FORSLAG TIL BUDGET 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BUDGET 2011"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2011 BILAGSDEL - YDELSESKATALOG

2 KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2011 YDELSESKATALOG Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i vedtaget budget Dette gælder følgende: Ydelseskatalog for: Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag Opfølgning på budget Som følge af at Københavns Kommune igennem nogle år har haft fokus på digitalisering af sagsgangene er denne bilagsløsning kun tilgængelig i en elektronisk version. Versionen, som er en bilagsdel til vedtaget budget 2011, kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside under økonomi og budget, og herunder budgetter og regnskaber. 1

3 2

4 Revisionen YDELSE: INTERN REVISION Ydelsens indhold Borgerrepræsentationen har i henhold til 26 i styrelsesvedtægten for københavns Kommune etableret Intern Revision. Intern Revision er etableret med henblik på, at understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol. Desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Funktion Sekretariat og forvaltninger. Økonomi Pris Driftsramme i 2011 i alt 16,874 mio. kr. Mængde/antal I driftsrammen for budget 2011 har Intern Revision en personalenormering på 12 årsværk. Prioritering Udvalget har ikke i budget 2011 besluttet omprioriteringer i forhold til budget

5 Revisionen YDELSE: Pulje til udvidet forvaltningsrevision Ydelsens indhold Puljen skal anvendes til udvidet forvaltningsrevision efter forudgående beslutning i revisionsudvalget. Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Funktion Sekretariat og forvaltninger. Økonomi Pris Puljen til udvidet forvaltningsrevision er på 3,610 mio. kr. i budget

6 Borgerrådgiveren YDELSE: Borgerrådgiver Ydelsens indhold Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og vejleder borgere og forvaltninger om borgernes rettigheder, herunder klagemuligheder. Borgerrådgiveren kan desuden tage sager op af egen drift, herunder generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder og gennemføre inspektioner af institutioner, virksomheder og tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed. Som led i de nævnte opgaver fører Borgerrådgiveren endvidere tilsyn med diskrimination i kommunens regi og yder vejledning til borgere og forvaltninger i den forbindelse. I samarbejde med et antal organisationer drives desuden en diskriminationshotline. Borgerrådgiverudvalget har som mål for Borgerrådgiveren fastsat, at der inden for den nævnte rammebevilling årligt skal kunne modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder at der skal kunne behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i konkrete klagesager skal være under 30 dage. Det er endvidere fastsat, at Borgerrådgiveren årligt iværksætter mindst 16 inspektioner og generelle egen driftundersøgelser efter en nærmere fastlagt årsplan, som udarbejdes i samråd med Borgerrådgiverudvalget. Endvidere skal der årligt kunne mægles i 20 sager om diskrimination. For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiverens virke henvises til de årlige beretninger, hvor der gives et samlet overblik. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: : Administrationsbygninger t.kr : Sekretariat og forvaltninger t.kr. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af Borgerrådgiveren er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2011 af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 11 årsværk. Prioritering Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 5

7 Borgerrådgiveren Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Ingen relevante tal. BRUGERTILFREDSHED: Der blev i 2006 foretaget en ekstern evaluering af Borgerrådgiveren, hvor Institut for Konjunktur-Analyse konkluderede, at der blandt evalueringens tre målgrupper (borgere, brugere og forvaltninger/medarbejdere) var en høj grad af tillid til Borgerrådgiveren samt bred enighed om, at Borgerrådgiveren kan bidrage til en forbedring af kommunens sagsbehandling og service. Evalueringen satte ikke spørgsmålstegn ved berettigelsen i etableringen og den fortsatte eksistens af Borgerrådgiveren, men den viste, at kendskabet til Borgerrådgiveren på daværende tidspunkt endnu ikke var på det målsatte niveau. En måling fra efteråret 2009 viser, at kendskabsgraden fortsat ikke er på det målsatte niveau. 6

8 Beredskabskommissionen YDELSE: Brandforebyggelse Målgruppen er borgere i Københavns Kommune. Ydelsens indhold Målgruppen for ydelsen Brandforebyggelse er borgere og virksomheder i Københavns Kommune. Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Borgerrepræsentationen vedtager i hver valgperiode det forebyggende serviceniveau. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlig virksomhed og oplag, så som opbevaring af brandfarlige væsker, trykflasker, papir eller plast i større mængder samt kontrol med anvendelse, salg og oplag af fyrværkeri. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte via adfærdsregulerende tiltag så som supplerende eftersyn, information og udarbejdelse af vejledninger. I en vis udstrækning foretages også servicerelateret rådgivning om blandt andet opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Brandvæsenet indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager og rådgiver Center for byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet indgår tillige i et samarbejde med øvrige risikomyndigheder omkring en vurdering af virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen (Seveso-direktivet). Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet, drift: Funktion (5 %) Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen Brandforebyggelse udgør af den pågældende funktion. 7

9 Beredskabskommissionen Økonomi Pris/Mængde/antal Målgruppen for ydelsen Brandforebyggelse er borgere i Københavns Kommune. Mængden er 1. Brandforebyggelse fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Brandforebyggelse It-operationel 15 I alt Prioritering Brandforebyggelse Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændring som følge af IC 2011 mv. -41 Ændring som følge af juni-indstillingen -223 I alt ny enhedspris i budget Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. 8

10 Beredskabskommissionen YDELSE: Sikkerhed og BEREDSKAB Ydelsens indhold Ydelsen omfatter udgifter til Sikkerhed og Beredskab, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for denne ydelse er således byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune. Det fremgår af Beredskabsloven, kapitel , at Sikkerhed og Beredskab er en kommunal opgave. Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning. Regeringens politik for beredskabet i Danmark, Et robust og sikkert samfund, giver de overordnede retningslinier for kommunens forebyggelse af større ulykker og katastrofer samt håndtering af større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres: Styrkelse af koordinationen af den operative indsats på alle niveauer Forebyggelse og mindskelse af samfundets sårbarhed og dermed forøgelse af robustheden Styrkelse af beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer Videreudvikling af uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet Et målrettet arbejde med videnopbygning og analyse Aktiv inddragelse af den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet. Københavns Brandvæsen har udviklet en helhedsorienteret proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder Den Nationale Beredskabsplan, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som Københavns Kommunes Beredskabsplan er indpasset i. Københavns Brandvæsen koordinerer arbejdet i kommunens beredskabsforum, Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK). Herudover er opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum en integreret del af denne ydelse foruden driftsansvaret for kommunens kommandocentral. 9

11 Beredskabskommissionen Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet, drift: Funktion Redningsberedskab (1 %) Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen Sikkerhed og beredskab udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris og Mængde/antal Udgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Ydelsen omfatter udgifter til Sikkerhed og beredskab, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for denne ydelse er således byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune. Mængden er 1. Sikkerhed og beredskab fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Sikkerhed & beredskab Beskyttelsesrum 490 It-operationel 369 I alt

12 Beredskabskommissionen Prioritering Sikkerhed og Beredskab Beskyttelsesrum Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændring som følge af IC 2011 mv Ændring som følge af juni-indstillingen -45 I alt ny enhedspris i budget Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. 11

13 Beredskabskommissionen YDELSE: Brand og Redningsberedskab. Ydelsen omfatter kommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Ydelsens indhold Ydelsen er opdelt i to: Brand- og Redningsberedskab og It - operationel Brand- og Redningsberedskab Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse, hvorefter Borgerrepræsentationen i hver valgperiode vedtager serviceniveauet. Det daglige redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemandet døgnet rundt med i alt 72 brandfolk og to dagsprøjter med i alt 12 brandfolk fordelt på syv stationer foruden en indsatsleder og chefvagt bemandet med tre personer. Brand- og redningstjenesten løser desuden opgaver i henhold til kontrakt med Bl.a. Gentofte Kommune og Vestegnens brandvæsen. It operationel I forhold til Brand- og Redningstjenesten leverer it - operationel følgende: udvikling og vedligeholdelse af it-systemer, der understøtter brand og redningstjenestens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjer. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet, drift: Redningsberedskab (94 %) Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen Brand- og Redningsberedskab udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris og Mængde/antal Udgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Mængden er 72 døgnbemandinger og 12 dagbemandinger (svarer til 6 døgnbemandinger) for Brand og Redningsberedskab og 1 for It operationel. Brand- og Redningsberedskab fordelt på indhold Pris (1.000 kr p/l) Mængde Samlet enhedspris Brand og Redningsberedskab It - operationel I alt

14 Beredskabskommissionen Prioritering Brand- og Redningsberedskab 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændret som følge af IC 2011 mv Ændring som følge af juni-indstillingen I alt ny enhedspris i budget Supplerende oplysninger Budgetmålene for ydelsen Brand- og Redningsberedskab fremgår af nedenstående tabel. Budgetforslag 2011 Budget 2010 Resultat 2009 Aktivitetsoplysninger Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver Brand- og redningsberedskabets gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj) 7 min 7 min 5 min 23 sek. Resultatmål Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested inden for 10 min (først mødte køretøj) 97 % 97 % 97,93 % Målene for Beredskabskommissionen fra 2010 fastholdes i 2011 under forudsætning af, at målene også vil indgå i virksomhedskontrakten mellem Beredskabskommissionen, Københavns Brandvæsen og Økonomiudvalget, som indgås i løbet af BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over udrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt. 13

15 økonomiudvalget Oversigt over ydelser for Økonomiudvalget Ydelse Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune Borgerbetjening byudvikling mv. Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Udbyder Økonomiforvaltningens rådhusdel Økonomiforvaltningens rådhusdel Økonomiforvaltningens rådhusdel Politikerbetjening Præhospitale ydelser (Patienttransporttjenesten) Alarmcentral Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen Pc-service - obligatorisk Brugeradministration obligatorisk Serverdrift obligatorisk Øvrig it-service obligatorisk Tilkøbsydelser it Økonomiydelser - obligatorisk Tilkøbsydelser Økonomi Rådgivning og udvikling Øvrigt myndighedsområde Fællessystemer og driftsaftaler Lønkontraktsekretariatet Forsikring Arbejdsskadepuljen Økonomiforvaltningens rådhusdel Københavns Brandvæsen Københavns Brandvæsen Københavns Brandvæsen Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice 14

16 økonomiudvalget YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune Ydelsens indhold Ydelsen omfatter tværkommunale udgifter, hvor modtageren er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter således puljer, der udmøntes til forbrug i enten Økonomiforvaltningen eller andre forvaltninger samt aktiviteter, der er rettet mod drift eller udvikling af forvaltningerne. Udgifterne er yderligere fordelt på følgende udgiftsgrupper: anlæg og planlægning, budgetpuljer, HR, faglig sekretariatsbetjening, it og økonomi. Anlæg og planlægningsopgaver Ydelsen indeholder kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter, hovedsageligt midler vedr. Mimersgadeprojektet, Kommuneplanen og anlægsmidler vedr. forbedringer af færdselsarealer og busfremkommelighed, som udmøntes til andre forvaltninger. Budgetpuljer Under udgiftsgruppen budgetpuljer indeholder ydelsen de tværkommunale budgetpuljer, der midlertidigt er placeret under Økonomiudvalget. Disse budgetpuljer er bl.a. Barselsfonden, Puljen til uforudsete udgifter, investeringspuljerne for anlæg og drift og servicepuljen. Udbetalingen af tjenestemandspensioner til tidligere medarbejdere i Københavns Kommune er også indeholdt i ydelsen. Endvidere er kontingentet til Københavns Kommunes medlemskab af KL indeholdt. HR Ydelsen under udgiftsgruppen HR indeholder KTO midler, TR-uddannelse, midler vedr. personalegoder, KLIKK (Kvindelige ledere i Københavns Kommune), etablering af seniorordninger, kompetenceudvikling af administrative medarbejdere og frontmedarbejdere i Københavns Kommune samt pulje til fordeling af overenskomstmidler. Øvrige udgiftsgrupper Indenfor udgiftsgrupperne faglig sekretariatetsbetjening, økonomi og it omfatter ydelsen tværgående aktiviteter indenfor kommunikation og tværkommunale projekter, som udføres af Økonomiforvaltningen, samt de tværkommunale it- og økonomiopgaver, som er målrettet forvaltningerne. Eksempler på dette er it-sikkerhed, tværgående økonomistyring, layout og trykning af budgetpublikationer. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling: Fælles driftspuljer Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling: Fælles Rammepuljer Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling: Økonomisk forvaltning, drift Funktion (3 %) Funktion (23 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) 15

17 økonomiudvalget Bevilling: Tjenestemandspensionerne Funktion (100 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg Funktion (100 %) Funktion (19 %) Bevilling: Fælles anlægspuljer Funktion (100 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune udgør af den pågældende funktion. For Fælles anlægspuljer funktion angiver procentsatsen, hvor stor en andel ydelsen udgør af bruttoudgifterne, da den samlede bevilling netto er mindre end den andel, ydelsen repræsenterer. Økonomi PRIs Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Anlæg og planlægning Budgetpuljer Faglig sekretariatetsbetjening Generel sekretariatetsbetjening 766 HR IT Økonomi I alt

18 økonomiudvalget Mængde/antal Målgruppen for denne ydelse er forvaltninger i Københavns Kommune. Antallet af ydelsen er 1, som fordeles mellem forvaltningerne. Prioritering driftsunderstøttelse og udvikling af københavns kommune 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen Ændret som følge af augustindstillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området i denne sammenhæng. 17

19 økonomiudvalget YDELSE: Borgerbetjening byudvikling m.v. Ydelsens indhold Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Ydelserne, som denne målgruppe modtager fra Økonomiforvaltningen, er hovedsageligt inden for trafikområdet og inden for anden byplanlægning og byudvikling. Borgerne modtager også ydelser fra Københavns Borgerservice i form af service, rådgivning og information om København og Københavns Kommune. Ydelsen omfatter endvidere administrationen af udbetalingen af boligstøtte og børneydelser til borgerne i Københavns Kommune. Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse til borgere under 65 år samt beboerindskudslån. Børneydelser omfatter børnefamilieydelser, børnetilskud og børnebidrag. Anlæg og planlægning Inden for anlægs- og planlægningsområdet indeholder ydelsen udgifter vedr. projektet Metro Cityring, Copenhagen Connected og projekter indenfor Citizen Ydelsen omfatter derudover salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder. Faglig sekretariatetsbetjening og andre øvrige udgiftsgrupper Ydelsen omfatter ansvaret for busdriften, arrangementspuljen, officielle modtagelser og besøg på Rådhuset, projekter vedr. E-boks og digitalisering af blanketter, Københavns Madhus, Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervscenter. Derudover omfatter ydelsen Københavns Kommunes betaling for alarmcentralen, der varetages af Københavns Brandvæsen, driftstilskud til Operaen samt tilskud til Crossroads Copenhagen, Væksthuset og Danish Fashion Institute. Endelig er lokaludvalgenes puljemidler inkluderet i denne ydelse. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling: Lokaludvalg Funktion (100 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (100 %) Funktion (68 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (18 %) Funktion (32 %) Funktion (11 %) Bevilling: Salg af rettigheder m.v. Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling: Økonomisk forvaltning, anlæg Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (81 %) Bevilling: Fælles anlægspuljer Funktion (100 %) 18

20 økonomiudvalget Bevilling: Boligstøtte Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen Borgerbetjening byudvikling m.v. udgør af den pågældende funktion. Det er ikke muligt at opgøre procentsatsen for Funktion Økonomisk forvaltning, anlæg da budgettet på denne bevilling er negativt som følge af tilskuddet til Nordhavnsvejen. Økonomi Pris Borgerbetjening byudvikling m.v. fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Anlæg og planlægning Faglig sekretariatetsbetjening Generel sekretariatetsbetjening It Økonomi I alt Mængde/antal Målgruppen for ydelsen Borgerbetjening byudvikling m.v. er borgere og andre interessenter i Københavns Kommune. Mængden af ydelsen er 1, som bliver fordelt på forskellige borgere og interessenter. Prioritering Borgerbetjening 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen Ændret som følge af augustindstillingen Ny enhedspris i Budgetforslag

21 økonomiudvalget Supplerende oplysninger Der opstilles følgende mål for budget 2011 inden for ydelsen Borgerbetjening byudvikling m.v.. Målet for Københavns Borgerservice er at bringe kommunens service tættere på borgerne ved at give borgerne én lokal indgang til Københavns Kommunes services. Mål for Borgerservice i Københavns Kommune 2009 mål 2009 resultat 2010 mål 2011 mål Antal personlige henvendelser i borgerservicecentrene Andel af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentrene 95% 97% 95% 95% Antal sekunder (makimalt) i gennemsnitlig ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen 25 sekunder 38,7 sekunder 25 sekunder 25 sekunder Andel af telefonopkald til kontaktcenteret der besvares 90% 84,6% 90% 90% 20

22 økonomiudvalget YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af ØKONOMIFORVALTNINGEN Ydelsens indhold Ydelsen omfatter kommunale udgifter, hvor modtageren af ydelsen er ansatte i Økonomiforvaltningen. Ydelsen omfatter HR-aktiviteter såsom intern kompetence- og lederudvikling af medarbejdere, rekruttering herunder betaling vedr. arbejdsskader og Arbejdsmarkedets Erhvervsulykkesforsikring. Økonomiforvaltningens løn- og personaleadministration udføres af Koncernservice, og betalingen herfor er inkluderet i ydelsen. Administrative omkostninger såsom husleje, bevogtning, kantine, rengøring og øvrige aktiviteter, som understøtter Økonomiforvaltningens drift og udvikling, er omfattet af ydelsen. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (87 %) Funktion (37 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen udgør af den pågældende funktion. Økonomi pris Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Generel sekretariatetsbetjening HR It Økonomi I alt

23 økonomiudvalget Mængde/antal Ydelsen kan fordeles på ansatte i Økonomiforvaltningen, som modtager ydelsen. Da personaletallet for Økonomiforvaltningen er 660 (eksklusiv Brandvæsenet og Koncernservice), kan enhedsprisen udregnes til, hvor meget delydelserne koster i gennemsnit pr. medarbejder: Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris Generel sekretariatetsbetjening HR IT Økonomi I alt Prioritering Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) 368 Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv -45 Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen -2 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 22

24 økonomiudvalget YDELSE: Politikerbetjening Ydelsens indhold Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene. Ydelsen Politikerbetjening indeholder foranalyser af kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter som bl.a. projektering af havnetunnellen. Faglig sekretariatetsbetjening til politikere indeholder opfyldelse af international strategi, rådgivning og servicering af BR-medlemmer samt Lokaludvalgene. Generel sekretariatetsbetjening omfatter løn til BR-medlemmer samt rejser, seminarer, mødeforplejning og produktion af dagsordner. Ydelsen omfatter også betaling af husleje og administrationsomkostninger vedr. lokaludvalgene. Derudover omfatter Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (32 %) Funktion (79 %) Funktion (2 %) Funktion (8 %) Funktion (100 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg: Funktion (100 %) Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen Politikerbetjening udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris Politikerbetjening fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Anlæg og planlægning Generel sekretariatetsbetjening Faglig sekretariatetsbetjening It Økonomi 487 I alt

25 økonomiudvalget Mængde/antal Målgruppen for ydelsen Politikerbetjening er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene. Da antallet af politikere er 55 i Borgerrepræsentationen og 84 i lokaludvalgene (i år 2010), kan mængden angives til at være 139. Pris for Politikerbetjening fordelt på indhold Pris (1.000 kr p/l) Mængde Samlet enhedspris Anlæg og planlægning Generel sekretariatetsbetjening Faglig sekretariatetsbetjening IT Økonomi I alt Prioritering Politikerbetjening 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) 573 Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv. -46 Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen -3 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 24

26 økonomiudvalget YDELSE: Patienttransporttjenesten Ydelsens indhold Ydelsen omfatter udgifter til bemanding og drift af de præhospitale ydelsers fire delaktiviteter: Ambulanceberedskab, Akutlægebil, Sygetransporttjenesten og Psykiatrisk udrykningstjeneste. Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Det skal bemærkes, at i henhold til kontrakten med Region Hovedstaden kan køretøjerne disponeres i hele regionen. Alle de præhospitale ydelser er regionsopgaver. Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - ydelserne for Region Hovedstaden i henhold til indgåede kontrakter. Region Hovedstaden afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for hver enkelt af ydelserne. Ambulancetjenesten Ambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. De fire ambulancer ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året. Derudover er der et halvt beredskab, hvor ambulancen kører i dag- og aftentimerne. Ambulancerne vil fremover være placeret på følgende fire brandstationer: Hovedbrandstationen, Station Østerbro, Station Fælledvej og Station Tomsgården. Akutlægebilen Akutlægebilen rykker ud som støtte til akutambulancerne i en række nærmere definerede tilfælde af sygdomme og skader. Der er en akutlægebil i døgnberedskab, og Københavns Brandvæsen bemander bilen med en ambulancelægeassistent. Sygetransporttjenesten Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulant behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse. Der køres med seks køretøjer i distrikt Byen. Psykiatrisk Udrykningstjeneste Psykiatrisk udrykningstjeneste rykker ud til patienter med psykiske problemer, der opstår uden for det normale psykiatriske systems åbningstid. Der er en psykologisk udrykningsenhed i beredskab fra til som en rådighedsvagt. Københavns Brandvæsens opgave er at bemande bilen med en chauffør. It-operationel omfatter delsupport til de præhospitale ydelser. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Københavns Brandvæsen: Funktion (65 %) 25

27 økonomiudvalget Økonomi Pris Præhospitale ydelser Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Udgifter ved de præhospitale ydelser Udgifter til it-operationel 113 Indtægter ved de præhospitale ydelser I alt 0 Mængde/antal Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Mængden er 1. Præhospitale ydelser fordelt på indhold Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris Præhospitale ydelser It-operationel Indtægter ved de præhospitale ydelser I alt

28 økonomiudvalget Prioritering Præhospitale ydelser 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen 0 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området. 27

29 økonomiudvalget YDELSE: Alarmcentral Ydelsens indhold Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig inden for Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt. Ydelsen er opdelt i to: Alarmcentral og It operationel. Alarmcentralen modtager opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis brand- og redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets brand- og redningstjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune. It-operationel består af en række aktiviteter, der vedrører de operative systemer i Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral. Der er tale om systemer, der gør det muligt at modtage og behandle opkald og andre alarmsystemer, disponere de nødvendige køretøjer i forbindelse med de indkomne opgaver samt holde kontakten til de disponerede køretøjer. It-operationel udvikler og vedligeholder således it systemer, der understøtter alarmcentralens opgavesæt, herunder modtagelse, flådestyringssystemer, alarmeringssystemer, brandalarmsystemer, rapporterings- og statistiksystemer, GIS-systemer samt telefoni- og radiosystemer. Der er døgnvagt på aktiviteten, hvilket vil sige, at der kan ydes support inden for 30 min. døgnet rundt. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Københavns Brandvæsen: Funktion (16 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Alarmcentral udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris Alarmcentral Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Udgifter for alarmcentral Indtægter for Alarmcentral Dækning fra Økonomiforvaltningen Pris for Alarmcentral 0 Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen). 28

30 økonomiudvalget Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt. Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Mængden er 1. Alarmcentral Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Alarmcentral It operationel I alt Prioritering Alarmcentral (1.000 kr., 2011 p/l) Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) Ændring som følge af IC 2011 m.v. 107 Ændring som følge af Juni-indstillingen -209 I alt ny enhedspris i budgetforslag supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante nøgletal for området i denne sammenhæng. 29

31 økonomiudvalget YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen Ydelsens indhold Denne ydelse dækker drift og udvikling af Københavns Brandvæsen både i forhold til den del af Københavns Brandvæsen, der er finansieret via bevillingen gennem Økonomiudvalget, og den del, der er finansieret via Beredskabskommissionen. Modtagere af ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, It administrativ og Økonomi. HR afdelingen består af HR, direktionsbetjening og kommunikationsfunktionen og løser opgaver indenfor ledelse, administration, arbejdsmiljø, personalepolitikker og personale- og lønadministration. Afdelingen for It-administrativ leverer ydelser til at understøtte Københavns Brandvæsens kerneydelser indenfor ambulancetjeneste, brand- og redningstjeneste, funktion og forebyggende virksomhed. Det vil sige udvikling og vedligeholdelse af it systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjerne. Derudover sker der også udvikling og vedligeholdelse af en række it systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens administrative og operationelle systemer. Dette er først og fremmest udvikling og vedligeholdelse af it-systemer i forhold til alarmcentraler. Økonomiafdelingen løser opgaver indenfor budget, bogføring, regnskab for Københavns Brandvæsen og Skorstensfejervæsenet i København. Derudover varetages opgaver indenfor it-sikkerhedsledelse. Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner: Bevilling Københavns Brandvæsen: Funktion (19 %) Økonomi Pris Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen Pris (1.000 kr., 2011 p/l) Præhospital og Alarmcentral Brand og redning, Forebyggelse samt Sikkerhed og Beredskab I alt

32 økonomiudvalget Mængde/antal Målgruppen for ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, it administrativ, økonomi og direktionsområdet. Mængden er 700, hvilket er antallet af medarbejdere i Københavns Brandvæsen. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen Pris (1.000 kr p/l) Mængde enhedspris HR It Økonomi Generel sekretariatsbetjening I alt Prioritering Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen (1.000 kr., 2011 p/l) Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L) 45 Ændring som følge af IC 2011 m.v. -10 Ændring som følge af Juni-indstillingen -3 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. 31

33 økonomiudvalget YDELSE: PC-service Obligatorisk Ydelsens indhold Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i deres arbejde. Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer, som anvendes i forvaltningen. Dertil kommer bærbare, tynde klienter/citrix, prisbillige pc er, ekstra kraftige pc er samt særlige BUF pc ere. Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice. Serviceniveauet på ydelsen varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger, herunder afskrivningshorisonten på den enkelte pc er (antal år, som en pc skal fungere i, før den udskiftes). Der afregnes i forhold til det antal pc er, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af kvartalet. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc en har været i funktion Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion: Sekretariat og forvaltning (43,5 %) Økonomi Pris Priserne på en pc-arbejdsplads i budget 2011 omfatter følgende modeller: Stationær, bærbar, citrix/tynd klient, prisbillig pc samt særlig BUF pc. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der fremgår af Koncernservices ydelsesbeskrivelser. Priserne i 2011 er Koncernservices effektiviserede priser (dvs. priser, der er reduceret svarende til Koncernservices effektiviseringsbidrag til forvaltningerne). 32

34 økonomiudvalget Mængde/antal Pc-ydelsen (pc-arbejdsplads) Pris kr. (2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris (kr., 2011 p/l) Stationære BUF sektornet u. MS BUF stationær u. MS BUF sektornet Citrix u. MS Bærbare BUF Bærbar u. MS BUF Ultrabærbar u. MS Tynde klienter/citrix Prisbillig Total Prioritering Betingelserne omkring levering af de enkelte ydelser aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller). Enhedsprisen på pc erne i budget 2011 er baseret på en aftale med forvaltningerne. I omsætningen på 134 mio.kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 8,2 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser. Koncernservice har valgt at placere 75 % af effektiviseringen på de stationære pc ere og 25 % på bærbare pc ere. PC - service 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (kr., 2011 P/L) Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser) I alt ny enhedspris i budgetforslag

35 økonomiudvalget Supplerende oplysninger Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet. Måltal Resultat 2009 Mål for 2010 Mål for 2011 Levering af pc arbejdsplads (løste sager) 92 pct. 92 pct. 92 pct. Service på pc arbejdsplads (kritisk) (løste sager) 85 pct. 92 pct. 92 pct. Service på pc arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager) 95 pct. 92 pct. 92 pct. 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Koncernservice har siden 1. kvartal 2009 foretaget løbende kundeundersøgelser, som sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet. 34

36 økonomiudvalget YDELSE: brugeradministration - Obligatorisk Ydelsens indhold Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Brugeradministration omfatter oprettelse, ændring, flytning og nedlæggelse af autorisationer til den enkelte bruger, der er nødvendig for at få eller fjerne adgang til kommunens it-systemer både på tværs af forvaltningerne og på forvaltningsspecifikke systemer, samt tildeling af engangskendeord/password i disse systemer. Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden BR godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice. Brugeradministrationsydelsen indeholder ikke brugeradministrationsopgaver, der vedrører ændringer på mere end en bruger: autorisationsprojekter f.eks. ved organisationsændringer, oprettelse af ny location, indførelse af nyt it-system, nye systemversioner, flytning af opgaver fra en forvaltning til en anden, etc. Disse opgaver kan bestilles individuelt som en tilkøbsydelse. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltning (2,9 %) Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion. Økonomi Koncernservices salg (omsætning) af brugeradministration udgør 8,9 mio. kr. i budget I omsætningen indgår en beregning af Konsernservices effektiviseringsbidrag, da det er obligatorisk for forvaltningerne at købe ydelserne af Koncernservice (tidligere bevillingsbinding). Effektiviseringen på brugeradministration i 2011 er 479 t. kr. Pris Prisen på brugeradministration på de obligatoriske opgaver, som er aftalt med forvaltningerne, er 344 kr. pr. bruger (2011 p/l). Mængde/antal Mængderne opgøres i forhold til det maksimale antal aktive brugere i forvaltningerne pr. kvartal. Antal brugere i budgettet er baseret på det maksimale antal brugere i forvaltningerne i Brugeradministration Pris, kr. (2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris kr. (2011 p/l) I alt

37 økonomiudvalget Prioritering Betingelserne omkring brugeradministrationen aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller). Koncernservice foretager løbende målinger på de ændringer, der finder sted i forvaltningerne vedrørende deres brugere, og antal nye systemer, således at forvaltningerne aktivitetsafregnes i forhold til ændringerne. I omsætningen på 8,9 mio. kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag på 0,5 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser. Brugeradministration 2011 p/l, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (kr., 2011 P/L) Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet. Måltal Resultat 2009 Mål for 2010 Mål for 2011 Løste sager overholdelse af frist 97 pct. 80 pct. 80 pct. 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Koncernservice har løbende siden 1. kvartal 2009 foretaget kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet. 36

38 økonomiudvalget YDELSE: serverdrift - Obligatorisk Ydelsens indhold Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen understøtter i it-databehandlingen for forvaltningerne. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og omfatter en standard afvikling af programmer på serverne (databehandling), som ikke er omfattet af de pc-relaterede servere og ikke afregnes som en del af betalingerne for pc-arbejdspladserne (jf. ovenfor). At opgaven er obligatorisk betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice. Såfremt der er tilknyttet specielle services til serveradministrationen, drøftes det mellem forvaltningen og Koncernservice, om denne skal afregnes særskilt. Flere forvaltninger har overført midler til tilknyttede services til den almindelige serverafvikling. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltning (2,8 %) Økonomi Koncernservices salg (omsætning) af serveradministration i budget 2011 udgør 8,6 mio. kr. Pris Prisen for serverdrift er baseret på de aftalte priser med forvaltningerne, som er godkendt af Koncernservices bestyrelse d. 21. januar Mængde/antal Serverdrift Pris kr. (2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris, kr. (2010 p/l) Serverdrift Mængden er 9, som er antallet af server administratorer i Københavns Kommune. 37

39 økonomiudvalget Prioritering I budget 2011 er omsætningen baseret på Koncernservices effektiviserede priser ifølge prisaftalerne mellem Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse. serverdrift 2011 pl, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 P/L) i kr I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætte fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet KKnet. 38

40 økonomiudvalget YDELSE: øvrig it-service - Obligatorisk Ydelsens indhold Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter hjemmearbejdsplads, token VPN, ekstra software og mobiltelefon m. synkronisering. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion: Sekretariat og forvaltning (4,7 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion. Økonomi Ydelserne er fuldt indtægtsdækkede i forhold til forvaltningernes forbrug. Omsætningen er på 14,4 mio. kr. Pris Priserne for Koncernservices øvrige it-service i 2011 er de effektiviserede priser, som er aftalt med Koncernservices bestyrelse d. 21. januar 2010 og fremskrevet til 2011 prisniveau. 39

41 økonomiudvalget Mængde/antal Øvrig it-service Pris kr. (2011 p/l) Mængde Samlet enhedspris kr. (2011 P/L) Mobiltelefon - tilkøb og drift Mobiltelefon årlig drift Tokens (etablering og 1 års drift) Tokens (årlig drift) BR-mødevagt og VIP-support Ekstra serverydelser Exchange Total Prioritering I budget 2011 er omsætningen af øvrig it-service tilpasset Koncernservices effektiviserede priser i forhold til prisaftalerne med Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse. Øvrig it-service 2011 pl, kr. Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011P/L) i kr I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet. 40

VEDTAGET BUDGET 2009 BilAGsDEl ydelseskatalog VEDT A GET BUDGET 2009 Bil A G sde l yde ls E sk A T A lo G

VEDTAGET BUDGET 2009 BilAGsDEl ydelseskatalog VEDT A GET BUDGET 2009 Bil A G sde l yde ls E sk A T A lo G VEDTAGET BUDGET 2009 Bilagsdel ydelseskatalog Københavns kommunes Budget 2009 Ydelseskatalog Revisionsdirektoratet s. 3 Borgerrådgiveren s. 6 Beredskabskommisionen s. 8 Økonomiudvalget s. 16 Kultur- og

Læs mere

FO R SL AG T IL B UDG ET 2009

FO R SL AG T IL B UDG ET 2009 FO R SL AG T IL B UDG ET 2009 Bilagsdel ydelseskatalog Københavns kommunes Budgetforslag 2009 Ydelseskatalog Revisionsdirektoratet s. 3 Borgerrådgiveren s. 6 Beredskabskommisionen s. 8 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november 2009 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC)

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) VEDTÆGTER for CMC Denmark (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) 2015 Godkendt på generalforsamling den 20. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 1 2

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere