Fakta om energimærkning af nybyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om energimærkning af nybyggeri"

Transkript

1 N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007

2 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. En række ændrede regler skal medvirke til at spare på energien i danske bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og forsyningssikkerheden. Det er målet at reducere det samlede energiforbrug i nye bygninger med op til procent. Baggrunden for ændringerne Reglerne indføres som led i implementeringen af EU s nye bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Direktivets formål er at reducere energiforbruget i bygninger til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt vand mv. For nye bygninger har direktivet i Danmark givet sig udslag i Energiramme Fra den 1. april 2006 skal nye bygninger ifølge bygningsreglementerne leve op til en energiramme for bygningens samlede behov for energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand samt i ikke-boliger også belysning. Det gælder uanset, om det er familien, firmaet eller en offentlig forvaltning, der skal rykke ind i de nye omgivelser. Energimærkning af nybyggeri Nybyggeri har siden 1. januar 2006 skullet energimærkes inden ibrugtagning. Lovgrundlaget for de nye regler om energimærkning er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Du kan læse mere om de nye regler for energimærkning af nybyggeri på de følgende sider. en ny energimærkningsordning. tillæg til bygningsreglementerne, der stiller øgede energikrav til nybyggeri og ved renovering. Bygningsreglementerne efter 1. april 2006 De skærpede krav til bygningers energieffektivitet er en konsekvens af EU direktiv nr om bygningers energimæssige ydeevne. Hovedindholdet i bestemmelserne er: At der fastlægges rammer for det beregnede forbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand og for ikke-boliger også belysning og klimaanlæg. At der i bygningsreglementerne nu er defineret to klasser af lavenergibygninger klasse 1 og klasse 2 - som bruger hhv. 50 procent og 25 procent mindre energi end bygninger, der blot opfylder bygningsreglementerne. Yderligere information om energibestemmelserne i bygningsreglementerne kan findes på 2 Energimærkning nybyggeri

3 Nye bygninger skal leve op til en energiramme for bygningens samlede behov for energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. 3

4 Det kan betale sig at spare på energien Danmark har i ca. 25 år været begunstiget af relativt stabile energipriser, men i de senere år har vi oplevet prisstigninger på fyringsolie og gas. Effektiv anvendelse af energi er derfor afgørende, når det handler om at reducere forbrugernes og virksomhedernes omkostninger til varme og el. Gode grunde til at undgå energispild Hvert år går det danske samfund glip af 18 milliarder kroner på grund af unødigt energiforbrug, viser tal fra DTU. Ved at bygge energirigtigt kan der ikke blot opnås store besparelser på varmeregningen, men bygherren eller den fremtidige bygningsejer bliver også mere uafhængig af fremtidige prisstigninger på olie og gas. De nye krav De nye krav svarer til, at nybyggeriets energiforbrug reduceres til maksimalt 5,5 liter olie pr. m 2 pr. år mod de tidligere 7,5 liter olie pr. m 2 pr. år. For yderligere at fremme udviklingen af energieffektivt byggeri er der som noget nyt også indført to klasser for lavenergibygninger. Kravene her er ca. 4 liter olie pr. m 2 om året for klasse 2 huse og ca. 2,5 liter for klasse 1 huse. Anvendelsen af lavenergiklasser er frivillig, men betyder i visse tilfælde, at ejeren er fritaget for pligt til at tilslutte sig kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas). Der forventes yderligere stramninger til bygningers energieffektivitet i bygningsreglementerne i 2010 og igen i Også til fordel for miljøet Bygningers unødige energitab belaster ikke kun bygningsejerens pengepung. Det belaster også miljøet. Da bygninger er en stor energisluger, er en af de bedste måder, man som individ kan medvirke til at reducere miljøbelastningen på, at sikre et lavt energiforbrug, når der opføres nye ejendomme. Udviklingen i energipriser 10 Energipriser Energipriserne er steget i de seneste år. (Energikilderne er ikke opgjort i de samme enheder, og prisniveauet kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.) Fyringsolie, kr. pr. liter Naturgas, kr. pr. Nm³ Elektricitet, kr. pr. kwh 4 Energimærkning nybyggeri

5 Ved at bygge energirigtigt kan bygningsejere opnå store besparelser på varmeregningen. 5

6 Sådan ser energimærkningen ud Energimærkningen for nybyggeri består af energikonsulentens oplysninger om bygningen og de beregninger, han laver. Mærkningen giver et overblik over bygningens samlede energiforbrug og viser, om bygningen opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementerne. Energimærket På forsiden af energimærkningen finder man selve energimærket. Mærkningen er baseret på bygningsejerens oplysninger og energikonsulentens bygningsgennemgang. Nye bygninger tildeles følgende energimærker: A1: Bygninger som opfylder kravene til lavenergiklasse 1. Skalaen kendes fra mærkningen af hårde hvidevarer og fortsætter op til G1 og G2, som er det dårligst opnåelige mærke. Den sidste del af skalaen bruges til energimærkning af eksisterende bygninger. Kommentarer til energimærkningen Herefter konkluderes det, om bygningen lever op til bygningsreglementernes krav, herunder evt. lavenergiklasse. Feltet skal indeholde en bemærkning om, hvorvidt bygningen opfylder bygningsreglementernes krav eller ej. Vurdering og forslag Mærkningen fortsætter med energikonsulentens egentlige bygningsgennemgang. Her sammenfatter energikonsulenten hovedkonklusionerne vedrørende ejendommens energiforhold. A2: Bygninger som opfylder kravene til lavenergiklasse 2. B1: Bygninger der opfylder bygningsreglementerne. Hvilke bygninger er omfattet? Energimærkning gælder for følgende typer nybyggerier, uanset om der er tale om ejer-, andels-, anparts- eller udlejningsbyggeri: enfamiliehuse flerfamiliehuse (dvs. etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse, kollegier og institutioner) bygninger til handel, service og administration offentlige bygninger Fritliggende bygninger under 60 m 2 er dog fritaget for mærkning. Energikonsulentens kontrol Energikonsulenten skal kontrollere, om bygningen opfylder bygningsreglementernes specifikke krav, energirammekrav samt evt. krav om lavenergiklasse. Registreringen omfatter: bygningens opvarmede areal klimaskærm mv. ventilations- og klimaanlæg varme- og varmtvandsanlæg belysning og klimaanlæg På baggrund af beregningerne udarbejder energikonsulenten energimærkningen for bygningen. 6 Energimærkning nybyggeri

7 Energimærkning SIDE 1 SIDE AF 5 1 SIDE AF 5 1 AF 5 Energimærkning Energimærkning for følgende for følgende for følgende ejendom: ejendom: Adresse: Adresse: Adresse: Storgade Storgade Storgade Postnr./by: Postnr./by: Storstaden 9990 Storstaden BBR nr.: BBR nr.: BBR nr.: Energimærkning Energimærkning nr.: nr.: nr.: Gyldigt Gyldigt Gyldigt 5 år 5 fra: år 5 fra: år fra: 1. juli juli juli 2006 Energikonsulent: Energikonsulent: Jens Jens Pedersen Jens Pedersen Pedersen Firma: Firma: Aktuel Firma: Aktuel Energirådgivning Aktuel Energirådgivning Energimærkningen Energimærkningen oplyser oplyser om oplyser ejendommens ejendommens energiforbrug energiforbrug og mulighederne og og mulighederne for at for opnå at for opnå besparelser. at opnå besparelser. Energimærkningen Energimærkningen udføres udføres af udføres beskikkede af af beskikkede energikonsulenter energikonsulenter for enfamiliehuse for for enfamiliehuse og er og lovpligtig. er og lovpligtig. er lovpligtig. Beregnet Beregnet Beregnet varmeforbrug varmeforbrug Udgift Udgift inkl. Udgift inkl. inkl kr./år kr./år kr./år moms moms og moms afgifter: og afgifter: og afgifter: Forbrug: Forbrug: Forbrug: m naturgas m 3 naturgas m 3 naturgas Energimærke Energikonsulent Energimærke Energikonsulent og gyldighed og og gyldighed Lavt Lavt forbrug Lavt forbrug forbrug A1 A1 A2 A1 A2 A2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 C1 C1 C1 C2 C2 C2 B1 B1 B1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E2 E2 E2 Det varierer, Det varierer, Det hvor varierer, hvor meget hvor meget varme meget varme den varme den enkelte enkelte den husejeejer enkelte hus- husstandsstørrelsestandsstørrelse, bruger. bruger. ejer Det bruger. afhænger Det afhænger Det afhænger bl.a. bl.a. vejret, bl.a. af vejret, af hus- vejret, hus- hus- F1 F1 F1 F2 F2 F2 forbrugsvaner, forbrugsvaner, og ønsket og ønsket og temperaturatur i boligen. ratur i boligen. i Derfor boligen. Derfor har Derfor energikonsulenten har har energikonsulenten ønsket tempe- tempe-g1 G1 G1 G2 G2 G2 beregnet, beregnet, beregnet, hvor hvor stort hvor stort normalforbruget stort normalforbruget er i denne er i denne er i denne Højt Højt forbrug Højt forbrug forbrug bolig. bolig. Beregningen bolig. Beregningen baserer baserer sig baserer på sig en på sig række en på række en faste række faste faste A1 er A1 det er A1 bedst det er bedst det opnåelige bedst opnåelige opnåelige energimærke, energimærke, så A2, så A2, så A2, forudsætninger, forudsætninger, se afsnittet se afsnittet se på afsnittet næstsidste på på næstsidste side. side. side. herefter herefter B1 herefter osv. B1 osv. og B1 G2 osv. og er G2 og det er G2 dårligste. det er dårligste. det dårligste. Rentable Rentable besparelsesforslag Konklusion: Konklusion: Der Der ingen Der ingen er rentable ingen rentable forslag rentable forslag i denne forslag i denne ejendom. i denne ejendom. ejendom. Det skyldes, Det skyldes, Det at skyldes, der at der at tale der om tale er et om tale nybyggeri et om nybyggeri et nybyggeri opført opført i overensstemmelsensstemmelse med med energikravene med energikravene i bygningsreglementet. i i opført i over- i over- bygningsreglementet. Besparelsesforslag ved ved renovering ved renovering Lovpligtigt Lovpligtigt at forbedre at forbedre at forbedre ejendommens ejendommens energitilstand energitilstand ved ved ombygning ved ombygning og væsentlige og og væsentlige ændringer: ændringer: Bygningsreglementet Bygningsreglementet stiller stiller en stiller række en række en krav række krav til bygningsejere krav til til bygningsejere i forbindelse i i forbindelse med med ombygning med ombygning og andre og andre og ændringer af ger bygninger. af ger bygninger. af bygninger. Kravene Kravene Kravene betyder betyder blandt betyder blandt andet, blandt andet, at andet, klimaskærm at at klimaskærm og installationer og og installationer skal skal forbedres skal forbedres forbedres i forbindel- i forbindel- i forbindel- andre ændrin- ændrinse med se med større se med større renoveringer. større renoveringer. Et eksempel på side 1 af energimærkningen. Kommentarer Kommentarer til energimærkningen til til Bygningen Bygningen Bygningen er nyopført. er nyopført. er nyopført. Bygningens Bygningens energiforbrug energiforbrug lever lever op til lever op bestemmelserne til op til bestemmelserne i bygningsreglementet. i i bygningsreglementet. Ved Ved gennemgangen Ved gennemgangen af bygningen af bygningen af bygningen forelå forelå tegningerne forelå tegningerne 1-41 i - 1: i - 1:100 4 af i 1: af januar 3. af januar januar 2006 og 2006 tegning og tegning og nr. tegning 5nr. i 1:50. 5nr. i 1:50. 5 i 1:50. Tværsnit Tværsnit Tværsnit ligeledes ligeledes ligeledes af 3. af januar 3. af januar januar Herudover Herudover Herudover bygningsbeskrivelse bygningsbeskrivelse og installationsbeskrivelse og og dateret dateret 3. dateret januar januar januar Der Der mindre Der mindre er afvigelser mindre afvigelser afvigelser mellem mellem tegninger, mellem tegninger, tegninger, beskrivelse beskrivelse og det og der det og der det registreret, der registreret, er registreret, men men afvigelserne men afvigelserne holder holder sigholder sig energimæssigt energimæssigt inden inden for inden rammerne for rammerne for rammerne af bygningsreglementet. af af bygningsreglementet. 7

8 Den nye sagsbehandling for nybyggeri De ændrede regler i bygningsreglementerne og den nye energimærkningsordning betyder, at også byggesagsbehandlingen har ændret sig. De nye regler har bl.a. betydning i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser. Energirammeberegning og energimærkning I korte træk skal der i forbindelse med en bygherres ansøgning om byggetilladelse udarbejdes en energirammeberegning, som skal indsendes til den lokale bygningsmyndighed (kommunen). Eventuelle projektændringer skal indberettes til kommunen, hvis ændringerne har konsekvenser for opfyldelsen af energirammen. Inden bygningen kan tages i brug, skal der desuden foretages en energimærkning af ejendommen, hvor en energikonsulent gennemgår bygningen. Ibrugtagningstilladelse For nye bygninger omfattet af bygningsreglement 1995 (store bygninger) skal kommunen udstede en ibrugtagningstilladelse, inden bygningen må tages i brug. Bygningsejeren sender meddelelse til kommunen om, at byggeriet er færdigt sammen med energimærkningen. Kommunen udsteder herefter ibrugtagningstilladelsen, såfremt bygningen overholder bygningsreglementets krav til energirammen. Dette gælder dog ikke bygninger omfattet af bygningsreglement for småhuse For disse bygninger skal bygningsejeren give kommunen besked om, at bygningen er klar sammen med energimærkningen, men kommunen skal ikke udstede en ibrugtagningstilladelse. Reglerne ved ombygning Der skal foretages en ny energimærkning ved totalrenoveringer og ved større ombygninger, der ifølge bygningsreglementet er omfattet af bestemmelser om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Bygningsreglementet kan findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside I disse tilfælde skal den nye energimærkning sendes til den kommunale bygningsmyndighed sammen med færdigmeldingen af ombygningen. Tilbygninger skal ikke energimærkes. Hvis energimærkningen viser, at byggeriet ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, kan kommunen kræve, at fejlene udbedres eller eventuelt indsætte en anmærkning i BBR-anmeldelsen. Inden bygningen kan tages i brug, skal der foretages en energimærkning af ejendommen. 8 Energimærkning nybyggeri

9 Ved nybyggeri skal bygherren beregne den såkaldte energiramme for byggeriet, det vil sige det beregnede energiforbrug. Typisk vil dette blive udført af bygherrens rådgiver (entreprenør, projekterende e.l.). Sagsbehandlingen for nybyggeri efter januar april Kontakt kommunen for yderligere information om byggesagsbehandlingen Energirammeberegningen indsendes sammen med byggetilladelse til kommune. Energikonsulenten foretager energimærkningen, som viser, om bygningsreglementets energibestemmelser er opfyldt. Dette foregår ved en registrering af byggeriet og efterfølgende beregninger. 2 Energirammeberegning Ansøgning + Kommune 6 Kommunen udsteder byggetilladelse, og byggeriet påbegyndes. Hvis der sker projektændringer undervejs, der har konsekvens for energiforbruget, skal det indberettes til kommunen. Bygherren sender færdigmeldingen af byggeriet til kommunen sammen med energimærkningen. 3 7 OK! Færdig! Når ejendommen er opført, kontakter bygherren en energikonsulent, der er beskikket til at gennemføre energimærkning af den opførte ejendom (energikonsulent for enfamiliehuse eller for flerfamiliehuse samt handel, service, administration og offentlige bygninger). Hvis der ikke er anmærkninger til byggeriet, vil bygherren modtage en anmærkningsfri BBR registrering. I modsat fald kan kommunen udstede påbud om at udbedre manglerne. OK!? 4 8 BBR Energikonsulenten kan efter aftale med bygherren anvende data fra energirammeberegningen til at udføre energimærkningen. Når der er tale om byggeri opført efter Bygningsreglement for erhvervs og etagebyggeri, skal der udstedes en ibrugtagningstilladelse, før bygningen må tages i brug. For byggeri opført efter Bygningsreglement for småhuse kræves ikke en ibrugtagningstilladelse. 5 OK! _Sagsbehand_illu.indd 1 10/05/07 15:15:26

10 Energikonsulenten er ekspert i energi Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Konsulenten er en uvildig ekspert, som er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Der findes forskellige energikonsulenter alt efter, hvilken type byggeri der er tale om dvs. energikonsulenter for enfamiliehuse samt energikonsulenter for flerfamiliehuse og ejendomme til handel, service, administration og offentlige bygninger. Vurdering af bygningsmæssige forhold Energikonsulenten gennemgår ejendommen efter fastlagte regler og vurderer alle de bygningsmæssige forhold, installationer og apparater, som har betydning for ejendommens energimæssige tilstand og energiforbrug. Den energikonsulent, der udarbejder energimærkningen af en ny bygning, og det firma, som energikonsulenten er ansat i skal være uafhængige og uvildige og må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af den pågældende bygning. Kontrol af energikonsulentens arbejde Det er Energistyrelsen, der står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet. Her foretages stikprøvekontrol af de indrapporterede energimærkninger for at sikre, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden og lever op til lovgivningen og de samfundsmæssige målsætninger. Der findes beskikkede energikonsulenter i hele landet. En liste over de beskikkede konsulenter findes på FEM-sekretariatets hjemmeside Betaling af energikonsulenten Tidligere fastsatte loven en øvre grænse for energikonsulentens honorar for alle typer byggerier. Med den nye lov er dette maximum honorar bortfaldet for de fleste flerfamiliehuse samt for bygninger til erhvervsformål og offentlige institutioner, også når det gælder nybyggeri. Det betyder, at det er en god idé at indhente tilbud for energimærkningen fra flere konsulenter. For enfamilieboliger og for flerfamiliehuse under 300 m 2 er der fastsat en øvre grænse for energikonsulentens honorar, som også gælder for nybyggeri. Honorarerne pristalsreguleres af Energistyrelsen med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. De maksimale honorarer offentliggøres på Energistyrelsens og FEMsekretariatets hjemmesider, og Alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år uanset ejendommens størrelse. 10 Energimærkning nybyggeri

11 Vigtig viden om energimærkningen Det er bygherren for bygningen, der har pligt til at fremlægge en energimærkning, uanset om bygningen eller lejligheder i bygningen er blevet solgt, inden bygningen tages i brug. Lovpligtig energimærkning Kravet om energimærkning gælder ved ansøgning om byggetilladelse til alle bygninger over 60 m 2 i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr om energimærkning af bygninger. Energimærkningens gyldighed Alle energimærkninger udarbejdet efter den nye energimærkningsmetode har 5 års gyldighed. Energimærkninger udarbejdet efter den gamle metode har en gyldighed på 3 år fra indberetningsdatoen. Tvivl om eller klage over energimærkningen Hvis der er spørgsmål til indholdet af energimærkningen, eller hvis der er en formodning om, at der er fejl eller mangler, skal man i første omgang henvende sig til den ansvarlige energikonsulent. Hvis der herefter stadig er grund til at klage, kan det ske ved henvendelse til Energistyrelsen. Klagevejledning kan findes på FEM-sekretariatets hjemmeside Gem energimærkningen! Køber man en ejendom, kan man bruge energimærkningen igen, hvis man sælger inden gyldigheds ophør. I de tilfælde behøver man ikke få lavet en ny mærkning og sparer derfor udgifterne til en energikonsulent. En liste over godkendte energikonsulenter kan findes på FEM-sekretariatets hjemmeside 11

12 Udgivet juli 2007 af: Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax oplag: Webversion wwwisbn: Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger om den nye energimærkningsordning, kedeleftersynsordningen og de nye tillæg til bygningsreglementerne kan findes på: (Energistyrelsen) (Erhvervs- og Byggestyrelsen) (FEM-sekretariatet) (Statens Byggeforskningsinstitut)

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere