A. Ansøger og ejerforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Ansøger og ejerforhold"

Transkript

1 A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4 Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Eltangvej 140, 6000 Kolding Matr. Nr. 7t, Lilleballe by, Eltang CVR nr.: P nr. kendes ikke endnu. Identisk med ansøger. Gut Tidemann Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens og projektets art 1 Virksomhedens listebetegnelse for virksomhedens hovedaktiviteter og eventuelle biaktiviteter. 2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. Udvidelsen. 3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 4 Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Bekendtgørelse 1454, bilag 2: K203, K206, K212, k214 Meldgaard påtænker at indrette den nuværende mark som en plads for håndtering af byggeaffald, have/park affald, sortering og kartering af jord, sortering af affaldsforbrændings slagge, samt parkering af renovations- og lastbiler og containere. Virksomheden vil ikke håndtere de i Risikobekendtgørelse 1666 af 14/12/2006 bilag 1, del 1 og 2, kolonne 3 nævnte stoffer. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 1 Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 2 Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 36, oplyses om den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse. Det forventes at der skal ansøges og gives byggetilladelse til etablering af pladsen og kontor og personale faciliteter. Ønsket opstart 1. juli Pladsen etableres i etaper. Første del forventes at være i brug i 1. halvdel af Halvdelen af arealet forventes at være etableret inden udgangen af 2015.

2 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid 1 Oversigtsplan i passende målestof med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil. 2 Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 3 Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 4 Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Se tegning Virksomheden anser adressen for at være centralt placeret for regionens infrastruktur. Virksomheden forventer at være i drift i hverdage fra til Der vil i perioder være sorterings- og knuser anlæg med tilhørende hjælpemaskiner der arbejder 24/7. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive overholdt. Der vil i tidsrummet i hverdage være en del trafik med lastbiler. Største delen af lastbilerne vurderes at komme via større veje til området. E. Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i Se tegning 1 og 2 relevant omfang viser følgende: Det er langt fra alle detaljer vi har på plads, men vi har forsøgt at give et overblik efter bedste evne og aktuel viden. Vi påtænker at bygge hele pladsen op med bærelag af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge overalt med tæt belægning og med bortledning af overflade vand til enten kommunens spildevandssystem, regnvandsbassin eller perkolat bassin. Da vi ikke kan levere den mængde slagge inden for overskuelig tid samt at vi godt vil dele investeringen ud over nogle år har vi valgt at opdele pladsen i 4 afsnit (se tegning 1) samt delområde 1 og 3 (som beskrevet i lokalplanforslaget). Der vil kun blive udlagt slagge i det afsnit som vi vil færdiggøre med tæt Vi indretter først afsnit 1 samt delområde 1. Delområde 3 bliver bla. til regnvandsbassin. Vi påtænker at lave telte/bygninger, værkstedsbygninger, vaskeplads mv. på delområde 1. I afsnit 1 vil der blive etableret område med brovægt, administrations- og personale bygning. Der er pt. ikke overblik over hvilke aktiviteter der vil få 1. prioritet. Det er derfor meget sandsynligt at der i første omgang vil bliver placeret en aktivitet i afsnit 1 som senere vil blive flyttet til en af de andre afsnit. Tegning 2 viser den mulige indretning når hele arealet er udnyttet. F. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter 1 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses: Produktionskapacitet og oplagskapacitet Oplysninger om art af produkter samt forbrug, oplag og oplagsform af affald og øvrige råvarer til kompostering, herunder angivelse af EAK-kode. For hvert oplag angives de maksimalt Årlig produktion 1500 tons. Den komposterings egnede del af have/park affald. Neddeles og lægges i miler.

3 forekommende oplagsmængder. Oplysninger om procesforløb afhængig af produktets slutanvendelse, herunder om processerne foregår uden- eller indendørs. 2 For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes: 3 For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin: Beskrivelse af bassinets placering og indretning. Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran. 4 Oplysninger om: Hvilke farlige affaldsarter og/eller affaldsfraktioner (angivet med tilhørende EAK-koder og evt. anden identifikation) virksomheden ønsker at modtage og producere, grupperet efter håndtering, samt oplysning om evt. særlig forurening i affaldet. Temperatur måles og der tilsættes vand eller milerne luftes efter behov. Pladsen skal ikke modtage slam. Det forventes at der skal indrettes ca m2 plads til oplagring og sortering af slagge. Bassinet vil blive dimensioneret af vores rådgiver når vi kender udløbskravene (l/s) fra Kolding kommune. Bassinet vil blive støbt i beton med vandbremse på udløbssiden. Fraktion EAK kode Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldarter/-fraktioner håndteres herunder mængde af affald. Derudover oplyses om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. Fraktion Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige Mængde/håndtering 4000 tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs.

4 stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og neddeles maskinelt. Placeres udendørs. 200 tons/år Placeres i containere tons/år 800 tons/år. Opstakkes og knuses maskinelt. Placeres udendørs. Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysning om, hvordan elskrot håndteres. Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsarter og fraktioner, der modtages. Der vil periodisk blive neddelt have/park affald. På plads for have/parkaffald med mobil neddeler. Tidspunkt: 24/7 Der vil løbende blive balleteret pap, papir, plast, pvc, aluminiums dåser. Vil foregå i lade/telt. Tidspunkt: hverdage Der vil periodisk blive knust asfalt, beton og mursten/tegl med mobilt knuser udstyr. På plads for disse materialer. Tidspunkt: 24/7 El skrot sorteres ud af affaldet, fyldes i bure som transporteres til f.eks. Averhoff, som står for den videre behandling. Fraktion Mængde/tons Affaldsforbrændingsslagge Jord kl Have/park Træ Asfalt 800 Beton Jern 250 Silikat Det forventede maksimale oplag af væsentlige modtagne farlige affaldsarter og fraktioner på virksomheden. Hvis der ønskes opbevaret klinisk risikoaffald med ikke konserveret vævsaffald, skal den maksimale opbevaringstid oplyses. Hvilken form for opbevaring i Fraktion Opbevaring

5 emballage, containere (stationære og transportcontainere), gruber, stationære tanke mv., der anvendes for alle farlige affaldsarter og fraktioner, herunder volumen, oplagshøjde/antal lag. For konkrete affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i det fri, oplyses, hvilken særlig emballering eller andre tiltag, der anvendes for at hindre udslip eller uønsket påvirkning af affaldet, f.eks. ved kontakt med nedbør eller på grund af blæse, varme eller kulde. Hvis virksomheden ønsker tilladelse til at opbevare bestemte affaldsarter og fraktioner på befæstet areal, skal dette oplyses. Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt miler på fast miler på tæt miler på tæt miler på fast Placeres i containere på fast miler på fast miler på tæt Skematisk angivelse af, i hvilke(t) oplagsområde eller hvilke(n) tank(e), containere, båse, på særlige oplagspladser eller i miler etc. farlige affaldsarter og fraktioner placeres, se nedenstående skema. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. Oplysningerne skal omfatte referencer til tegning(er), jf. punkt E 1) Den endelige placering af de enkelte aktiviteter kendes pt. ikke. Farlig affaldart(er) eller fraktion(er) EAKkode(r) /anden identifikati on Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Forvent et årlig mængd e, der modtag es Forventet maksimal t oplag af væsentlig e affaldsart er eller fraktioner Opbevaringsfor m, herunder om affaldet ønskes opbevaret i det fri eller på befæstet areal Opstakkes i 5 miler på fast Opstakkes i 5 miler på tæt Affaldsforbrændingssla Opstakkes i 5 Oplagsområde (r) eller tank, jf. tegning under punkt E

6 gge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald miler på tæt Opstakkes i 5 miler på fast Placeres i containere på fast Opstakkes i 5 miler på fast Asfalt Opstakkes i 5 miler på tæt Ved affaldsarter forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Ved affaldsfraktioner forstås som udgangspunkt de opdelinger af affaldet, som virksomheden modtager og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen. Affaldsfraktion kan endvidere benyttes til at betegne den opdeling, virksomheden opererer med af hensyn til håndteringen af affaldet. 5 Oplysning om: Hvorvidt virksomheden hælder bestemte farlige affaldsarter og fraktioner sammen med tilsvarende affaldsarter og fraktioner samt i hvilke årlige mængder. Hvorvidt virksomheden ønsker tilladelse til at blande forskellige farlige affaldsarter og fraktioner i forbindelse med omlastning om omemballering. For hver enkelt affaldsart og fraktion virksomheden ønsker tilladelse til at blande, oplyses om relevante fysisk kemiske egenskaber, der kan belyse risikoen ved blanding (eksempelvis surhedsgrad, reaktivitet, indhold af halogen, indhold af reaktive metaller som zink og aluminium) samt EAKkoder og evt. anden yderligere identifikation. For den resulterende blanding oplyses den maksimale mængde, samt hvilken form for behandling affaldet sendes videre til. Hvilke former for sortering af det farlige affald virksomheden ønsker at foretage. Klassificeret jord kan blive stakket i samme miler. Asfalt, beton, tegl vil blive opstakket i miler for hver fraktion. Der vil blive blandet jord bunker efter endt klassificering. Fraktion Silikat Sorteres på tromle-sorterer og et sold på 6-8 mm

7 Oplysninger om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang, der vaskes emballager, containere eller andet materiel og/eller køretøjer på virksomheden. Det skal endvidere oplyses, i hvilke områder de forskellige aktiviteter foregår med reference(r) til tegning(er), jf. punkt E. Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden. Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted. For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam. For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Træ Asfalt Sorteres for større urenheder og luftes for PAH er. Sorteres for jern og metaller og ikke forbrændt affald. Sorteres for andre fraktioner. Sorteres for andre fraktioner. Der vil på sigt blive etableret en bygning for servicering af diverse maskiner samt opbevaring af reservedele, dieselolie og øvrige smøre produkter. Endvidere vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Mandskabsbygning vil blive elopvarmet evt. via varmepumpe. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Der vil være følgende maskiner: Gummiged Gravemaskine Balleterings presse Gaffeltruck Neddeler til have/park og træ Knuser til nedknusning Sorterings anlæg til slagge, træ, beton Rundsorter mv. til jord sortering Se pkt. 4. Pladsen skal ikke modtage slam. Der vil blive modtaget affaldsforbrændingsslagge fra danske affaldsforbrændingsanlæg som f.eks. Kolding og Odense.

8 modtaget slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3% TOC. Slaggen vil for de enkelte læs blive visuelt inspiceret for uforbrændt materiale. Efter endt modning og sortering bliver slaggen analyseret efter bekendtgørelse Herefter kendes eksakte TOC indhold. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening 1 Oplysninger om, hvilke arbejdsprocesser/ affaldsarter eller fraktioner, der kan give anledning til luftforurening og som knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast samt lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, hvilke operationer, jf. punkt F 2), der afstedkommer forureningen/generne, og hvilke foranstaltninger, der vil blive gennemført for at reducere forureningen/generne. 2 Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er). 3 For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger. 4 For anlæg til komposteringsanlæg beregnes afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. 5 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses der om diffuse lugt- og støvkilder. Støj 1 Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder støj fra intern kørsel og transport og af-, og omlæsning af affald, klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering samt udendørs arbejde og materialehåndtering, pumpning af slam samt neddeling og sortering, jf. punkt E 1). Oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Jord og grundvand Oplysning om arten af belægning (materialer Støv: slagge, jord, beton Lugt: komposterings Der vil være fokus på støv ved sortering af slagge og jord samt knusning af div. materialer. Der vil blive mulighed for støvbekæmpelse med opsamlet regnvand. Pladsen skal ikke modtage slam. Komposteringsanlægget kan lugte De under pkt. F5 nævne maskiner vil i størst muligt omfang være af nyere dato og have den mest moderne teknologi for lavt brændstofforbrug og minimering af støj. Hele pladsen incl. Kørearealer vil blive opbygget af affaldsforbrændingsslagge og

9 og udførelse) samt eventuel indretning med sump/grube, spildbakke, brønde og lignende opsamlingsbassiner eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til: Kørearealer Gulve for omlastning, om emballering eller sortering af farligt affald. Arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof, tankbiler, slamslugere og/eller jernbanetankvogne De enkelte oplagsområder/ -pladser for spildolie og andet farligt affald Gruber og lignende særlige oplagsområder til oplag af bestemte fraktioner uemballeret farligt affald Tankgårde Stationære containere og transportcontainere Område med oplag af brændstof, olie og kemikalier samt Vaskeplads (for materiel) Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald Oplagspladser af affald og andre råvarer til kompostering samt af færdig kompost Oplagspladser af flydende kemikalier og olieprodukter, herunder oplysninger om overjordiske oplag af olie- og motorbrændstof i tanke. Pladser til oplag om omlæsning af slam og andet organisk affald Oplysning om opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald Oplysningerne skal omfatte referencer til tegninger, jf. punkt E 1) For hvert stationært tankanlæg til farligt affald, jf. punkt F 1) skal det oplyses, om der vil derfor blive etableret tæt Pladsens enkelte afsnit vil blive afvandet via nedløbsbrønde til enten opsamlingsbassin med overløb til kloak, direkte til kloak eller til regnvandsbassin. Afvandes til kloak. Tæt belægning Optankning af kørende maskiner vil foregå ved værkstedsbygning. Sorter- og knuser anlæg vil blive tanket lokalt. Al olieskift og opbevaring af nyt smørolie og spildolie vil være i værkstedsbygning. Tæt belægning Se ovenstående Tæt belægning Værkstedsbygning med tæt belægning og tilslutning til sandfang og olieudskiller.. Vaskeplads etableres med tæt belægning og med sandfang og olieudskiller. Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Hvis det skal forekomme er det på tæt Ved værksted med tæt belægning I værksted med tæt Lægges på tæt belægning Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Hvis det skal forekomme er det på tæt Hvis det skal forekomme er det på tæt Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke.

10 tankene er forsynede med enkeltvæg eller med dobbeltvæg. Desuden skal det oplyses, hvilke materialer tankanlæggende består af, og hvori en eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse består. For enkeltvæggede tanke vedlægges dokumentation for tankens bestandighed over for de affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i de enkelte tanke. Beskrivelse af de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i tankanlæg. Eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse beskrives. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer. Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december I. Andet 1 Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. For K203, afsnit 17: Pkt. 15 modtages ikke Pkt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26: Der håndteres ikke flydende affald. Pkt. 41: håndterer ikke kemikalier. For K206, afsnit 18: Pkt : der skal ikke håndteres slam. For K212, afsnit 21: Pkt : der skal ikke håndteres slam. 2 Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 3 Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. For K214, afsnit 22: Pkt. 20, 21, 24 modtages ikke. Oplysninger vedrørende nedgravede beholdere til opsamling af overfladevand: ( 19-tilladelse) Teknisk beskrivelse af beholderne: Materiale Beton

11 Højde, dybde, diameter, tætning Dimensioneres efter den enkelte delplads og Kolding kommunes udledningskrav (l/s). Godstykkelse Dimensioneres af rådgiver Rørføring, tætning Dimensioneres af rådgiver Placering på pladsen Detaljer om hældning på pladsen samt system til opsamling af vand. Der etableres fald til nedløbsbrønde med tilslutning til bassin. Indholdsstoffer i vandet Slagge bassin: De i bekendtgørelse 1662 nævnte analyse parametre. Jord mv.: PAH og metaller Afledning i liter pr. sekund. Kolding kommunes krav. Placering af prøvetagningsbrønd. I nærheden af det enkelte bassin. Oplysninger vedrørende støjvold: ( 33-tilladelse K206) Kategorisering af jorden Analyser af jord Højde og længde Slutafdækning Hældninger Tilførte mængder jord i m 3. Tegninger Klasse 2 jord Kolding kommunes krav 4 meter høj. Langs langside mod nord (område 3) og mod matr. nr. 19a Naturlig bevoksning Hældning 1:2 Kendes ikke Oplysninger, hvis der ønskes anvendt slagge til bundsikring: ( 19-tilladelse) Analyser af indholdsstoffer Alle slagge til opbygning af pladsen vil overhold og blive analyseret efter bekendtgørelse 1662 af 21/12/2010. Beskrivelse af overfladebelægning Tæt Belægningstype kendes ikke. Beskrivelse af sikring mod udsivning Kantsten eller lignende rundt om pladsen. (kantafgrænsning) Kategori Al slagge vil overholde kategori 3 Mængde af slagge i m3. Den totale mængde slagge der forventes anvendt vil være ca m 3 Tykkelse af slaggelaget i m. Slaggelaget vil i snit være 2 meter. Oversigtstegning Der ønskes udlagt slagge over hele matriklen på nær delområde 3 Detailtegning Kote for grundvandsspejl Kendes ikke

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

THYBORØN STEVEDORE A/S

THYBORØN STEVEDORE A/S September 2014 THYBORØN STEVEDORE A/S Ansøgning om miljøgodkendelse PROJEKT Ansøgning om miljøgodkendelse Projekt nr. 218662 Dokument nr. 1212536458 Version 3 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP Godkendt

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Stena Recycling A/S

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Stena Recycling A/S TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Stena Recycling A/S 14-01-2014 1 Sagsnr.: 13/046350 Sagsbeh.: Hans Kunnerup K.S.: Jens Tikær Andersen Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Stena Recycling A/S Vissenbjerg

Stena Recycling A/S Vissenbjerg Den 7. juni 2016 Stena Recycling A/S Vissenbjerg Ansøgning om tillægsgodkendelse til etablering af nyt afkast fra spraydåseanlæg: Oplysninger om virksomheden jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen A.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen.

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ ERHVERVSMILJØ Dato: 16.08.16 KC Nedbrydning Kronborgvej 6A 6600 Vejen Sagsnr.: 14/43832 E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse KC Nedbrydning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

(H. Olsen) - CVR nr P nr

(H. Olsen) - CVR nr P nr Dan-Balt Tank Lager Østre Havnevej 49 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 15/31495 Dok.løbenr.: 301244/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767044

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

ANLÆG TIL BEHANDLING OG

ANLÆG TIL BEHANDLING OG Ansøgning om miljøgodkendelse ANLÆG TIL BEHANDLING OG NYTTIGGØRELSE AF INDUSTRIELT SPILDEVAND FLUX SOLUTIONS Dato: 7/1-2015 A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1. Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2015 Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier Teknik- og Miljø Varde Kommune 1 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 1 LOVGRUNDLAG... 4 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 4 3 GENERELT... 4 4 OPBEVARING

Læs mere

HCS. Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe. Indholdsfortegnelse. Side 1 af 28

HCS. Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe. Indholdsfortegnelse. Side 1 af 28 Side 1 af 28 HCS Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe Juli 2014 Indholdsfortegnelse A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 3 1. Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 3 2. Virksomhedens

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

RGS 90 A/S Sanderødgård

RGS 90 A/S Sanderødgård Miljøgodkendelse til RGS 90 A/S Sanderødgård Hornbækvej 657a 25. januar 2016 Virksomhedens navn: RGS 90 A/S CVR-nummer: 15 08 47 90 P-nummer: 1 002 966 276 Listepunkt: K206 Matr. nr.: 1 og 4f Bistrup By,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Dato: 9. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/10987 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern ks: DTP Direkte nr.: 7972 7092

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21. august 2015 CVR-nummer 10 04 71 96 P-nummer 1000009081 e-doc TS journal nr. 15/005867 e-doc GS journal nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Offentliggørelse, klagevejledning, og søgsmål Denne afgørelse vil blive annonceret på www.aabenraa.dk samt i Lokalavisen Aabenraa.

Offentliggørelse, klagevejledning, og søgsmål Denne afgørelse vil blive annonceret på www.aabenraa.dk samt i Lokalavisen Aabenraa. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 10-08-2015 Sagsnr.: 07/66178 Sagsbehandler: Flemming Paulsen Direkte tlf.: 73767786 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Revurdering i henhold til miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 CVR-nummer 18429101 P-nummer e-doc journal nr. 13/039157 Virksomhed Arriva - garageanlæg Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere