Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN"

Transkript

1 Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Marts 2012

2 1 Evaluering af Udsatte-team, Aarhus Rapporten er udarbejdet i Rapporten er udarbejdet af Bæksgaard Analyse og Rådgivning. Marianne Damsgaard Hansen fra Aarhus Kommunes Hjemløseplan i Hjemløsesekretariatet har bidraget til rapportens metodeafsnit med afsnittene 4.1 til Rapporten er udarbejdet for Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Bæksgaard Analyse og Rådgivning. Henvisning til rapporten må kun ske med tydelig henvisning til Bæksgaard Analyse og Rådgivning Ved yderligere oplysninger kontakt venligst: Martin Bæksgaard Jakobsen Tlf: Mail: Udgivet af Bæksgaard Analyse og Rådgivning marts 2012 ISBN

3 2 T var der, lige da jeg havde brug for et skub for ikke at falde ud over kanten. Han var der lige på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Og han havde vurderet situationen rigtigt. Hvis han kan gøre det for mig - og evt. også for en anden - så er spørgsmålet jo så, hvordan vi i stedet ville have været dyrere for samfundet ved måske at ende op et andet sted. Lige nu er jeg ikke billig for samfundet, men jeg er måske heller ikke den dyreste. Hvis det her bliver ved på denne her måde, så har jeg ingen tvivl om, at jeg på et eller andet tidspunkt kommer til et sted, hvor jeg selv kan få gang i mit eget liv - og måske selv gå ud og finde et arbejde igen. Og så går jeg fra at være en belastning for systemet til lige pludselig at betale til systemet.

4 3

5 4 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 8 Del I - Evalueringens hovedkonklusioner Kort om rapporten og baggrunden for evalueringen Kort om projektet Kort om målgruppen Kort om datagrundlaget Hovedkonklusioner 12 Del II - Indledning Baggrunden for evalueringen Projekt Udsatte-team Om evalueringsmetoderne og dataindsamlingen 19 Del III - Opnåelse af mål og resultater Mål 1 - kontakt Mål 2 iværksatte foranstaltning Mål 3 fortsat kontakt efter 1 år Mål 4 tid til foranstaltning Mål 5 positivt udbytte, borgernes vurdering Mål 6 positivt udbytte, teamets vurdering Mål 7 positivt udbytte, foranstaltningernes vurdering 25

6 5 3.8 Mål 8 positiv vurdering inden for et år Mål 9 positiv vurdering fra teamet og foranstaltningerne Mål 10 bedre sundhed, netværk, tryghed mm Mål 11 vurdering af bedre sundhed, netværk, tryghed mm 28 Del IV - Metodebeskrivelse Udsatte-teamet- kort fortalt Målgruppen Hvad der er særligt ved Udsatte-teamet? Rammerne for arbejdet Teamet Metoder Case management Outcomes Star Tid, timing, kommunikation og normalitetsregulering Cases Samarbejdspartnere Hvad siger borgerne om projektet 42 Del V - Slutbrugereffekt og resultater fra Outcomes Star Hvad er Outcomes Star? Fem-trins stigen - eller den Transteoretiske Model Metode Fordele ved at arbejde med Outcomes Star 55

7 6 5.5 Hvad kan Outcomes Star måle? Implementering Hvordan skal man forstå resultaterne af Outcomes Star? Slutbrugereffekt fra start til slut Ved første måling afvisning og erkendelse Ved sidste måling forberedelse og handling Slutbrugereffekt på de ti dimensioner Konklusion på slutbrugereffekt Progressionsanalyse måneders-krisen Slutbrugereffekt inden for hver af de ti dimensioner Motivation og ansvarlighed Levekundskaber at tage vare på sig selv Økonomi at håndtere penge Socialt netværk og relationer Misbrug af alkohol og stoffer Fysisk helbred Mentalt helbred Fornuftigt tidsforbrug Forvaltning af lejemål og bolig Kriminalitet Opsamling på slutbrugereffekten 87

8 7 Del VI - Øvrige resultater - fra Evaluator Om borgerne hvem er de? Etnicitet antal og problematikker Første kontakt til teamet Effekt i forhold til forsørgelsesgrundlag Effekt i forhold til boligsituation Effekt i forhold til misbrug Forskel i effekten i forhold til misbrug afhængig af etnicitet Første foranstaltning Tid inden første foranstaltning Tid i projektet Typer af kontakt Kontaktemner Tidsmæssig fordeling af kontakttyper Fokus på beskæftigelsesorienteret og socialt arbejde Opsamling på analyse af data fra Evaluator 106 Del VII - Bilag Bilag 1 - Outcomes Star Bilag 2 - Eksempel på skala for forbrug af alkohol og stoffer Bilag 3 Kontaktemner over tid 111

9 8 Læsevejledning Denne rapport er en evaluering af projekt Udsatte-team i Aarhus. Projekt Udsatte-team er et projekt under Det Fælles Ansvar II 1, som arbejder med at bedre livsvilkårene for den mest udsatte gruppe af borgere i Aarhus Kommune. Rapporten har seks dele, som behandler hvert sit emne, og som kan læses hver for sig alt afhængig af læserens interesser. Hvert del afsluttes med individuel konklusion. Første del samler evalueringens resultater og konklusioner. I denne del af rapporten fortælles også kort om projektet og om målgruppen. For den læser, som kun læser tre sider af denne rapport er det denne del, der skal læses. Anden del udgøres af rapportens indledning. Heri beskrives formålet med evalueringen og dennes kommissorium, hvad projekt Udsatte-team handler om, og de forskellige metoder, som evalueringen har anvendt, behandles her. Rapportens tredje del behandler og vurderer, i hvilken grad projektet har opnået mål og resultater, som projektet ifølge ansøgningen om puljemidler er forpligtet på. Den fjerde del af rapporten beskriver de metoder, Udsatte-teamet har anvendt i deres arbejde. Femte del handler om slutbrugereffekt. Projektet og evalueringen har arbejdet med dokumentationsredskabet Outcomes Star, som kan måle effekten af sociale indsatser. De såkaldt bløde resultater præsenteres her. Sjette del indeholder de øvrige resultater, som er fremkommet via evalueringen. Udsatte-teamet har registreret alle borgere i projektet og samtlige kontakter til disse i en online database, Evaluator. Analyse af data herfra kortlægger teamets arbejde med borgerne og dokumenterer såkaldte hårde resultater. Bagerst i rapporten findes en række bilag, blandt andet eksempler på Outcomes Star og enkelte uddybende grafer, som der ikke var plads til i selve rapporten. 1 Handlingsprogrammet Det Fælles Ansvar II er udarbejdet i samarbejde mellem Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. Projekterne under FAII har til formål at til at nedbryde barrierer, så også de allermest socialt udsatte gruppers muligheder for at udvikle og udnytte egne ressourcer og kompetencer forbedres

10 9

11 10 Del I - Evalueringens hovedkonklusioner

12 Kort om rapporten og baggrunden for evalueringen Bæksgaard Analyse og Rådgivning fik medio 2009 til opgave at evaluere og dokumentere resultaterne af projekt Udsatte-team, Aarhus. Projektet startede medio 2008 og var i november 2011 ved afslutning af evalueringens dataindsamling stadig aktivt (med forventet afslutning medio 2012). Således dækker evalueringen ikke over den fulde projektperiode. Evalueringen har tre formål: At dokumentere projektets metode At dokumentere projektets slutbrugereffekt At dokumentere projektets øvrige resultater 1. 2 Kort om projektet Udsatte-teamet arbejder opsøgende på gaden, på forsorgshjem, på væresteder og i borgernes hjem og har myndighed fra de to forvaltningsområder med i marken. Teamet forener og supplerer derved elementer fra det opsøgende gadeplansarbejde med myndighed fra de to forvaltninger. Udsatte-teamet har som hovedformål at hjælpe målgruppen med at få den hjælp, den har brug for og ret til. Opgaven i Udsatte-teamet er derfor først løst, når borgeren kontinuerligt modtager hjælp, og der er sket forbedringer af hans/ hendes livskvalitet. Teamets kerneopgave er at gennemføre fremskudt sagsbehandling for målgruppen. Dette betyder, at udredning, visitation og bevilling af ydelser skal ske så fleksibelt, hurtigt og tæt på borgeren som muligt. For at dette kan lade sig gøre, skal der forinden være skabt kontakt til og relationer med borgeren. Teamet har også en case-managerfunktion og tilrettelægger dermed tilbuddene bedst muligt, fastholder borgeren i disse og sørger for, at der er tilbud, der tager over og følger op, så borgeren ikke overlades til sig selv, så længe der er behov for hjælp. Udsatte-teamet er organiseret som et team på tværs af de to forvaltningsområder i Magistraten for Beskæftigelse og Sociale forhold, Beskæftigelsesforvaltningen, BEF, og Socialforvaltningen, SOC, og fungerer som fremskudt myndighed fra begge forvaltninger. 1.3 Kort om målgruppen Målgruppen for Udsatte-teamets indsats er borgere, som lever parallelt med samfundet på forskellig vis, som har behov for en længerevarende indsats, og som ikke har nogen eller kun begrænset kontakt til de offentlige systemer. Størstedelen af målgruppen er dobbeltdiagnosticerede (har både misbrug og psykiske lidelser), og en del har somatiske og sociale problemstillinger oveni. De fleste er hjemløse. Målgruppen anslås ved projektstart at udgøre personer i Aarhus Kommune.

13 Kort om datagrundlaget Projektet har haft kontakt med ca. 120 borgere. Evalueringen omfatter ikke samtlige borgere, som projektet har haft kontakt med. Til evalueringen er der indsamlet data via databasen Evaluator på 56 borgere, og der er indsamlet data via Outcomes Star på 15 af disse borgere. Endvidere er der indhentet data til metodedelen, bestående af 3 interviews med medarbejdere i Udsatte-teamet, 3 interviews med projekt-borgere og en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere. 1.5 Hovedkonklusioner Evalueringen præsenterer resultater på tre niveauer: Resultater i forhold til projektets ansøgning til Socialministeriet fra 2007 Slutbrugereffekt via evaluerings- og dokumentationsredskabet Outcomes Star Resultater via databasen Evaluator Mål og resultater i forhold til ansøgning I Aarhus Kommunes ansøgning til Socialministeriet om projektmidler fra Satspuljemidlerne fra 2007 opstilles 11 mål med projektet. 80 % disse oprindelig mål er nået (9 ud af 11). Projektet har således i høj grad gjort og nået det, som var ambitionen fra starten af projektet. Projektet har imidlertid ikke iværksat foranstaltninger for en lige så stor andel som forventet, og foranstaltningerne er ikke blevet iværksat så hurtigt som forventet De er flere årsager til, at disse to mål ikke er nået, men to væsentlige grunde er: Borgerne har været væsentlig vanskeligere at arbejde med end oprindeligt vurderet. Således har en betydelig det af teamets arbejde bestået i at skabe og vedligeholde en relation til borgerne, som på et tidspunkt kan bære en social indsats. Med en stor del af borgerne har det ikke været muligt at nå til andet end at arbejde med at skabe denne relation. Ikke alle borgere og foranstaltninger for disse er registreret i projekts online registreringsredskab, Evaluator. Teamet har således arbejdet med en større gruppe, end hvad evalueringen har grundlag for at dokumentere. Del 3 i denne rapport behandler samtlige 11 mål for projektet i detaljer.

14 Slutbrugereffekt via data fra Outcomes Star Projektet har som eksplicit mål at; der skal være sket forbedringer af borgerens liv - og borgen skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv Forbedret liv og at tage ansvar for eget liv er slutbrugereffekter, som ikke let lader sig måle. For at løse denne udfordring har evalueringen introduceret redskabet Outcomes Star, som er designet til at måle og kvantificere såkaldte bløde resultater af en social indsats overfor udsatte og hjemløse grupper. Projektet har haft en betragtelig effekt på målgruppens evne til at håndtere og forholde sig til eget liv, målgruppens sammensætning og udgangspunkt taget i betragtning. Der er stadig lang vej igen, før gruppen ikke længere har behov for støtte og socialfaglig hjælp, men spørgsmålet er imidlertid, om det overhovedet er et relevant mål for en gruppe med en sammensætning og karakter som projektets. Særligt inden for områderne bolig, økonomi og motivation har projektet formået at bedre livsvilkårene og evnen til selv at håndtere og forholde sig til eventuelle udfordringer. Nedenstående model viser den gennemsnitlige udvikling inden for de ti dimensioner, som måles i Outcomes Star. Den gennemsnitlige progression er fra 4,4 til 6,4 altså 2,0. Fig. 1: Gennemsnitlig slutbrugereffekt. Den inderste blå linje viser den gennemsnitlige score ved indskrivning i projektet, mens den ydre røde linje viser den gennemsnitlige score ved udskrivning af projektet

15 14 Endvidere har projektet virket meget bredt, forstået på den måde, at den gennemsnitlige effekt ikke kun bæres af nogle få borgere. Gennemsnitlig har over 87 % af projektets borgere udvist positiv udvikling målt med Outcomes Star. Disse 87 % har udvist en gennemsnitlig, overordnet forbedring på 2,6. Der findes endnu ikke sammenlignelige projekter i Danmark, som er blevet effektvurderet via Outcomes Star, og en benchmarking er derfor ikke mulig. I England har man imidlertid arbejdet med Outcomes Star i mere end ti år og til trods for, at indsatser og resultater ikke kan sammenlignes direkte, viser erfaringerne fra London, at den effekt, som Udsatte-teamet kan fremvise, er bemærkelsesværdig Øvrige resultater via dataindsamling fra Evaluator Udsatte-teamet har siden 2010 arbejdet med en database, hvor oplysninger om borgeren ved ind- og udskrivning er blevet indtastet. Endvidere har teamet registreret alt borgerorienteret arbejde. Således er de hårde resultater, samt de mest centrale aktiviteter og indsatser blevet kortlagt. Analysen af data indsamlet via Evaluator viser, at projektet også har haft virkning og effekt i forhold til de hårde resultater. Særligt kan det bemærkes: Projektets borgere har haft multiple, sammensatte og alvorlige problemer. De tilhører sandsynligvis gruppen af de mest udsatte borgere i Aarhus. Misbrugsproblemerne har været større for de af projektets borgere med etnisk dansk baggrund. Ca. halvdelen af projektets borgere med misbrug har ophørt eller reduceret misbruget. Resultaterne er markant bedre for misbrugerne med ikke-vestlig baggrund. Projektet har ikke flyttet markant på borgernes forsørgelsesgrundlag, selvom det for ca. en tredjedel er forbedret til en holdbar offentlig forsørgelse. Projektet har i høj grad forbedret borgernes boligsituation. Halvdelen af de, der var hjemløse ved indskrivning i projektet, har nu tag over hovedet. Relationsarbejde og mislykkede kontakter optager en stor del af projektets ressourcer. Der kan gå meget lang tid, før borgeren er klar til at modtage et konkret tilbud fra teamet. En beskæftigelsesindsats er betinget af forudgående og vellykkede social-, bolig og misbrugsindsatser. Projektet kan fremvise en række imponerende resultater, målgruppen taget i betragtning, særligt i forhold til reduktion eller ophør af misbrug, samt i forhold til forbedring af borgernes boligsituation. Overordnet set må projektet betragtes som en indsats, der har afprøvet nye metodiske og organisatoriske tilgange til arbejdet med de mest udsatte borgere og herigennem kan fremvise en række bemærkelsesværdige resultater. Indsatsen virker således både relevant, berettiget og effektiv.

16 15

17 Del II - Indledning 16

18 Baggrunden for evalueringen I løbet af sommeren 2009 indledtes evalueringen af Udsatte-teamet. På dette tidpunkt havde teamet allerede været i gang i knap et år, men havde indtil dette tidspunkt hovedsageligt fokuseret på den organisatoriske etablering. Evalueringen blev iværksat som reaktion på et behov for at kunne dokumentere og registrere de resultater og processer, som ikke umiddelbart er synlige. Teamet havde erfaret, at en del af det arbejde, de udførte, og de resultater, de nåede frem til, ikke blev opfanget af den eksisterende evaluering. Teamet ønskede at kunne dokumentere opfyldelsen af de 11 mål, som projektet var forpligtet på i ansøgningen om satspuljemidler i Projektet ønskede at dokumentere den løbende metodeudvikling, som var en del af teamets opgave. På landsplan blev 11 projekter med fremskudt koordineret sagsbehandling sat i værk i forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne fra 2007, hvoraf Udsatte-teamet i Åhus var et af disse. Baggrunden for disse projekter var et ønske fra det daværende Socialministerium om at afdække, hvorvidt og hvordan en sådan fremskudt koordineret indsats virkede. Endvidere ønskede teamet at kunne dokumentere alle de effekter af projektet, som ikke lod sig vise i registre og i den evaluering, som blev foretaget fra ministeriets side. Teamet oplevede, at selvom en borger ikke kom i arbejde eller uddannelse, stoppede sit misbrug, fik tag over hovedet eller lignende hårde resultater, så var der stadig en effekt af deres arbejde. De oplevede, at borgeren havde flyttet sig. Men hvis borgeren ikke var nået i mål, hvor var han så nået hen? Teamet ønskede en dokumentation af slutbrugereffekt, som indfangede resultaterne af arbejdet med deres målgruppe. Teamet ønskede også såkaldt hård dokumentation af deres arbejde, som kunne supplere og gå videre end metodebeskrivelsen. Hvilken gruppe borgere arbejdede teamet med, hvilke problemer havde de, hvad bestod kontakten mellem team og borger af, hvor stor del af tiden brugte teamet på at finde borgeren, at samarbejde med andre aktører, at tale med pårørende osv? Som reaktion på disse behov designede Udsatte-teamet og Bæksgaard Analyse og Rådgivning en evaluering, som forsøgte at imødekomme disse udfordringer. Evalueringen indeholder derfor følgende: Analyse og vurdering af, hvorvidt projektet har nået de i ansøgningen til det daværende socialministerium opstillede mål og resultater (del 3). Beskrivelse af projektets metoder. Fremskudt og koordineret myndigheds- og relationsarbejde var i 2007 en relativ ubeskrevet indgangsvinkel til arbejdet med de mest udsatte grupper og Udsatte-teamets metoder kortægges derfor i evalueringen (del 4). Vurdering af projektets slutbrugereffekt. Projektet havde som eksplicit hovedformål at forbedre livskvaliteten for de mest udsatte borgere i Aarhus. Slutbrugereffekten dokumenteres via dokumentations- og evalueringsredskabet Outcomes Star (del 5). Analyse af hårde resultater fra databasen Evaluator, herunder hvor stor en andel af projektets borgere, der har forbedret boligsituationen, ændret forsørgelsesgrundlag, reduceret eller ophørt misbrug, analyse af teamets kontakt til borgerne, og hvad teamets arbejdstid blev udfyldt med mm. (del 6).

19 Projekt Udsatte-team Baggrund Aarhus Kommune har i lang tid arbejdet på at kvalificere indsatsen for de mest udsatte borgere med mere fleksible og relationsbaserede tilbud (eksempelvis støttekontaktpersonordninger og mentorordninger). På trods af disse indsatser var der stadig i 2007 en betydelig del, som ikke fik den hjælp, de havde behov for og ret til. Der, hvor kommunens eksisterende tilbud viste sig at komme til kort, var i spørgsmålet om myndighedsudøvelse og tværsektorielt samarbejde. Projektets målgruppe fik på daværende tidspunkt hjælp til kontakten med systemet, men systemet var ikke gearet til at hjælpe målgruppen. Både professionelle, borgere og undersøgelser pegede på, at systemet var for tungt, hjælpen for opdelt og socialrådgivernes tid for knap. Resultatet var, at målgruppen, på trods af det intensiverede forarbejde, alligevel ofte endte som skuffesager. Projektet har derfor som hovedformål at hjælpe målgruppen med at få den hjælp, de har brug for og ret til. Projektets opgave er derfor først løst, når borgeren kontinuerligt modtager hjælp, og der er sket forbedringer af hans/hendes livskvalitet Indsatsen Udsatte-teamet adskiller sig fra tidligere indsatser ved at kombinere følgende elementer. For det første har teamet myndighedsbeføjelser, som gør det muligt at handle hurtigt og vedvarende. For det andet kan Udsatte-teamet, igennem et tæt tværsektorielt samarbejde, være med til at skabe en større helhed i opgaveløsningen. For det tredje gør teamets mobilitet og tilgængelighed det muligt at handle, når borgeren er motiveret, og dermed i højere grad at inddrage borgeren i hvilke behov og ønsker, der skal opfyldes hvordan og hvornår. Udsatte-teamet tilbyder en fleksibel, helhedsorienteret og inddragende hjælp, som på kort sigt forventes at medføre, at borgere får hjælp til at tage ansvar for eget liv, og på længere sigt at medføre mere grundlæggende forandringer for borgeren. Kombinationen af koordineret hjælp og kontinuerlig kontakt med det offentlige system forventes over tid at give borgerne bedre livsforhold (helbred, bolig, forsørgelse mv.), der giver sig udtryk i større tryghed og motivation til at indgå i netværk og fællesskaber både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Projektets grundtanke er, at ingen i målgruppen har et vedholdende og bevidst ønske om at forblive i den livssituation, de befinder sig i. De ønsker en anden tilværelse, men kan ikke se hvordan. Hjælp og kontakt med det offentlige system vurderes derfor at være en forudsætning for at skabe positiv forandring i denne målgruppes liv. Projektets grundidé er selvhjælpsprincippet. Det er projektets antagelse, at borgerinddragelse er med til at skabe de bedste forudsætninger for vedvarende forandring. Borgeren skal derfor hjælpes, når han/hun er motiveret, og skal være med til at formulere behov og ønsker for på den måde at skabe mest mulig ejerskab for sin egen forandringsproces. Projektet antager, at vedvarende forandringer kræver, at borgeren oplever, at der kontinuerligt bliver taget hånd om problemerne og handlet hurtigt. Udsatte-teamet har derfor både foranstaltnings- og myndighedskompetence, så de kan foretage fremskudt sagsbehandling, når og hvor borgeren ønsker det. Kompetencerne betyder ikke, at udredningsarbejdet, herunder udarbejdelse af social handleplan og jobplan mv. tilsidesættes, men alene, at arbejdet intensiveres og koordineres bedst muligt.

20 Målgruppen Målgruppen har sammensatte problemer, som kompetencemæssigt er placeret forskellige steder i forvaltningerne. Det giver forskellige udfordringer og opdelte indsatser overfor borgeren, hvilket i bedste fald giver samarbejdsudfordringer og i værste fald kan betyde ansvarsfralæggelse. Fælles for målgruppen er, at de ofte ingen eller meget ringe og /eller konfliktfyldt kontakt har til det offentlige hjælpesystem. Den anslåede målgruppes størrelse er på personer i Aarhus Kommune. Målgruppen består af hjemløse, misbrugende og/eller psykisk syge borgere - ofte i forskellige kombinationer - og udgør derfor de absolut mest udsatte af Aarhus udsatte borgere Opgaver Udsatte-teamets opgaver og indsats kan karakteriseres ved følgende begreber: Opsøgende, kontaktskabende og fastholdende Udredning, visitation og bevilling af ydelser Koordinerende Udsatte-teamets kerneopgave er at gennemføre fremskudt sagsbehandling for målgruppen. Det betyder, at udredning, visitation og bevilling af ydelser sker så fleksibelt, hurtigt og tæt på borgeren som muligt. For at dette kan lade sig gøre, skal der forinden være skabt kontakt til og relationer med borgere. Dette kan enten ske af Udsatteteamets medarbejdere selv eller gennem andre offentlige og private tilbud (eksempelvis væresteder, SKP-ordningerne mm.). Medarbejderne i Udsatte-teamet har også en case-managerfunktion. Udsatte-teamet har til opgave at tilrettelægge tilbuddene bedst muligt, fastholde borgeren i de relevante tilbud og til stadighed sørge for, at der er tilbud, der tager over og følger op, så borgeren ikke bliver overladt til sig selv, så længe der er behov for hjælp. Udsatte-teamet er organiseret som et team på tværs af de to forvaltningsområder i Magistraten for Beskæftigelse og Sociale forhold, Beskæftigelsesforvaltningen, BEF, og Socialforvaltningen, SOC, og fungerer som fremskudt myndighed fra begge forvaltninger. Udsatte-teamet består af fire socialrådgivere, en assistent og en leder. 2.3 Om evalueringsmetoderne og dataindsamlingen Evalueringen har, som beskrevet ovenfor, haft flere mål. For at kunne indsamle data til de nødvendige analyser har evalueringen iværksat tre dataindsamlinger Metodebeskrivelse Del 4 som indeholder beskrivelsen af teamets metode er udarbejdet af dokumentationskonsulent Marianne Damsgaard Hansen fra Aarhus Kommunes Hjemløseplan i Hjemløsesekretariatet under Socialforvaltningen.

21 20 Afsnittets baggrunddata består af 3 interviews af samlet 5½ times varighed med teamets medarbejdere, samt en mindre spørgeskemaundersøgelse udført blandt de anvendte foranstaltninger. Sidste del af metodedelen indeholder et afsnit, der beskriver tre udvalgte borgeres oplevelse og udbytte af projektdeltagelsen. Afsnittet bygger på tre semistrukturerede interview med tre borgere. Interview, analyse og udarbejdelse af dette afsnit er udført at Bæksgaard Analyse og Rådgivning Outcomes Star Projektet har haft ambitiøse mål for målgruppen, som er endog meget vanskelige at måle med traditionelle evalueringsredskaber: der skal være sket forbedringer af borgerens liv - og borgen skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv For at måle dette har evalueringen benyttet redskabet Outcomes Star. Outcomes Star tilhører en familie af effektmålingsredskaber udviklet i London af Triangle Consulting. Outcomes Star er designet til at måle effekten af arbejdet med udsatte grupper (særligt hjemløse), men der findes lignende Outcomes Stars til effektmåling af arbejdet med andre (udsatte) grupper, herunder autister, psykisk syge, udsatte familier, ældre mennesker, misbrugte kvinder, misbrugere og synshandikappede. Teamet har ikke haft ressourcer til at arbejde med Outcomes Star med samtlige borgere, som har været indskrevet i projektet. Derfor er 15 udvalgte borgere er blevet fulgt via Outcomes Star i løbet af projektet. De 15 borgere er ikke repræsentative for den samlede gruppe af borgere i projektet i begrebets egentlige forstand. Imidlertid har teamet udvalgt 15 borgere, som, de mener, repræsenterer gruppen af borgere i projektet Evaluator For at indsamle data om teamets borgere, deres problematikker, teamets kontakt med borgerne mv. oprettede evalueringen en online database, Evaluator. Evaluator fungerede således, at teamet ved indskrivning af en borger i projektet oprettede borgeren i Evaluator og indtastede en række oplysninger om denne, f.eks. forsørgelsesgrundlag, boligsituation, hvorvidt borgeren havde tilknyttet støttekontaktperson, hvilke problematikker borgeren havde mm. Ved udskrivning af projektet blev disse oplysninger igen indtastet, således at en evt. progression kunne spores. I løbet af projektet har teamet endvidere benyttet Evaluator til at registrere samtlige kontakter, teamet har haft med de indskrevne borgere, hvor lang tid hver kontakt har taget, hvad kontakten har handlet om, og hvordan kontakten har fundet sted. I den tid, Evaluator har været en del af evalueringen, har teamet registreret knap 900 kontakter. Der er således tale om et relativt omfattende datamateriale, som i detaljer kortlægger teamets kontakt til borgerne gennem det meste af projektet. Kortlægningen kan eksempelvis vise, hvornår i forløbet med en borger teamet typisk arbejder relationsdannende eller arbejder med at få borgeren i arbejde. Teamet har haft kontakt til knap 120 borgere i løbet af projektet. 56 af disse indskrevet i Evaluator, og det er denne gruppe, evalueringen forholder sig til.

22 21

23 22 Del III - Opnåelse af mål og resultater

24 23 I den oprindelige ansøgning om midler til projektet er der beskrevet en række mål for projektet. Disse mål præsenteres herunder og evalueringens resultater holdes op mod hvert enkelt mål for en vurdering af, hvorvidt målet er nået. Der refereres til den data, som målopfyldelsen vurderes på baggrund af under de enkelte mål. 3.1 Mål 1 - kontakt Mål Udsatte-teamet har/har haft kontakt til 80 % af målgruppen (svarende til personer). Status Teamet har haft en registreret kontakt til 56 personer i målgruppen. Ud over dette antal oplyser teamet, at de har haft kontakt til knap yderligere 70 borgere, som ikke er registreret i Evaluator. Tælles disse borgere med er målet således nået. Uddybning De borgere, teamet har arbejdet med og sandsynligvis den samlede målgruppe har vist sig mere støttekrævende og med lavere funktionsniveau end oprindelig forventet. Endvidere har de indskrevne borgere været indskrevet i en længere periode end forventet. Se 6.1 for datagrundlag. 3.2 Mål 2 iværksatte foranstaltning Mål Halvdelen af målgruppen (svarende til personer) er visiteret og har fået tilbudt hjælp. Visitation defineres som det tidspunkt, hvor der er foretaget udredning og givet bevilling til foranstaltning/ydelser. Staus Teamet har iværksat foranstaltning til 29 borgere, svarende til mellem 25 og 30 % af den formodede målgruppe på borgere. Målet på halvdelen af målgruppen er således ikke nået. Uddybning Årsagen til, at teamet ikke har iværksat foranstaltninger for en større andel af målgruppen, er sandsynligvis, fordi projektets borgere har vist sig at have lavere funktionsniveau end forventet, og som de senere analyser også vil vise (6.11), er knap 40 % af teamets borgerorienterede arbejdstid enten benyttet på at oparbejde en relation til borgeren eller på mislykkede forsøg på kontakt med borgeren. Imidlertid giver tilbagemeldinger fra teamet indtryk af, at den lave andel også kan skyldes, at Udsatte-teamet ikke har registreret alle foranstaltninger i Evaluator. Se 6.8 for datagrundlag.

25 Mål 3 fortsat kontakt efter 1 år Mål 1 år efter visitationen har Udsatte-teamet kontakt med 75 % af de visiterede. Status Teamet har fortsat kontakt med 93 % af borgerne et år efter indskrivning. Målet er således nået. Uddybning Som allerede påpeget har projektets borgere vist sig at have behov for en længerevarende kontakt med særligt fokus på relationsdannelse. Dette er et arbejde, der tager tid, og således er 68 % af projektets borgere ved evalueringstidspunktet stadig indskrevet i projektet. Se 6.10 for datagrundlag. 3.4 Mål 4 tid til foranstaltning Mål Der går maksimalt 1 måned fra kontakt med borgeren etableres, til personen modtager foranstaltning eller tilbud om foranstaltning. Status Gennemsnitligt er der gået knap 7 måneder fra kontakt med borgeren, til denne har modtaget tilbud om foranstaltning. Ca. 35 % af projektets borgere har modtaget tilbud om foranstaltning inden for den første måned. Målet er således ikke nået. Uddybning Som de senere analyser viser (6.13), er den første tid efter kontakt med borgeren typisk benyttet på at danne relationer med borgeren, der kan bære en social indsats. Ofte har der endvidere været behov for en mere omfattende foranstaltning, som tager mere end en måned at etablere, som f.eks. bevilling af førtidspension. Se 6.9 for datagrundlag. 3.5 Mål 5 positivt udbytte, borgernes vurdering Mål 75 % af de borgere, der er blevet visiteret gennem projektet, giver udtryk for, at Udsatte-teamets indsats har været til hjælp. Status Effektmåling med dokumentations- og evalueringsredskabet Outcomes Star viser, at 87 % af projektets borgere har haft positivt udbytte af projektet. Målet er således nået.

26 25 Uddybning Outcomes Star måler borgerens udbytte på ti dimensioner (motivation, levekundskaber, økonomi, socialt netværk, misbrug, fysisk helbred, mentalt helbred, fornuftigt tidsforbrug og kriminalitet) på en skala fra 1 til 10. I et gennemsnit af de 10 dimensioner udviser 87 % af projektets borgere positiv udvikling, 13 % en negativ udvikling, mens ingen er stagneret. Se 5.9 for datagrundlag. 3.6 Mål 6 positivt udbytte, teamets vurdering Mål Medarbejderne i Udsatte-teamet giver udtryk for, at den indsats, de yder, er en hjælp for målgruppen. Status Effektmålingen via Outcomes Star viser, at 87 % af projektets borgere har haft positivt udbytte af projektet. Målet er således nået. Uddybning Projektets slutbrugereffekt er dokumenteret via dokumentations- og evalueringsredskabet Outcomes Star, hvor de dokumenterede effekter i høj grad afspejler de effekter, som medarbejderne observerer. Resultaterne fremkommet via Outcomes Star afspejler således teamets vurdering af, hvorvidt teamet er en hjælp for målgruppen. Se 5.9 for datagrundlag. 3.7 Mål 7 positivt udbytte, foranstaltningernes vurdering Mål Anvendte foranstaltninger giver udtryk for, at den indsats, Udsatte-teamet yder, er en hjælp for målgruppen. Status De anvendte foranstaltninger og samarbejdspartnere giver udtryk for, at teamets indsats på flere områder er en hjælp for målgruppen. Målet er således nået. Uddybning Afsnittet om samarbejdspartnere i metodeafsnittet behandler samarbejdspartnernes vurdering af teamets effekt. Se 4.11 for datagrundlag. 3.8 Mål 8 positiv vurdering inden for et år Mål 75 % af de visiterede (svarende til 42 personer) skal 1 år efter første visitation opleve:

27 26 Hjælp fra og god kontakt med systemet. Bedre omgang med andre. Motivation til deltagelse i netværk. Se muligheder i/for (videre) udvikling. Status Analyserne af resultaterne fra Outcomes Star viser, hvilke dimensioner og områder af livet projektet borgere har haft fremskridt inden for. Nedestående tabel viser effekten på de to dimensioner inden for borgernes første år i projektet, som bedst svarer til effektmålet. De fire ovenstående effektmål kan ikke oversættes direkte til dimensionerne i Outcomes Star. Dog indeholder dimensionerne sociale netværk og relationer og motivation i høj grad de begreber, som effektmålet rettes mod (se del 5 for en detaljeret gennemgang af Outcomes Star). Der har været forbedring inden for begge, og målet er således nået. Ved indskrivning E-er 12 måneder Difference Motivation 3,6 5,5 1,9 Socialt netværk og relationer 3,4 5,4 2,0 Fig. 2: Dimensionerne motivation og socialt netværk ved ind- og udskrivning Uddybning På grund af den måde, data fra Outcomes Star er behandlet på, foreligger der ikke mulighed for som ved mål 5 og 6 - at undersøge, hvor stor en andel af borgerne, der har haft positiv, negativ eller ingen udvikling. Denne er kun opgjort for perioden fra indskrivning til udskrivning af projektet. Givet resten af de positive resultater fra Outcomes Star, skønnes det ikke urimeligt at formode, at andelen, der har haft positivt udbytte inden for det første år, er større end 75 %. 3.9 Mål 9 positiv vurdering fra teamet og foranstaltningerne Mål Denne oplevelse skal være understøttet af vurderinger fra de anvendte foranstaltninger og Udsatte-teamet. Status De anvendte foranstaltninger vurderer generelt, at der har været positiv slutbrugereffekt. Målet er således nået. Uddybning Evalueringen har ikke indsamlet kvantitativ data fra de anvendte foranstaltninger og kan derfor ikke sige noget om, hvor stor en andel af projektets borgere, de anvendte foranstaltninger vurderer, har haft positiv udvikling inden for de fire ovennævnte områder inden for det første år efter visitering. Givet data fra Outcomes Star og foranstaltningernes generelt positive indtryk af projektets effekt på borgerne vurderes målet imidlertid stadig nået.

28 Mål 10 bedre sundhed, netværk, tryghed mm. Mål Halvdelen af de visiterede (svarende til 28 personer) skal efter første år opleve: Bedre sundhedstilstand. Større deltagelse i samfundet (netværk/fællesskaber/aktivering). Større tryghed. Højere selvværd. Bedre fremtidsudsigter. Status Analyserne af resultaterne fra Outcomes Star viser, hvilke dimensioner og områder af livet projektets borgere har haft fremskridt inden for. Nedestående tabel viser effekten på de fire dimensioner inden for borgerens første år i projektet, som bedst svarer til effektmålet. De fem ovenstående effektmål korrelerer ikke helt præcist med dimensionerne i Outcomes Star. Dog indeholder dimensionerne fysisk helbred, sociale netværk og relationer, levekundskaber og motivation i høj grad de begreber, som effektmålet rettes mod (se del 5 for en detaljeret gennemgang af Outcomes Star). Der har været forbedring inden for alle fire dimensioner, og målet er således nået. Ved indskrivning E-er 12 måneder Difference Motivation 3,6 5,5 1,9 Levekundskaber 4,3 5,9 1,6 Socialt netværk og relationer 3,4 5,4 2,0 Fysisk helbred 4,9 6,2 1,3 Fig. 3: Dimensionerne motivation, levekundskaber, socialt netværk og fysisk helbred ved ind- og -udskrivning Uddybning På grund af den måde, data fra Outcomes Star er behandlet på, foreligger der ikke mulighed for som ved mål 5 og 6 - at undersøge, hvor stor en andel af borgerne, der har haft positiv, negativ eller ingen udvikling. Denne er kun opgjort for perioden fra indskrivning til udskrivning af projektet. Givet resten af de positive resultater fra Outcomes Star skønnes det ikke urimeligt at formode, at andelen, der har haft positivt udbytte inden for det første år, er større end 75 %.

29 Mål 11 vurdering af bedre sundhed, netværk, tryghed mm Mål Denne oplevelse skal være understøttet af vurderinger fra de anvendte foranstaltninger og Udsatte-teamet. Status De anvendte foranstaltninger og Udsatte-teamet vurderer generelt, at der har været positiv slutbrugereffekt. Målet er således nået. Uddybning Evalueringen har ikke indsamlet kvantitativ data fra de anvendte foranstaltninger og kan derfor ikke sige noget om, hvor stor en andel af projektets borgere, de anvendte foranstaltninger vurderer, har haft positiv udvikling inden for de fire ovennævnte områder inden for det første år efter visitering. Givet data fra Outcomes Star og foranstaltningernes generelt positive indtryk af projektets effekt på borgerne vurderes målet imidlertid stadig nået.

30 29

31 30 Del IV - Metodebeskrivelse

32 31 Metodebeskrivelsen forholder sig til, hvordan teamet arbejder med borgerne og om hvad. Beskrivelsen bygger på udsagn fra teamets medarbejdere og fra en række samarbejdspartnere. Metodebeskrivelsen bygger på 3 interviews med medarbejderne - i alt 5½ timer - med fokus på det særlige ved Udsatte-team og på det, der virker, og er en beskrivelse af metoder og tilgange til målgruppen, til de offentlige systemer og til det omgivende samfund i øvrigt. I interviewene er der blevet spurgt ind til disse temaer i forhold til målgruppen, opgaven, organiseringen, rammerne og til samarbejdspartnerne. Det første interview fandt sted med teamets socialrådgivere og assistent. Det næste interview var et individuelt interview med en socialrådgiver, som var del af teamet fra starten af projektperioden, men som nu vikarierer i et andet projekt. I det tredje interview deltog alle, det vil sige de 4 nuværende socialrådgivere, assistenten, den udlånte medarbejder og den daglige leder og projektleder for teamet. Alle interviews er optaget og siden transkriberet. Der inddrages endvidere beskrivelser af 3 forløb som eksempler på Udsatte-teamets indsats og metoder. Ud over de tre interviews er der indhentet data gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere. De 7 stillede spørgsmål drejer sig overordnet om, hvad der er særligt, hvad der har betydning, og hvad der virker i samarbejdet på tværs mellem Udsatte-teamet og samarbejdspartnerne. 4.1 Udsatte-teamet- kort fortalt Kort fortalt og helt lavpraktisk fungerer Udsatte-teamet som brobyggere mellem de borgere, som lever udsat og parallelt med samfundet og ikke er i stand til at anvende eksisterende tilbud, offentlige systemer og det omgivende samfund i øvrigt og det selvsamme samfund og dets institutioner. Målet med indsatsen er at medvirke til, at de mest udsatte borgere kan gøre brug af systemerne. Udsatte-teamets indsats henvender sig således til såvel de udsatte borgere som til de eksisterende systemer. Udsatte-teamets medierende rolle og opgave kræver en særlig tilgang og organisering og for at opnå resultater med målgruppen kræves særlige overvejelser i forhold til bemanding af team og særlige overvejelser over tilgange og metoder. 4.2 Målgruppen Målgruppen for Udsatte-teamets indsats er borgere, som lever parallelt med samfundet på forskellig vis, som har behov for en længerevarende indsats, og som føler mistro, angst eller direkte had til offentlige systemer. Der er tale om personer, som er svære at rumme i normalsystemerne. De lever ofte på gaden, er socialt isolerede, er ofte uafklarede i forhold til diagnoser og forsørgelsesgrundlag, har ofte svære misbrugsmæssige problemer og dårligt helbred, såvel somatisk som psykisk, og er vanskelige at fastholde behandlingsmæssigt. Målgruppen er personer, som til tider er udadreagerende og optræder angstprovokerende. De har generelt svært ved at begå sig, formår ofte ikke at overholde aftaler og opleves som socialt utilpassede. Som følge deraf udelukkes de ofte og får karantæne fra at komme på f.eks. jobcentret, forsorgshjemmene, væresteder, hos egen læge og i banken. Der er i høj grad tale om personer, som er kendt for at være kendte i de offentlige systemer.

33 Hvad der er særligt ved Udsatte-teamet? Udsatte-teamet er organiseret som et team på tværs af de to forvaltningsområder i Magistraten for Beskæftigelse og Sociale forhold, Beskæftigelsesforvaltningen, BEF, og Socialforvaltningen, SOC, og fungerer som fremskudt myndighed fra begge forvaltninger. Udsatte-teamet arbejder opsøgende på gaden, på forsorgshjem, på væresteder og i borgernes hjem og har myndighed fra de to forvaltningsområder med i marken og forener/supplerer derved elementer fra det opsøgende gadeplansarbejde med myndighed fra de to forvaltninger. Ved siden af arbejdet med konkrete henviste borgere, dvs. opgaver og arbejde med den såkaldte sagsstamme, har Udsatte-teamet en opgave i forhold til Generel råd og vejledning på udvalgte væresteder i Aarhus Midtby. Ydelsen tilbydes anonymt og Udsatte-teamet har således ikke myndighed til at sætte foranstaltninger i værk i forhold til borgere, som henvender sig til Generel råd og vejledning. Teamet udgår fra Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne under Socialforvaltningen, og er projektledelsesmæssigt forankret og en del af personalegruppen der. Projektets rammer og fokus på den særlige målgruppe udløser et særligt lavt sagstal, som betyder, at man har mulighed for at arbejde opsøgende og intensivt med den enkelte borger. Borgerne henvises og overgår konkret til Udsatte-teamet fra sagsbehandlernes sagsstamme i normalsystemet. Derved skabes en særlig foranstaltning til en særlig gruppe, man vender bunken og tager den nederste sag / den tungeste sag først. Udsatte-teamet arbejder fleksibelt i tid og sted, arbejdet med borgerne foregår, hvor borgeren konkret befinder sig, og der er stor tilgængelighed til teamet. Man giver borgerne mulighed for efter aftale at kunne kontakte teamet telefonisk også uden for almindelig arbejdstid. Der er stor opmærksomhed på opfølgning på aftaler og på at reagere hurtigt på henvendelser. Konstellationen af opsøgende arbejde (traditionelt SEL 99) og myndighed (LAB og SEL) sikrer en hurtigere, helhedsorienteret og koordineret indsats og medvirker til, at der nemmere kan etableres en relation til borgeren, da den enkelte medarbejder i samarbejde med kolleger i teamet kan varetage hele viften af opgaver, med såvel forsørgelsesgrundlag og matchgruppeplacering, henvisning til socialpsykiatrisk udredning, boliganvisning som bostøtte og anden social indsats mv. Medarbejderne i teamet fungerer således samtidig som en form for case managers for borgerne - som tovholdere og brobyggere, der medvirker til at etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere, at holde styr på aftaler hos læge, tandlæge osv., at ledsage til andre offentlige instanser, samtidig med at være indgang og overordnet kontaktperson i forhold til det offentlige system. Teamet kan endvidere i overgangsperioder og i særlige tilfælde arbejde med direkte bostøtteopgaver og oprydningsopgaver, som betyder, at andre, f.eks. hjemmehjælp, kan komme til. Det er særligt i de tilfælde, hvor der fortsat er behov for relations- og tillidsopbygning. 4.4 Rammerne for arbejdet Udsatte-teamet består af fire socialrådgivere, en assistent og en leder. Alle har bredt systemkendskab og lang erfaring med arbejdet med socialt udsatte og relaterede målgrupper. Udsatte-teamet er som sagt tværsektorielt organiseret og orienteret med to socialrådgivere fra Beskæftigelsesforvaltningen - en fra jobcenterdelen og en fra ydelsesdelen - og to socialrådgivere fra Socialforvaltningen. Teamet er organisatorisk forankret på tværs af

34 33 Socialforvaltningen og i Beskæftigelsesforvaltningen. Teamets daglige drift udgår fra Center for Myndighed under Socialforvaltningen under en fælles daglig ledelse. Teamet arbejder og har myndighedsbeføjelser indenfor såvel Lov om Aktiv Beskæftigelse som Lov om Social Service. Konstellationen har medført særlige implikationer i forhold til samtykke, journalisering og it-adgang. For at kunne bevæge sig indenfor lovens rammer har man måttet udarbejde og indgå særlige samarbejdsaftaler om udveksling af information på tværs af forvaltningerne og særlige aftaler om borgernes samtykke. Samarbejdsaftalerne er indgået på tværs og blevet behandlet af juridisk afdeling. Der er desuden truffet aftaler om fælles daglig ledelse. Der hersker endvidere forskellige forforståelser og traditioner for arbejdet med målgruppen indenfor de forskellige forvaltninger, som man løbende har måtte arbejde med. Projektet og dermed også teamet levede en fortumlet tilværelse i projektets første halve år med mange udskiftninger i personale og organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Projektet og teamet fandt først sin form i april 2010, hvorefter evalueringen også først omkring dette tidspunkt blev iværksat. Man har måttet træde stien, samtidig med man har gået den, man har diskuteret formål og mål og definitioner og prøvet sig pragmatisk frem med såvel tekniske it-løsninger som samarbejdsformer på tværs af forvaltningerne. 4.5 Teamet Medarbejderne identificerer sig nu som et fasttømret team. Der tales i teamet om fælles grundlæggende holdninger og tilgange til målgruppen og til samarbejdspartnere, som en væsentlig og grundlæggende forudsætning for at løse opgaven med at møde borgerne og etablere den nødvendige kontakt til dem og til de relevante samarbejdspartnere. Recoverytankegangen, alle kan komme sig i en eller anden grad, er, sammen med en helhedsorienteret sagsbehandling og en holdning til, at alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens, grundlæggende i teamets arbejde. Man udtrykker respekt for hinandens personlige og faglige forskelligheder og loyalitet overfor den enkeltes kompetencer og beslutninger. Teamet besidder stor samlet erfaring og indsigt, og der er et særligt fokus på helhedsorienteringen, hvor teamet nærmer sig en generalist-tilgang, hvor sparring og samarbejde på tværs sikrer helhedsorientering og mange perspektiver på borgerens sag. De fire socialrådgivere er rekrutteret fra egne rækker, to fra Beskæftigelsesforvaltningen og to fra Socialforvaltningen. Medarbejderne har hver især stort kendskab til de kommunale forvaltninger, indblik i hvilke kommunale, regionale og frivillige tilbud, der findes til målgruppen og hvad der kan lade sig gøre på kryds og tværs i den lokale aarhusianske kontekst de har samlet set mange strenge at spille på og kan være kreative, når de skal komme med bud på, hvordan et tilbud til den enkelte kan strikkes sammen, og hvilke samarbejdspartnere der kan trækkes på. Kreativiteten kan ses som et udtryk for den synergieffekt, der opstår i samarbejdet i teamet, som afspejler teammedlemmernes faglige og personlige kompetencer, og i teamets samarbejde med kolleger i forskellige tilbud til målgruppen. Til teamet er tilknyttet en assistent, som spiller en særlig rolle i samarbejdet. Assistentens arbejdsopgaver og rolle er forhandlet og faldet på plads i løbet af projektperioden. Hun har en typisk blækspruttefunktion i teamet med overblik og brede skuldre og fungerer som indpisker i forhold til deadlines mv. Derudover deltager hun ved sagsgennemgange og kan, med sit brede systemkendskab og sin placering på sidelinjen, bidrage med undren og skæve spørgsmål og forslag til opgaveløsninger i de enkelte sager.

35 34 Man arbejder, alt afhængig af opgaverne, 1:1 i forhold til de enkelte borgere. Hvis opgaven pga. sin kompleksitet eller af sikkerhedsmæssige hensyn betinger det, og der er fagligt belæg for det, kan man vælge at arbejde 2 eller måske 3 sammen om den enkelte borger. Der foregår løbende sparring på tværs i teamet. Udover den daglige sparring deltager teammedlemmerne i supervision sammen med de øvrige rådgivere i Center for Myndighed. Supervisionen er organiseret som sagssupervision, hvorved man får lejlighed til at drøfte opgaver med de øvrige rådgivere i centeret og får en endnu bredere vifte af input i vanskelige sager. Disse drøftelser på tværs gør det også muligt for kolleger i andre teams at følge arbejdet og udfordringerne i Udsatteteamet. Derved bredes projektets erfaringer løbende ud til en større gruppe rådgivere, hvilket er en væsentlig del af selve implementeringen af tilgangen til borgerne og af den løbende udvikling af brobygningsopgaven. 4.6 Metoder Der anvendes ingen enkel og stringent metode i arbejdet i Udsatte-teamet. Der anvendes mange forskellige metoder, brudstykker af metoder og redskaber i arbejdet. Grundlæggende arbejder medarbejderne ud fra en forståelse af de udsatte borgere som mennesker, der er placeret/har placeret sig i udkanten af samfundet, og som qua deres udsatte position, som beskrevet under afsnittet om målgruppen, ved behov skal hjælpes til at få adgang til de relevante systemer og ydelser, der er stillet til rådighed for borgere i samfundet. At opnå udsatte menneskers tillid stiller særlige krav til medarbejderne. Fig. 4 viser brobygningsprocessen i forhold til den udsatte borger og de offentlige systemer Medarbejderne møder borgeren, hvor borgeren er helt bogstaveligt set man mødes på gaden, på værestedet på forsorgshjemmet eller måske i hjemmet. I mødet med borgeren og de konkrete samarbejdspartnere arbejdes løbende

Evaluering af Udsatte-team Aarhus

Evaluering af Udsatte-team Aarhus Evaluering af Udsatte-team Aarhus FREMSKUDT KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Pixi-rapport Marts 2012 T var der, lige da jeg havde brug for et skub for ikke at falde ud over kanten. Han

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere v/ Ole Pass Hvordan kan socialfaglige medarbejdere integreres i sundhedstilbud til udsatte

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere