Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:"

Transkript

1 Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: ) Natur & Miljø Tjørnevej Uldum Tlf.: Mette Christina Hedegaard Direkte nr.: Lok.id.: 613-A Sagsnr.: P Dato: Miljøgodkendelse Af Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted beliggende på matriklerne 8gc og 8ku Hedensted By, Hedensted til forarbejdning af jern og metal. Virksomheden er miljøgodkendt til forarbejdning af og jern og metaller første gang den 21. marts 1981 og senere igen den 20. november Hedensted Kommune har vurderet, at godkendelsen ikke er tidssvarende, idet virksomheden har øget kapaciteten med en ny svejseafdeling på mosetoften 10 og samtidig har fornyet og øget den øvrige maskinpark siden miljøgodkendelsen fra Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: A 205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Standardvilkår er i henhold til overgangsbestemmelserne fastsat efter en ældre version af godkendelsesbekendtgørelsen 2 Da udvidelsen af de eksisterende aktiviteter ikke giver anledning til godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 3 33, er der alene foretaget en revurdering af vilkårene i de eksisterende godkendelser. Revurderingen har resulteret i, at der kun er overført vilkår om ekstern støj og vibrationer til denne godkendelse, vilkåret er revideret, øvrige vilkår er relevante standardvilkår for A205 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder den tidligere miljøgodkendelse af 20. november Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer 2 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 3 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 1

2 Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet; Grundlaget for godkendelsen side 12. Sammendrag Hedensted Kommune har ved tilsyn den 29. september 2009 konstateret, at Hedensted Maskinfabrik A/S har fået en ny svejseafdeling samt fornyet og øget den øvrige maskinpark. Kommunen vurderede derfor, at Hedensted Maskinfabrik A/S hidtil gældende miljøgodkendelse af den 20. november 1995 ikke længere var tidssvarende. Hedensted Kommune har den 28. april 2010 modtaget materiale til revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Materialet er suppleret med yderligere og opdaterede oplysninger flere gange efterfølgende, senest i sommeren Begrundelse Der er i godkendelsesbekendtgørelsen indført standardvilkår for miljøgodkendelse af visse listevirksomheder, herunder virksomheder omfattet af listepunkt A 205, som er det listepunkt Hedensted Maskinfabrik A/S er omfattet af. Revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse resulterer derfor i, at der stilles de standardvilkår, som er relevante for Hedensted Maskinfabrik suppleret med yderligere vilkår om bl.a. støj og vibrationer. Hedensted Kommune har meddelt denne godkendelse, idet det er vurderet, at virksomhedens drift fortsat ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne samt, at virksomheden kan drives i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og vejledninger. 2

3 Kommunens afgørelse Hedensted Kommune reviderer godkendelsen af 20. november 1995 efter miljøbeskyttelseslovens 4 41 for Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted på følgende vilkår: Generelt Luftforurening 1) En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal således være orienteret om godkendelsens indhold. 2) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 3) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4) Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren: Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejse- og/eller skærerøgen. - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. 5) I ethvert afkast fra slibeprocesser skal følgende emissionsgrænseværdi for total støv overholdes. Parameter Emissionsgrænseværdi, mg/nm 3 Total støv 5 4 Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 3

4 6) Ethvert procesafkast med metalbearbejdning skal afkastet være opadrettet og dimensioneret, så B-værdierne i nedenstående tabel til enhver tid er overholdt: Parameter B-værdi, mg/nm 3 Rustfrit stål 0,001 Slibestøv i øvrigt 0,01 Total støv 0,08 7) Afkast fra virksomhedens ventilations- og udsugningsanlæg skal være opadrettede over det sted på tagfladen, hvor det er placeret og overholde kravene i nedenstående tabel: Afkast emissionskilde Metaltype Bygning Mindste højde over tag/tagryg Rensningskrav 01 Svejsning fra 4 svejsepladser rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 02 Svejsning fra 6 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen Svejsning fra 8 svejsepladser og manuelt slibearbejde 1 time dagligt Udsugning fra sav. Cyclon med - opsamling af aluspåner Støv fra fladderanlæg Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 Mosetoften 10 Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg 1 meter over tag med mindre en OML-beregning resulterer i en højere afkasthøjde 1 meter over tag med mindre en OML-beregning resulterer i en højere afkasthøjde Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen Fremgår af vilkår 5 06 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 07 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 8) I procesafkast fra støvfrembringende slibning, da den samlede udsugede luftmængde overstiger m3/time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 4

5 9) I ethvert afkast fra oliefyr skal følgende emissionsgrænser overholdes: Parameter Emissionsgrænseværdi, mg/nm 3 NO X (regnet som NO 2 ) for anlæg før 250* 2001 NO X (regnet som NO 2 ) for anlæg 110* etableret efter 2001 CO 100* *tør røggas ved 10% O 2 regnet som NO 2 Støv 10) Ubefæstede arealer må, i forbindelse med aktivitet og trafik på arealet, ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Evt. støvgener skal hindres ved vanding af arealerne. Støj 11) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet i db(a), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder i kommuneplan : Ugedag Tidsrum Område I Område II Område III Område IV Område V Område VI Dagperiode Mandag- Fredag Kl db(a) 55 db(a) 45 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 40 db(a) Lørdag Kl db(a) 55 db(a) 45 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 40 db(a) Lørdag Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Søn- og helligedage Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Aftenperiode Alle dage Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Natperiode Alle dage Kl db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 35 db(a) db(a) # 50 db(a) # 50 db(a) # 55 db(a) # 50 db(a) # # maksimalværdi med tidsvægtning fast Område I: Område II: Område III: Område IV: Område V: Område VI: KP: 5.E.20, KP: 5.E.21 Erhvervsområder med lettere industri Udendørs opholdsarealer ved enkeltliggende boliger i de nævnte erhvervsområder KP: 5.B.20, KP: 5.B.18 Boligområder KP: 5.O.06, 5.O.07 Område til offentligt formål og sociale institutioner KP: 5.B.21 -Etageboliger KP: 5.R.12, KP: 5.R.16, KP: 5.R.17 Forskellige rekreative områder 5

6 For samtlige dagperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest belastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest belastede time. For natperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest belastede halve time. I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl til på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer. 12) Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (db re 20µPa), målt indendørs, i de berørte bygninger, må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst Anvendelse A-vægtet Lydtryksniveau ( Hz), db G-vægtet Lydtryksniveau (under 20 Hz), db Beboelsesrum, herunder Aften/nat i (kl ) børneinstitutioner og Dag lignede (kl ) Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheden ) Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer, db re 10-6 m/s 2, i det eksisterende miljø, der overskrider nedenfor anførte værdier. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning s: Anvendelse Vægtet accelerationsniveau L aw i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig og erhverv kl Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende Erhvervsbebyggelse 85 Affald 14) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald samt afpresset materiale fra tromling, herunder hjælpematerialer, der er tilset i tromlen (f.eks. gamle aviser), skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. 15) Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold. 6

7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 16) Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. 17) Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende. 18) Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra det befæstede areal. 19) Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 20) Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Egenkontrol Kontrolvilkår for luft 21) Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Renluftsiden af partikelfiltre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. 22) Da den samlede udsugede luftmængde fra slibeprocesser uden anvendelse af køle-smøremidler overstiger normal m 3 /time, skal der senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 5 er overholdt. 7

8 Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. 23) Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 24) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas (infrarød metode) Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO X) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Total støv, slibestøvrustfrit stål og slibestøv i øvrigt. CO NO X (den del, der foreligger som NO 2) MEL-02 MEL-06 MEL-03 a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL ) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages OML-beregning for overholdelse af samtlige B-værdier i vilkår 6, hvis tilsynsmyndigheden skønner det er nødvendigt, dog højst 1 gang årligt. Beregningen skal udføres som angivet i Luftvejledningens kapitel 4 om OMLberegninger. Det enkelte afkast skal have en højde, der sikrer, at B-værdierne for det dimensgivende stof overholdes. Kontrolvilkår for støj og vibrationer 26) Hedensted Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 11 er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ ) Krav til målinger og afrapportering Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at ud- 8

9 Driftsjournaler føre sådanne målinger, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 5. Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten. Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten sendes til Hedensted Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført. 28) Virksomheden skal på Hedensted Kommune forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, dokumentere, at vilkår for infralyd og vibrationer er overholdt. Dokumentationen skal foreligge som en støjmåling udført af et af miljøstyrelsen godkendt laboratorium efter anvisningerne i orientering fra miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø. Dokumentationen skal sendes til Hedensted Kommune senest 3 måneder efter, at Hedensted Kommune har udbedt sig denne. 29) Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 21, resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 21, årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Øvrige bemærkninger Generelt: Med ovenstående afgørelse er alene taget hensyn til den gældende miljøbeskyttelseslovgivning og således ikke til andre myndigheders eventuelle krav. Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en sådan måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen er godkendt af godkendelsesmyndigheden jf. miljøbeskyttel- 5 Bekendtgørelse Nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. 9

10 seslovens 33. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en ændring eller udvidelse kræver miljøgodkendelse. Processpildevand: Virksomhedens udledning af processpildevand i form af kølevæske og gulvvaskevand fra produktionshallerne behandles i en separat afledningstilladelse. Bortskaffelse af affald: Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald 6 og affaldsbekendtgørelsen 7. Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale affaldsregistrer (www.affaldsregister.mst.dk). Olietanke: Hedensted Maskinfabrik skal være opmærksom på, at de relevante paragraffer for olietanke ikke er skrevet ind i miljøgodkendelsen som vilkår, men automatisk er gældende for listevirksomheder som Hedensted Maskinfabrik. Derfor skal olietankene på Hedensted Maskinfabrik overholde reglerne i olietanksbekendtgørelsen 8. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside under Teknik & Miljø, Annoncer den 29. oktober Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen. Med venlig hilsen Mette Christina Hedegaard (ej underskrevet, fremsendt elektronisk) 6 Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 1. juli Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 18. december 2012 om affald. 8 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 10

11 Grundlaget for godkendelsen Lovgrundlag Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 669 af 18. juni 2014om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer (godkendelsesbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (brugerbetalingsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/ Måling af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ Beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsen orientering nr. 9/1997 -Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ B-værdivejledningen, samt Supplement til B-værdivejledningen 2008, Miljøprojekt Nr Lokalplan Byplanvedtægt nr. 4. Hedensted Kommune Kommuneplan , Hedensted Kommune Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger 11

12 Sagsakter Ansøgning om miljøgodkendelse af 28. april 2010 og opdateret ansøgningsmateriale indsendt efterfølgende. Det seneste materiale er modtaget i sommeren Grønne regnskaber Virksomheden er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab. VVM-screening Der er ikke foretaget en screening af, om virksomhedens aktiviteter kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-bekendtgørelsen 9, idet virksomheden ikke har nogen processer, der er omfattet af hverken bilag 1 eller 2 i bekendtgørelsen. Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 10. Virksomheden anvender stoffer, som er omfattet af bekendtgørelsen. Disse stoffer findes dog ikke i et oplag, der ligger i nærheden af de i bekendtgørelsen angivne tærskelmængder. VOC-bekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen 11. Virksomhedsoplysninger: Ansøger/bruger Hedensted Maskinfabrik A/S Ved Kim Kjær Andersen Mosetoften Hedensted Tlf.: Virksomheden er beliggende på adressen: Mosetoften 6 og Hedensted Matrikler: 8gc og 8 ku Hedensted By, Hedensted CVRnr.: P.nr.: Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer 10 Miljøministeriets Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Nr af 14. december 2006 med senere ændringer 11 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 20. december 2012 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg 12

13 Ejendommens ejer: Erik Burgaard Gretbjergvej Hedensted Tlf.: Virksomhedens kontaktpersoner Kim Kjær Andersen, medejer, Mosetoften Hedensted Tlf.: Joachim D. Holst, konstruktør, Mosetoften Hedensted Tlf: Direkte/Mobil: Beliggenhed/planforhold Virksomheden Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted er beliggende på matriklerne 8gc og 8 ku Hedensted By, Hedensted. Hedensted Maskinfabrik A/S er beliggende i erhvervsområde (lettere industri) i kommuneplanramme 5.E.20 jf. Kommuneplan Hedensted Kommune Rammer. Lokalplan Byplanvedtægt nr. 4. Hedensted Kommune er gældende for området. Der er boliger i erhvervsområdet. Boligerne er oprindeligt gamle portnerboliger tilknyttet de respektive erhverv. Virksomheden ligger i byzone. Hedensted Maskinfabrik er beliggende med nærmeste nabo i skel. Der er omtrent 17 meter fra værkstedshallerne til skel ved nærmeste beboelse, mosetoften 4. Virksomheden er placeret centralt indenfor to kommuneplanrammer for lettere industri. Mod vest, syd og sydvest er der i en afstand af omtrent meter findes boligområder, rekreative områder og områder udlagt til offentligt areal. Godt 300 meter fra virksomheden i henholdsvis østlig og sydvestlig retning ligger to 3 sø- og moseområder. Nærmeste indvindingsopland ligger omtrent 1,3 km vestligt for virksomheden. Vurdering: Der ses ingen planmæssige hindringer for virksomhedens beliggenhed. Det vurderes, at virksomheden ikke vil påvirke drikkevandsinteresser eller 3 områderne. 13

14 Miljøteknisk beskrivelse Indretning og drift Hedensted Maskinfabrik A/S er en maskinfabrik, der har samlet alle sine aktiviteter på Mosetoften 6 og 10. I 2012 beskæftigede virksomheden 40 medarbejdere. Virksomheden består af en række bygninger og haller, hvor der er indrettet arbejdspladser til: Administration, lager, svejsning, laserskæring, stansning, savning, bukning, klipning, fræsning, boring, slibning og afgratning mv. Virksomheden har endvidere et stort udendørs areal, hvor der opbevares affaldsprodukter. Udendørsarealerne er hovedsagligt belagt med asfalt, ellers med stabilgrus. Virksomheden har et samlet bygningsareal på knap 4500 m 2. Værkstedshallen på mosetoften 10 har et areal på 1198 m 2 og indeholder svejsning, sav og smedje. Administrationen har et areal på ca. 209 m 2. Virksomheden har oplagsarealer på arealet øst for bygningerne på Mosetoften 6. Værkstedshallerne på Mosetoften 6, hvor der foretages laserskæring og metalbearbejdende processer som slibning, stansning, fræsning m.m., har et areal på omtrent 2907 m 2. Virksomheden kører i døgndrift, dele af døgnet kører laserskæremaskinerne ubemandet (tidsrummet fra klokken 16-21). Den bemandede driftstid er: Mandag fredag: 7 16, og Lørdag: Overarbejde kan forekomme i smedjen Søndag: Overarbejde kan forekomme i smedjen Virksomhedens produktion Hedensted Maskinfabrik A/S er en underleverandør med produktion inden for pladebearbejdning - herunder revolverstansning, laserskæring, afgratning og spåntagende arbejde. Der arbejdes i aluminium, rustfrit og sort stål. Virksomheden råder over fire standsemaskiner, tre laserskæremaskiner, seks CNCstyrede kantpressere, fladderanlæg, en sav, fire bearbejdningscentre og flere manuelle svejsesteder (MIG/MAG, CO 2,TIG) samt en robotsvejser. Svejsning og savning foregår i hallen på Mosetoften 10. Laserskæring foregår i de 2 østlige haller på Mosetoften 6. Stansning, fræsning, fladning og øvrig forarbejdning foregår i de 2 vestligste haller på Mosetoften 6. 14

15 Råvare og hjælpestoffer Virksomhedens forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer er anvist i nedenstående tabel Råvare og hjælpestoffer Årligt forbrug 2013 Sort stål 1500 ton 270 ton Rustfrit stål 270 ton Svejsegasser 4081 m 3 Lasergasser m 3 køle-/smøremiddel 200 l Olie til opvarmning 13 ton Omtrentlige råvareoplag Råvare og hjælpestoffer Oplag Opbevaring Sort stål 100 Lager ton 30 ton Lager Rustfrit stål 30 ton Lager Svejsegasser 400 l Gastanke/Gasbeholdere Lasergasser ilt (Lasal 2003) l Gastanke, udendørs Lasergasser nitrogen (Lasal Gastanke, udendørs 2001) l køle-/smøremiddel 100 l 200l tromler, indendørs truckgas 2400 l Gastank, udendørs Olie til opvarmning 3 ton Flere olietanke 15

16 Luftforurening Følgende giver anledning til emissioner til luften: - Fyringsanlæg - Spåntagende processer med og uden anvendelse af køle-/smøremiddel - Slibning/fladning (Fladning er en afgratningsproces) - Svejsning - Laserskæring Nedenfor ses et kort over afkastenes placering. Efterfølgende tabel viser en oversigt over de samme afkast. I tabellen ses virksomhedens kilder til luftforurening fra metalbearbejdende processer samt svejsning og laserskæring med tilhørende afkast og evt. rensningsmetode. Skema over produktionsafkast med emissioner til atmosfæren Afkast Emissionskilde Metaltype Bygning Luftflow m3/time (max.) Højde over tagryg Filter Filterrensegrad 01 Svejsning fra 4 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 02 Svejsning fra 6 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 03 Svejsning fra 8 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 04 Udsugning fra sav. cyklon med opsamling af aluspåner Mosetoften EN 606 0,1% klasse M 05 Støv fra fladderanlæg Rustfrit stål Sort stål Mosetoften DFPRO 6 Ultra- Web 0,1% klasse M 06 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften Ultra-Web Flame retardant 0,1% klasse M 07 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften Ultra-Web Flame retardant 0,1% klasse M Udover de ovenfor nævnte produktionsanlæg har virksomheden også anlæg til spåntagende arbejde med og uden køle-/smøremidler. Der er ikke etableret afkast fra anlæg med olietågeaerosoler. Afkast fra svejseprocesser Der forekommer svejserøg fra arbejder i aluminium, rustfrit stål og sort stål fra anlæg nr. 1, 2 og 3. Der anvendes MIG/MAG-, TIG- og punktsvejsning. Alle afkast har installe- 16

17 ret filter af typen En 906 antistatisk. Alle tre afkast er ført en meter over tagryg. Filtret er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Vurdering: Hedensted Kommune har stillet standardvilkår med krav om filter og afkasthøjde 1 meter over tagryg for svejserøg, da virksomheden bearbejder rustfrit stål på alle svejsepladser og der sammenlagt er mere end 8 svejsesteder/svejses mere end 2000 timer pr. år. Etablering af filter som kan tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen og en afkasthøjde 1 meter over tagryg er i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen. Afkast fra laserskæring Hedensted Maskinfabrik har tre laserskæreanlæg (ilt og nitrogen), hvorfra der forekommer emission til atmosfæren fra de to anlæg (afkast 6 og 7). Afkastene er med et filter af typen Ultra-web Flame Retardant. Afkastet er ført en meter over tagryg. Vurdering: Etablering af filter som kan tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen og en afkasthøjde 1 meter over tagryg er i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen. Der er ingen oplysninger for intermittens, men da virksomheden har valgt at etablere filter i samtlige afkast fra processer med laserskæring og føre afkast en meter over tagryg, er det vores vurdering, at emissionen fra laserskæring vil være af mindre betydning, da den strengeste rensegrad herved er opfyldt. Afkast fra afgratning, slibning og savning uden anvendelse af køle- /smøremidler Der forekommer støvemissioner uden anvendelse af køle-/smøremidler fra aluminiumssaven og fladderanlæg. Støvemissionen fra aluminiumssaven (afkast 4) føres igennem et UltraWeb filter. Afkasthøjden er ført en meter over tagryg. Filteret har en udskildningsgrad på 99%.Luftmængden er 750 m 3 /time. Der forekommer kun bearbejdning af aluminium. Støvemission fra fladderanlæg (afkast 5) føres igennem filter og en meter over tag. Filteret har en udskildningsgrad på 99%. Luftmængden er 8000 m 3 /time. Der forekommer emissioner fra bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og sort stål. Der forekommer derudover også slibearbejde fra manuelt arbejde (afkast 3). Støvemissionen føres igennem et filter og en meter over tagryg. Filteret har en udskildningsgrad på 99 %. Der forekommer emissioner fra bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og sort stål. Det er oplyst, at slibearbejdet forekommer ved udsugning 1+2+3, men kun i lille omfang, maks. sammenlagt en time om dagen. Der slibes kun i det omfang det er nødvendigt, eksempelvis hvis det er nødvendigt at skærpe en kant på en plade eller lign. Der er ikke yderligere oplysninger om emissionsberegninger (OML-beregning) eller emissionsmængder. 17

18 Vurdering: Der er stillet standardvilkår for etablering af målesteder på udsugningsanlæg og om præstationskontrol fra slibeprocesser, da den samlede luftmængde overstiger m 3 luft/time. Yderligere er der stillet relevante standardvilkår om overholdelse af emissionsgrænseværdier og B-værdier. Der er fastsat krav om præstationskontrol for overholdelse af vilkår 5 for emissionen fra afkast 5. Der forekommer støvemissioner fra bearbejdning af rustfrit stål, aluminium og sort stål fra afkast 5. En spredningsfaktorberegning for rustfrit stål og slibestøv i øvrigt overskrider 250 m 3 /s ved anvendelse af en emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m 3. Der er derfor sat vilkår om, at kommunen kan kræve OML-beregning, hvis kommunen på baggrund af en præstationskontrol vurderer det påkrævet. Det vurderes, at den oplyste afkasthøjde for afkast 4 med tilhørende filtrering sikrer fri fortynding, da spredningsfaktoren for total støv og slibestøv i øvrigt er under 250. Der sættes ikke krav om præstationskontrol for emissionen fra afkast 4, da der ikke er standardvilkår til præstationskontrol for emission fra savning. Det skønnes, at den oplyste afkasthøjde og den tilhørende filtrering sikrer fri fortynding for støvemissionen, der forekommer fra manuelt arbejde fra afkast 3. Det er oplyst, at det manuelle arbejde maksimalt varer en time dagligt og det skønnes derfor, at de udledte støvemissioner er så begrænsede, at emissionen herfra har ringe betydning ved brug af de oplyste filtrer og afkasthøjder. Afkast fra savning, drejning og fræsning ved anvendelse af køle-/smøremidler Hedensted Maskinfabrik oplyser, at forbruget af køle-/smøremidler er knyttet til savning, drejning og fræsning. Forbruget af kølesmøremidler giver anledning til, at der dannes olietågeaerosoler. Forarbejdningen foregår i de 2 vestligste haller på Mosetoften 6 og fra en gammel sav i hallen på Mosetoften 10. Der forekommer ikke emissioner, som udledes via afkast til det eksterne miljø. Det er oplyst af virksomheden, at arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til anlæggene. Vurdering: Det er vores vurdering, at der ikke skal stilles standardvilkår til emissioner fra olietågeaerosol, da der ikke er emissioner til det eksterne miljø igennem afkast eller porte. Såfremt der etableres udsugning af emissionen fra de spåntagende processor vil virksomheden skulle ansøge om miljøgodkendelse af udsugningsanlægget. 18

19 Fyringsanlæg Opvarmning af virksomheden foretages med fyringsolie. Der forefindes 10 fyringsolieanlæg på virksomheden. Alle anlæg har tilknyttet en olietank. Oplysninger for de enkelte fyringsanlæg ses i nedenstående tabel. Fyringsanlæggenes placering fremgår af bilag 2. Anlæg Nr. Placering Fysisk Ydelse Etableret kw 10 Bagved svejserobot, 58 Før 2001 mosetoften Svejsehal, mosetoften 91 Før Savehal, Mosetoften 59 Før Stans, Mosetoften 42 Før Ved X1, laserskærer, 112 Før 2001 mosetoften 6 60 CNC Bearbejdning, 46 Før 2001 mosetoften 6 70 Gammelt laserkontor, 42 Før 2001 mosetof- ten 6 80 Buk, mosetoften 40 Før Forsendelse, mosetoften 40 Før presmøtrik, mosetoften 6 20 Før 2001 Vurdering: Fyringsanlæggene har en samlet indfyret effekt på 550kW. Derfor er der stillet emissionsvilkår for de eksisterende fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt mellem 120 kw-5 MW i henhold til miljøstyrelsens luftvejledning. Alle fyringsanlæggene er vurderet til at være etableret før 2001 på baggrund af de fremsendte oplysninger og oplysninger fra BBR-registret. Der er stillet vilkår om, at emissionsvilkåret skal dokumenteres overholdt hvis Hedensted Kommune finder det nødvendigt. Støv fra ubefæstede arealer Ubefæstede arealer er belagt med grus og småsten. Der foregår intern kørsel med trucks og der opbevares affaldscontainere og gasser udendørs. Vurdering: Der er stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener og skal dæmpe gener, såfremt Hedensted Kommune beder om det. Hedensted Kommune vurderer, at virksomhedens udendørs aktiviteter med det stillede vilkår ikke vil give anledning til støvgener uden for virksomhedens arealer, i det, at der 19

20 ikke tidligere er konstateret støvgener fra virksomheden, og da det med det stillede vilkår vil være muligt at mindske eventuelle støvgener. Støj & vibrationer Virksomheden har oplyst, at udover udsugningsanlæggene giver stanseprocesser og vibrationsafgratning anledning til støj og vibrationer. Pladetykkelserne er maksimalt 25 mm for sort stål, 20 mm for rustfrit stål og 12 mm for aluminium. Derudover kommer der støj fra den udendørs interne transport af materialer samt tilog frakørsel af lastbiler. Intern transport på virksomheden foregår ved truckkørsel. Trucken er gasdrevet. Alle virksomhedens øvrige aktiviteter på nær håndtering af affald foregår indendørs. Vurdering: Virksomheden ligger bolignært. Hedensted Kommune vurderer derfor, at de stærkt støjende arbejder i tidsrummene klokken og ikke må foregå. Hedensted Kommune har historisk set modtaget henvendelser omkring støj fra virksomheden. Derfor må virksomheden ikke placere de stærkt støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at såfremt dette overholdes vil virksomheden kunne overholde de stillede vilkår for støj og vibrationer. Idet der ikke er fastlagt standardvilkår for støj og idet de hidtil gældende støjgrænser følger de vejledende grænseværdier har Hedensted Kommune fastholdt de hidtil gældende støjgrænser. Der er dog foretaget en udvidelse af områder og præcisering af områder til hvilke grænseværdierne er gældende samt en korrigering af midlingstiden for lørdag eftermiddage. Der er sat vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve støjmåling eller støjberegning udført for virksomheden, såfremt kommunen vurderer det nødvendigt. I den tidligere miljøgodkendelse var der stillet vilkår om vibrationer. Dette vilkår er blevet revideret. I det der ikke findes standardvilkår for infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer er miljøministeriets generelle vejledninger for infralyd, lavfrekvent støj anvendt. Jord- og grundvandsbeskyttelse I produktionshallerne findes der ingen afløb. Gulvene er med tæt belægning (beton). Nye olieprodukter opbevares i original emballage. Spildolie og andet farligt affald opbevares i tønder og tanke. Tønder opbevares på spildbakke, således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes. Oplagspladserne sker i produktionshallerne. Råvarer opbevares på den udendørs opbevaringsplads. Belægningen på oplagspladsen er stabilgrus. Der opbevares kun rent stål og ikke stål med olie- eller malingrester, der kan forurene jorden. Olieholdige spåner opbevares indendørs på tæt befæstet gulv i tætte beholdere af plastik. 20

21 Vurdering: Der er i godkendelsen stillet standardvilkår om opbevaring af olieprodukter og andre flydende råvarer. Der er endvidere stillet standardvilkår om, at flydende farligt affald skal opbevares i egnede beholdere. Det vurderes, at spildolie, olieholdige spåner og olieprodukter opbevares således, at der ikke er risiko for at evt. spild kan forurene jord, grundvand eller løbe i kloakken. Gastanke: Derudover har virksomheden 4 stationære gastanke med indhold af henholdsvis nitrogen og oxygen til laserskæremaskinerne samt gas til virksomhedens truck. Tankanlæg står på grus. Nitrogen og ilttank står på flisebelægning. F-gas tankanlæg. 2,4 m 3. Max lagerkapacitet 1000 kg. Kosangas. Nr År Nitrogentank CC Opsat Ilttank CC m 3. Opsat Olietanke: Virksomheden har flere olietanke på grunden. Placeringen af samtlige tanke fremgår af nedenstående oversigtstegning, udarbejdet af Hedensted maskinfabrik. nr. Id Godk. Nr. Fabrikant Indhold Etableret Standeranlæg Volumen (l) Placering ca Brande Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej 2 10R Titan Eko Fyringsolie I bygning Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej SB Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej 600/ Herning Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej SB600/81 Roug A/S dieselolie I bygning Ja SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Indendørs Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Over jord Nej 21

22 Vurdering: De relevante paragraffer for olietanke skal ikke skrives ind i miljøgodkendelsen som vilkår, men er automatisk gældende for listevirksomheder. Hedensted Maskinfabrik skal derfor stadig følge olietanksbekendtgørelsens bestemmelser, selvom disse ikke er indskrevet i miljøgodkendelsen. Virksomheden er gjort bekendt med, at tank nr. 10 skal udskiftes inden udgangen af 2014, da tanken i indeværende år forældes. Hedensted Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord, grund- og overfladevand. Olieforurening: Der er konstateret en olieforurening i skellet mellem Mosetoften 6 og 10. Kortlægningsnummer Olieforureningen stammer fra en utæt olietank igennem en årrække. Olieforureningen er blevet undersøgt og efterfølgende vurderet den 17. maj Forureningen har nået det sekundære grundvandspejl og der er efter oprydning efterladt en restforurening. Det er ved oprydningen af olieforureningen vurderet, at forureningen ikke udgør en trussel for Tagkær Grøft eller drikkevand, da Hedensted vandværk ikke længere indvinder drikkevand i området. Der er bemærkninger vedr. indeklimaet i nærliggende kontorbygning. 22

23 Vurdering: Olieforureningen er afsluttet og det er ved afslutning af olieoprydningen vurderet at restforureningen ikke udgør en trussel for det ydre nærmiljø. Det vurderes derfor, at der ikke skal stilles vilkår til den konstaterede olieforurening i miljøgodkendelsen. Spildevand Virksomheden udleder sanitært spildevand og spildevand fra de 3 laserskæremaskiner i forbindelse med udskiftningen af kølevæske. Spildevandet ledes via det offentlige spildevandssystem til Hedensted Centralrenseanlæg. Der findes ingen afløb i produktionslokalerne. Udskiftning af kølevæske sker 1 gang årligt. Kapaciteten pr. maskine er ca. 300 liter. (1*3*300 = 900 liter spildevand årligt). kølevæsken tilsættes et antikorrosions -middel (A71525C). Udskiftningen af kølevæsken sker i samarbejde med et eksternt firma. Udledningen af industrispildevandet behandles i en selvstændig tilslutningstilladelse. Området er separatkloakeret. Overfladevand fra udendørsarealerne afledes derfor via regnvandsledninger til Tagkær Grøft og videre til Bygholm Å. Vurdering: Det vurderes, at der på virksomhedens udendørsområder ikke er forhold, som giver anledning til miljømæssige bemærkninger. Udledning af industrispildevand fra Hedensted Maskinfabrik behandles ved en særskilt spildevandstilladelse. Affald Virksomheden frembringer nedenstående affaldstyper og -mængder: Affaldstype Årlig mængde Opbevaring Bortskaffelse Metalaffald (, rustfrit ca. 300 ton/år. Opbevares udendørs i Genanvendelse og sort stål) containerplads på containerpladsen. Metalstøv fra udsugning og Henholdsvis 0,6 Lukket beholder Genanvendelse laserskæring ton/år og 5 ton/år Spåner -olieholdige ca. 5 ton/ år Opbevares indendørs Genanvendelse i plastkasser Spildolie 0,2 ton/år Opbevares i 200 liters Genanvendelse tønder Kølesmøremiddel 400 liter Opbevares i 200 liters Genanvendelse /deponi tønder Papir/pap/plast Ikke opgivet container Genanvendelse Træaffald/træpaller Ikke opgivet Inde og ude Genanvendes/retur til leverandør Rest affald/ Forbrændingsegnet Ikke opgivet 3 vippecontainere Forbrænding affald (400 liters) Dagrenovationslignende affald Ikke opgivet 1 vippecontainer Forbrænding Hedensted Maskinfabrik har ordninger for de forskellige affaldsfraktioner hos godkendte modtagere, der er optaget på det nationale Affaldsregister. 23

24 Vurdering: Der er i godkendelsen stillet de relevante standardvilkår om opbevaring og håndtering af affald. Det vurderes, at virksomhedens affald opbevares miljømæssigt forsvarligt og at der med de stillede vilkår er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre en korrekt og sikker affaldshåndtering. Ophør Der er fastsat vilkår vedr. virksomhedens evt. ophør i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen standardvilkår. Kommentarer indkommet i forbindelse med partshøring Virksomheden har kommenteret og rettet et antal mindre misforståelser herunder antallet af gastanke og belægningen under gastanke. Rettelserne er alle taget til efterretning og skrevet ind i den tekniske redegørelse. Derudover har virksomheden kommenteret på emissionen fra afkast 4 udsugning fra cyklon med opsamling af aluminiumsspåner. Det er fremført, at der ikke kommer støv fra anlægget, da saven ikke giver anledning til støvkorn, men derimod til metalspåner. Bemærkninger er taget til efterretning, og der stilles ikke krav om præstationskontrol for total støv fra afkast 4. 24

25 Bilag 1. Klagevejledning 2. Placering af fyringsanlæg Kopimodtagere Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Arbejdstilsynet 25

26 Bilag 1. Klagevejledning Der kan klages skriftligt over afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager indgives til kommunen. De klageberettigede er: ansøgeren, Embedslægeinstitutionen Nord, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. Afgørelserne vil blive offentligt bekendtgjorte på under Offentliggørelser. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelsen. Eventuel klage skal sendes til eller Teknik & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Vi sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis der kommer klager over afgørelserne. Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr på 500 kr. Klageren modtager en opkrævning på klagegebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Hedensted Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 26

27 Bilag

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE Denne miljøgodkendelse er udarbejdet af. Sagsbehandler: Lisbeth Møller Jensen Sagsnummer: 12/61806 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo CVR-nr.: 28 09 97 03 P-nummer: 1014437963 Overfladebehandling af stålkonstruktioner 17. september 2014 Mikkel

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup Miljøgodkendelse Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup November 2010 1 Miljøgodkendelse af metalforarbejdende virksomhed Miljøgodkendelsen af metalforarbejdende virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse Hydro Aluminium Tønder A/S Bygmestervej 7 6270 Tønder Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-P19-4-11 Ks: CJO 8. august 2013 Påbud

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere