Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:"

Transkript

1 Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: ) Natur & Miljø Tjørnevej Uldum Tlf.: Mette Christina Hedegaard Direkte nr.: Lok.id.: 613-A Sagsnr.: P Dato: Miljøgodkendelse Af Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted beliggende på matriklerne 8gc og 8ku Hedensted By, Hedensted til forarbejdning af jern og metal. Virksomheden er miljøgodkendt til forarbejdning af og jern og metaller første gang den 21. marts 1981 og senere igen den 20. november Hedensted Kommune har vurderet, at godkendelsen ikke er tidssvarende, idet virksomheden har øget kapaciteten med en ny svejseafdeling på mosetoften 10 og samtidig har fornyet og øget den øvrige maskinpark siden miljøgodkendelsen fra Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: A 205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Standardvilkår er i henhold til overgangsbestemmelserne fastsat efter en ældre version af godkendelsesbekendtgørelsen 2 Da udvidelsen af de eksisterende aktiviteter ikke giver anledning til godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 3 33, er der alene foretaget en revurdering af vilkårene i de eksisterende godkendelser. Revurderingen har resulteret i, at der kun er overført vilkår om ekstern støj og vibrationer til denne godkendelse, vilkåret er revideret, øvrige vilkår er relevante standardvilkår for A205 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder den tidligere miljøgodkendelse af 20. november Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer 2 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 3 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 1

2 Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet; Grundlaget for godkendelsen side 12. Sammendrag Hedensted Kommune har ved tilsyn den 29. september 2009 konstateret, at Hedensted Maskinfabrik A/S har fået en ny svejseafdeling samt fornyet og øget den øvrige maskinpark. Kommunen vurderede derfor, at Hedensted Maskinfabrik A/S hidtil gældende miljøgodkendelse af den 20. november 1995 ikke længere var tidssvarende. Hedensted Kommune har den 28. april 2010 modtaget materiale til revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Materialet er suppleret med yderligere og opdaterede oplysninger flere gange efterfølgende, senest i sommeren Begrundelse Der er i godkendelsesbekendtgørelsen indført standardvilkår for miljøgodkendelse af visse listevirksomheder, herunder virksomheder omfattet af listepunkt A 205, som er det listepunkt Hedensted Maskinfabrik A/S er omfattet af. Revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse resulterer derfor i, at der stilles de standardvilkår, som er relevante for Hedensted Maskinfabrik suppleret med yderligere vilkår om bl.a. støj og vibrationer. Hedensted Kommune har meddelt denne godkendelse, idet det er vurderet, at virksomhedens drift fortsat ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne samt, at virksomheden kan drives i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og vejledninger. 2

3 Kommunens afgørelse Hedensted Kommune reviderer godkendelsen af 20. november 1995 efter miljøbeskyttelseslovens 4 41 for Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted på følgende vilkår: Generelt Luftforurening 1) En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal således være orienteret om godkendelsens indhold. 2) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 3) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4) Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren: Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejse- og/eller skærerøgen. - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. 5) I ethvert afkast fra slibeprocesser skal følgende emissionsgrænseværdi for total støv overholdes. Parameter Emissionsgrænseværdi, mg/nm 3 Total støv 5 4 Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 3

4 6) Ethvert procesafkast med metalbearbejdning skal afkastet være opadrettet og dimensioneret, så B-værdierne i nedenstående tabel til enhver tid er overholdt: Parameter B-værdi, mg/nm 3 Rustfrit stål 0,001 Slibestøv i øvrigt 0,01 Total støv 0,08 7) Afkast fra virksomhedens ventilations- og udsugningsanlæg skal være opadrettede over det sted på tagfladen, hvor det er placeret og overholde kravene i nedenstående tabel: Afkast emissionskilde Metaltype Bygning Mindste højde over tag/tagryg Rensningskrav 01 Svejsning fra 4 svejsepladser rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 02 Svejsning fra 6 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen Svejsning fra 8 svejsepladser og manuelt slibearbejde 1 time dagligt Udsugning fra sav. Cyclon med - opsamling af aluspåner Støv fra fladderanlæg Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 10 Mosetoften 10 Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg 1 meter over tag med mindre en OML-beregning resulterer i en højere afkasthøjde 1 meter over tag med mindre en OML-beregning resulterer i en højere afkasthøjde Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen Fremgår af vilkår 5 06 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 07 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften 6 1 meter over tagryg Tilbageholde 99% af svejse-/skærerøgen 8) I procesafkast fra støvfrembringende slibning, da den samlede udsugede luftmængde overstiger m3/time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 4

5 9) I ethvert afkast fra oliefyr skal følgende emissionsgrænser overholdes: Parameter Emissionsgrænseværdi, mg/nm 3 NO X (regnet som NO 2 ) for anlæg før 250* 2001 NO X (regnet som NO 2 ) for anlæg 110* etableret efter 2001 CO 100* *tør røggas ved 10% O 2 regnet som NO 2 Støv 10) Ubefæstede arealer må, i forbindelse med aktivitet og trafik på arealet, ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Evt. støvgener skal hindres ved vanding af arealerne. Støj 11) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet i db(a), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder i kommuneplan : Ugedag Tidsrum Område I Område II Område III Område IV Område V Område VI Dagperiode Mandag- Fredag Kl db(a) 55 db(a) 45 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 40 db(a) Lørdag Kl db(a) 55 db(a) 45 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 40 db(a) Lørdag Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Søn- og helligedage Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Aftenperiode Alle dage Kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 35 db(a) Natperiode Alle dage Kl db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 35 db(a) db(a) # 50 db(a) # 50 db(a) # 55 db(a) # 50 db(a) # # maksimalværdi med tidsvægtning fast Område I: Område II: Område III: Område IV: Område V: Område VI: KP: 5.E.20, KP: 5.E.21 Erhvervsområder med lettere industri Udendørs opholdsarealer ved enkeltliggende boliger i de nævnte erhvervsområder KP: 5.B.20, KP: 5.B.18 Boligområder KP: 5.O.06, 5.O.07 Område til offentligt formål og sociale institutioner KP: 5.B.21 -Etageboliger KP: 5.R.12, KP: 5.R.16, KP: 5.R.17 Forskellige rekreative områder 5

6 For samtlige dagperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest belastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest belastede time. For natperioder må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest belastede halve time. I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl til på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer. 12) Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (db re 20µPa), målt indendørs, i de berørte bygninger, må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst Anvendelse A-vægtet Lydtryksniveau ( Hz), db G-vægtet Lydtryksniveau (under 20 Hz), db Beboelsesrum, herunder Aften/nat i (kl ) børneinstitutioner og Dag lignede (kl ) Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheden ) Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer, db re 10-6 m/s 2, i det eksisterende miljø, der overskrider nedenfor anførte værdier. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning s: Anvendelse Vægtet accelerationsniveau L aw i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig og erhverv kl Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende Erhvervsbebyggelse 85 Affald 14) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald samt afpresset materiale fra tromling, herunder hjælpematerialer, der er tilset i tromlen (f.eks. gamle aviser), skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. 15) Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold. 6

7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 16) Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. 17) Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende. 18) Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra det befæstede areal. 19) Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 20) Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Egenkontrol Kontrolvilkår for luft 21) Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Renluftsiden af partikelfiltre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. 22) Da den samlede udsugede luftmængde fra slibeprocesser uden anvendelse af køle-smøremidler overstiger normal m 3 /time, skal der senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 5 er overholdt. 7

8 Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. 23) Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 24) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas (infrarød metode) Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO X) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Total støv, slibestøvrustfrit stål og slibestøv i øvrigt. CO NO X (den del, der foreligger som NO 2) MEL-02 MEL-06 MEL-03 a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL ) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages OML-beregning for overholdelse af samtlige B-værdier i vilkår 6, hvis tilsynsmyndigheden skønner det er nødvendigt, dog højst 1 gang årligt. Beregningen skal udføres som angivet i Luftvejledningens kapitel 4 om OMLberegninger. Det enkelte afkast skal have en højde, der sikrer, at B-værdierne for det dimensgivende stof overholdes. Kontrolvilkår for støj og vibrationer 26) Hedensted Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 11 er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ ) Krav til målinger og afrapportering Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at ud- 8

9 Driftsjournaler føre sådanne målinger, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 5. Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten. Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten sendes til Hedensted Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført. 28) Virksomheden skal på Hedensted Kommune forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, dokumentere, at vilkår for infralyd og vibrationer er overholdt. Dokumentationen skal foreligge som en støjmåling udført af et af miljøstyrelsen godkendt laboratorium efter anvisningerne i orientering fra miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø. Dokumentationen skal sendes til Hedensted Kommune senest 3 måneder efter, at Hedensted Kommune har udbedt sig denne. 29) Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 21, resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 21, årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Øvrige bemærkninger Generelt: Med ovenstående afgørelse er alene taget hensyn til den gældende miljøbeskyttelseslovgivning og således ikke til andre myndigheders eventuelle krav. Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en sådan måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen er godkendt af godkendelsesmyndigheden jf. miljøbeskyttel- 5 Bekendtgørelse Nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. 9

10 seslovens 33. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en ændring eller udvidelse kræver miljøgodkendelse. Processpildevand: Virksomhedens udledning af processpildevand i form af kølevæske og gulvvaskevand fra produktionshallerne behandles i en separat afledningstilladelse. Bortskaffelse af affald: Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald 6 og affaldsbekendtgørelsen 7. Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale affaldsregistrer (www.affaldsregister.mst.dk). Olietanke: Hedensted Maskinfabrik skal være opmærksom på, at de relevante paragraffer for olietanke ikke er skrevet ind i miljøgodkendelsen som vilkår, men automatisk er gældende for listevirksomheder som Hedensted Maskinfabrik. Derfor skal olietankene på Hedensted Maskinfabrik overholde reglerne i olietanksbekendtgørelsen 8. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside under Teknik & Miljø, Annoncer den 29. oktober Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen. Med venlig hilsen Mette Christina Hedegaard (ej underskrevet, fremsendt elektronisk) 6 Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 1. juli Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 18. december 2012 om affald. 8 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 10

11 Grundlaget for godkendelsen Lovgrundlag Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 669 af 18. juni 2014om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer (godkendelsesbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (brugerbetalingsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/ Måling af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ Beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsen orientering nr. 9/1997 -Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ B-værdivejledningen, samt Supplement til B-værdivejledningen 2008, Miljøprojekt Nr Lokalplan Byplanvedtægt nr. 4. Hedensted Kommune Kommuneplan , Hedensted Kommune Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger 11

12 Sagsakter Ansøgning om miljøgodkendelse af 28. april 2010 og opdateret ansøgningsmateriale indsendt efterfølgende. Det seneste materiale er modtaget i sommeren Grønne regnskaber Virksomheden er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab. VVM-screening Der er ikke foretaget en screening af, om virksomhedens aktiviteter kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-bekendtgørelsen 9, idet virksomheden ikke har nogen processer, der er omfattet af hverken bilag 1 eller 2 i bekendtgørelsen. Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 10. Virksomheden anvender stoffer, som er omfattet af bekendtgørelsen. Disse stoffer findes dog ikke i et oplag, der ligger i nærheden af de i bekendtgørelsen angivne tærskelmængder. VOC-bekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen 11. Virksomhedsoplysninger: Ansøger/bruger Hedensted Maskinfabrik A/S Ved Kim Kjær Andersen Mosetoften Hedensted Tlf.: Virksomheden er beliggende på adressen: Mosetoften 6 og Hedensted Matrikler: 8gc og 8 ku Hedensted By, Hedensted CVRnr.: P.nr.: Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer 10 Miljøministeriets Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Nr af 14. december 2006 med senere ændringer 11 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr af 20. december 2012 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg 12

13 Ejendommens ejer: Erik Burgaard Gretbjergvej Hedensted Tlf.: Virksomhedens kontaktpersoner Kim Kjær Andersen, medejer, Mosetoften Hedensted Tlf.: Joachim D. Holst, konstruktør, Mosetoften Hedensted Tlf: Direkte/Mobil: Beliggenhed/planforhold Virksomheden Hedensted Maskinfabrik A/S, Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted er beliggende på matriklerne 8gc og 8 ku Hedensted By, Hedensted. Hedensted Maskinfabrik A/S er beliggende i erhvervsområde (lettere industri) i kommuneplanramme 5.E.20 jf. Kommuneplan Hedensted Kommune Rammer. Lokalplan Byplanvedtægt nr. 4. Hedensted Kommune er gældende for området. Der er boliger i erhvervsområdet. Boligerne er oprindeligt gamle portnerboliger tilknyttet de respektive erhverv. Virksomheden ligger i byzone. Hedensted Maskinfabrik er beliggende med nærmeste nabo i skel. Der er omtrent 17 meter fra værkstedshallerne til skel ved nærmeste beboelse, mosetoften 4. Virksomheden er placeret centralt indenfor to kommuneplanrammer for lettere industri. Mod vest, syd og sydvest er der i en afstand af omtrent meter findes boligområder, rekreative områder og områder udlagt til offentligt areal. Godt 300 meter fra virksomheden i henholdsvis østlig og sydvestlig retning ligger to 3 sø- og moseområder. Nærmeste indvindingsopland ligger omtrent 1,3 km vestligt for virksomheden. Vurdering: Der ses ingen planmæssige hindringer for virksomhedens beliggenhed. Det vurderes, at virksomheden ikke vil påvirke drikkevandsinteresser eller 3 områderne. 13

14 Miljøteknisk beskrivelse Indretning og drift Hedensted Maskinfabrik A/S er en maskinfabrik, der har samlet alle sine aktiviteter på Mosetoften 6 og 10. I 2012 beskæftigede virksomheden 40 medarbejdere. Virksomheden består af en række bygninger og haller, hvor der er indrettet arbejdspladser til: Administration, lager, svejsning, laserskæring, stansning, savning, bukning, klipning, fræsning, boring, slibning og afgratning mv. Virksomheden har endvidere et stort udendørs areal, hvor der opbevares affaldsprodukter. Udendørsarealerne er hovedsagligt belagt med asfalt, ellers med stabilgrus. Virksomheden har et samlet bygningsareal på knap 4500 m 2. Værkstedshallen på mosetoften 10 har et areal på 1198 m 2 og indeholder svejsning, sav og smedje. Administrationen har et areal på ca. 209 m 2. Virksomheden har oplagsarealer på arealet øst for bygningerne på Mosetoften 6. Værkstedshallerne på Mosetoften 6, hvor der foretages laserskæring og metalbearbejdende processer som slibning, stansning, fræsning m.m., har et areal på omtrent 2907 m 2. Virksomheden kører i døgndrift, dele af døgnet kører laserskæremaskinerne ubemandet (tidsrummet fra klokken 16-21). Den bemandede driftstid er: Mandag fredag: 7 16, og Lørdag: Overarbejde kan forekomme i smedjen Søndag: Overarbejde kan forekomme i smedjen Virksomhedens produktion Hedensted Maskinfabrik A/S er en underleverandør med produktion inden for pladebearbejdning - herunder revolverstansning, laserskæring, afgratning og spåntagende arbejde. Der arbejdes i aluminium, rustfrit og sort stål. Virksomheden råder over fire standsemaskiner, tre laserskæremaskiner, seks CNCstyrede kantpressere, fladderanlæg, en sav, fire bearbejdningscentre og flere manuelle svejsesteder (MIG/MAG, CO 2,TIG) samt en robotsvejser. Svejsning og savning foregår i hallen på Mosetoften 10. Laserskæring foregår i de 2 østlige haller på Mosetoften 6. Stansning, fræsning, fladning og øvrig forarbejdning foregår i de 2 vestligste haller på Mosetoften 6. 14

15 Råvare og hjælpestoffer Virksomhedens forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer er anvist i nedenstående tabel Råvare og hjælpestoffer Årligt forbrug 2013 Sort stål 1500 ton 270 ton Rustfrit stål 270 ton Svejsegasser 4081 m 3 Lasergasser m 3 køle-/smøremiddel 200 l Olie til opvarmning 13 ton Omtrentlige råvareoplag Råvare og hjælpestoffer Oplag Opbevaring Sort stål 100 Lager ton 30 ton Lager Rustfrit stål 30 ton Lager Svejsegasser 400 l Gastanke/Gasbeholdere Lasergasser ilt (Lasal 2003) l Gastanke, udendørs Lasergasser nitrogen (Lasal Gastanke, udendørs 2001) l køle-/smøremiddel 100 l 200l tromler, indendørs truckgas 2400 l Gastank, udendørs Olie til opvarmning 3 ton Flere olietanke 15

16 Luftforurening Følgende giver anledning til emissioner til luften: - Fyringsanlæg - Spåntagende processer med og uden anvendelse af køle-/smøremiddel - Slibning/fladning (Fladning er en afgratningsproces) - Svejsning - Laserskæring Nedenfor ses et kort over afkastenes placering. Efterfølgende tabel viser en oversigt over de samme afkast. I tabellen ses virksomhedens kilder til luftforurening fra metalbearbejdende processer samt svejsning og laserskæring med tilhørende afkast og evt. rensningsmetode. Skema over produktionsafkast med emissioner til atmosfæren Afkast Emissionskilde Metaltype Bygning Luftflow m3/time (max.) Højde over tagryg Filter Filterrensegrad 01 Svejsning fra 4 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 02 Svejsning fra 6 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 03 Svejsning fra 8 svejsepladser Rustfrit stål Sort stål Mosetoften EN 906 Antistatisk 0,1% klasse M 04 Udsugning fra sav. cyklon med opsamling af aluspåner Mosetoften EN 606 0,1% klasse M 05 Støv fra fladderanlæg Rustfrit stål Sort stål Mosetoften DFPRO 6 Ultra- Web 0,1% klasse M 06 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften Ultra-Web Flame retardant 0,1% klasse M 07 Støv fra laserskæring Rustfrit stål Sort stål Mosetoften Ultra-Web Flame retardant 0,1% klasse M Udover de ovenfor nævnte produktionsanlæg har virksomheden også anlæg til spåntagende arbejde med og uden køle-/smøremidler. Der er ikke etableret afkast fra anlæg med olietågeaerosoler. Afkast fra svejseprocesser Der forekommer svejserøg fra arbejder i aluminium, rustfrit stål og sort stål fra anlæg nr. 1, 2 og 3. Der anvendes MIG/MAG-, TIG- og punktsvejsning. Alle afkast har installe- 16

17 ret filter af typen En 906 antistatisk. Alle tre afkast er ført en meter over tagryg. Filtret er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Vurdering: Hedensted Kommune har stillet standardvilkår med krav om filter og afkasthøjde 1 meter over tagryg for svejserøg, da virksomheden bearbejder rustfrit stål på alle svejsepladser og der sammenlagt er mere end 8 svejsesteder/svejses mere end 2000 timer pr. år. Etablering af filter som kan tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen og en afkasthøjde 1 meter over tagryg er i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen. Afkast fra laserskæring Hedensted Maskinfabrik har tre laserskæreanlæg (ilt og nitrogen), hvorfra der forekommer emission til atmosfæren fra de to anlæg (afkast 6 og 7). Afkastene er med et filter af typen Ultra-web Flame Retardant. Afkastet er ført en meter over tagryg. Vurdering: Etablering af filter som kan tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen og en afkasthøjde 1 meter over tagryg er i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen. Der er ingen oplysninger for intermittens, men da virksomheden har valgt at etablere filter i samtlige afkast fra processer med laserskæring og føre afkast en meter over tagryg, er det vores vurdering, at emissionen fra laserskæring vil være af mindre betydning, da den strengeste rensegrad herved er opfyldt. Afkast fra afgratning, slibning og savning uden anvendelse af køle- /smøremidler Der forekommer støvemissioner uden anvendelse af køle-/smøremidler fra aluminiumssaven og fladderanlæg. Støvemissionen fra aluminiumssaven (afkast 4) føres igennem et UltraWeb filter. Afkasthøjden er ført en meter over tagryg. Filteret har en udskildningsgrad på 99%.Luftmængden er 750 m 3 /time. Der forekommer kun bearbejdning af aluminium. Støvemission fra fladderanlæg (afkast 5) føres igennem filter og en meter over tag. Filteret har en udskildningsgrad på 99%. Luftmængden er 8000 m 3 /time. Der forekommer emissioner fra bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og sort stål. Der forekommer derudover også slibearbejde fra manuelt arbejde (afkast 3). Støvemissionen føres igennem et filter og en meter over tagryg. Filteret har en udskildningsgrad på 99 %. Der forekommer emissioner fra bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og sort stål. Det er oplyst, at slibearbejdet forekommer ved udsugning 1+2+3, men kun i lille omfang, maks. sammenlagt en time om dagen. Der slibes kun i det omfang det er nødvendigt, eksempelvis hvis det er nødvendigt at skærpe en kant på en plade eller lign. Der er ikke yderligere oplysninger om emissionsberegninger (OML-beregning) eller emissionsmængder. 17

18 Vurdering: Der er stillet standardvilkår for etablering af målesteder på udsugningsanlæg og om præstationskontrol fra slibeprocesser, da den samlede luftmængde overstiger m 3 luft/time. Yderligere er der stillet relevante standardvilkår om overholdelse af emissionsgrænseværdier og B-værdier. Der er fastsat krav om præstationskontrol for overholdelse af vilkår 5 for emissionen fra afkast 5. Der forekommer støvemissioner fra bearbejdning af rustfrit stål, aluminium og sort stål fra afkast 5. En spredningsfaktorberegning for rustfrit stål og slibestøv i øvrigt overskrider 250 m 3 /s ved anvendelse af en emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m 3. Der er derfor sat vilkår om, at kommunen kan kræve OML-beregning, hvis kommunen på baggrund af en præstationskontrol vurderer det påkrævet. Det vurderes, at den oplyste afkasthøjde for afkast 4 med tilhørende filtrering sikrer fri fortynding, da spredningsfaktoren for total støv og slibestøv i øvrigt er under 250. Der sættes ikke krav om præstationskontrol for emissionen fra afkast 4, da der ikke er standardvilkår til præstationskontrol for emission fra savning. Det skønnes, at den oplyste afkasthøjde og den tilhørende filtrering sikrer fri fortynding for støvemissionen, der forekommer fra manuelt arbejde fra afkast 3. Det er oplyst, at det manuelle arbejde maksimalt varer en time dagligt og det skønnes derfor, at de udledte støvemissioner er så begrænsede, at emissionen herfra har ringe betydning ved brug af de oplyste filtrer og afkasthøjder. Afkast fra savning, drejning og fræsning ved anvendelse af køle-/smøremidler Hedensted Maskinfabrik oplyser, at forbruget af køle-/smøremidler er knyttet til savning, drejning og fræsning. Forbruget af kølesmøremidler giver anledning til, at der dannes olietågeaerosoler. Forarbejdningen foregår i de 2 vestligste haller på Mosetoften 6 og fra en gammel sav i hallen på Mosetoften 10. Der forekommer ikke emissioner, som udledes via afkast til det eksterne miljø. Det er oplyst af virksomheden, at arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til anlæggene. Vurdering: Det er vores vurdering, at der ikke skal stilles standardvilkår til emissioner fra olietågeaerosol, da der ikke er emissioner til det eksterne miljø igennem afkast eller porte. Såfremt der etableres udsugning af emissionen fra de spåntagende processor vil virksomheden skulle ansøge om miljøgodkendelse af udsugningsanlægget. 18

19 Fyringsanlæg Opvarmning af virksomheden foretages med fyringsolie. Der forefindes 10 fyringsolieanlæg på virksomheden. Alle anlæg har tilknyttet en olietank. Oplysninger for de enkelte fyringsanlæg ses i nedenstående tabel. Fyringsanlæggenes placering fremgår af bilag 2. Anlæg Nr. Placering Fysisk Ydelse Etableret kw 10 Bagved svejserobot, 58 Før 2001 mosetoften Svejsehal, mosetoften 91 Før Savehal, Mosetoften 59 Før Stans, Mosetoften 42 Før Ved X1, laserskærer, 112 Før 2001 mosetoften 6 60 CNC Bearbejdning, 46 Før 2001 mosetoften 6 70 Gammelt laserkontor, 42 Før 2001 mosetof- ten 6 80 Buk, mosetoften 40 Før Forsendelse, mosetoften 40 Før presmøtrik, mosetoften 6 20 Før 2001 Vurdering: Fyringsanlæggene har en samlet indfyret effekt på 550kW. Derfor er der stillet emissionsvilkår for de eksisterende fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt mellem 120 kw-5 MW i henhold til miljøstyrelsens luftvejledning. Alle fyringsanlæggene er vurderet til at være etableret før 2001 på baggrund af de fremsendte oplysninger og oplysninger fra BBR-registret. Der er stillet vilkår om, at emissionsvilkåret skal dokumenteres overholdt hvis Hedensted Kommune finder det nødvendigt. Støv fra ubefæstede arealer Ubefæstede arealer er belagt med grus og småsten. Der foregår intern kørsel med trucks og der opbevares affaldscontainere og gasser udendørs. Vurdering: Der er stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener og skal dæmpe gener, såfremt Hedensted Kommune beder om det. Hedensted Kommune vurderer, at virksomhedens udendørs aktiviteter med det stillede vilkår ikke vil give anledning til støvgener uden for virksomhedens arealer, i det, at der 19

20 ikke tidligere er konstateret støvgener fra virksomheden, og da det med det stillede vilkår vil være muligt at mindske eventuelle støvgener. Støj & vibrationer Virksomheden har oplyst, at udover udsugningsanlæggene giver stanseprocesser og vibrationsafgratning anledning til støj og vibrationer. Pladetykkelserne er maksimalt 25 mm for sort stål, 20 mm for rustfrit stål og 12 mm for aluminium. Derudover kommer der støj fra den udendørs interne transport af materialer samt tilog frakørsel af lastbiler. Intern transport på virksomheden foregår ved truckkørsel. Trucken er gasdrevet. Alle virksomhedens øvrige aktiviteter på nær håndtering af affald foregår indendørs. Vurdering: Virksomheden ligger bolignært. Hedensted Kommune vurderer derfor, at de stærkt støjende arbejder i tidsrummene klokken og ikke må foregå. Hedensted Kommune har historisk set modtaget henvendelser omkring støj fra virksomheden. Derfor må virksomheden ikke placere de stærkt støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at såfremt dette overholdes vil virksomheden kunne overholde de stillede vilkår for støj og vibrationer. Idet der ikke er fastlagt standardvilkår for støj og idet de hidtil gældende støjgrænser følger de vejledende grænseværdier har Hedensted Kommune fastholdt de hidtil gældende støjgrænser. Der er dog foretaget en udvidelse af områder og præcisering af områder til hvilke grænseværdierne er gældende samt en korrigering af midlingstiden for lørdag eftermiddage. Der er sat vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve støjmåling eller støjberegning udført for virksomheden, såfremt kommunen vurderer det nødvendigt. I den tidligere miljøgodkendelse var der stillet vilkår om vibrationer. Dette vilkår er blevet revideret. I det der ikke findes standardvilkår for infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer er miljøministeriets generelle vejledninger for infralyd, lavfrekvent støj anvendt. Jord- og grundvandsbeskyttelse I produktionshallerne findes der ingen afløb. Gulvene er med tæt belægning (beton). Nye olieprodukter opbevares i original emballage. Spildolie og andet farligt affald opbevares i tønder og tanke. Tønder opbevares på spildbakke, således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes. Oplagspladserne sker i produktionshallerne. Råvarer opbevares på den udendørs opbevaringsplads. Belægningen på oplagspladsen er stabilgrus. Der opbevares kun rent stål og ikke stål med olie- eller malingrester, der kan forurene jorden. Olieholdige spåner opbevares indendørs på tæt befæstet gulv i tætte beholdere af plastik. 20

21 Vurdering: Der er i godkendelsen stillet standardvilkår om opbevaring af olieprodukter og andre flydende råvarer. Der er endvidere stillet standardvilkår om, at flydende farligt affald skal opbevares i egnede beholdere. Det vurderes, at spildolie, olieholdige spåner og olieprodukter opbevares således, at der ikke er risiko for at evt. spild kan forurene jord, grundvand eller løbe i kloakken. Gastanke: Derudover har virksomheden 4 stationære gastanke med indhold af henholdsvis nitrogen og oxygen til laserskæremaskinerne samt gas til virksomhedens truck. Tankanlæg står på grus. Nitrogen og ilttank står på flisebelægning. F-gas tankanlæg. 2,4 m 3. Max lagerkapacitet 1000 kg. Kosangas. Nr År Nitrogentank CC Opsat Ilttank CC m 3. Opsat Olietanke: Virksomheden har flere olietanke på grunden. Placeringen af samtlige tanke fremgår af nedenstående oversigtstegning, udarbejdet af Hedensted maskinfabrik. nr. Id Godk. Nr. Fabrikant Indhold Etableret Standeranlæg Volumen (l) Placering ca Brande Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej 2 10R Titan Eko Fyringsolie I bygning Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej SB Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej 600/ Herning Beholderfabrik Fyringsolie Nedgravet Nej SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej SB600/81 Roug A/S dieselolie I bygning Ja SB600/81 Roug A/S Fyringsolie Over jord Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Indendørs Nej Brande Beholderfabrik Fyringsolie Over jord Nej 21

22 Vurdering: De relevante paragraffer for olietanke skal ikke skrives ind i miljøgodkendelsen som vilkår, men er automatisk gældende for listevirksomheder. Hedensted Maskinfabrik skal derfor stadig følge olietanksbekendtgørelsens bestemmelser, selvom disse ikke er indskrevet i miljøgodkendelsen. Virksomheden er gjort bekendt med, at tank nr. 10 skal udskiftes inden udgangen af 2014, da tanken i indeværende år forældes. Hedensted Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord, grund- og overfladevand. Olieforurening: Der er konstateret en olieforurening i skellet mellem Mosetoften 6 og 10. Kortlægningsnummer Olieforureningen stammer fra en utæt olietank igennem en årrække. Olieforureningen er blevet undersøgt og efterfølgende vurderet den 17. maj Forureningen har nået det sekundære grundvandspejl og der er efter oprydning efterladt en restforurening. Det er ved oprydningen af olieforureningen vurderet, at forureningen ikke udgør en trussel for Tagkær Grøft eller drikkevand, da Hedensted vandværk ikke længere indvinder drikkevand i området. Der er bemærkninger vedr. indeklimaet i nærliggende kontorbygning. 22

23 Vurdering: Olieforureningen er afsluttet og det er ved afslutning af olieoprydningen vurderet at restforureningen ikke udgør en trussel for det ydre nærmiljø. Det vurderes derfor, at der ikke skal stilles vilkår til den konstaterede olieforurening i miljøgodkendelsen. Spildevand Virksomheden udleder sanitært spildevand og spildevand fra de 3 laserskæremaskiner i forbindelse med udskiftningen af kølevæske. Spildevandet ledes via det offentlige spildevandssystem til Hedensted Centralrenseanlæg. Der findes ingen afløb i produktionslokalerne. Udskiftning af kølevæske sker 1 gang årligt. Kapaciteten pr. maskine er ca. 300 liter. (1*3*300 = 900 liter spildevand årligt). kølevæsken tilsættes et antikorrosions -middel (A71525C). Udskiftningen af kølevæsken sker i samarbejde med et eksternt firma. Udledningen af industrispildevandet behandles i en selvstændig tilslutningstilladelse. Området er separatkloakeret. Overfladevand fra udendørsarealerne afledes derfor via regnvandsledninger til Tagkær Grøft og videre til Bygholm Å. Vurdering: Det vurderes, at der på virksomhedens udendørsområder ikke er forhold, som giver anledning til miljømæssige bemærkninger. Udledning af industrispildevand fra Hedensted Maskinfabrik behandles ved en særskilt spildevandstilladelse. Affald Virksomheden frembringer nedenstående affaldstyper og -mængder: Affaldstype Årlig mængde Opbevaring Bortskaffelse Metalaffald (, rustfrit ca. 300 ton/år. Opbevares udendørs i Genanvendelse og sort stål) containerplads på containerpladsen. Metalstøv fra udsugning og Henholdsvis 0,6 Lukket beholder Genanvendelse laserskæring ton/år og 5 ton/år Spåner -olieholdige ca. 5 ton/ år Opbevares indendørs Genanvendelse i plastkasser Spildolie 0,2 ton/år Opbevares i 200 liters Genanvendelse tønder Kølesmøremiddel 400 liter Opbevares i 200 liters Genanvendelse /deponi tønder Papir/pap/plast Ikke opgivet container Genanvendelse Træaffald/træpaller Ikke opgivet Inde og ude Genanvendes/retur til leverandør Rest affald/ Forbrændingsegnet Ikke opgivet 3 vippecontainere Forbrænding affald (400 liters) Dagrenovationslignende affald Ikke opgivet 1 vippecontainer Forbrænding Hedensted Maskinfabrik har ordninger for de forskellige affaldsfraktioner hos godkendte modtagere, der er optaget på det nationale Affaldsregister. 23

24 Vurdering: Der er i godkendelsen stillet de relevante standardvilkår om opbevaring og håndtering af affald. Det vurderes, at virksomhedens affald opbevares miljømæssigt forsvarligt og at der med de stillede vilkår er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre en korrekt og sikker affaldshåndtering. Ophør Der er fastsat vilkår vedr. virksomhedens evt. ophør i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen standardvilkår. Kommentarer indkommet i forbindelse med partshøring Virksomheden har kommenteret og rettet et antal mindre misforståelser herunder antallet af gastanke og belægningen under gastanke. Rettelserne er alle taget til efterretning og skrevet ind i den tekniske redegørelse. Derudover har virksomheden kommenteret på emissionen fra afkast 4 udsugning fra cyklon med opsamling af aluminiumsspåner. Det er fremført, at der ikke kommer støv fra anlægget, da saven ikke giver anledning til støvkorn, men derimod til metalspåner. Bemærkninger er taget til efterretning, og der stilles ikke krav om præstationskontrol for total støv fra afkast 4. 24

25 Bilag 1. Klagevejledning 2. Placering af fyringsanlæg Kopimodtagere Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Arbejdstilsynet 25

26 Bilag 1. Klagevejledning Der kan klages skriftligt over afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager indgives til kommunen. De klageberettigede er: ansøgeren, Embedslægeinstitutionen Nord, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. Afgørelserne vil blive offentligt bekendtgjorte på under Offentliggørelser. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelsen. Eventuel klage skal sendes til eller Teknik & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Vi sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis der kommer klager over afgørelserne. Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr på 500 kr. Klageren modtager en opkrævning på klagegebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Hedensted Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 26

27 Bilag

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986.

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986. Linddana A/S Ølholm Bygade 70 7160 Tørring Cvr-nr: 14157204 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S MILJØGODKENDELSE Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Projektor A/S Dato: 19. August 2015 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918 A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde Sendt til cvr. nr. 82732918 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Gitte Tidemann Direkte nr.: 7975 5695 gitte.tidemann@hedensted.dk

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april 2014 1 Sagsnr.: MIL-000627 Journalnr.: 14/005478 Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager. forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager. forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller UDKAST Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 78 a, stk. 2, 79

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Miljøgodkendelse Planova Shop System ApS Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til Planova Shop System ApS, Bøjdenvejen 109, 5750 Ringe. Der gives godkendelse til

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

/27175 KS: tdah. Alcumatic A/S Rønsdam Sønderborg

/27175 KS: tdah. Alcumatic A/S Rønsdam Sønderborg KS: tdah Alcumatic A/S Rønsdam 4 6400 Sønderborg Tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 7. juli 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, da virksomheden har etableret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Miljøgodkendelse af Baltic Packaging A/S Kirstinehøj 4 2770 Kastrup

TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Miljøgodkendelse af Baltic Packaging A/S Kirstinehøj 4 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Miljøgodkendelse af Baltic Packaging A/S Kirstinehøj 4 2770 Kastrup 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse NEK-Værktøjsfabrik ApS Kornmarken 17 7190 Billund Dato: 3. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/18448 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Direkte nr.: 7972 7092 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kynde og Toft. CVR-nr.: 54803516 P-nr.: 1002024918. på adressen. Sydhalevej 4-6, 7680 Thyborøn

Miljøgodkendelse. Kynde og Toft. CVR-nr.: 54803516 P-nr.: 1002024918. på adressen. Sydhalevej 4-6, 7680 Thyborøn Kynde og Toft Sydhalevej 6 7680 Thyborøn 7. januar 2016 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Miljøgodkendelse Listevirksomhed punkt A205, virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Blaaholm A/S

Miljøgodkendelse af. Blaaholm A/S Blaaholm A/S Limfjordsvej 13 6715 Esbjerg N Digital post + tb@blaaholm.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. august 2014 Sags id 14/7604 Sagsbehandler Klaus Holm Telefon direkte 76 16 13 81 E-mail kjlh@esbjergkommune.dk

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE - NY PRODUKTIONSHAL PÅ 1100 M 2 HOS. Wila A/S Mads Clausens Vej Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE - NY PRODUKTIONSHAL PÅ 1100 M 2 HOS. Wila A/S Mads Clausens Vej Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE - NY PRODUKTIONSHAL PÅ 1100 M 2 HOS Wila A/S Mads Clausens Vej 14 8600 Silkeborg Ny hal 1100 m 2 Sagsbehandler: Birgitte Vinther Direkte tlf.: 89701511 Mail: biv@silkeborg.dk

Læs mere

Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies

Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies A/S på matrikel nr. 7i, Thorsmark. Brønderslev Jorder beliggende Saltumvej 19-25, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 12. februar 2015 Revideret

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere