A. Ansøger og ejerforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Ansøger og ejerforhold"

Transkript

1 A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4 Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Eltangvej 140, 6000 Kolding Matr. Nr. 7t, Lilleballe by, Eltang CVR nr.: P nr. kendes ikke endnu. Identisk med ansøger. Gut Tidemann Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens og projektets art 1 Virksomhedens listebetegnelse for virksomhedens hovedaktiviteter og eventuelle biaktiviteter. 2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. Udvidelsen. 3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 4 Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Bekendtgørelse 1454, bilag 2: K203, K206, K212, k214 Meldgaard påtænker at indrette den nuværende mark som en plads for håndtering af byggeaffald, have/park affald, sortering og kartering af jord, sortering af affaldsforbrændings slagge, samt parkering af renovations- og lastbiler og containere. Virksomheden vil ikke håndtere de i Risikobekendtgørelse 1666 af 14/12/2006 bilag 1, del 1 og 2, kolonne 3 nævnte stoffer. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 1 Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 2 Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 36, oplyses om den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse. Det forventes at der skal ansøges og gives byggetilladelse til etablering af pladsen og kontor og personale faciliteter. Ønsket opstart 1. juli Pladsen etableres i etaper. Første del forventes at være i brug i 1. halvdel af Halvdelen af arealet forventes at være etableret inden udgangen af 2015.

2 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid 1 Oversigtsplan i passende målestof med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil. 2 Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 3 Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 4 Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Se tegning Virksomheden anser adressen for at være centralt placeret for regionens infrastruktur. Virksomheden forventer at være i drift i hverdage fra til Der vil i perioder være sorterings- og knuser anlæg med tilhørende hjælpemaskiner der arbejder 24/7. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive overholdt. Der vil i tidsrummet i hverdage være en del trafik med lastbiler. Største delen af lastbilerne vurderes at komme via større veje til området. E. Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i Se tegning 1 og 2 relevant omfang viser følgende: Det er langt fra alle detaljer vi har på plads, men vi har forsøgt at give et overblik efter bedste evne og aktuel viden. Vi påtænker at bygge hele pladsen op med bærelag af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge overalt med tæt belægning og med bortledning af overflade vand til enten kommunens spildevandssystem, regnvandsbassin eller perkolat bassin. Da vi ikke kan levere den mængde slagge inden for overskuelig tid samt at vi godt vil dele investeringen ud over nogle år har vi valgt at opdele pladsen i 4 afsnit (se tegning 1) samt delområde 1 og 3 (som beskrevet i lokalplanforslaget). Der vil kun blive udlagt slagge i det afsnit som vi vil færdiggøre med tæt Vi indretter først afsnit 1 samt delområde 1. Delområde 3 bliver bla. til regnvandsbassin. Vi påtænker at lave telte/bygninger, værkstedsbygninger, vaskeplads mv. på delområde 1. I afsnit 1 vil der blive etableret område med brovægt, administrations- og personale bygning. Der er pt. ikke overblik over hvilke aktiviteter der vil få 1. prioritet. Det er derfor meget sandsynligt at der i første omgang vil bliver placeret en aktivitet i afsnit 1 som senere vil blive flyttet til en af de andre afsnit. Tegning 2 viser den mulige indretning når hele arealet er udnyttet. F. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter 1 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses: Produktionskapacitet og oplagskapacitet Oplysninger om art af produkter samt forbrug, oplag og oplagsform af affald og øvrige råvarer til kompostering, herunder angivelse af EAK-kode. For hvert oplag angives de maksimalt Årlig produktion 1500 tons. Den komposterings egnede del af have/park affald. Neddeles og lægges i miler.

3 forekommende oplagsmængder. Oplysninger om procesforløb afhængig af produktets slutanvendelse, herunder om processerne foregår uden- eller indendørs. 2 For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes: 3 For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin: Beskrivelse af bassinets placering og indretning. Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran. 4 Oplysninger om: Hvilke farlige affaldsarter og/eller affaldsfraktioner (angivet med tilhørende EAK-koder og evt. anden identifikation) virksomheden ønsker at modtage og producere, grupperet efter håndtering, samt oplysning om evt. særlig forurening i affaldet. Temperatur måles og der tilsættes vand eller milerne luftes efter behov. Pladsen skal ikke modtage slam. Det forventes at der skal indrettes ca m2 plads til oplagring og sortering af slagge. Bassinet vil blive dimensioneret af vores rådgiver når vi kender udløbskravene (l/s) fra Kolding kommune. Bassinet vil blive støbt i beton med vandbremse på udløbssiden. Fraktion EAK kode Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldarter/-fraktioner håndteres herunder mængde af affald. Derudover oplyses om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. Fraktion Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige Mængde/håndtering 4000 tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs.

4 stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og neddeles maskinelt. Placeres udendørs. 200 tons/år Placeres i containere tons/år 800 tons/år. Opstakkes og knuses maskinelt. Placeres udendørs. Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysning om, hvordan elskrot håndteres. Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsarter og fraktioner, der modtages. Der vil periodisk blive neddelt have/park affald. På plads for have/parkaffald med mobil neddeler. Tidspunkt: 24/7 Der vil løbende blive balleteret pap, papir, plast, pvc, aluminiums dåser. Vil foregå i lade/telt. Tidspunkt: hverdage Der vil periodisk blive knust asfalt, beton og mursten/tegl med mobilt knuser udstyr. På plads for disse materialer. Tidspunkt: 24/7 El skrot sorteres ud af affaldet, fyldes i bure som transporteres til f.eks. Averhoff, som står for den videre behandling. Fraktion Mængde/tons Affaldsforbrændingsslagge Jord kl Have/park Træ Asfalt 800 Beton Jern 250 Silikat Det forventede maksimale oplag af væsentlige modtagne farlige affaldsarter og fraktioner på virksomheden. Hvis der ønskes opbevaret klinisk risikoaffald med ikke konserveret vævsaffald, skal den maksimale opbevaringstid oplyses. Hvilken form for opbevaring i Fraktion Opbevaring

5 emballage, containere (stationære og transportcontainere), gruber, stationære tanke mv., der anvendes for alle farlige affaldsarter og fraktioner, herunder volumen, oplagshøjde/antal lag. For konkrete affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i det fri, oplyses, hvilken særlig emballering eller andre tiltag, der anvendes for at hindre udslip eller uønsket påvirkning af affaldet, f.eks. ved kontakt med nedbør eller på grund af blæse, varme eller kulde. Hvis virksomheden ønsker tilladelse til at opbevare bestemte affaldsarter og fraktioner på befæstet areal, skal dette oplyses. Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt miler på fast miler på tæt miler på tæt miler på fast Placeres i containere på fast miler på fast miler på tæt Skematisk angivelse af, i hvilke(t) oplagsområde eller hvilke(n) tank(e), containere, båse, på særlige oplagspladser eller i miler etc. farlige affaldsarter og fraktioner placeres, se nedenstående skema. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. Oplysningerne skal omfatte referencer til tegning(er), jf. punkt E 1) Den endelige placering af de enkelte aktiviteter kendes pt. ikke. Farlig affaldart(er) eller fraktion(er) EAKkode(r) /anden identifikati on Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Forvent et årlig mængd e, der modtag es Forventet maksimal t oplag af væsentlig e affaldsart er eller fraktioner Opbevaringsfor m, herunder om affaldet ønskes opbevaret i det fri eller på befæstet areal Opstakkes i 5 miler på fast Opstakkes i 5 miler på tæt Affaldsforbrændingssla Opstakkes i 5 Oplagsområde (r) eller tank, jf. tegning under punkt E

6 gge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald miler på tæt Opstakkes i 5 miler på fast Placeres i containere på fast Opstakkes i 5 miler på fast Asfalt Opstakkes i 5 miler på tæt Ved affaldsarter forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Ved affaldsfraktioner forstås som udgangspunkt de opdelinger af affaldet, som virksomheden modtager og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen. Affaldsfraktion kan endvidere benyttes til at betegne den opdeling, virksomheden opererer med af hensyn til håndteringen af affaldet. 5 Oplysning om: Hvorvidt virksomheden hælder bestemte farlige affaldsarter og fraktioner sammen med tilsvarende affaldsarter og fraktioner samt i hvilke årlige mængder. Hvorvidt virksomheden ønsker tilladelse til at blande forskellige farlige affaldsarter og fraktioner i forbindelse med omlastning om omemballering. For hver enkelt affaldsart og fraktion virksomheden ønsker tilladelse til at blande, oplyses om relevante fysisk kemiske egenskaber, der kan belyse risikoen ved blanding (eksempelvis surhedsgrad, reaktivitet, indhold af halogen, indhold af reaktive metaller som zink og aluminium) samt EAKkoder og evt. anden yderligere identifikation. For den resulterende blanding oplyses den maksimale mængde, samt hvilken form for behandling affaldet sendes videre til. Hvilke former for sortering af det farlige affald virksomheden ønsker at foretage. Klassificeret jord kan blive stakket i samme miler. Asfalt, beton, tegl vil blive opstakket i miler for hver fraktion. Der vil blive blandet jord bunker efter endt klassificering. Fraktion Silikat Sorteres på tromle-sorterer og et sold på 6-8 mm

7 Oplysninger om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang, der vaskes emballager, containere eller andet materiel og/eller køretøjer på virksomheden. Det skal endvidere oplyses, i hvilke områder de forskellige aktiviteter foregår med reference(r) til tegning(er), jf. punkt E. Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden. Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted. For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam. For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Træ Asfalt Sorteres for større urenheder og luftes for PAH er. Sorteres for jern og metaller og ikke forbrændt affald. Sorteres for andre fraktioner. Sorteres for andre fraktioner. Der vil på sigt blive etableret en bygning for servicering af diverse maskiner samt opbevaring af reservedele, dieselolie og øvrige smøre produkter. Endvidere vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Mandskabsbygning vil blive elopvarmet evt. via varmepumpe. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Der vil være følgende maskiner: Gummiged Gravemaskine Balleterings presse Gaffeltruck Neddeler til have/park og træ Knuser til nedknusning Sorterings anlæg til slagge, træ, beton Rundsorter mv. til jord sortering Se pkt. 4. Pladsen skal ikke modtage slam. Der vil blive modtaget affaldsforbrændingsslagge fra danske affaldsforbrændingsanlæg som f.eks. Kolding og Odense.

8 modtaget slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3% TOC. Slaggen vil for de enkelte læs blive visuelt inspiceret for uforbrændt materiale. Efter endt modning og sortering bliver slaggen analyseret efter bekendtgørelse Herefter kendes eksakte TOC indhold. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening 1 Oplysninger om, hvilke arbejdsprocesser/ affaldsarter eller fraktioner, der kan give anledning til luftforurening og som knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast samt lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, hvilke operationer, jf. punkt F 2), der afstedkommer forureningen/generne, og hvilke foranstaltninger, der vil blive gennemført for at reducere forureningen/generne. 2 Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er). 3 For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger. 4 For anlæg til komposteringsanlæg beregnes afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. 5 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses der om diffuse lugt- og støvkilder. Støj 1 Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder støj fra intern kørsel og transport og af-, og omlæsning af affald, klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering samt udendørs arbejde og materialehåndtering, pumpning af slam samt neddeling og sortering, jf. punkt E 1). Oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Jord og grundvand Oplysning om arten af belægning (materialer Støv: slagge, jord, beton Lugt: komposterings Der vil være fokus på støv ved sortering af slagge og jord samt knusning af div. materialer. Der vil blive mulighed for støvbekæmpelse med opsamlet regnvand. Pladsen skal ikke modtage slam. Komposteringsanlægget kan lugte De under pkt. F5 nævne maskiner vil i størst muligt omfang være af nyere dato og have den mest moderne teknologi for lavt brændstofforbrug og minimering af støj. Hele pladsen incl. Kørearealer vil blive opbygget af affaldsforbrændingsslagge og

9 og udførelse) samt eventuel indretning med sump/grube, spildbakke, brønde og lignende opsamlingsbassiner eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til: Kørearealer Gulve for omlastning, om emballering eller sortering af farligt affald. Arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof, tankbiler, slamslugere og/eller jernbanetankvogne De enkelte oplagsområder/ -pladser for spildolie og andet farligt affald Gruber og lignende særlige oplagsområder til oplag af bestemte fraktioner uemballeret farligt affald Tankgårde Stationære containere og transportcontainere Område med oplag af brændstof, olie og kemikalier samt Vaskeplads (for materiel) Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald Oplagspladser af affald og andre råvarer til kompostering samt af færdig kompost Oplagspladser af flydende kemikalier og olieprodukter, herunder oplysninger om overjordiske oplag af olie- og motorbrændstof i tanke. Pladser til oplag om omlæsning af slam og andet organisk affald Oplysning om opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald Oplysningerne skal omfatte referencer til tegninger, jf. punkt E 1) For hvert stationært tankanlæg til farligt affald, jf. punkt F 1) skal det oplyses, om der vil derfor blive etableret tæt Pladsens enkelte afsnit vil blive afvandet via nedløbsbrønde til enten opsamlingsbassin med overløb til kloak, direkte til kloak eller til regnvandsbassin. Afvandes til kloak. Tæt belægning Optankning af kørende maskiner vil foregå ved værkstedsbygning. Sorter- og knuser anlæg vil blive tanket lokalt. Al olieskift og opbevaring af nyt smørolie og spildolie vil være i værkstedsbygning. Tæt belægning Se ovenstående Tæt belægning Værkstedsbygning med tæt belægning og tilslutning til sandfang og olieudskiller.. Vaskeplads etableres med tæt belægning og med sandfang og olieudskiller. Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Hvis det skal forekomme er det på tæt Ved værksted med tæt belægning I værksted med tæt Lægges på tæt belægning Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Hvis det skal forekomme er det på tæt Hvis det skal forekomme er det på tæt Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke.

10 tankene er forsynede med enkeltvæg eller med dobbeltvæg. Desuden skal det oplyses, hvilke materialer tankanlæggende består af, og hvori en eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse består. For enkeltvæggede tanke vedlægges dokumentation for tankens bestandighed over for de affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i de enkelte tanke. Beskrivelse af de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i tankanlæg. Eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse beskrives. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer. Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december I. Andet 1 Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. For K203, afsnit 17: Pkt. 15 modtages ikke Pkt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26: Der håndteres ikke flydende affald. Pkt. 41: håndterer ikke kemikalier. For K206, afsnit 18: Pkt : der skal ikke håndteres slam. For K212, afsnit 21: Pkt : der skal ikke håndteres slam. 2 Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 3 Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. For K214, afsnit 22: Pkt. 20, 21, 24 modtages ikke. Oplysninger vedrørende nedgravede beholdere til opsamling af overfladevand: ( 19-tilladelse) Teknisk beskrivelse af beholderne: Materiale Beton

11 Højde, dybde, diameter, tætning Dimensioneres efter den enkelte delplads og Kolding kommunes udledningskrav (l/s). Godstykkelse Dimensioneres af rådgiver Rørføring, tætning Dimensioneres af rådgiver Placering på pladsen Detaljer om hældning på pladsen samt system til opsamling af vand. Der etableres fald til nedløbsbrønde med tilslutning til bassin. Indholdsstoffer i vandet Slagge bassin: De i bekendtgørelse 1662 nævnte analyse parametre. Jord mv.: PAH og metaller Afledning i liter pr. sekund. Kolding kommunes krav. Placering af prøvetagningsbrønd. I nærheden af det enkelte bassin. Oplysninger vedrørende støjvold: ( 33-tilladelse K206) Kategorisering af jorden Analyser af jord Højde og længde Slutafdækning Hældninger Tilførte mængder jord i m 3. Tegninger Klasse 2 jord Kolding kommunes krav 4 meter høj. Langs langside mod nord (område 3) og mod matr. nr. 19a Naturlig bevoksning Hældning 1:2 Kendes ikke Oplysninger, hvis der ønskes anvendt slagge til bundsikring: ( 19-tilladelse) Analyser af indholdsstoffer Alle slagge til opbygning af pladsen vil overhold og blive analyseret efter bekendtgørelse 1662 af 21/12/2010. Beskrivelse af overfladebelægning Tæt Belægningstype kendes ikke. Beskrivelse af sikring mod udsivning Kantsten eller lignende rundt om pladsen. (kantafgrænsning) Kategori Al slagge vil overholde kategori 3 Mængde af slagge i m3. Den totale mængde slagge der forventes anvendt vil være ca m 3 Tykkelse af slaggelaget i m. Slaggelaget vil i snit være 2 meter. Oversigtstegning Der ønskes udlagt slagge over hele matriklen på nær delområde 3 Detailtegning Kote for grundvandsspejl Kendes ikke

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted Ansøgning om miljøgodkendelse: side 1 Ansøgning om miljøgodkendelse for: Sorøvej 89 4100 Ringsted Denne ansøgning er udarbejdet af: Poul Jørgensen Nørskov Miljøteknik Aps tlf. 20 33 43 67 e-mail: Poul@isostandard.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE Denne reviderede miljøgodkendelse af SCHMIEDMANN NORDBORG A/S er udarbejdet af. Sagsbehandler: Anne-Mette Kildegård Andersen Sagsnummer: 12/50901 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Hassellunden 10, 2765 Smørum

Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse Hassellunden 10, 2765 Smørum november 2012 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 Miljøgodkendelse AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 1 By Kultur og og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af miljøbehandling

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Miljøansøgning Miljøcenter Enggården Beliggende: Matr. nr.: Rekvirent: Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse 3a, Jernbjerg, Slagelse Jorder Slagelse Kommune, Teknik og Miljø DMR-sagsnr.: 2009-0693 Rådgiver:

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere