Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune"

Transkript

1 Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012

2 Frrd MED-aftalen, Persnaleplitikken g Arbejdsmiljøplitikken danner udgangspunkt fr alle retningslinjer g administratinsgrundlag gældende fr samtlige ansatte i Næstved Kmmune. Hvem gør hvad? Hvedudvalget: Udarbejder på strategisk niveau plitikker, retningslinjer g eventuelt tilhørende administratinsgrundlag. Plitikker, retningslinjer g administratinsgrundlag på dette niveau gælder fr alle ansatte g er at betragte sm minimumsgrænser fr hvad virksmhederne g ansatte i Næstved Kmmune skal verhlde. Hvedudvalget har ansvaret fr udarbejdelse af SKAL-retningslinjer: SKAL-retningslinjer ( 8 stk. 3) er aftaler m parternes (ledere g medarbejdere) adfærd g frpligtigelser g beskriver måden vi løser tingene på en prcedure. SKAL-retningslinjer er markeret med symblet * i indhldsfrtegnelsen g i titlen. Retningslinjer ( 8 stk. 1 i MEDaftalen) er beslutninger m aftalte rammer, sm sikrer en adfærd i frhld til at realisere en plitik/visin. Derudver kan Hvedudvalget fastlægge verrdnede kanretningslinjer, sm mfatter fr eksempel ansættelse, afskedigelse, rygning m.v. Områdeudvalget: Udarbejder retningslinjer fr det taktiske niveau retningslinjer sm er specifikke fr mrådet g gældende fr hele mrådet. MED-udvalgene skal implementere skal-retningslinjerne gennem specifikke handleplaner. Fagspecifikke kan-retningslinjer udarbejdes på MED-Områdeniveau g afspejler sm udgangspunkt den verrdnede retningslinje målrettet det faglige mråde. Vidste du, at når MED-udvalget har truffet beslutning m en retningslinje, har alle ansatte pligt til at være lyale verfr g frsvare det vedtagne? Virksmhedsudvalg/ Persnalemøder med MED-status: Dette er det peratinelle niveau, sm skal udarbejde handlingsplaner, der knkretiserer de verrdnede retningslinjer. MED-udvalgene skal implementere skal-retningslinjerne gennem specifikke handleplaner. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget December

3 Indhldsfrtegnelse Plitik g Strategier side Arbejdsmiljøplitik 3 Arbejdsmiljøstrategi fr Rekrutteringsstrategi 6 Strategi fr ligestilling 10 Strategi fr fasthldelse af senirers kmpetence 12 Strategi fr lønfrhandling 14 Retningslinjer * Retningslinje fr MED-rganisatinens inddragelse i Persnaleplitikken 18 * Retningslinje fr MED-rganisatinens inddragelse i budgetprcessen 19 * Retningslinje fr ratinaliserings- g mstillingsprjekter (herunder udbud) 22 * Retningslinje fr kmpetenceudvikling 23 * Retningslinje fr sundhedsfremme 25 * Retningslinje fr trivselsmålinger 26 * Retningslinje fr håndtering af sygefravær 27 * Retningslinje fr identificering, frebyggelse g håndtering af stress 29 * Retningslinje fr identificering, frebyggelse g håndtering af vld, trusler m vld, mbning g chikane 32 Retningslinje fr ansættelse 35 Retningslinje fr medarbejderudviklingssamtale (MUS) 36 Retningslinje fr rygning 38 Retningslinje fr brug af alkhl g frebyggelse af misbrug 39 Retningslinje fr gdtgørelse af merudgifter til tjenesterejser g kørsel 40 Retningslinje fr tjenestefrihed 42 Retningslinje fr Næstved Kmmunes brug af tv-vervågning 44 Retningslinje fr beskæftigelse af persner med nedsat erhvervsevne g ledige 45 Retningslinje fr afskedigelse 47 Retningslinje fr anvendelse af jbbank 48 Administratinsgrundlag Administratinsgrundlag fr ansættelse 49 Administratinsgrundlag fr lkal løndannelse 52 Administratinsgrundlag fr håndtering af sygefravær 63 Administratinsgrundlag fr afskedigelse 70 Administratinsgrundlag fr jbbank 72 Administratinsgrundlag fr bevilling af skærmarbejdsbriller 74 Administratinsgrundlag fr gdtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser 75 Administratinsgrundlag fr markering af tjenstlige mærkedage 78 Administratinsgrundlag fr mdtagelse af gaver, rejser g lignende 79 Administratinsgrundlag m ffentlige ansattes ytringsfrihed 80 Inspiratinsmateriale Inspiratinskatalg vedrørende sundhedsfremme 82 Inspiratin til indhld i MUS-samtale 85 Skema til ntering af aftaler ved MUS-samtale 88 * markeringen betyder at det er såkaldte SKAL-retningslinjer, sm kmmunen skal aftale i henhld til de centrale parter, KL g KTO. Læs gså i frrdet m SKAL-retningslinjer 2

4 Arbejdsmiljøplitik Frmål Arbejdsmiljøplitikken er et knstruktivt grundlag fr udmøntningen af arbejdsmiljøet på kmmunens arbejdspladser. Arbejdsmiljøplitikken skal have fkus på at vurdere, evaluere g udvikle arbejdsmiljøarbejdet, så det er effektivt g tilpasset den enkelte arbejdsplads. Det er en fælles pgave fr medarbejdere g ledere i kmmunen at arbejde fr at sikre tryghed, sundhed, sikkerhed, trivsel g udvikling fr kmmunens ansatte. Det er værdifuldt at de ansatte føler sig trygge g at deres trivsel sættes i centrum at alle ansatte plever at der bliver taget hånd m arbejdsmiljøet at ledelsen g medarbejdere i fællesskab inspireres til at skabe et sundt, sikkert g udviklende fysisk g psykisk arbejdsmiljø at frebygge arbejdsbetingede skader, nedslidning g udbrændthed at der er klarhed m rammer g målsætninger fr den enkeltes jb/funktiner, g verensstemmelse mellem krav g ressurcer Derfr vil vi varetage arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdsmiljølvgivningen g Næstved Kmmunes MED-aftale være pmærksmme på at skabe en frebyggende g sundhedsfremmende indsats, så antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetingede sygdmme g sygefravær betinget af arbejdsmiljøet nedbringes have en særlig pmærksmhed på det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivsel g udvikling på arbejdspladsen Derfr skal vi helt knkret frvente at den enkelte medarbejder g leder påtager sig et ansvar fr sig selv g andre g engagerer sig psitivt i frbedringer af arbejdsmiljøet på egen arbejdsplads gøre pmærksm på ethvert frhld, sm er ufrsvarligt, g følge p på det lytte til den kllega, sm gør pmærksm på arbejdsmiljømæssige frhld g følge p på eventuelle prblemer, fr eksempel via sikkerhedsgruppe eller MED-udvalg identificere, frebygge g håndtere prblemer med arbejdsbetinget stress, mbning, chikane g sygefravær frtælle nyansatte m arbejdsmiljøplitikken g vres frventninger til hldninger g adfærd bruge hinandens erfaringer til at frbedre arbejdsmiljøet reducere arbejdsmiljøbelastninger af enhver art gennem systematisk frebyggelse ved at infrmere g dygtiggøre medarbejdere g ledere i arbejdsmiljøarbejdet (arbejdsmiljøuddannelse g MEDuddannelse) med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne (APV) fretage en årlig priritering af indsatser g udarbejde handlingsplaner, der skal frbedre arbejdsmiljøet. Priritering g handleplaner indberettes til det nærmest MED-udvalg (MED- Virksmhedsudvalg). handlingsplaner fr arbejdsmiljøfrbedringer g frebyggelse indarbejdes i selvfrvaltningsaftaler diskutere på den enkelte arbejdsplads, hvad g hvrdan vi sikrer et gdt arbejdsmiljø, fr eksempel i MED-udvalgene Ansvaret fr et gdt arbejdsmiljø er hs arbejdsgiveren, arbejdslederne g de ansatte. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

5 Arbejdsmiljøstrategi i 2012 Grundlag fr arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kmmune er lv m arbejdsmiljø, kmmunens persnale- g arbejdsmiljøplitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med plitikker g knkrete retningslinjer gives ramme, retning g mål fr kmmunens arbejdsmiljøarbejde, hvr der skal sættes størst mulig fkus på en praktiv tilgang. Kmmunens fkus på arbejdsmiljømrådet understøtter regeringens strategi fr arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, hvr fkusmråderne er: arbejdsulykker trivsel g psykisk arbejdsmiljø muskel- g skeletbelastninger sygefravær Taktikken i kmmunen er at kmmunens virksmheder sm pejlemærker/målsætninger sætter fkus på: nedbringelse af antallet af arbejdsulykker frbedring af trivsel g psykisk arbejdsmiljø nedbringelse af muskelskeletverbelastninger nedbringelse af sygefraværet Der arbejdes med et frtsat fkus på, at arbejdsmiljømrådet tænkes sammen med kmmunes HR-arbejde g øvrige udviklingsaktiviteter. Kmpetence g pgaveniveau Næstved Kmmune, v/direktinen, er verrdnet ansvarlig fr efterlevelse af Lv m arbejdsmiljø, herunder ansvarlig fr styring g administratin af arbejdsmiljøet i Næstved Kmmune. På vegne af direktinen frvalter Kntret fr Risikstyring, Arbejdsmiljø g HR strategisk kmmunens verrdnet ansvar blandt andet ved, at støtte det tværgående arbejdsmiljøarbejde g ved at understøtte virksmhedernes eget arbejde på mrådet. Det strategiske arbejdsmiljøarbejde er frankret i MED-Hvedudvalget g arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget inddrages i udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategi g kmpetenceudvikling i relatin til arbejdsmiljøarbejdet fr hele Næstved Kmmune. Det taktiske arbejdsmiljøarbejde håndteres af de enkelte frvaltninger blandt andet via en frmel dialg med de respektive virksmheder at sikre, at regler, rammer, målsætninger m.v. pfyldes af virksmhederne g i mdsat fald tage handling på det. Det peratinelle arbejdsmiljøarbejde frvaltes af de enkelte virksmheder med arbejdsmiljøgrupper g MED-udvalg sm nøglepersner g med støtte fra frvaltningen g fra de relevante tværgående funktiner. Mål fr kmmunens virksmheder (virksmhed = selvfrvaltende enhed/afdeling/institutin) 1. at 80 % af alle ansatte plever at være tilfreds eller meget tilfreds angående sit jb sm helhed, alt taget i betragtning 2. at 80 % af alle ansatte sjældent eller aldrig/næsten aldrig plever at der er fr lidt tid til de enkelte arbejdspgaver 3. at 80 % af alle ansatte sjældent eller aldrig/næsten aldrig plever at kmme bagud med sit arbejde 4. at virksmhedens måltal fr sygefravær pnås eller gøres bedre 5. at antallet af arbejdsulykker, anmeldt til Arbejdstilsynet, i frhld til 2011 nedbringes 4

6 Tværgående virkemidler til understøttelse af arbejdet med pejlemærker/målsætninger at der sættes fkus på de raske g langtidsfriske g nærvær frem fr fravær at der frtsat er mulighed fr at sammenligne virksmhedernes måltal g faktiske tal fr sygefravær på Kntret fr risikstyring g arbejdsmiljøs hjemmeside at der via temadage sættes fkus på aktuelle arbejdsmiljørelaterede udfrdringer at der frtsat fretages audit af arbejdsmiljøet med blandt andet større fkus på virksmhedernes egenkntrl g synligheden af arbejdsmiljø- g MED-arbejdet at der sættes fkus på arbejdsmiljørelaterede emner ved Kampagner på ERNA g på Kampagne-emner kan fr eksempel være: frisk på jb/langtidsfriske de gde histrier fkus på inddragelse af arbejdsmiljøgruppen ved mbygning/nybygning (kmmunen har en prcedure i relatin til bæredygtigt byggeri: f/naestved%20- retningslinjer.pdf) trivsel g psykisk arbejdsmiljø indsats fr frebyggelse af arbejdsulykker m.m. at arbejdsmiljøknsulenterne kan deltage fr sparring g vejledning fr eksempel i frhld til arbejdsmiljø- g MED-rganisatinen, efterlevelse af retningslinjer, dagsrdener, udarbejdelse af årshjul m.v. på møder i MED-Virksmhedsudvalgene/ Persnale-møder med MED-status at der frtsat er fkus på trivsel g psykisk arbejdsmiljø at der videndeles m Arbejdstilsynets vejledninger g påbud i rganisatinen. Prcedure fr infrmatinsgange i rganisatinen skal være synlig (se > Arbejdsmiljø > Reaktiner fra Arbejdstilsynet > Prcedure ved påbud) at der frtsættes fkus på prcedure fr frebyggelse af arbejdsulykker (gså sm kampagne). Fr eksempel er der fkus på nyansattes intrduktin g instruktin g videndeling vedrørende frflytningsinstruktiner på Ældre- g Handicap&Psykiatri-mrådet at kmmunen åbner fr mulighed fr sparring g synlighed fr alle ansatte vedrørende handlingsplaner i arbejdet med arbejdspladsvurdering i det elektrniske system, SafetyNet Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

7 Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kmmer til at mangle hænder g hjerner i Næstved Kmmune i løbet af få år det illustrerer tal ver alderssammensætningen i persnalet med al tydelighed. Det er derfr strengt nødvendigt at have skarpt fkus på, hvrdan vi sikrer tilstrækkeligt med arbejdskraft til at løse de mange kmmunale pgaver. Derudver kæmper den ffentlige sektr med et imageprblem, i det den har et dårligt mdømme sm arbejdsplads set i frhld til den private sektr, især blandt unge. Det billede er misvisende, da den ffentlige sektr har flere gder i frm af verenskmstaftaler, barselsrlv, MED system, sm ikke er en selvfølge i det private. Det giver muligheder fr faglig udvikling, gde arbejdsvilkår g en vis frm fr tryghed g jbsikkerhed i ansættelsen. Det er vi nødt til at spille på fr at kunne brande s sm en attraktiv arbejdsplads g matche udfrdringen. Udfrdringen Næstved Kmmune vil inden fr de næste fem til ti år mærke et markant rekrutteringsbehv - 22 % af medarbejdere har mulighed fr at gå på pensin, g det gælder fr strt set alle faggrupper g ledere. I 2006 var ledigheden rekrd lav g jbannncer tppede - der var mangel på arbejdskraft, g denne situatinen vurderes at kmme igen efter finanskrisen. Derfr bliver vi i Næstved Kmmune nødt til at sætte ind i den fremtidige kamp m at tiltrække g fasthlde dygtige medarbejdere gennem målrettede indsatser. Det gøres ved at synliggøre de mange muligheder g frdele, der er ved at arbejde i lige præcis vres kmmune. Indsatsen Rekrutteringsstrategien er bygget p mkring tre indsatsmråder: 1. Unge (studerende g nyuddannede) 2. Senirer 3. Ledere Unge: Der er på nuværende tidspunkt en skæv frdeling i frhld til alderssammensætningen i Næstved Kmmune, derfr skal rekrutteringen af nyuddannede g studerende medvirke til at sikre mangfldighed i alderssammensætningen. Vi ved, at det især er de unge, der hurtigt skifter jb. Studerende g nyuddannede bør i højere grad tænkes ind i pgaveløsninger g på de enkelte fagmråder, i det de tilfører både pgaveløsninger g rganisatinen en ny viden, g samtidig fungerer sm udstillingsvindue fr kmmunen sm attraktiv arbejdsplads. Derfr skal der arbejdes bevidst med at målrette jbs til studerende. Senirer: Det er nødvendigt at sikre, at denne gruppe medarbejdere har lyst til at blive længere på arbejdspladsen. Senirers specialviden g erfaring kan inddrages i trainee-frløb, talentudviklingsfrløb eller i mentrjbs. Individuelle løsninger i frhld til arbejdstid, videreuddannelses-muligheder kan gså være et redskab til fasthldelse g rekruttering. Ledere: Mange af Næstved Kmmunes ledere vil have mulighed fr at gå på pensin inden fr de næste fem til ti år. Fkus på unge kvalificerede ledere er derfr en frudsætning fr, at vi gså på sigt har dygtige ledere i rganisatinen. Vi kan dels være pmærksmme på ledertalenter i rganisatinen, 6

8 håndplukke g videreudvikle disse g rekruttere målrettet efter yngre ledere. Et andet aspekt af ledelse er ligestilling selvm kvinder udgør langt hvedparten af medarbejderne, er der langt mellem de kvindelige ledere, særligt på tppsterne. Næstved Kmmune skal bidrage til at skabe bedre kønsmæssig balance på alle lederpster i kmmunen. Der gøres en særlig indsats fr at rekruttere flere kvinder til lederstillinger, især på afdelingschef- g direktørniveau med udgangspunkt i ligestillingsministeriets Charter fr flere kvinder i ledelse, sm Næstved Kmmune tilslutter sig. Fr at sikre en bæredygtig alderssammensætning blandt de ansatte i Næstved Kmmune, skal vi gøre s synlige g attraktive verfr netp disse tre grupper, når vi skal rekruttere nye medarbejdere. Derfr skal kmmunikatinen mkring kmmunen g dens jbmuligheder kmmunikeres på en anden g mere målrettet måde, der er tilpasset netp disse grupper. Andre indsatsmråder, sm det kan være nødvendigt at fkusere på afhængigt af fagmråde, er: Specialister: Næstved Kmmune er ikke en universitetsby, g derfr er der ikke et naturligt flw fra faglige ACuddannelsesmiljøer til ansættelse i Næstved Kmmune. En bevidsthed i rekrutteringen m at et fagligt miljø tiltrækker højtuddannede specialister kan være afgørende fr at få fat på de knappe ressurcer. Mænd i kvindefag : Der er 77 % kvindelige ansatte i Næstved Kmmune jf. bilag 1, g derfr er der et stærkt behv fr at få mænd til at søge stillinger i kmmunen. Mænd i kvindefag giver øget status til fagmrådet, g sprgbrug sm sprtspædagg, værksteds-pædagg vil tiltrække mandlige ansøgere (jf. Center fr ligestillings-frskning RUC). Indvandrere g udlændinge: Kmmunen bør afspejle det mgivende samfund, g bør samtidig leve p til et samfundsansvar i frhld til integratin af brgere med anden etnisk baggrund end dansk. En målrettet indsats Erfaringer med rekruttering viser, at vaner g frdmme er den største udfrdring i en rekruttering. Rekrutteringsudfrdringen i fremtiden er så str, at vi er nødt til at tænke anderledes, bryde vanetænkningen g dermed skabe plads til nytænkning g have md til at kigge på g ændre vres kultur, arbejdsgange g pgaveløsning. Næstved Kmmunens rekrutteringsstrategi skal være et redskab til at målrette indsatsen på de enkelte fagmråder g samtidig se på rganisatinen med nye øjne. Rekrutteringsstrategien frdrer en ttrins indsats, hvr vi: 1. Identificerer vres rekrutteringsparametre; hvad er det, vi vil g hvad er det, vi kan g vil være kendte fr i Næstved Kmmune? Hvr vil vi med andre rd gå i frnt i kampen m arbejdskraften? 2. Krtlægger vres knkrete behv g rekrutteringsudfrdring fr de enkelte fagmråder; hvem er det, kmmunen kmmer til at mangle? Der udarbejdes herefter specifikke rekrutteringsplaner i frhld til det knkrete behv på fagmrådet. HR-udvikling har en central rlle sammen med de enkelte frvaltninger g virksmheder i arbejdet med dels de 3 tværgående rekrutteringsindsatser: unge, senirer g ledere, dels identificering af eventuelle andre g fagspecifikke behv. Frmålet er at få frmuleret knkrete handleplaner fr rekruttering g fasthldelse af de medarbejdere/medarbejdergrupper, der er behv fr i den aktuelle virksmhed. Strategien frventes derfr udmøntet sektrvis. Det betyder, at de enkelte 7

9 fagmråder skal tænke deres rekrutteringsbehv i frhld til de nævnte indsatsmråder g dermed klarlægge, hvrdan de bedst tiltrækker disse grupper inden fr hver af de faggrupper, de måtte mangle. Det kan fr eksempel være at målrette stillingspslag, udarbejde særlige rekrutteringskampagner på fx uddannelsesinstitutiner, tænke kmmunikatin i frhld til specifikke målgrupper (fx gennem sciale medier). På baggrund af de krtlagte knkrete behv g rekrutterings-udfrdringer fr de enkelte fagmråder, udarbejdes der handlingsplaner. HR-udvikling vil agere sparringspartner i arbejdet med de knkrete handlingsplaner på de enkelte fagmråder. HR-udvikling tager således initiativ til, at rekrutteringsstrategien drøftes i de respektive ledelsesfra. Udvikling af Næstved Kmmune sm arbejdsplads Hvis det skal lykkes Næstved Kmmune at rekruttere g fasthlde de ønskede medarbejdere, er det nødvendigt at have fkus på tiltag g prcedurer, der er med til at prfilere kmmunen sm arbejdsplads. Prcedurerne skal samtidig være med til at få nye medarbejdere gdt i gang, etablere nye samarbejder g pdyrke nyt rekrutteringsland. Derfr skal vi have fkus på disse pmærksmhedspunkter: Samarbejde med diverse uddannelsesinstitutiner Praktikrdninger Etablering af studiejbs Ansættelsesprcedurer Intr-frløb fr nyansatte Fkus på nyansatte med henblik på fasthldelse i minimum t år Det tilstræbes at tilbyde elever ansættelse efter endt uddannelse Mentrrdninger Mulighed fr jbrtatin Tænke på tværs af/udver traditinelle faggrænser Ambassadør-rller medarbejdere, der aktivt prfilerer kmmunen i deres netværk Fasthldelsessamtaler bl.a. sm en del af MUS Fratrædelsessamtaler Kmmunen sm arbejdsplads Snus til det ffentlige; prøv at arbejde et par dage i Næstved Kmmune Praktikrdninger allerede i ungdmsuddannelserne Åbent hus arrangementer Samarbejde med studerende, der skal skrive eksamenspgave Udfrme idéplæg til eksamensg bachelrpgaver Individuelle løsninger; fx persnlige selvfrvaltningsaftaler : Muligheden fr at den enkelte medarbejder får sin egen selvfrvaltningsaftale. Selvfrvaltningsaftalen kan indehlde helt basale vilkår (løn, arbejdstid, hjemmearbejdsdage), g suppleres med individuelle ønsker sm netp skal tage sit udgangspunkt i den enkelte (længere ferier, flere dage til at passe syge børn, samle arbejdstimer på 4 dage, pasning af syge gamle, bedstefrældredage, velgørenhedsdage med scialt aspekt sv.) Derudver kunne ønsker m efter- g videreuddannelse gså være en del af en sådan aftale. Fkus på den gde arbejdsplads Næstved Kmmune har allerede flere knkrete tiltag, der kan bruges i prfileringsøjemed, g sm understøtter indsats-mråderne g Næstved Kmmune sm en attraktiv arbejdsplads. Kmmunens fkus på ledelse Lederakademi Talentudvikling Ledercaching Tværfaglige ledernetværk Kmmunens fkus på uddannelse g kmpetenceudvikling Partnerskabsaftaler med uddannelsessteder Lederakademi Talentudvikling MED-uddannelser 8

10 HR-udviklingspuljen: midler til kmpetenceudvikling g uddannelse af medarbejdere Kmmunens fkus på trivsel på arbejdspladsen Trivselshtline g HR Trivselshtline g sundhed Persnaleplitik MED-rganisatin Arbejdsmiljøplitik Kmmunens fkus på faglig prfilering Skler Daginstitutiner Ældremrådet Prcesplan Den verrdnede strategi er vedtaget g drøftet i Direktinen MED-Hvedudvalg Øknmiudvalg Byråd Strategien g rekrutterings-situatinen drøftes årligt i MED-rganisatinen: først i MED-Område- g derefter i MED- Hvedudvalget. Evaluering Hvert andet år udarbejdes der nyt prgnsemateriale, der skal ses i sammenhæng med beskæftigelses-regin Østdanmarks analyser. Strategien skal evalueres frvaltningsvis på følgende måde: 1. Hvrdan er der arbejdet med at msætte strategien i frhld til frvaltningens rekruttering? i frhld til handleplanerne? 2. Hvr mange er der ansat inden fr hvert af de tre indsatsmråder, g hvad var målsætningen? 3. Er der mråder, der har særlige udfrdringer i frhld til rekruttering, g hvrdan takles disse? 4. Hvilke pmærksmhedspunkter har der været særligt fkus på? Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

11 Strategi fr ligestilling Frmål Næstved Kmmunes persnaleplitik i frhld til ligestilling skal bidrage til, at der sikres stadig mere lige muligheder fr ansatte i Næstved Kmmune. Ligestilling skal persnaleplitisk fremme en alsidig sammensætning g udvikling af medarbejdere med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Værdier Næstved Kmmunes persnaleplitik bygger på 4 værdier, herunder værdien Respekt. Om den grundlæggende Respekt, hedder det i persnaleplitikken blandt andet: Vres grundhldning er, at vi møder hinanden med respekt både fagligt g persnligt Det er grundlæggende, at vi respekterer andre kllegers synspunkter, baggrunde g måde at gribe tingene an på. Det betyder, at vi skal være gde klleger uanset hldninger til plitik, persnlige værdier g verbevisninger. Det skal vi, frdi vi bygger på mangfldighed g anerkender hinanden sm klleger g mennesker. Alle er ligestillet, uanset køn, alder, religin, etnicitet, hudfarve, seksuel rientering eller lignende. Begreber sm mangfldighed, respekt, anerkendelse g at se det bedste i hinanden er grundlaget fr at se g frstå ligestilling i Næstved Kmmune. Næstved Kmmune accepterer ikke diskriminatin g negativ frskelsbehandling af ngen art. Det gælder i frhld til køn, men det gælder gså i frhld til alder, etnisk baggrund, sprg, handicap, religin, plitisk eller anden anskuelse. Der skal sikres en persnalesammensætning, der afspejler lkalsamfundet - kønsmæssigt, etnisk, aldersmæssigt m.v. Knkrete indsatsmråder Ligestilling er mere end frmel ligestilling. Ligestilling skal kmme til udtryk i alle virksmheders g arbejdspladsers dagligdag. Det er derfr afgørende, at det enkelte MED-udvalg drøfter g sikrer efterlevelse af det grundlæggende værdigrundlag: At bygge på respekt g ligeværd, at anerkende hinanden g at se mangfldighed sm en ressurce. At lade ligestilling kmme til udtryk i det daglige arbejde betyder blandt andet, at der ikke sker negativ frskelsbehandling af medarbejdere eller ansøgere ved ansættelse, frfremmelse, frflyttelse, efteruddannelse/kmpetenceudvikling, rlv, afskedigelse, løn- g ansættelsesvilkår m.v. Næstved Kmmune arbejder derfr aktivt fr, at der kønsmæssigt bliver lige løn fr ligeværdigt arbejde. Det betyder blandt andet, at Næstved Kmmune ønsker, at der så vidt er sammenlignelige løn- g ansættelsesvilkår fr sammenlignelige funktiner. Det betyder, at løn- g ansættelsesvilkårene inden fr fr eksempel servicefagene bør udvikles. Udviklingssamtaler er afgørende i sikringen af lige g rige muligheder fr udvikling. Der er derfr ret til en udviklingssamtale, når en medarbejder kvinde eller mand vender tilbage efter endt rlv, hvad enten der er tale m barselsrlv, plejerlv eller anden rlvsfrm. 10

12 Ligestilling betyder ikke, at man kan fravige kravet m at ansætte de bedst kvalificerede ansøgere ved at se brt fra de nødvendige kvalifikatinskrav. Ligestilling betyder ikke, at der sikret en særlig frtrinsret til særlige grupper. Ligestilling betyder, at Næstved Kmmune aktivt arbejder med de grundvilkår, der gør, at den enkelte medarbejder får lige muligheder fr udfldelse i sit arbejdsliv. Knkret frventes det af virksmhederne i frbindelse med ansættelser, at ansættelsesudvalgets sammensætning virker fremmende fr ligestilling i frhld til køn, alder, etnicitet m.v. Det er endvidere afgørende, at ansættelsesudvalgene sikrer, at stillingspslag udfrmes, så det er synligt, at mangfldighed er en ressurce på kmmunens arbejdspladser. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret inden fr alle sektrer g arbejdsmråder, lederniveauer m.v. Næstved Kmmuner arbejder fr at der skal rekrutteres g uddannes flere persner med anden etnisk baggrund. Næstved Kmmune arbejder fr at sikre mænd g kvinder lige rammer g vilkår fr at kmme i psitin til lederstillinger. Der skal arbejdes fr en frhldsmæssig andel af kvinder i leder- g chefstillinger - ikke mindst på arbejdspladser, hvr hvedparten af de ansatte er af det ene køn. I frbindelse med lederuddannelse g ledertalentudvikling sikres hensyn til kønsmæssig ligestilling, men der skal samtidig aftales rammer, der sikrer, at medarbejdere med anden etnisk baggrund indgår i sådanne kmmunale prgrammer g udviklingsaktiviteter. Det er et lederansvar at handle tjenstligt, hvis en ansat plever diskriminatin g negativ frskelsbehandling fra en eller flere klleger. Det er gså et lederansvar at sikre mulighed fr støtte til den ansatte fra fr eksempel Trivselshtline, hvis den ansatte er blevet ringeagtet eller mtalt/tiltalt nedladende på grund af køn, alder, religin, etnicitet, hudfarve, seksuel rientering m.v. uanset m den diskriminerende adfærd er sket fra en kllega eller en persn uden fr den kmmunale rganisatin. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

13 Strategi fr fasthldelse af senirers kmpetence Frmål Næstved Kmmune har sm mål at være en gd g attraktiv arbejdsplads. Persnaleplitikken indebærer, at alle medarbejdere har ret g pligt til at udvikle sig i et helt arbejdsliv. Senirplitikken er en central del af persnaleplitikken i Næstved Kmmune. Den har sm mål at fasthlde g udvikle senirmedarbejderne, så de frbliver værdsat fr deres viden g erfaring. Senirplitikken skal være med til at skabe en arbejdsplads, hvr senirerne har lyst til at blive g hvr Næstved Kmmune har ekstra glæde af, at de bliver længere. Derved frbliver de et aktiv fr kmmunen g en kvalificeret g efterspurgt arbejdskraft i hele arbejdslivet. Senirplitikken skal ligeledes være med til at frberede vergangen til pensinisttilværelsen fr de medarbejdere, der måtte ønske at trappe ned eller frlade arbejdsmarkedet. Målsætninger - persnaleplitikkens værdier implementeret i senirplitikken: Persnaleplitikkens 4 værdier er respekt, prfessinalisme, dialg g ansvarlighed. Næstved Kmmune mener: at senirernes viden, erfaring g arbejdsindsats er nødvendig g værdifuld fr rganisatinen. Senirplitikken skal bane vejen fr, at disse kmpetencer fasthldes g videregives at senirplitikken handler m persnlig g faglig udvikling Medarbejdere, der dygtiggør sig hele arbejdslivet er generelt mtiverede g engagerede medarbejdere, sm har større lyst til at blive på arbejdsmarkedet, frdi de ved, at de er værdifulde g bliver respekteret at senirplitikken kun viser sit værd, hvis man lkalt på de enkelte arbejdspladser viser sig i stand til at efterleve plitikkens intentiner i praksis g videreudvikler plitikken, så den passer til den enkelte arbejdsplads at senirplitikken skal indgå sm en naturlig del af den enkelte medarbejders karriereplanlægning g livsfrløb. Drøftelser af planerne vil naturligt ske i frbindelse med udviklingssamtalen at senirplitikken skal være med til at fremme en kultur, hvr det er naturligt g acceptabelt at gå fra et niveau til et andet eller få ændret jbindhldet i det nuværende jb at en seniraftale skal være til frdel både fr medarbejderen g fr kmmunen at det er vigtigt med en gd afslutning af arbejdsfrhldet, når medarbejderen vælger at gå på efterløn g/eller pensin kun på den måde bliver de gde ambassadører fr Næstved Kmmune. Rammer fr knkrete individuelle senirrdninger: Grundlaget fr indgåelse af de knkrete individuelle senirrdninger er rammeaftalerne mellem Kmmunernes Landsfrening g henhldsvis Kmmunale Tjenestemænd g Overenskmstansatte g Sundhedskartellet m senirplitik. Næstved Kmmune har jfr. venstående rammeaftale besluttet 12

14 følgende kriterier fr indgåelse af senirstillinger: kan prettes efter 15 års ansættelse ved Næstved Kmmune kan prettes med virkning fra det fyldte 55. år prettes fr minimum 1 år prettes fr maksimalt 5 år. I særlige tilfælde kan Persnalechefen meddele dispensatin i frhld til kravet m 15 års ansættelse. Senirpulje: Med henblik på at øge den senirplitiske indsats afsætter Næstved Kmmune en senirpulje i budgettet. Senirpuljen kan blandt andet anvendes til finansiering af pensinsdifferencen: i de tilfælde, hvr lønnen i senirstillingen er lavere end i den hidtidige stilling hvis vergang til en senirstilling indebærer en nedsættelse af den fr stillingen i øvrigt gældende fuldtidsarbejdstidsnrm. Såfremt der i enkelte særlige tilfælde aftales fratrædelsesrdninger kan senirpuljen eventuelt gså anvendes til finansiering af ydelserne i fratrædelsesrdningen. Senirstillinger udgiftsneutrale: Senirstillinger behøver ikke nødvendigvis at medføre øgede udgifter. På de enkelte arbejdspladser vil der være flere muligheder fr at tilrettelægge arbejdssituatinen, således at senirer tilskyndes til at frblive på arbejdspladsen. Senirstillinger kan blandt andet gså udfrmes ved en mlægning af arbejdstiden g/eller pgavesammensætningen. De senirplitiske tiltag bør drøftes på den enkelte arbejdsplads i MED- Virksmhedsudvalget. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

15 Strategi fr lønfrhandling Strategien fr lønfrhandlinger skal understøtte pfyldelsen af verrdnede plitikker g mål i de knkrete faglige mråder i kmmunen, g den skal samtidig understøtte g synliggøre kmmunens persnaleplitik. Målsætning Den verrdnede ramme er, at strategien: bygger på g respekterer aftalesystemet g aftaleretten. Der er således tale m en ret g en pligt til i dialg med rganisatinerne at definere knkrete funktiner, kvalifikatiner g resultater, sm indgår i lkalt aftalt løndannelse. fremmer rekruttering g fasthldelse af velkvalificerede g mtiverede medarbejdere. fremmer fleksibilitet g mstillingsmuligheder på den enkelte arbejdsplads g i frhld til hele rganisatinen. fremmer pnåelse af resultater fremmer g understøtter rganisatriske mål videreudvikler g fasthlder medarbejdernes vilje g evne til at yde ptimal indsats ver fr brgere g andre samarbejdsparter. fremmer g understøtter medarbejdernes udviklingsmuligheder g mstillingsparathed g lyst til efter- g videreuddannelse g dygtiggørelse. Strategien er en verrdnet strategi med plads til lkal frskellighed. Det frventes, at hvert MED-udvalg msætter de verrdnede mål til mere specifikke målsætninger. En målsætning m at fremme medarbejdernes udviklingsmuligheder g mstillingsparathed kan se frskellig ud, afhængig af hvilket mråde, der tales m. På en række mråder kan det være hensigtsmæssigt g relevant at decentralisere denne msætning yderligere, så det bliver det lkale MEDudvalg, der knkretiserer målsætningerne. Udvikling Lkal løndannelse er præget af en række udviklingstendenser: brgere g brugere stiller flere g større krav til den ffentlige sektr. Denne tendens understøttes af statslige initiativer sm kvalitetsrefrm, servicedeklaratiner, bindende cirkulærer, regler g bruger- g brgerbestyrelser m.v. nye g mere kmplekse behv hs brgere, sm medfører behv fr nye kmpetencer g ny viden hs de kmmunale medarbejdere. decentralisering g selvfrvaltning sm gennemgående frvaltningsprincip med deraf følgende nye ledelses-, styre- g administratinsfrmer f.eks. via virksmhedsplaner, selvfrvaltningsaftaler, kvalitetsaftaler, anvendelse af udbud g licitatin m.v. det begrænsede rekrutteringsgrundlag fr det kmmunale persnale betyder, at Næstved Kmmune skal fremstå g virke sm en attraktiv arbejdsplads fr unge mennesker, men gså udvikle kvalifikatiner hs de nuværende medarbejdere. Tendenserne betyder, at Næstved Kmmunes lønstrategi g persnaleplitik skal balancere t frhld: en bestandig udvikling af pgaveløsningen g rganisatinen. en bestandig udvikling af den enkelte medarbejder g grupper af medarbejdere. Tendenserne betyder samtidig, at Næstved Kmmune har et lønsystem, sm understøtter g synliggør nødvendigheden af denne balance. 14

16 Kun gennem et åbent g synligt lønsystem bygget på aftaleretten, kan der ske et samarbejde mellem Næstved Kmmune sm arbejdsgiver g repræsentanterne fr medarbejderne, hvr der i gensidig interesse sikres, at pgaveløsningen bestandig er af høj kvalitet, g at medarbejderne løbende udvikles i g med jbbet. Kmpetence Direktinen g persnalechefen har kmpetencen g ansvaret fr gennemførelsen af Strategien fr lønfrhandling g sikrer dens gennemførelse i de decentrale virksmheder, sikrer helhed g tværgående hensyn g afklarer eventuelle decentrale tvivlsspørgsmål. Kmpetencen til at aftale decentrale lønelementer placeres dér, hvr der er mulighed fr at gennemføre en kvalitativ drøftelse af stillingsfunktiner g fretage en egentlig vurdering af persnlige kvalifikatiner. Kmpetencen decentraliseres derfr til den enkelte virksmhedsleder. Den knkretiserede lønstrategi kan indarbejdes i den enkelte virksmhedsplan, hvr den understøtter verrdnede målsætninger g handleplaner i virksmheden. Løn- g ansættelsesfrhld fr persnale ansat under administratinens selvfrvaltningsmråder (hvedknt 6) er kmmunaldirektørens/direktinens ansvar, idet der bør sikres enhed, helhed g tværgående hensyn på tværs af frvaltningsmråderne. Tilsvarende er det den enkelte frvaltningsdirektørs ansvar at sikre enhed, helhed g tværgående hensyn inden fr direktørens verrdnede ansvarsmråder. Direktinen har ansvaret, når der frhandles løn fr funktiner g kvalifikatiner, sm har en tværgående karakter. Persnaleafdelingen rådgiver g bistår ved frberedelse g gennemførelse af lønfrhandlingerne, herunder verhldelse af frhandlingsfrmaliteter. Når Persnaleafdelingen er inddraget, sikrer persnaleknsulenten, at der er frnøden beskrivelse af phørs- g psigelsesbestemmelser i den enkelte aftale. Persnaleafdelingen har intet ansvar fr frhandlingsresultater, frhandlingsfrløb m.v. i tilfælde, hvr afdelingen ikke har været inddraget. I sådanne tilfælde har den enkelte virksmhed g dennes leder ansvaret. Lønmdel KTO-mdellen består af følgende elementer: Grundløn er aftalt mellem de centrale aftale- g verenskmstparter fr den enkelte stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Grundlønnen dækker de funktiner, man er i stand til at varetage, når man er nyuddannet/eventuelt nyansat. Funktinsløn ydes ud ver grundlønnen. Funktinsløn baseres på de funktiner (arbejds- g ansvarsmråde), der er knyttet til den enkelte stilling, sm medarbejderen varetager (jbvurdering). Funktinerne skal være særlige funktiner, der ligger ud ver de funktiner, der frudsættes varetaget fr gruppens grundløn. Funktinsløn kan aftales på virksmhedsniveau. Funktinsløn kan anvendes til persnalegrupper g enkelte medarbejdere. Kvalifikatinsløn ydes ud ver grundløn g en eventuel funktinsløn. Kvalifikatinsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikatiner (persnvurdering). 15

17 Kriterierne fr kvalifikatinerne tager udgangspunkt i bjektive frhld, eksempelvis uddannelse g erfaring. Kvalifikatinsløn kan aftales på virksmhedsniveau. Kvalifikatinsløn kan anvendes til persnalegrupper g enkelte medarbejdere. Resultatløn baseres på pfyldelse af bestemte målelige eller knstaterbare resultater af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter, g udmøntes på en i frvejen aftalt g kendt måde i frhld til virksmhedens målsætninger g/eller resultater. Resultatløn aftales på virksmhedsniveau. Resultatløn kan anvendes til persnalegrupper, ledere g enkelte medarbejdere. Persnaleafdelingen skal medvirke ved frhandlingen g indgåelsen af resultatlønsaftaler. Aftaler m lkal løndannelse fr Sundhedskartellets mråde bygger på tildeling af tillæg fr arbejds- g ansvarsmråde, der er knyttet til den enkelte stilling eller fr den enkelte ansattes kvalifikatiner g kmpetencer. Der kan indgås frhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvri kriterierne g frmen fr lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tidspunkt, hvr én eller flere medarbejdere pfylder de aftalte kriterier. Frhåndsaftaler kan anvendes til at synliggøre g tydeliggøre strategier g udviklingslinjer fr et givet mråde. En frhåndsaftale indebærer, at der indbygges en autmatik i den lkale løndannelse. Frhåndsaftaler m funktinsløn indebærer, at der i frhld til den enkelte stillingsgruppe aftales løn fr f. eks. pasning af handicappede børn eller fr funktin sm praktikvejleder/ praktikansvarlig. Frhåndsaftaler m kvalifikatinsløn indebærer, at der ydes tillæg til lønnen, når f. eks. bestemte uddannelser er gennemført. I frbindelse med indgåelse af frhåndsaftaler skal der være bevidsthed m, at sådanne aftaler frbruger af virksmhedernes råderum til lkale lønfrhandlinger. Frhåndsaftaler kan dg være hensigtsmæssige, hvr det frenkler det administrative arbejde med lønfrhandlinger, men betyder samtidig en autmatik i lønudviklingen, så længe aftalen løber. Persnaleafdelingen skal medvirke ved frhandlingen g indgåelsen af frhåndsaftaler. Lønplitisk drøftelse Næstved Kmmune fremlægger sin verrdnede lønstrategi med henblik på en årlig drøftelse i MED-Hvedudvalget. Sm led i de årlige lønfrhandlinger føres endvidere lønplitiske drøftelser med de enkelte rganisatiner. Frhandlinger g prcedure Næstved Kmmune indkalder til møde med de lkale repræsentanter fr rganisatinerne med henblik på at indgå en aftale m tidsfrister g regler fr de lkale frhandlinger. Der frhandles sm udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lkalt. Hvis ingen af parterne fremsætter krav m frhandling, tages ikke initiativ til afhldelse af en frhandling. Gennemførelse af knkrete frhandlinger Når de verrdnede prceduredrøftelser er gennemført, starter den egentlige frhandlingsprces med rganisatinerne. Her er virksmhedslederne tillagt kmpetence til at gennemføre frhandlingerne. 16

18 Frhandlingerne tager udgangspunkt i: Virksmhedens mål- g resultatmråder. Medarbejdernes funktiner g stillingsindhld. Medarbejdernes kvalifikatiner, herunder resultater g målpfyldelse. Aftaler gennem enighed Lkal løndannelse bygger på aftaler. Kun gennem gensidige frpligtende aftaler, kan der udmøntes løn. Ingen af parterne - ej heller ledelsen - kan diktere en løndannelse. Når der skal pnås aftaler i enighed, bliver begreber sm frhandlinger g prces vigtige. Fr både ledere g rganisatiner/tillidsrepræsentanter er det derfr vigtigt at kunne etablere, fasthlde g gennemføre prcesser, der bygger på gensidig ret g pligt, gensidig tillid, åbenhed i samarbejdsfrmer g ærlighed. Hvis frhandlingerne bygger på sådanne principper, vil lønaftaler ikke alene være retlig bindende, men vil gså medføre en gensidig ansvarlighed. Aftalernes indhld Aftaler m lkal løndannelse bør bygge på kriterier fr funktins- g kvalifikatinsløn, sm er: Enkle. Gennemskuelige. Fremadrettede. Både lederen g rganisatinen/ tillidsrepræsentanten har en interesse i enkle g gennemskuelige kriterier. Begge aftaleparter skal stå til regnskab i frhld til de medarbejdere, aftalen drejer sig m. Det enkle g det gennemskuelige synliggør, at løndannelsen ikke er vilkårlig. at lønaftalerne hviler på et sagligt grundlag. I frberedelsen af frhandlingen skal man gøre sig knkrete vervejelser m: Hvilke funktiner g hvilken funktinsudvikling kan i særlig grad understøtte målpfyldelsen? Hvilke kvalifikatiner g hvilken kvalifikatinsudvikling kan i særlig grad understøtte målpfyldelsen? Afslutning Næstved Kmmune frventer, at lønfrhandlingerne afsluttes lkalt i virksmhederne, idet lkal løndannelse frudsætter lkale løsninger på lkale prblemer. Derved undgås anvendelse af tvistsystemet. Læs gså administratinsgrundlag fr lkal løndannelse. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

19 * Retningslinje fr MED-rganisatinens inddragelse i Persnaleplitikken Frmål Alle ansatte skal pleve g medvirke til et fagligt, sundt g udviklende arbejdsliv. Medarbejdere g ledere skal i samarbejde drøfte persnaleplitikken fr Næstved Kmmunen. Handling MED-aftalens 8, stk. 3, pkt. 2 beskriver følgende m prceduren: Decentraliseringen af ansvar g kmpetence til den enkelte virksmhed/afdeling skal mdsvares af mål g generelle retningslinjer fastlagt centralt. Den centralt vedtagne persnaleplitik skal udmøntes indenfr hvert MED-Områdeudvalg g lkalt på det enkelte MED-Virksmhedsudvalg, dg således at disse udmøntninger altid skal ligge inden fr rammerne af den verrdnede kmmunale persnaleplitik. Hvedmålene fr persnaleplitikken er identiske med MED-aftalens frmål (MED-aftalens 2). Evaluering af Persnaleplitik Persnaleplitikken i Næstved Kmmune må aldrig blive statisk g skal tages p til drøftelse med henblik på evaluering g revurdering gså i frhld til tendenser i tiden g andre samfundsfrhld. MED-Organisatinen skal inddrages, når der skal ske en evaluering g revurdering af Persnaleplitikken. Inddragelsen vil naturligt have sit udgangspunkt i MED-Hvedudvalget, men det er vigtigt at MED- Organisatinen inddrages på alle niveauer, således at alle ansatte g MED-udvalg føler samhørighed g hele kmmunen g alle ansatte pfatter sig sm en helhed. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

20 * Retningslinje fr MED-rganisatinens inddragelse i budgetprceduren Frmål MED-rganisatinen bliver inddraget i budgetprcessen. Det gælder både i frhld til at blive infrmeret, g blive hørt i de frskellige faser af budgetlægningen. MED-aftalens 8, stk. 3, pkt. 1 freskriver følgende m budgetmedinddragelsen: MED-udvalget skal aftale prcedureretningslinjer fr: Budgettets knsekvenser fr arbejdsg persnalefrhld Ved MED-udvalgenes behandling af budget g kntraktfrslag skal disse freligge i så gd tid g i en sådan frm at medarbejderrepræsentanterne har reelle muligheder fr at drøfte frslagene med de berørte medarbejdere. Det skal på alle niveauer tilstræbes, at budgetfrslagene g udkast til kntrakt-aftalen med Byrådet freligger til behandling 14 dage inden mødets afhldelse. Medarbejderne skal have medindflydelse på væsentlige budgetmplaceringer. Handling MED-rganisatinen inddrages løbende i budgetprcessen. MED-Hvedudvalget får en præsentatin af Budgetstrategien på første møde efter Øknmiudvalgets vedtagelse heraf, sm nrmalt frventes i marts. Herunder får MED- Hvedudvalget en gennemgang af den knkrete tidsplan fr Budgetlægningen. Vidste du der hldes budgetseminar fr MED-Hved- g MED-Områdeudvalgene? MED-Område- g MED- Virksmhedsudvalg inddrages så vidt muligt i drøftelserne af budgettets knsekvenser fr arbejds- g persnalefrhld på det tidspunkt, hvr ledelsen på det pågældende niveau behandler budgettet, g inden det præsenteres fr fagudvalgene. Det skal sikres, at medarbejdernes bemærkninger g evt. frslag til budgettet fr arbejds- g persnalefrhld vedlægges den videre behandling af budgettet typisk ved publicering på budgethjemmesiden. Det enkelte MED-udvalg drager selv msrg fr indenfr den verrdnede ramme at fastsætte tids- g aktivitetsplan fr deltagelse i budgetprcessen på det pågældende niveau. Der afhldes et minibudgetseminar fr alle medarbejderrepræsentanter i MED- Hved- g MED-Områdeudvalg. Her præsenteres status fr budgetlægningen på det tidspunkt. Indhldet bliver strt set det samme, sm på Byrådets budgetseminar, g grundlæggende baseret på samme materiale. Tidsmæssigt placeres MEDbudgetseminaret ngle dage før Byrådets budgetseminar, sm nrmalt ligger i sidste halvdel af august. 19

21 Repræsentanter fr MED- Hvedudvalget inviteres til at rientere m medarbejdernes synspunkter på Byrådets budgetseminar. Umiddelbart efter at Øknmiudvalget har fremlagt frslag til 1. behandlingen g inden Byrådets 1. Behandling, afhldes et møde i MED-Hvedudvalget. Et eventuelt høringssvar fra MED- Hvedudvalget kan sendes til Byrådet på . Hvis Øknmiudvalgets frslag til 1. behandlingen ikke indehlder væsentlige nye elementer i frhld til det, der er præsenteret på budgetseminaret kan mødet dg evt. udelades. Hvis der er væsentlige, ufrudsete ændringer, der berører medarbejdernes frhld i budgetfrslaget mellem 1. Og 2. Behandlingen skal disse så vidt muligt drøftes i MED-Hvedudvalget. Herudver vil MED-Hvedudvalget løbende g efter behv blive rienteret m status g udviklingen i budgetlægningen gennem fråret g efteråret. Budgetændringer g tilpasninger i løbet af året skal ligeledes behandles i MED-rganisatinen. Særligt skal det relevante MED-udvalg drøfte eventuelle knsekvenser fr medarbejderne. Høring Høringsprcessen i budgetlægningen fregår på budgethjemmesiden. Her vil alle interesserede have mulighed fr at afgive høringssvar fra april til budgetvedtagelsen i ktber. Det frudsættes at MED-rganisatinen ligeledes benytter sig at muligheden fr at afgive høringssvar til budgettet via hjemmesiden. Budgetmaterialet vil løbende blive pdateret på budgethjemmesiden. Høringssvar, der er afgivet senest (cirka 10) dage før fagudvalgsbehandlingen kan indgå i fagudvalgsbehandlingen. Dat fr den afsluttende fagudvalgsbehandling (i juni måned) fremgår af budgetdirektivet, g øknmiknsulenterne sikrer, at høringsbidrag fra relevant MED- Område- g MED-Hvedudvalg sendes med dagsrdenen ud. Opmærksmheden henledes i øvrigt på, at høringssvarene ligger på hjemmesiden. Ovenstående er det generelle udgangspunkt fr inddragelsen af MEDrganisatinen i budgetprcessen. Budgetprcesserne vil være lidt frskellige år fr år. Der vil derfr være behv fr at tilrette medinddragelsen løbende. MED-rganisatinens inddragelse i budgetprcessen vil blive synliggjrt fr plitikerne i budgetdirektivet. Evaluering g ændringer Ændringer i denne prcedureaftale frhandles i MED-Hvedudvalget. Aftalen er gældende indtil parterne er enige m ændringer heraf. Den kan dg gså psiges af en af parterne ved starten af en ny budgetprces. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

22 Årshjul fr budgetinddragelsen Område 21

23 * Retningslinje fr ratinaliserings- g mstillingsprjekter (herunder udbud) Frmål Medarbejderne skal være inddraget i ledelsens vervejelser i frhld til ratinaliseringer, mstillinger, udbud g lignende. Inddragelsen sker via MED- Organisatinen. Retningslinjen skal sikre, at bestemmelserne i MED-aftalens 7 verhldes m infrmatin i de knkrete tilfælde. Handling Det påhviler ledelsen at, infrmere m den seneste udvikling g frventede udvikling i virksmhedens aktiviteter g øknmi infrmere m g drøfte den aktuelle situatin g den frventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i virksmheden g m alle planlagte, frventede franstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet infrmere m g drøfte de beslutninger, sm kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse g ansættelsesfrhld, herunder beslutning m virksmhedsverdragelse. Infrmatinen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde g med et passende indhld, således at medarbejderne har mulighed fr g er i stand til at fretage en passende analyse g frberede drøftelsen. Se nærmere detaljeret beskrivelse i MED-aftalens 7 stk. 4. Vidste du at medarbejderne skal være med til at diskutere besparelser, udbud g andre øknmiske beslutninger, der har indflydelse på deres arbejdssituatin? Alle MED-udvalg skal udarbejde et årshjul, sm beskriver de pgaver g temaer, sm MED-udvalget sætter fkus på. Årshjulet skal synliggøre, hvr g hvrnår medarbejderne skal inddrages i beslutninger, drøftelser g/eller infrmatiner. Læs gså MED-aftalens 7. ERNA > Persnale > MEDindflydelse g bestemmelse > MED-aftale. Prtkllat m medarbejdernes inddragelse g medvirken ved mstilling, udbud g udlicitering, bilag 4 i Rammeaftale m medindflydelse g medbestemmelse, OK 11. Med venlig hilsen, MED-Hvedudvalget Gdkendt den 8. december 2011 Gældende pr. 1. januar

24 * Retningslinje fr kmpetenceudvikling Frmål Sikre en høj grad af faglighed g kvalitet i pgaveløsningen. Uden kmpetenceudvikling kan Næstved Kmmune ikke være en dynamisk g lærende rganisatin. Medarbejderne skal pleve verensstemmelse mellem de kmpetencer den enkelte har g de udfrdringer g krav, vedkmmende bliver mødt med på arbejdspladsen. Definitin Kmpetencer er kvalifikatiner i en given arbejdsmæssig sammenhæng. Det betyder, at kmpetencer altid skal ses i en sammenhæng med, hvilke pgaver der skal løses, g i relatin til de mennesker pgaverne skal løses fr g sammen med. Næstved Kmmune vægter både faglige, persnlige g sciale kmpetencer højt. Medarbejderne skal i bred frstand være klædt gdt på til at udføre deres pgaver. Kmpetenceudvikling er de aktiviteter g indsatser, der kvalificerer medarbejderen til at udføre sine pgaver. Handling Kmpetenceudvikling pririteres højt fr alle ansatte. En afklaring af de frskellige behv fr kmpetenceudvikling skal derfr sættes på dagsrdenen i såvel direktinen sm i de enkelte afdelinger, stabe g MED udvalg g på de enkelte arbejdspladser. Det skal være tydeligt i budgettet at der afsættes midler til kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling et fælles anliggende fr både ledelse g medarbejdere. Det er ledelsens ansvar at sikre plads g rum fr, at den relevante kmpetenceudvikling kan finde sted. Ledelsen har gså ansvaret fr at tilrettelægge det daglige arbejde, så de nye kmpetencer bliver bragt i spil. Medarbejderne har ansvar fr at vedligehlde g udbygge deres kmpetencer ved aktivt at gribe de muligheder, der byder sig. Vidste du, at du sammen med din leder skal drøfte kmpetenceudvikling? i frbindelse med MUS-samtale. I frbindelse med udarbejdelsen af den enkelte arbejdsplads' virksmhedsplan skal kmpetenceudvikling indgå. Der skal være en beskrivelse af mål g succeskriterier fr indsatsen, g det skal fremgå, hvrdan resultatet skal evalueres. Der skal løbende være en dialg mellem ledere g medarbejdere m behvet fr udvikling, hvr rammen er arbejdsstedets visiner, mål, krav g muligheder hldt p imd medarbejderens ønsker g ambitiner. I medarbejdersamtalen (MUS) g teamudviklingssamtalen skal den knkrete kmpetenceudvikling drøftes g der laves en skriftlig udviklingsplan. 23

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere