ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse... 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Overførsler: Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Anlægsarbejder Renter Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver Forskydning i gæld/tilgodehavende hos staten (pensioner mm) Afdrag på lån og låneoptagelse Odder Rådhus, november 2009

2 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 230 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 230 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling Udlejning af egne boliger Malteseje, Rørthvej 180 Indtægter Skatter og afgifter Saksild, Blommevænget 400 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 21b Saksild Snærildvej 178 og 228 Indtægter I ht. Kontrakt og prisindeks 81 ha Skatter og afgifter

3 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ballevej 132 Indtægter I ht. Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter Nygaard Tværvej 4 Indtægter I ht. Kontrakt og prisindeks 3 ha Skatter og afgifter Bondesvadvej 202 Indtægter I ht. Kontrakt og prisindeks 3,3 ha Skatter og afgifter 99 Vestermarken 5 Indtægter I ht. Kontrakt og prisindeks 2,8 ha Hovvej 202 Indtægter Gamle udstykninger Indtægter Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing Ankjær, Odder Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder

4 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Skoleparken, Odder Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder P.t. ingen lejer - udlånt til grønne foreninger Egholmvej 15, Odder Indtægter Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt Halling Østergård Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha. Hundslund I, Langgade 5 B Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej 29 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup Beredskabsbygningerne Indtægter Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 1. Lønninger Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

5 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i m².. Tilgangen på m² er fordelt på følgende bygninger: Vestermarksskolen ny fløj: m² Skovbakkeskolen tilbygning: m² Kommunen opførte yderligere i 2009 nedenstående bygninger, som vedligeholdes i andet regi: Nyt plejecenter på Bronzealdervej: m² Handikapboliger på Lundevej: 850 m² Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2010 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af afdelingen for Anlæg og Kommunale Ejendomme Bygningsvedligeholdelse ( ) Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af afdelingen for Anlæg og Kommunale Ejendomme. Rammebesparelse gældende fra ,3 % rammebesparelse, gældende fra Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig Rammebesparelse, gældende fra Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Rammebeløb er fordelt efterfølgende.

6 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. FRITID, BIBLIOTEK OG KULTUR Tunø Teltplads ( ) Lønninger Normering: 0,3 årsværk. VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Driftscenteret, indtægter med skatmoms Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6.

7 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration ( ) Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter ( ) Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Nye byggemodninger ( ) Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) ,3 % rammebesparelse, gældende fra Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser ( ) Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag har været udbudt i licitation. Driftscentret fik opgaven til og med kr. er tilført budgettet i Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ( ) Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Budget 2009 er incl kr. flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet. Budget 2010 er tilført kr. (tidligere budgetteret som anlæg). Driftsbygninger og pladser ( ) Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade Vejvedligeholdelse ( ) Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering.

8 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejbelysning og signalregulering ( ) Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet. Budgettet er tilført kr. i 2010 pga. stigende udgifter som følge af bortfald af mulighed for at afløfte energiafgifter. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af Signalreguleringsanlæg 0,3 % rammebesparelse, gældende fra Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Budget 2010 er forhøjet med kr. (tidligerebudgetteret som anlæg). Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. Belægninger mv. ( ) Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste ( ) Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelse på vintertjeneste, gældende fra ,3 % rammebesparelse, gældende fra Maskiner og materiel ( ) Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.

9 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Parkeringsfond ( ) I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund Vejbelysning og signalregulering ( ) Budgettet er flyttet til Driftscenteret fra og med Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsudvalg ( ) Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,16 kr. pr. indbygger. Trafiksikkerhed ( ) Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. (Er tidligere budgetteret som anlæg) Teknisk afdeling Fælles ( ) Søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag har været udbudt i licitation. Driftscentret fik opgaven til og med 2012 efter en udbudsrunde kr. er flyttet til Driftscentret Energimærkning ( ) Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. I 2009 blev der afsat et tilsvarende beløb. (Er tidligere budgetteret som anlæg)

10 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Natur og Miljø Veje og grønne områder Vedligeholdelse vandløb ( ) Udgifterne dækker udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb som foretages af Driftscenteret Naturbeskyttelse Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver og forpligtelser på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen de første år har været at videreføre de intentioner der var fastlagt i Regionplan 2005 og som nu er indarbejdet i kommuneplanen. Naturforvaltningsprojekter ( ) Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. Natura 2000 ( ) Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord Miljøbeskyttelse Miljøforsikring, fælles formål ( ) Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale. Jordforurening ( ) Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 10 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Vandindvinding ( ) Anvendes ved undersøgelser af private boringer og vandværker.

11 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Miljøtilsyn, planlægning (00.52) Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Moniteringsprogrammet for lossepladserne herunder prøvetagning, analyseantal, årsrapport ændres. Dette betyder en merudgift på afrapporteringen for 2010 som dækkes ind af en overførsel af uforbrugte midler fra På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov på arealerne. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand Det forventes, at indsatsplaner for de særlige drikkevandsområder ved Fillerup og Hundslund påbegyndes i Derudover er der deltagelse i koordinationsforum og kommunens årlige administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. Der forventes begrænsede udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i Afgiftsmidler til indsatsplaner Opkrævning af afgift til drikkevandsbeskyttelse (tidligere grundvandsgebyr) er fra og med 2009 overgået til SKAT som opkræver 30,5 øre/m3, hvoraf kommunerne får 8,6 øre/m3. Fordeling af afgiftsmidlerne mellem kommunerne sker efter DUT-princippet, så indtægtens størrelse er forbundet med usikkerhed. Kommunens andel skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinations-forum og til kommunens årlige administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende miljøsager.. Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.

12 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. Badevand, tilsyn og undersøgelser ( ) Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i henhold til gældende regler Vandløbsvæsen, fælles formål ( ) Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til mindre projekter og konsulentbistand på området, herunder direkte udledning af spildevand. Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet herunder udarbejdelse af handleplaner Skadedyrsbekæmpelse ( ) Kloakrotter Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Byrådet har den besluttet, at udgiften til rotte bekæmpelse pålignes ejendomsskatten.

13 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TRAFIK OG HAVNE Kollektiv trafik, fælles formål ( ) Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure Busdrift ( ) Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Kompensation for lønsumsafgift Billetindtægter (bybusdrift) Gratis fra Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra kr. Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. Statstilskud vedr. bybusser Skolebusdrift ( ) Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er for-

14 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter bundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift. Befordringsudgifter ,3 % rammebesparelse på skolebusdrift, gældende fra Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. Kontorholdsudgifter Til annoncering m.v. Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende Færgefarten Tunøfærgen, m skatmoms ( ) Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Kompensation for lønsumsafgift Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer.

15 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø ,3 % rammebesparelse, gældende fra Tunø Havn ( ) Personale Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen. Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen 0,3 % rammebesparelse, gældende fra Tunøfærgen

16 15 Fritid, Bibliotek og kultur Ungdomsklubber ( ) Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf. Byrådsbeslutning. Klubberne har åbent i 24 uger pr. sæson. Klubberne fungerer som åbne klubber. Løn Total timetal/lønsum Klub årige ( ) Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne. Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på Personale Løn Klubtimer timer Mødevirksomhed 130 timer Fællesarrangementer 130 timer timer Vikar 1,5% 80 timer svarende til enheder timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Materiale og aktivitetsudgifter Leje af Hou Hallen Beskæftigelsesmaterialer Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad Ungdomsskolen ( ) Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati.

17 16 Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Personale Administration Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 1,0 enheder 0,5 enheder 0,5 enheder 0,4 enheder 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr. 1. august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr. til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid Budgettet vedr. E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr. marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer. Jfr. Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang. Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: Gns. 14 årige årige årige årige

18 17 I alt Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr. sæson timer udvidet fra timer Lønsum i alt I 2005 er der afsat kr. til knallertparken s.f.a. budgetforliget. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr. til 200,00 kr. Rammebesparelse: I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på I forbindelse med budgetforliget for 2010 er der en yderligere rammebesparelse på Tilskud til Haller ( ) Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Tilskud fremskrevet til 2010: Rammebesparelse 2010: Tilskud til udbetaling kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2009) Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af :

19 18 Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Budgettet skal korrigeres for fejlagtig fremskrivning af terminsydelser vedr. Odder Hallen og Hou Hallen i alt kr. Dette er indarbejdet i nedenstående bemærkninger. Tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter Rammebesparelse ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr. Multihal Rammebesparelse ,36% momstilskud Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Rammebesparelse

20 19-12,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter ,36% momstilskud NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning.der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter. Lysanlæg renovering af lysanlæg Folkebiblioteker ( ) Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Personale Løn Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Tunø - 2 t. ugl. Budgettet for 2008 er reduceret med i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning

21 20 Totalt enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl. t. = 0,608 enheder Andet personale Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, Vikar - kursus, ferier, sygdom 0,270 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger, grunde og udennomsarealer Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Fremmede lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig bygningsvedligeholdelse Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer Inventar Kulturelle arrangementer for børn og voksne Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr. I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der vedtaget en Rammebesparelse på kr.

22 21 Indtægter Brugerbetaling Fotokopier Andre indtægter Teater ( ) Det opsøgende teater 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn 1 forestilling for unge Musikskole ( ) Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole er at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, d.v.s. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen. Kommunal musikskole og Odder Garden Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl. 17, p.t. 16 t./uge Instrumentalundervisning 120 t./ugl. i 36 uger lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl. 17, p.t. 16 t./uge Sammenspil Musikskolen: 4 t./ugl. i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t./ugl. i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten instrumental-

23 22 undervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage I forbindelse med budgetforliget for 2010 er der vedtaget en Rammebesparelse på Statstilskud ,45% af lærerløn i 2007 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt. falde yderligere i I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med kr. Elevbetaling % af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med Folkeoplysning ( , og )) Oplysningsforbund m.v. - pulje I ( ) Undervisning Pga. lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet s.f.a. budgetforliget for Rammebesparelse Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar

24 23 I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. ( ) Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til el-udgifter til lysanlæg I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med kr. hver. Kontoen til materialer er forøget med kr. Lokaletilskud ( ) Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= kr. Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr. (pr ) Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune

25 24 I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden med kr Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 med yderligere kr Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = kr. Foreningstilskud til leje af svømmehallen På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende Odder Museum ( ) Tilskud til Odder Museum 2002 uændret Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade Særligt energitilskud fra Kompensation for manglende fremskrivning Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) Tilskud til Ålekvase (Budgetforlig 2009) Rammebesparelse Tilskud til udbetaling kr Øvrige Kulturelle tiltag ( , , , og ) Drift af Pakhuset ( ) Opvarmning El og vand Bygninger og løsøre Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø.

26 25 Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Stadion og idrætsanlæg ( ) Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Tilskud til (tilsk.= 12,36 %) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner Til udbetaling kr. Forårsklargøring varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden Opvarmning El Vand Andre kulturelle opgaver ( og ) Øvrige tilskud Kontoen opdeles således (tilskud 8,7%) Folkeoplysningsudvalget Til kulturelle formål for øvrige foreninger/ organisationer m.v Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%, Kunstudvalget Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008 Dette tilskud er forhøjet med kr. i forbindelse med budgetforliget for Egnsarkiv, Saxild Tilskud til driften 7.246

27 26 Tilskud til arkivforeningen i henhold til overenskomst af Tilskuddet fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen Særligt energitilskud Pulje tilskud til Billedskolen I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med kr. til dækning af lederhonorar Tilskud til Odder Billedskole til løn 8 hold Tilskud til Pakhuset I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2004, er det besluttet, at der afsættes i tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset Huslejebetaling vedr. Frivilligecentret Kunstpulje renovering Fælles formål ( ) Alrø fritidshus Alrøvej 357 Jv. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven ( ) Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund

28 27 Folkeskoler, skolefritidsordninger m.v Odder kommune har 9 folkeskoler, hvoraf 2 har overbygning. Vestermarkskolen er en helhedsskole med skoletid fra 8.00 til Der er 139 klasser incl. specialklasser på Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole og Hou Skole og to modtageklasser på Parkvejens Skole. I Skoleåret 2007/2008 er der elever fra klasse i kommunens folkeskoler. 898 børn i 9 skolefritidsordninger. Der er 550 børn i private skoler og 183 børn i private skolefritidsordninger. Der betales bidrag til staten vedrørende 181 elever på efterskoler. Beskrivelse af Odder Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet: Undervisningspersonale Byrådet har vedtaget, at timetildelingen for skoleåret 2008/09 skal finde sted efter nedenfor beskrevne model, idet der henvises til overenskomst og arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr Der er i 2008 indgået en ny arbejdstidsaftale. Denne træder i kraft den 1. august I forhold til skoleåret 09/10 tildeles timer efter en overgangsmodel besluttet af Udvalget for Undervisning og Kultur. Timetildelingsmodellen vil blive revideret i løbet af efteråret I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2007 er det besluttet, at timetildelingen beregnes på grundlag af elevtallet pr. 1. september. Dette iværksættes for skoleåret 07/08. Beskrivelse af model for tildeling af timer: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med små elevtal og klasser med høje elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser.

29 28 Nedenstående er en specifikation af den tildeling, som med virkning fra med mindre reguleringer senest pr finder sted hvert år ud fra elevtallet for det kommende skoleår, opgjort pr.1.9. Fra skoleåret 07/08 ændres optællingstidspunktet til 1. september og reguleringsordningen bortfalder samtidig. Pr er vedtaget reduktion i tildelingen af undervisningslektioner i mindre omfang således at kravet om at, den enkelte elev sikres Undervisningsministeriets vejledende norm samtidigbortfalder. Denne reduktion er for skoleåret 2003/04 og frem indarbejdet i timetildelingsmodellen. Pr er der indlagt et krav om effektivisering af folkeskolen i forhold til aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med elevtilgang. Denne effektivisering er tillige indarbejdet i modellen pr. 1. august Fra 1. august 2004 er timer til skolevejledning overført fra skolerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: Skoletid - elevernes ugeskematimer For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til dansk og matematik og idræt forøges med én ugentlig lektion pr. fag og at timetallet til engelsk forøges med 2 ugentlige lektioner, mens timetallet til natur & teknik er reduceret med én ugentlig lektion. For skoleåret 2005/2006 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk, matematik forøges med én ugentlig lektion pr. fag. For skoleåret 2006/2007 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk forøges med én ugentlig lektion på 1. klasse-trin. For skoleåret 07/08 er der indlagt yderligere én lektion til dansk på 2. klassetrin For skoleåret 08/09 er der indlagt henholdsvis én lektion i dansk og én lektion i historie. I skoleåret 09/10 tildeles yderligere én lektion i historie årgang Udgangspunkt grundtildeling på årstimer svarer til 153 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven fra 1. august 2003 og frem til 1. august 2009.

30 årgang Udgangspunkt - grundtildelingen på årstimer svarer til 182 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven fra 1. august 2003 og frem til 1. august For både klassetrin og klassetrin gælder følgende: ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for Ekstra spor ud over ét Gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83% af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3762/4499 timer årgang Udgangspunkt - grundtildelingen svarer til 960 årstimer og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. ekstra tildeling som ovenfor. For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til samfundsfag forøges med 2 ugentlige lektioner. For skoleåret 05/06 forøges fysik, biologi, historie med en ugentlig lektion pr. fag, mens samfundsfag reduceres med tre ugentlige lektioner 10. årgang Elevtal Grundtildeling Elevtildeling op til x x x 2 17 x x x 3 7 x x x 4 7 x x 5 Øvrige tildelingskriterier: Skoletid specialundervisningen årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra timer pr. elev til fællespulje.

31 30 Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan. Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek Grundtildeling: 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) pr. elev 2 timer materialevalg: 60 timer pr. bibliotekar Der er indgået kommunal akkord med følgende åbningstid: Gylling 207 timer Hou 281 timer Hundslund 219 timer Parkvejen timer Randlev 204 timer Saxild 276 timer Skovbakkeskolen timer Ørting 223 timer Vestermarkskolen 583 timer Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Skoletid - anden tid Området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev klasse. Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev klasse Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29% af tid til elevskematimer - specialundervisning bibliotek.

32 31 Den enkelte skole tilrettelægger videre. Mellem Odder Kommune og DLF er der opnået enighed om følgende: 1) der er skabt mulighed for, at den enkelte skole kan arbejde på omorganisering af pauser 2) det er kommunens mål i forbindelse med indførelse af helhedsskolen, at der sker en yderligere omorganisering af pausetiden 3) DLF Kreds 131 vil se velvilligt på konkrete forslag til omorganisering af pausetiden. Parterne er enige om, at såfremt andet ikke aftales, udløses pausetiden som 29% af den enkelte lærers undervisningstid (excl. anden U-tid). Pauser i forbindelse med andre aktiviteter forudsættes afviklet som hidtil. Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev årgang og 23,25 årlige timer pr. elev årgang. Der er indgået kommunal akkord med DLF på områderne: Fælles tillidsrepræsentant Næstformand i hovedsamarbejdsudvalget inden for afdelingen Medlem nr. 2 af hovedsamarbejdsudvalget Tillidsrepræsentant på den enkelte skole Medlem af hovedmedudvalg (næstformand) og afdelingens sikkerhedsudvalg Skolebiblioteksvirksomhed Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen timer pr. fuldtidslærer Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder 1) konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse 2) kurator årlige timer Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

33 32 3) læsekonsulent årlige timer 4) tale-hørekonsulent årlige timer 5) SSP-konsulent årlige timer - Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer 6) Skolebibliotekskonsulent årlige timer (lederaftalen) Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet - modtagerklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse til alle specielle funktioner omkring disse Skoletid - andet - specialklasser Der afsættes 36 årlige timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse. Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2009/2010 udgør 1680 (hvorfra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Vikartimer Der tildeles vikarpuljer svarende til 5,4% af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Herudover er der - i forbindelse med ophævelse af fællespulje til vikarer i fordelt midler til hver enkelt skoles vikarressource (med fradrag for indtægt fra dagpenge ved barsel, og sygdom udover 14 dage.) Ressourcen for 2002 er fremskrevet til 2009 niveau. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens 20, stk. 1 (indtil , stk. 2).Byrådet har den godkendt en samlet timeramme på timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 lektion = 64,15.

34 33 Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og Familiecentrets ramme Støttetimer til børnehaveklasser 2008/09 Der tildeles støttetimer efter følgende model: børn 5 støttetimer 25 børn 8 støttetimer 26 og derover 10 støttetimer Budgetteret under den enkelte skole. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarksskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole Saxild Skole Ørting Skole Vestermarkskolen* Parkvejens Skole Skovbakkeskolen årlige timer årlige timer årlige timer årlige timer (souschef) årlige timer (souschef) årlige timer (souschef) årlige timer (souschef) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3360 årlige timer (2fuldtidsstillinger) *(pr = årl. timer+ 560 timer jf. beslutning i Undervisnings- og Kulturudvalget den ) Hertil kommer et beløb på kr ( i 2003 priser), der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen. Dette er i budget 2008 hævet med yderligere kr. Dette udgør i priser kr. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3) 560 rest til lederen 902 Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer.

35 34 NB Lærerlønstimetallet er udregnet med udgangspunkt i skoleåret 2004/2005. Den skønnede difference mellem skoleåret 2009/10 og 2010/2011 indgår under DEMOGRAFI under fællesudgifter - undervisningspersonale. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model vedtaget af Byrådet den 14. december 1998: Byskolerne Skovbakkeskolen Parkvejens Skole Grundnormering 22 kl 54,0 timer 54,0 timer Tillæg pr. klasse ud over 2 0,5 timer 0,5 timer spor Special-/modtageklasse 5,0 timer 1,0 time Oplandsskoler Grundnormering 19 timer Tillæg pr. klasse ud over 7 1 time Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme Gennemsnitsberegning over forbrug Uddannelse Tildeles ud fra årsværk for lærer og ledere Inventar Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler Undervisningsmidler Elevtal pr. 1. sept kl kl Gæstelærer Landskoler Byskoler Ekskursioner Elevtal/klassetal 1. sept. Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Lejrskoler Elevtal/klassetal 1. sept. Elevtal kl 8. kl 10. kl Specialklasser Administration Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Skolebestyrelsesmøder/elevråd Landskoler Byskoler Møder, rejser og Landskoler repræsentation Byskoler kr. 186,00 kr. 130,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 335,00 kr. 49,00 kr ,00 kr. 19,00 kr. 705,00 kr. 264,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere