Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009"

Transkript

1 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PH

2 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions anbringelse, statistik mv Ad 3.5. Oplysninger fra Kriminalregisteret... 7 Ad Kontakt med pårørende mfl Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn)... 8 Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn... 9 Ad Intervallet mellem tilsyn... 9 Ad Karakteren af de udførte tilsyn Ad 3.9. Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 13

3 3/13 Den 21. december 2010 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om sin inspektion af detentionen på Politigården i Århus den 5. november I rapporten bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Ombudsmanden bad om, at Østjyllands Politis oplysninger mv. blev tilbagesendt gennem Rigspolitiet og Justitsministeriet, hvis bemærkninger han også bad om. Jeg har i den anledning modtaget udtalelser af 16. juni 2011 og 1. juli 2012 fra Østjyllands Politi, en udtalelse af 2. februar 2012 fra Rigspolitiet og en udtalelse af 2. oktober 2012 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2. Detentionslokalerne Ombudsmanden bemærkede, at genstande, der er egnet til at efterlade ridser og mærker i vægge og døre, alt andet lige også må kunne bruges til selvbeskadigelse. Ligesom ved sidste inspektion af detentionen gik ombudsmanden ud fra, at politiet ville være mere opmærksom på at fratage sådanne genstande ved visitation. Østjyllands Politi har i sin udtalelse af 16. juni 2011 oplyst, at politiet er meget opmærksom på problemstillingen, og at personalet er orienteret om ombudsmandens bemærkninger herom. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om den maling mv. af detentionslokalerne, som ombudsmanden under sin inspektion fik oplyst ville blive sat i gang den 16. november 2009, var udført. I bekræftende fald bad ombudsmanden om at få oplyst, om det havde omfattet det, der fremgik af det oprindelige tilbud (nogle døre og vægge), eller om det også havde omfattet de yderligere forslag, der var fremkommet efterfølgende (alle døre og vægge).

4 4/13 Ombudsmanden bad desuden om at få oplyst, om de ridsede glas i indkigsruderne til detentionslokalerne og ruden i lokale 7 var blevet skiftet eller ville blive det. Østjyllands Politi har oplyst, at samtlige detentionslokaler har fået malet vægge, gulve og døre, og at de ridsede glas i indkigsruderne til detentionslokalerne og ruden i lokale 7 er blevet skiftet. Der var på inspektionstidspunktet en dårlig lugt i det første rum. Ombudsmanden bad Østjyllands Politi om at oplyse, om den stammede fra det rengøringsmiddel, der netop var blevet benyttet i rummet, og i så fald om det havde været overvejet at benytte et andet rengøringsmiddel. Østjyllands Politi har oplyst, at det fortsat er politiets vurdering, at de omtalte lugtgener i detentionen skyldtes det anvendte rengøringsmiddel, som er tilsat et desinfektionsmiddel. Østjyllands Politi har på denne baggrund besluttet fremadrettet at anvende et andet rengøringsmiddel. Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at politiet i Århus ikke havde anvendt Rigspolitichefens detentionsrapport (bilag 1 til detentionskundgørelsen). Ombudsmanden henstillede til politiet fremover at anvende denne rapport, og han bad om underretning om, hvad der sker i anledning af denne henstilling. Østjyllands Politi har oplyst, at Rigspolitichefens detentionsrapport efterfølgende straks blev taget i anvendelse. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet også finder det beklageligt, at Østjyllands Politi ikke har anvendt Rigspolitichefens detentionsrapport. Da Østjyllands Politi har oplyst, at politikredsen efterfølgende har taget denne detentionsrapport i anvendelse, har Justitsministeriet ikke foretaget sig mere i anledning af dette forhold. Jeg tager det, som Østjyllands Politi har oplyst, til efterretning og har noteret mig Justitsministeriets bemærkninger.

5 5/13 Ingen af rapporterne var udfyldt fuldt ud i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 4, hvorefter alle relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, og gik ud fra, at Østjyllands Politi generelt ville indskærpe pligten til at udfylde alle detentionsrapportens rubrikker. Østjyllands Politi har oplyst, at det er blevet indskærpet over for personalet, at alle rubrikker i detentionsrapporten skal udfyldes. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet også finder det beklageligt, at ingen af detentionsrapporterne er udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 4. Da Østjyllands Politi har oplyst, at det er blevet indskærpet over for personalet, at alle rubrikker i detentionsrapporten skal udfyldes, har Justitsministeriet ikke foretaget sig mere i anledning af dette forhold. Ombudsmanden bad Østjyllands Politi om at oplyse det præcise tal for detentionsanbringelser i politikredsen i 2009, herunder i detentionen i Århus. Østjyllands Politi har oplyst, at politiet ved en manuel optælling af detentionsrapporter for 2009 er kommet frem til, at der i alt var detentionsanbringelser i politikredsen i 2009, herunder anbringelser i detentionen i Århus, 323 anbringelser i detentionen i Randers og 3 anbringelser i detentionen i Grenå. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at det ikke har været muligt at finde frem til tallene ved en elektronisk søgning. I Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til den tidligere kundgørelse var det anført, at politikredsene mere generelt burde undersøge, om der i den enkelte kreds findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af den frihedsberøvede. Ombudsmanden gik ud fra, at der havde været foretaget en sådan undersøgelse, og bad Østjyllands Politi om at oplyse, hvilke forsorgshjem politiet i Århus har mulighed for at anvende til denne opgave. Østjyllands Politi har oplyst, at politiet anvender tre forsorgshjem som alternativ til placering i detention. Det drejer sig om Kirkens Korshær i Brabrand, Østervang i Tran-

6 6/13 bjerg og Kirkens Korshær, Nattjenesten, i Århus, og med de to førstnævnte har politiet indgået en generel aftale. Politiet har i den forbindelse oplyst, at politiet i praksis i hvert enkelt tilfælde kontakter det pågældende forsorgshjem telefonisk for at afklare mulighederne for at placere den pågældende beruser det pågældende sted. Det skyldes bl.a., at det er Østjyllands Politis erfaring, at flere af de personer, der skal anbringes i detentionen, er meddelt forbud mod at komme på et eller flere forsorgshjem som følge af tidligere problematisk adfærd disse steder. Ombudsmanden bad endvidere politiet om at oplyse, hvor mange berusede personer der blev bragt til sygehus, forsorgshjem eller lignende i 2009, og om dette tal afveg væsentligt fra tidligere år. Østjyllands Politi har oplyst, at der i 2009 blev bragt 29 berusede personer til sygehus, forsorgshjem eller lignende, og at antallet for årene 2006, 2007 og 2008 var henholdsvis 35, 77 og 31. Disse tal er tilvejebragt ved en søgning i POLSAS. I Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til den tidligere kundgørelse er det også anført, at politiet i stigende omfang skal bringe den berusede hjem, hvis der er sikkerhed for, at der i hjemmet er tilstedeværende voksne personer, som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende, og hvis politiet ud fra et ressourcesynspunkt har mulighed for at benytte sig af denne fremgangsmåde. I Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 er det også anført, at frihedsberøvelse som udgangspunkt sker med henblik på hjemtransport. Ombudsmanden bad om at få oplyst antallet af hjembringelser i 2009, og om dette tal afveg væsentligt fra tidligere år. Østjyllands Politi har oplyst, at der i 2009 var 72 hjembringelser, og at der i årene 2006, 2007 og 2008 var henholdsvis 67, 78 og 84 hjembringelser. Disse tal er fremkommet ved en søgning i POLSAS. Østjyllands Politi har i øvrigt oplyst, at politiet på baggrund af de statistiske oplysninger vil undersøge nærmere, om det fremover er muligt at øge antallet af tilfælde, hvor der

7 7/13 anvendes hjembringelse, anbringelse på sygehus eller forsorgshjem mv. som alternativ til detentionsanbringelse. Ad 3.5. Oplysninger fra Kriminalregisteret Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at det ikke fremgik, om der var indhentet oplysninger fra Kriminalregisteret, og at der ikke var vedlagt en udskrift fra Kriminalregisteret. Ombudsmanden henviste til sin henstilling ovenfor om anvendelse af Rigspolitichefens rapport og gik ud fra, at udskrift fra Kriminalregisteret fremover ville blive vedlagt rapporten. Ombudsmanden foretog sig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Rigspolitiet har i sin udtalelse af 2. februar 2012 oplyst, at Rigspolitiet går ud fra, at den omstændighed, at Østjyllands Politi nu anvender Rigspolitiets detentionsrapport, og at det er indskærpet, at alle rubrikker i rapporten skal udfyldes, indebærer, at der nu i alle tilfælde indhentes oplysninger fra Kriminalregisteret inden visitation og lægeundersøgelse, og at udskriften vedlægges detentionsrapporten. Rigspolitiet har i den forbindelse bemærket, at et væsentligt formål med indhentelse af disse oplysninger er at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt der under den endelige anbringelse i detentionen skal foretages skærpet tilsyn, jf. detentionskundgørelsens 24. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at det ikke fremgår af detentionsrapporterne, om der er indhentet oplysninger fra Kriminalregistret, og at der ikke er vedlagt en udskrift fra dette register. Justitsministeriet går dog ligesom Rigspolitiet ud fra, at der nu i alle tilfælde indhentes oplysninger fra Kriminalregisteret inden visitation og lægeundersøgelse, og at udskriften vedlægges detentionsrapporten. Ministeriet har udtalt, at ministeriet på denne baggrund ikke foretager sig yderligere vedrørende dette forhold. Ad Kontakt med pårørende mfl. Efter 7, stk. 1, i bekendtgørelsen, og 9, stk. 1, i kundgørelsen skal den frihedsberøvede inden anbringelsen i detentionen gøres bekendt med retten til at få kontakt

8 8/13 med pårørende og/eller arbejdsgiver. Efter kundgørelsens 9, stk. 2, skal det i detentionsrapporten noteres, at den pågældende er vejledt i overensstemmelse med stk. 1. Der var i 3 tilfælde sat en streg over rubrikkerne til notat herom, og ombudsmanden bad om at få oplyst, hvad stregerne i disse tilfælde dækkede over. Østjyllands Politi har oplyst, at det på baggrund af de 3 detentionsrapporter og drøftelser med de rapportførende betjente må lægges til grund, at der i disse tilfælde ikke er sket vejledning i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 9, stk. 1, og at det formentligt skyldes, at vejledning ikke var mulig som følge af de detentionsanbragtes tilstand. Rigspolitiet har i sin udtalelse oplyst, at der efter Rigspolitiets opfattelse i sådanne tilfælde i detentionsrapporten bør anføres vejledning ikke mulig på grund af pågældendes tilstand eller lignende. Justitsministeriet har erklæret sig enig med Rigspolitiet i, at det i de tilfælde, hvor den detentionsanbragtes tilstand gør, at vejledning i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 9, stk. 1, ikke er mulig, bør anføres i detentionsrapporten, hvorfor vejledning er undladt. Justitsministeriet har videre anført, at vejledning i øvrigt bør finde sted, så snart den detentionsanbragtes tilstand muliggør det. Justitsministeriet har ved kopi af sit brev indskærpet dette over for Østjyllands Politi. Jeg har noteret mig det oplyste og er enig med Rigspolitiet og Justitsministeriet i det, som de har anført. Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at der i 5 tilfælde ikke var ført et skærpet tilsyn med den detentionsanbragte, indtil den pågældende var blevet undersøgt af en læge. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at Østjyllands Politi ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med de detentionsanbragte i de 5 konkrete tilfælde. Ministeriet har ved kopi af sit brev indskærpet over for Østjyllands Politi, at der fremadrettet skal føres skærpet tilsyn med foreløbigt detentionsanbragte i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 1, og detentionskundgørelsens 24, stk. 1.

9 9/13 Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at der i et konkret tilfælde enten ikke var ført tilsyn eller ikke er gjort notat om tilsyn i den sidste tid (2 timer og 50 minutter) af anbringelsen. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at det i det pågældende tilfælde ikke klart fremgår af detentionsrapporten, i hvilket omfang der er ført tilsyn med den detentionsanbragte. Ministeriet har ved kopi af sit brev over for Østjyllands Politi indskærpet, at detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens bestemmelser om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde, herunder at tilsyn hvad enten der er tale om et fysisk eller teknisk tilsyn skal foretages mindst en gang hver halve time, og at der skal gøres notat herom. Ad Intervallet mellem tilsyn I et af tilfældene var der nedenunder et tilsyn kl sat lodrette streger henover 3 felter i alle rubrikker, og det var herefter noteret, at der var et tilsyn kl Ombudsmanden gik ud fra, at stregerne skulle forstås sådan, at der havde været 3 tilsyn mellem kl og kl. 9.00, men at de præcise tidspunkter ikke havde kunnet angives. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om det var korrekt forstået. Østjyllands Politi har i sin udtalelse af 16. juni 2011 oplyst, at der er foretaget i alt 5 tilsyn, men at tidspunktet for 3 af disse tilsyn ikke har kunnet angives nærmere. Rigspolitiet har i sin udtalelse oplyst, at Rigspolitiet finder det beklageligt, at der i rapporten ikke er angivet tidspunkter for de 3 tilsyn. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet også finder det beklageligt, at tidspunktet for de 3 tilsyn ikke fremgår af rapporten. Ministeriet har ved kopi af sit brev indskærpet over for Østjyllands Politi, at hvert tilsyn skal noteres i detentionsrapporten med angivelse af bl.a. tidspunktet for tilsynets foretagelse, navnene på de polititjenestemænd, der har foretaget tilsynet, og på hvilken måde tilsynet er gennemført, jf. detentionsbekendtgørelsens 25.

10 10/13 Ad Karakteren af de udførte tilsyn De 2 første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal ifølge bekendtgørelsens 14, stk. 2, og kundgørelsens 23, stk. 2, ske ved fremmøde i detentionen. Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at disse bestemmelser ikke var overholdt i nogen af tilfældene. Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet også finder det beklageligt, at de nævnte bestemmelser om tilsyn ikke har været overholdt. Justitsministeriet har ligeledes fundet det beklageligt, at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, og detentionskundgørelsens 23, stk. 2, i samtlige undersøgte tilfælde ikke er blevet overholdt. Justitsministeriet har henvist til det tidligere oplyste om, at ministeriet ved kopi af sit brev har indskærpet over for Østjyllands Politi, at reglerne om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde. For så vidt angår et tilfælde, hvor den frihedsberøvede blev overført til skadestuen på baggrund af lægetilsynet, bad ombudsmanden om oplysning om eventuelle overvejelser om at føre et skærpet tilsyn med den pågældende, indtil overførslen kunne effektueres, jf. detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 1, og 15, stk. 1, nr. 2. Østjyllands Politi har i sin supplerende udtalelse af 1. juli 2012 oplyst, at den pågældende person var svært beruset, og at vedkommende efter lægens undersøgelse ikke blev fundet egnet til at blive på politistationen i Århus. Østjyllands Politi har endvidere oplyst, at der i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, burde have været ført et skærpet tilsyn med den pågældende efter lægens undersøgelse og frem til indbringelsen til skadestuen, og at det således er en fejl fra politiets side, at der ikke blev ført et sådant skærpet tilsyn. Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet også finder det relevant at overveje et skærpet tilsyn i tilfælde, hvor en frihedsberøvet person afventer overførsel til en skadestue. Justitsministeriet har udtalt, at det ligeledes er Justitsministeriets opfattelse, at der burde have været ført et skærpet tilsyn med den pågældende, indtil overførsel til ska-

11 11/13 destuen kunne finde sted. Det er således Justitsministeriets opfattelse, at den pågældende som ved lægeundersøgelsen blev fundet uegnet til (endelig) anbringelse i detentionen må anses for i hele forløbet at have været foreløbigt anbragt i detentionen. Der skulle derfor have været ført skærpet tilsyn med den pågældende, jf. detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 1, og detentionskundgørelsens 24, stk. 1, nr. 2. Justitsministeriet har oplyst, at Rigspolitiet og Østjyllands Politi ved kopi af ministeriets brev er gjort bekendt med denne opfattelse. Der kan ske foreløbig anbringelse i detentionen, indtil den frihedsberøvede er lægeundersøgt, jf. detentionsbekendtgørelsens 9, stk. 3. Lægeundersøgelsen skal belyse, om den frihedsberøvede er i en tilstand, der taler imod (endelig) anbringelse i detention, og om den pågældende er i en tilstand, der eventuelt kræver behandling på sygehus, hos læge eller lignende, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 2. Der skal efter bekendtgørelsens 15, stk. 1, føres skærpet tilsyn med en detentionsanbragt i nærmere angivne tilfælde. Det gælder bl.a. under foreløbig detentionsanbringelse efter 9, jf. 15, stk. 1, nr. 1, og hvis de foreliggende oplysninger om den detentionsanbragte herunder indhentede oplysninger fra Kriminalregisteret giver anledning hertil, jf. 15, stk. 1, nr. 2. Jeg har ingen bemærkninger til Justitsministeriets opfattelse, hvorefter den pågældende i det konkrete tilfælde på baggrund af lægens vurdering må anses for at have været foreløbigt anbragt i detentionen også efter lægeundersøgelsen og frem til det tidspunkt, hvor den pågældende kunne overføres til skadestuen. Jeg har med andre ord ingen bemærkninger til, at det følger af detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 1 (og ikke af en konkret vurdering efter nr. 2), at der skulle have været ført skærpet tilsyn med den pågældende frem til overførslen til skadestuen. Ad 3.9. Vejledning om klageadgang mv. Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at Rigspolitichefens pjece Hvor går du hen, når du går ud? (der også indeholder vejledning om klageadgang mv.) enten ikke var udleveret i nogen af de 10 tilfælde, eller at der ikke var gjort notat om udlevering af pjecen eller årsagen til, at pjecen ikke blev (tilbudt) udleveret. For god ordens skyld gjorde ombudsmanden opmærksom på, at der i tilfælde, hvor pjecen ikke udleveres, fortsat skal vejledes (mundtligt) om klageadgang og om muligheden for at få en skriftlig begrundelse, jf. detentionsbekendtgørelsens 17 og kundgørelsens 26, stk. 2, og gøres notat herom, jf. detentionskundgørelsens 26, stk. 3.

12 12/13 Da der i ingen af tilfældene var notat om vejledning efter disse bestemmelser, henstillede ombudsmanden til Østjyllands Politi at indskærpe pligten til vejledning og til at gøre notat herom. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvad der skete i anledning af henstillingen. Østjyllands Politi har i sin supplerende udtalelse af 1. juli 2012 beklaget, at de undersøgte detentionsrapporter ikke er udfyldt korrekt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 26, stk. 3. Østjyllands Politi har endvidere oplyst, at kritikpunkterne i ombudsmandens inspektionsrapport er blevet indskærpet over for personalet i vagtcentralen, at inspektionsrapporten og reglerne om detentionsanbringelse indgår i den undervisning, som personalet i vagtcentralen får, når de tiltræder en stilling, og at detentionsrapporterne jævnligt gennemgås af personalet med henblik på at identificere og forebygge fejl. Rigspolitiet har i sin udtalelse tilsluttet sig det, som ombudsmanden anførte om udlevering af Rigspolitiets pjece med vejledning om klageadgang mv., og om pligten til at gøre notat herom i detentionsrapporten, jf. detentionskundgørelsens 26, stk. 2 og 3. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at Rigspolitiet i lyset af det, som Østjyllands Politi har oplyst om indskærpelse af, at alle punkter i detentionsrapporten skal udfyldes, lægger til grund, at det nu noteres i detentionsrapporten, om Rigspolitiets pjece med vejledning om klageadgang mv. er blevet udleveret. Rigspolitiet lægger desuden til grund, at det i benægtende fald angives, hvorfor pjecen ikke er blevet udleveret, og at der i stedet gives mundtlig vejledning om klageadgang og muligheden for at få en skriftlig begrundelse for detentionsanbringelsen. Justitsministeriet har tilsluttet sig det, som Rigspolitiet har anført. Jeg tager til efterretning, at Østjyllands Politi har indskærpet pligten til vejledning efter detentionsbekendtgørelsens 17 og kundgørelsens 26, stk. 2, og til at gøre notat om denne vejledning, jf. detentionskundgørelsens 26, stk. 3. Jeg har desuden noteret mig det, som Rigspolitiet og Justitsministeriet har anført. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen af detentionen i Århus den 5. november 2009 som afsluttet.

13 13/13 Underretning Denne rapport sendes til Østjyllands Politi, Rigspolitichefen og Justitsministeriet. København, den

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere