Jørlunde Østre Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørlunde Østre Vandværk"

Transkript

1 BNBO AFRAPPORTERING Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt m³/år, og indvindingen er fordelt ligeligt på boringerne. Boringerne er filtersat i et frit magasin bestående af kalksandskalk og sand uden dæklag af mættet let. Arealet af BNBO er beregnet til 4201 m² Beregning af BNBO I nedenstående tabel 29.1 ses data anvendt ved beregning af BNBO. Tabel 29.1: Data anvendt ved beregning af BNBO Vandværk Jørlunde Østre Vandværk Borings ID Magasintype frit frit Magasinbjergart s zk/s Dæklagstykkelse (m) 0 0 Magasintykkelse (m) 32 33,8 Indvinding (m³/år) Transmissivitet (m²/s) 0,0033 0,0024 Gradient (-) 0,0029 0,0029 Effektiv porøsitet (-) 0,15 0,15 Ana. frekvens (dage) BNBO radius (m) Areal af BNBO (m²) П Areal BNBO (m²) Analytisk beregning Der foreligger for begge boringer information om specifik kapacitet i Jupiter databasen, og transmissiviteten er beregnet på baggrund af denne. Transmissiviteten på kildepladsen er middel og er beregnet til at ligge i intervallet 2,5 x 10-3 m²/s til 3,3 x 10-3 m²/s. C:\Users\dmikk\Desktop\BNBO\BNBO RAPPORT_SEPTEMBER.2014_reduceret.docx

2 234 BNBO AFRAPPORTERING Tykkelsen af grundvandsmagasinet er i boringerne bestemt ud fra boreprofilerne, mens gradienten på grundvandsspejlet er bestemt ud fra det af grundvandsmodellen beregnede potentialekort. Den effektive porøsitet er skønnet ud fra magasinbjergarten - se afsnit Numerisk beregning Grundvandsmodellen er ligeledes anvendt til at beregne BNBO, men det endelige BNBO er primært baseret på de analytisk beregnede områder. Ifølge /8/ sker der en del grundvandsdannelse til denne indvinding tæt på boringerne og inden for BNBO. Der sker dog også grundvandsdannelse langt øst for kildepladsen og uden for BNBO Bestemmelse af de endelige BNBO Størrelsen af de beregnede BNBO (cirkler) fremgår af tabel 29.1 og figur BNBO er efterfølgende tilpasset grundvandsstrømningen på baggrund af partikelsimulering og potentialekort. Arealet af det strømningstilpassede BNBO er det samme som de cirkulære beregnede BNBO. Bestemmelsen af BNBO kan karakteriseres med usikkerhedsklasse "god" i henhold til karakteriseringen i Tabel da der foreligger en god beskrivelse af de geologiske forhold i boringen baseret på boreprofil, og transmissiviteten er bestemt ved anvendelse af lokale data. Figur 29-1: Udstrækning af beregnet og endeligt BNBO ved Jørlunde Østre Vandværk

3 BNBO AFRAPPORTERING Arealanvendelse og forureningstrusler Et oversigtskort over arealet inklusive registrerede potentielle forureningskilder ses på figur Figur 29-2: Oversigtskort med beliggenhed af potentielle forureningskilder ved Jørlunde Østre Vandværk Generel arealanvendelse BNBO er beliggende i et parcelhusområde med tilhørende haver og indkørsler. Det nordøstlige hjørne af BNBO er et markareal Kortlagte lokaliteter Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for det beregnede BNBO Andre potentielle kilder til grundvandsforurening Ifølge kommunens BBR-register er der ingen private spildevandsanlæg indenfor BNBO. Det skal bemærkes, at oplysningerne i BBR til tider kan være forældede og i så fald ikke beskriver de faktiske forhold. Der er ligeledes ingen registrering af olietanke i BBR registeret. Som det gælder for spildevandsanlæggene, kan oplysningerne i BBR dog være utidssvarende. C:\Users\dmikk\Desktop\BNBO\BNBO RAPPORT_SEPTEMBER.2014_reduceret.docx

4 236 BNBO AFRAPPORTERING På de opdyrkede arealer er der risiko for nedsivning af nitrat, idet kvælstof, der tilføres de øverste jordlag som gødning, omsættes til nitrat og i nogen grad kan udvaskes til grundvandet. Ligeledes er der risiko for spild af pesticid. Der er ifølge kommunens oplysninger ingen registrering af jordvarmeanlæg indenfor BNBO Sårbarhedsvurdering Lertykkelse og sårbarhed Den mættede lertykkelse over det øverste grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser er i hele BNBO under 5 meter. Arealet med BNBO er af Frederikssund Kommune inddelt i to sårbarhedsklasser. Fra centrum af BNBO til den nordøstlige og nordvestlige kant er området vurderet at ligge i sårbarhedsklasse 5, kendetegnet ved en stor grundvandsdannelse og spændte grundvandsforhold i kalken, evt. med tilstedeværelse af sekundære grundvandsmagasiner. Den resterende del af BNBO er i sårbarhedsklasse 3 med mellemstor grundvandsdannelse på mm Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) NFI udlagt i forbindelse med Naturstyrelsens kortlægning og hele BNBO ligger inden for NFI. Indenfor NFI gælder der særlige restriktioner for den mulige fremtidige arealanvendelse, som dermed kun kan ændres til virksomheder og anlæg på tilladelseslisten (se /2/), og kun såfremt tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse Risikovurdering Eksisterende arealanvendelse Kortlagte lokaliteter Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for det beregnede BNBO. Øvrige potentielle forureningskilder Håndtering af pesticider, både landbrugsmæssigt og til private formål, kan udgøre risici for grundvandet Mulig fremtidig arealanvendelse BRIBE risikovurderinger Resultater af beregninger med udvaskningsmodellen BRIBE er gengivet nedenfor. Rød farvekode viser, at arealanvendelsen som udgangspunkt ikke kan tillades in-

5 BNBO AFRAPPORTERING 237 den for BNBO, mens grøn farvekode viser, at arealanvendelsen som udgangspunkt godt kan tillades. Tabel 29.2: Resultater af beregning i udvaskningsmodellen BRIBE Arealanvendelse Kritisk stof Vurderet sandsynlig spildmængde (l) Beregnede max. koncentrationer (µg/l) Tilladeligt spild (l) Grundvandskvalitetskriterium (µg/l) Asfaltfabrikker Garverier Mindre oplag af olie og benzin Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser Kalkværker Biogasanlæg Pesticider, uheld ved privat brug Jordvarmeanlæg Dieselolie og fyringsolie Acetone Diesel og fyringsolie Dieselolie Fyringsolie Anioniske detergenter Round up (glyphosat) 5 l mg/l Trim Toxan Plænerens (MCPA) 1 l, mg/l Mostanol (70 % EtOH, 30% isopropanol) Tilladelig spildmængde beregnes 13 % opløsning. Tilladelig spildmængde beregnes Typisk l 14 1 Typisk l Tilladelig spildmængde beregnes Fuld rådnetank på 5000 m³ med 1,1 mg/l LAS l med mg/l 0,4 0,1 1 l med mg/l 1,3 0,1 ca. 300 l i anlæg, 90 l isopropanol 0 10 Arealanvendelser, som ikke er i konflikt med grundvandsbeskyttelsearealanvendelser, som ikke er i konflikt med grundvandsbeskyttelse Renserier, der kun anvender kulbrinter, jordvarmeanlæg med op til 90 l isopropanol, træimprægneringsvirksomhed, der kun benytter sig af vakuumimprægnering og komposteringsanlæg, hvor der kun komposteres have- og parkaffald, samt nedsivningsanlæg for husspildevand. Arealanvendelser, som kan være i konflikt med grundvandsbeskyttelse Asfaltfabrikker, renserier, der anvender klorerede kulbrinter, garverier, mindre oplag af olie, lufthavne, flyvestationer og flyvepladser, kalkværker, biogasanlæg, større produktion af glas og mineraluld, gylletanke, privat og landbrugsmæssig brug af pesticider, shredderanlæg, anlæg for nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald, autoophugningspladser, autolakererier, benzinstationer o. lign., overfladebehandling af metaller og plast med kemikalier, overfladebehandling med organiske opløsningsmidler, større oplag af organiske eller uorganiske produkter, kemikalier o. lign., herunder plantebeskyttelsesmidler, virksomheder der fremstiller skumplast og andre polymere materialer, større nedgravede tanke med olie og ke- C:\Users\dmikk\Desktop\BNBO\BNBO RAPPORT_SEPTEMBER.2014_reduceret.docx

6 238 BNBO AFRAPPORTERING mikalier, mindre oplag af benzin - med indhold af MTBE, svømmehaller, svømmebade og badelande undtagen skøjtebaner, som kan tillades, samt jordvarmeanlæg der indeholder ethylenglykol Grundvandsbeskyttende tiltag indenfor BNBO Anbefaling af tiltag Det anbefales, at landbrugsmæssig pesticidanvendelse så vidt muligt begrænses i den del af BNBO, som ikke allerede er omfattet af 25 m zonerne. Der er 2 store landbrugsarealer i den nordlige del af BNBO, hvor mindre dele anbefales inddraget i denne sammenhæng, og der kan blive problemer med defigurering. Samtidig anbefales det, at der forhandles pesticidfrit havebrug på de matrikler, der ligger inden for BNBO. Nedenstående tabel 29.3 viser den samlede opgørelse over de foreslåede indsatser inden for BNBO. Tabel 29.3: Opgørelse af de samlede mulige erstatninger Omkostningerne ved fuldstændig erstatning for at gøre området pesticidfrit er overkommelige Konsekvenser ved lukning af en indvindingsboring eller et vandværk Forsyningen er sårbar overfor forureningsrisici, da der kun er to indvindingsboringer, som står meget tæt og i samme magasin, men da der er etableret en ringforbindelse til Jørlunde By's vandværk allerede, er dette problem håndteret.

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere