Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 185 Folketinget Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse af 60/40-støtteordningen for solcelleanlæg) 1 I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret bl.a. ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og senest ved 8 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 47, stk. 6, ændres»stk. 8 og 9«til:»stk. 7 og 8« , stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter stk I 47, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 4. I 47, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres»stk. 4-9«til:»stk. 4-8«og»stk. 11«ændres til:»stk. 10«. 5. I 47, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres»stk. 10«til:»stk. 9«. 6. I 49, stk. 4, 2. pkt., ændres»stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 eller 2«til:»stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 eller 2«. 8. I 51, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 4-8 og stk. 10, nr. 1 og 2«til:»stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1 og 2«. 9. I 52, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 10. I 66, stk. 2, ændres» 47, stk. 7 og 11«til:» 47, stk. 10«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på tilsagn efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, der er ydet før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 4. Regler fastsat i medfør af 47, stk. 9, 10 og 12, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler. 7. I 50, stk. 2, ændres»stk. 10, nr. 1 og 2«til:»stk. 9, nr. 1 og 2«og»stk. 8, nr. 2 og 3«ændres til:»stk. 7, nr. 2 og 3«. Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen. j.nr CI000124

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget indeholder forslag til ændringer af lov om fremme af vedvarende energi (i det følgende benævnt VEloven). Formålet med lovforslaget er at ophæve den generelle støtteordning for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. Støtteordningen vedrører solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kw, som nettilsluttes den 1. januar 2016 eller senere. Efter ordningen ydes en afregningspris på 60 øre pr. kwh i 10 år fra nettilslutningen og 40 øre pr. kwh de efterfølgende 10 år (herefter benævnt 60/40-støtteordningen). Ophævelsen skal sikre, at der ikke ydes støtte til en fortsat udbygning med solcelleanlæg efter 60/40-støtteordningen. Ophævelsen medfører, at Energinet.dk ikke kan yde tilsagn om pristillæg efter 60/40-støtteordningen fra og med det tidspunkt, loven måtte træde i kraft. Tilsagn, som Energinet.dk yder, inden loven måtte træde i kraft, berøres ikke af lovforslaget. 2. Baggrund Den 11. juni 2013 blev der indgået en aftale mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der antages en udbygning på 20 MW årligt i 2018 til 2020, dvs. i alt 60 MW solcelleanlæg, som kan blive omfattet af 60/40-støtteordningen. Energinet.dk har imidlertid modtaget ansøgninger om tilsagn om pristillæg efter 60/40-støtteordningen, som markant overstiger en sådan udbygning. Energinet.dk har oplyst, at der til og med den 29. april 2016 er modtaget ansøgninger på ca MW, og at der er blevet givet tilsagn om pristillæg til ca. 87 MW. De MW antages primært at være kommercielle anlæg og svarer til mere end 14 gange elproduktionskapaciteten på eksempelvis Amagerværket. Hvis der måtte blive ydet støtte efter 60/40-støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på MW, skønnes udgifterne hertil at beløbe sig til ca. 1,4 mia. kr. årligt i de første år efter etablering og ca. 11 mia. kr. i støtteperioden ved en forudsætning om elpriser, der følger Energistyrelsens elprisfremskrivning. Det bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med dette skøn, fordi udgiftens størrelse på grund af støtteordningens udformning er afhængig af markedsprisen på elektricitet. 60/40-støtteordningen finansieres i dag af elforbrugerne som PSO (»public service obligation«). På den baggrund er det vurderet nødvendigt at ophæve støtteordningen snarest muligt, således at Energinet.dk ikke længere kan yde tilsagn om pristillæg efter 60/40-støtteordningen. Ophævelsen gælder fra det tidspunkt, loven måtte træde i kraft. Tilsagn, som Energinet.dk yder, inden loven måtte træde i kraft, berøres ikke af lovforslaget. Lovforslaget fremsættes derfor uden forudgående høring, jf. afsnit 9. Lovforslaget ønskes hastebehandlet af Folketinget, og det foreslås derfor, at lovforslaget tillige vil kunne stadfæstes straks efter dets vedtagelse. Det er vurderet, at en ophævelse af 60/40-støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg ikke kræver en godkendelse af Europa-Kommissionen, jf. også afsnit 8 om forholdet til EU-retten. 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1 Ophævelse af 60/40-støtteordningen Gældende ret VE-loven indeholder to støtteordninger for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er åbne for nye anlæg. Det drejer sig om den generelle støtteordning (60/40-støtteordningen), som fremgår af VE-lovens 47, stk. 7, og som vedrører solcelleanlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere og en støtteordning om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på visse nærmere angivne kategorier af solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013, jf. 47, stk. 8 og 9. Ordningerne er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen til og med Efter bestemmelsen i VE-lovens 47, stk. 7, kan pristillæg ydes for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kw. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, i VE-loven fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år.

3 3 Ydelse af pristillæg sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet, jf. VE-lovens 55, stk. 1. Ydelse af pristillægget er endvidere betinget af, at Energinet.dk har ydet tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens 5, stk. 1, nr. 5, som enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først. Der kan ikke ydes tilsagn og pristillæg efter 60/40-støtteordningen i 47, stk. 7, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som Energinet.dk har givet tilsagn om, er omfattet af den pulje, som er nævnt i VE-lovens 47 stk. 8 og 9. Kravet om tilsagn før projektets påbegyndelse blev indsat ved lov nr. 744 af 1. juni 2015, som led i opfyldelse af vilkår fra Europa-Kommissionen i forbindelse med statsstøttegodkendelse af bl.a. 60/40-støtteordningen. Efter Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte for miljøbeskyttelse og energi (offentliggjort den 28. juni 2014 i EU- Tidende, nr. C 200, side 1) forudsættes imidlertid alene, at der skal foreligge en ansøgning om støtte forud for, at projektet er påbegyndt, jf. bl.a. pkt. 50 i Europa-Kommissionens retningslinjer. Dette blev udvidet til et krav om tilsagn forud for projektets påbegyndelse for bl.a. at sikre, at projekter ikke påbegyndes i tillid til en støtte, som alligevel ikke kan opnås. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger til det fremsatte lovforslag, jf. Folketingstidende (1. samling), A, L163, side 10. Ansøgningsproceduren er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. For at kunne opnå et tilsagn skal det bl.a. kontrolleres, at der er den fornødne tilskyndelsesvirkning. Tilsagnsproceduren er således med til at sikre, at det alene er projekter, som ikke ville blive gennemført uden støtte, som rent faktisk kan oppebære støtte. Herudover fastsætter bekendtgørelsen en række andre krav, som skal opfyldes, herunder krav om nettilslutning af anlæg inden for 2 år efter afgivelse af tilsagn. Herudover forventes afholdt et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst ét andet EØS-land, som Danmark har direkte elforbindelse til, jf. lov nr. 261 af 16. marts 2016 om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. VEloven finder ikke anvendelse på anlæg, som er omfattet af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, jf. 8 i nævnte lov. Det foreslås, at 60/40-støtteordningen ophæves. Som det fremgår under afsnit 2 ovenfor, var det politisk forudsat, at der alene skulle ske en udbygning med solcelleanlæg på 20 MW årligt i perioden Energinet.dk har imidlertid modtaget ansøgninger om tilsagn om pristillæg efter 60/40-støtteordningen, som markant overstiger en sådan udbygning, hvilket er beskrevet i afsnit 2 ovenfor. Det vurderes derfor nødvendigt at ophæve ordningen snarest muligt for at sikre, at der ikke gives støtte efter 60/40-støtteordningen til en merudbygning, der ligger langt ud over de politiske forudsætninger. Ydelse af pristillæg efter 60/40-ordningen er betinget af, at der opnås tilsagn fra Energinet.dk inden projektets påbegyndelse. Ophævelsen betyder derfor, at Energinet.dk ikke fra det tidspunkt, loven måtte træde i kraft, kan yde tilsagn om pristillæg. Tilsagn ydet før loven måtte træde i kraft berøres ikke af lovforslaget, jf. lovforslagets 2, stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om pristillæg, som Energinet.dk har modtaget før lovens ikrafttræden, men hvorom der ikke er ydet tilsagn inden lovens ikrafttræden, vil skulle meddeles afslag under henvisning til, at ordningen er ophævet. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 60/40-støtteordningen er for nuværende PSO-finansieret af danske elforbrugere, og lovforslaget vurderes derfor ikke direkte at have økonomiske konsekvenser for staten. På sigt kan lovforslaget indirekte få betydning for statens indtægter fra elafgiften, jf. bemærkninger om adfærdsvirkninger under afsnit 5 om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Europa-Kommissionen har problematiseret, om det danske PSO-system er i fuld overensstemmelse med TEUF artikel 30 og 110 (PSO-sagen). Det kan ikke udelukkes, at den kommende langsigtede løsning på PSO-sagen kan ændre på finansieringen af de danske støtteordninger til fremme af miljøvenlig elproduktion, herunder 60/40-støtteordningen. Løsningen på denne sag er dog endnu uafklaret. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommuner. Lovforslaget kan medføre en mindre forøgelse af Energinet.dk s opgaver i forbindelse med ophævelse af 60/40-støtteordningen, som dog forventes at blive mere end opvejet af, at Energinet.dk ikke fremover vil skulle behandle ansøgninger om tilsagn om mulighed for pristillæg efter 60/40-støtteordningen. På længere sigt vurderes lovforslaget derfor at føre til en mindre lettelse af Energinet.dk s opgaver Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

4 4 Det skønnes, at ophævelse af 60/40-støtteordningen til solcelleanlæg vil reducere PSO-udgifterne i år 2025 med ca. 710 mio. kr. (2016-priser). Idet der er tale om en langvarig påvirkning af PSO-udgifterne og dermed elpriserne, vurderes det, at lovforslaget vil have positiv betydning for strukturelt BNP, om end virkningerne ikke er varige. Det vurderes på et foreløbigt grundlag og med betydelig usikkerhed, at lovforslaget bidrager positivt til strukturelt BNP med samlet set ca. 0,4 mia. kr. i De positive virkninger for BNP kan henføres til, at lavere eludgifter vil have positive arbejdsudbudsvirkninger. Derudover mindskes en forvridning i virksomhedernes inputanvendelse og virksomhedernes produktionsomkostninger reduceres. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vurderes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af lavere udgifter til PSO. Hvis der måtte blive ydet støtte efter 60/40-støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på ca MW, skønnes udgifterne hertil at beløbe sig til ca. 1,4 mia. kr. årligt i de første år efter etablering og ca. 11 mia. kr. i støtteperioden ved en forudsætning om elpriser, der følger Energistyrelsens elprisfremskrivning. Der forventes ikke at blive ydet støtte efter 2027, da elpriserne forventes at være over 40 øre pr. kwh. Det bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med dette skøn, fordi udgiftens størrelse på grund af støtteordningens udformning er afhængig af markedsprisen på elektricitet. Hvis elpriserne er lavere end forudsat i elprisfremskrivningen, vil støtteudgiften blive højere. Det skønnes, at erhvervslivet betaler ca. halvdelen af udgifterne til PSO, og det vurderes derfor under betydelig usikkerhed, at lovforslaget vil medføre besparelser for erhvervslivet på ca. 6 mia. kr. frem mod Tabel: Skønnede besparelser af erhvervslivets udgifter til PSO, mio. kr Erhvervslivets udgifter til PSO Erhvervslivets udgifter til PSO De sparede udgifter stiger fra 2017 til 2018 grundet en antagelse om, at solcelleanlæggene løbende bliver nettilsluttet fra 2017 til Derefter falder udgifterne frem mod 2027 grundet en antagelse om stigende elpriser. Derudover vurderes lovforslaget at have adfærdsvirkninger for de virksomheder, som fremadrettet ville have benyttet sig af 60/40-støtteordningen. Med lovforslaget ophæves 60/40-støtteordningen. Det vil herefter fremadrettet alene være muligt at oppebære pristillæg for elektricitet fremstillet på visse nærmere angivne kategorier af solcelleanlæg inden for solcellepuljerne efter den gældende VE-lovs 47, stk. 8 og 9, og ved deltagelse med vindende bud i det pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som forventes afholdt i 2016, jf. ovenfor under afsnit Det skal dog bemærkes, at godkendelsen af solcellepuljerne kun går til og med 2016, fordi der ikke er fundet en langsigtet PSO-løsning endnu. Uden 60/40-støtteordningen og på grund af lave elpriser, vurderes det p.t. ikke at være rentabelt at etablere kommercielle solcelleanlæg, der alene producerer elektricitet, som afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. Hermed forventes virksomheder som udgangspunkt ikke at opsætte nye solcelleanlæg, der alene producerer elektricitet til salg til elforsyningsnettet, udover de solcelleanlæg, der kan blive omfattet af solcellepuljerne eller pilotudbuddet. Det forventes, at lovforslaget kan medføre et fald i omsætningen og indtægten for de virksomheder, som producerer, forhandler og installerer solcelleanlæg samt afledte erhverv i forhold til, hvis ordningen var fortsat uændret. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes, at en ophævelse af 60/40-støtteordningen kan gøre det mere attraktivt for især virksomheder, der betaler en høj elafgift, at øge det såkaldte egetforbrug af den elektricitet, der produceres på solcelleanlæg. Det kræver dog, at de nye solcelleanlæg, kan blive omfattet af den såkaldte timebaserede nettoafregning. Ved timebaseret nettoafregning betaler ejerne af solcelleanlæg kun afgifter, tariffer m.m. af det forbrug, der netto overstiger produktionen inden for en klokketime. Fremadrettet vil nye ejere af solcelleanlæg, der bliver omfattet af timebaseret nettoafregning, få et øget incitament til at øge egetforbruget af den mængde elektricitet, der produceres på solcelleanlægget, da der ved en ophævelse af 60/40-støtteordningen ikke længere ydes pristillæg, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. En virksomhed, der betaler høj elafgift eksempelvis liberale erhverv eller virksomheder med begrænset momsfradragsret, vil have incitament til at øge egetforbruget ved at lagre elektricitet på batterier. Prisen på batteriløsninger forventes at falde betydeligt i løbet af de kommende år, og en ophævelse af 60/40-støtteordningen vil ligeledes give et øget incitament til at investere i batterier især for virksomheder, der betaler en høj elafgift. Det skal bemærkes, at allerede i dag investerer solcelleejere i batteriløsninger, herunder også dem, der har ansøgt under solcellepuljerne efter den gældende VE-lovens 47, stk. 8 og 9. Hvis virksomheder, husholdninger og kommuner m.v., der betaler en høj elafgift, i stigende grad investerer i batteriløsninger, vil det medføre et mindreprovenu til staten i form af færre indtægter fra elafgifter. På sigt kan der være tale om betydelige beløb.

5 5 En ophævelse af 60/40-støtteordningen vil påvirke konkurrencen mellem solcelleanlæg og andre elproducerende teknologier som f.eks. vindmøller. Nye kommercielle solcelleanlæg, der alene producerer elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet, og som ikke er omfattet af solcellepuljerne eller pilotudbuddet, skal konkurrere med andre elproducerende teknologier, herunder landvindmøller og kraft-varme-værker, på andre konkurrencemæssige vilkår, end før loven måtte træde i kraft. Lovforslaget vurderes at medføre en mindre administrativ lettelse for de virksomheder, som ville have ansøgt om tilsagn om pristillæg efter 60/40-støtteordningen, hvis denne var fortsat. Der henvises til afsnit 4 ovenfor om økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige for så vidt angår Energinet.dk. Lovforslaget har været sendt i høring hos Team Effektiv Regulering i Erhvervsstyrelsen, der vurderer, at lovforslaget ikke medfører væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser øget CO 2 -udledning inden for kvotesektoren i Danmark set i forhold til en situation, hvor lovforslaget ikke måtte blive vedtaget, og der var mulighed for nettilslutning af solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på mere end MW. 8. Forholdet til EU-retten 60/40-støtteordningen blev sammen med en række andre støtteordninger godkendt med Europa-Kommissionens afgørelse af 24. oktober 2014 vedrørende statsstøttesag SA (2013/N) støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg til og med Afgørelsen er efterfølgende korrigeret den 18. december Det er vurderet, at en ophævelse af 60/40-støtteordningen ikke indeholder statsstøtteretlige aspekter, som er anmeldelsespligtige. Ordningen vurderes således at være en selvstændig ordning, som ikke er forbundet med de øvrige støtteordninger i statsstøttegodkendelsen fra oktober 2014 på en sådan måde, at en ophævelse heraf indebærer en ændring i de øvrige ordninger. Ophævelsen af ordningen vurderes heller ikke i sig selv at udgøre en anmeldelsespligtig ændring af en eksisterende støtteordning som f.eks. en reduktion af støtteintensiteten vil gøre. Det vurderes derfor, at lovforslaget ikke vil skulle anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen i medfør af EU s statsstøtteregler forud for ikrafttræden af ændringerne i VE-loven. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Sammenlignet med i dag vil forslaget ikke have miljømæssige konsekvenser. En potentiel udbygning med solcelleanlæg vil primært kunne have betydning for den kvoteomfattede CO 2 -udledning, da en udbygning med solcelleanlæg fortrænger brugen af fossile brændsler fra kvoteomfattede kraftværker, som bruger kul eller naturgas. En udbygning med solcelleanlæg, som fortrænger elproduktion på kraftværker, som bruger fossile brændsler, vil føre til en reduktion i udledningen af NO x og SO 2. Isoleret set vil lovforslaget dermed føre til en Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, På længere sigt en mindre lettelse af kommuner og regioner Energinet.dk s opgaver. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Besparelse af udgifter til PSO på i alt m.v. ca. 6 mia. kr. frem til Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da der er et akut behov for at vedtage de tiltag, som lovforslaget indeholder. Under hensyn til at lovforslaget som det fremgår af fremsættelsestalen ønskes hastebehandlet, er lovforslaget heller ikke sendt i høring samtidig med fremsættelsen. 10. Sammenfattende skema Negative konsekvenser/merudgifter Ingen På kort sigt en mindre forøgelse af Energinet.dk s opgaver. Negativ økonomisk påvirkning af virksomheder, som investerer i, producerer, forhandler og installerer solcelleanlæg samt afledte erhverv. Administrative konsekvenser for erhvervslivet En mindre lettelse. Ingen m.v. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

6 6 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 47, stk. 6, i VE-loven vedrører pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er nettilsluttet den 10. juni 2013, dog senest den 31. december 2015, medmindre Energinet.dk har givet tilsagn om, at anlægget er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 8 og 9. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker bestemmelserne om puljen fra stk. 8 og 9 til stk. 7 og 8. Det foreslås derfor, at henvisningerne ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 8 og 9 henvises til stk. 7 og 8. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Ingen Det er vurderet, at en ophævelse af 60/40-støtteordningen ikke indeholder statsstøtteretlige aspekter, som er anmeldelsespligtige. hidtil har behandlet sådanne ansøgninger. For at gøre perioden mellem lovforslagets fremsættelse og ikrafttræden så kort som mulig, ønskes det, at lovforslaget hastebehandles, hvorfor der er søgt Folketinget om dispensation fra reglen i Folketingets forretningsorden om, at der skal gå 30 dage fra lovforslagets fremsættelse til dets vedtagelse. Herudover foreslås, at lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse, jf. også lovforslagets 2, stk. 2. Til nr. 3 47, stk. 9, der bliver stk. 8, vedrører den særlige pulje for pristillæg til elektricitet fra solcelleanlæg, som fremgår af det gældende stk. 8. Det gældende stk. 9 fastslår, hvornår solcelleanlæg, for hvilke der er ydet tilsagn om forhøjet pristillæg efter puljen i det gældende stk. 8, skal være nettilsluttet og indeholder herudover bemyndigelser til fastsættelse af regler om puljen. Der henvises derfor to steder i det gældende stk. 9 til det gældende stk. 8, som vedrører puljen. Til nr. 2 Det foreslås, at støtteordningen i 47, stk. 7, i VE-loven ophæves. Ordningen - som er benævnt 60/40-støtteordningen - vedrører pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kw, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, og som ikke er omfattet af den pulje, som er nævnt i de gældende 47, stk. 8 og 9. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, i VE-loven fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år. Det fremgår af 47, stk. 7, at pristillægget er betinget af Energinet.dk s tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Med ophævelsen fjernes Energinet.dk s mulighed for at yde tilsagn om pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg efter ordningen fra lovens ikrafttræden, som i henhold til lovforslagets 2, stk. 1, foreslås at ske ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Tilsagn ydet før lovens ikrafttræden berøres ikke af lovforslaget. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse. Der henvises til lovforslagets 2, stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om pristillæg, som Energinet.dk har modtaget før lovens ikrafttræden, men hvorom der ikke er ydet tilsagn inden lovens ikrafttræden, vil skulle meddeles afslag under henvisning til, at ordningen er ophævet. Det bemærkes, at Energinet.dk inden for de sædvanlige rammer indtil loven måtte træde i kraft skal behandle ansøgninger om tilsagn om pristillæg på samme vis, som Energinet.dk Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker bestemmelsen om puljen i stk. 8 til stk. 7. Det foreslås derfor, at henvisningen i det gældende stk. 9, 1. og 2. pkt., som bliver til stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 8 henvises til stk. 7. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr. 4 47, stk. 10, i VE-loven, der bliver stk. 9, vedrører pristillæg for elektricitet fra visse andre anlæg end solcelleanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder. Disse andre anlæg defineres ved at anføre, at de ikke er omfattet af de gældende stk Der henvises endvidere til det gældende stk. 11, som indeholder regler om anlæg nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker bestemmelserne i 47, ligesom der ikke længere skal henvises til det gældende 47, stk. 7. Det foreslås derfor, at henvisningerne ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 4-9 og stk. 11 henvises til stk. 4-8 og stk. 10. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr. 5 47, stk. 11, der bliver stk. 10, i VE-loven, indeholder regler om pristillæg for visse andre anlæg end solcelleanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som er net-

7 7 tilsluttet den 1. januar 2016 eller senere. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med det gældende stk. 10, der også vedrører pristillæg for elektricitet fra visse andre anlæg end solcelleanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder. Der henvises derfor i stk. 11 til det gældende stk. 10. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker stk. 10 til stk. 9. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 10 henvises til stk. 9. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr vedrører en tilskudspulje til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet. Puljen udløb i Det fremgår af 49, stk. 4, at tilskud til etablering og drift kan ydes sammen med pristillæg efter bl.a. 47, stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 eller 2. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker stk. 8 og 10 til stk. 7 og 9, ligesom der ikke længere skal henvises til det gældende 47, stk. 7. Det foreslås derfor, at henvisningerne ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 og 2, henvises til stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 og 2. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr. 7 Efter 50, stk. 2, i VE-loven kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 10, nr. 1 og 2, eller 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg, der er omfattet af 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 8, nr. 2 og 3. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, i VE-loven, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker 47, stk. 8 og 10, til 47, stk. 7 og 9. Det foreslås derfor, at henvisningerne ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 10, nr. 1 og 2, henvises til stk. 9, nr. 1 og 2, og således at der i stedet for at henvise til stk. 8, nr. 2 og 3, henvises til stk. 7, nr. 2 og 3. Det er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr. 8 VE-lovens 51, stk. 4, 1. pkt., indeholder regler om modregning ved anlæg med fast prisafregning, og der henvises til 47, stk. 4-8 og stk. 10, nr. 1 og 2. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, rykker stk. 8 og 10 til stk. 7 og 9, ligesom der ikke længere skal henvises til det gældende 47, stk. 7. Det foreslås derfor, at henvisningerne ændres, således at der i stedet for at henvise til stk. 4-8 og stk. 10, nr. 1 og 2, henvises til stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1 og 2. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr. 9 Energinet.dk skal efter 52, stk. 4, 1. pkt., i VE-loven varetage balanceringen af elproduktion fra solcelleanlæg med en installeret effekt på 50 kw eller derunder, som er omfattet af bl.a. den årlige pulje for forhøjet pristillæg til elektricitet fra solcelleanlæg efter 47, stk. 8, i VE-loven, og sælge elektricitet på Nordpool, hvis elproducenten anmoder herom. Tilsvarende gælder, hvis elproducenten efter pristillægget er ophørt, undlader at give meddelelse om, at producenten har indgået aftale om salg eller balancering af elproduktionen. Energinet.dk s varetagelse af balanceringen og salget er betinget af, at elproducenten betaler de nødvendige omkostninger, som Energinet.dk afholder i forbindelse hermed. Med forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, i VE-loven, jf. lovforslagets 1, nr. 2, bliver det gældende 47, stk. 8, til 47, stk. 7. Dette indebærer, at der i 52, stk. 4, 1. pkt., fremover skal henvises til 47, stk. 7, i stedet for 47, stk. 8. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til nr , stk. 2, i VE-loven indeholder en klageadgang til Energiklagenævnet i forhold til visse afgørelser, som Energinet.dk træffer i medfør af VE-loven, herunder afgørelser efter 47, stk. 7 og 11. Grundet forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 2, vil der ikke længere skulle henvises hertil, ligesom 47, stk. 11, rykker til stk. 10. På den baggrund foreslås det, at der henvises til 47, stk. 10, i stedet for 47, stk. 7 og 11. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Dette skyldes et ønske om at ophæve støtteordningen snarest muligt for at undgå, at Energinet.dk kan yde tilsagn om pristillæg til en langt større udbygning med solcelleanlæg end hidtil forudsat. Det er derfor nødvendigt, at lovforslaget kan træde i kraft hurtigst muligt. Det foreslås endvidere i stk. 2, at lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. Ifølge grundlovens 42, stk. 7, kan et lovforslag, som kan undergives folkeafstemning, i særdeles påtrængende tilfælde stadfæstes straks efter dets vedtagelse, når forslaget indeholder bestemmelse herom. I den forbindelse bemærkes, at udgifterne til støtten for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg kan stige markant, jf. af-

8 8 snit afsnit 5, hvis adgangen til at yde tilsagn om pristillæg ikke ophæves hurtigst muligt. Det fremgår endvidere af forslaget til stk. 3, at loven ikke finder anvendelse på tilsagn efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, som Energinet.dk har ydet før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse. Det betyder, at der vil kunne ydes pristillæg efter 47, stk. 7, i VE-loven som indsat ved 1, nr. 18, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som opfylder betingelserne herfor, og for hvilke Energinet.dk har ydet tilsagn om pristillæg inden lovens ikrafttræden. Det foreslås endvidere af ordensmæssige hensyn i stk. 4, at regler fastsat i medfør af 47, stk. 9, 10 og 12, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler. Energistyrelsen har efter bemyndigelse i henhold til 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser fastsat to bekendtgørelser med hjemmel i henholdsvis 47, stk. 9, og 47, stk. 10 og 12. Det drejer sig om bekendtgørelse nr af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere og bekendtgørelse nr af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller. Disse bekendtgørelser forbliver i kraft indtil andet fastsættes, uanset ændringerne i denne lov, hvor hjemmelsbestemmelserne på grund af forslaget om ophævelse af 47, stk. 7, i VE-loven, rykker fra 47, stk. 9, 10 og 12 til 47, stk. 8, 9 og 11. Det bemærkes dog, at reglerne om ansøgning om tilsagn efter 47, stk. 7, i bekendtgørelse nr af 18. september 2015 om pristillæg bliver indholdsløse efter lovens ikrafttræden, da der ikke længere vil kunne ydes tilsagn efter 47, stk. 7, i VE-loven.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret bl.a. ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og senest ved 8 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer: 47. Stk Stk. 6. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 10. juni 2013, dog senest den 31. december 2015, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år, medmindre Energinet.dk har givet tilsagn om, at anlægget er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 8 og 9. Stk. 7. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kw, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes pristillæg som nævnt i stk. 6, dog således at pristillægget er betinget af Energinet.dk s tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Tilsagn og pristillæg kan ikke gives for elektricitet fremstillet på anlæg, som Energinet.dk har givet tilsagn om, er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 8 og 9. Stk. 8. Stk. 9. Det er en betingelse for forhøjet pristillæg efter stk. 8, at anlægget nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om forhøjet pristillæg. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgningsproceduren og om fordelingen af puljen efter stk. 8 på forskellige kategorier af anlæg og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forhøjelse af puljen, hvis den årlige pulje ikke er blevet fuldt udnyttet i de foregående år. 1. I 47, stk. 6, ændres»stk. 8 og 9«til:»stk. 7 og 8« , stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter stk I 47, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. Stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som ikke er omfattet af stk. 4-9, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, ydes der pristillæg på følgende måde, jf. dog stk. 11: 1) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse samme pristillæg som efter 43 a, stk. 7, hvis anlægget har en installeret effekt på 6 kw eller derunder. 4. I 47, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres»stk. 4-9«til:»stk. 4-8«og»stk. 11«ændres til:»stk. 10«.

10 10 2) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, som ikke er omfattet af nr. 1, ydes efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år. 3) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 og 2 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kwh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Stk. 11. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 10, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kw. Pristillægget er endvidere betinget af Energinet.dk s tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Stk Stk Stk. 4. Tilskud kan ydes til etablering af anlæg, drift af anlæg i en nærmere angivet periode eller information om energimæssige egenskaber ved anlæg og lign. Tilskud til etablering og drift kan ydes sammen med pristillæg efter 47, stk. 3, nr. 1, stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 eller 2, eller 48, stk. 3, nr. 1. Stk Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg og tilskud til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i 43 a-43 e og skal nedsættes eller bortfalde, samt fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 10, nr. 1 og 2, eller 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 8, nr. 2 og 3. Stk Stk Stk. 4. Betaling for elektricitet produceret på anlæg omfattet af 35 b, 39 og 41, 43 a, stk. 7, 44, stk. 5, og 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, stk. 4-8 og stk.10, nr. 1 og 2, i 1 time kan ikke overstige de samlede beløb for pristillæg og markedspris, som er fastsat i disse bestemmelser. Hvis markedsprisen i 1 time overstiger det samlede beløb, modregner Energinet.dk det overstigende beløb ved førstkommende udbetalinger af markedspris og pristillæg. Stk I 47, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres»stk. 10«til:»stk. 9«. 6. I 49, stk. 4, 2. pkt., ændres»stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 eller 2«til:»stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 eller 2«. 7. I 50, stk. 2, ændres»stk. 10, nr. 1 og 2«til:»stk. 9, nr. 1 og 2«, og»stk. 8, nr. 2 og 3«ændres til:»stk. 7, nr. 2 og 3«. 8. I 51, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 4-8 og stk. 10, nr. 1 og 2«til:»stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1 og 2«.

11 Stk Stk. 4. Energinet.dk skal varetage balanceringen af elproduktion på en vindmølle omfattet af 38, som er nettilsluttet senest den 31. december 2002, bortset fra elværksfinansierede vindmøller, og på et solcelleanlæg med en installeret effekt på 50 kw eller derunder, som er omfattet af 47, stk. 4, nr. 1 eller 2, stk. 5, nr. 1-4, eller stk. 8, og sælge elektriciteten på Nordpool, hvis elproducenten anmoder herom, eller hvis elproducenten ikke giver meddelelse som nævnt i stk. 3. Varetagelsen af balanceringen og salget er betinget af, at elproducenten betaler de nødvendige omkostninger, som Energinet.dk afholder i forbindelse hermed. Stk Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over Energinet.dk s afgørelser i henhold til 13, stk. 8, 15 a, stk. 3, 18-21, 41, stk. 4, 43 a, stk. 8, 44, stk. 6, 47, stk. 7 og 11, og 54, stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør heraf. Stk I 52, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 10. I 66, stk. 2, ændres» 47, stk. 7 og 11«til:» 47, stk. 10«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på tilsagn efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, der er ydet før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 4. Regler fastsat i medfør af 47, stk. 9, 10 og 12, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 30 Folketinget 2015-16 Fremsat den 21. oktober 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg) 1 I lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 2015/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin Energistyrelen, j.nr 2015-5327 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag til

UDKAST. til. Forslag til 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Forslag. Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 23 Offentligt Forslag til Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger)

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) 03-03-2017 Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) Dansk Energi og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere