A. Ansøger og ejerforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Ansøger og ejerforhold"

Transkript

1 A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 4 Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Eltangvej 140, 6000 Kolding Matr. Nr. 7t, Lilleballe by, Eltang CVR nr.: P nr. kendes ikke endnu. Identisk med ansøger. Gut Tidemann Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens og projektets art 1 Virksomhedens listebetegnelse for virksomhedens hovedaktiviteter og eventuelle biaktiviteter. 2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. Udvidelsen. 3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 4 Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Bekendtgørelse 1454, bilag 2: K203, K206, K212, k214 Meldgaard påtænker at indrette den nuværende mark som en plads for håndtering af byggeaffald, have/park affald, sortering og kartering af jord, sortering af affaldsforbrændings slagge, samt parkering af renovations- og lastbiler og containere. Virksomheden vil ikke håndtere de i Risikobekendtgørelse 1666 af 14/12/2006 bilag 1, del 1 og 2, kolonne 3 nævnte stoffer. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 1 Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 2 Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 36, oplyses om den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse. Det forventes at der skal ansøges og gives byggetilladelse til etablering af pladsen og kontor og personale faciliteter. Ønsket opstart 1. juli Pladsen etableres i etaper. Første del forventes at være i brug i 1. halvdel af Halvdelen af arealet forventes at være etableret inden udgangen af 2015.

2 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid 1 Oversigtsplan i passende målestof med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil. 2 Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 3 Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 4 Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Se tegning Virksomheden anser adressen for at være centralt placeret for regionens infrastruktur. Virksomheden forventer at være i drift i hverdage fra til Der vil i perioder være sorterings- og knuser anlæg med tilhørende hjælpemaskiner der arbejder 24/7. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive overholdt. Der vil i tidsrummet i hverdage være en del trafik med lastbiler. Største delen af lastbilerne vurderes at komme via større veje til området. E. Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i Se tegning 1 og 2 relevant omfang viser følgende: Det er langt fra alle detaljer vi har på plads, men vi har forsøgt at give et overblik efter bedste evne og aktuel viden. Vi påtænker at bygge hele pladsen op med bærelag af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge overalt med tæt belægning og med bortledning af overflade vand til enten kommunens spildevandssystem, regnvandsbassin eller perkolat bassin. Da vi ikke kan levere den mængde slagge inden for overskuelig tid samt at vi godt vil dele investeringen ud over nogle år har vi valgt at opdele pladsen i 4 afsnit (se tegning 1) samt delområde 1 og 3 (som beskrevet i lokalplanforslaget). Der vil kun blive udlagt slagge i det afsnit som vi vil færdiggøre med tæt Vi indretter først afsnit 1 samt delområde 1. Delområde 3 bliver bla. til regnvandsbassin. Vi påtænker at lave telte/bygninger, værkstedsbygninger, vaskeplads mv. på delområde 1. I afsnit 1 vil der blive etableret område med brovægt, administrations- og personale bygning. Der er pt. ikke overblik over hvilke aktiviteter der vil få 1. prioritet. Det er derfor meget sandsynligt at der i første omgang vil bliver placeret en aktivitet i afsnit 1 som senere vil blive flyttet til en af de andre afsnit. Tegning 2 viser den mulige indretning når hele arealet er udnyttet. F. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter 1 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses: Produktionskapacitet og oplagskapacitet Oplysninger om art af produkter samt forbrug, oplag og oplagsform af affald og øvrige råvarer til kompostering, herunder angivelse af EAK-kode. For hvert oplag angives de maksimalt Årlig produktion 1500 tons. Den komposterings egnede del af have/park affald. Neddeles og lægges i miler.

3 forekommende oplagsmængder. Oplysninger om procesforløb afhængig af produktets slutanvendelse, herunder om processerne foregår uden- eller indendørs. 2 For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes: 3 For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin: Beskrivelse af bassinets placering og indretning. Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran. 4 Oplysninger om: Hvilke farlige affaldsarter og/eller affaldsfraktioner (angivet med tilhørende EAK-koder og evt. anden identifikation) virksomheden ønsker at modtage og producere, grupperet efter håndtering, samt oplysning om evt. særlig forurening i affaldet. Temperatur måles og der tilsættes vand eller milerne luftes efter behov. Pladsen skal ikke modtage slam. Det forventes at der skal indrettes ca m2 plads til oplagring og sortering af slagge. Bassinet vil blive dimensioneret af vores rådgiver når vi kender udløbskravene (l/s) fra Kolding kommune. Bassinet vil blive støbt i beton med vandbremse på udløbssiden. Fraktion EAK kode Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldarter/-fraktioner håndteres herunder mængde af affald. Derudover oplyses om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. Fraktion Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige Mængde/håndtering 4000 tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs.

4 stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt tons/år. Opstakkes og sorteres maskinelt. Placeres udendørs tons/år. Opstakkes og neddeles maskinelt. Placeres udendørs. 200 tons/år Placeres i containere tons/år 800 tons/år. Opstakkes og knuses maskinelt. Placeres udendørs. Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. Oplysning om, hvordan elskrot håndteres. Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsarter og fraktioner, der modtages. Der vil periodisk blive neddelt have/park affald. På plads for have/parkaffald med mobil neddeler. Tidspunkt: 24/7 Der vil løbende blive balleteret pap, papir, plast, pvc, aluminiums dåser. Vil foregå i lade/telt. Tidspunkt: hverdage Der vil periodisk blive knust asfalt, beton og mursten/tegl med mobilt knuser udstyr. På plads for disse materialer. Tidspunkt: 24/7 El skrot sorteres ud af affaldet, fyldes i bure som transporteres til f.eks. Averhoff, som står for den videre behandling. Fraktion Mængde/tons Affaldsforbrændingsslagge Jord kl Have/park Træ Asfalt 800 Beton Jern 250 Silikat Det forventede maksimale oplag af væsentlige modtagne farlige affaldsarter og fraktioner på virksomheden. Hvis der ønskes opbevaret klinisk risikoaffald med ikke konserveret vævsaffald, skal den maksimale opbevaringstid oplyses. Hvilken form for opbevaring i Fraktion Opbevaring

5 emballage, containere (stationære og transportcontainere), gruber, stationære tanke mv., der anvendes for alle farlige affaldsarter og fraktioner, herunder volumen, oplagshøjde/antal lag. For konkrete affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i det fri, oplyses, hvilken særlig emballering eller andre tiltag, der anvendes for at hindre udslip eller uønsket påvirkning af affaldet, f.eks. ved kontakt med nedbør eller på grund af blæse, varme eller kulde. Hvis virksomheden ønsker tilladelse til at opbevare bestemte affaldsarter og fraktioner på befæstet areal, skal dette oplyses. Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald Asfalt miler på fast miler på tæt miler på tæt miler på fast Placeres i containere på fast miler på fast miler på tæt Skematisk angivelse af, i hvilke(t) oplagsområde eller hvilke(n) tank(e), containere, båse, på særlige oplagspladser eller i miler etc. farlige affaldsarter og fraktioner placeres, se nedenstående skema. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. Oplysningerne skal omfatte referencer til tegning(er), jf. punkt E 1) Den endelige placering af de enkelte aktiviteter kendes pt. ikke. Farlig affaldart(er) eller fraktion(er) EAKkode(r) /anden identifikati on Silikat Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Forvent et årlig mængd e, der modtag es Forventet maksimal t oplag af væsentlig e affaldsart er eller fraktioner Opbevaringsfor m, herunder om affaldet ønskes opbevaret i det fri eller på befæstet areal Opstakkes i 5 miler på fast Opstakkes i 5 miler på tæt Affaldsforbrændingssla Opstakkes i 5 Oplagsområde (r) eller tank, jf. tegning under punkt E

6 gge Flyveaske Røggasrensning Træ indeholdende farlige stoffer Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Andet bygnings- og nedrivningsaffald miler på tæt Opstakkes i 5 miler på fast Placeres i containere på fast Opstakkes i 5 miler på fast Asfalt Opstakkes i 5 miler på tæt Ved affaldsarter forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Ved affaldsfraktioner forstås som udgangspunkt de opdelinger af affaldet, som virksomheden modtager og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen. Affaldsfraktion kan endvidere benyttes til at betegne den opdeling, virksomheden opererer med af hensyn til håndteringen af affaldet. 5 Oplysning om: Hvorvidt virksomheden hælder bestemte farlige affaldsarter og fraktioner sammen med tilsvarende affaldsarter og fraktioner samt i hvilke årlige mængder. Hvorvidt virksomheden ønsker tilladelse til at blande forskellige farlige affaldsarter og fraktioner i forbindelse med omlastning om omemballering. For hver enkelt affaldsart og fraktion virksomheden ønsker tilladelse til at blande, oplyses om relevante fysisk kemiske egenskaber, der kan belyse risikoen ved blanding (eksempelvis surhedsgrad, reaktivitet, indhold af halogen, indhold af reaktive metaller som zink og aluminium) samt EAKkoder og evt. anden yderligere identifikation. For den resulterende blanding oplyses den maksimale mængde, samt hvilken form for behandling affaldet sendes videre til. Hvilke former for sortering af det farlige affald virksomheden ønsker at foretage. Klassificeret jord kan blive stakket i samme miler. Asfalt, beton, tegl vil blive opstakket i miler for hver fraktion. Der vil blive blandet jord bunker efter endt klassificering. Fraktion Silikat Sorteres på tromle-sorterer og et sold på 6-8 mm

7 Oplysninger om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang, der vaskes emballager, containere eller andet materiel og/eller køretøjer på virksomheden. Det skal endvidere oplyses, i hvilke områder de forskellige aktiviteter foregår med reference(r) til tegning(er), jf. punkt E. Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden. Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted. For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam. For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive Jord, sten og klapmaterialer Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer Affaldsforbrændingsslagge Træ Asfalt Sorteres for større urenheder og luftes for PAH er. Sorteres for jern og metaller og ikke forbrændt affald. Sorteres for andre fraktioner. Sorteres for andre fraktioner. Der vil på sigt blive etableret en bygning for servicering af diverse maskiner samt opbevaring af reservedele, dieselolie og øvrige smøre produkter. Endvidere vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Mandskabsbygning vil blive elopvarmet evt. via varmepumpe. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Der vil være følgende maskiner: Gummiged Gravemaskine Balleterings presse Gaffeltruck Neddeler til have/park og træ Knuser til nedknusning Sorterings anlæg til slagge, træ, beton Rundsorter mv. til jord sortering Se pkt. 4. Pladsen skal ikke modtage slam. Der vil blive modtaget affaldsforbrændingsslagge fra danske affaldsforbrændingsanlæg som f.eks. Kolding og Odense.

8 modtaget slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3% TOC. Slaggen vil for de enkelte læs blive visuelt inspiceret for uforbrændt materiale. Efter endt modning og sortering bliver slaggen analyseret efter bekendtgørelse Herefter kendes eksakte TOC indhold. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening 1 Oplysninger om, hvilke arbejdsprocesser/ affaldsarter eller fraktioner, der kan give anledning til luftforurening og som knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast samt lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, hvilke operationer, jf. punkt F 2), der afstedkommer forureningen/generne, og hvilke foranstaltninger, der vil blive gennemført for at reducere forureningen/generne. 2 Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er). 3 For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger. 4 For anlæg til komposteringsanlæg beregnes afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. 5 For anlæg til komposteringsanlæg oplyses der om diffuse lugt- og støvkilder. Støj 1 Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder støj fra intern kørsel og transport og af-, og omlæsning af affald, klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering samt udendørs arbejde og materialehåndtering, pumpning af slam samt neddeling og sortering, jf. punkt E 1). Oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Jord og grundvand Oplysning om arten af belægning (materialer Støv: slagge, jord, beton Lugt: komposterings Der vil være fokus på støv ved sortering af slagge og jord samt knusning af div. materialer. Der vil blive mulighed for støvbekæmpelse med opsamlet regnvand. Pladsen skal ikke modtage slam. Komposteringsanlægget kan lugte De under pkt. F5 nævne maskiner vil i størst muligt omfang være af nyere dato og have den mest moderne teknologi for lavt brændstofforbrug og minimering af støj. Hele pladsen incl. Kørearealer vil blive opbygget af affaldsforbrændingsslagge og

9 og udførelse) samt eventuel indretning med sump/grube, spildbakke, brønde og lignende opsamlingsbassiner eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til: Kørearealer Gulve for omlastning, om emballering eller sortering af farligt affald. Arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof, tankbiler, slamslugere og/eller jernbanetankvogne De enkelte oplagsområder/ -pladser for spildolie og andet farligt affald Gruber og lignende særlige oplagsområder til oplag af bestemte fraktioner uemballeret farligt affald Tankgårde Stationære containere og transportcontainere Område med oplag af brændstof, olie og kemikalier samt Vaskeplads (for materiel) Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald Oplagspladser af affald og andre råvarer til kompostering samt af færdig kompost Oplagspladser af flydende kemikalier og olieprodukter, herunder oplysninger om overjordiske oplag af olie- og motorbrændstof i tanke. Pladser til oplag om omlæsning af slam og andet organisk affald Oplysning om opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald Oplysningerne skal omfatte referencer til tegninger, jf. punkt E 1) For hvert stationært tankanlæg til farligt affald, jf. punkt F 1) skal det oplyses, om der vil derfor blive etableret tæt Pladsens enkelte afsnit vil blive afvandet via nedløbsbrønde til enten opsamlingsbassin med overløb til kloak, direkte til kloak eller til regnvandsbassin. Afvandes til kloak. Tæt belægning Optankning af kørende maskiner vil foregå ved værkstedsbygning. Sorter- og knuser anlæg vil blive tanket lokalt. Al olieskift og opbevaring af nyt smørolie og spildolie vil være i værkstedsbygning. Tæt belægning Se ovenstående Tæt belægning Værkstedsbygning med tæt belægning og tilslutning til sandfang og olieudskiller.. Vaskeplads etableres med tæt belægning og med sandfang og olieudskiller. Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Lægges på tæt belægning Hvis det skal forekomme er det på tæt Ved værksted med tæt belægning I værksted med tæt Lægges på tæt belægning Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december Hvis det skal forekomme er det på tæt Hvis det skal forekomme er det på tæt Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke.

10 tankene er forsynede med enkeltvæg eller med dobbeltvæg. Desuden skal det oplyses, hvilke materialer tankanlæggende består af, og hvori en eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse består. For enkeltvæggede tanke vedlægges dokumentation for tankens bestandighed over for de affaldsarter og fraktioner, der ønskes opbevaret i de enkelte tanke. Beskrivelse af de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i tankanlæg. Eventuelt indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse beskrives. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer. Umiddelbart ikke farligt affald der skal opbevares i tanke. Der vil blive opsat en stationær overjordisk liters brændstoftank til dieselolie. Tanken vil typegodkendt og overholde Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december I. Andet 1 Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. For K203, afsnit 17: Pkt. 15 modtages ikke Pkt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26: Der håndteres ikke flydende affald. Pkt. 41: håndterer ikke kemikalier. For K206, afsnit 18: Pkt : der skal ikke håndteres slam. For K212, afsnit 21: Pkt : der skal ikke håndteres slam. 2 Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 3 Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. For K214, afsnit 22: Pkt. 20, 21, 24 modtages ikke. Oplysninger vedrørende nedgravede beholdere til opsamling af overfladevand: ( 19-tilladelse) Teknisk beskrivelse af beholderne: Materiale Beton

11 Højde, dybde, diameter, tætning Dimensioneres efter den enkelte delplads og Kolding kommunes udledningskrav (l/s). Godstykkelse Dimensioneres af rådgiver Rørføring, tætning Dimensioneres af rådgiver Placering på pladsen Detaljer om hældning på pladsen samt system til opsamling af vand. Der etableres fald til nedløbsbrønde med tilslutning til bassin. Indholdsstoffer i vandet Slagge bassin: De i bekendtgørelse 1662 nævnte analyse parametre. Jord mv.: PAH og metaller Afledning i liter pr. sekund. Kolding kommunes krav. Placering af prøvetagningsbrønd. I nærheden af det enkelte bassin. Oplysninger vedrørende støjvold: ( 33-tilladelse K206) Kategorisering af jorden Analyser af jord Højde og længde Slutafdækning Hældninger Tilførte mængder jord i m 3. Tegninger Klasse 2 jord Kolding kommunes krav 4 meter høj. Langs langside mod nord (område 3) og mod matr. nr. 19a Naturlig bevoksning Hældning 1:2 Kendes ikke Oplysninger, hvis der ønskes anvendt slagge til bundsikring: ( 19-tilladelse) Analyser af indholdsstoffer Alle slagge til opbygning af pladsen vil overhold og blive analyseret efter bekendtgørelse 1662 af 21/12/2010. Beskrivelse af overfladebelægning Tæt Belægningstype kendes ikke. Beskrivelse af sikring mod udsivning Kantsten eller lignende rundt om pladsen. (kantafgrænsning) Kategori Al slagge vil overholde kategori 3 Mængde af slagge i m3. Den totale mængde slagge der forventes anvendt vil være ca m 3 Tykkelse af slaggelaget i m. Slaggelaget vil i snit være 2 meter. Oversigtstegning Der ønskes udlagt slagge over hele matriklen på nær delområde 3 Detailtegning Kote for grundvandsspejl Kendes ikke

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Miljøansøgning Miljøcenter Enggården Beliggende: Matr. nr.: Rekvirent: Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse 3a, Jernbjerg, Slagelse Jorder Slagelse Kommune, Teknik og Miljø DMR-sagsnr.: 2009-0693 Rådgiver:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse PlanAction Aps Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj Tel. 29 43 74 45 Faaborg-Midtfyn Biogas Ansøgning om miljøgodkendelse Biogasanlæg Rev. 1: Generel revision efter aftale med Faaborg Midtfyns Kommune Dato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere