunikationsbureau til at gennemgå vores forskellige kommunikationskanaler og tiltag, da det var et af vores svage punkter. Den overordnede konklusion på undersøgelsen var dog generelt positiv, hvilket vi naturligvis er glade for, men der er sagtens plads til forbedringer i forhold til synlighed, så det arbejder vi målrettet på. Vi har udført en bestyrelsesevaluering, fremstillet en SWOT analyse med fokus på vores styrker og svagheder og med baggrund i disse inputs, har vi fastlagt en strategi 2017, hvor vi vil koncentrere os om nye målbare tiltag i forhold til medlemmerne, produkter og rådgivning, risikoafdækninger, økonomien samt bestyrelsens udvikling. Vi har allerede sat de første tiltag i værk, og ser frem til at opfylde de mål, vi har sat os. Årsberetning

4 fakta og økonomi vedr. de enkelte ordninger Tidslinje over muligheder for økonomisk hjælp ved sygdom Første år Efterfølgende år Dagpengeordning Erhvervsudygtighedsforsikring Grundmodul Tillægsmoduler Sygedriftstabsforsikring Erhvervsudygtighedsforsikring: Grundmodul Tillægsmoduler Orange = obligatorisk Blå = frivillig Dagpengeordning Dagpengeordningen er obligatorisk og erstatter i forbindelse med sygdom de privatpraktiserende tandlægers omsætning i henhold til Tandlægeoverenskomsten med 130 % i op til 253 dage efter 20 hverdages karenstid. Varer sygdomsperioden mere end 40 hverdage, efterbetales karensen. Der er dog forslag til vedtægtsændringer, der kan ændre på disse bestemmelser. Erhvervsudygtighedsforsikring - grundmodul/tillægsmoduler Ved længerevarende sygdom dækker den obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring i et vist omfang det økonomiske tab, der kan opstå som følge af den manglende evne til at arbejde som hidtil. Forsikringen dækker efter tre måneders erhvervsudygtighed. Grundmodulet udgør kr. (obligatorisk), og der kan tegnes yderligere syv tillægsmoduler af hver kr. (frivilligt). Op til det 55. år vil der ske udbetaling i fem år vurderet på evnen til at arbejde som tandlæge, faginvaliditet. Efter fem år vil det være den generelle erhvervsevne, der vil være afgørende for en eventuel fortsat udbetaling. Fra det 55. år vil erhvervsevnen kun blive vurderet på baggrund af faginvaliditet. Forsikringen løber til det 67. år. Sygedriftstabsforsikring Sygedriftstabsforsikringen er en frivillig virksomhedsforsikring, der dækker, hvis en tandlæge eller tandplejer, der er omfattet af forsikringen, bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke og som følge heraf får et driftstab. Sygedriftstabsforsikringen dækker det første år ved uarbejdsdygtighed ud over fire uger. Ved sygdom i mere end otte uger ophæves og efterbetales karensen. Forsikringen løber til det 65. år. 4 Årsberetning 2014

5 5 A Siden 2011 er de samlede udbetalinger i ordningen faldet i takt med, at det samlede antal sager også er faldet. Det største beløb, der er blevet udbetalt på årsbasis nogensinde var på 38 mio. kr. i Herefter blev der i 2012 udbetalt 34 mio. kr. og 30 mio. kr. i Den faldende tendens ser ud til at fortsætte i Nedgangen i antallet af sager ses ved både sygdom, barsel samt vikar. I 2012 blev der udbetalt 25 mio. kr. til sygdomsramte tandlæger. Beløbet faldt til 23 mio. kr. i Det kan være svært at gisne om, hvorfor tandlægerne er blevet mindre ramt af sygdom de sidste par år. Årsagen kan måske findes i den generelle krise. Der skal mere til, før man sygemelder sig eller det kan skyldes, at antallet af tandlæger langsomt falder og at den ældre generation går på pension. Den kvindelige del af tandlægestanden er den hårdest ramte. For aldersgruppen mellem 30 og 50 år er der flest kvinder i faget og det er naturligt, at den største procentdel af sygdomssagerne kan henføres hertil, nemlig 79 % i årene Men også i aldersgruppen år er det de kvindelige tandlæger, der er mest syge, ca. 62 %. Her er fordelingen af de 2 køn formentlig nogenlunde jævnbyrdig. Først når tandlægegruppen runder de 61 år, er det mændene, der er i overtal med en sygdomsprocent på 64 %. Antallet af barsler og dermed den samlede udbetaling er også faldende. Der var 120 barslende i Dette tal faldt til 113 i 2012 og i 2013 var der kun 90 barselssager. Udbetalingsbeløbet faldt fra næsten 8 mio. kr. i 2012 til 5,5 mio. kr. i Udgifter og indtægter til dagpengeordningen er svingende fra år til år, men set over en årrække balancerer det. Det er ikke muligt at forudsige antallet af syge, barslende eller døde eller størrelsen af dagpengeydelser til disse, ligesom indtægterne er helt afhængige af rammen for ydelser i henhold til tandlægeoverenskomsten og her er der de senere år foretaget flere politiske indgreb. Vi har et mål med at få indtægter og udgifter i ordningen til at balancere, da det ikke er hensigten at tjene penge på ordningen. Krisehjælp Antallet af medlemmer, der har modtaget hjælp i form af psykologkonsultationer, har været nogenlunde stabilt de sidste par år. Tryghedsordningernes aftale med Erhvervspsykologisk Rådgivning kører upåklageligt og responstiden, fra et medlem retter henvendelse til der er truffet aftale med en psykolog, er i de fleste tilfælde kun ganske få timer. Det er stadig hovedsagligt kvinder, der bruger ordningen. Af de 50, der fik hjælp i 2013, var de 12 mænd og heraf var der 4 klinikejere. Af de 38 kvindelige brugere, var de 13 klinikejere. Der er ikke mange tandlæger, der erkender, at de har et afhængighedsproblem. I 2012 var der kun i alt 4 medlemmer, der fik hjælp fra IOGT (international alkoholrådgivning) og i 2013 var der slet ingen. Tryghedsordningerne er ikke i tvivl om, at der er medlemmer, der kunne have glæde af at få hjælp fra IOGT i forbindelse med afhængighed af enten alkohol eller medicin, men der modtages ingen henvendelser fra hverken de afhængige selv eller fra pårørende eller det øvrige klinikpersonale. Erhvervsudygtighedsforsikring I 2013 indbetalte tandlæger i alt 50,8 mio. kr. i præmie på erhvervsudygtighedsforsikringen. Der blev i 2013 udbetalt erstatning til 166 tandlæger på i alt 30,9 mio. kr. De seneste års gunstige skadesforløb har betydet, at den årlige præmie for erhvervsudygtighedsforsikringen i 2013 blev nedsat med 15 %. I forbindelse med flytning af ordningen til Danica Årsberetning

6 pr blev præmien også reduceret dog kun i mindre grad. Der er siden årsberetningen 2012 sket en række forbedringer i Erhvervsudygtighedsforsikringen. Det meget kritiserede indtægtsgrundlag bortfaldt den 1. oktober 2012 og alle tandlæger får nu udbetalt dækningen i faginvaliditetsperioden ved sygdom i henhold til forsikringsbetingelserne uanset anden indtægt. Ordningens udløbsalder blev den 1. januar 2013 ændret til det 67. år, så det matcher med den nye folkepensionsalder. Forsikringens gratisperiode for de studerende blev udvidet fra at være gratis på 10. semester og et halvt år efter endt eksamen, til at være gratis i 2 år efter udgangen af kandidatåret. Også i forbindelse med flytningen til Danica den er der sket nogle forbedringer. For tandlæger, for hvem grundmodulet er obligatorisk at tegne, kræves der nu alene, at tandlægen arbejder og ikke har søgt om flexjob, førtidspension m.v. For øvrige tandlæger og ved tegning af frivillige tilvalgsmoduler op til kr. skal der alene afgives helbredsoplysninger 2 år tilbage mod tidligere 5 år. Desuden har tandlæger, der i PFA havde fået afslag af helbredsmæssige årsager, fået mulighed for at blive optaget i ordningen på lempelige helbredsvilkår. I Danica Pension har tandlægerne fået mulighed at benytte Danica Netpension med Nem ID. Her kan der findes oplysninger om ydelse på erhvervsudygtighedsforsikringen, den årlige pris for forsikringen, hvornår præmien forfalder, karensperioden, udløb og en kort beskrivelse af betingelserne for forsikringen. Har tandlægen valgt at være elektronisk kunde, kan breve fra Danica Pension ses i Netpension. Sygedriftstabsforsikring I 2013 havde 345 tandlæger tegnet sygedriftstabsforsikringen via Tryghedsordningerne i Codan Forsikring. Den samlede præmie for disse forsikringer var lidt over 9,3 mio. kr. Der har været en generel tarifændring pr , hvor alle Codans sygedriftstabsforsikringer blev reguleret, så alle forsikrede herefter betaler samme præmie, herunder også tandlæger. Skadesprocenten er tilfredsstillende. Drøftelser med Codan Forsikring om muligheden for at hæve aldersgrænsen for forsikringens udløb fra 65 år til 67 år eller 70 år, er genoptaget. Codan har tidligere afvist muligheden, men er nu i gang med en dybdegående analyse, som forventes afsluttet i Forsikringen har derfor fortsat en udløbsalder ved 65 år. Klinikforsikringen (specialforsikring) I 2013 havde klinikker tegnet klinikforsikring via Tryghedsordningerne i Codan Forsikring. Forsikringerne dækkede i alt units, og årets præmieindbetaling udgjorde i alt knap 16,8 mio. kr. Forsikringen steg pr med almindelig indeks på 1,82 %. Præmie pr. unit var herefter kr. i Pr steg præmien atter med indeks på 1,55 % og præmien pr. unit er i kr. Opkrævning foretages medio december og gælder for ét år. Skadesprocenten for 2013 var på 50,1, hvilket er meget tilfredsstillende. Der var i skader, hvor erstatningen oversteg kr. og heraf 2 skader, der beløb sig til mere end 1 mio. kr. Forsikringen er ikke ændret siden sidst. Pension Der er stadig stor interesse omkring pensionsordninger og opsparinger, især blandt de unge tandlæger mærkes en stigende interesse. Dette skyldes blandt andet, at Tryghedsordningerne fra den har haft mulighed for at tilbyde PFA Plus, som er et markedsrenteprodukt. Det er relativt enkelt at gennemskue og der er hjælp at hente til at vælge investeringsprofil på både 6 Årsberetning 2014

7 Tryghedsordningernes og PFA s hjemmeside. Der blev i 2013 indbetalt 41 mio. kr. til traditionel pension (gennemsnitsrenteprodukter) i aftaler med fast årlig indbetaling og pr en årlig indbetaling på 1 mio. kr. til PFA Plus produktet. Der er 570 personer, der benytter sig af en aftalt årlig (betales pr. måned) indbetaling. Klinikejere i personlig virksomhed benytter stadig muligheden for at komme med indskudsbeløb sidst på året. De tandlæger, der er under virksomhedsskatteordningen, har indtil udgangen af 2014 mulighed for at indbetale 30 % af overskuddet til en ratepension. Efter denne dato, vil de kunne indbetale 30 % af overskuddet til livsvarig livrente, samt kr. til ratepension. Fra blev kapitalpensionen afløst af en ny ikke fradragsberettiget opsparingsform, nemlig aldersopsparing. Aldersopsparing er et engangsbeløb, der udbetales ved pensionering. Der kan indbetales kr. i Beløbet forrentes og bliver ikke beskattet ved udbetaling, dog betales der pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet. Samtidig blev det muligt at spare 2,7 % i skat ved at omlægge kapitalpensionen til aldersopsparing i løbet af 2013 og Her vil opsparingen kun blive beskattet med 37,3 % mod de normale 40 %. Det var muligt at foretage omlægningen i bestemte perioder, som blev fastsat af de enkelte selskaber. PFA havde således en periode med mulighed for omlægning fra den 1. oktober til den 20. oktober I 2014 er perioderne fra den 1. april til den 22. april og igen fra den 1. oktober til den 20. oktober. Gruppelivsforsikring I 2013 havde tegnet en forsikring i Forenede Gruppeliv via Tryghedsordningerne tandlæger og 182 ægtefæller/ samlevende. Der blev i 2013 i alt foretaget 19 udbetalinger af kritisk sygdom og 9 udbetalinger ved død. Den årlige præmie pr. medlem var pr kr. og kr. pr , hvilket svarer til ca. halvdelen af den reelle præmie. Forsikringen har en bonusordning, som betyder, at tandlægerne kun betaler ca. halvdelen af den reelle præmie. Fra 1. januar 2013 kunne Tandlægernes Tryghedsordninger, som noget nyt, tilbyde en særlig Gruppelivsforsikring til nyuddannede tandlæger. Der er tale om en 2-årig overgangsordning, som indeholder en lavere dækning, end på den ordinære ordning, og dermed også en lavere præmie. Dette gør det mere attraktivt for nyuddannede tandlæger at tegne forsikringen. Efter den 2-årige periode overflyttes medlemmet automatisk til den ordinære ordning (A1). Status på overgangsordningen for nyuddannede tandlæger er, at der i 2013 var 72 tegnede forsikringer ud af 96 nyuddannede + 6 ægtefæller. I 2013 har vi, på baggrund af løbende efterspørgsler fra Tandlægerne, udarbejdet nye dækningsmuligheder for tandlægerne med forhøjet dødsfaldssum. Det vil således fremover være muligt at vælge mellem 3 forskellige ordinære dækninger, hhv. Ordinær A1 (ordinær dødsfaldssum), Ordinær A2 (+50 %) og Ordinær A3 (+100 %). Dækningssummen ved kritisk sygdom er uændret på kr. uanset ordning. I september 2013 udsendte Tryghedsordningerne et Nyhedsbrev til alle tandlæger, som har en Gruppelivsforsikring, indeholdende information om præmiestigningen for 2014, samt information om de nye dækningsmuligheder. Frem mod opkrævningen af 2014-præmien, er opkrævningssystemet blevet justeret således, at alle, der fylder 70 år i løbet af det år der bliver opkrævet for, kun bliver opkrævet for det antal måneder, der modsvarer dækningsperioden (udløb ved udgangen af det kvartal forsikrede fylder 70 år). Dette gør, at medlemmerne ikke bliver opkrævet unødvendigt for flere måneder end de er Årsberetning

8 dækket. Samtidig gør det administrationen lettere, da der ikke skal tilbagebetales overskydende præmie. Sundhedsforsikring tandlæger havde i 2013 en sundhedsforsikring via Tryghedsordningerne i Tryg. Forsikringen steg med almindeligt indeks pr til kr. og for børn til 786 kr. Samlet udgjorde præmieindtægten for kr. I efteråret 2013 blev sundhedsforsikringen i Tryg taget op til revision. Dette skete på baggrund af, at Tryghedsordningerne var blevet bekendt med, at Tryg pr havde ændret deres prissætning uden at orientere Tryghedsordningerne og derfor herefter kunne tilbyde lavere præmie på sundhedsforsikringen til tandlæger gennem andre salgskanaler. Aftalen med Tryg Sundhedsforsikring blev derfor opsagt med henblik på en genforhandling af ordningen med Tryg. Sideløbende hermed blev der indhentet tilbud fra andre leverandører, med henblik på en produkt- og prissammenligning. På baggrund af en samlet vurdering af Tryg og andre selskabers tilbud besluttede bestyrelsen at indgå en ny aftale med Dansk Sundhedssikring. Forbedringerne i den nye sundhedsforsikring består dels i en lavere pris og dels mulighed for behandling både på offentlige og private sygehuse samt behandling hos fysioterapeut uden henvisning fra egen læge. Endelig giver forsikringen mulighed for sundhedsfaglig rådgivning af alle behandlingskrævende helbredsproblemer uanset om behandlingen er dækket af forsikringen. I visse tilfælde giver forsikringen også mulighed for en second opinion. December 2013 påbegyndtes overflytningen af alle sundhedsforsikringer til Dansk Sundhedssikring. Dette har forløbet planmæssigt, idet der dog var store udfordringer, som primært skyldtes fejlregistreringer og fejlbehæftet dataleverance fra Tryg, samt uberettiget opkrævning af 2014-præmie af opsagte tandlæger fra Tryg. Status i Dansk Sundhedssikring er pr , at der er oprettet forsikrede, heraf er 867 forsikrede under klinikordninger, 156 er tegnet individuelt og privat, 87 er ægtefæller og 142 er børn. Der har således ikke været en nedgang i antal forsikrede pga. skift af leverandør men snarere en tilgang sammenlignet med antal forsikrede på i Grundet de nye skatteregler for Sundhedsforsikringen, som blev vedtaget i 2012, består sundhedsforsikringen til klinikkerne af 2 aftaler/policer, hhv. en fritids- og en arbejdsrelateret. Arbejdsgiver skal indberette den skattepligtige præmie på den fritidsrelaterede forsikring til Skat. Præmien for den arbejdsrelaterede forsikring er ikke skattepligtig for medarbejderen. Såfremt medarbejderen selv betaler sundhedsforsikringen, kan den arbejdsrelaterede præmie betales via bruttolønnen før skattetræk og den fritidsrelaterede præmie skal betales via nettolønnen efter skattetræk. Den frivillige klinikordning er fradragsberettiget for klinikejeren og medarbejderne beskattes som anført ovenfor. Skattereglerne har dog ingen betydning for dækningen af forsikringen, idet sundhedsforsikringen dækker ens hele døgnet uanset om behovet for undersøgelse og behandling opstår i arbejdstiden eller i fritiden. Sundhedsforsikringerne opkræves og reguleres én gang om året hvilket sker medio december. Det betyder, at har man til- eller afmeldt personer i løbet af det foregående år, vil reguleringen herfor ske i forbindelse med den årlige fornyelse i december måned. Privatforsikringer I Tryg gruppeforsikring var der i 2013 i alt policer fordelt over forsikringer for biler, indbo, villaer, fritidshuse, ulykkesforsikringer samt nogle få mindre forsikringer for fx hund, knallert mv. 8 Årsberetning 2014

9 Der er fortsat stigende vækst på stort set alle privatforsikringerne. Ultimo 2012 blev der varslet præmieforhøjelser gældende pr på villaforsikringen med 5 %, ulykkesforsikringen med 10 % og familieforsikringen med 14 %, da skadeprocenten samlet set for 2011 var 104,51 % og der også de foregående år havde været en relativ høj samlet skadeprocent. Med en præmieindtægt på 22,2 mio. kr. og udbetalinger for 18,8 mio. kr. ser regnskabet for 2013 heldigvis bedre ud, og effekten efter præmiestigningerne kan således ses positivt i det samlede regnskab. Der blev i 2013 også indført en generel mindste selvrisiko på bilforsikringerne på kr. Den gratis vejhjælp udgik af bilforsikringen men kan tilkøbes for 331 kr. I 2014 har Tryghedsordningerne fået aftalen om privatforsikringer gennemgået af en forsikringsmægler, AON. På baggrund af denne gennemgang er der foretaget forhandlinger med Tryg med henblik på fortsat at sikre konkurrencedygtige priser og produkter. Der er herefter indgået en ny aftale med Tryg for de næste 3 år, da det af forsikringsmægleren vurderes at være mest fordelagtigt for tandlægernes samlede engagement. Kriminalitetsforsikring Tryghedsordningerne tilbyder en kriminalitetsforsikring via Codan til klinikejere. Forsikringen dækker mod økonomisk kriminalitet, computerkriminalitet (indbrud i internetbank), underslæb mm. Præmien bliver beregnet ud fra antallet af ansatte, hvor stor en sum man ønsker at være dækket for og hvor stor en selvrisiko man vælger. Der er ikke den store efterspørgsel på forsikringen, men da underslæb er en relativt hyppigt forekommende form for økonomisk kriminalitet er det vigtigt, at Tryghedsordningerne kan tilbyde forsikringen til de klinikker, der efterspørger den. Netbankforsikring Netbankforsikringen dækker virksomhedens direkte tab af penge på virksomhedens bankkonti som følge af tredjemands netbankindbrud i virksomhedens computersystemer. Forsikringen er etableret i forsikringsselskabet Chubb Insurance Company. Forsikringen tegnes alene via nettet (et link fra Tryghedsordningernes hjemmeside). Der har været og er stadig meget stor interesse for forsikringen, og der er indtil den tegnet 522 forsikringer. Regnskab 2012 Regnskabet for 2012 udviser et overskud på 3,6 mio. kr. Resultatet er en klar forbedring i forhold til regnskabet for 2011, der gav et underskud på 8,1 mio. kr. Hævelse af procentsatsen fra 2,25 % til 2,5 % af udbetalingen af ydelser fra Tandlægeoverenskomsten med virkning fra medførte øgede indtægter på i alt 3,0 mio. kr. Dagpengeydelserne for 2012 faldt samtidig med 4,1 mio. kr., hvilket resulterede i et overskud for dagpengeordningen isoleret set på 2,0 mio. kr. Administrationsbidrag på 13,8 mio. kr. fastholdes på samme niveau som året før. De samlede omkostninger for 2012 ender på 16,9 mio. kr. Formuen har givet et positivt afkast på 4,5 mio. kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende med det værende renteniveau. Egenkapitalen var herefter på 97,8 mio. kr Regnskabet for 2013 udviser et overskud på 5,6 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende sammenholdt med 2012, især set i lyset af de uvarslede beskæringer af Tandlægeoverenskomsten, som blev gennemført i årets løb. På grund af nedskæringerne i Tandlægeoverenskomsten blev trækket af omsætningen i henhold til Tandlægeoverenskomsten hævet Årsberetning

10 fra 2, 5 % til 2,75 % pr , hvilket påvirkede resultatet positivt. Dagpengeydelserne faldt i 2013 med yderligere 4,0 mio. kr., hvilket er stort set samme fald som i 2012 (4,1 mio. kr.) Resultatet for dagpengene blev isoleret set på 3,4 mio. kr. Udbetalingen af dagpenge er dermed faldet tilbage til niveau under Indtægterne er lige over niveau for 2010 til trods for stigning af trækket til 2,75 %. De gennemførte tiltag i form af stigning af trækket af omsætningen i henhold til Tandlægeoverenskomsten og de lavere udbetalinger har således medført, at det negative resultat i 2011 er indtjent samlet i 2012 og Administrationsbidrag på 14,0 mio. kr. steg med 1,0 % fra året før. De samlede omkostninger faldt til 14,7 mio. kr. Formuen har givet positivt afkast på 3,4 mio. kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende med det lave renteniveau. Egenkapitalen er herefter tilbage på niveau med 2010 på 103,3 mio. kr. Bestyrelsens mål om at opretholde en buffer på 3 års udbetalinger i dagpengeordningen er således genoprettet. Den 21. november 2011 lancerede Tryghedsordningerne en ny hjemmeside: Siden lanceringen har tandlægerne i stadig stigende grad benyttet sig af at kunne få information om Tryghedsordningernes ydelser og produkter via hjemmesiden. I perioden 21. november 2011 til 1. april 2014 har der i alt været besøg på hjemmesiden. I 2013 alene var der i alt besøg på hjemmesiden, hvoraf besøg skete via henvisning fra Den mobile udgave af hjemmesiden imødekommer tandlægernes brug af mobilenheder som fx iphone og ipad, idet statistikken viser, at der fx i 2013 har været besøg på hjemmesiden, som er sket via tablets og mobilenheder. Hjemmesiden fungerer som en god service over for tandlægerne, der til enhver tid kan finde informationer om forsikring, pension og dagpenge, få svar på spørgsmål, bestille tilbud eller bestille et opkald fra Tryghedsordningerne direkte på hjemmesiden. Aktiviteter Vi har i 2012 og 2013 haft pensionskampagner rettet mod alle tandlæger, både de der tidligere har indbetalt til private pensionsordninger, til de tandlæger, der har indbetalt via arbejdsgiver, og til klinikejere i eget anpartsselskab og i personlig virksomhed. Information Tryghedsordningerne udsender 2 4 gange om året nyhedsmails til medlemmerne, hvor de væsentligste nyheder, ændringer og oplysninger præsenteres i en kort form med link ind til yderligere information på vores hjemmeside. I samarbejde med bl.a. Tandlægebladet og PTO koordinerer Tryghedsordningerne nyheder, artikler og annoncer på tværs af de forskellige medier for at sikre optimal information til tandlægerne. Sponsoraftale Vi har hvert år fornyet sponsoraftalerne med Tandsundhed Uden Grænser og Odontologisk Forening i Aarhus og København. De unge I efteråret 2012 er alle nye kandidater fra årgang 2012 kontaktet om deres forsikringsforhold. I efteråret 2013 er ligeledes alle kandidater fra årgang 2013 kontaktet. Deres forsikringer er gennemgået og ændret til den nye status som færdige tandlæger. I denne sammenhæng er deres forsikringsbehov generelt gennemgået. Kandidaterne 2014 kontaktes i efteråret 2014 for at gennemgå deres forsikringsbehov efter kandidatårets afslutning. 10 Årsberetning 2014

11 Vi har i efteråret 2012 kontaktet kandidaterne årgang 2010 og i efteråret 2013 kandidaterne årgang 2011 og 2012, vedrørende tegning af pension. Vores henvendelse er blevet meget positivt modtaget af de unge, og der har været stor interesse for tegning. Kandidaterne årgang 2013 kontaktes i efteråret 2014 vedrørende tegning af pensionsordning. Der har i maj 2012, 2013 og 2014, været afholdt møder med Odontologisk Forenings bestyrelser i København og Aarhus med indlæg om Tryghedsordningerne. Muligheden for at gøre Tryghedsordningerne generelt mere synlige på deres hjemmesider blev drøftet, og indgåede sponsoraftaler blev gennemgået. Tryghedsordningerne har deltaget på Københavner- og Aarhusrusturene med et indlæg om Tryghedsordningerne. Kandidataften Tryghedsordningerne afholder hvert efterår kandidataften for de tandlæger, der er blevet færdige i løbet af sommeren. Arrangementerne afholdes i Aarhus på Aros Kunstmuseum og i København på Charlottenborg Kunstmuseum i 2012 og i 2013 på Cafe Royal. Begge steder er der ud over Tryghedsordningernes gennemgang af relevante forsikrings- og pensionsmæssige forhold, også et indlæg af trivselsog ergoterapeut Bettina Gerbola. Tilbagemeldingerne på arrangementerne er hvert år meget positive. Arrangementerne afholdes også i Kurser i samarbejde med Tandlægeforeningen Tryghedsordningerne deltog i 2012 og 2013 på Tandlægeforeningens kursus Hjælp, jeg overvejer at købe klinik. Der har i foråret 2013 og 2014 været afholdt 10. semester kandidatorientering i København og Aarhus ligeledes med deltagelse fra Tryghedsordningerne. Årskursus Tryghedsordningernes stand var i både 2013 og 2014 placeret meget centralt på Tandlægeforeningens område. Der var begge år rigtig mange henvendelser, og det gav mange gode og spændende dialoger om de forskellige forsikringer og ligeledes mange nytegninger. Besøg på Tryghedsordningernes stand er naturlig nok meget afhængig af kursernes placering og pausernes længde. Den sidste kursus-/messedag afholder Tryghedsordningerne hvert år, i samarbejde med PFA Pension, et indlæg for 50+ tandlæger om pension med temaet Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner - og hvad der skal tages højde for, når man nærmer sig pensionsalderen. Kurset er velbesøgt og der er altid mange spørgsmål som sekretariatet er glad for på denne måde at få mulighed for at afklare. Klinikejerkonference Tryghedsordningerne havde en stand på Klinikejerkonferencen i Nyborg i januar I 2014 blev det imidlertid besluttet ikke at deltage, da konferencens afvikling ikke er hensigtsmæssig i relation til Tryghedsordningernes muligheder for kontakt med tandlægerne. Det har været en spændende tid med mange nye tiltag og god tid til at fordybe sig i dem, og bestyrelsen takker vores sekretariat for et godt samarbejde og god opbakning, når vi får nye ideer. Vi takker naturligvis også HB og Kredsformænd, KEU, PATU og PTO for fint samarbejde i den forløbne periode. Personligt takker jeg bestyrelsen for et meget engageret og flittigt arbejde. Det er en yderst velfungerende bestyrelse, hvor alle er på valg ifølge de nye regler. Alle kan genvælges, men Anders Boel Petersen har desværre valgt ikke at genopstille. Jeg håber, vi øvrige får lov at videreføre det gode samarbejde i den kommende periode suppleret med en ny kollega som medlem af bestyrelsen. Kirsten Melchior Årsberetning

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2014 Indhold Årsberetning 2014 3 Særlige emner til GF 2014 14 Forslag til ny investeringsstrategi 17 Ændringsforslag til vedtægter 18 Årsrapport 2012 27

Læs mere

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet.

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet. Årsberetning 2011 Bestyrelsen havde til GF 2010 stillet et vedtægtsændringsforslag, som satte en tidsbegrænsning på otte år for en bestyrelsespost i TDLT. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger

Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Bestyrelsen måtte ved GF i 2011 sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer. Palle Skjødt havde siddet det antal år i bestyrelsen, som vedtægterne giver mulighed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE - revideret De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Mette

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator:

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette Heegaard

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere